The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Aspek-aspek yang menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan cara memupukannya

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dbjalin, 2022-04-14 03:39:01

Aspek-Aspek yang menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan cara memupuknya

Aspek-aspek yang menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan cara memupukannya

Aspek-aspek yang menyatupadukan
masyarakat berbilang kaum dan cara

memupukannya

Diterbitkan oleh:

-DAXTER BANTA ANAK ANDY JALIN
(17DKA21F2007)

-ABDUL RAZIQ BIN ABDUL HALIM Selamat sejahtera
(17DKA21F2006)

-MUHAMMAD ALIF AIMAN BIN ZAILANI
(17DKA21F2011)

ISI KANDUNGAN  Pengenalan Aspek-Aspek yang

Menyatupadukan Masyarakat
Berbilang Kaum dan Cara
Memupuknya

 Aspek-Aspek yang

Menyatupadukan Masyarakat
Berbilang Kaum

 Kepentingan Menyatupadukan

Masyarakat Berbilang Kaum

 Cara Memupuk Perpaduan Dalam

Masyarakat Berbilang Kaum

 Kepentingan Memupuk

Perpaduan Dalam Masyarakat
Berbilang Kaum

Pengenalan aspek-aspek 1.
yang menyatupadukan

masyarakat berbilang kaum

Dalam mengharungi arus pemodenan, usaha yang efisien harus dibuat
bagi membentuk perpaduan masyarakat di negara kita. Pihak kerajaan
mempunyai peranan dalam merealisasikan perpaduan kaum. Usaha
kerajaan mengadakan Majlis Rumah Terbuka peringkat kebangsaan
untuk menyambut perayaan kaum utama Malaysia amat dialu-
alukan. Menurut Perdana Menteri kita, konsep Satu Malaysia dapat
dijayakan melalui majlis sebegini. Semasa kerajaan mengadakan
majlis rumah terbuka, sarwajagat negara kita yang tediri daripada
pelbagai kaum memberi komitmen yang tinggi. Mereka menghadirkan
diri dan mengitimkan hubungan mereka dengan masyarakat yang
mempunyai pelbagai kaum dan latar belakang. Interaksi antara kaum
dalam majlis sebegini dapat memperkasakan hubungan antara kaum
di Malaysia. Tuntasnya, kemajuan negara kita bergantung kepada
perpaduan kaum seperti kata pepatah ‘bersatu teguh, bercerai roboh’.

Aspek-Aspek yang
Menyatupadukan
Masyarakat Berbilang

Kaum

● Malaysia mempunyai sejarah pendidikan yang unik dan tersendiri.
Berdasarkan perkembangan sejarah Pendidikan di Malaysia terbahagi
kepakdatiga peringkat iaitu sebelum kedatangan Brtish, semasa
kedatangan British danselepas kemerdekaan. Sistem pendidikan sebelum
kemerdekaan lebih bersifatkeagamaan dan berkembang peat sekitar
tahun 1920an hingga 1940an. Sekolahin bertujuan untuk melahirkan pelajar
yang bermoral tinggi namun mempunyaikelemahan pada
perlaksanaannya iaitu tiada penekanan kepada mata pelajaransains,
matematik dan bahasa Inggeris Manakala sekolah vernakular
merupakansekolah yang menggunakan Bahasa ibunda sebagai Bahasa
penghantar di setiapsekolah dan berasaskan kepada identiti kaum masing-
masing. Sekolah Inggerishanya ditubuhkan di kawasan bandar dan
sekolah in menggunakan bahasaInggeris sebagai bahasa pengantar. Pada
zaman penjajahan, setiap sekolahditubuhkan mengikut kaum dan
mempunyai kurikulum yang berbeza danlokasinya juga terpisah mengikut
kaum masing-masing.

Selepas kemerdekaan,sistem pendidikan negara adalah berasaskan kepada laporan
yang dikeluarkan iaitu Laporan Barnes (1950) yang bertujuan untuk mengkaji dan
menyiasat kedudukan pendidikan orang-orang Melayu pada masa itu, Laporan Fenn-
Yu(1951) dan Ordinan Pelajaran pada tahun 1952. pula bertujuan mengkaji
semulaLaporan Barnes kerana dikatakan Laporan Barnes ingin menghapuskan
bahasadan kebudayaan masyarakat Cina.Sistem Pendidikan pada zaman tersebut
dipengaruhi oleh corak sosio-ekonomi yang dicetuskan oleh kaum masing-masing ini
menyebabkan pencapaian sesuatu matlamat menjadi sukar. Pada tahun 1956 telah
lahir satuDasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956
dandimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran, pada tahun 1957. Dasar pesndidikan
inidisemak semula pada tahun 1960 dan menghasilkan Laporan Rahman
Talib.Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Aka Pelajaran,
padatahun 1961. Pada tahun 1974 sebuah jabatan kabinet ditubuhkan untuk
mengkajisemula Dasar Pendidikan bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya
supayamatlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan
berdisiplinmatlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan
berdisiplin.

● Program in bukanlah bersifat KerahanTenaga dan tidak mengikut mana-
manaProgram Latihan Khidmat Negara (PLKN) mulamodel daripada luar kerana
dilaksanakandiperkenalkan pada Disember 2003 sebagaimenurut cara Malaysia.
Dalam tempoh tigaprogram yang menyediakan modul latihan selama bulan
mengikut PLKN berasaskan empattiga bulan meliputi modul fizikal,
kenegaraan,modul tersebut merupakan suatu prosespembinaan karakter dan
khidmat komunitipembangunan insan yang cemerlang dandengan 85,000 hingga
95,000 pelatih setahun,berkualiti ekoran beberapa perkembanganyang
membabitkan remaja di Malaysiamana kala purata perbelanjaan sebanyak
RM600yang cenderung ke arah kegiatan-kegiatanjuta setahun. Program in
merupakan gabunganyang tidak bermoral dan tidak memberikandaripada latihan
ketenteraan dan penanamarmanfaat. Justeru itu, PLKN juga diharapnilai-nilai
patriotik kepada generasi muda ke arandapat melahirkan insan yang
berdisiplin,cinta akan negara. Program ini berbeza daripadabersemangat
waja,berkeyakinan diri, setiakerahan tenaga yang dilaksanakan oleh beberapa
negara, bersedia menghada pibuah negara lain kerana program inisebarang
cabaran dan dugaanserta mampu bekeriasamadan mewujudkanmenggunakan

modul dan acuan kita sendiri yangdisesuaikan dengan keadaan sosial, búdaya
darperpaduan dalam masyara kat yangberbilang kaum. Bagi mencapai
matlamatekonomi. Program yang dilaksanakan initersebut, keraja an telah
melaburkan kossebenarnya banyak mendatangkan kebaikanyang tinggi untuk
melaksanakan PLKNwalaupun terdengar suara-suara yang meraguiPLKN
mempunyai matlamat yang jelas,keberkesanannya.PLKN ini merupakan
kursuspelaksanaannya bukan sahaja berupayalatihan wajib selama tiga bulan di
Pusat Latihanmengelakkan golongan belia terlibat dalamkancah masalah sosial
tetapi berjayaPLKN seluruh Malaysia bagi sesetengah daripadamemupuk semangat
kekitaan bersamamereka yang terpilih apabila menamatkanyang kuat, kerjasama
yang tinggi danpendidikan sekolah menengah di Malaysia ataupelatih lebih terbuka
untuk memahamiberumur 17 tahun ke atas. la bertujuan bagicara hidup serta budaya
kumpulan etnikpembinaan sahsiah diri bermatlamatkan membinalain. Maka, PLKN
dilihat amat signifikandan mengukuhkan semangat patriotisme didalam memupuk
semangat satu jiwakalangan generasi muda, memupuk perpaduannegara bangsa
acuan Malaysia.kaum serta integrasi nasional dan membentukperwatakan positif
menerusi nilai-nilaimurni.

Kepentingan
Menyatupadukan

Masyarakat
Berbilang Kaum

1. Antara kepentintan memupuk semangat perpaduan kaum di malaysia ialah
dapat menarik pelancong asing untuk melawat negara kita. Dengan keunikan
masyarakat majmuk yang hidup dalam keadaan harmoni, para pelancong akan
tertarik untuk mempelajari budaya rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana,
mereka akan lebih selamat dan selesa apabila berada di negara ini walaupun
Malaysia turut tergugat dengan kemunculan wabak influenza H1N1 yang menjadi
perbualan hangat negara-negara di dunia ini, namun industri pelancongan tetap
maju dan berkembang dari tahun ke tahun kerana adanya perpaduan kaum.
Timbalan Menteri Pelancongan ada menyatakan bahawa dengan adanya
layanan mesra yang diberikan oleh rakyat Malaysia kepada pelancong asing,
industri pelancongan akan terus mendapat tempat yang tertinggi walaupun agak
berkurangan dengan masalah penularan wabak H1N1. Tidak dapat dinafikan
bahawa, rakyat Malaysia dapat berinteraksi dengan baik antara satu sama lain
walaupun berbeza agama dan bangsa. Sebagai contoh, di sekolah menengah,
para pelajar yang terdiri dengan pelbagai kaum dapat belajar dalam satu sekolah
yang sama. Seperti peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa muafakat
membawa berkat.

Oleh itu, jelaslah perpaduan kaum bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik
malah dapatmenariklebih ramai pelancongasing ke negarakita.

2. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan lagi ekonomi
negara dengan penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Misalnya,
Dasar Ekonomi Baru yang dilancarkan pada tahun 1970 oleh Tun Abdul Razak,
adalah bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi
yang wujud di negara ini. Pelancaran dasar ekonomi tersebut memastikan
bahawa taraf hidup masyarakat dapat ditinggikan dalam usaha untuk mencapai
kemajuan dalam pembangunan negara. Jurang perbezaan akan terhapus dalam
fungsi ekonomi mengikut kaum dan lahirnya perpaduan ekonomi di kalangan
rakyat, sambil meningkatkan lagi taraf pembangunan ekonomi negaraJurang
perbezaan akan terhapus dalam fungsi ekonomi mengikut kaum dan lahirnya
perpaduan ekonomi di kalangan rakyat, sambil meningkatkan lagi taraf
pembangunanekonomi negara.

3. Menurut titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar,
semangat perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap rakyat Malaysia dari bangku
sekolah lagi seiring dengan mengukuhkan semangat jati diri, di samping memberi
keutamaan kepada mata pelajaran Sejarah dan menjadikan sistem pendidikan
sebagai medium mustahak untuk mengkekalkan perpaduan kaum. Melalui
penghayatan perpaduan serta sejarah negara, diharap akan lahirnya generasi
muda yang akan bertindak sebagai wargangara yang matang lagi
bertanggungjawab.

4. Selain itu, kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi
mengekalkan kukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan
semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi
sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk
mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan
lagi kesefahamanantara kaum dan agama.

5. Tambahan pula, sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri,
Tahun Baru Cina, Deepavali, Krismas, Hari Gawai dan Kaamatan boleh dijadikan
platform untuk mengenali budaya dan adat resam sesama masyarakat sambil
memperbaharui ikatan persahabatan. Keharmonian demi kesatuan ini juga
merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan
antara kaum, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai
matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Misalnya, rumah terbuka
bagi setiap satu perayaan diadakan untuk meraikan perpaduan kaum yang
memupuk amalan ziarah-menziarahi, saling menolong dan semangat kejiranan
sebagai budayahariankita.

6. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang
memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang
tahun 2020. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang
berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran
antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat
antarabangsa terhadap Malaysia.

7. Secara keseluruhan, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam
mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya
kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan
harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan
ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat
Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan
perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status
negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan
konsisten.

Cara Memupuk
Perpaduan Dalam

Masyarakat
Berbilang Kaum

● Penerapan nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian

 Sikap perpaduan haruslah dipupuk dalam diri kanak-kanak sejakdari bangku
sekolah lag agar nilai-nilai keharmonian , perpaduandan hormat menghormati
antara kaum dapat diterapkan dalam diripelajar. Oleh itu, ibu bapa haruslah
memainkan peranan utamadengan menerapkan nilai-nilai budaya dan warisan
dalam aktivitharian. Kita sudah sedia maklum bahawa Malaysia terdiri
daripadakaum india, cina dan melayu dengan mengaplikasikan dan
berkongsibudaya kaum dari segi pemakanan , pemakaian dan perayaan.
dapatmelahirkan rasa hormat dan mengeratkan lagi perpaduan kaumantara satu
sama lain. Contoh dengan menyambut perayaan kaumlain kita dapat
mempelajari adat dan kepercayaan kaum lain diamping mengeratkan hubungan
silaturahim.

● Masyarakat perl bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum.

 Dalam keadaan tersebut, ibu bapa perlulah menerapkan nilai-nilaiperpaduan
dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Persis kata mutiara,"'melentur buluh biarlah
dari rebungnya".Mereka digalakkanberkomunikasi dengan jiran yang berlainan
bangsa dan membawaanak-anak mengunjungi rumah jiran semasa hari lebaran.
Dengancara itu, ibu bapa dapat menjadi suri teladan kepada anak-anak
danmembolehkan mereka menghayati keistimewaan masyarakatMalaysia yang
mempunyai pelbagai jenis kaum dan etnik. Satu lagicara yang dapat diambil oleh
ibu bapa jalah bergaul dengan anak-anak dalam pelbagai bahasa, misalnya
Bahasa Melayu, BahasaInggeris, dan bahasa-bahasa ibunda. Apabila golongan
mudamenguasai pelbagai bahasa, mereka dapat berkomunikasi denganrakan
yang berlainan bangsa dengan mudah. Pokoknya, nilai-nilaiperpaduan dan
permuafakatan hendaklah didedahkan kepadagenerasi muda sejak awal lagi agar
jiwa perpaduan dalam diri mereka dapat berkembang dengan sempurna.Institusi
pendidikan bertanggungjawab menerapkan semangatbersatu padu dalam
kalangan pelajar berbilang kaum.

Antara langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan kerja-kerja
berkumpulan. Dalam konteks ini, guru-guru hendaklahmembahagikan pelajar secara
berkumpulan dalam melaksanakanprojek-projek sekolah, seperti kajian Sains,
persembahan maklumat,dan sambutan-sambutan dalam sekolah. Guru-guru juga
haruslahmembahagikan kedudukan pelajar dengan sempurna untukmenggalakkan
pelajar berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yangberlainan kaum dan bukannya
sesama kaum sahaja. Dalam prosesmenjayakan inisiatif-inisiatif tersebut, guru tidak
boleh mencetuskanisu-isu sensitif semasa mangajar, misalnya dengan mengagung-
agungkan warisan budaya sendiri dan mengejek budaya kaum lain.Pendek kata,
pelajar-pelajar dan guru-guru perlulah bekerjasama "bagaiaur dengan tebing" demi
menzahirkan semangatperpaduandi peringkatsekolah.

• Menganjurkan majlis rumah terbuka

 Semasa kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka, seluruh rakyatnegara
Malaysiayang terdiri daripadapelbagaikaum memberikomitmenyang tinggi.

Mereka menghadirkan diri dan berhubungdengan satu sama lain dengan
masyarakat yang terdiri daripadapelbagai kaum dan latar belakang. Interaksi antara
kaum dalam majlissebegini dapat memperkasakan hubungan antara kaum di
Malaysia.Tuntasnya, kemajuan negara kita bergantung kepada perpaduan
kaumseperti kata pepatah "Bersatu teguh, bercerai roboh". Perpaduan kaumjuga
dapat dipupuk melalui aktiviti kemasyarakatan yang memerlukansetiap kaum
mengambil bahagian dalam setiap aktiviti-aktiviti yangdijalankan. Cara ini dapat
memupuk semangat kerjasama dan salingbantu-membantu di antara satu sama lain
di dalammasyarakatMalaysia.

kesimpulan

Kesimpulannya, dengan -folio ini, kami dapat memahami bahawasemua pihak perl
bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan ini.Pemimpin pelbagai peringkat,
terutama harus senadadalammerealisasikan agenda perpaduan negara.
Persefahaman dalamkalangan pemimpin juga amat penting kerana melaluinya,
rakyat akandapat isyarat yang jelas mengharmonikan hubungan
masyarakatberbilang bangsa dan buday a di negara ini adalah tanggungjawab
semuawarganegara. Dalam mendepani cabaran kebiasaan baharu yang
tidakmenentu, pelbagai inisiatif boleh dilaksanakan oleh komuniti
setempatPendekatan berorientasikan "whole of society
approach"mestilahdiambil dengan menggembleng daya sumber seluruh anggota
komunitiuntuk meningkatkan kesejahteraan dan memupuk perpaduan
dalammasyarakat. Marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk terussaling
membantu antara satu sama lain demi memupuk perpaduankomuniti dalam
kebiasaan baharu COVID-19.

Sumber rujukan

• https://www.astroawani.com/berit

a-malavsia/titik-perpaduan-
beracuan-ekonomi-219960

• https://www.pmo.gov.my/dokume

nattached/Dasar/09DASAR

• https://www.scribd.com/doc/

310482831/Kepentingan-
Memupuk-Perpaduan-Kaum

• https://www.jobstore.com/ca

reers-
blog/2019/08/29/kepentingan
-perpaduan-kaum-di-
malaysia/

• https://www.bernama.com/b

m/tintaminda/news.php?id=1
864659

• https://bernama.com/bm/tint

aminda/news.php?id=185702
9

• https://kasturinusi.blogspot.c

om/2012/05/integrasi-dan-
perpaduan-kaum-
melalui.html

Thank
you!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NACTM
Next Book
BUKU PROGRAM MAJLIS PENUTUPAN TRANSISI 2022