The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ด้านที่ 1-5 เป็นพีดีเอฟงานเสร็จแล้วรอ62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อัจฉรา คงสถิตย์, 2019-09-19 07:35:44

ประเมินครั้งที่2 1 เม.ย.62-30 ก.ย.62

ด้านที่ 1-5 เป็นพีดีเอฟงานเสร็จแล้วรอ62

1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562 (คร้ังท่ี 2)

ประวตั สิ ่วนตวั

ช่ือ-สกลุ นางอัจฉรา คงสถิตย์

วนั เดอื น ปีเกดิ 1 พฤษภาคม 2509

สัญชาตไิ ทย ไทย

ศาสนา พทุ ธ

สถานภาพ สมรส

ทีอ่ ยปู่ ัจจุบัน 1/146 หมบู่ า้ นศักดส์ิ ายธารเพลส ต.มาบข่า อาเภอนิคมพฒั นา

จังหวดั ระยอง

สถานท่ที างาน วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง

ท่ตี งั้ เลขท่ี 086/13 ตาบลทา่ ประดู่ อาเภอเมอื ง จงั หวดั ระยอง

21000

หมายเลขโทรศพั ท์ ท่ีทางาน 0-3861-1160 ต่อ 337

หมายเลขโทรศพั ท์ 098-6951496

วนั ทีเ่ ริ่มปฏบิ ตั ิงาน วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2539 ตาแหน่ง เจา้ หน้าที่งานบคุ ลากร

ประวตั กิ ารศกึ ษา

ระดับประกาศนียบัตรวชิ าชีพชัน้ สงู วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง สาขาการตลาด
ระดบั ปริญญาตรี มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สวนดุสิต
สาขาการบริหารทรพั ยากรมนษุ ย์
ระดบั ประกาศนียบตั รบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร
ประกาศนยี บตั รบัณฑติ วิชาชีพครู

1 ดา้ นวนิ ัย
2 ด้านการครองตน
3 ด้านการปฏบิ ตั ิหน้าท่ี
4 ด้านการเขา้ ร่วมกิจกรรม

ตามทีว่ ทิ ยาลยั ฯ มอบหมาย

5 ดา้ นความคดิ รเิ รมิ่ สร้างสรรค์

หัวขอ้ การประเมนิ

1 ดา้ นวินัย

1.1 การลา
1.2 การมาสายวทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง
รายงานการประเมินผลการปฏบิ ัติงานเพอื่ ตอ่ สญั ญาการจ้างของลกู จา้ งชั่วคราว

1. ดา้ นวินัย

ช่ือ – สกุล นางอัจฉรา คงสถิตย์ ตาแหน่งเจ้าหนา้ ที่งานบุคลากร วทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง

สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา ตัง้ แต่วันท่ี 1 เมษายน 2562-30 กนั ยายน 2562 (คร้งั ท่ี 2)

ผลงาน/รายการปฏิบตั ิ

ตัง้ แตว่ นั ท่ี 1 เมษายน 2562 – 30 กนั ยายน 2562

1.1 การลา

ลาป่วยวนั ท่ี 17 สงิ หาคม 2562 จานวน 1 วนั 1 คร้ัง

1.2 การมาสาย จานวน 0 ครง้ั
การมาสาย

ลงชื่อ...................................
(นางอัจฉรา คงสถิตย์)
วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562

หัวขอ้ การประเมนิ

2 ด้านการครองตน

คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณและเจตคตติ ่อ
วิชาชีพ

บุคลิกภาพและการวางตัวท่ี
เหมาะสม

วิทยาลยั เทคนคิ ระยอง
รายงานการประเมนิ ผลการปฏิบตั งิ านเพอ่ื ต่อสญั ญาการจา้ งของลูกจา้ งช่ัวคราว

2. ด้านการครองตน

ชอื่ – สกุล นางอัจฉรา คงสถิตย์ ตาแหนง่ เจ้าหน้าทีง่ านบคุ ลากร วทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง

สังกดั สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา ตัง้ แต่วนั ท่ี 1 เมษายน 2562 - 30 กนั ยายน 2562 (ครัง้ ที่ 2)

ผลงาน/รายการปฏบิ ตั ิ

คณุ ธรรม จริยธรรม

-รว่ มกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ โดมหนา้ องค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง
วันท่ี 5 เมษายน 2562

-ร่วมพิธตี ั้ง ศาลพระพรหม และศาลตายาย ณ วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง วนั ที่ 29 เมษายน 2562

-รว่ มพธิ วี างศลิ าฤกษ์ อาคารปฏิบตั ิการ 4 ชั้น ณ วิทยาลยั เทคนคิ ระยอง วันท่ี 12 มิถนุ ายน 2562

-ร่วมกจิ กรรมงานวนั ไหว้ครู ณ โดมหน้าองค์พระวษิ ณุกรรม วทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง
วันที่ 20 มถิ นุ ายน 2256

-ร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้ นายยทุ ธนา ออ่ นสม้ กฤษ ไดร้ บั การแตง่ ต้ังใหด้ ารงตาแหน่ง
ผอู้ านวยการวิทยาลยั การอาชพี สอยดาว ณ วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2562

-รว่ มกิจกรรมสบื สานวฒั นธรรมไทยหล่อเทยี นเขา้ พรรษา ณ โดมหน้าองค์พระวษิ ณกุ รรม
วทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

-รว่ มโครงการสืบสานวฒั นธรรมไทยถวายเทยี นจานาพรรษา ณ วัดปากน้า จงั หวัดระยอง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

-ร่วมตกั บาตรขา้ วสารอาหารแห้ง ในวันเข้าพรรษา และวนั อาสาฬหบชู า ณ บริเวณหนา้ อาคารอานวยการ
วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

-รว่ มพิธีทาบญุ ตักบาตรขา้ วสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล และพิธลี งนามถวายพระพรชัยมงคล
ราชการที่ 10 ณ บรเิ วณสนามสวนศรีเมอื ง จงั หวัดระยอง วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2562

-ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้ และร่วมพธิ ถี วายพระพรชัยมงคล สมเดจ็ พระนางเจา้ สิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระพนั ปหี ลวง ณ วทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง วันท่ี 10 สงิ หาคม 2562

-ร่วมกิจกรรมทาบญุ ตกั บาตร ณ แผนกวชิ าช่างอเิ ลก็ ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง
วนั ที่ 4 กันยายน 2562

วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง
รายงานการประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ านเพอ่ื ต่อสญั ญาการจ้างของลกู จา้ งชัว่ คราว

2. ด้านการครองตน

ชอื่ – สกลุ นางอจั ฉรา คงสถติ ย์ ตาแหนง่ เจา้ หน้าท่งี านบุคลากร วทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง

สังกัด สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตงั้ แต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 - 30 กนั ยายน 2562 (ครัง้ ท่ี 2)

ผลงาน/รายการปฏบิ ัติ

จรรยาบรรณและเจตคติต่อวิชาชพี

-ได้รบั คัดเลือกเป็น ”เจ้าหนา้ ท่ีในดวงใจดีเด่น” ของอาชวี ศกึ ษาจังหวดั ระยอง วนั ที่ 16 มกราคม 2556
ณ วิทยาลยั เทคนคิ ระยอง

-ได้รบั คัดเลอื กเปน็ “บคุ ลากรดีเดน่ “ ของอาชีวศึกษาจงั หวัดระยอง วันท่ี 4 เมษายน 2557
ณ วทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง

-ไดร้ ับคดั เลือกเป็น “เจ้าหนา้ ทป่ี ฏบิ ัติงานดเี ดน่ “ ของอาชีวศกึ ษาจงั หวดั ระยอง วนั ที่ 16 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนคิ บา้ นค่าย

-เป็นผดู้ ูแลทรพั ยส์ นิ ของทางราชการ ตามคาสงั่ มอบหมายหน้าทเี่ วรยาม เลขท่ี 0566/2562
ลงวันที่ 28 เมษายน 2562

บุคลิกภาพและการวางตัวทเี่ หมาะสม

-ไดร้ บั คัดเลือกเปน็ ผ้มู ีผลการปฏิบตั งิ านดีเดน่ “ดา้ นบคุ ลิกภาพ “ของอาชีวศกึ ษาจงั หวดั ระยอง
วนั ที่ 16 มกราคม 2555 ณ วทิ ยาลัยเทคนิคบ้านคา่ ย

-แตง่ กายประจาวันตามประกาศของวิทยาลยั เทคนคิ ระยอง

-หนงั สือรับรองจากหวั หนา้ งานบคุ ลากร ดา้ นการครองตน

ลงชือ่ ...................................
(นางอัจฉรา คงสถติ ย)์
วนั ท่ี 30 กันยายน 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

รว่ มกิจกรรมวนั สงกรานต์ ณ โดมหน้าองคพ์ ระวิษณุกรรม
วิทยาลยั เทคนิคระยอง วนั ท่ี 5 เมษายน 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

รว่ มพิธีตงั้ ศาลพระพรหม และศาลตายาย

ณ วิทยาลยั เทคนิคระยอง วนั ท่ี 29 เมษายน 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบตั ิการ 4 ชนั้
ณ วิทยาลยั เทคนิคระยอง วนั ที่ 12 มิถนุ ายน 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

ร่วมกจิ กรรมงานวันไหว้ครู ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม
วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันท่ี 20 มิถุนายน 2256

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

ร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้ นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ

ได้รับการแต่งตงั้ ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
ณ วิทยาลยั เทคนิคระยอง วนั ท่ี 10 กรกฎาคม 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

รว่ มกิจกรรมถวายเทยี นจานาพรรษา ประจาปี การศึกษา 2562
ณ วดั ปากนา้ จงั หวัดระยอง วนั ท่ี 10 กรกฏาคม 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบชู า
ณ บริเวณหน้าอาคารอานวยการ วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

ร่วมพธิ ีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็ นพระราชกุศล
และพธิ ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร.10

ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง จังหวดั ระยอง วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

ร่วมกิจกรรมตกั บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีถวายพระพรชยั มงคล
สมเดจ็ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระพนั ปี หลวง
ณ วิทยาลยั เทคนิคระยอง วนั ท่ี 10 สิงหาคม 2562

2 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

รว่ มกิจกรรมทาบญุ ตกั บาตร ณ แผนกวิชาช่างอิเลก็ ทรอนิกส์
วิทยาลยั เทคนิคระยอง วนั ท่ี 4 กนั ยายน 2562

ได้รบั คดั เลือกเป็น”เจ้าหน้าท่ีปฏิบตั ิงานดีเด่น”ประจาปี
การศึกษา 2560

เน่ืองในวนั ครู วนั ท่ี 16 มกราคม 2561


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ORCA88
Next Book
Property Scene BW&F 19/9/2019