The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rubaiya.abunawas15, 2019-01-15 12:10:36

Dasar-Dasar SMK Paya Rumput

MEA 2103

Dasar - Dasar Pentadbiran

DASAR KURIKULUM SMK PAYA RUMPUT

Penggunaan komputer sebagai salah satu strategi pengajaran dan pembelajaran amat ketara pada masa
sekarang. Penggunaan Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Matematik dan Sains dalam Darjah Satu, Tingkatan Satu
dan Tingkatan Enam Rendah mulai tahun 2003 merancakkan lagi penggunaan komputer dalam PdP di sekolah-sekolah.
Senario ini akan mencabar minda, pengetahuan dan kemahiran guru untuk meningkatkan lagi kemahiran menggunakan
komputer sebagai salah satu instrumen yang berkesan dalam mendidik murid-murid.Tambahan pula, pada tahun 2013
seluruh kawasan sekolah akan dipasangkan “Wireles Network” untuk kemudahan menggunakan internet. Oleh itu,
guru-guru perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran menggunakan komputer dalam pengajaran dan
pembelajaran. Minda guru perlu kreatif dan inovatif supaya selari dengan arus pendidikan sekarang. Dalam
mengharungi arus globalisasi ini, guru perlu mengetahui, memahami dan mengambil kira pelbagai potensi murid seperti
yang disarankan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai (multiple intelligence) iaitu dari segi verbal linguistik, muzik, logik
matematik, visual ruang, kinestatik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis.


Bidang Butiran Tindakan
Buku rekod  SKT guru Semua guru
Persediaan  Semua bahagian mesti diisi dengan lengkap.
Mengajar  Format penulisan mengikut Surat Pekeling Ikhtisas
e-rph Bil.3/1999
 Sukatan dan rancangan pelajaran perlu disahkan oleh
Guru Kanan Mata Pelajaran dan Pengetua. Rancangan
pelajaran hendaklah dikemaskini, ditaip, salinan asal
dimaksukkan ke dalam e-rph
 Guna urutan minggu persekolahan tahun 2019(tidak
termasuk minggu cuti- 43 minggu)


Jadual Waktu  Lengkapkan dalam e-rph (yang terkini dan Semua guru
Guru dikemaskinikan)
 Akauntabiliti dan bertanggungjawab masuk kelas
mengikut jadual yang ditetapkan
 Tidak boleh bertukar sesama guru tanpa kebenaran
Pengetua
 Bertanggungjawab mengganti pelajaran yang tertinggal
jika pergi berkursus/cuti (menyediakan bahan PdP
berbentuk latihan atau modul)
 Menyediakan modul PdP bagi sukatan pelajaran yang
tertinggal sekiranya bercuti / kursus.
Guru sebagai  Sila rujuk Senarai Tugas Guru sebagai Pelaksana PdP Semua guru
Pelaksana PdP  Dilaksanakan dengan penuh dedikasi,bertanggungjawab,
amanah dan jujur
 Menghabiskan sukatan dan rancangan tahunan seperti
yang dirancang.
 Penggunaan media elektronik diwajibkan
Pencerapan  Pengetua/Penolong Kanan/ GKMP/Guru-guru DG48 dan Semua guru
Ketua Panitia Pelajaran akan mencerap guru-guru dari
semasa ke semasa dan berpandukan jadual pencerapan
guru.

Buku Latihan  Mesti memberi latihan/ kerja bertulis yang mencukupi Semua guru
mengikut yang dirancangkan
 Menanda dan memberi gred dan komen yang konstruktif
bagi setiap latihan pelajar yang diberi
 Menandatangani dan menulis tarikh diperiksa Ketua Panitia
 Setiap panitia mesti mempunyai piawaian latihan.

Program  Perlu sentiasa membuat post-mortem setiap kali selepas Guru-guru
Peningkatan ujian/ peperiksaan yang
Prestasi  Pelan Taktikal dan Pelan Operasi perlu dibuat untuk berkenaan
semua tingkatan selepas mesyuarat panitia mata
pelajaran yang pertama

Perkembangan  Panitia mata pelajaran – dibuat mengikut keperluan Semua guru
Staf (LDP) semasa dan didokumenkan
 Bicara Profesional dibuat mengikut takwim untuk
berkongsi ilmu dan meningkatkan profesiolisme
perguruan
 Setiap guru yang balik dari kursus perlu memberi
pendedahan kepada ahli panitia
 PLC ”Profesional Learning Community”

Peperiksaan  Semua guru perlu mematuhi jadual pelaksanaan Semua guru
peperiksaan sebelum, semasa dan selepas.
 Semua guru dan AKP perlu menunjukkan intergriti
semasa penyediaan soalan dan penandaan jawapan
murid.
 Semua panitia perlu mengadakan Penyelarasan
Penskoran sebelum penandaan skrip jawapan calon
termasuk Ujian SEGAK.
 Semua guru akan diberi giliran sebagai pengawas
peperiksaan awam mengikut SPI
 Semua guru wajib akur dengan jadual pengawasan dan
prosedur pengawasan peperiksaan untuk mengelakkan
murid meniru.
 Pentaksiran dalaman dilaksanakan 3 kali setahun
mengikut takwim
 Murid yang mewakili sekolah akan diberikan kebenaran
mengambil peperiksaan mengikut jadual yang
dikeluarkan
 Murid yang cuti sakit dengan pengesahan doktor akan
menduduki peperiksaan menggunakan bank soalan yang
disediakan.
 Murid yang didapati meniru sewaktu peperiksaan akan
diambil tindakan disiplin
 Murid yang Ponteng tidak dibenarkan untuk mengambil
peperiksaan.

Tugas-tugas /  Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa Semua guru
arahan lain oleh Pengetua

Bidang Butiran Tindakan

Pertukaran  Kemasukan dan pertukaran murid hanya diluluskan Semua guru yang
keluar/masuk dan ditandatangani oleh pengetua. berkenaan
murid baru
 Kemasukan murid diuruskan oleh GPK HEM.
My Vest dan  My Vest digunakan untuk pergerakan murid ke Semua guru
Code 8 tandas dan atas urusan rasmi
 Guru perlu scan kad code 8 untuk pergerakan murid
keluar kelas.

Pakaian Murid  Menggunakan T’shirt dan ”track bottom’ sekolah Semua Guru
dan berkasut apabila menghadiri kelas tambahan
termasuk pada hari Sabtu / Cuti sekolah.
Surat Amaran  Penghantaran surat-surat adalah seperti berikut: Guru Ting /
/Gantung / Buang Penyelaras Ting
Sekolah untuk
murid ponteng
sekolah
Surat Berturut-turut Tidak Berturut-turut Semua guru
Amaran
1 Hari ke-3 Hari ke-10
7 hari selepas 10 hari selepas
2 Amaran 1 Amaran 1
( 10 hari ) ( 20 hari )
7 hari selepas 20 hari selepas
Akhir Amaran 2 Amaran 2
( 17 hari ) ( 40 hari )
14 hari selepas 20 hari selepas
Buang Amaran Akhir Amaran Akhir
( 31 hari ) ( 60 hari )
Catatan :
- Satu salinan surat Amaran / Buang sekolah
hendaklah diserahkan kepada Kaunselor
- Kaunselor membuat sesi kaunseling sebelum murid
dibuang sekolah
- Hanya Pengetua menandatangani surat Buang
Sekolah
- Penyelia Tingkatan menyerahkan satu salinan
senarai murid yang dibuang sekolah kepada
Pengetua pada akhir tahun
Kes Rayuan oleh murid yang dibuang sekolah mesti dirujuk
kepada Pengetua / GPK HEM

Berbaris di tapak  Murid berbaris di tapak perhimpunan sehingga guru
Perhimpunan mata pelajaran waktu pertama tiba.
 Berbaris semasa ke Bilik-Bilik Khas / Makmal /
Bengkel

Bidang Butiran Tindakan
Perhimpunan  Diadakan pada setiap hari Isnin.
Rasmi
 Murid berkumpul di Dataran etika pada pukul 07:30
pagi
 Perhimpunan bermula pada pukul 07:40 pagi –
08:40 pagi.
 Atur cara perhimpunan melalui Guru Bertugas.
 Butiran perhimpunan dibincangkan pada hari
Jumaat.
 Peraturan perhimpunan mengikut Carta Aliran
Pelaksanaan Perhimpunan Rasmi yang disediakan
oleh JPN Melaka.

Disiplin murid  Semua guru ialah GURU DISIPLIN (Surat Pekeliling Semua guru
Ikhtisas Bil 10/2001)
 Tanggungjawab semua guru
 Guru yang mengajar dalam kelas/makmal/bengkel
hendaklah sentiasa MENGAWAL DISIPLIN
muridnya. Jangan biarkan murid berkeliaran tanpa
tujuan
 Guru mencatat / mengisi BUKU BORANG
KETIDAKHADIRAN MURID yang terdapat dalam
kelas sebelum memulakan PdP

Kebersihan ,  Program Kebersihan – kejayaan pelaksanaan Semua guru
keceriaan dan program kebersihan kelas memerlukan komitmen Guru tingkatan
keselamatan setiap orang guru memantau program ini
 Papan Kenyataan Kelas perlu ada perkara-perkara
berikut:
- Motto Kelas
- Jadual waktu kelas
- Jadual bertugas pelajar
- Takwim sekolah
- Pelan Kebakaran
- Misi dan visi sekolah
- Visi kelas
- Bahan/artikel yang berkaitan dengan mata pelajaran
- Senarai Inventori kelas
 Guru waktu pertama diwajibkan memastikan kelas
dalam keadaan kondusif dan bersih (5 minit).
 Papan Putih – catatkan tarikh dan jumlah kehadiran
dan ketidakhadiran pelajar setiap hari pada sudut
atas sebelah pintu masuk kelas.
 Pemadam dan ”whiteboard marker” hanya
dibekalkan kepada guru sahaja
 Guru waktu terakhir :
- pastikan kelas dibersihkan dan disusun dengan
kemas sebelum murid balik.
- Pastikan bekas sampah dikosongkan
- Tidak dibenarkan keluar /balik sehingga loceng
terakhir berbunyi
- Lepaskan pelajar keluar dahulu sebelum guru keluar

Bidang Butiran Tindakan
 Sama – sama menjaga kecantikan dan kebersihan
sekolah dengan cara Kepimpinan Melalui Teladan


Keselamatan  Guru menyemaikan dan memupuk sikap menjaga Semua guru
diri, harta benda sekolah dan sayang kepada
sekolah di samping menerapkan nilai-nilai murni
yang lain
Semua guru
 Latihan Kebakaran akan diadakan mengikut takwim
sekolah
 Laporkan dengan kadar segera kepada Pengetua / Guru mata pelajaran
Pejabat sebarang kerosakan elektrik / Kebocoran Sains
gas / bahan kimia. Semua guru
 Guru mata pelajaran bilik-bilik khas / padang /
gelanggang permainan mesti berada bersama-
sama pelajar.
 Sekiranya berlaku pencerobohan ke atas aset
sekolah perlu dimaklumkan segera kepada
Pengetua.

Mentor Mentee  1 bulan sekali waktu perhimpunan rasmi (minggu Kaunselor dan
ke-4) semua guru
 Melibatkan AJK PIBG jika perlu
 Semua guru dan semua murid

SLAD  Menyelaras semua aktiviti berkaitan Kaunselor

BIDANG BUTIRAN TINDAKAN

 Wajib memakai uniform KRS / pakaian uniform ikut
pasukan semasa hari Rabu
- Guru digalakkan memakai pakaian sukan semasa
aktiviti sukan dan permainan.
SEMUA GURU  Semua murid Semua guru dan
semua murid
- Wajib memakai uniform lengkap ketika menghadiri
aktiviti badan beruniform atau ’half uniform”
- Latihan rumah sukan – memakai T-Shirt rumah sukan
masing-masing dan seluar track berwarna gelap.

PEMANTAU  Memantau aktiviti dilaksanakan pada setiap hari Rabu Semua GKMP

 Mengurus dan mengendalikan Perhimpunan Rasmi
Kokurikulum pada setiap minggu ke-3 setiap bulan.
 Memastikan pengisian perhimpunan rasmi
 Mengendalikan dan menyelaras hari perjumpaan
PENYELARAS  Memastikan Guru Penasihat melaksanaan aktiviti yang Semua Penyelaras
dirancang mengikut tempat yang ditentukan
 Memastikan laporan di hantar, disemak dan disahkan
oleh Penyelaras menggunakan google form.

 Merancang aktiviti setahun dan memastikan setiap
aktiviti memberikan impak positif kepada semua ahli
 Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang
 Memantau dan membuat laporan
 Membuat post mortem setiap aktiviti dan
penambahbaikan setiap aktiviti yang dilaksanakan
sepanjang tahun
 Wajib hadir untuk setiap aktiviti dan tidak boleh
digilirkan
 Menjadi Pembimbing / penasihat /pakar rujuk
 Bertanggungjawab atas keselamatan pelajar dalam Guru penasihat.
GURU PENASIHAT
semua aktiviti. GPK Kokurikulum
 Memastikan dashboard unit lengkap dan kemas kini.
 Memastikan unit yang dipegang mengambil bahagian
dalam pertandingan / aktiviti dalam atau luar sekolah.
 Menghasilkan satu inovasi / projek yang melibat semua
ahli setahun.
 Menganjurkan pertandingan dalaman dan penglibatan
ahli 100%.
 Melengkapkan dan mengemas kini papan kenyataan
dan dashboard unit sepanjang masa.
 Menjadi guru pengiring sekiranya ada aktiviti di luar.

BIDANG BUTIRAN TINDAKAN
 Memastikan maklumat PAJSK setiap ahli lengkap dan
kemas kini mengikut ketetapan sistem.
 Aktiviti persatuan / kelab ,pasukan berunirom, rumah
sukan dan sukan permainan mempunyai
perlembagaan, matlamat dan objektif
 Latih murid mengendalikan sendiri mesyuarat /
perjumpaan
 Pergiatkan semua aktiviti berteraskan konsep:
RANCANGAN - bermakna dan berkesan untuk keseluruhan ahli Guru penasihat
AKTIVITI
- sukan untuk semua
- sukan untuk kecermelangan jasmani
- sahsiah, rohani,emosi dan intelek
- perpaduan dan intergrasi
- 1 murid 1 sukan
- ke arah aktiviti mencapai anugerah remaja perdana


 Pelan Taktikal dan pelan Operasi meliputi:
- Sasaran pencapaian setahun
- Rancangan aktiviti yang menyokong P d P ke arah
peningkatan prestasi mata pelajaran
Perancangan - Aktiviti yang boleh merangsang minat pelajar kepada Guru penasihat
Strategik mata pelajaran dan persatuan /kelab
- Lawatan dirancang dan disediakan modul kerja (field
notes) untuk pelajar
- Memasukkan unsur KBAT dalam semua aktiviti dan ada
evidens pelaksanaan
 Galak pelajar ambil bahagian dalam semua
pertandingan yang dianjurkan oleh JPNM di peringkat
Daerah / Zon / Negeri / Kebangsaan dan antarabangsa

PENYERTAAN  Tidak digalakkan mengadakan latihan pada waktu PdP Guru penasihat
kecuali dengan kebenaran Pengetua
PERTANDINGAN
 Tidak dibenarkan menyertai pertandingan atau
membatalkan penyertaan /atau tidak mengambil
bahagian Tanpa Perbincangan Dengan GPK
Kokurikulum

AKTIVITI
SOKONGAN  Aktiviti yang menyokong kecerian, keselamatan dan Guru penasihat
KEPADA SEMUA kecantikan kawasan sekolah.
AKTIVITI SEKOLAH

Kemenjadian Holistik
Berteraskan 6 Aspirasi Murid


Click to View FlipBook Version