The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือนิทาน AR สำหรับเด็ก 4-6ปี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lkkmarisa, 2022-07-11 04:31:05

สองพี่น้องตะลุยสวนสัตว์

หนังสือนิทาน AR สำหรับเด็ก 4-6ปี

AR Book ฟรี!ี

ดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชััน
สำ�ำ หรัับระบบ Androis

สตอะงลพุียุ ่น่ ส้อ้ วงนสััตว์์ ที่่ด้า้ นในหนัังสือื



ตะสลอุยุ งสพี่ว่น้น้อสงััตว์์

เรื่่อง : พราวแพรวา เคลื่่อนกระโทก
ภาพ : มาริิษา สวนหนองปลิิง

1

Augmented Reality หรือื AR

เป็็นเทคโนโลยีที ี่่ผสานโลกแห่ง่ ความจริิงกับั โลกเสมืือนเข้า้ ด้ว้ ยกััน
ทำำ�ให้ส้ ามารถมองเห็็นภาพ วิิดีีโอ หรืือวััตถุุ 3 มิติ ิิ
ลอยเหนืือพื้้นผิวิ จริงิ ผ่า่ นหน้้าจอสมาร์ท์ โฟน

2

วิธิ ีีการใช้ง้ าน

1. ติิดตั้ง้ แอปพลิิเคชััน “AR The Zoo“ ลงบนสมาร์ท์ โฟน
ดาวน์์โหลดได้ท้ี่่ :

2. เข้า้ แอปพลิิเคชัันแล้ว้ ส่่องไปยังั หนังั สือื ในหน้้าที่ม่ ีีสัญั ลักั ษณ์์
จะปรากฎคลิิปวิิดีโี อ ที่่ทำ�ำ ให้ก้ ารเล่า่ นิทิ านสนุกุ
เหมือื นได้ไ้ ปสวนสััตว์จ์ ริิง ๆ ผ่า่ นหน้้าจอสมาร์ท์ โฟน

3

สวััสดีี เราชื่อ่ “มะลิ”ิ

4

ยิินดีีที่่ได้รู้้้�จักั นะ
พร้อ้ มจะออกผจญภััยไปด้ว้ ยกัันรึยึ ััง...

งั้น้ ไปกัันเลย

ผมชื่อ่ “ต้น้ ว่า่ น“

5

วัันนี้้อากาศดีี
ใครอยากไปเที่่ยวบ้า้ ง

มะลิิและต้น้ ว่า่ น
ยิ้้มเริิงร่่ามองหน้้ากััน

6

7

มาถึึงสวนสััตว์ใ์ หญ่่
พ่อ่ เตรีียมพาเข้า้ ชม
เด็็กๆห้้ามซุุกซน
ไม่ส่ ่่ งเสีียงดััง สััตว์ต์ กใจ

8

9

แม่ค่ ะ! นั่่นเสีียงอะไร… เจี๊๊ยก เจี๊๊ยก
นั่่นไง เสีียงร้้องของลิิงกระรอก
ไม่ย่ อมอยู่่�นิ่่ง ห้้อยโหน วิ่่งวุ่่�น
เจ้า้ ลิิงชุุลมุุน ต้น้ ว่า่ นตาลาย

“สแกนลิิงกระรอกเพื่่อส่่ อง AR”

10

11

เอ๊ะ๊ นั่่น! ตััวอะไร ยืืนขาเดีียว
อ๋อ๋ … เจ้า้ นกฟลามิิงโกแคริิเบีียน

มะลิิลองยืืนขาเดีียว
ยืืนได้น้ ิิดเดีียว เอนไปเอนมา

“สแกนนกฟลามิิงโกแคริิเบีียนเพื่่อส่่ อง AR”

12

13

ยามสายแดดส่่ อง อากาศร้้อน
นกคาสโซวารีี นอนแช่ใ่ นน้ำำ�ใส

ขนดำำ�ปกคลุุมตััวใหญ่ ่
ไม่เ่ หมืือนนกทั่่วไปและบิินไม่ไ่ ด้้

“สแกนนกคาสโซวารีีเพื่่อส่่ อง AR”

14

15

สวััสดีี สิิงโตเจ้า้ ป่่ า
นั่่งสง่า่ อยู่่�ใต้ต้ ้น้ ไม้ใ้ หญ่่

มัันมีีเสีียงร้้องคำำ�ราม
เสีียงดัังก้อ้ งไกล

16

17

เจ้า้ ม้า้ ลายแกรนด์์
ร่่างกายขาวดำำ�
หน้้าตาคมขำำ�
แต่ส่ ายตาดีี

“สแกนม้า้ ลายแกรนด์เ์ พื่่อส่่ อง AR”

18

19

ดููกระต่า่ ยน่่ารัักขนปุุย
นอนแผ่ห่ ลัับปุ๋๋�ย ไม่ส่ นใจใคร

ดููหููสองข้า้ งพัับลง
เจ้า้ ขนปุุกปุุยคงหลัับสบาย

“สแกนกระต่า่ ยเพื่่อส่่ อง AR”

20

21

พัักเหนื่่อยใต้ต้ ้น้ ไม้ ้
เอ๊ะ๊ เสีียงต้น้ ไม้โ้ ดนแทะเล็็ม

โอ้โ้ ห้้ ยีีราฟตััวสููง
ก้ม้ ลงมาหน่่อย ต้น้ ว่า่ นไม่ถ่ ึึง

“สแกนยีีราฟเพื่่อส่่ อง AR”

22

23

ก่อ่ นกลัับมีีเสีียงแปร๋๋น แปร๋๋น
เอ๊ะ๊ ! นั่่นไงเจ้า้ ช้า้ งตััวใหญ่่

ส่่ ายหััว ชููงวง แกว่ง่ หาง
ช้า้ งแอฟริิกา บ้า้ ยบายน้้า

“สแกนช้า้ งเพื่่อส่่ อง AR”

24

25

ผจญภััยวัันนี้้สนุุกจริิง
ต้น้ ว่า่ นมะลิิเจอสััตว์ม์ ากมาย

ถึึงเวลากลัับบ้า้ นแล้ว้ ล่ะ่
เราไปก่อ่ นนะ วัันหน้้ามาใหม่ ่

26

ครั้้งหน้้าพ่อ่ กัับแม่จ่ ะพาไปไหนอีีกนะ

27

แล้ว้ เจอกัันใหม่น่ ะ

จัดทำ�โดย No.26 B6206185 มาริษา สวนหนองปลิง No.29 B6206215 พิชญธ์ ัญญา ยาวโนภาส
No.19 B6205119 อารดา สุวรรณศิโรจน์ No.82 B6237066 สัณหณัฐ ไฉยากุล
No.71 B6232276 พราวแพรวา เคล่ือนกระโทก


Click to View FlipBook Version