The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mei N. Mary Sripoo, 2020-09-08 10:09:46

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

ห น่ ว ย ท่ี 9
ง บ ก า ร เ งิ น
FINANCIAL
STATEMENT

อ.ศิริวรรณ เพ็งสง

แนวคิด

งบการเงินเป็ นการนาเสนอฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทาง
การเงินของกิจการอยา่ งมีแบบแผน เพ่ือให้ขอ้ มูลเก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผล
การดาเนินงานและการแสเงินสดของกิจการ
โดยขอ้ มูลเหล่าน้ีและขอ้ มูลอื่นเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินช่วย
ผูใ้ ชง้ บการเงินในคาดการณ์เกี่ยวกบั จงั หวะเวลาและความแน่นอนที่กิจการ
จะก่อใหเ้ กิดกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ

สาระการเรี ยนรู้

 ความหมายงบการเงิน
 จุดมุ่งหมายของงบการเงิน
 งบการเงินฉบบั สมบูรณ์
 การกาหนดรายการยอ่ ท่ีตอ้ งมีในงบการเงิน
 งบกาไรขาดทุน
 งบแสดงฐานะการเงิน

ผลการเรี ยนรู้ท่ีคาดหวัง

 อธิบายความหมายของงบการเงินได้
 บอกจุดมุ่งหมายของงบการเงินได้
 อธิบายงบการเงินฉบบั สมบูรณ์ได้
 อธิบายการกาหนดรายการยอ่ ที่ตอ้ งมีในงบการเงินได้
 จดั ทางบกาไรขาดทุนได้
 จดั ทางบแสดงฐานะการเงินได้

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ง บ ก า ร เ งิ น

แม่บทการบญั ชีสาหรับการจดั ทาและนาเสนองบการเงิน (Framework
for the Preparation and Presentation of Financial Statement) ไม่ถือวา่ เป็ น
มาตรฐานการบญั ชี แต่เป็นกรอบหรือแนวคิดข้นั พ้ืนฐานในการจดั ทานาเสนองบ
การเงิน ตลอดจนการกาหนดและนามาตรฐานการบญั ชีมาปฏิบตั ิ

งบการเงิน Financial Statement) ตามมาตรฐานการบญั ชี ฉบบั ท่ี1
หมายถึง งบการเงินท่ีจดั ทาข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้ งการของผใู้ ชง้ บการเงินซ่ึง
ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้กิจการจดั ทรายงานที่มีการดดั แปลงตามความ
ตอ้ งการขอ้ มูลท่ีเฉพาะเจาะจง

จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง ง บ ก า ร เ งิ น

งบการเงินเป็ นการนาเสนอฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทางการเงินของ
กิจการอย่างมีแบบแผน โดยมีวตั ถุประสงค์เพ่ือให้ขอ้ มูลเก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเป็ นประโยชน์ต่อการตดั สินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผใู้ ชง้ บการเงินกลุ่มต่าง ๆ

1. สินทรัพย์
2. หน้ีสิน
3. ส่วนของเจา้ ของ
4. รายไดแ้ ละค่าใชจ้ ่าย รวมถึงผลกาไรและขาดทุน
5. เงินทุนที่ไดร้ ับจากผเู้ ป็นเจา้ ของและการจดั สรรส่วนทุนใหผ้ เู้ ป็นเขจา้ ของใน
ฐานะที่เป็นเจา้ ของ
6. กระแสเงินสด

ง บ ก า ร เ งิ น ฉ บับ ส ม บู ร ณ์

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนั สิ้นงวด (Statement of the financial position)
2. งบกาไรขาดทุนเบด็ เสร็จสาหรับงวด (Statement of comprehensive income)
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ ของสาหรับงวด (Statement of changes in
shareholders equity)
4. งบกระแสเงินสดสาหรับงวด (Cash flow statement)
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ ยสรุปนโยบายการบญั ชีท่ีสาคัญ ขอ้ มูล
ท่ีใหค้ าอธิบายอื่น (Notes to financial statement)
6. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนั ตน้ งวดของงวดท่ีนามาเปรียบเทียบกบั งวดแรกสุดเม่ือ
กิจการไดน้ โยบายการบญั ชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลงั

ก า ร กา ห น ด ร า ย ก า ร ย่ อ ท่ี ต้อ ง มี ใ น ง บ

1. การกาหนดความหมายและรูปแบบของรายการยอ่ ท่ีตอ้ งมีในงบการเงิน
2. การจดั ทางบการเงิน

แบบ/ผู้มีหนา้ ทจ่ี ดั ทา งบแสดง งบกาไร งบกาไร งบแสดงการ งบกระแส งบการเงนิ หมายเหตุ งบการเงิน
บัญชี ฐานะ ขาดทุน ขาดทุน เปลย่ี นแปลง เงนิ สด รวม ประกอบงบ เปรียบเทยี
การเงิน เบด็ เสร็จ
1.ห้างหุ้นส่วนจด  ส่วนของ   การเงิน บกบั ปี
ทะเบียน    เจา้ ของ   กอ่ น
     
2.บรษิ ทั จากัด    
3.บริษทั มหาชน   
    
4.นิตบิ คุ คลทีต่ ้ังขึน้ ตาม 
กฎหมายตา่ งประเทศ  

 

5.กจิ การร่วมค้าตาม      
ประมวลรษั ฎากรกร

งบกาไรขาดทุน

1. งบกาไรขาดทุนเบด็ เสร็จเพยี งงบเดียว
2. แยกเป็นสองงบ คือ งบที่แสดงองคป์ ระกอบกาไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกาไรขาดทุน)และงบท่ีต้งั ตนั ดว้ ย
กาไรหรือขาดทุนและแสดงองคป์ ระกอบของกาไรขาดทุนเบด็ เสร็จอ่ืน (งบกาไรขาดทุนเบด็ เสร็จ)

ขอ้ มูลที่ตอ้ งนาเสนอในงบกาไรขาดทุนเบด็ เสร็จ มีดงั น้ี

1. รายได้
2. ตน้ ทุนทางการเงิน
3. ส่วนบางกาไรหรือขาดทุนของบริษทั ร่วมและบริษทั ร่วมคา้ ท่ีใช่วิธีส่วนไดเ้ สีย
4. ค่าใช่จ่ายภาษี
5. ยอดรวมของ
6. กาไรหรือขาดทุน
7. องคป์ ระกอบแต่ละรายการของกาไรขาดทุนเบด็ เสร็จอื่นท่ีจดั ประเภทตามลกั ษณะ
8. ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบด็ เสร็จอื่นของบริษทั ร่วมและกิจการร่วมคา้ ท่ีใชว้ ธิ ีส่วนไดเ้ สีย
9. กาไรขาดทุนเบด็ เสร็จรวม

รู ปแบบของงบกาไรขาดทุน

การจดั งบกาไรขาดทุนมีวธิ ีการจดั ทา 2 วิธี คือ
1. วิธีจาแนกค่าใชจ้ ่าตามลกั ษณะของค่าใช่จ่าย วิธีน้ีกิจการจะตอ้ งรวมค่าใชจ้ ่ายตาม
ลกั ษณะของคา่ ใช่จ่ายในงบกาไรขาดทุน เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่ง เป็นตน้

2. วิธีจาแนกค่าใชจ้ ่ายตามหนา้ ท่ีหรือวิธีตน้ ทุนขาย วิธีน้ีก็คือการตอ้ งจดั ประเภท ค่า
ใช่จ่ายตามหนา้ ที่ของค่าใช่จ่ายท่ีเป็นส่วนหน่ึงของตน้ ทุนขาย และตอ้ งเปิ ดเผยตน้ ทุน
ขายแยกออกจากคา่ ใช่จ่ายอื่น

ก า ร จั ด ทา ง บ กา ไ ร ข า ด ทุ น

1. เขียนหวั งบกาไรขาดทุน ตวั อยา่ ง

⚫ บรรทดั แรกเป็นช่ือกิจการ

⚫ บรรทดั ท่ี 2 เขียนคาวา่ ‘งบกาไรขาดทุน’

⚫ บรรทดั ท่ี 3 เขียนรอบระยะเวลาท่ีจดั ทางบกาไรขาดทุน

2. เขียนคาวา่ “รายได”้ แลว้ นามาบญั ชีหมวดรายไดม้ าใส่ในงบกาไรขาดทุน

3. เขียนคาวา่ “คา่ ใช่จ่าย” แลว้ นาหมวดบญั ชีคา่ ใชจ้ ่ายมาใส่ในงบกาไรขาดทุนถา้ มี

4. หาผลตา่ งระหวา่ งยอดรวมของรายไดแ้ ละยอดรวมของค่าใช่จ่าย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of the financial position) หมายถึง
รายงานทางการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนั ใดวนั หน่ึง กล่าวคือ
งบแสดงฐานะการเงินจดั ทาเพอ่ื แสดงขอ้ มูลเกี่ยวกบั สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วน
ของเจา้ ของ (ทุน) ของกิจการ โดยท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์ ้งั หมด จะเท่ากบั มูลค่า
ของมูลคา่ ของ หน้ีสินบวกมูลคา่ ของส่วนของเจา้ ของเสมอ

สาหรับกิจการเจา้ ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการน้นั ตามาตรฐาน
การบญั ชี ฉบบั ที่ 1 และกรมพฒั นาธุรกิจการคา้ ไม่ไดก้ าหนดรูปแบบไว้ จึงนา
รูปแบบงบแสดงฐานะการเงินของหา้ งหุน้ ส่วนจดทะเบียน (แบบท่ี 1) มา
ประยกุ ตใ์ ชแ้ ละกาหนดรายการบญั ชีตามความเหมาะสมของธุรกิจบริการ
สาหรับเจา้ ของคนเดียว

การจัดทางบแสงดฐานะการเงิน

ส่ วนที่หน่ึง : จะแสดงรายการเก่ียวกับสินทรัพย์ท้ังหมดเรี ยงกันลงมา
ตามลาดบั แลว้ ทาการรวมยอดเงินของสินทรัพยท์ ้งั หมด

ส่ วนท่ีสอง : จะแสดงรายการหน้ีสินและส่วนของเจ้าของเรี ยงกันลงมา
เช่นเดียวกนั แลว้ ทาการรวมยอดหน้ีสินและทุนยอดรวมท้งั สองส่วนคือดา้ นสินทรัพยน์ ้ี
สินและส่วนของเจา้ ของ (ทุน) จะตอ้ งเท่ากนั

สินทรัพย์

หน้ีสินส่วนของเจา้ ของ

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

งบการเงิน หมายความรวมถึงความเหตุประกอบงบการเงิน
รายละเอียดประกอบและ ขอ้ มูลอื่น เช่น งบการเงินอาจแสดงของมูลเพิ่มเติม
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ งกบั รายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนซ่ึง
จาเป็นตอ่ ผใู้ ชง้ บการเงิน

1. ขอ้ ความที่ระบุวา่ งบการเงินของกิจการไดจ้ ดั ข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

2. สรุปโยบายการบญั ชีสาคญั ที่กิจการใช้

3. ขอ้ มูลประกอบแต่ละรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกาไรขาดทุน
เบด็ เสร็จ

4. การเปิ ดเผยขอ้ มูลอื่น ๆ

สรุ ปท้ายบท

งบการเงนิ (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่นาเสนอ
ขอ้ มูลเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดย
ถูกตอ้ งตามท่ีควรในแต่ละงวดบญั ชีใดบญั ชีหน่ึงหรือระหวา่ งงวดบญั ชีเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้ งการของผใู้ ชง้ บการเงิน

งบกาไรขาดทุน (Income Statement) หมายถึง งบท่ีแสดงผลการดาเนินงาน
ของกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงมีรายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไรขาดทุนทุทธิ
เท่าใด ซ่ึงอาจจะจดั งบกาไรขาดทุนรายไดค้ า่ ใช่จ่ายรวมถึงผลกาไรและขาดทุน

สรุ ปท้ายบท(ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (Statement of the financial position) หมายถึง
รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนั ใดวนั หน่ึง กลา่ วคือ งบ
แสดงฐานะการเงินจดั ทาเพอื่ แสดงขอ้ มูลเก่ียวกบั สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของ
เจา้ ของ (ทุน) ของกิจการ โดยที่มูลคา่ ของสินทรัพยท์ ้งั หมด จะเท่ากบั มูลค่าของ
มูลค่าของ หน้ีสินบวกมูลค่าของส่วนของเจา้ ของเสมอ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดว้ ย ขอ้ มูล ท่ีเสดงเพ่ิมเติมจาก
ขอ้ มูลท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบเฉพาะกาไร
ขาดทุน


Click to View FlipBook Version