The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “นักแนะแนวสู่นักสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง”

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by foofaii thanamit, 2019-12-10 04:44:43

รายงานการอบรมแนะแนว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “นักแนะแนวสู่นักสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง”

- 20 -

-1-

รายงานผล

การอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร โครงการเสรมิ ความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้ามหาวทิ ยาลยั ตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หวั ขอ้ “นกั แนะแนวสู่นักสร้างเครือขา่ ยที่เข้มแขง็ ”

ของ
นางสาวเบญจพร ธนะมิตร
ตำแหนง่ ครู อันดบั คศ.๑

โรงเรียนบ้านแมข่ ่า
สำนกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

-2-

คำนำ

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมความรู้พื้นฐานกอ่ นเข้ามหาวิทยาลยั ตาม
แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “นักแนะแนวสู่นักสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง” โดยสำนักบริการวิชาการ
มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่

หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน
การประยุกตใ์ ช้ในการจัดการเรยี นการสอน หากมขี อ้ เสนอแนะหรือข้อแนะนำจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสน้ี

เบญจพร ธนะมติ ร
ผู้รายงาน

-3-

สารบญั

หนา้

คำนำ ๒

สารบัญ ๓

บันทึกข้อความ ๔

รายงานผลการอบรม ๕

ภาคผนวก ๗

สำเนาหนงั สือราชการเข้า ท่ี อว ๘๓๙๔(๓)/ว ๑๑๕๒ ๙

สำเนาคำส่งั โรงเรียนบา้ นแม่ข่า ท่ี ๓๘/๒๕๖๒ เรอ่ื ง แตง่ ต้งั ใหข้ ้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไปราชการ ๑๑

กำหนดการอบรม ๑๓

สำเนาประกาศนยี บตั ร ๑๕

ประมวลภาพกจิ กรรม ๑๗

สำเนาเอกสารประกอบการอบรม ๒๐

-4-

บันทึกข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรียนบา้ นแม่ขา่ สงั กดั สำนักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ .
.
ที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สงิ หาคม ๒๕๖๒ .
.
เรือ่ ง รายงานผลการอบรมเชิงปฏบิ ัติการ โครงการเสริมความรพู้ ื้นฐานก่อนเข้ามหาวทิ ยาลยั ตามแนว .

พระราชดำริของสมเดจ็ พระกนษิ ฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หวั ขอ้ “นักแนะแนวสนู่ ักสรา้ งเครือข่ายท่ีเขม้ แขง็ ”

เรียน ผอู้ ำนวยการโรงเรียนบ้านแมข่ า่

ตามที่ ข้าพเจ้า นางสาวเบญจพร ธนะมิตร ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ ได้เข้ารบั การอบรม
เชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้
หัวข้อ “นักแนะแนวสู่นักสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง” ตามหนังสือที่ อว ๘๓๙๔(๓)/ว ๑๑๕๒ ลงวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ ดังแนบ ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมในวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รวมเปน็ เวลา ๑๒.๐๐ ช่วั โมง

ในการนี้ การอบรมตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสน้ิ เปน็ ท่เี รยี บร้อยแลว้ ข้าพเจ้าขอรายงาน
ผลการอบรม รายละเอยี ดตามเอกสารแนบ

จงึ เรยี นมาเพ่อื โปรดทราบ

ลงช่อื ..………………………….……………….ผู้รายงาน
(นางสาวเบญจพร ธนะมิตร)

ความคิดเหน็ ของผบู้ ริหารสถานศึกษา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงช่อื …………………………………………………..
( นายยงยทุ ธ ขำคม )

ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรยี นบา้ นแมข่ า่

-5-

รายงานผล

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร โครงการเสริมความรพู้ ืน้ ฐานกอ่ นเข้ามหาวิทยาลยั ตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ประจำปี ๒๕๖๒

ภายใตห้ ัวข้อ “นกั แนะแนวสู่นักสรา้ งเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง”
วนั ท่ี ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

********************************************

๑. การอบรมดังกล่าวมวี ตั ถุประสงค์เพ่ือ ใหผ้ ้เู ขา้ รบั การอบรมเขา้ ใจเก่ยี วกับ
๑.๑ เทคนคิ ในการจดั การสอนและการแนะแนว
๑.๒ แลกเปล่ยี นเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน

๒. เน้ือหาและหวั ข้อการอบรม มดี ังน้ี
๒.๑ การสรา้ งความเข้าใจและสรา้ งเครือขา่ ยครูแนวแนวยคุ ใหม่
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน สนั ติธรี ากลุ
๒.๒ มโนทัศน์ท่คี ลาดเคลอ่ื นและขอ้ ควรระวังในการพฒั นางานวิจยั ในชนั้ เรียน
วทิ ยากร : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สนุ ทรพจน์ ดำรงคพ์ านชิ
“มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา” มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับกระบวนการวิจัย
ในแต่ละขั้นตอน มีการนำเสนอประเด็นการคลาดเคลื่อนของการทำวิจัยที่สำคัญและเป็นความ
คลาดเคลื่อนที่พบบ่อยในงานวิจัย มีการเรียนรู้ผ่านการวิพากษ์และการอภิปรายที่ได้จากประสบการณ์
วิจัยของนักวิจัย เป็นการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนผลเพื่อให้สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมี
ปรัชญาของหลักสูตร คือ การวิจัยการศึกษาด้วยมโนทัศน์ที่ถูกถ้วน ให้ผลวิจัยที่ควรค่าและนำสู่การ
พฒั นามนุษยชาตแิ ละสงั คมทีย่ ่ังยนื
๒.๓ การแนะแนวเพอื่ การเรยี นรู้ส่กู ารเปล่ียนแปลง
วทิ ยากร : อาจารย์ฐิตมิ า อนิ ทวงษ์
- ความฉลาดทางดจิ ิทลั (DQ : Digital Intelligence)
- อจั ฉริยะหรือพรสวรรค์ ไมส่ ำคัญ...เท่า Growth Mindset
- การพัฒนากรอบความคดิ Growth Mindset
- การสรา้ งหอ้ งเรียนสง่ เสริม Growth Mindset
๒.๔ อพั เดตแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม
อารมณ์ และการรับรู้ ทจ่ี ะทำให้คนคนหน่งึ สามารถเผชิญกบั ความท้าทายของชวี ติ ดจิ ิทลั และสามารถปรับตัว
ใหเ้ ข้ากับชีวิตดจิ ิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทลั ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการ
ใช้ชวี ติ ในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กลา่ วอกี นัยหนงึ่ คอื ทักษะการใช้สือ่ และการเขา้ สังคมในโลกออนไลน์

Mindeset คือ กลุ่มของความเชื่อหรือวิธีการคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมุมมองและทัศนคติ แบ่งเป็น
๒ ประเภท คือ

-6-

๑. Growth Mindset (คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต) เชื่อว่ามนุษย์พัฒนาได้
ความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ มองว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ให้ความสำคัญกับความพยายาม เด็กที่มี Growth Mindset จะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ชอบที่จะเรียนรูจ้ าก
ปัญหา สนุกเวลาทเ่ี จอโจทย์ยากๆ มีความพยายามท่จี ะหาทางแกไ้ ขปัญหาอปุ สรรค พฒั นาสิง่ ใหม่ ๆ ที่ท้าทาย
มีความคิดสรา้ งสรรคใ์ หมๆ่ มกั มีคำถามในเร่อื งการเรยี น รวมถงึ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

๒. Fixed Mindset (คนที่มีกรอบความคิดแบบติด) เชื่อว่า ความฉลาดของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่สามารถเพิ่มพูนทักษะความสามารถได้ ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ คุณสมบัติ เช่น
ต้องดูฉลาดดูเก่ง เด็กที่มี Fixed Mindset จะไม่ชอบที่จะเรียน เพราะคิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความ
ฉลาดของตนเองไดม้ ักจะไม่มคี วามพยายาม หลีกเลี่ยงปัญหาและงานที่ท้าทาย เมื่อเจออุปสรรคจะมองว่ามนั
คอื ความล้มเหลว หนีปญั หา เนอ่ื งจากกลวั ว่าถ้าทำ ไมไ่ ด้แลว้ จะดโู ง่ ไม่เก่ง เสยี ภาพลักษณ์

การปลูกฝัง Growth Mindset ให้กับเด็ก จะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและมีโอกาส
ที่จะประสบความสำเร็จสูง เพราะเชื่อว่าความสามารถสร้างได้จึงตั้งใจเรียนรู้เต็มที่ เมื่อเจออุปสรรค
เด็กจะตีความว่ามนั เป็นโอกาสในการเรยี นรแู้ ละสามารถพฒั นาตนเองให้ดขี ึน้ ได้

๓. รูปแบบการอบรม
๓.๑ การบรรยาย
๓.๒ การอภปิ รายกลุ่ม
๓.๓ เกม

๔. ประโยชนท์ ี่ไดร้ บั จากการอบรม
 ต่อตนเอง ได้แก่
๑. พัฒนาเทคนิคการจดั การเรียนการสอนและการแนะแนว
๒. มเี ครือข่ายครูแนะแนวที่สามารถแลกเปลย่ี นเรียนรกู้ ารแนะแนว

 ตอ่ หน่วยงาน ไดแ้ ก่
๑. นำความรู้ที่ได้รบั จากการอบรมมาขยายผลและถา่ ยทอดใหแ้ ก่นักเรยี น ครู บุคลากร
ในโรงเรยี น

๕. แนวทางการนำมาปรบั ใช้ในการปฏบิ ตั ิงาน และขอ้ เสนอแนะ ตามความคดิ เหน็ ของข้าพเจา้ ดังน้ี
ให้ความสำคัญกับกระบวนการและความพยายามในการเรียนรู้ในเด็กที่ขาดแรงจูงใจในการ

เรยี นรู้ ช่วยใหเ้ ด็กตัง้ เปา้ หมายดว้ ยงานท่ีงา่ ย ๆ กอ่ น แลว้ ค่อยเพ่ิมความทา้ ทายขน้ึ

๖. เอกสารทีไ่ ดร้ ับจากการไปราชการ / การอบรมสมั มนา / การศกึ ษาดูงาน มดี ังต่อไปน้ี คอื
๖.๑ เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อควรระวังในการพัฒนางานวิจัย
ในช้ันเรียน

-7-

ภาคผนวก

๑. สำเนาหนังสอื ราชการเข้า ที่ อว ๘๓๙๔(๓)/ว ๑๑๕๒
๒. สำเนาคำสงั่ โรงเรียนบ้านแม่ข่า ที่ ๓๘/๒๕๖๒ เรื่อง แตง่ ต้งั ให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
๓. กำหนดการอบรม
๔. สำเนาประกาศนียบัตรผา่ นการฝกึ อบรมตามโครงการ
๕. ประมวลภาพกิจกรรม
๖. สำเนาเอกสารประกอบการอบรม

-8-

สำเนาหนังสือราชการเข้า
ท่ี อว ๘๓๙๔(๓)/ว ๑๑๕๒

-9-

- 10 -

สำเนาคำสง่ั โรงเรยี นบ้านแม่ข่า
ท่ี ๓๘/๒๕๖๒ เรือ่ ง แต่งต้งั ใหข้ ้าราชการครูและบคุ ลากร

ทางการศึกษาไปราชการ

- 11 -

- 12 -

กำหนดการอบรม

- 13 -

- 14 -

สำเนาประกาศนียบัตร
ผา่ นการฝกึ อบรมตามโครงการ

- 15 -

- 16 -

ประมวลภาพกิจกรรม

- 17 -

ประมวลภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หวั ข้อ “นกั แนะแนวสนู่ ักสร้างเครอื ข่ายท่เี ข้มแขง็ ”

วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮอลเิ ดยก์ ารเ์ ดน จังหวัดเชียงใหม่

- 18 -

ประมวลภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หวั ข้อ “นกั แนะแนวสนู่ ักสร้างเครอื ข่ายท่เี ข้มแขง็ ”

วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮอลเิ ดยก์ ารเ์ ดน จังหวัดเชียงใหม่

- 19 -

สำเนาเอกสาร
ประกอบการอบรม

- 21 -


Click to View FlipBook Version