The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นำเสนอบ่มเพาะระดับภาค

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongluck.cho, 2019-06-11 21:22:25

นำเสนอบ่มเพาะระดับภาค

นำเสนอบ่มเพาะระดับภาค

ธรุ กจิ Snack Box'

ความเป็นมาของธรุ กจิ '

สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษาจดั ตง้ั ศนู ยบ์ ม่ เพาะวสิ าหกิจเพอื่ การศึกษาให้ทุกสถาน
ศึกษาในสังกัดไดจ้ ดั ทำโครงการส่งเสริมการทำธรุ กจิ ในสถานศึกษาและให้ความร้ใู นการเปน็ ผปู้ ระกอบการ
โดยมีวัตถุประสงคเ์ พ่อื ส่งเสรมิ สนบั สนุนและพฒั นาขีดความสามารถของนกั เรยี นนักศกึ ษาและประชาชนทวั่ ไป
ที่สนใจใหส้ ามารถนำความรู้ ทักษะวชิ าชพี เพื่อสร้างเสรมิ ประสบการณ์ ให้มคี วามพร้อมที่จะเร่ิมประกอบธรุ กจิ
ของตนเองหรอื พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมไดอ้ ย่างมั่นคงและยัง่ ยนื R

ทัง้ นีเ้ พื่อให้ผูเ้ รยี นมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานและประกอบกจิ การประเภทธุรกจิ ผลติ และจำหน่าย
มากขึ้นอกี ทั้งยงั สามารถทำให้ผเู้ รยี นนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพไดแ้ ละยังทำให้ผู้เรียนมีความริเริ่ม
สรา้ งสรรค์ สามารถแกป้ ญั หาและอุปสรรคทเ่ี กิดข้ึนได้ รวมทง้ั การทำงานเปน็ ทีมอยา่ งมีระบบR

ดงั นั้น จึงจดั ทำโครงการสง่ เสรมิ การประกอบอาชีพอิสระกจิ กรรมโครงการ ธรุ กจิ จัดอาหารวา่ ง
Snack box เพ่อื ให้เกิดกระบวนการเรยี นร้กู ารจัดการธรุ กิจ จากการปฏบิ ัตดิ ้วยตนเองR

วตั ถปุ ระสงค์ของธรุ กจิ '

1. เพอ่ื ให้นกั เรียนนกั ศกึ ษาฝกึ การทำงานเป็นข้ันตอนอยา่ งเป็นระบบR
2. เพอ่ื ให้นกั เรียนนักศกึ ษาใชค้ วามรู้ในวิชาชีพเป็นแนวทางในการดำเนนิ งานR
3. เพอ่ื ใหน้ ักเรยี นนักศกึ ษามที ักษะในการจัดการเหน็ คุณคา่ ในการประกอบอาชีพR

รกั การทำงานR

ศกึ ษาดงู าน วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาเสาวภา'

โครงสรา้ งองคก์ ร'

ลกั ษณะธุรกิจ'
ผลติ และจำหน่าย'

สนิ คา้ และผลติ ภัณฑข์ องธุรกจิ '

อาหารวา่ งชดุ ละ 20 บาท

อาหารวา่ งชดุ เล็ก ประกอบดว้ ยR
-  ขนม 1 ชนดิ R
-  เครอ่ื งดม่ื 1 ชนิดR
-  กระดาษเชด็ ปากR
จุดเด่น1
-  ราคาถูกR
-  พกพาไดส้ ะดวกR
-  ประหยดั R
เหมาะสำหรับ1
ผเู้ ขา้ ประชมุ ทเี่ ป็นเด็ก วยั ร่นุ หรอื ลกู ค้าทมี่ ีR
งบประมาณจำกดั R
ตน้ ทุน1
10 - 15 บาทR
กำไร 1
5 – 10 บาทR

อาหารวา่ งชดุ ละ 25 บาท

อาหารวา่ งชุดเลก็ ประกอบดว้ ยR
-  ขนม 2 ชนดิ R
-  เครื่องดมื่ 1 ชนดิ R
-  กระดาษเช็ดปากR
จุดเดน่ 1
-  ราคาถกู R
-  พกพาได้สะดวกR
-  ประหยัดR
เหมาะสำหรับ1
ผู้เข้าประชมุ ที่มีจำนวนมากR
ต้นทนุ 1
10 - 15 บาทR
กำไร 1
5 – 10 บาทR

อาหารวา่ งชดุ ละ 35 บาท

อาหารวา่ งชุดกลางประกอบด้วยR
-  ขนม 2 ชนิดR
-  เครอ่ื งดืม่ 1 ชนดิ R
-  ผลไมต้ ามฤดกู าลR
จดุ เดน่ 1
-  สวยงามR
-  อาหารหลากหลายR
-  มผี ลไมR้
เหมาะสำหรบั 1
ผู้เข้าประชุมทว่ี ัยทำงาน ผใู้ หญ่R
ต้นทนุ 1
20 - 25 บาทR
กำไร 1
10 - 15 บาทR

อาหารวา่ งชดุ ละ 40 บาท

อาหารวา่ งชุดกลางประกอบด้วยR
-  ขนม 2 ชนดิ R
-  เครอื่ งดืม่ 1 ชนิดR
-  ผลไมต้ ามฤดกู าลR
จุดเด่น1
-  สวยงามR
-  อาหารหลากหลายR
-  มผี ลไม้R
เหมาะสำหรับ1
ผ้เู ข้าประชมุ ท่ีวัยทำงาน ผูใ้ หญ่R
ต้นทุน1
20 - 25 บาทR
กำไร 1
15 – 20 บาทR

อาหารวา่ งชดุ ละ 50 บาท

อาหารว่างชดุ เล็ก ประกอบดว้ ยR
-  Welcome drinkR
-  ขนม 2 ชนิดR
-  เครื่องดืม่ 1 ชนิดR
-  ผลไมต้ ามฤดกู าลR
จุดเดน่ 1
-  สวยงามR
-  มคี วามหลากหลายR
-  สร้างความร้สู กึ พเิ ศษให้แกผ่ ู้รับบรกิ ารR
เหมาะสำหรบั 1
ผูเ้ ขา้ ประชมุ วยั ทำงาน ผ้บู ริหาร และการรบั รอง
ในงานพิเศาตา่ งๆR
ต้นทนุ 1
10 - 15 บาทR
กำไร 1
5 – 10 บาทR

ระบบการเงนิ บญั ชี

-  จดั ทำบญั ชอี ยา่ งงา่ ย รายวันR
-  สง่ บญั ชรี ายวนั และใบเสรจ็ สนิ คา้ แกผ่ ูท้ ำบญั ชRี
-  ผู้ทำบญั ชตี รวจและจดั ทำงบดุลR
-  ผู้จัดทำบัญชจี ดั ทำงบกำไรขาดทนุ R

ตวั อยา่ งสมดุ บญั ชี

ตวั อย่างใบเสรจ็ งบดลุ

สถานะการเงนิ ณ ปัจจบุ นั
10,149.39 บาท

ความร่วมมอื ในองค์กร
ภาพการประชมุ

ภาพการปฏิบตั งิ าน

รายได้จากการประกอบธุรกิจ
ทุนการศึกษา

ธรุ กิจ Snack Box
ขอบคณุ คะ่


Click to View FlipBook Version