The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบฟอร์มรายงาน SAR 2564 นครศรีฯเขต 2(1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongkranpn, 2022-04-09 03:04:10

แบบฟอร์มรายงานSAR

แบบฟอร์มรายงาน SAR 2564 นครศรีฯเขต 2(1)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา
(Self – Assessment Report : SAR)

ปก ารศกึ ษา 2564

โรงเรียน....................................
อำเภอ..................จงั หวัด.................

สำนกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

สารบญั

เรอื่ ง
หนา
คำนำ
สารบัญ
สว นท่ี 1 บทสรปุ สำหรับผูบ ริหาร
สวนที่ 2 รายละเอยี ดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐาน
ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา
ระดบั การศึกษาปฐมวยั

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพเดก็
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่เี นน เดก็ เปนสำคญั
ระดับการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพผเู รียน
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนทเี่ นนผูเ รียนเปนสำคญั
สว นที่ 3 สรปุ ผล จดุ เดน จดุ ควรพฒั นา แผนการพฒั นาคุณภาพเพ่ือยกระดบั ใหส ูงขึ้น
สว นท่ี 4 ภาคผนวก
ผลงานดีเดนในรอบปทีผ่ า นมา
ผลการจัดการเรียนรตู ามหลักสตู รสถานศกึ ษา
คำสง่ั คณะทำงาน
บนั ทึกใหค วามเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สว นท่ี 1
บทสรปุ สำหรบั ผูบ ริหาร

โรงเรียน............................ ที่อยู เลขท่ี ........ หมูท ี่ ....... ตำบล................ อำเภอ............................
จังหวัด นครศรธี รรมราช สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร บุคลากรสาย
การบรหิ ารการศึกษา จำนวน 1 คน ไดรับการประเมนิ รอบท่ีสามเม่ือวันท่ี ............เดอื น .......พ.ศ. ........
ไดร ับการประเมนิ รอบท่ี รอบท่ีสี่ เมื่อวันท่ี ............เดือน .......พ.ศ. ........ โดยมภี ารกจิ จดั การศกึ ษา 2 ระดับ
คอื

1. ระดบั การศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน: การศึกษาปฐมวัย มีบุคลากรครู จำนวน ..... คน นักเรียนจำนวน ...
คน

2. ระดับการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน: ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน ..... คน นักเรียนจำนวน .... คน
นักเรียนพเิ ศษ จำนวน .... คน

รวมทั้งสถานศึกษา มบี ุคลากรครจู ำนวน ......... คน นกั เรียนจำนวน....... คน
ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2564 สรุปไดด งั น้ี
ระดับการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน: การศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคณุ ภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเดก็ ...........
1.1 มีพัฒนาการดา นรา งกาย แข็งแรง มีสขุ นสิ ยั ท่ดี ี และดูแลความปลอดภัย ...........
...........
ของตนเองได ...........
1.2 พัฒนาการดา นอารมณ จติ ใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชว ยเหลอื ตนเอง และเปน สมาชกิ ทีด่ ขี องสังคม

1.4 มีพัฒนาการดานสตปิ ญ ญา สอ่ื สารได มที ักษะการคดิ พืน้ ฐาน และ ...........
แสวงหาความรูได ...........
...........
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ ...........
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒั นาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกบั บริบทของทอ งถิ่น ...........
2.2 จดั ครใู หเ พยี งพอกบั ชน้ั เรียน ...........
2.3 สงเสรมิ ใหครมู ีความเชย่ี วชาญดา นการจดั ประสบการณ
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพอ่ื การเรยี นรูอยางปลอดภัย และเพยี งพอ ...........
2.5 ใหบ รกิ ารสือ่ เทคโนโลยสี ารสนเทศและสื่อการเรยี นรูเ พื่อสนับสนนุ การจัด ...........

ประสบการณสำหรบั ครู
2.6 มรี ะบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผเู กีย่ วขอ งทกุ ฝา ยมสี ว นรว มมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณทเ่ี นน เดก็ เปนสำคญั ...........
3.1 จัดประสบการณที่สง เสรมิ ใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดลุ ...........
...........
3.2 สรางโอกาสใหเ ด็กไดร ับประสบการณต รงเลน และปฏบิ ัติอยางมีความสขุ ...........
...........
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชสอ่ื และเทคโนโลยที ีเ่ หมาะสมกับวัย
...........
3.4 ประเมนิ พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณแ ละพฒั นาเดก็
สรปุ มาตรฐานระดบั ปฐมวัย

ระดบั การศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน: ประถมศึกษา ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ...........
...........
1. คุณภาพผเู รียน ...........
1.1 ผลสมั ฤทธ์ทิ างวชิ าการของผเู รยี น ...........
1) มีความสามารถในการอาน การเขยี น การส่อื สาร และการคดิ คำนวณ
2) มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ อภปิ ราย ...........
แลกเปลย่ี นความคิดเห็น และแกป ญ หา ...........
3) มคี วามสามารถในการสรางนวตั กรรม ...........
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร ...........
5) มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรยี นตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา ...........
6) มีความรู ทักษะพนื้ ฐาน และเจตคตทิ ่ีดตี องานอาชพี ...........
1.2 คณุ ลักษณะทพี่ ึงประสงคข องผเู รยี น ...........
1) การมคี ุณลกั ษณะและคานิยมที่ดตี ามท่ีสถานศึกษากำหนด ...........
2) ความภมู ิใจในทองถ่นิ และความเปนไทย ...........
3) การยอมรบั ทจ่ี ะอยรู วมกนั บนความแตกตา งและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรา งกาย และจิตสงั คมมาตรฐานการศกึ ษา ระดับคุณภาพ
...........
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ ...........
2.1 มีเปา หมาย วิสัยทศั น และพันธกิจทส่ี ถานศกึ ษากำหนดชดั เจน ...........
2.2 มรี ะบบบริหารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา ...........
2.3 ดำเนินงานพัฒนางานวชิ าการทเ่ี นน คณุ ภาพผเู รียนรอบดานตามหลกั สูตร ...........
...........
สถานศกึ ษาและทุกกลมุ เปา หมาย ...........
2.4 พฒั นาครแู ละบคุ ลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวชิ าชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอ มทางกายภาพและสงั คมท่เี อื้อตอ การจัดการเรยี นรอู ยา งมี ...........
...........
คณุ ภาพ ...........
2.6 จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการบรหิ ารจดั การและการ ...........
...........
จดั การเรยี นรู ...........
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่เี นน ผูเรียนเปนสำคญั
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏบิ ตั จิ ริง และสามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวติ ได
3.2 ใชส อื่ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และ แหลง เรยี นรทู เ่ี อื้อตอการเรียนรู
3.3 มกี ารบรหิ ารจดั การช้นั เรียนเชงิ บวก
3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผูเรยี นอยา งเปนระบบและนำผลมาพฒั นาผเู รยี น
3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรยี นรแู ละใหขอ มลู สะทอ นกลบั เพ่ือพัฒนาและปรบั ปรุง

การจัดการเรยี นรู
สรปุ มาตรฐานระดบั การศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน

แนวทางการพฒั นาในอนาคต
1. ระดับปฐมวัย
..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
0............................................................................................................................................................................

02. ระดับการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

สวนท่ี 2
ขอ มลู พ้ืนฐานของสถานศึกษา

2.๑ ขอ มลู ทัว่ ไป
ชื่อโรงเรียน…………………………..ท่ีต้งั ……… ตำบล………...อำเภอ………….จังหวดั …………….……...................

สังกดั ………………………………..……. โทร…………………………….…….…….โทรสาร………………………………………............
e-mail…………website……………………………………………….......................................................................................

เปดสอนระดบั ช้ัน…………….ถงึ ระดับช้นั ……………..เนื้อท่ี…….…..ไร… …ตารางวา
เขตพ้นื ทบ่ี รกิ าร………………………………………………………………................................................................................

ประวัตโิ รงเรยี นโดยยอ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ขอ มลู การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศกึ ษา
2.2.1 วิสยั ทศั น
..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
2.2.2 พนั ธกิจ
..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
2.2.3 เอกลกั ษณข องโรงเรียน
..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
2.2.4 อัตลักษณข องโรงเรยี น
......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
2.3 ขอ มลู บุคลากรของสถานศึกษา

๑) ผอู ำนวยการโรงเรียน ชอ่ื -สกุล............................................................โทรศัพท. .............................................
e-mail……………………………วฒุ ิการศึกษาสงู สุด …………………….……………สาขา…………………………………................
ดำรงตำแหนง ทโี่ รงเรียนน้ีต้ังแต ............... จนถงึ ปจ จบุ ัน เปน เวลา ....... ป ........เดือน

๒) รองผูอำนวยการโรงเรยี น…..... คน
2.1 ชอื่ -สกุล .............................................วุฒิการศกึ ษาสูงสุด ………..…………โทรศัพท

..............................................e-mail…………………………………………….…………..………………..
รับผดิ ชอบกลุม (ตามโครงสรา งการบรหิ ารงานของสถานศึกษา) .......................................................

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

๒.๒ ชือ่ -สกุล ...............................................วฒุ ิการศกึ ษาสงู สดุ ………..………โทรศัพท
..............................................e-mail…………………………………………….…………..………………..
รบั ผิดชอบกลุม (ตามโครงสรางการบรหิ ารงานของสถานศึกษา) ...............................................................
๑ ) จำนวนบคุ ลากร

บคุ ลากร ผบู รหิ าร ครูผสู อน พนกั งานราชการ ครอู ัตราจาง เจาหนา ท่ีอืน่ ๆ

2) สาขาวชิ าทจ่ี บการศึกษาและภาระงานสอน

สาขาวชิ า จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแตละสาขาวชิ า (ชม./สัปดาห)
๑. บริหารการศึกษา ๑
๒. คณติ ศาสตร ๒
๓. วิทยาศาสตร ๓
๔. ภาษาไทย ๓
๕. ภาษาองั กฤษ ๒
๖.สงั คมศึกษา ๒
๗. การงานอาชพี และเทคโนโลยีฯ ๑
๘. ......................... ๑๕

รวม

๑.๓ ขอมูลนักเรียน
จำนวนนกั เรยี นปก ารศึกษา ๒๕64 รวม ..........................คน

ระดับ อ. อ. รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม ม.๑ ม. ๒ ม.๓ รวม รวม
ชนั้ เรยี น ๑ ๒ ท้งั หมด
จำนวนหอง
ชาย
เพศ
หญงิ

รวม

เฉล่ียตอหอ ง

8

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

1. ขอมูลทัว่ ไปของสถานศกึ ษา สรปุ ขอ มูลเก่ยี วกบั สถานศึกษา

1.1 ขอ มลู ผูเรียน ประเภท จำนวน หมายเหตุ
หมายเหตุ
จำนวนเดก็
จำนวนผเู รยี น 9
รวม
1.2 ขอมลู บคุ ลากร
ผบู รหิ ารสถานศกึ ษา
รองผอู ำนวยการสถานศึกษา
ครู
ระดับปฐมวยั
ระดบั ประถมศึกษา
ระดบั มัธยมศึกษา
บุคลากรสนับสนนุ
อน่ื
1.3 จำนวนหอง
หอ งเรียน
หอ งปฏิบัตกิ าร
หอ งพยาบาล
อื่น
2. สรปุ ขอมูลสำคัญของสถานศึกษา

ประเภท จำนวน
2.1 ระดบั การศกึ ษาปฐมวัย
อัตราสว นครู ตอ เด็ก 1 : .............
อตั ราสว นเดก็ ตอ หอง 1 : .............
จำนวนครคู รบชน้ั
2.2 ระดบั การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน  ครบช้ัน
 ไมครบชน้ั ในระดบั ชั้น

ประถมศึกษา
อตั ราสว นครู ตอ เด็ก 1 : .............
อตั ราสว นเดก็ ตอ หอง 1 : .............
จำนวนครูครบช้นั  ครบชั้น
มธั ยมศกึ ษา  ไมครบช้นั ในระดบั ช้ัน

อัตราสวนครู ตอ เด็ก 1 : .............
อตั ราสว นเด็ก ตอ หอง 1 : .............
จำนวนครคู รบชั้น  ครบชั้น
 ไมครบช้ัน ในระดับชั้น

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ประเภท จำนวน หมายเหตุ
2.3 รอ ยละของผูสำเรจ็ การศึกษา
ประถมศกึ ษาปท ่ี 6 จำนวนผสู ำเรจ็ การศกึ ษา
มธั ยมศึกษาปท่ี 3 เทียบกับจำนวนแรก
2.4 จำนวนวันทสี่ ถานศึกษาจัดการเรยี นการสอนจริง รับเขาโดยเฉลี่ย
เทียบกบั จำนวน 200
ในปการศกึ ษาท่ีประเมิน วนั

2.4 ขอมูลสภาพชมุ ชนโดยภาพรวม
2.4.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรยี นมีลกั ษณะ............มีประชากร ประมาณ................คน

บรเิ วณใกลเ คยี งโดยรอบโรงเรียน ไดแ ก. .......................อาชพี หลกั ของชมุ ชน คือ...............................
สว นใหญน บั ถอื ศาสนา..........................ประเพณี/ศิลปวฒั นธรรมทอ งถิ่นท่เี ปนทีร่ จู ักโดยทัว่ ไป คือ...................

2.4.2 ผปู กครองสว นใหญจ บการศกึ ษาระดับ..................อาชีพหลัก คอื ..............................
สว นใหญน บั ถือศาสนา................ฐานะทางเศรษฐกจิ /รายไดโดยเฉลยี่ ตอครอบครัวตอ ป.................บาท
จำนวนคนเฉลี่ยตอ ครอบครัว................คน

2.4.3 โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน
(บรรยายโดยยอ เชน อยใู กลแหลงเรยี นรู อยูใกลแหลง เรยี นรู อยใู นบริเวณวัด ไดรับการ

สง เสริม สนบั สนนุ จากชมุ ชน ผูนำชุมชน องคก รปกครองสว นทองถ่นิ หรืออยใู กลแหลง เสือ่ มโทรม โรงงาน

ฯลฯ)

2.5 แหลง เรียนรู ภมู ปิ ญญาทอ งถิ่น

2.6.1 หอ งสมุดมขี นาด..............................ตารางเมตร จำนวนหนังสือในหองสมุด.........................เลม

การสบื คน หนังสือและการยมื – คนื ใชร ะบบ...................................................... จำนวนนักเรียนทใ่ี ชห องสมดุ ใน

ปการศกึ ษาท่รี ายงานเฉลี่ย.........................คนตอวัน คิดเปน รอ ยละ...........................ของนักเรยี นทั้งหมด

2.6.2 หองปฏิบตั ิการ
หองปฏบิ ัติการวิทยาศาสตร จำนวน..............หอง

หอ งปฏบิ ัตกิ ารคอมพิวเตอร จำนวน..............หอง

หอ งปฏบิ ตั กิ ารทางภาษา จำนวน..............หอง

หอ ง (ระบุ)................ จำนวน.............หอ ง

2.6.3 คอมพิวเตอร จำนวน..............เคร่ือง

ใชเพือ่ การเรียนการสอน........................เครอ่ื ง

ใชเ พือ่ สืบคนขอ มูลทางอินเตอรเนต็ ...................เคร่ือง

จำนวนนักเรยี นทส่ี บื คนขอมลู ทางอนิ เตอรเ น็ตในปการศกึ ษาท่ีรายงานเฉลี่ย.......คนตอวัน

คิดเปน รอยละ..............ของนักเรยี นทง้ั หมด

ใชเ พอ่ื การบรหิ ารจัดการ.......................เครื่อง

10

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

2.6.4 แหลงเรียนรภู ายในโรงเรียน สถติ กิ ารใชจำนวนคร้ัง/ป

แหลง เรียนรูภายใน

ชอื่ แหลงเรียนรู
1.
2.
3.
ฯลฯ

2.6.5 แหลง เรียนรภู ายนอกโรงเรยี น

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใชจ ำนวนคร้งั /ป
ชื่อแหลงเรยี นรู

1.

2.

3.

ฯลฯ

2.6.6 ปราชญชาวบาน/ ภมู ปิ ญ ญาทองถิ่น ผทู รงคุณวฒุ ทิ ีส่ ถานศึกษาเชญิ มาใหความรูแกค รู นกั เรียน
ในปการศึกษาที่รายงาน

1) ชือ่ – สกุล................................................................ใหค วามรเู รอ่ื ง........................

สถติ กิ ารใหความรูใ นโรงเรยี นแหงนจ้ี ำนวน...............................ครั้ง/ป

2) ชือ่ - สกลุ ...............................................................ใหความรูเรื่อง........................

สถติ กิ ารใหค วามรใู นโรงเรียนแหง นจ้ี ำนวน...............................คร้งั /ป

3) ชือ่ – สกลุ ...............................................................ใหค วามรูเรือ่ ง........................

สถติ ิการใหค วามรใู นโรงเรยี นแหงนีจ้ ำนวน...............................ครัง้ /ป

สวนท่ี ๒

11

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา

2.1 ระดับการศกึ ษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
ผลพัฒนาการเด็กในดา นรา งกาย อารมณ จิตใจ สังคม สตปิ ญญา

ประเดน็ พจิ ารณาท่ี 1.1 มพี ัฒนาการดา นรา งกาย แข็งแรง มสี ขุ นิสัยทด่ี ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

จำนวน รอ ยละ
คา เด็ก จำนวน ของเด็ก
ที่ ประเดน็ ยอย เปา หมาย ท่ีอยใู น เดก็ ทอ่ี ยใู น ระดบั ความหมาย
(รอยละ) ระดับดี ทงั้ หมด ระดบั ดี คุณภาพ

1. มนี ้ำหนักสวนสูงเปน ไปตามเกณฑ ข้ึนไป ขึ้นไป
มาตรฐาน

2. เคลือ่ นไหวรางกายคลองแคลว และทรงตัว
ได

3. ใชมือและตาประสานสัมพันธกนั
4. ดแู ลรกั ษาสุขภาพอนามยั สว นตนและ
ปฏิบัตจิ นเปน นิสัย
5. ปฏิบตั ิตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภยั ได

6. หลีกเลยี่ งสภาวะทเี่ สี่ยงตอ โรค ส่ิงเสพตดิ
และระวังภยั จากบุคคล ส่งิ แวดลอม และ
สถานการณทเี่ ส่ียงอนั ตราย
สรปุ ประเด็นพิจารณา ท่ี 1.1

รอ งรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมทีโ่ รงเรียนทำ…………………………………………...............................
วธิ ีการพัฒนา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพัฒนาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประเดน็ พจิ ารณาที่ 1.2 มีพัฒนาการดา นอารมณ จติ ใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไ ด

ท่ี ประเด็นยอย คา จำนวน จำนวน รอ ยละ ระดบั ความหมาย
12

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

เปา หมาย เด็ก เด็ก ของเด็ก คุณภาพ
(รอ ยละ) ทีอ่ ยูใน ท้ังหมด ที่อยูใน
ระดบั ดี ระดบั ดี
1. รา เรงิ แจมใส แสดงออกทางอารมณไดอ ยาง ข้นึ ไป ขึน้ ไป

เหมาะสม

2. มวี นิ ยั ในตนเอง อดทนและรอคอยใน

สถานการณตางๆได

3. มีความรูสึกทดี่ ตี อตนเองและผอู ื่น แสดง

ความสามารถในผลงานและความสามารถ

ของตนเองและผูอน่ื ตามวยั

4. มจี ติ สำนกึ และคา นิยมทดี่ ี

5. มคี วามม่ันใจกลา พูด กลาแสดงออก

6. มีความเมตรตากรุณา มีนำ้ ใจ และชวยเหลือ

แบงปน

7. เคารพสทิ ธิ รหู นา ที่ รบั ผดิ ชอบ

8. มีความ ซอื่ สตั ย สจุ ริต มีคุณธรรม

จริยธรรม

9. สนใจ ช่ืนชม มีความสุขและแสดงออกผาน

งานศิลปะ ดนตรีและการเคล่อื นไหว

สรุปประเด็นพจิ ารณา ที่ 1.2
รองรอยความพยายาม โครงการหรอื กจิ กรรมท่ีโรงเรียนทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิธีการพัฒนา…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพฒั นา……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพัฒนาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประเดน็ พิจารณาที่ 1.3 มพี ัฒนาการดา นสังคม ชวยเหลอื ตนเอง และเปน สมาชิกที่ดขี องสงั คม

13

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

จำนวน รอยละ
คา เดก็ จำนวน ของเด็ก
ท่ี ประเด็นยอ ย เปา หมาย ที่อยูใ น เดก็ ทอี่ ยูใน ระดับ ความหมาย
(รอยละ) ระดับดี ท้งั หมด ระดับดี คณุ ภาพ
1. สามารถชว ยเหลือตนเองในการปฏบิ ตั ิ
กิจวัตรประจำวนั ได ข้ึนไป ขน้ึ ไป

2. มีวินยั ในตนเอง ประหยัดและพอเพียง

3. มสี ว นรว มดูแลรกั ษาสงิ่ แวดลอมในและ
นอกหองเรยี น

4. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรกั ความ
เปนไทย

5. มีปฏสิ ัมพันธท่ีดีกบั ผอู ืน่ ยอมรับหรอื เคารพ
ความแตกตางระหวา งบุคคล

6. ปฏบิ ตั ิตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสงั คม

สรปุ ประเดน็ พิจารณา ท่ี 1.3

รอ งรอยความพยายาม โครงการหรอื กิจกรรมทีโ่ รงเรยี นทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วธิ ีการพัฒนา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพัฒนาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประเด็นพจิ ารณาท่ี 1.4 มีพัฒนาการดา นสตปิ ญ ญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพน้ื ฐานและแสวงหาความรไู ด
14

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

จำนวน รอยละ
คา เดก็ จำนวน ของเด็ก
ท่ี ประเดน็ ยอย เปาหมาย ทอ่ี ยใู น เดก็ ทอ่ี ยใู น ระดบั ความหมาย
(รอ ยละ) ระดบั ดี ทง้ั หมด ระดบั ดี คณุ ภาพ

สนทนาโตตอบและเลาเร่ืองใหผูอ่นื เขา ใจ ข้ึนไป ขึน้ ไป
ได
1.

2. ตัง้ คำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรอื สงสยั
และพยายามคน หาคำตอบดว ยตนเองได

3. อานนิทาน และเลาเรอื่ งท่ีตนเองอานได
เหมาะสมกับวยั

มีความสามารถในการคดิ รวบยอด การคิด

4. เชิงเหตุผลทางคณติ ศาสตรแ ละคดิ

แกป ญหาการตัดสินใจเชงิ วทิ ยาศาสตร

5. คิดแกป ญหาและสามารถตัดสินใจในเรอ่ื ง
งายๆไดเหมาะสมกบั วยั

ทำงานศลิ ปะตามจนิ ตนาการและความคิด

6. สรางสรรค แสดงทา ทาง/เคลื่อนไหว
การเลนอิสระตามจนิ ตนาการ

มคี วามสามารถในการแสวงหาความรใู ช
ส่อื เทคโนโลยี ดวยวิธกี ารทห่ี ลากหลาย
7. ดวยตนเองเชน แวน ขยาย แมเหลก็ กลอ ง

ดจิ ิตอล เปนตน เปน เคร่ืองมือในการ
เรียนรูและแสวงหาความรูได

สรปุ ประเด็นพจิ ารณา ที่ 1.3
รองรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมท่โี รงเรยี นทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วธิ ีการพฒั นา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพฒั นา……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพัฒนาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สรปุ มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพเดก็

ผลพฒั นาการเดก็ ในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สงั คม สติปญ ญา

ท่ี ประเดน็ พจิ ารณา จำนวนเด็กทอี่ ยู จำนวน ระดับ ความ
ในระดบั ดี นกั เรียน คุณภาพ หมาย
ขึ้นไป ทั้งหมด

มพี ัฒนาการดา นรา งกาย แข็งแรง มสี ขุ นสิ ยั ท่ีดี
1. และดแู ลความปลอดภัยของตนเองได

มพี ฒั นาการดานอารมณ จติ ใจ ควบคุมและ
2. แสดงออกทางอารมณได

มพี ฒั นาการดานสังคม ชวยเหลอื ตนเอง และเปน
3. สมาชกิ ทด่ี ขี องสงั คม

มีพฒั นาการดา นสติปญ ญา สื่อสารได มีทักษะ
4. การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรไู ด

สรปุ มาตรฐานท่ี 1

รองรอยความพยายาม โครงการหรอื กิจกรรมทีโ่ รงเรยี นทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วธิ กี ารพฒั นา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพฒั นา……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพัฒนาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ

16

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

จำนวน รอยละ
เด็ก/ครู จำนวน ของเด็ก/
ท่ี ประเด็นพิจารณา ท่อี ยูใ น เดก็ /ครู ครูทอ่ี ยูใน ระดับ ความหมาย
2.1 มีหลกั สูตรครอบคลุมพฒั นาการทง้ั 4 ดาน สอดคลอง ระดับดี ทั้งหมด ระดับดี คุณภาพ

กับบรบิ ทของทองถนิ่ ข้นึ ไป ขึ้นไป
2.2 จดั ครใู หเพียงพอกับชั้นเรยี น

2.3 สง เสริมใหครูมีความเชีย่ วชาญดา นการจัดประสบการณ

2.4 จดั สภาพแวดลอ มและส่ือเพ่อื การเรยี นรอู ยา งปลอดภยั
และเพียงพอ

2.5 ใหบ รกิ ารส่อื เทคโนโลยสี ารสนเทศและส่ือการเรียนรู
เพือ่ สนับสนนุ การจัดประสบการณส ำหรบั ครู

2.6 มรี ะบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผเู กยี่ วขอ งทกุ
ฝา ยมีสว นรวม
สรุปมาตรฐานท่ี ๒

รองรอยความพยายาม โครงการหรอื กจิ กรรมทโี่ รงเรียนทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิธกี ารพัฒนา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพฒั นาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท เ่ี นนเดก็ เปนสำคญั

17

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

จำนวน รอยละ
ครู จำนวน ของครู
ที่ ประเดน็ พิจารณา ท่อี ยูใน ครู ทีอ่ ยใู น ระดับ ความหมาย
ระดับดี ท้งั หมด ระดบั ดี คณุ ภาพ

3.1 จดั ประสบการณที่สงเสรมิ ใหเดก็ มีพฒั นาการทุกดา น ขน้ึ ไป ขึ้นไป

3.2 สรา งโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลน และ
ปฏิบตั อิ ยา งมีความสขุ

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรใู ชส ื่อและเทคโนโลยี
ทเ่ี หมาะสมกบั วยั

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ และนำผลการ
ประเมนิ พฒั นาการเด็กไปปรับปรงุ การจัด
ประสบการณและพฒั นาเด็ก
สรุปมาตรฐานที่ ๓

รองรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรยี นทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิธีการพัฒนา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพัฒนาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สรุปมาตรฐานการศกึ ษาระดับปฐมวัย

18

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่ ประเดน็ พจิ ารณา จำนวน รอยละ ระดับ ความหมาย
1. คณุ ภาพเด็ก เดก็ /ครู จำนวน ของ คณุ ภาพ
ท่อี ยูใน ครู เด็ก/ครู
ระดบั ดี ท้งั หมด ท่อี ยูใน
ข้นึ ไป ระดบั ดี
ขึน้ ไป

2. กระบวนการบริหารและการจดั การ

3. การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน สำคญั

สรุปมาตรฐานระดับปฐมวัย

2.2 ระดบั การศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน

19

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน
ประเด็นพจิ ารณาที่ 1.1 ผลสมั ฤทธิท์ างวิชาการของผเู รียน

ท่ี ประเดน็ พิจารณา คา จำนวน จำนวน รอยละ ระดับ ความหมาย
เปาหมาย นักเรยี น นกั เรียน ของ คณุ ภาพ
(รอยละ) ทอี่ ยใู น ทั้งหมด นักเรียน
ระดับดี ท่อี ยใู น
ข้นึ ไป ระดบั ดี
ข้ึนไป
1. มีความสามารถในการอา น การเขยี น
การสอื่ สาร และการคิดคำนวณ
2. มีความสามารถในการคดิ วเิ คราะห คดิ
อยางมวี จิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคดิ เห็น และแกป ญหา
3. มีความสามารถในการสรา งนวัตกรรม
มีการนำไปใชแ ละเผยแพร
4. มคี วามสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5. มผี ลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนตามหลกั สูตร
สถานศกึ ษา
6. มีความรู ทกั ษะพืน้ ฐาน และเจตคตทิ ดี่ ี
ตอ งานอาชีพ

สรปุ ประเดน็ พจิ ารณา ท่ี 1.1
รองรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมทโี่ รงเรียนทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิธีการพฒั นา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพัฒนาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประเดน็ พิจารณาที่ 1.2 คณุ ลกั ษณะที่พงึ ประสงคข องผเู รียน

20

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

ที่ ประเดน็ พจิ ารณา คา จำนวน จำนวน รอยละ ระดับ ความหมาย
เปาหมาย นกั เรียน นกั เรยี น ของ คุณภาพ
(รอยละ) ท่ีอยูใน ทัง้ หมด นักเรยี น
ระดบั ดี ท่อี ยใู น
ขนึ้ ไป ระดับดี
ขึ้นไป
1. มคี ุณลักษณะและคานยิ มทดี่ ตี ามที่
สถานศกึ ษากำหนด
2. มคี วามภูมิใจในทอ งถ่ินและความเปน ไทย

3. ยอมรบั ทจ่ี ะอยูรว มกนั บนความแตกตาง
และหลากหลาย

4. มสี ขุ ภาวะทางรา งกาย และจิตสังคม

สรปุ ประเดน็ พจิ ารณา ท่ี 1.2
รอ งรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมทโ่ี รงเรยี นทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิธีการพฒั นา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพฒั นาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

สรุปมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผเู รียน

ที่ ประเดน็ พิจารณา จำนวน รอยละ ระดบั ความหมาย
นักเรยี น จำนวน ของ คณุ ภาพ
ที่อยใู น นักเรียน นักเรยี น
ระดบั ดี ทั้งหมด ทอ่ี ยูใ น
ขน้ึ ไป ระดับดี
ข้ึนไป
1.1 ผลสัมฤทธทิ์ างวชิ าการของผเู รียน

1.2 คณุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงคข องผูเรียน

สรปุ มาตรฐานที่ 1
รอ งรอยความพยายาม โครงการหรือกจิ กรรมทโ่ี รงเรยี นทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิธีการพัฒนา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพฒั นาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ท่ี ประเดน็ พจิ ารณา จำนวน จำนวน รอ ยละ ระดับ ความหมาย
2.1 มีเปา หมาย วิสัยทัศน และพนั ธกจิ ท่กี ำหนดชดั เจน น.ร./ครู น.ร./ครู ของ คุณภาพ
ทอ่ี ยูใน ทัง้ หมด น.ร./ครู
ระดับดี ท่อี ยใู น
ขึน้ ไป ระดับดี
ขนึ้ ไป

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึ ษา

2.3 ดำเนนิ งานพฒั นางานวชิ าการทีเ่ นนคณุ ภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลกั สตู รสถานศกึ ษาและทกุ กลุมเปา หมาย

2.4 พฒั นาครแู ละบคุ ลากรใหมีความเชย่ี วชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อตอ การ
จดั การเรยี นรอู ยา งมคี ุณภาพ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการบรหิ าร
จดั การและการจัดการเรยี นรู

สรุปมาตรฐานท่ี 2
รองรอยความพยายาม โครงการหรอื กจิ กรรมทโี่ รงเรียนทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วธิ กี ารพฒั นา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพฒั นา……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการพฒั นาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนที่เนน ผเู รยี นเปน สำคัญ

จำนวน รอยละ
ครู จำนวน ของครู
ที่ ประเด็นพจิ ารณา ท่อี ยใู น ครู ท่ีอยใู น ระดับ ความหมาย
ระดบั ดี ท้ังหมด ระดับดี คณุ ภาพ

3.1 จัดการเรียนรูผ านกระบวนการคดิ และปฏิบตั ิจริง และ ข้ึนไป ข้ึนไป

สามารถนำไปประยุกตใชใ นชีวติ ได
3.2 ใชส อื่ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และ แหลง เรยี นรทู ่เี อื้อ
ตอ การเรยี นรู
3.3 มกี ารบริหารจดั การชน้ั เรียนเชิงบวก

3.4 ตรวจสอบและประเมินผเู รยี นอยา งเปนระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผูเรยี น

3.5 มีการแลกเปลย่ี นเรยี นรแู ละใหข อมลู สะทอ นกลบั เพ่ือ
พฒั นาและปรับปรงุ การจดั การเรยี นรูทีเ่ หมาะสมกบั
สภาพของสถานศึกษา
สรปุ มาตรฐานที่ 3

รอ งรอยความพยายาม โครงการหรอื กิจกรรมทโี่ รงเรียนทำ…………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

วธิ กี ารพัฒนา…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แนวทางการพฒั นาในอนาคต………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

สรุปมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน

ที่ ประเดน็ พิจารณา จำนวน จำนวน รอ ยละ ระดับ ความหมาย
1. คุณภาพผเู รียน น.ร./ครู น.ร./ครู ของ คณุ ภาพ
ทีอ่ ยูใน ทง้ั หมด น.ร./ครู
ระดับดี ที่อยูใน
ขึ้นไป ระดับดี
ขนึ้ ไป

2. กระบวนการบริหารและการจดั การ

3. กระบวนการจัดการเรยี นการสอนเนน ผูเรียนเปน สำคัญ

สรปุ มาตรฐานระดับการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

25

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

สวนท่ี ๓
สรุปผล จดุ เดน จดุ ทค่ี วรพฒั นา แผนการพัฒนาคุณภาพเพอื่ ยกระดับใหส ูงขน้ึ

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห
สังเคราะหเพื่อสรุปนำไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังน้ัน จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน
จุดควรพฒั นาของแตล ะมาตรฐาน พรอ มทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตอ งการการชวยเหลอื ไดด ังนี้

สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก

1. ระดบั คุณภาพ ....................................................

2. วธิ ีการพัฒนา ขอ มลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจกั ษ ทสี่ นับสนุนผลการประเมินตนเอง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. จุดเดน จดุ ทคี่ วรพฒั นา แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพอื่ ยกระดบั ใหสงู ข้นึ

จุดเดน
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

จุดควรพฒั นา
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

26

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพือ่ ยกระดับใหสูงขึน้
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ระดับคุณภาพ ....................................................

2. วิธีการพัฒนา ขอมลู หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมนิ ตนเอง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. จุดเดน จุดทีค่ วรพฒั นา แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่อื ยกระดับใหสูงขึ้น

จุดเดน
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

จดุ ควรพัฒนา
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

27

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพ่ือยกระดบั ใหสงู ข้นึ
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

มาตรฐานท่ี 3 การจดั ประสบการณท เ่ี นน เด็กเปน สำคญั

1. ระดับคณุ ภาพ ....................................................

2. วิธกี ารพฒั นา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจกั ษ ที่สนบั สนุนผลการประเมนิ ตนเอง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. จุดเดน จดุ ท่ีควรพฒั นา แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพือ่ ยกระดบั ใหสงู ข้นึ

จดุ เดน
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

จุดควรพฒั นา
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................

28

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

แผนการพฒั นาคุณภาพเพ่ือยกระดบั ใหสงู ขึ้น
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

สรปุ มาตรฐานการศกึ ษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผเู รยี น

1. ระดบั คุณภาพ ....................................................

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจกั ษ ทส่ี นับสนนุ ผลการประเมนิ ตนเอง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3. จดุ เดน จดุ ท่คี วรพฒั นา แผนการพัฒนาคณุ ภาพเพ่อื ยกระดบั ใหสงู ขึ้น

จดุ เดน
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

จุดควรพัฒนา
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

29

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพือ่ ยกระดับใหสูงขึ้น
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

1. ระดบั คุณภาพ ....................................................

2. วิธกี ารพฒั นา ขอ มลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ทส่ี นับสนุนผลการประเมนิ ตนเอง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. จุดเดน จดุ ท่ีควรพัฒนา แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพือ่ ยกระดับใหสูงข้นึ

จดุ เดน
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

จุดควรพัฒนา
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

30

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพ่อื ยกระดับใหสูงข้นึ
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนที่เนน ผเู รยี นเปน สำคัญ

1. ระดับคณุ ภาพ ....................................................

2. วิธีการพัฒนา ขอ มูล หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจักษ ทส่ี นบั สนนุ ผลการประเมนิ ตนเอง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. จดุ เดน จดุ ท่ีควรพฒั นา แผนการพฒั นาคุณภาพเพ่อื ยกระดับใหสงู ขึ้น

จดุ เดน
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

จดุ ควรพฒั นา
1).........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

31

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
แผนการพฒั นาคุณภาพเพอื่ ยกระดับใหสงู ข้ึน
1).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

32

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

1. ผลงานดเี ดน ในรอบปท ีผ่ านมา สวนที่ 4
ภาคผนวก
ประเภท
สถานศกึ ษา ระดับรางวลั /ช่ือรางวลั ที่ไดรับ หนวยงานท่มี อบรางวัล
ผบู รหิ าร(ระบชุ ือ่ )
คร(ู ระบุชื่อ)
นักเรียน(ระบชุ ื่อ)

2. ผลการจดั การเรียนรูต ามหลกั สูตรสถานศกึ ษา

2.1 ระดบั การศกึ ษาปฐมวัย จำนวน/รอยละของเด็กตามระดบั คณุ ภาพ
ดี พอใช ปรับปรุง
พัฒนาการ จำนวนเดก็ ทีป่ ระเมนิ

1. ดา นรางกาย

2. ดานอารมณ - จิตใจ

3. ดานสงั คม

4. ดานสติปญญา

(ใหน ำเสนอผลตามการประเมนิ พัฒนาการของเด็ก ตามหลกั การประเมนิ พัฒนาการเดก็ ปฐมวัย)

33

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

2.2 ระดบั การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน 8 กลุม สาระการเรยี นรทู กุ ระดับชั้น(ป.1-6,ม.1-3) ปก ารศึกษา 2564

กลมุ สาระการเรยี นรู จำนวน ชน้ั ประถมศกึ ษาปท ่ี 1 จำนวน รอยละ
ทเ่ี ขา จำนวนนกั เรยี นที่มผี ลการเรยี นรู นักเรียนทไ่ี ด นักเรียนท่ไี ด
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ข้ึน ระดับ 3

ไป ข้ึนไป

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร

3. วิทยาศาสตร

4. สงั คมฯ

5. สขุ - พลศึกษา

6. ศิลปะ

7. การงานอาชพี

8. ภาษาตา งประเทศ

รายวิชาเพิม่ เตมิ

34

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

กลุม สาระการเรยี นรู จำนวน ช้ันประถมศกึ ษาปท ี่ 2 จำนวน รอ ยละ
ที่เขา จำนวนนกั เรยี นที่มีผลการเรยี นรู นักเรยี นทีไ่ ด นกั เรยี นทไ่ี ด
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดบั 3 ข้ึน ระดบั 3

ไป ขึ้นไป

1. ภาษาไทย

2. คณติ ศาสตร

3. วิทยาศาสตร

4. สงั คมฯ

5. สุข- พลศึกษา

6. ศิลปะ

7. การงานอาชพี

8. ภาษาตางประเทศ

รายวิชาเพ่ิมเตมิ

35

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

กลุม สาระการเรยี นรู จำนวน ช้ันประถมศกึ ษาปท ี่ 3 จำนวน รอ ยละ
ที่เขา จำนวนนกั เรยี นที่มีผลการเรยี นรู นักเรยี นทีไ่ ด นกั เรยี นทไ่ี ด
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดบั 3 ข้ึน ระดบั 3

ไป ขึ้นไป

1. ภาษาไทย

2. คณติ ศาสตร

3. วิทยาศาสตร

4. สงั คมฯ

5. สุข- พลศึกษา

6. ศิลปะ

7. การงานอาชพี

8. ภาษาตางประเทศ

รายวิชาเพ่ิมเตมิ

36

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

กลุม สาระการเรยี นรู จำนวน ช้ันประถมศกึ ษาปท ี่ 4 จำนวน รอ ยละ
ที่เขา จำนวนนกั เรยี นที่มีผลการเรยี นรู นักเรยี นทีไ่ ด นกั เรยี นทไ่ี ด
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดบั 3 ข้ึน ระดบั 3

ไป ขึ้นไป

1. ภาษาไทย

2. คณติ ศาสตร

3. วิทยาศาสตร

4. สงั คมฯ

5. สุข- พลศึกษา

6. ศิลปะ

7. การงานอาชพี

8. ภาษาตางประเทศ

รายวิชาเพ่ิมเตมิ

37

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

กลุม สาระการเรยี นรู จำนวน ช้ันประถมศกึ ษาปท ี่ 5 จำนวน รอ ยละ
ที่เขา จำนวนนกั เรยี นที่มีผลการเรยี นรู นักเรยี นทีไ่ ด นกั เรยี นทไ่ี ด
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดบั 3 ข้ึน ระดบั 3

ไป ขึ้นไป

1. ภาษาไทย

2. คณติ ศาสตร

3. วิทยาศาสตร

4. สงั คมฯ

5. สุข- พลศึกษา

6. ศิลปะ

7. การงานอาชพี

8. ภาษาตางประเทศ

รายวิชาเพ่ิมเตมิ

38

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

กลุม สาระการเรยี นรู จำนวน ช้ันประถมศกึ ษาปท ี่ 6 จำนวน รอ ยละ
ที่เขา จำนวนนกั เรยี นที่มีผลการเรยี นรู นักเรยี นทีไ่ ด นกั เรยี นทไ่ี ด
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดบั 3 ข้ึน ระดบั 3

ไป ขึ้นไป

1. ภาษาไทย

2. คณติ ศาสตร

3. วิทยาศาสตร

4. สงั คมฯ

5. สุข- พลศึกษา

6. ศิลปะ

7. การงานอาชพี

8. ภาษาตางประเทศ

รายวิชาเพ่ิมเตมิ

39

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

จำนวน 0 ชนั้ มัธยมศกึ ษาปท ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 1 4 จำนวน รอ ยละ
กลมุ สาระการเรยี นรู ทีเ่ ขา จำนวนนักเรยี นทม่ี ผี ลการเรียนรู นักเรียนที่ นักเรยี นทไี่ ด
1 1.5 2 2.5 3 3.5 ไดระดับ 3 ระดับ 3
สอบ
ข้ึนไป ข้ึนไป

1. ภาษาไทย

2.คณติ ศาสตร

3.วิทยาศาสตร

4.สงั คมฯ

5.สขุ - พลศกึ ษา

6.ศิลปะ

7.การงานอาชีพ

8.ภาษาตา งประเทศ

รายวิชาเพิม่ เตมิ …

40

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

จำนวน 0 ชนั้ มัธยมศกึ ษาปท ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2 4 จำนวน รอ ยละ
กลุมสาระการเรยี นรู ทีเ่ ขา จำนวนนักเรยี นทม่ี ผี ลการเรียนรู นักเรียนที่ นักเรยี นทไี่ ด
1 1.5 2 2.5 3 3.5 ไดระดับ 3 ระดับ 3
สอบ
ข้ึนไป ข้ึนไป

1.ภาษาไทย

2.คณติ ศาสตร

3.วทิ ยาศาสตร

4.สงั คมฯ

5.สขุ - พลศกึ ษา

6.ศลิ ปะ

7.การงานอาชีพ

8.ภาษาตา งประเทศ

รายวชิ าเพ่ิมเตมิ …

41

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

จำนวน 0 ชนั้ มัธยมศกึ ษาปท ี่ 2 ภาคเรยี นท่ี 1 4 จำนวน รอ ยละ
กลุมสาระการเรยี นรู ทีเ่ ขา จำนวนนักเรยี นทม่ี ผี ลการเรียนรู นักเรียนที่ นักเรยี นทไี่ ด
1 1.5 2 2.5 3 3.5 ไดระดับ 3 ระดับ 3
สอบ
ข้ึนไป ข้ึนไป

1.ภาษาไทย

2.คณติ ศาสตร

3.วทิ ยาศาสตร

4.สงั คมฯ

5.สขุ - พลศกึ ษา

6.ศลิ ปะ

7.การงานอาชีพ

8.ภาษาตา งประเทศ

รายวชิ าเพ่ิมเตมิ …

42

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

จำนวน 0 ชนั้ มัธยมศกึ ษาปท ี่ 2 ภาคเรยี นท่ี 2 4 จำนวน รอ ยละ
กลุมสาระการเรยี นรู ทีเ่ ขา จำนวนนักเรยี นทม่ี ผี ลการเรียนรู นักเรียนที่ นักเรยี นทไี่ ด
1 1.5 2 2.5 3 3.5 ไดระดับ 3 ระดับ 3
สอบ
ข้ึนไป ข้ึนไป

1.ภาษาไทย

2.คณติ ศาสตร

3.วทิ ยาศาสตร

4.สงั คมฯ

5.สขุ - พลศกึ ษา

6.ศลิ ปะ

7.การงานอาชีพ

8.ภาษาตา งประเทศ

รายวชิ าเพ่ิมเตมิ …

43

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

จำนวน 0 ชนั้ มัธยมศกึ ษาปท ี่ 3 ภาคเรยี นท่ี 1 4 จำนวน รอ ยละ
กลุมสาระการเรยี นรู ทีเ่ ขา จำนวนนักเรยี นทม่ี ผี ลการเรียนรู นักเรียนที่ นักเรยี นทไี่ ด
1 1.5 2 2.5 3 3.5 ไดระดับ 3 ระดับ 3
สอบ
ข้ึนไป ข้ึนไป

1.ภาษาไทย

2.คณติ ศาสตร

3.วทิ ยาศาสตร

4.สงั คมฯ

5.สขุ - พลศกึ ษา

6.ศลิ ปะ

7.การงานอาชีพ

8.ภาษาตา งประเทศ

รายวชิ าเพ่ิมเตมิ …

44

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรธี รรมราช เขต 2

จำนวน 0 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยี นที่ 2 4 จำนวน รอยละ
กลุมสาระการเรยี นรู ทเ่ี ขา จำนวนนกั เรยี นทีม่ ีผลการเรยี นรู นกั เรยี นท่ี นักเรยี นท่ไี ด
1 1.5 2 2.5 3 3.5 ไดระดบั 3 ระดบั 3
สอบ
ขึ้นไป ข้ึนไป

1.ภาษาไทย

2.คณิตศาสตร

3.วิทยาศาสตร

4.สงั คมฯ

5.สขุ - พลศึกษา

6.ศิลปะ

7.การงานอาชพี

8.ภาษาตางประเทศ

รายวิชาเพ่ิมเติม…

2.3 ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ช้นั ประถมศกึ ษาปท ่ี 3

สาระวิชา จำนวน คะแนน สวน เฉล่ีย จำนวน/รอยละของนกั เรยี นท่มี ี
คน เฉลี่ย เบีย่ งเบน รอยละ คะแนนสงู กวา ขดี จำกัดลาง
มาตรฐาน

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร

45

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ชั้นประถมศกึ ษาปท่ี 6

สาระวชิ า จำนวน คะแนน สวน เฉล่ยี จำนวน/รอยละของนักเรยี นทม่ี ี
คน เฉลี่ย เบย่ี งเบน รอ ยละ คะแนนสงู กวา ขีดจำกดั ลา ง
คณติ ศาสตร มาตรฐาน
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศกึ ษาปท ่ี 3
สังคมฯ
สุข- พลศกึ ษา จำนวน คะแนน สวน เฉลี่ย จำนวน/รอ ยละของนกั เรียนที่มี
ศิลปะ คน เฉลี่ย เบยี่ งเบน รอยละ คะแนนสูงกวาขดี จำกัดลาง
การงานอาชพี มาตรฐาน
ภาษาตางประเทศ

สาระวิชา

คณติ ศาสตร
ภาษาไทย
วทิ ยาศาสตร
สงั คมฯ
สขุ - พลศกึ ษา
ศลิ ปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตา งประเทศ

46

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

2.4 ผลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค

จำนวน จำนวน/รอ ยละของนกั เรียนตามระดับคุณภาพ
นกั เรยี น
ระดับช้ัน ทั้งหมด (คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค)

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผ า น

ชน้ั ประถมศกึ ษาปท่ี 1
ชัน้ ประถมศกึ ษาปที่ 2
ช้นั ประถมศกึ ษาปท ่ี 3
ชน้ั ประถมศกึ ษาปท ่ี 4
ชน้ั ประถมศึกษาปท่ี 5
ชั้นประถมศึกษาปท ่ี 6
ชั้นมัธยมศกึ ษาปท่ี 1
ช้ันมธั ยมศึกษาปที่ 2
ชน้ั มธั ยมศึกษาปท่ี 3

รวม
เฉล่ยี รอ ยละ

47

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

2.5 ผลการประเมนิ การอาน คดิ วิเคราะหและ เขียน

จำนวน จำนวน/รอ ยละของนักเรยี นตามระดับคุณภาพ
นักเรยี น
ระดับชัน้ ทงั้ หมด (การอา น คิด วเิ คราะหและ เขียน)

ดเี ย่ยี ม ดี ผาน ไมผา น

ชน้ั ประถมศึกษาปท ี่ 1

ชั้นประถมศึกษาปท ี่ 2

ชัน้ ประถมศึกษาปท ี่ 3

ชั้นประถมศกึ ษาปท ่ี 4

ชั้นประถมศกึ ษาปท ่ี 5

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ชั้นมธั ยมศึกษาปท่ี 1

ชั้นมธั ยมศึกษาปที่ 2

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที่ 3

รวม

เฉลี่ยรอ ยละ

48

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

2.6 ผลการประเมนิ กจิ กรรมพฒั นาผูเรียน

ระดบั ช้นั จำนวนนกั เรยี น จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ทั้งหมด (การอาน คดิ วเิ คราะหแ ละ เขยี น)
ผาน ไมผา น

ชั้นประถมศกึ ษาปท ี่ 1

ชั้นประถมศกึ ษาปท ี่ 2

ชั้นประถมศึกษาปท ่ี 3

ชั้นประถมศกึ ษาปท ่ี 4

ชน้ั ประถมศกึ ษาปท่ี 5

ช้นั ประถมศึกษาปที่ 6

ช้ันมธั ยมศึกษาปท่ี 1

ชนั้ มธั ยมศึกษาปท ่ี 2

ชน้ั มัธยมศึกษาปท ี่ 3

รวม

เฉลยี่ รอ ยละ

49

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

2.7 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรยี น 5 ดา น
2.7.1 ดา นความสามารถในการส่อื สาร

ระดับชัน้ จำนวนนกั เรียน จำนวน/รอยละของนักเรยี นตามระดับคุณภาพ
ชน้ั ประถมศึกษาปท ี่ 1 ทง้ั หมด ดเี ยย่ี ม ดี ผาน ไมผ า น
ชน้ั ประถมศึกษาปท ่ี 2
ช้ันประถมศึกษาปท ่ี 3
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปท ี่ 6

รวม
เฉล่ียรอยละ

......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
0...................................................................................................................................................................................
.

2.7.2 ดา นความสามารถในการคิด

ระดบั ชั้น จำนวนนกั เรยี น จำนวน/รอ ยละของนักเรยี นตามระดบั คุณภาพ
ชน้ั ประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งหมด ดเี ย่ียม ดี ผาน ไมผา น
ชั้นประถมศึกษาปท ี่ 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชน้ั ประถมศึกษาปที่ 4
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
ช้ันประถมศึกษาปท ี่ 6

รวม
เฉลี่ยรอยละ

......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือ WordPress
Next Book
ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม