The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-book รายการนำเที่ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongluck.cho, 2019-06-11 21:43:48

E-book รายการนำเที่ยว

E-book รายการนำเที่ยว

by Krujune-

การเขียนรายการนำเทย่ี ว-

ü ตรวจ%
ü แนะนำ%
ü แกไ้ ข%

by Krujune-

งานของนกั เรียน-

1. รายการนำเท่ยี ว%
2. ค่าใช้จ่ายรายการนำเทีย่ ว%
3. ตารางเดนิ ทาง%

by Krujune!

by Krujune!

by Krujune!

องค์ประกอบของรายการนำเที่ยว% by Krujune-

หัว(ส่วนหวั )- by Krujune-
รายการนำเทยี่ ว-
1. ชื่อรายการนำเทีย่ ว %

2. แหลง่ ท่องเท่ยี วทเ่ี ปน็ %
จุดเดน่ /สำคญั %

3. จำนวนวนั /วันท%ี่

by Krujune-

1. ชื่อรายการนำเทีย่ ว %

2. แหล่งท่องเท่ยี วทเี่ ป็นจดุ เด่น/สำคัญ%

3. จำนวนวนั %

by Krujune-

1% ชมเล...แลวถิ ี...สีสันอันดามนั %

2% วดั ฉลอง - วัดพระใหญ่ (เขานาคเกิด) – ตึกเก่า “ชิโนโปรตุกสิ ” – %
“โบสถไ์ ม้สกั ” วดั ทา่ ไทร - หาดเขาหลัก – สวนสละพระอาทิตย์ – %
เกาะแรตโฮมสเตย์%

3% (17 – 21 สงิ หาคม 2562)%

- จดุ จด จำ -% by Krujune-

1. จงู ใจ/ดึงดูดใจ%

2. สำคญั /เดน่ %

3. เป็นจริง/น่าเช่อื ถือ%

by Krujune-

1. วนั + แหลง่ ท่องเที่ยวที%่
สำคญั /จุดเดน่ ในแตล่ ะวนั %

2. เวลา%

3. แหลง่ ท่องเท่ยี ว %
+%

กจิ กรรมท่องเทยี่ ว%

by Krujune!

วัน + แหลง่ ทอ่ งเทยี่ ว/สถานท%ี่ by Krujune-

เวลา/ชว่ งเวลา% แหล่งทอ่ งเที่ยว%
/กจิ กรรม%

by Krujune-

จงหา...จดุ นา่ สงั เกต / ความแตกต่าง%

by Krujune-

จดุ น่าสังเกต/ความแตกตา่ ง%

ชว่ งเวลา 07.30 – 08.00 น. -

หายไป.....ไหน?%

by Krujune-

รายการนำเทีย่ วมีก่ีประเภท อะไรบ้าง-

รายการนำเที่ยวมี 3 ประเภท ไดแ้ ก-่

1. รายการนำเท่ียวแบบย่อ %
2. รายการนำเที่ยวแบบละเอยี ด (รายละเอยี ด)%

3. รายการนำเทีย่ วแบบปฏิบตั งิ าน%

by Krujune-

รายการนำเทยี่ ว แบบปฏบิ ัติงาน% รายการนำเท่ียว แบบยอ่ %

***สำหรบั ผปู้ ฏิบตั ิงาน***- วันแรก วิทยาลยั พณชิ ยการธนบรุ ี (กทม.) - จงั หวดั ภูเก็ต-

15.00 น.- พรอ้ มคณะ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี-
16.00 น.- นำทา่ นสกั การะส่ิงศักดิ์สทิ ธ์ิเพอ่ื เปน็ สริ ิมงคล-

18.00 น.- เดนิ ทางสู่จงั หวัดภเู กต็ -

*** สำหรับนกั ทอ่ งเท่ียว***-

by Krujune!

จงสังเกต-

คำศพั ท์/คำเชือ่ ม% by Krujune-

เข้าส่.ู .. = ถงึ ....%

กิจวัตรส่วนตวั = ภาระกิจสว่ นตวั %

ช่ือดงั = เจา้ เก่า/มีชื่อเสยี ง%

ทาน/กิน = ล้มิ รส/ดม่ื ด่ำ/สมั ผัส%

ไปตอ่ = จากนนั้ นำทา่ นส่/ู เดินทางสู.่ ..%

พกั ผ่อน = พกั ผ่อนตามอัธยาศัย/เปล่ียน
อริยาบถ...%

เขา้ พักท่ี = เขา้ ท่ีพัก ณ .......%

แวะ = ........................%

วันทส่ี อง วัดพระใหญ่ - วัดฉลอง – หม่ีต้นโพธิ์ – ตกึ เก่า “ชโิ นโปรตุกิส” – พพิ ิธภัณฑภเู ก็ตไทยหัว – ถนนคนเดิน “หลาดใหญ”่ %

by Krujune- 06.00 น. ถงึ จังหวัดภเู ก็ต / พักเปลยี่ นอรยิ าบถ ทำภาระกิจส่วนตวั %
08.00 น. นำท่านลิ้มรสอาหารเชา้ ณ รา้ นสภากาแฟ สัมผสั วถิ ีอาหารเช้าชาวเมอื งภเู กต็ ทบี่ อกเล่าเรอื่ งราวผ่านติม่ ซำรสเลิศ %

09.30 น. จากนั้นนำทา่ นเดนิ ทางสู่ “วัดพระใหญ”่ (วดั พระพทุ ธมง่ิ มงคล) ชมความวจิ ิตรพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาว ดง่ั มนตรา%
ซอ่ นองคอ์ ยู่ ณ ยอดเขานาคเกดิ สักการะบูชาเสริมความเปน็ สริ มิ งคลให้แก่ชีวติ %

11.00 น. สักการะ “หลวงพ่อแชม่ ” ณ วัดฉลอง ตำนาน “ปราบอ้ังย่”ี หน่งึ ศูนยร์ วมศรัทธาคนภเู ก็ต%
12.00 น.
อมิ่ อรอ่ ยกับอาหารพื้นเมืองเล่อื งชอื่ ณ รา้ นหม่ีต้นโพธ์ิ “หมี่ฮกเกย้ี น” เลิศรสดว้ ยการผัดแบบดั้งเดิม ชมิ ทอดมันปลาโบราณ%
หอ่ หมกปักษ์ใต้ และอีกหลายเมนทู ีต่ ้องห้ามพลาด%

13.00 น. ชมย่านเมืองเกา่ สถาปัตยกรรม “ชิโนโปรตุกสิ ” ผสมผสานวฒั นธรรม “จนี ” และ “โปรตุเกส” สมั ผสั กลน่ิ ไอเมืองเกา่ ทยี่ งั คง%
ถูกถ่ายทอดรกั ษากนั มาชา้ นาน %

14.30 น. เรียนร้สู ู่ความเข้าถึงตวั ตนของ “คนภเู กต็ ” ความเป็นมาอนั ช้านานเล่าขานผ่าน “พิพิธภัณฑภเู ก็ตไทหัว” ศูนยร์ วมการศึกษา -
คน้ คว้าข้อมลู ทเี่ กีย่ วขอ้ งกับประวตั ิศาสตร์อันมอิ าจลบเลอื น%
16.00 น.
เปล่ียนอรยิ าบถ สูดกลน่ิ ไอทะเลใหเ้ ต็มปอด ณ “สะพานหิน” แหลง่ พกั ผ่อนหย่อนใจยามเยน็ เดินเลน่ ชิมอาหาร เกบ็ ภาพ%
17.00 น. ความประทับใจมริ ู้ลืม %
18.00 น. เขา้ ที่พกั ณ HAO HOSTEL / พักผอ่ นตามอธั ยาศัย%

นำทา่ น ชม ชมิ ช๊อป ถนนคนเดนิ “หลาดใหญ”่ แหล่งรวมอาหาร ขา้ วของเคร่อื งใชพ้ น้ื เมอื ง หลากหลายชนิด%

20.00 น. กลับทพ่ี กั / พกั ผ่อนตามอธั ยาศยั ราตรีสวัสด์%ิ

- ข้อสังเกต -% by Krujune-

1. ภาษาที่ใชต้ ้อง ถกู ต้อง เหมาะสม%

2. ไมค่ วรใช้ภาษาพดู ในการเขยี น%

3. เมือ่ อา่ นแล้วทำใหผ้ ้อู า่ นนึกภาพตาม
ได้%

by Krujune-

1. ค่าบริการ%

2. คำชแี้ จงค่าบรกิ าร%
3. หมายเหตุ%

by Krujune

1. ค่าบริการ(

2. คำชแ้ี จงคา่ บรกิ าร(
3. หมายเหตุ(

อัตราคา่ บรกิ าร 2,650 บาท/ทา่ น- by Krujune-

ค่าบรกิ ารรวม% คา่ บริการไม่รวม%
-  รถโค้ชปรับอากาศ- -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ
-  ที่พกั 3 คนื -
-  ค่าธรรมเนียมเข้าชม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า

สถานที่- อาหารและเครื่องดื่ม
-  มัคคุเทศก-์ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ -

- -
-

รายการนส้ี ามารถเปล่ยี นแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนจี้ ะคำนึงถงึ ผลประโยชนข์ องทา่ นเป็นสำคญั -

by Krujune

สรปุ ทบทวน

หัวรายการนำเทยี่ ว% by Krujune-

1% ชมเล...แลวถิ .ี ..สสี นั อันดามัน%

2% วัดฉลอง - วัดพระใหญ่ (เขานาคเกดิ ) – ตกึ เกา่ “ชิโนโปรตกุ สิ ” – %
“โบสถไ์ มส้ ัก” วดั ทา่ ไทร - หาดเขาหลัก – สวนสละพระอาทติ ย์ – %
เกาะแรตโฮมสเตย%์

3% (17 – 21 สิงหาคม 2562)%

by Krujune- วันทสี่ อง วดั พระใหญ่ - วดั ฉลอง – หมต่ี ้นโพธ์ิ – ตึกเก่า “ชโิ นโปรตกุ ิส” – พพิ ธิ ภณั ฑภูเก็ตไทยหวั – ถนนคนเดนิ “หลาดใหญ”่ %
06.00 น.
เน้อื หารายการนำเทยี่ ว% 08.00 น. ถงึ จงั หวัดภเู ก็ต / พักเปล่ียนอริยาบถ ทำภาระกิจสว่ นตวั %
09.30 น.
นำทา่ นล้มิ รสอาหารเชา้ ณ รา้ นสภากาแฟ สมั ผสั วถิ อี าหารเช้าชาวเมืองภเู กต็ ที่บอกเล่าเรอื่ งราวผ่านต่มิ ซำรสเลศิ %
11.00 น.
12.00 น. จากนน้ั นำทา่ นเดนิ ทางสู่ “วัดพระใหญ่” (วดั พระพทุ ธม่ิงมงคล) ชมความวจิ ติ รพระพุทธรูปหนิ อ่อนสีขาว ดงั่ มนตรา%
ซอ่ นองคอ์ ยู่ ณ ยอดเขานาคเกิด สักการะบูชาเสรมิ ความเป็นสิริมงคลให้แก่ชวี ิต%
13.00 น.
สกั การะ “หลวงพอ่ แชม่ ” ณ วดั ฉลอง ตำนาน “ปราบอ้ังย”ี่ หนง่ึ ศูนย์รวมศรัทธาคนภูเกต็ %
14.30 น.
อิม่ อรอ่ ยกบั อาหารพื้นเมืองเลือ่ งชอื่ ณ รา้ นหมี่ตน้ โพธิ์ “หมีฮ่ กเก้ียน” เลศิ รสด้วยการผัดแบบด้งั เดิม ชมิ ทอดมันปลาโบราณ%
16.00 น. หอ่ หมกปกั ษใ์ ต้ และอกี หลายเมนทู ตี่ ้องหา้ มพลาด%

17.00 น. ชมยา่ นเมืองเกา่ สถาปัตยกรรม “ชโิ นโปรตุกสิ ” ผสมผสานวัฒนธรรม “จีน” และ “โปรตุเกส” สัมผสั กลิน่ ไอเมืองเก่าทยี่ งั คง%
18.00 น. ถูกถา่ ยทอดรักษากันมาช้านาน %
20.00 น.
เรียนรู้สคู่ วามเขา้ ถงึ ตวั ตนของ “คนภเู กต็ ” ความเป็นมาอันช้านานเลา่ ขานผา่ น “พิพธิ ภัณฑภเู กต็ ไทหวั ” ศนู ยร์ วมการศึกษา -
คน้ คว้าข้อมลู ที่เก่ยี วขอ้ งกบั ประวตั ิศาสตร์อันมิอาจลบเลอื น%

เปลยี่ นอรยิ าบถ สดู กลน่ิ ไอทะเลใหเ้ ต็มปอด ณ “สะพานหิน” แหล่งพกั ผอ่ นหยอ่ นใจยามเยน็ เดนิ เลน่ ชมิ อาหาร เก็บภาพ%
ความประทับใจมิร้ลู ืม %
เขา้ ทพี่ ัก ณ HAO HOSTEL / พักผ่อนตามอัธยาศยั %
นำท่าน ชม ชมิ ชอ๊ ป ถนนคนเดิน “หลาดใหญ”่ แหล่งรวมอาหาร ข้าวของเครื่องใช้พนื้ เมอื ง หลากหลายชนดิ %

กลับทพ่ี กั / พกั ผอ่ นตามอธั ยาศัย ราตรีสวัสด์%ิ

ทา้ ยรายการนำเท่ียว%

by Krujune-

อตั ราค่าบริการ 2,650 บาท/ท่าน-

คา่ บริการรวม% คา่ บรกิ ารไมร่ วม%
-  รถโคช้ ปรบั อากาศ- -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ
-  ทพ่ี กั 3 คนื -
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า
-  คา่ ธรรมเนียมเข้าชม
สถานท่ี- อาหารและเครื่องดื่ม
ที่ไม่ได้ระบุในรายการ -
-  มคั คเุ ทศก-์
- -
-

รายการน้ีสามารถเปลยี่ นแปลงไดต้ ามความเหมาะสม ท้งั น้จี ะคำนงึ ถึงผลประโยชน์ของทา่ นเป็นสำคัญ-

by Krujune-

คำถาม-

สอบ- by Krujune-

http://gg.gg/e4n7z-

งาน- by Krujune-

1. แก้ไขรายการนำเที่ยวใหเ้ ปน็ ฉบับสมบรู ณ-์
2. จัดทำโบรชัวรฉ์ บับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ-
3. จดั ทำเส้นทางนำเทย่ี วโดยใช้ Google Map-


Click to View FlipBook Version