The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสาร สนค. TPSO Journal ฉบับที่ 124 เดือนพฤศจิกายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

TPSO Journal ฉบับที่ 124 เดือนพฤศจิกายน 2564

วารสาร สนค. TPSO Journal ฉบับที่ 124 เดือนพฤศจิกายน 2564

EDITOR’S วารสาร ปีที่ 12

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกเร่ิมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลังจากท่ีมี สนค. ฉบับที่ 124
การควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้นและประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงมากข้ึน เดือนพฤศจิกายน 2564
ประเทศตา่ งๆ จงึ เรม่ิ ทจ่ี ะฟื้นฟเู ศรษฐกิจของประเทศ
TPSO Journal ฉบับน้ีน�ำเสนอคอลัมน์ Special Talk และ Special Report www.tpso.moc.go.th
นำ� เสนอเนอ้ื หาเกย่ี วกบั "แนวโนม้ การปรบั ตวั ของภาคการสง่ ออกไทยหลงั สถานการณโ์ ควดิ -19" และ
"ทศิ ทางเศรษฐกจิ การคา้ โลกและสถานะของประเทศไทย" CONTENTS
ก่อนจากกัน...กองบรรณาธิการฯ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและผ่านพ้นสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปด้วยกัน ทางสนค.จะพัฒนาและน�ำเสนอการค้าการลงทุน 03 SPECIAL TALK
แนวทางพัฒนาเพื่อประชาชนทกุ ท่าน 04
08 การค้าเพ่ือการพัฒนาในยคุ ของหว่ งโซม่ ลู คา่ โลก
กองบรรณาธกิ ารวารสาร สนค. 10
SPECIAL REPORT
GETTING AROUND
WITH TPSO ⪢ ทิศทางเศรษฐกิจการคา้ โลกและสถานะของประเทศไทย

ฉบบั ท่ี 124 ECONOMIC INDICATORS

ภาพรวมเศรษฐกิจ : ตลุ าคม 2564

INTERNATIONAL TRADE FOCUS

ภาวะการคา้ ระหวา่ งประเทศของไทย : กนั ยายน 2564

11 COMMODITIES & FX
สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคานำ�้ มนั อตั ราแลกเปล่ยี น
และราคาสินค้าเกษตร : ตลุ าคม 2564

สนค. และ ศอ.บต. รว่ มกนั ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวดั ชายแดนใต้

เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายรณรงค์ พู ลพิพัฒน์ กอ่ นหนา้ ซง่ึ เปน็ ผลจากการสงู ขน้ึ ของความเชอื่ มน่ั ดา้ นเศรษฐกจิ และดา้ นสงั คม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับ ส�ำหรับด้านความมั่นคงดัชนีปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัด การพฒั นาเครอื่ งชวี้ ดั เศรษฐกจิ การคา้ ใหมน่ ี้ เกดิ ขนึ้ ดว้ ย สนค. เลง็ เหน็
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกนั แถลงผลการจัดท�ำดชั นคี วามเช่อื มัน่ จังหวดั ความสำ� คญั ในการจดั ทำ� เครอ่ื งชว้ี ดั ทสี่ อดคลอ้ งกบั นโยบายการพฒั นาเศรษฐกจิ
ชายแดนใต้ ทีไ่ ด้ด�ำเนินการส�ำรวจความคดิ เห็นของประชาชนกวา่ 34,000 คน ฐานราก เพื่อให้มีข้อมูลและตัวช้ีวัดความเช่ือมั่นของประชาชน ทั้งในด้าน
ในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สงขลา สตลู ปตั ตานี ยะลา และนราธิวาส เศรษฐกจิ สงั คม และความมน่ั คง รวมถงึ ประเด็นสำ� คัญตา่ ง ๆ ในพ้ืนท่ีสำ� หรบั
ซ่ึงเปน็ เครื่องชว้ี ัดเศรษฐกจิ การคา้ ใหมท่ ี่ สนค. พัฒนาขึน้ ในปี 2564 นี้ ส่งตอ่ ใหห้ นว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งในพน้ื ที่ นำ� ไปใชป้ ระกอบการตดิ ตามและประเมนิ ผล
การปฏบิ ตั งิ าน ตลอดจนจดั ทำ� นโยบายหรอื แกไ้ ขปญั หาไดอ้ ยา่ งตรงประเดน็ และ
ดัชนีความเชื่อม่ันจังหวัดชายแดนใต้โดยรวมไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มปี ระสทิ ธภิ าพมากขน้ึ
อยู่ในช่วงเช่ือมั่น ท่ีระดับ 51.87 ปรับตัวสูงข้ึนจากระดับ 50.90 ในไตรมาส

บรรณาธิการ : ผู้อำ� นวยการส�ำนกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารค้า
ผู้จดั ทำ� : ส�ำนักงานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ กระทรวงพาณชิ ย์
563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อำ� เภอเมืองนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 11000
โทรศพั ท ์ : 0 2507 7899 โทรสาร : 0 2547 5687, 0 2547 4167

2 TPSO Journal

S P ETCAILAKL

โดย กลุ่มวิเคราะหเ์ ศรษฐกิจในประเทศ
กองวจิ ยั เศรษฐกิจการคา้ มหภาค

การคา้ เพื่อการพัฒนา

ในยุคของหว่ งโซม่ ลู ค่าโลก

ห่วงโซ่มลู ค่าโลก

(Global Value Chains : GVCs)

ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
โดยกระจายตวั ในหลายประเทศและภมู ภิ าค ตง้ั แตก่ ารแสวงหาปจั จยั การผลติ การผลติ สนิ คา้ และบรกิ ารขนั้ สดุ ทา้ ย ตลอดจน
การส่งต่อไปยังผู้บริโภค ทั้งน้ี การเปน็ สว่ นหนง่ึ ของหว่ งโซม่ ลู คา่ โลกจะยกระดบั ประสทิ ธภิ าพการผลิต เกิดการสร้างงาน
สรา้ งรายได้ และลดความยากจนใหก้ บั ประเทศมากกวา่ การคา้ ในรปู แบบเดมิ ขณะเดยี วกนั นวตั กรรมการผลติ สง่ ผลใหก้ ารคา้
และหว่ งโซม่ ลู คา่ โลกขยายตวั และเป็นปจั จยั ดึงดูดการลงทุนจากตา่ งประเทศแทนแรงงานราคาถูกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การผลิตภายใต้ระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก มีแนวโน้มก่อให้เกิดมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าการผลิตและการค้าแบบเดิม มีการใช้ช้ินส่วนพลาสติกและ
อเิ ลก็ ทรอนกิ สเ์ พมิ่ ขนึ้ รวมถงึ มกี ารขนสง่ วตั ถดุ บิ หรอื สนิ คา้ ขนั้ กลางระหวา่ งประเทศมากขนึ้
ท�ำให้หลายประเทศมีกฎระเบียบเร่ืองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด จึงเกิดแรงผลักดันให้
มกี ารสง่ เสรมิ สินคา้ ที่ใสใ่ จสิ่งแวดล้อมตามมา

ส�ำหรบั ประเทศไทย การมนี โยบายภายในประเทศทเี่ หมาะสม จะชว่ ยใหเ้ ศรษฐกจิ การคา้ ของประเทศสามารถพฒั นา และฉกฉวยประโยชน์ 3
จากการมสี ว่ นรว่ มในยคุ หว่ งโซม่ ลู คา่ โลก โดย สำ� นกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ (สนค.) ไดร้ วบรวมขอ้ เสนอแนะสำ� หรบั ประเทศไทย ดงั น้ี

เร่งผลักดันนโยบายในประเทศที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก เช่น การอ�ำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจ
การเรง่ เจรจาความตกลงการคา้ ระหวา่ งประเทศ การปกปอ้ งทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา การพฒั นาโครงสรา้ งพน้ื ฐานการขนสง่ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนการสง่ เสริมความรว่ มมอื ระหว่างประเทศ

ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมและสินค้าหลายประเภท แตส่ ว่ นใหญร่ บั จา้ งผลติ (OEM) ไมไ่ ดส้ รา้ งแบรนดส์ นิ คา้ และมลู คา่ เพมิ่
และบรษิ ัทข้ามชาติมแี นวโนม้ จะยา้ ยฐานการผลิตไปยังประเทศทม่ี ีตน้ ทนุ ต่�ำกวา่ มสี ิทธิประโยชน์จากความตกลงการคา้ เสรีท่สี งู กวา่
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อแรงงานและผู้ประกอบการรายย่อยของไทย ดังน้ัน รัฐบาลควรเร่งสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
ส่งเสริมศักยภาพ SMEs ให้สามารถเข้าไปเปน็ ส่วนหนึ่งของหว่ งโซ่มูลค่าโลก สรา้ งสภาพแวดลอ้ มทางธรุ กจิ ใหเ้ ออื้ ตอ่ การดำ� เนนิ ธรุ กจิ
ในอุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้เศรษฐกิจไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น เป็นเศรษฐกิจยุคใหม่
ทส่ี ร้างมูลคา่ รกั ษาส่ิงแวดลอ้ ม เพ่ือน�ำพาประเทศใหก้ า้ วพ้นกบั ดักรายไดป้ านกลาง

ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัย จำ� เปน็ ตอ้ งมกี ารนำ� ระบบอตั โนมตั หิ รอื หนุ่ ยนตม์ าใชใ้ นกระบวนการผลติ มากขนึ้ รฐั บาลควรสนบั สนนุ
ให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทยเติบโต มีตลาดภายในประเทศรองรับ และมีราคาถูกลง เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศเข้าถึงได้
ซ่งึ จะเพิ่มประสิทธภิ าพการผลิตใหก้ บั ภาคอุตสาหกรรมไทย และเพิม่ โอกาสการมสี ่วนรว่ มในระบบห่วงโซม่ ลู คา่ โลก

พัฒนาทกั ษะฝมี อื แรงงาน (Upskill/Reskill) ใหเ้ ปน็ แรงงานทกั ษะสงู สามารถตอบสนองการผลติ ทมี่ คี ณุ ภาพและนวตั กรรมแบบใหม่
ขณะเดยี วกนั สง่ เสรมิ แรงงานภาคเกษตรใหม้ กี ารใชเ้ ทคโนโลยี หรอื พฒั นาทกั ษะเพอื่ เขา้ สอู่ ตุ สาหกรรมทไี่ มซ่ บั ซอ้ นหรอื ทเ่ี กย่ี วเนอ่ื งกบั
การเกษตร เพอ่ื เพม่ิ รายไดใ้ ห้แรงงานภาคเกษตร

ในยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ห่วงโซ่คุณค่าโลกอาจมีการปรับตัว ให้สามารถรับมือกับภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึน

อย่างฉับพลันได้ดีขึ้น ทผ่ี า่ นมา โควดิ -19 ทำ� ใหเ้ กดิ การชะงกั งนั ของหว่ งโซอ่ ปุ ทาน (Supply Chain Disruption) ในบางอตุ สาหกรรม
อย่างท่ีไม่เคยเกิดมาก่อน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นต้องปิดโรงงาน เน่ืองจากจีนไม่สามารถส่งช้ินส่วนป้อนโรงงานได้
ทำ� ใหห้ ลายประเทศมกี ารยา้ ยฐานการผลติ กลบั ประเทศตนเอง หนั มาพง่ึ พาหว่ งโซใ่ นประเทศหรอื ในภมู ภิ าคมากขนึ้ ปรบั หว่ งโซก่ ารผลติ
ให้สน้ั ลง เพื่อลดความเสีย่ งจากการชะงักงันของห่วงโซ่อปุ ทาน และพยายามลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหน่งึ มากเกินไป

TPSO Journal

RS PEEPCOI RATL

โดย กลมุ่ วิเคราะหเ์ ศรษฐกิจตา่ งประเทศ
กองวิจยั เศรษฐกจิ การค้ามหภาค

ทศิ ทาง

เศรษฐกจิ การคา้ โลก

และสถานะของประเทศไทย

พัฒนาการของเศรษฐกิจการค้าโลก

เศรษฐกิจการค้าโลกในช่วง 30 ปีผ่านมา นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น ในปี 2534 มีการเปลี่ยนแปลงจากทั้งปัจจัยการเมือง
โครงสร้างและเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจเสรนี ิยมกลายเปน็ เศรษฐกิจกระแสหลัก มสี หรฐั อเมรกิ า เป็นมหาอำ� นาจ
ที่มอี ิทธิพลต่อการกำ� หนดกฎกติกาและโครงสร้างเศรษฐกิจการคา้ โลก ผา่ นกลไกความรว่ มมือระหว่างประเทศตา่ ง ๆ และเมอ่ื ประกอบกับ
นโยบายเศรษฐกจิ ของประเทศตา่ ง ๆ ทเ่ี ปดิ รบั การคา้ การลงทนุ ระหวา่ งประเทศมากขึน้ รวมถงึ กระแสโลกาภวิ ตั น์ ตน้ ทนุ การขนส่งสื่อสาร
ทลี่ ดลง และความกา้ วหนา้ ทางเทคโนโลยี ผลกั ดนั ใหก้ ารคา้ การลงทนุ ระหวา่ งประเทศเตบิ โตอยา่ งกา้ วกระโดด รปู แบบการผลติ โลกซบั ซอ้ น
มากข้ึน เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่การผลิตโลก เกิดการแพร่หลายของบริษัทข้ามชาติและการเคล่อื นย้ายการค้าการลงทุนสู่ประเทศก�ำลัง
พัฒนา ทำ� ใหป้ ระเทศก�ำลังพัฒนาเชือ่ มโยงและมีบทบาทในเศรษฐกจิ การคา้ การลงทนุ โลกมากขึ้น เหน็ ไดช้ ดั ต้ังแต่ปี 2544 โดยประเทศ
กำ� ลังพัฒนามีสัดส่วนในเศรษฐกจิ โลก (GDP โลก) เพ่ิมขน้ึ จากร้อยละ 20 ในช่วงก่อนปี 2543 เปน็ ประมาณรอ้ ยละ 40 ในปัจจุบนั และ
มีสัดส่วนในการค้าสินค้าและบริการโลกเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากประมาณร้อยละ 20 - 30 ในช่วงปี 2534 – 2543 เป็นประมาณ
รอ้ ยละ 40 ในปี 2562

เศรษฐกจิ การคา้ โลกในปจั จบุ นั กย็ งั คงเปลยี่ นแปลงอยา่ งไมห่ ยดุ ยงั้
โดยมีแนวโน้มที่ส�ำคัญ อาทิ

 การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าโลกที่จะปรับเปล่ียนเป็นห่วงโซ่
มูลค่าภูมิภาคมากขึ้น และประเทศต่าง ๆ มุ่งปรับห่วงโซ่การผลิตให้ยืดหยุ่น
มน่ั คง และกระจายความเสย่ี ง

 สนิ คา้ กลมุ่ ทใี่ ชเ้ ทคโนโลยรี ะดบั กลาง (เชน่ ยานยนต์ เคมภี ณั ฑ์เสน้ ใย
สงั เคราะห์ เครอ่ื งจกั ร) และระดบั สงู (เชน่ เครอื่ งใชไ้ ฟฟา้ เครื่องมือส่ือสาร
สว่ นประกอบอากาศยาน) มคี วามสำ� คญั ตอ่ ภาคการสง่ ออกโลกมาอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง
และเพิ่มขึน้ ตง้ั แต่ปี 2538 – 2563

ผลจากขา้ งตน้ จงึ ท�ำให้ประเทศในเอเชีย เช่น จีน เกาหลใี ต้  การทวนกระแสโลกาภวิ ัตน์ หรือการปกปอ้ งทางการค้า มแี นวโนม้
อนิ เดยี อาเซยี น มคี วามส�ำคัญเพิ่มขน้ึ มาก และจนี กลายเป็น เข้มขน้ ขนึ้ และประเด็นดา้ นสังคม สิง่ แวดล้อม และความมั่นคงถูกนำ� มาผูกกับ
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ อีกทั้ง เกิดการรวมกลุ่มและ ประเด็นทางการค้ามากขึน้
ความรว่ มมอื ทางเศรษฐกจิ การคา้ ระหวา่ งประเทศจำ� นวนมาก  การเจรจาความตกลงการค้าระดับพหุภาคีท�ำได้ยากข้ึน ขณะที่
โดยมกี ารลดกำ� แพงภาษีชว่ ยสนบั สนนุ การคา้ โลกใหข้ ยายตวั การเจรจาระดับทวิภาคแี ละภมู ิภาคมบี ทบาทมากขน้ึ และข้อตกลงทางการคา้
มีแนวโน้มจะครอบคลมุ ประเด็นกวา้ งขึ้น และมีมาตรฐานสงู ขนึ้

4 TPSO Journal

สถานะของประเทศไทย ไทยมขี นาดเศรษฐกิจ

GDP 26อนั ดบั ที่ ของโลก

ปัจจบุ ัน (ปี 2563) ไทยมขี นาดเศรษฐกจิ (GDP) ใหญเ่ ปน็ อันดบั 26 (ปี 2563) 2อันดบั ที่ ของอาเซียน

ของโลก และอนั ดบั 2 ของอาเซยี น โดยไทยจดั อยใู่ นกลมุ่ ประเทศรายไดป้ านกลาง ดา้ นการค้าสินค้า ผสู้ ง่ ออก ผู้น�ำเขา้
ส�ำหรบั ด้านการคา้ สนิ คา้ ไทยเป็นผสู้ ง่ ออกอนั ดบั 25 ของโลก และอนั ดบั 4
ของอาเซยี น และเป็นผู้นำ� เขา้ อนั ดบั 25 ของโลก และอนั ดับ 3 ของอาเซยี น 25อนั ดับที่ ของโลก 25อนั ดับที่ ของโลก
ขณะทดี่ ้านการค้าบริการ ไทยเป็นผู้สง่ ออกอันดับ 30 และผนู้ ำ� เข้าอับดบั 25
ของโลก และเป็นผ้สู ่งออกและนำ� เข้าอันดบั 2 ของอาเซยี น 4อันดบั ท่ี ของอาเซียน 3อันดบั ที่ ของอาเซยี น

ด้านการคา้ บริการ ผู้ส่งออก ผู้นำ� เขา้

เศรษฐกิจการค้าไทยมีจุดแข็งหลายด้าน ซึ่งสามารถต่อยอด 30อนั ดับที่ ของโลก 25อันดับที่ ของโลก
และใชป้ ระโยชนไ์ ด้ ไดแ้ ก่ (1) ไดเ้ ปรยี บดา้ นทต่ี งั้ ภมู ริ ฐั ศาสตร์ (2) เศรษฐกจิ ไทย
2อนั ดับท่ี ของอาเซยี น 2อันดบั ท่ี ของอาเซียน

มคี วามซบั ซอ้ นค่อนข้างสงู อยูอ่ นั ดบั 23 ของดัชนีความซับซอ้ นของเศรษฐกจิ ของโลกในปี 2562 ดขี น้ึ ถงึ 26 อนั ดบั ภายในเวลา 24 ปี และยงั อยใู่ นกลมุ่ ประเทศ
ทมี่ คี วามหลากหลายของสนิ คา้ ใหมม่ ากเปน็ อนั ดบั 2 (จากทง้ั หมด 6 กลมุ่ )1 โดยในชว่ ง 15 ปที ผ่ี า่ นมา ไทยมสี นิ คา้ ใหมท่ แี่ ขง่ ขนั ไดใ้ นตลาดโลกเพม่ิ ขน้ึ 30 รายการ
(3) มภี าพลกั ษณข์ องสนิ คา้ และบรกิ ารทโี่ ดดเดน่ โดยเฉพาะสนิ คา้ อปุ โภคบรโิ ภคเปน็ ทนี่ ยิ มในประเทศเพอ่ื นบา้ น และภาคบรกิ ารไทยมศี กั ยภาพสงู กวา่ ประเทศเพอ่ื นบา้ น
(4) ได้เปรียบด้านทรัพยากรการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นผู้ส่งออกหลักของโลกในหลายสินค้า เช่น เน้ือสัตว์ ผลไม้สดและแปรรูป ปลา ข้าว น�้ำตาล
โดยไทยเปน็ ผสู้ ง่ ออกอนั ดบั 6 ของโลกดา้ นสนิ คา้ เกษตร และอนั ดบั 10 ของโลกดา้ นสนิ คา้ อาหาร และเปน็ ผสู้ ง่ ออกอนั ดบั 2 ของอาเซยี นทง้ั สนิ คา้ เกษตรและอาหาร
(5) เปน็ ฐานการผลติ ยานยนตท์ สี่ ำ� คญั ของเอเชยี และเปน็ ผสู้ ง่ ออกหลกั อนั ดบั 9 ของโลก อนั ดบั 4 ของเอเชยี และอนั ดบั 1 ของอาเซยี น (6) มศี กั ยภาพดา้ นบรกิ าร
ทางการแพทย์และสขุ ภาพ และ (7) สามารถกระจายการส่งออกสนิ คา้ ไปยังตลาดทหี่ ลากหลายมากขน้ึ ตัง้ แต่ปี 2550

HARD DISK DRIVE อย่างไรก็ตาม เศรษฐกจิ การค้าไทยยงั เผชญิ กบั ความท้าทายต่าง ๆ
อาทิ เป็นสงั คมสงู วยั ขาดแคลนแรงงาน มขี อ้ จำ� กดั ด้านการพฒั นาเทคโนโลยี
SOLID STATE DRIVE และนวัตกรรมของตัวเองและด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิม พ่ึงพารายได้
จากต่างประเทศสูง ความน่าสนใจด้านการเป็นฐานการผลิตลดลง สินค้า
สง่ ออกหลกั ของไทย เชน่ Hard Disk Drive อาจถูกแทนที่ดว้ ย Solid State
Drive รถยนตส์ นั ดาปอาจถูกแทนที่ดว้ ยรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

เพ่ือรบั มอื และใชป้ ระโยชนจ์ ากการเปลย่ี นแปลงบรบิ ท
เศรษฐกจิ การคา้ โลก ประเทศไทยควรใหค้ วามส�ำคญั
กบั การพัฒนาและปรบั เปลี่ยนในด้านตา่ ง ๆ อาทิ

 ปรบั โครงสรา้ งสินคา้ ส่งออก  สร้างพลังและอ�ำนาจต่อรอง
ใหห้ ลากหลาย มมี ลู คา่ สงู และดงึ ดดู การลงทนุ ทางเศรษฐกจิ จากการผนกึ กำ� ลงั กบั อาเซยี น
ต่างชาติ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่ ทั้งในระดบั ภูมิภาคและอนภุ ูมิภาค
อุปทานท้ังในประเทศและระดับภูมิภาค  ให้ความส�ำคัญกบั การพัฒนา
(อาเซียน/เอเชีย) และปรับโครงสร้างบริการ เศรษฐกิจการค้าแบบยั่งยืน เป็นมิตรกับ
ส่งออกใหส้ ามารถส่งออกบรกิ ารสมยั ใหม่และ สังคมและส่ิงแวดล้อม มธี รรมาภิบาล
เพิ่มมูลค่าในสาขาศักยภาพ (ค้าส่งค้าปลีก  พัฒนาด้านอื่น ๆ เชน่ ศกั ยภาพ
บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ คนไทยและทักษะแรงงานไทย การวิจัยและ
โลจิสตกิ ส์การค้า ดจิ ทิ ลั ) พฒั นา เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม ระบบทรพั ยส์ นิ
 ข ย า ย ต ล า ด ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ทางปญั ญา รวมถงึ สง่ เสรมิ และพฒั นาเศรษฐกจิ
โดยเร่งจัดท�ำ FTA กับคู่ค้าส�ำคัญ/มีศักยภาพ การค้าภายในประเทศ เป็นต้น
การนำ� เขา้ สูง เชน่ สหรัฐอเมรกิ า สหภาพยุโรป
สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์
อิสราเอล แคนาดา เมก็ ซโิ ก และรสั เซยี และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้ารูปแบบอ่ืน ๆ
เช่น มนิ ิเอฟทีเอ

1 ฐานขอ้ มลู Atlas of Economic Complexity ของ The Growth Lab, Harvard University แบง่ ประเทศเปน็ 6 กลุม่ ได้แก่ A+ A B C D และ D- โดย A+ เป็นกล่มุ ประเทศทม่ี จี �ำนวนสนิ คา้ ใหม่ทแี่ ข่งขันได้ในตลาดโลกเพ่มิ ขน้ึ มากท่ีสดุ
ซง่ึ ไทยอยู่ในกลมุ่ A คอื มสี ินค้าใหมเ่ พ่ิมข้นึ มากเป็นอนั ดบั 2

TPSO Journal 5

6 TPSO Journal

TPSO Journal 7

economic เภดาพอื รนวมตเศุลราษฐคกมจิ 2564
indicators

โดย กองดชั นีเศรษฐกิจการคา้

ภาพรวม
เครอ่ื งชว้ี ดั เศรษฐกจิ ทส่ี ำ�คญั เดอื น ตลุ าคม 2564
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศมีสัญญาณฟื้นตัว สะท้อนจากเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้น
ดัชนีราคาผ้บู ริโภคทั่วไป %YoY ในเดือนนี้ โดยมีปัจจัยส�ำคัญจากสินค้าในกลุ่มพลังงานท่ีปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์โลก
ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
%MoM %YoY %AoA ก.ย. 64 และการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีก�ำลังซื้อและ
Headline CPI 0.74 2.38 0.99 1.68 การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับเคร่ืองช้ีวัดทางเศรษฐกิจส�ำคัญท่ีมีสัญญาณ
ปรับตัวดีขึ้น ด้านอุปสงค์สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน�ำเข้า
เงนิ เฟอ้ พื้นฐาน Core CPI 0.00 0.21 0.23 0.19 และมลู คา่ การสง่ ออกทขี่ ยายตวั ตอ่ เนอ่ื ง รวมถงึ ดชั นรี าคาวสั ดกุ อ่ สรา้ งทส่ี งู ขน้ึ รอ้ ยละ 10.0
และดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 43.4 จากระดับ 42.1
ดชั นรี าคาผูผ้ ลิต PPI 1.7 6.9 4.0 5.3 ในเดือนก่อนหน้า แมว้ า่ จะยงั ไมอ่ ยใู่ นระดับความเชื่อมั่น แต่มีทิศทางที่ดีขึ้นตามล�ำดับ
โดยเพ่ิมข้ึนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นในทุกภาคและทุกอาชีพ ส�ำหรับ
ดัชนีราคาวสั ดกุ ่อสรา้ ง CMI 1.6 10.0 7.8 8.6 ด้านอุปทานสะท้อนได้จากอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตที่ปรับตัวดีข้ึน ส่วนดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเริ่มปรับตัวดีข้ึน แต่ยังต�่ำกว่าปีก่อน สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิต
ดชั นีความเชอื่ มน่ั ผบู้ รโิ ภคโดยรวม CCI ต.ค. 64 ก.ย. 64 ท่ีสูงข้ึนร้อยละ 6.9

43.4 42.1

ดชั นรี าคาผ้บู รโิ ภค เดอื นตุลาคม 2564 สูงขนึ้ ร้อยละ 2.38 (YoY)

สดั สว นนำ้ หนัก ยาสูบและเคร่ืองดมื่ ดชั นรี าคาผบู้ รโิ ภค (เงนิ เฟอ้ ทว่ั ไป) เดอื นตลุ าคม 2564 เมอื่ เทยี บกบั เดอื นเดยี วกนั ของปกี อ่ น
มแี อลกอฮอล สงู ขนึ้ รอ้ ยละ 2.38 (YoY) จากรอ้ ยละ 1.68 ในเดอื นกอ่ นหนา้ เปน็ การสงู ขนึ้ ตอ่ เนอ่ื งเปน็ เดอื นท่ี 2
จำแนกรายหมวด ตามราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะน�้ำมันเช้ือเพลิงที่ปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาในตลาดโลก
1.37 % ประกอบกบั สนิ คา้ ในกลมุ่ อาหารสดบางชนดิ โดยเฉพาะผกั สด ไดร้ บั ผลกระทบจากอทุ กภยั ในหลายพน้ื ที่
ดสว นน้ำหนกั การบนั เทิง การอาน และไขไ่ กร่ าคายงั คงปรบั เพมิ่ ขนึ้ แตม่ แี นวโนม้ ชะลอตวั ลง นอกจากน้ี อาหารบรโิ ภคในบา้ น-นอกบา้ น
นกรายหมวด การศึกษา และเครื่องประกอบอาหาร ปรบั เพม่ิ ขึ้นตามต้นทนุ อย่างไรก็ตาม สินค้าในกลุ่มอาหารสดสว่ นใหญ่
ราคายังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว เนื้อสุกร ไก่สด และผลไม้สด
4.38%ยาสบู และเครือ่ งดืม่ สำ� หรับสนิ ค้าอ่ืน ๆ ยังเคลือ่ นไหวในทศิ ทางทีป่ กติ สอดคล้องกบั ความตอ้ งการและปรมิ าณผลผลติ
มีแอลกอฮอล ยกเวน้ สินค้ากลุ่มอาหารสดราคาค่อนขา้ งผันผวนเม่ือเทียบกับปที ่ีผ่านมา
การบนั เทิง การอา น ดชั นรี าคาผบู้ ริโภคพนื้ ฐาน (เมอ่ื หักอาหารสดและพลังงานออกแลว้ ) สงู ขน้ึ ร้อยละ 0.21
การศกึ ษา 1.37 % (YoY) ส�ำหรับเงนิ เฟ้อทั่วไป เมอ่ื เทยี บกับเดอื นกนั ยายน 2564 สงู ข้นึ ร้อยละ 0.74 (MoM) และ
4.38% เฉล่ยี 10 เดือน (ม.ค.- ต.ค.) ปี 2564 สูงขึน้ รอ้ ยละ 0.99 (AoA)

พาหนะ การขนสง
และการสอ่ื สาร

พาหนะ การขนสง 23.47% อาหารและเครือ่ งดมื่
และการส่ือสาร ไมมแี อลกอฮอล

23.47% อาหารและเคร่อื งดม่ื 40.38 %
ไมม ีแอลกอฮอล
การตรวจรกั ษา
รตรวจรักษาและบรกิ ารสวนบุคคล 40.38 %

การสว นบุคคล 5.60% เคหสถาน อตัจำร�แากนากรรเปาลยยี่หนมแวปดลง
เคหสถาน
.60% 22.62 %
22.62 %
YoY MoM

0.95 0.95 0.35 0.00 11.61 1.57 0.35 0.000.64 110..6611 1.5

-0.26 -0.33 --00.0.25 6 -0.17 -0.09-0.33 -0.05 -0.17 -0.09 -0.93 -0.02

เครือ่ งนงุ หมและรองเทา เครอื่ งนุง หมและรองเทา
2.18 %
2.18 %

อาหาร เครอื่ งนงุ หม ท่อี ยอู าศัย ยา ของใช พาหนะ การศกึ ษา บุหร่ี
เคร่ืองดืม่ เครื่องสนวนุงบหคุ มคล
รองเทา อาหาร ทอ่ีเชยอ้ื เอู พาลศิงัย บนัยเาทงิ ของใช สุรา พาหนะ
YoY -0.26 YoY -0. 3เค3 รื่องดY่ืมoY -0 .17 รองYเoทYา 0.35 YoYสว น-บ0ุค.93คล YoY 0เช.6ื้อ4เพลงิ
MoM 0.95 MoM -0.Y05oY -M0o.M26 -0 .09 YoYMoM-0. 303.00 YoY 11.61 MoYMoY-0.020.35 MoM Y0o.6Y1 11.

YMooYM -10.57.17

แนวโน้มเงนิ เฟ้อเดือนพฤศจกิ ายน 2564 MoM 0.95 MoM -0.05 MoM -0 .09 MoM 0.00 MoM 1.5

แนวโนม้ เงนิ เฟอ้ เดอื นพฤศจกิ ายน 2564 มแี นวโนม้ ขยายตวั สงู ขน้ึ โดยมปี จั จยั สำ� คญั จาก 1) สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโควดิ -19 ทเี่ รมิ่ คลคี่ ลาย
ในหลายพนื้ ทจี่ ากการกระจายวคั ซนี และการผอ่ นคลายมาตรการลอ็ กดาวน์ สง่ ผลใหภ้ าคธรุ กจิ สามารถดำ� เนนิ การไดม้ ากขนึ้ ประกอบกบั มาตรการเปดิ ประเทศ
รบั นกั ทอ่ งเทยี่ ว ตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2564 จะสง่ ผลดตี อ่ กำ� ลงั ซอื้ และการจบั จา่ ยใชส้ อยภายในประเทศ 2) นำ้� มนั เชอื้ เพลงิ ราคายงั มที ศิ ทางทป่ี รบั ตวั
เพม่ิ ข้นึ ซ่ึงอาจจะกระทบต่อต้นทนุ การผลติ สินค้าและบรกิ าร รวมถงึ การขนสง่ 3) อทุ กภยั ในหลายพนื้ ที่ในชว่ งท่ผี า่ นมา ส่งผลให้ปริมาณสนิ คา้ เกษตร
เขา้ สตู่ ลาดน้อยลง และสง่ ผลตอ่ ระดบั ราคาต่อไป สำ� หรับสนิ คา้ ในหมวดอื่น ๆ มแี นวโนม้ เคลือ่ นไหวในทิศทางปกติตามปรมิ าณผลผลติ และความต้องการ
อยา่ งไรกต็ าม สนิ คา้ ในหมวดอาหารสดสว่ นใหญ่ โดยเฉพาะขา้ ว เนอ้ื สกุ ร ไกส่ ด และผลไมส้ ด ยงั มแี นวโนม้ ลดลงอยา่ งตอ่ เนอื่ ง ขณะทส่ี ถานการณ์โควดิ -19
ยังคงเป็นปัจจยั เสี่ยงที่เป็นตัวแปรสำ� คัญของการฟืน้ ตวั ทางเศรษฐกิจซึ่งจะตอ้ งเฝา้ ระวงั และสง่ ผลต่อเงนิ เฟอ้ อยา่ งมีนยั ส�ำคัญ ท้ังนี้ กระทรวงพาณชิ ย์
คาดการณว์ า่ เงนิ เฟอ้ เฉลยี่ ในปี 2564 จะอยรู่ ะหวา่ งรอ้ ยละ 0.8 – 1.2 (คา่ กลางอยทู่ รี่ อ้ ยละ 1.0) ซง่ึ เปน็ อตั ราทนี่ า่ จะชว่ ยสนบั สนนุ ใหเ้ ศรษฐกจิ ไทยขยายตวั ได้
อยา่ งเหมาะสมและตอ่ เนือ่ ง หากสถานการณ์เปล่ียนแปลงอยา่ งมีนัยส�ำคัญ จะมีการทบทวนอีกครง้ั

8 TPSO Journal

ดชั นีราคาผูผ้ ลิต เดอื นตุลาคม 2564 สูงข้ึนรอ้ ยละ 6.9 (YoY)

ดชั นรี าคาผผู้ ลติ เดอื นตลุ าคม 2564 เมอื่ เทยี บกบั เดอื นเดยี วกนั ปกี อ่ น สงู ขน้ึ รอ้ ยละ 6.9 สดั สวนน้ำหนกัสดั สวนน้ำหนกั ผลติ ภณั ฑ แบง ตามกิจกรรมการผลติ แบงตามขนั้ ตอนการผลติ
(YoY) จากร้อยละ 5.3 ในเดือนก่อนหน้า หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.6 จำแนกรายหมวด จากเหมอื ง (CPA : Classification of (SOP : Stage of Processing)
จากรอ้ ยละ 6.1 ในเดอื นกอ่ นหนา้ เปน็ ผลจากการสงู ขนึ้ ของราคาผลติ ภณั ฑป์ โิ ตรเลยี มและสนิ คา้ Products by Activity)
ท่ีเกี่ยวเนื่อง ซึ่งปรับสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบและราคาในตลาดโลก สินค้าท่ีราคาปรับตัวสูงขึ้น ผลิตภณั ฑเ กษตรกรรม 3.36% แบง ตามกจิ กรรมการผลติ แบงตามขน้ั ตอ
ไดแ้ ก่ กลมุ่ ผลติ ภณั ฑท์ ไ่ี ดจ้ ากการกลน่ั ปโิ ตรเลยี ม (นำ้� มนั ดเี ซล นำ้� มนั แกส๊ โซฮอล์ 91, 95 นำ้� มนั เตา และการปผระมลงิตภัณฑ (CPA : Classification of (SOP : Stage
น้�ำมันเครื่องบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)) กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (เม็ดพลาสติก จำแนกรายหมวด 10.4จ3า%กเหมือง Products by Activity)
โซดาไฟ ปุ๋ยเคมีผสม) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (น้�ำมันปาล์ม น้�ำตาลทราย กากน้�ำตาล มันเส้น
มันอัดเมด็ แป้งมนั สำ� ปะหลัง) กล่มุ โลหะข้ันมลู ฐาน (เหล็กแผน่ ท่อเหล็ก เหล็กเสน้ เหล็กฉาก ผลิตภณั ฑเกษตรกรรม 3.36% ผลิตภณั ฑเ กษตรกรรม สนิ คา
เหล็กรูปตัวซี เหล็กลวด) กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) และการประมง สำเร็จรูป
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแท่ง ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์มพลาสติก ท่อ ข้อต่อ) และการประมง
หมวดผลติ ภณั ฑจ์ ากเหมอื ง สงู ขนึ้ รอ้ ยละ 24.9 ไดแ้ ก่ นำ้� มนั ปโิ ตรเลยี มดบิ กา๊ ซธรรมชาติ และ YoY -2.6 YoY 2.3
กลุ่มแร่ (แรเ่ หลก็ ดบี ุก สงั กะสี วลุ แฟรม) ขณะที่หมวดผลิตภัณฑเ์ กษตรกรรมและการประมง MoM 2.8 MoM 1.1
ลดลงร้อยละ 2.6 เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด 10ผล.ติ 4ภ3ณั ฑ%
จำ� นวนมาก ขณะทคี่ วามตอ้ งการในประเทศยงั ไมก่ ลบั มาเปน็ ปกติ โดยสนิ คา้ สำ� คญั ทมี่ รี าคาลดลง อตุ สาหกรรม
คอื ผลติ ภณั ฑท์ างการเกษตร ไดแ้ ก่ กลมุ่ พชื ลม้ ลกุ (ขา้ วเปลอื กเจา้ ขา้ วเปลอื กเหนยี ว) กลมุ่ ไมผ้ ล
(สับปะรด กลว้ ยหอม กลว้ ยน้ำ� วา้ ) กลุ่มไม้ยืนต้น (มะพร้าวผล) และกลุ่มสัตว์ (สุกร ไก่มีชวี ิต) 86.21% ผลติ ภัณฑเกษตรกรรม สนิ
ส่วนสินค้าท่ีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ พืชผัก (ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักบุ้ง)
หวั มนั สำ� ปะหลงั สด ขา้ วโพดเลยี้ งสตั ว์ ผลปาลม์ สด ยางพารา และกลมุ่ ผลติ ภณั ฑจ์ ากการประมง ผแลลติ ะภกัณาฑร ประมง สนิ คา กงึ สำเร
(ปลาลัง ปลาทรายแดง ปลาสกี ุน ปลาหมกึ กงุ้ แวนนาไม) จากYเหoมYอื ง -2.6 สำเรจ็ รูป YoY

ผลติ ภัณฑ MYooMMY o2-M04..19 2.8 YoY 16.5 MoM
MoM 3.5

อุตสาหกรรม

86.21%

ผลติ ภณั ฑ สินคา
อMYุตooสจผYMาาหลกก17ติรเ..ร67หภมมณั ือฑง วัตถุดบิ
YoY 7.1 สนิ ค
MoM 1.0 สำเร

YoY 24.9 YoY
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนMo25M64-0ส.ูง1ขึ้นร้อยละ 1.7 MoM
(MoM) และเฉลี่ย 10 เดอื น (ม.ค.- ต.ค.) ปี 2564 สูงขน้ึ รอ้ ยละ 4.0 (AoA)

ดชั นรี าคาวัสดกุ ่อสร้าง เดอื นตลุ าคม 2564 สูงขน้ึ รอ้ ยละ 10.0ผลติ ภณั ฑ สิน
วัตถ
อYตุ oสYา(Yหoก7รY.ร6)ม YoY
อัตราการเMปลoีย่ Mนแป1ล.7ง MoM
สัดสว นนำ้ หนัก ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2564 เมื่อเทียบกับ จำ�แนกรายหมวด

เดอื นเดียวกนั ปีกอ่ น สูงขึ้นร้อยละ 10.0 (YoY) จากร้อยละ 8.6 ในเดอื นกอ่ น
สัดสว นน้ำหนกัจำแนจกำรแนายกรหามยวหดมวด ไมและ
ผลติ ไมภแัณละฑไ ม

ผ6ล6ิต..ภ77ณั 22ฑไ %ม%

โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงข้ึนร้อยละ 39.4 ตามราคาเหล็ก วัสดอกุ วืน่ อสั ๆดสอกุร่นื อาๆสงราง ซซีเมีเมนนตต ไมแลไะมแ ละ ซีเมนต ซเี มนต ผลิตภณั ฑ ผลติ ภัณเหฑล ็กและ เหลก็ และ
ตลาดโลกยงั คงผนั ผวน จากการสงั่ ลดกำ� ลงั การผลติ เหลก็ ในประเทศจนี ในขณะท่ี ผลิตผภลัณิตฑภไมัณ ฑไ ม คอนกรตี คอนผกลรติ ตี ภณั ฑเหล็กผลิตภณั ฑเ หล
ความตอ้ งการตลาดโลกสงู ขน้ึ จากการเรง่ การกระตนุ้ เศรษฐกจิ ในหลายประเทศ 16.1768.7%8% 1111..558%%
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคล่ีคลายมากข้ึน
ส่งผลให้ราคาเหล็กในประเทศยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 12.13%อุปแกลระปณ1อรุปไแะ2ฟปกลระ.าฟป1ณรา ไะ3ฟปาฟ%า 15.50%ผลผติล1ติ ภภณั5ัณ.ฑฑ5คค 0ออนน%กกรรตี ีต MYooMMYYoo01MY..09 1.9 YoY M-Y10oo..17MY -01M..Y71ooYM 15..30MYooMY MY15oo..MY03 39.4 YoY 39.4
หมวดผลติ ภัณฑ์คอนกรีต สงู ข้ึนรอ้ ยละ 5.3 เนอื่ งจากราคาตน้ ทนุ สูงขนึ้ จาก 0.0 MoM 3.5 MoM 3.5
วตั ถุดิบ คือ เหล็ก เปน็ ส�ำคัญ ประกอบกับฐานต�ำ่ ในปที ่ผี า่ นมา หมวดอุปกรณ์ สุขภัณฑ
ไฟฟ้าและประปา สูงขึน้ รอ้ ยละ 4.2 ตามราคาต้นทุนวัตถดุ บิ สงู ขน้ึ จากการ สุขภัณฑ1 .92%
ปรับราคาสงู ขน้ึ ของสนิ ค้าในกลุม่ โลหะ ได้แก่ เหลก็ ทองแดง และอลูมเิ นยี ม เหล็กและ กระเบอื ง MวYสั ooดMYฉุ วาYบัสo00ผดY..ิวุฉ11าบ0ผ.ิว1MYสooขุ MYภัณ00ฑY.. 02สoขุ YภัณอM0ฑุปYแก.ลoo2ระMYปณรไะฟป04าฟ..12อา ุปYแกลoระYปณวMYสัรไooดะฟปอ4MYกุ ืน่าฟอ.2ๆสาร23า..21ง วสั ด
หมวดวสั ดกุ อ่ สร้างอื่น ๆ สูงข้นึ รอ้ ยละ 3.1 เนือ่ งจากต้นทุนสูงขึ้นเมอื่ เทยี บ 1.92%วัสดุฉาบผวิ YoกYระ-เ0บ.1อื ง อ
กับปีท่ีผ่านมา หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.9 เนื่องจาก ผลิตผเ2หลภล5ิตัณ็กภ.แฑณั6ลเ ฑ4หะเ ลห%ล็กก็
วัสดฉุ าบ3ผ.ิว31% MoYMoY0.-00.1 Yo
25.64%
3.31%กระเบือ6กงร.ะ4เบ2อื ง%
6.42%
เนือ่ งจากมกี ารแขง่ ขนั สงู จากโครงการก่อสMรoา้ Mงภา0ค.0รฐั ในMขณoMะทีก่0.า1รก่อสMร้าoงMภาค0เ.0อกชนยMงั oคMงซบ0เ.1ซา Mo
จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 และหมวดกระเบื้อง ลดลงรอ้ ยละ 0.1

ราคาตน้ ทุนสูงขน้ึ เม่อื เทยี บกับปีท่ผี ่านมา หมวดสขุ ภัณฑ์ สูงขึ้นรอ้ ยละ 0.2 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2564 สูงข้ึนร้อยละ 1.6 (MoM)
หมวดวสั ดฉุ าบผวิ สงู ข้ึนรอ้ ยละ 0.1 ขณะทห่ี มวดซเี มนต์ ลดลงร้อยละ 0.7 และเฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.- ต.ค.) ปี 2564 สูงข้ึนร้อยละ 7.8 (AoA)

ดชั นีความเชื่อม่ันผูบ้ ริโภคโดยรวม เดอื นตุลาคม 2564 เทา่ กบั 43.4 (YoY)

ดชั นคี วามเชอ่ื มนั่ ผบู้ รโิ ภคโดยรวม เดอื นตลุ าคม 2564 ปรบั ตวั เพมิ่ ขนึ้ มาอยทู่ ร่ี ะดบั 43.4 เทยี บกบั 4ภา0คเห.น8ือ อัตราการเปล่ียนแปลง
ระดับ 42.1 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่สาม ปรับตัวเพ่ิมขึ้นท้ังดัชนี 4ภาค4กล.1าง จำ�แนกรายอาชพี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวเพ่ิมข้ึน
จากระดับ 34.2 มาอยทู่ รี่ ะดบั 35.3 และดชั นคี วามเชอ่ื มน่ั ผบู้ รโิ ภคในอนาคต ปรบั เพมิ่ ขนึ้ จากระดบั 47.4 ภาคตะวนั ออก เกษตรกร พนักงาน ผ้ปู ระกอบการ
มาอยทู่ รี่ ะดบั 48.8 เปน็ ผลจากสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด ของไวรสั โควดิ -19 ทปี่ รบั ตวั ดขี นึ้ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เอกชน
แตล่ ะประเทศเรม่ิ คลายลอ็ กดาวนส์ ง่ ผลใหเ้ ศรษฐกจิ ทง้ั ไทยและตา่ งประเทศเรม่ิ ฟน้ื ตวั โดยเฉพาะยอดการสง่ ออก 4เฉีย5งเห.น0อื ก.ย. 64 42.5 ก.ย. 64 40.8 ก.ย. 64 43.6
ทปี่ รบั ตวั เพม่ิ ขน้ึ 17.1% ในเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ประกอบกับภาครัฐได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต.ค. 64 43.2 ต.ค. 64 45.0
ในหลายมาตรการ อย่างเช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ โครงการ ต.ค. 64 41.7
พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ด�ำเนินการร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง +/- +/-
รวมทั้งการเปิดประเทศรับนักทอ่ งเที่ยวตา่ งชาติโดยไม่ตอ้ งกักตวั ท่จี ะเริ่มข้นึ ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 +/-
ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการ เกษตรกรและประชาชนปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่า
จะยังคงอย่ใู นชว่ งท่มี ีความไมเ่ ช่ือมนั่ ตอ่ ภาวะเศรษฐกจิ ก็ตาม กรุงเทพ พนักงาน ไม่ได้
ของรัฐ ทำงาน
แล4ะป3ริม.ณ2ฑล ก.ย. 64 48.0 ก.ย. 64 36.1

50.0 สถานการณก ารแพร‹ระบาด มาตรการกระตนŒุ เศรษฐกจิ มาตรการกระตŒุน 4ภา3คใ.ต7 รบั จ้างอสิ ระ ต.ค. 64 49.3 นักศกึ ษา ต.ค. 64 39.4
ของไวรสั Covid-19 และวัคซีน Covid-19 เศรษฐกจิ และวัคซนี
ก.ย. 64 39.3 +/- ก.ย. 64 37.4 +/-
45.0 ดขี ้นตามลำดับ Covid-19 สถานการณ ต.ค. 64 41.9 ต.ค. 64 38.3
ติดเชื้อใหมล‹ ดลง
+/- +/-

40.0 การแพรร‹ ะบาด การแพร‹ระบาดของ การแพรร‹ ะบาดของ การแพร‹ระบาดของไวรสั
35.0 ของไวรัส Covid-19 ไวรสั Covid-19 ไวรัส Covid-19 Covid-19 รุนแรงขน้

ระลอก1 ระลอก 2 ระลอก 3

30.0 ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. TPSO Journal 9
2563 2564


Click to View FlipBook Version