The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by piyamas kaewinta, 2021-04-21 08:56:17

ครูปานตา วิมลยิ่ง

รายงานผลการประเมนิ ตนเอง
(Self-Study Report : SSR)

สำหรับครผู สู้ อน
ประจำปีการศกึ ษา 2563

นางปานตา วมิ ลมง่ิ

ตำแหน่ง ครู คศ.3
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศกึ ษาภาคเหนอื 2
สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของครูผู้สอน เล่มนี้จดั ทำข้ึนเพือ่ นำเสนอผลการจัดการเรียน
การสอน การส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการปฏิบัตงิ านและการพัฒนาตนเองของครู ประจำปีการศึกษา
2563 ทั้งนี้เพื่อนำเสนอให้ฝ่ายบริหารให้ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากครูไปสู่การ
พฒั นาระบบการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศกึ ษาอาชีวศึกษา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทีม่ ีสว่ นช่วยเหลอื
สนบั สนุน ใหก้ ารดำเนินงานของขา้ พเจา้ ในรอบปที ่ีผ่านมา ประสบผลสำเร็จดว้ ยดี หวังวา่ เอกสารเลม่ น้ี จะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒั นาการศึกษาของสถานศึกษา ให้ดีขึ้นตอ่ ไป

ปานตา วมิ ลมิ่ง
19 เมษายน พ.ศ.2564

หนา้ : 1

สารบญั หนา้

คำนำ หนา้ : 2
สารบัญ
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมลู ส่วนตวั
1.2 การดำรงตำแหนง่ วิทยฐานะ (สำหรบั ขา้ ราชการ)
1.3 ข้อมูลการลา
1.4 ผลงานและรางวลั ท่ีไดร้ บั จากการปฏิบตั ิหนา้ ท่ี
ตอนท่ี 2 ขอ้ มูลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2.1 การเขา้ ร่วม อบรม ประชมุ และสัมมนา
2.2 การเขา้ ร่วมกจิ กรรมค่าย/ทัศนศกึ ษา
2.3 งานวิจยั /งานวจิ ัยในชัน้ เรยี น
2.4 การพฒั นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.5 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ตอนท่ี 3 การปฏบิ ัตงิ านตามภาระหนา้ ทที่ ี่ได้รับมอบหมาย
3.1 การปฏิบัติหน้าทีด่ า้ นการสอน
3.2 การปฏบิ ัติหนา้ ท่ีครูท่ีปรึกษา
3.3 หน้าท่ีทไี่ ดร้ บั มอบหมายพเิ ศษ
ตอนท่ี 4 ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน/คณุ ภาพผ้เู รียน
4.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน
4.2 ผลงานของนกั เรียน นักศึกษา เป็นท่ปี รกึ ษา
ตอนที่ 5 แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน
5.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดั การเรียนการสอน
5.2 อาคาร สถานที่ หอ้ งเรียน หอ้ งปฏบิ ัติการ
ขอ้ มลู สนบั สนนุ
1. ห้องเรยี น/หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารท่ีรบั ผดิ ชอบ
2. สภาพหอ้ งเรียนทร่ี บั ผิดชอบ
3. การพัฒนาสภาพห้องเรียนเพ่ือการสรา้ งบรรยากาศการเรียนรู้
4. การจดั ระบบความปลอดภัยในหอ้ งเรียน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : หลักฐานการพฒั นาตนเอง
ภาคผนวก ข : ผลงานครู
ภาคผนวก ค : รูปภาพประกอบ

ตอนท่ี 1

ขอ้ มลู พน้ื ฐาน

1.1 ข้อมลู ส่วนตัว

นางปานตา วิมลมิง่

โทรศพั ท์มือถอื : ………0973541891………………………………………….….……………………………

E-mail Address : ………[email protected]..………………………………………………….…………….

วุฒกิ ารศกึ ษา : ………………………………………………….…………………………………………………….

- ปรญิ ญาตรี วฒุ ิ ......ศกึ ษาศาสตร์บัณฑิต.....สาขา........ศิลปกรรม (ศลิ ปภาพพมิ พ)์ ........

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิ ยาเขตเพาะช่าง

- ปรญิ ญาโท วุฒิ .......ศิลปมหาบัณฑติ ......สาขา.....ภาพพิมพ์..............................................................

มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม.่ ..........................................................................................................................

บรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูเม่อื วนั ท่ี : …………26……ตุลาคม…2536.………………………………………..……
ปจั จบุ นั ดำรงตำแหนง่ : ………………ครู…คศ3…..……………………………………………………………………..

ตำแหน่งเลขที่ : ………………9524……………………….……………………………………………………….

ได้รบั เงนิ เดือนอนั ดับ : ………………………49,660..…………………………………………………………………..

อายุราชการ/ประสบการณ์การทำงาน : …27…ปี…6…เดอื น……………………………………………………………..

ความสามารถพเิ ศษ : .............ร้องเพลง..........................................................................................

คติประจำใจ : .............-.......................................................................................................

1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ (สำหรับขา้ ราชการ)

วัน/เดอื น/ปี ตำแหน่ง/วทิ ยฐานะ รบั เงนิ เดือน
ระดับ/อนั ดบั ขน้ั (บาท)
11 ตลุ าคม 2536 อาจารย์ 1
26 ตุลาคม 2552 ครู วทิ ยฐานะ ครูชำนาญการ 4,500
23 กุมภาพนั ธ์ 2555 ครู วทิ ยฐานะ ครูชำนาญการพเิ ศษ คศ.2 20,670
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพเิ ศษ คศ.3 27,580
ปัจจบุ นั คศ.3 49,660

หนา้ : 3

1.3 ข้อมลู การลา

ภาคเรยี นท่ี 1/2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 พฤศจกิ ายน 2563 )

ครั้งท่ี วนั ท่ี ลาป่วย (วนั ) ลากจิ (วัน) รวมวันลา(วัน)
1
1 4 สิงหาคม 63 1 -

ภาคเรยี นท่ี 2/2563 ( 1 ธันวาคม 2563 – 30 มถิ ุนายน 2564 )

คร้งั ที่ วนั ที่ ลาป่วย (วัน) ลากิจ(วัน) รวมวนั ลา(วัน)

1 19 มกราคม 64 1 - 1
2
2 15-16 มีนาคม 64 2 -

1.4 ผลงานและรางวัลท่ีได้รับจากการปฏิบตั หิ น้าท่ี

ประเภทผลงาน (ระดับ) ระดับรางวัล/ชอ่ื รางวัลทีไ่ ดร้ บั หนว่ ยงาน หมายเหตุ
รางวลั เหรยี ญเงนิ (ระดบั จงั หวดั /ภาค/ชาติ) ทมี่ อบรางวัล
อศจ.เชยี งราย
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ฯระดับจงั หวัด

หน้า : 4

ตอนที่ 2

ขอ้ มลู การพฒั นาตนเองและพฒั นาวิชาชีพ

ในปีการศึกษา 2563 ได้พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพนู ความรูแ้ ละทกั ษะ โดยมีการศกึ ษาหาความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ ท่ีทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา
การศึกษาต่อ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ วิธีการอ่ืนๆ และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางวิชาการ ทที่ ำให้เกดิ ความรูแ้ ละทกั ษะเพ่ิมขึน้ ดังน้ี

2.1 การเขา้ รว่ มอบรม ประชมุ และสัมมนา

ที่ เร่ือง หน่วยงานท่ีจดั วนั เดอื น ปี จำนวน สถานท่ีจดั การนำผล
(ชม.) ไปพัฒนางาน
1 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร"การวิจยั เชิง วิทยาลยั อาชีวศกึ ษา 25-27 34 ห้องประชุมเอ้ืองคา พัฒนาผู้เรยี นด้วย
เชียงราย กุมภาพนั ธ์ กระบวนการวจิ ัยใน
ปฏบิ ตั ิการในช้ันเรียน สาหรับครู 2564 8 หอ้ ง อนิ เตอร์เนต
32 วิทยาลยั อาชีวศึกษา ชั้นเรียน
อาชีวศกึ ษา Classroom 13
พฤศจิกายน 16 เชียงราย ติดตอ่ งานราชการ
Action Research 2563 โรงแรมแคนทารี เฮา้ ส์ ภายในสถานศกึ ษา
16
(CAR) For Vocational 24-27 กรุงเทพมหานคร จดั ทำมาตรฐาน
Teacher หลักสูตรครุ ุพฒั นา กนั ยายน ครภุ ณั ฑ์ทาง
2563 ห้องประชุมพระ การศกึ ษา
2 โครงการอบรมระบบบริหารจดั การ วิทยาลยั อาชีวศึกษา วิษณุกรรม
19-20 จัดรูปแบบการสอน
ข้อมลู สารสนเทศ RMS 2020 ใน เชียงราย กนั ยายน วิทยาลยั เทคนิคเชียงราย แบบ Active
2563
การจัดการเรยี นการสอนและการวดั ผล วิทยาลยั อาชวี ศึกษา Learning ด้วยการ
22-23 เชียงราย ใช้ส่ือออนไลน์
และประเมนิ ผล สิงหาคม
2563 พฒั นาผู้เรยี นด้วย
3 การประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการจดั ทารายการ สานักงาน กระบวนการวิจัยใน
คณะกรรมการการ
ครุภณั ฑ์มาตรฐานข้นั พื้นฐาน หลักสูตร ชัน้ เรยี น
ระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาชีวศกึ ษา

พทุ ธศักราช 2562 หลักสูตร

ประกาศนยี บตั รวชิ าชีพช้ันสูง

พทุ ธศักราช 2563 คร้ังท่ี 2

4 การอบรมและพฒั นาหลักสูตรการ วิทยาลยั เทคนคิ
พฒั นาการเรียนการสอน Active
Learning ด้วยการใช้สื่อออนไลน์ เชยี งราย

ระดบั พน้ื ฐาน

5 โครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการการวจิ ยั ใน วทิ ยาลยั อาชีวศึกษา
ช้ันเรียน เชียงราย

รวมจำนวน…5….คร้ัง จำนวน…12..วัน จำนวน.....96....ชั่วโมง ขยายผลจากการอบรมฯ.......... ครั้ง

หน้า : 5

2.2 ผลการเขา้ ร่วมกิจกรรมคา่ ย / ทัศนศึกษา ผเู้ ข้ารว่ ม วัน เดือน ปี สถานที่
(คน)
ที่ ชอื่ กิจกรรม กรกฎาคม 2563 โรงป้ันพระอำเภอแม่
35 มกราคม 2564 สาย จังหวดั เชยี งราย
1 นำนักเรยี น นักศกึ ษาศกึ ษาดงู าน กุมภาพนั ธ์ 2564 บา้ นศิลปนิ เชยี งราย
13 นายธีรยทุ ธ สบื ทิม
2 นำนกั เรยี น นักศึกษาศึกษาดูงาน วัดถำ้ ผาจรุย อ.ป่า
12
3 นำนกั เรียน นกั ศกึ ษาศึกษาดงู าน แดด จ.เชยี งราย

รวมจำนวน .......3.......... ครงั้

2.3 งานวจิ ัย / งานวจิ ัยในชน้ั เรยี น

ในปกี ารศึกษา 2563 ได้จัดทำ งานวิจัย/งานวจิ ัยในชน้ั เรยี น จำนวน........2......เรอ่ื ง ดงั นี้

ท่ี เรอ่ื ง วิชา

1 การพฒั นาผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นของนักเรยี น ระดับ วิชาศิลปนิยม รหสั 20300 - 1002

ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ปีที่ 1

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาเชยี งราย วิชาศิลป

นยิ มดว้ ยวิธีการเรยี นรู้แบบ Coachee

2 ผลการพัฒนาทกั ษะการจัดองค์ประกอบศลิ ป์ วิชาเทคนิคองค์ประกอบศลิ ป์ รหสั

รายวชิ าเทคนคิ องค์ประกอบศลิ ป์ ของนกั เรียนระดบั 20301-2009

ประกาศนียบตั รวิชาชีพปีท่ี 1 สาขาวชิ าวจิ ิตรศิลป์ ประเภท

วชิ าศิลปกรรม วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาเชียงราย ดว้ ยกิจกรรม

การเรยี นรูแ้ บบ VISUAL

หนา้ : 6

2.4 การพฒั นาหลกั สูตรฐานสมรรถนะ
ในปีการศึกษา 2563 ไดพ้ ฒั นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ปรบั ปรงุ รายวชิ า  เพม่ิ เติมรายวชิ า

จำนวน......2.......วิชา ดงั นี้
ท่ี ชอ่ื รายวชิ า
1 วิชาองคป์ ระกอบศลิ ป์
2 วชิ าเทคนคิ องค์ประกอบศลิ ป์

2.5 การจดั ทำแผนการจัดการเรยี นรู้
ในปีการศกึ ษา 2563 ไดจ้ ัดทำแผนการจัดการเรยี นรู้ จำนวน......2......วชิ า ดงั น้ี

ท่ี ชอ่ื รายวิชา
1 วิชาองคป์ ระกอบศิลป์
2 วิชาเทคนคิ องคป์ ระกอบศลิ ป์

หน้า : 7

ตอนที่ 3

การปฏบิ ัตงิ านตามภาระหนา้ ทที่ ่ีได้รบั มอบหมาย

3.1 การปฏิบัตหิ นา้ ที่ดา้ นการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2563

ที่ รหัสวชิ า ชื่อวชิ า จำนวนชัว่ โมง ระดบั ชน้ั จำนวนนกั เรยี น
ต่อสัปดาห์ นักศึกษา (คน)
1 20300- ศิลปนิยม ปวช.1
1002 2 18

2 20300- องคป์ ระกอบศลิ ป์ 4 ปวช.1 18
1003

3 30301- วาดเขียนเพอ่ื งานทศั นศลิ ป์ 5 ปวส.1 12
2001

4 20300- การวาดเขยี นพน้ื ฐาน 4 ปวช.1 18
1004

5 30000- กจิ กรรมองคก์ ารวิชาชพี 1 2 ปวส.1 12
2001

6 20301- ภาพพมิ พแ์ กะไม้ 6 ปวช.2 11
2008

รวม 23 89

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนชัว่ โมง ระดับชน้ั จำนวนนักเรยี น
ต่อสัปดาห์ นกั ศึกษา (คน)
1 30301- ปวส.1
2003 ศิลปะไทย 5 ปวช.2 11

2 20001- ธุรกิจและการเป็นผปู้ ระกอบการ 3 11
1003

3 20301- เทคนิคองคป์ ระกอบศิลป์ 4 ปวช.1 17
2009

4 20301- วาดเขียนภาพคนเหมือน 5 ปวช.2 11
2101

หน้า : 8

5 30000- กิจกรรมองคก์ ารวิชาชพี 2 2 ปวส.1 11
2002 4 ปวช.2 11

6 20301- จิตรกรรมประยกุ ต์
9001

รวม 23 72

3.2 การปฏบิ ตั หิ น้าทค่ี รูท่ีปรึกษา
สาขาวชิ า……วิจติ รศิลป…์ ..ระดับชัน้ .....ปวส.1............... ระบบ  ปกติ  ทวภิ าคี  MEP
นักเรียน นกั ศึกษา แรกเข้า ปี พ.ศ....12...จำนวนทง้ั หมด....12......คน ชาย....8....คน หญิง....4.....คน

ตารางแสดงรายชือ่ นักเรียน นกั ศึกษาในทปี่ รึกษาที่ออกกลางคนั ประจำปกี ารศึกษา 2563

จำนวนนกั เรยี น นักศึกษา รายชือ่ นกั เรยี นท่อี อกกลางคนั สาเหตกุ ารออกกลางคนั

ภาคเรยี นที่ 1/2563

จำนวนนักเรียน นกั ศึกษาทั้งหมด……12…

คนจำนวนทอ่ี อกกลางคัน…-….คน

จำนวนทีอ่ อกกลางคนั คดิ เปน็ ร้อยละ…-…

ของภาคเรยี นปจั จบุ นั

จำนวนนักเรียนคงเหลอื …12….คน

ตารางแสดงรายชื่อนักเรยี น นกั ศกึ ษาในทีป่ รกึ ษาทอี่ อกกลางคนั ประจำปกี ารศึกษา 2563

จำนวนนกั เรยี น นักศกึ ษา รายชอ่ื นักเรยี นทอ่ี อกกลางคัน สาเหตุการออกกลางคัน

ภาคเรยี นท่ี 2/2563 นางสาวปยิ ฉัตร ทำงาน

จำนวนนกั เรียน นกั ศึกษาทั้งหมด…12..คน

จำนวนที่ออกกลางคัน..1.คน

จำนวนทอ่ี อกกลางคันคดิ เป็นร้อยละ.8.3

ของภาคเรียนปัจจุบนั

จำนวนนกั เรียนคงเหลือ…11….คน

จำนวนนกั เรียน นักศึกษาทอ่ี อกกลางคนั ท้ัง 2 ภาคเรยี น……1………คน
รอ้ ยละของนักเรียน นกั ศกึ ษาทอี่ อกกลางคนั ของทั้ง 2 ภาคเรียน…8.3…….%

หนา้ : 9

3.3 หนา้ ทท่ี ไ่ี ดร้ ับมอบหมายเป็นพเิ ศษ
1) ตามโครงสรา้ งการบรหิ ารงานภายในสถานศึกษา

ท่ี ฝ่าย/งาน หน้าทที่ ีไ่ ดร้ บั มอบหมาย หมายเหตุ
1 พสั ดุ ผู้ชว่ ยหัวหน้าพสั ดุ
2 วิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาวิจติ รศิลป์

2) การดำเนนิ การเขา้ ร่วมกจิ กรรมตา่ ง ๆ ของวิทยาลยั (การบริการชุมชนและจิตอาสา)

รายการกิจกรรมบรกิ ารชมุ ชน/ เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ วนั เดือน ปี กจิ กรรมบริการวชิ าการ/ หน่วยงานที่ สถานที่ จำนวน จำนวน (คน)
กิจกรรมบริการวชิ าชีพ/ ร่วมมือ ช่ัวโมง
ศาลากลาง ครู นักเรียน
กิจกรรมจติ อาสา จงั หวดั 5 นักศึกษา
เชยี งราย
1 มกราคม กจิ กรรมจติ อาสา ทำความ บุคลากร 8-
สาขาวิจิตร
64 สะอาด เฮือนสขุ าวดี วทิ ยาลัย วทิ ยาลัย ศลิ ป์

อาชวี ศกึ ษาเชียงราย อาชีวศึกษา

เชียงราย

2 มกราคม Big Cleanning นักเรียน ครู 3 6 20

64 ห้องปฏิบตั กิ ารสาขาวิจติ ร สาขาวชิ า

ศลิ ป์ วจิ ติ รศลิ ป์

รวม……2…ครง้ั จำนวน……8….ชว่ั โมง

หน้า : 10

ตอนท่ี 4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / คณุ ภาพผเู้ รียน

4.1 ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน

1) จำนวนและร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ท่ีได้ระดบั ผลการเรยี นในวชิ าท่สี อน

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2563

รหัสวิชา รายวชิ า จำนวน จำนวนของนักเรยี น นักเรียน ท่ีไดร้ ะดบั ผลการเรยี น (คน)
ท้ังหมด 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร.
20300- ศลิ ปนยิ ม (คน) 11 2 1 0 1 0 1 0 1
1002 องคป์ ระกอบศิลป์
20300- การวาดเขียนพ้ืนฐาน 17
1003 ภาพพมิ พ์แกะไม้
203001- กิจกรรมองค์การวิชาชพี 1 17 10 2 1 0 1 1 1 0 1
1004
20301- 13 4 1 1 1 1 2 3 0 0
2008
30000- 11 3 1 3 0 1 1 1 0 1
2001
12 12

หน้า : 11

30301- วาดเขยี นเพ่อื งานทศั นศิลป์ 12 8 0 1 1 1 0 0 0 1
2001
82 48 6 7 2 5 4 6 0 3
ร้อยละของนักเรียน นักศกึ ษา
ท่ีไดร้ ะดบั ผลการเรียน 2 ข้ึนไป วิธีคำนวณ = จำนวนผูเ้ รียนทไ่ี ด้ระดับผลการเรยี น 2 ขึ้นไปของทุกรายวิชา x 100
จำนวนผู้เรยี นทงั้ หมด

จากตารางพบวา่ ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นตลอดทงั้ ภาคเรียน จำนวน......6.......รายวิชา ผูเ้ รยี นท่มี ีระดับ
ผลการเรียนอยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป มจี ำนวนรอ้ ยละ....82.92........

2) จำนวนและรอ้ ยละของนกั เรียน นักศกึ ษา ทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี นในวิชาทส่ี อน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

รหสั วิชา รายวิชา จำนวน จำนวนของนักเรยี น นักเรียน ทไี่ ดร้ ะดับผลการเรยี น (คน)
ทั้งหมด 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร.
30301- ศลิ ปะไทย (คน) 802100000
2003 วาดเขยี นภาพคนเหมอื น 711101000
20301- จิตรกรรมประยุกต์ 11 610202000
2101 12 1 1 0 1 0 0 0 0
20301- เทคนคิ องคป์ ระกอบศิลป์ 11
9001
กจิ กรรมองค์การวชิ าชีพ 2 11
20301-
ธุรกจิ และการเปน็ 17
2009 ผปู้ ระกอบการ
11 11
30000- 11 7 0 2 0 0 0 2 0 0
2002

20001-

1003

ร้อยละของนกั เรียน นักศึกษา 72 51 3 6 4 1 3 2 0 0
ท่ีได้ระดบั ผลการเรยี น 2 ขึ้นไป
วิธีคำนวณ = จำนวนผเู้ รยี นทีไ่ ดร้ ะดับผลการเรยี น 2 ข้นึ ไปของทุกรายวิชา x 100
จำนวนผูเ้ รียนทง้ั หมด

จากตารางพบว่า ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนตลอดท้ังภาคเรียน จำนวน......6.....รายวิชา ผเู้ รียนท่ีมีระดับ
ผลการเรียนอยูใ่ นระดับ 2 ขึ้นไป มจี ำนวนรอ้ ยละ...90.27.........

3) ผลการประเมนิ กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น (ที่ปรกึ ษา ห้อง.....ปวส.1..........)

กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนผ้เู รียนทง้ั หมด (คน) ผลการประเมิน (คน)
ผ่าน ไมผ่ ่าน
ภาคเรียนที่ 1 12
- กจิ กรรมเขา้ แถว 12

หนา้ : 12

- กจิ กรรมชมรมวิชาชพี 12 12
- กจิ กรรมสถานศึกษา 12 12
ภาคเรยี นที่ 2
- กจิ กรรมเขา้ แถว 12 11 1
- กจิ กรรมชมรมวชิ าชพี 12 11 1
- กิจกรรมสถานศกึ ษา 12 11 1
12 11 1
รวมท้ังหมด 91.66
คดิ เปน็ ร้อยละ

4.2 ผลงานของนกั เรียน นกั ศึกษา (ที่ปรกึ ษา หอ้ ง...............)

1) ประเภทส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม

ท่ี ชื่อนักเรียน นักศกึ ษา ระดบั ช้นั ระดบั รางวลั ท่ีได้รับ ชอื่ ผลงาน
ปวช.1 ระดับจังหวัด เหรียญเงิน ภาพพมิ พแ์ กะไม้
นายสิทธพิ ล จอมปญั ญา “พทุ ธศิลปล์ ายคำ
1 นายกฤษฎา คำวงั
ล้านนา”
นายวัชรพงษ์ ตาคำ
นายจุลพงษ์ ทาวา
นางสาวจริ ัชญา สมวรรรณ์

หมายเหตุ : ระดบั หมายถงึ ระดบั สถานศกึ ษา/ระดับจงั หวัด/ระดับภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดับนานาชาติ

2) ประเภทงานวิจัยของผู้เรียน

ที่ ชื่อนักเรียน นักศกึ ษา ระดับช้ัน ระดับ รางวลั ทไ่ี ด้รับ ชือ่ ผลงาน

1 นายกรรณ์ ปวช.3 สถานศกึ ษา - โครงการพฒั นา
สุพรรณนพ งานจิตรกรรม
สถานศกึ ษา - “มกั งา่ ย” ดว้ ย
2 โครงการพฒั นางาน ปวช.3 เทคนิคสีอะคิลิค
จิตรกรรม “ดอกไม้
ในแจกนั ” ดว้ ย โครงการพฒั นา
เทคนิคผสม งานจิตรกรรม
“ดอกไมใ้ น
แจกนั ” ดว้ ย
เทคนิคผสม

หนา้ : 13

3 นายณฐั พล ผล ปวช.3 สถานศกึ ษา - โครงการพฒั นา
ประเสริฐ งานจิตรกรรม
“การล่องลอยท่ี
4 นางสาวดาวพระ ปวช.3 สถานศึกษา ไม่สิ้นสุด” ดว้ ย
ศุกร์ ปอแฉะ เทคนิคสีอะคลิ คิ

5 นายต้งั ปณิธาณ ทูล ปวช.3 สถานศึกษา - โครงการสร้าง
ทองเพชร งานจิตรกรรม
“ดอยวาว”ี ดว้ ย
6 นายธนชาติ พิ ปวช.3 สถานศกึ ษา เทคนิคผสม
มสาร (กาแฟ)

7 นายธีรดน ปวช.3 สถานศกึ ษา - โครงการพฒั นา
งานจิตรกรรม
8 นางสาวปทุมทพิ ย์ ปวช.3 สถานศกึ ษา “Emilio Pucci
จนั ทร์ฟอง and
inspiration ”
ดว้ ยเทคนิคผสม

- โครงการพฒั นา
งานจิตรกรรม
“เพื่อน ฉนั ”
ดว้ ยเทคนิคผสม

- โครงการสร้าง
งาน

ประติมากรรม
นูนสูง “คน
เหมือน” ดว้ ยดิน

เหนียว

- โครงการพฒั นา
งานจิตรกรรม

หนา้ : 14

9 นายปาราเมศ ปวช.3 สถานศึกษา “หญิงสาวกับ
ผเี ส้ือ ” ดว้ ย
10 นายยี่ ไทใหญ่ ปวช.3 สถานศกึ ษา เทคนิคสีอะคิลคิ

11 นายรวิโรจน์ ปวช.3 สถานศกึ ษา - โครงการพฒั นา
งานภาพพิมพผ์ ิว
เหลา่ หนองจนั ทร์ นูน “หญิงสาว ”
ดว้ ยเทคนิคภาพ
พมิ พแ์ กะไม้

- โครงการพฒั นา
งานจิตรกรรม
“ความสุข ” ดว้ ย
เทคนิคสีน้ามนั

- โครงการสร้าง
งาน

ประตมิ ากรรม
ลอยตวั “พทุ ธ
ศิลป์ ” ดว้ ย
เทคนิคดินน้ามนั

หมายเหตุ : ระดบั หมายถงึ ระดับสถานศกึ ษา/ระดับจงั หวัด/ระดบั ภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดับนานาชาติ

3) ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่ ชอ่ื นกั เรยี น นักศกึ ษา ระดบั ช้ัน ระดับ รางวัลท่ไี ด้รบั ช่อื ผลงาน

หมายเหตุ : ระดับ หมายถงึ ระดบั สถานศกึ ษา/ระดบั จังหวัด/ระดบั ภาค/ระดบั ชาติ/ระดับนานาชาติ

หนา้ : 15

4) การแข่งขันทักษะวชิ าชพี

ที่ ชื่อทักษะ ช่ือนกั เรียน นักศึกษา ระดับชัน้ ระดบั ผลการแขง่ ขนั

หมายเหตุ : ระดับ หมายถึง ระดบั สถานศกึ ษา/ระดับจังหวัด/ระดบั ภาค/ระดบั ชาติ/ระดับนานาชาติ

5) การแขง่ ขันทักษะวชิ าพน้ื ฐาน

ท่ี ช่ือทกั ษะ ช่อื นกั เรียน นกั ศกึ ษา ระดบั ชัน้ ระดบั ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ : ระดบั หมายถงึ ระดบั สถานศกึ ษา/ระดบั จงั หวัด/ระดับภาค/ระดบั ชาติ/ระดับนานาชาติ

ตอนท่ี 5

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรยี น

5.2 การระดมทรัพยากรเพ่อื การจัดการเรียนการสอน

- ครูภมู ิปญั ญาทอ้ งถ่นิ , ครผู ูเ้ ช่ยี วชาญ ผู้ทรงคณุ วุฒิในสถานประกอบการ)

ลำดบั เรอื่ ง วนั เดือน ปี หน่วยงาน จำนวนชัว่ โมง จำนวนผเู้ ข้า สถานที่
ทำความรว่ มมือ อบรม

หน้า : 16

1 ศกึ ษาดงู านในสถาน กรกฎาคม โรงปัน้ พระ อ.แม่ 6 30
11
ประกอบการ 2563 สาย จ.เชียงราย

2 เยย่ี มบ้านศิลปิน มกราคม นายธีรยุทธ สบื ทมิ 3

เชียงราย 2564 นางอรพิน สบื ทิม

- ทนุ การศึกษาจากหนว่ ยงานภายนอก

ลำดับ รายการทุนการศึกษาจาก ช่ือนกั เรยี น นกั ศึกษา วนั เดือน ปี หนว่ ยงาน จำนวนเงนิ หมายเหตุ
หนว่ ยงานภายนอก ทีไ่ ดร้ ับทุนการศกึ ษา ทีท่ ำความร่วมมอื (บาท)

5.2 อาคาร สถานท่ี หอ้ งเรียน หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร ผลการปฏบิ ตั ิ
ปฏบิ ตั ิ(✓) ไม่ปฏบิ ตั ิ(✓)
ประเด็นการพิจารณา

1. ครมู ีส่วนร่วมในการพฒั นาและดแู ลสภาพแวดลอ้ ม ภูมิทัศน์ของสถานศกึ ษาให้สะอาด
เรียบรอ้ ย สวยงาม และปลอดภยั 
2. ครมู ีสว่ นร่วมในการกำกบั ดูแลการใชอ้ าคารสถานท่ี หอ้ งเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร โรงฝึกงาน
ศูนยว์ ทิ ยบริการและอ่ืน ๆ ใหม้ สี ภาพทพี่ รอ้ มใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม
3. ครูมสี ว่ นรว่ มในการกำกบั ดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครภุ ัณฑ์ทเ่ี หมาะสม
เพยี งพอ และมคี วามปลอดภยั ในทุกสาขางานทจี่ ัดการเรียนการสอน

ข้อมูลสนับสนุน (เฉพาะครูทด่ี แู ลหอ้ งเรยี น / ห้องปฏบิ ตั ิการ)

1. หอ้ งเรียน/ห้องปฏบิ ตั กิ ารท่ีรับผิดชอบ
 หอ้ งเรียนทฤษฎี แผนกวชิ า...........วจิ ติ รศิลป.์ ........................เลขที่ห้อง...................….……..
 หอ้ งปฏบิ ัติการ................ภาพพมิ พ์................แผนกวชิ า...........วิจติ รศลิ ป.์ ............เลขที่หอ้ ง....412.......

หนา้ : 17

2. สภาพหอ้ งเรยี นทรี่ บั ผิดชอบ

2.1 บรรยากาศการเรยี นรู้

 ป้ายนิเทศ  ตัวอยา่ งของจริง/จำลอง

 ตวั อยา่ งชนิ้ งาน  แผนผงั การใช้ห้อง

 มมุ เรยี น/คน้ ควา้  คำขวัญต่างๆ

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………

2.2 สื่ออปุ กรณก์ ารเรียนรู้

ตารางแสดงการสรุปสอ่ื อุปกรณก์ ารเรียนรู้

รายการส่อื /อปุ กรณ์การเรียนรู้ จำนวน

 ป้ายนเิ ทศ

 VCD / DVD

 PROJECTER

 เครอื่ งคอมพวิ เตอร์

 ชดุ ฝึก / ชดุ สาธิต / ชุดทดลอง

 Multimedia

 เคร่อื งเล่นซดี ี

 อื่น ๆ ระบุ …………………………….…………………

3. การพฒั นาสภาพหอ้ งเรยี นเพอ่ื การสร้างบรรยากาศการเรยี นรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4. การจัดระบบความปลอดภัยในห้องเรยี น กาเครื่องหมาย (✓) ในชอ่ งว่างทต่ี รงกบั ความคิดเหน็ ของทา่ น
 4.1 มปี ้ายแสดงคำเตอื นความปลอดภัย
 4.2 มีระบบสัญญาณเตอื นภัยและอุปกรณ์ป้องกนั อัคคภี ยั
 4.3 มีป้ายแสดงข้ันตอน ระเบยี บและขอ้ ปฏบิ ตั ิการใช้อปุ กรณ์ เคร่อื งมือ เคร่ืองจกั ร ฯลฯ
 4.4 สถานที่และการจดั เก็บ วัสดุ อปุ กรณ์ เครือ่ งมือ มคี วามสะอาดเป็นระเบียบ
 4.5 มีโต๊ะเกา้ อ้เี พยี งพอกบั ผเู้ รยี น

หนา้ : 18

 4.6 มีตารางการใชห้ อ้ งเรียน
 4.7 มีการจัดเก็บวัสด/ุ อปุ กรณเ์ ป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกแกก่ ารใชง้ าน
 4.8 ขอ้ มูลหรอื สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนนิ การตามขอ้ มูลรายงานผลการประเมนิ ตนเอง (SSR) ทกุ ประการ

ลงชือ่ ................................................ผู้รายงาน
(นางปานตา วิมลม่ิง)
ตำแหน่ง ครู คศ.3

หนา้ : 19

ภาคผนวก

หนา้ : 20

ภาคผนวก ก
หลกั ฐานการพฒั นาตนเอง

(เกยี รตบิ ัตร/คำสั่ง)

หนา้ : 21

ภาคผนวก ข
ผลงานครู

หนา้ : 22

ภาคผนวก ค
รปู ภาพประกอบ

ภาคผนวก ก : หลักฐานการพฒั นาตนเอง (เกียรตบิ ตั ร/คำสั่ง)

หนา้ : 23

ท่ี เลขทีค่ ำส่งั ภาคผนวก ข : ผลงานครู

เรอื่ ง หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย หมายเหตุ

หน้า : 24

เกียรตบิ ตั ร และรางวัลที่ตนเอง ได้รบั ประจำปีการศกึ ษา 2563

ท่ี วนั เดอื น ปี รายการ หน่วยงาน หมายเหตุ

หน้า : 25

ภาคผนวก ค : รปู ภาพประกอบ

การจัดกิจกรรมศึกษาดงู านเยย่ี มบ้านศิลปนิ เชียงราย รายวิชา จิตรกรรมประยุกต์ นกั เรยี นระดับ ชศว. 2
สาขาวชิ าวจิ ติ รศลิ ป์ มกราคม 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

การจดั กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐค์ นรุน่ ใหมฯ่ รายวิชาภาพพมิ พ์แกะไม้ นักเรียนระดบั ชศว.1-2
ภาพพิมพ์แกะไมพ้ ทุ ธศลิ ป์ ลายคำล้านนา ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2563

หนา้ : 26

นางปานตา วมิ ลมงิ่ แผนกวชิ าวจิ ิตรศิลป์

วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาเชียงราย 670 ถนนธนาลยั ตำบลเวยี ง อำเภอเมอื ง จงั หวดั เชียงราย 57000

หนา้ : 27


Click to View FlipBook Version