The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักเกณฑ์การประกวด แข่งขัน วันลอยกระทง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongluck.cho, 2019-06-12 00:48:42

หลักเกณฑ์การประกวด แข่งขัน วันลอยกระทง

หลักเกณฑ์การประกวด แข่งขัน วันลอยกระทง

วิทยาลยั พณิชยการธนบุรี
หลักเกณฑก์ ารตัดสนิ การประกวดกระทงประจาํ ปี ๒๕๖๐
โครงการสง่ เสริม การอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และทาํ นบุ ํารงุ ศิลปวฒั นธรรม
“สบื สานประเพณี บูชาสายนที ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันศกุ รท์ ี่ ๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๐
ณ อาคาร ๒ ช้นั ล่าง

วิทยาลยั พณชิ ยการธนบุรี กาํ หนดให้มกี ารดําเนนิ โครงการประเพณลี อยกระทง ประจาํ ปี
๒๕๖๐ ในวันศกุ รท์ ี่ ๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณอาคาร ๒ ชน้ั ล่างโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สง่ เสรมิ และอนรุ ักษ์ศลิ ปวฒั นธรรมและประเพณอี นั ดีงามของไทยใหค้ งอยู่ โดยมีรายละเอยี ดดงั นี้

๑. ประเภทกระทงท่ีจดั ประกวด
๑.๑ ประเภทสวยงาม
๑.๒ ประเภทความคดิ สร้างสรรค์

๒. หลักเกณฑ์การประกวดกระทง
ประเภทสวยงาม
๑. ดสู วยงาม
๒. ขนาดของกระทงต้องมเี สน้ ผ่าศูนยก์ ลาง (วดั ฐานด้านล่างของกระทง)
ขนาด ๓๐ เซนติเมตร
๓. ตง้ั ชอื่ กระทง และมีปา้ ยชอื่ กระทง ช่ือกลมุ่ ติดที่กระทงให้เรยี บร้อย
๔. ประดิษฐก์ ระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ ดอกไมส้ ด ไม่ทาํ ลายสงิ่ แวดล้อม ห้ามใช้โฟม
๕. ประณีตและประหยัด
๖. หา้ มเย็บแบบมาก่อนให้ทําในเวลา (นาํ วสั ดุมาประกอบในเวลาหา้ มทาํ มาก่อน)
๗. สามารถลอยนํ้าได้ และทรงตัวไดด้ ีในขณะลอยนํ้า
๘. แสดงเอกลักษณไ์ ทย และสื่อความหมายของกระทง (กระทงรปู ดอกบัว, บายศร,ี

มธี ปู และเทยี นภายในกระทง)
๙. สง่ สมาชกิ เข้าร่วม ๕ คน
๑๐. รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ เวทีอาคาร ๒ ชน้ั ลา่ ง
๑๑. เริ่มทาํ กระทงเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒. กรรมการตรวจความสะอาดของพน้ื ทบ่ี รเิ วณท่ีทาํ
๑๓. คณะกรรมการตัดสินกระทง เวลา ๑๓.๐๐ น.
๑๔. ทีมชนะเลศิ ไดร้ บั เกียรตบิ ตั รและเงินรางวลั
(ชนะเลิศ ๕๐๐ บาท รองชนะเลศิ อันดบั หนึ่ง ๓๐๐ บาท
รองชนะเลศิ อันดบั สอง ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร)
๑๖. ผลการตดั สนิ ของคณะกรรมการถือเปน็ ที่สิน้ สุด

ประเภทความคดิ สร้างสรรค์
๑. มีความคิดสร้างสรรคแ์ ละสอ่ื ความหมายของกระทง
๒. ขนาดของกระทงตอ้ งมีเสน้ ผา่ ศนู ยก์ ลาง (วดั ฐานด้านล่างของกระทง)
ขนาด ๓๐ เซน็ ติเมตร
๓. ตง้ั ช่ือกระทง และมปี า้ ยชอ่ื กระทง ช่ือกลุม่ ติดท่กี ระทงให้เรยี บร้อย
๔. ประดษิ ฐก์ ระทงด้วยวสั ดธุ รรมชาติ ไมท่ ําลายสงิ่ แวดล้อม หา้ มใชโ้ ฟม
๕. ประณีตและประหยดั
๖. หา้ มเยบ็ แบบมากอ่ น ใหท้ าํ ในเวลา (นาํ วัสดมุ าประกอบในเวลาหา้ มทาํ มาก่อน)
๗. สามารถลอยนํ้าได้ และทรงตัวได้ดขี ณะลอยนาํ้
๘. ส่งสมาชกิ เขา้ รว่ ม ๕ คน
๙. รายงานตวั รายงานตวั เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ เวทอี าคาร ๒ ชน้ั ล่าง
๑๐. เร่มิ ทํากระทงเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๑. กรรมการตรวจความสะอาดของพืน้ ท่บี รเิ วณทที่ ํา
๑๒. คณะกรรมการตดั สนิ กระทง เวลา ๑๓.๐๐ น.
๑๓. ทีมชนะเลิศได้รับเกยี รติบตั รและเงนิ รางวัล
(ชนะเลศิ ๕๐๐ บาท รองชนะเลศิ อนั ดบั หนงึ่ ๓๐๐ บาท
รองชนะเลศิ อนั ดับสอง ๒๐๐ บาท พรอ้ มเกียรตบิ ตั ร)
๑๔. ผลการตดั สนิ ของคณะกรรมการถอื เปน็ ที่สิน้ สดุ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

วทิ ยาลัยพณิชยการธนบรุ ี
หลกั เกณฑ์การตัดสนิ การประกวดกระทงประจําปี ๒๕๖๐
โครงการสง่ เสรมิ การอนรุ กั ษ์ วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
“สืบสานประเพณี บูชาสายนที ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วนั ศุกรท์ ี่ ๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๐
ณ อาคาร ๒ ช้ันลา่ ง

การประกวดนางนพมาศ

วิทยาลัยพณิชยการธนบรุ ี กาํ หนดให้มีการดําเนนิ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจาํ ปี
๒๕๖๐ ในวันศกุ ร์ท่ี ๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๐ ตัง้ แตเ่ วลา ๑๑.๐๐ เปน็ ต้นไป ณ บรเิ วณอาคาร ๙
ชัน้ ลา่ งโดยมวี ัตถุประสงค์เพอ่ื ส่งเสรมิ และอนรุ ักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและประเพณอี ันดีงามของไทย
ใหค้ งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ
การประกวดรอบที่ ๑ (แนะนําตวั )
๑. รูปร่าง หน้าตา
๒. บคุ ลิกภาพ
๓. การแนะนาํ ตัว

การประกวดรอบที่ ๒ (รอบตอบคำถาม)
- เจตคติ ทศั นคติ ไหวพรบิ ปฏภิ าณ และการแกไ้ ขปญั หาเฉพาะหน้า

การประกวดรอบที่ ๓ (รอบแสดงความสามารถพเิ ศษ)
๑. มคี วามม่นั ใจ กล้าแสดงออก
๒. มคี วามเหมาะสมและสร้างสรรค์
๓. การแสดงไมเ่ กนิ ๕ นาที

ผลการตัดสนิ ของกรรมการถอื เปน็ ที่สนิ้ สุด

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

วิทยาลัยพณชิ ยการธนบรุ ี
หลักเกณฑ์การตดั สินการประกวดกระทงประจาํ ปี ๒๕๖๐
โครงการส่งเสรมิ การอนุรกั ษ์ วฒั นธรรมประเพณี และทํานุบาํ รงุ ศิลปวฒั นธรรม
“สบื สานประเพณี บูชาสายนที ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง”

วันศุกรท์ ี่ ๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๐
ณ อาคาร ๒ ชั้นล่าง

การแข่งขนั วาดภาพ “สืบสานประเพณไี ทย...วนั ลอยกระทง”

หัวขอ้ ในการแขง่ ขัน
“สบื สานประเพณไี ทย...วนั ลอยกระทง”

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
๑. ความคิดสรา้ งสรรค์
๒. เทคนคิ การใชส้ ี “สไี ม”้
๓. ความสวยงาม ความปราณีต
๔. ความสอดคลอ้ งของภาพกบั หัวข้อท่ีกาํ หนด
๕. การจดั องค์ประกอบของภาพ

การดําเนนิ การ
๑. รายงานตัวรายงานตวั เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชมุ ไพโรจน์
ปวะบตุ ร
๒. เร่มิ การแข่งขนั เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๓. คณะกรรมการตัดสินภาพวาด เวลา ๑๓.๐๐ น.
๔. ทมี ชนะเลศิ ไดร้ บั เกยี รตบิ ัตรและเงินรางวัล
(ชนะเลิศ ๕๐๐ บาท รองชนะเลศิ อันดับหน่ึง ๓๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร)
๕. ผลการตดั สนิ ของคณะกรรมการถอื เปน็ ท่สี ิ้นสดุ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑


Click to View FlipBook Version