The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Panita Waratchareeyakun, 2019-12-08 01:24:02

16. ปก PCL 2561

16. ปก PCL 2561

รายงานผล

การดาเนินงานการมีสว่ นรว่ ม

ชุมชนการเรยี นรทู้ างวชิ าชีพ

Professional Learning

Community

การจัดการเรียนรู้

2561โครแงบบงบานรู คณุณากธารรผรา่ มน

การงานอาชพี และเทคโนโลยี

โรงเรียนบ้านสไุ หงโก-ลก

สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานราธิวาส เขต 2
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

PLC

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้

การงานอาชพี และเทคโนโลยี


Click to View FlipBook Version