The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by piyamas kaewinta, 2021-04-19 14:04:18

ครูเครือฟ้า อุทธิยา

รายงานผลการประเมนิ ตนเอง
(Self-Study Report : SSR)

สำหรับครูผู้สอน
ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวเครือฟ้า อุทธยิ า

ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาการจัดการโลจสิ ติกสแ์ ละซัพพลายเชน

วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาเชียงราย สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคเหนือ 2
สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คำนำ

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของครูผู้สอน เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการจัดการเรียน
การสอน การส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองของครู ประจำปีการศึกษา
2563 ทั้งนี้เพื่อนำเสนอให้ฝ่ายบริหารให้ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากครูไปสู่การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเ้ ขม้ แข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุน ให้การดำเนนิ งานของข้าพเจ้าในรอบปีทีผ่ า่ นมา ประสบผลสำเร็จด้วยดี หวังว่าเอกสารเลม่ น้ี จะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผน และใชเ้ ปน็ แนวทางในการปรบั ปรงุ พัฒนาการศกึ ษาของสถานศึกษา ใหด้ ขี ึ้นต่อไป

เครือฟ้า อุทธิยา
19 เมษายน 2564

หน้า : 1

สารบญั หนา้

คำนำ หนา้ : 2
สารบัญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพนื้ ฐาน

1.1 ขอ้ มูลสว่ นตัว
1.2 การดำรงตำแหนง่ วิทยฐานะ (สำหรบั ขา้ ราชการ)
1.3 ข้อมลู การลา
1.4 ผลงานและรางวลั ทีไ่ ดร้ ับจากการปฏบิ ัตหิ นา้ ที่
ตอนที่ 2 ขอ้ มูลการพัฒนาตนเองและพฒั นาวิชาชพี
2.1 การเข้ารว่ ม อบรม ประชุม และสมั มนา
2.2 การเข้ารว่ มกจิ กรรมค่าย/ทศั นศึกษา
2.3 งานวิจัย/งานวิจยั ในช้ันเรียน
2.4 การพัฒนาหลกั สตู รฐานสมรรถนะ
2.5 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การปฏบิ ตั ิงานตามภาระหนา้ ทีท่ ่ไี ดร้ ับมอบหมาย
3.1 การปฏบิ ัติหนา้ ท่ีดา้ นการสอน
3.2 การปฏบิ ตั ิหนา้ ทีค่ รทู ป่ี รึกษา
3.3 หน้าที่ทไ่ี ดร้ ับมอบหมายพเิ ศษ
ตอนที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/คุณภาพผ้เู รยี น
4.1 ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน
4.2 ผลงานของนกั เรยี น นกั ศึกษา เปน็ ที่ปรกึ ษา
ตอนที่ 5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผ้เู รียน
5.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดั การเรียนการสอน
5.2 อาคาร สถานท่ี ห้องเรยี น ห้องปฏิบัติการ
ขอ้ มูลสนบั สนุน
1. หอ้ งเรียน/หอ้ งปฏิบตั ิการที่รบั ผดิ ชอบ
2. สภาพห้องเรียนทรี่ บั ผดิ ชอบ
3. การพัฒนาสภาพห้องเรยี นเพอื่ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
4. การจัดระบบความปลอดภัยในหอ้ งเรยี น
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : หลักฐานการพัฒนาตนเอง
ภาคผนวก ข : ผลงานครู
ภาคผนวก ค : รปู ภาพประกอบ

ตอนที่ 1

ข้อมูลพ้ืนฐาน

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

ช่อื เครือฟา้ ชอ่ื สกุล อทุ ธิยา..................................

โทรศพั ท์มอื ถือ : 08 7439 5551…………………………………………………

E-mail Address : [email protected]……………………….…………….

วุฒิการศกึ ษา : ………………………………………………….…………………………………………………….

- ปริญญาตรี วฒุ ิ บริหารธรุ กิจ.............สาขา.การตลาด...................จากมหาวทิ ยาลัยโยนก..................

- ปรญิ ญาโท วฒุ ิ บรหิ ารธรุ กจิ มหาบณั ฑติ .................สาขาการจดั การโลจิสติกสแ์ ละซัพพลายเชน......
จากสถาบันมหาวทิ ยาลัยแม่ฟ้าหลวง....................................................................................................

บรรจแุ ต่งตั้งเปน็ ขา้ ราชการครูเมอื่ วนั ที่ : …9 มกราคม 2551....…………………………………………………..……
ปจั จุบนั ดำรงตำแหนง่ : …ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ......................…………………………………………..

ตำแหน่งเลขท่ี : 9522………………………..…………….……………………………………………………….

ได้รบั เงนิ เดอื นอันดับ : …33,150…บาท...……………………………………………………………………………..

อายุราชการ/ประสบการณ์การทำงาน : …11 ปี 2 เดือน 5 วัน...............…………………………………………..

ความสามารถพิเศษ : .....................................................................................................................

คตปิ ระจำใจ : .ทำวันนใี้ ห้ดีทีส่ ดุ ..........................................................................................

1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ (สำหรบั ขา้ ราชการ)

วัน/เดือน/ปี ตำแหนง่ /วทิ ยฐานะ รบั เงนิ เดอื น
ระดับ/อนั ดบั ขั้น(บาท)
ครูผชู้ ่วย
ค.ศ.1 -
ชำนาญการ (ค.ศ.2) -
ชำนาญการพเิ ศษ (ค.ศ.3) - 33,150
เชี่ยวชาญ (ค.ศ.4)
เชี่ยวชาญพิเศษ (ค.ศ.5)

หน้า : 3

1.3 ข้อมูลการลา รวมวนั ลา(วนั )

ภาคเรียนที่ 1/2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 )
ครงั้ ที่ วนั ท่ี ลาป่วย (วัน) ลากิจ(วนั )

ภาคเรยี นที่ 2/2563 ( 1 ธนั วาคม 2563 – 30 มถิ ุนายน 2564 )

คร้งั ที่ วนั ที่ ลาป่วย (วัน) ลากิจ(วนั ) รวมวนั ลา(วนั )

1 2 มีนาคม 64 1 - 1
1
2 1 เมษายน 64 1 -

1.4 ผลงานและรางวัลท่ีไดร้ บั จากการปฏิบตั ิหน้าที่

ประเภทผลงาน (ระดบั ) ระดบั รางวัล/ช่ือรางวัลทไี่ ดร้ ับ หนว่ ยงาน หมายเหตุ
ระดบั ภาค (ระดับจังหวดั /ภาค/ชาติ) ทีม่ อบรางวัล

รางวลั ชนะเลศิ /การแข่งขันทักษะวิชาชพี สอศ.
สาขาวิชาการจัดการโลจสิ ติกส์และซพั
พลายเชน ระดบั ภาค ภาคเหนอื ปี
การศึกษา 2563

หน้า : 4

ตอนที่ 2

ขอ้ มูลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี

ในปีการศึกษา 2563 ได้พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ โดยมีการศึกษาหาความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา
การศึกษาต่อ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ วิธีการอื่นๆ และการแลกเปลี่ยน
ความคดิ เห็นทางวิชาการ ทที่ ำให้เกดิ ความรู้และทักษะเพ่ิมขน้ึ ดังนี้

2.1 การเข้ารว่ มอบรม ประชมุ และสัมมนา

ที่ เรือ่ ง หน่วยงานทจี่ ัด วัน เดอื น ปี จำนวน สถานทจ่ี ดั การนำผล
(ชม.) ไปพฒั นางาน

1 การพฒั นาประสบการณ์ สำนกั พัฒนาฯ 20-31 89 โรงแรมไมด้า ดอน 1. ใชใ้ นการจดั ทำ

วชิ าชีพในสถานประกอบการ กค.63 และ เมอื ง แอร์พอร์ต แผนการฝึกอาชพี

ระดับกลาง 1 ตค.63 กทม. และการจัดการสอน

ในสาขาวชิ าการ

จดั การโลจสิ ตกิ ส์

2. ขยายผลให้กบั ครู

แผนกวชิ าการ

จัดการโลจสิ ตกิ สโ์ ดย

บูรณาการใน

กิจกรรม PLC

รวมจำนวน…1….ครงั้ จำนวน…12…..วนั จำนวน...89...ช่ัวโมง ขยายผลจากการอบรมฯ....1..... ครั้ง

หน้า : 5

2.2 ผลการเข้าร่วมกจิ กรรมคา่ ย / ทศั นศกึ ษา ผู้เข้ารว่ ม (คน) วนั เดือน ปี สถานที่

ท่ี ชอ่ื กจิ กรรม 30 1-4 มี.ค.64 สถาบนั พฒั นาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ
1 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา เชียงแสน อ.เชียง
สาขาวชิ าการจดั การโลจสิ ติกส์สู่ แสน จ.เชยี งราย
มาตรฐานอาชีพ ร่วมกับศนู ย์พฒั นา
ฝมี ือแรงงานนานาชาตเิ ชียงแสน และ
ศูนย์พฒั นาฝีมือแรงงาน จงั หวัด
เชยี งราย

รวมจำนวน .......1.......... ครั้ง

2.3 งานวจิ ัย / งานวจิ ัยในช้ันเรยี น

ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดทำ งานวจิ ยั /งานวจิ ัยในชั้นเรยี น จำนวน.....2.........เร่อื ง ดงั น้ี

ที่ เรอื่ ง วชิ า

1 การเรยี นการสอนโดยใชก้ ระบวนการกลุ่มและแบบฝกึ โลจสิ ติกสแ์ ละซพั พลายเชน

ปฏิบตั ิภายในชั้นเรยี นรว่ มกันเพ่อื ให้เกดิ ผลสมั ฤทธ์ทิ างการ

เรียน รายวชิ า โลจสิ ติกส์และซัพพลายเชน

2 การพฒั นาผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นรายวชิ าการจัดการขนส่ง การจดั การขนส่ง

(30214-2006) เร่อื ง ตน้ ทนุ และการตง้ั ราคา โดยวิธีการ

สอนแลว้ สอบของนกั เรยี น ระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชพี

ชั้นสูง ปที ี่ 1 สาขาวชิ าการจดั การโลจสิ ติกส์ วิทยาลัย

อาชีวศกึ ษาเชียงราย ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา

2563

หน้า : 6

2.4 การพฒั นาหลกั สตู รฐานสมรรถนะ
ในปีการศึกษา 2563 ไดพ้ ัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรงุ รายวิชา  เพิ่มเตมิ รายวชิ า

จำนวน....1.........วิชา ดังนี้
ท่ี ช่ือรายวชิ า
1 การจดั การขนสง่

2.5 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการฝึกอาชพี
ในปีการศึกษา 2563 ได้จดั ทำแผนการจดั การเรียนรู้ จำนวน.....10.......วชิ า ดงั นี้

ที่ ชอื่ รายวิชา
1 302000003 ธุรกจิ และการเป็นผู้ประกอบการ
2 302140001 โลจิสตกิ สเ์ บ้ืองตน้
3 302142001 โลจิสติกสแ์ ละซัพพลายเชน
4 32148001 ฝกึ งาน
5 32148502 โครงการ1
6 302142002 การจดั การต้นทุนโลจสิ ตกิ ส์
7 302142006 การจดั การการขนส่ง
8 32142107 การวิจัยในงานโลจิสติกส์
9 300011002 องค์การและการจัดการสมยั ใหม่
10 32145304 งานการจดั การคลังสนิ ค้า 4

หน้า : 7

ตอนท่ี 3

การปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าทที่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย

3.1 การปฏบิ ตั หิ น้าทีด่ า้ นการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ที่ รหสั วิชา ชอื่ วิชา จำนวนช่ัวโมง ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน
ตอ่ สปั ดาห์ นกั ศกึ ษา (คน)

1 302000003 ธุรกจิ และการเปน็ ผู้ประกอบการ 3 สบบ.1/3 26
2 302140001 โลจิสตกิ ส์เบอื้ งตน้
3 302142001 โลจิสตกิ ส์และซพั พลายเชน 4 สบจ.1 30
4 32148001 ฝึกงาน
5 32148502 โครงการ1 4 สบจ.1 30
6 20002005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
8 สบจ.1/1 1/2 50

4 สบจ.1/1 1/2 50

2 ชพต.3/2 26

รวม 26

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563

ท่ี รหัสวชิ า ช่ือวชิ า จำนวนช่ัวโมง ระดบั ช้นั จำนวนนักเรียน
ตอ่ สัปดาห์ นักศึกษา (คน)

1 302142002 การจดั การต้นทนุ โลจสิ ติกส์ 4 สบจ.1 30
2 302142006 การจัดการการขนส่ง
3 32142107 การวจิ ัยในงานโลจิสติกส์ 4 สบจ.1 30
4 300011002 องค์การและการจัดการสมยั ใหม่
5 32145304 งานการจดั การคลังสินค้า 4 6 สบจ.1/1 1/2 50
6 20002006 กจิ กรรมองค์การวิชาชพี
4 สบส.1 11

6 สบจ.1/1 1/2 50

2 ชพต.3/2

รวม 26

3.2 การปฏิบัติหน้าทค่ี รทู ปี่ รึกษา
สาขาวชิ าการจัดการโลจิสตกิ ส์ ระดบั ชั้น.ปวส.1.............. ระบบ  ปกติ  ทวภิ าคี  MEP
นักเรยี น นกั ศึกษา แรกเข้า ปี พ.ศ.2563.....จำนวนทัง้ หมด..30........คน ชาย..7....คน หญิง..23.......คน

สาขาวิชาการตลาด ระดบั ชน้ั .ชพต.3/2........... ระบบ  ปกติ  ทวิภาคี  MEP
นักเรยี น นกั ศึกษา แรกเข้า ปี พ.ศ.2561 จำนวนทงั้ หมด...26.......คน ชาย...4.....คน หญิง....22.....คน

หน้า : 8

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาท่ีออกกลางคนั ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียน นกั ศกึ ษา รายชื่อนกั เรยี นท่ีออกกลางคัน สาเหตกุ ารออกกลางคัน

ภาคเรียนที่ 1/2563 -

จำนวนนักเรียน นักศกึ ษาท้ังหมด………คน

จำนวนท่ีออกกลางคนั …….คน

จำนวนที่ออกกลางคนั คิดเป็นรอ้ ยละ…….

ของภาคเรยี นปจั จบุ ัน

จำนวนนักเรียนคงเหลอื …….คน

ตารางแสดงรายช่ือนักเรียน นักศึกษาในท่ีปรึกษาที่ออกกลางคัน ประจำปกี ารศึกษา 2563

จำนวนนักเรยี น นกั ศึกษา รายชอื่ นกั เรียนที่ออกกลางคัน สาเหตกุ ารออกกลางคนั

ภาคเรยี นท่ี 2/2563 -

จำนวนนกั เรยี น นกั ศึกษาทั้งหมด………คน

จำนวนทอ่ี อกกลางคนั …….คน

จำนวนทอี่ อกกลางคนั คิดเป็นรอ้ ยละ…….

ของภาคเรยี นปัจจุบัน

จำนวนนักเรียนคงเหลือ…….คน

จำนวนนกั เรียน นกั ศึกษาท่ีออกกลางคนั ท้ัง 2 ภาคเรยี น……-………คน
รอ้ ยละของนักเรยี น นักศึกษาท่อี อกกลางคัน ของทั้ง 2 ภาคเรยี น…-…….%

3.3 หนา้ ทท่ี ไี่ ด้รับมอบหมายเป็นพเิ ศษ
1) ตามโครงสรา้ งการบริหารงานภายในสถานศึกษา

ท่ี ฝา่ ย/งาน หน้าทท่ี ่ไี ดร้ ับมอบหมาย หมายเหตุ

1 วิชาการ/หวั หน้าแผนกวิชา ปฏิบัตหิ นา้ ทีห่ ัวหน้าแผนกวิชาการจดั การโลจสิ ตกิ ส์

2 วิชาการ/อาชีวศกึ ษาระบบทวิภาคี ปฏิบตั ิหน้าที่ผ้ชู ่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3 แผนงาน/ศนู ยบ์ ม่ เพาะ ปฏิบัติหนา้ ที่เจา้ หนา้ ทง่ี านบ่มเพาะ

หน้า : 9

2) การดำเนินการเขา้ รว่ มกิจกรรมต่าง ๆ ของวทิ ยาลัย (การบรกิ ารชมุ ชนและจิตอาสา)

รายการกิจกรรมบรกิ ารชมุ ชน/ เขา้ รว่ มกจิ กรรม

ลำดบั วัน เดอื น ปี กิจกรรมบรกิ ารวชิ าการ/ หน่วยงานที่ สถานท่ี จำนวน จำนวน (คน)
กจิ กรรมบริการวิชาชีพ/ รว่ มมอื ช่ัวโมง
ครู นกั เรยี น
กิจกรรมจติ อาสา นักศึกษา

รวม………ครงั้ จำนวน……….ช่วั โมง

หน้า : 10

ตอนท่ี 4

ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน / คุณภาพผูเ้ รียน

4.1 ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน

1) จำนวนและร้อยละของนักเรยี น นกั ศกึ ษา ที่ได้ระดบั ผลการเรยี นในวิชาที่สอน

ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2563

รหสั วชิ า รายวิชา จำนวน จำนวนของนักเรยี น นกั เรียน ที่ไดร้ ะดับผลการเรียน (คน)
ทั้งหมด 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร.
(คน)
20002005 กิจกรรมองคก์ ารวิชาชีพ 3
30002001 กิจกรรมในสถานประกอบการ 26

1 20
302000003 ธุรกิจและการเปน็
30
ผู้ประกอบการ (ปรับพน้ื )
302000025 โลจสิ ตกิ ส์เบื้องต้น 27
302142001 โลจสิ ติกสแ์ ละซัพพลายเชน
32000003 การเปน็ ผปู้ ระกอบการ 31 17 5 3 1
32000003 การเปน็ ผปู้ ระกอบการ
32000003 การเปน็ ผปู้ ระกอบการ 2
32000003 การเป็นผปู้ ระกอบการ 1
32148001 ฝึกงาน
32148001 ฝึกงาน 1
32148001 ฝกึ งาน
32148502 โครงการ1 1
32148502 โครงการ1
20 20
ร้อยละของนกั เรยี น นกั ศกึ ษา
ที่ไดร้ ะดบั ผลการเรยี น 2 ขนึ้ ไป 1 1
21 20 1

1

20

วธิ ีคำนวณ = จำนวนผู้เรยี นทีไ่ ด้ระดบั ผลการเรยี น 2 ข้ึนไปของทกุ รายวิชา x 100
จำนวนผู้เรยี นทัง้ หมด

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นตลอดทงั้ ภาคเรยี น จำนวน....6.........รายวิชา ผเู้ รียนที่มีระดับ
ผลการเรียนอยใู่ นระดับ 2 ขึ้นไป มจี ำนวนรอ้ ยละ...99.13.........

หน้า : 11

2) จำนวนและร้อยละของนักเรียน นกั ศกึ ษา ที่ได้ระดับผลการเรียนในวิชาทีส่ อน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รหัสวชิ า รายวชิ า จำนวน จำนวนของนกั เรียน นกั เรียน ท่ไี ด้ระดบั ผลการเรยี น (คน)
ทั้งหมด 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร.
(คน)
20002006 กจิ กรรมองคก์ ารวชิ าชีพ4
30002002 กิจกรรมในสถานประกอบการ 24
20
2
300002002 กิจกรรมองคก์ ารวิชาชีพ2 30
300011002 องคก์ ารและการจดั การ 11 6 3 2

สมัยใหม่ 30 11 2 8 5 2 1 1 11
302142002 การจดั การตน้ ทุนโลจิสตกิ ส์ 30 14 9 5 0 2
302142006 การจัดการการขนส่ง 20 20
32142107 การวิจยั ในงานโลจิสตกิ ส์ 21 20 1
32142107 การวจิ ัยในงานโลจิสตกิ ส์ 21 21
32145304 งานการจัดการคลงั สินคา้ 4
วิธคี ำนวณ = จำนวนผเู้ รยี นทไ่ี ดร้ ะดบั ผลการเรียน 2 ขึ้นไปของทกุ รายวิชา x 100
ร้อยละของนกั เรียน นักศึกษา จำนวนผ้เู รยี นทง้ั หมด
ทีไ่ ด้ระดับผลการเรียน 2 ขนึ้ ไป

จากตารางพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอดทั้งภาคเรยี น จำนวน....10.......รายวชิ า ผเู้ รยี นทมี่ รี ะดับ
ผลการเรยี นอยู่ในระดับ 2 ขนึ้ ไป มีจำนวนร้อยละ...98.69.........

3) ผลการประเมนิ กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น (ท่ีปรกึ ษา ห้อง..ชพต.3/2....)

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จำนวนผู้เรียนทง้ั หมด (คน) ผลการประเมิน (คน)
ผ่าน ไมผ่ ่าน
ภาคเรียนท่ี 1 26
- กิจกรรมเขา้ แถว 26 26
- กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 26 26
- กจิ กรรมสถานศึกษา 26
26
ภาคเรยี นที่ 26 26
- กิจกรรมเขา้ แถว 26 26
- กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 26 26
- กจิ กรรมสถานศึกษา 100 26
รวมทั้งหมด 100
คดิ เปน็ รอ้ ยละ

หน้า : 12

3) ผลการประเมนิ กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน (ท่ีปรึกษา หอ้ ง..สบจ.1.............)

กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รียน จำนวนผูเ้ รียนทั้งหมด (คน) ผลการประเมิน (คน)
ผา่ น ไมผ่ า่ น
ภาคเรยี นท่ี 1
- กจิ กรรมเขา้ แถว 30 30
- กจิ กรรมชมรมวิชาชพี 30 30
- กจิ กรรมสถานศึกษา 30 30

ภาคเรียนที่ 30 30
- กิจกรรมเข้าแถว 30 30
- กจิ กรรมชมรมวิชาชีพ 30 30
- กจิ กรรมสถานศึกษา 30 30
รวมทั้งหมด 100 100
คิดเป็นรอ้ ยละ

4.2 ผลงานของนักเรียน นกั ศึกษา (ที่ปรึกษา ห้อง...สบจ.1............)

1) ประเภทส่ิงประดษิ ฐ์ นวัตกรรม

ท่ี ชื่อนักเรยี น นกั ศกึ ษา ระดับชน้ั ระดบั รางวัลทไ่ี ด้รบั ชอ่ื ผลงาน
1 นางวไิ ลพร เยเปยี ง สบจ.1 สบจ.1 ชมเชย/อศจ. คาราครุ ไิ คเซน็

หมายเหตุ : ระดับ หมายถงึ ระดับสถานศกึ ษา/ระดบั จังหวัด/ระดับภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดับนานาชาติ

2) ประเภทงานวิจยั ของผู้เรยี น

ที่ ช่อื นกั เรียน นกั ศกึ ษา ระดับชัน้ ระดับ รางวัลท่ไี ด้รบั ชอ่ื ผลงาน

หมายเหตุ : ระดับ หมายถึง ระดบั สถานศกึ ษา/ระดับจงั หวัด/ระดบั ภาค/ระดบั ชาติ/ระดับนานาชาติ

หน้า : 13

3) ประเภทโครงงานวทิ ยาศาสตร์

ที่ ช่อื นักเรียน นกั ศึกษา ระดับชน้ั ระดบั รางวัลท่ไี ด้รับ ชอ่ื ผลงาน

หมายเหตุ : ระดับ หมายถึง ระดบั สถานศึกษา/ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ/ระดบั นานาชาติ

4) การแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชีพ

ท่ี ชื่อทกั ษะ ชอ่ื นักเรียน นกั ศกึ ษา ระดับชนั้ ระดบั ผลการแข่งขัน
สบจ.1 ภาค ชนะเลิศ
1 การจดั การโลจสิ ตกิ สฯ์ นางสาวสดุ ารตั น์ ปะละโน สบจ.1 ภาค ชนะเลศิ
สบจ.1 ภาค ชนะเลศิ
นางสาวกาญจนา ฟคู ำใบ สบจ.1 ภาค ชนะเลิศ

นางสาวอารยา แซผ่ ่าน

นางสาววไิ ลพร เยเปยี ง

หมายเหตุ : ระดบั หมายถึง ระดบั สถานศึกษา/ระดับจงั หวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

5) การแขง่ ขันทักษะวิชาพื้นฐาน

ที่ ชอื่ ทักษะ ชื่อนกั เรยี น นกั ศึกษา ระดับชน้ั ระดบั ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ : ระดบั หมายถึง ระดับสถานศึกษา/ระดับจงั หวัด/ระดบั ภาค/ระดับชาต/ิ ระดับนานาชาติ

หน้า : 14

ตอนท่ี 5

แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพผู้เรียน

5.2 การระดมทรพั ยากรเพ่อื การจัดการเรยี นการสอน

- ครภู ูมปิ ญั ญาทอ้ งถ่นิ , ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวฒุ ใิ นสถานประกอบการ)

ลำดบั เรือ่ ง วนั เดือน ปี หน่วยงาน จำนวนช่ัวโมง จำนวนผเู้ ข้า สถานที่
ทำความร่วมมอื อบรม
ณ สถาน
1 ฝกึ อาชพี ฯ นกั จดั การ ภาคเรยี นที่ บริษัทเซ็นทรลั ฯ 1 ปี 2 ประกอบการ

คลังสนิ ค้า 3-4 ณ สถาน
ประกอบการ
2 ฝกึ อาชพี ฯ นกั จัดการ ภาคเรยี นที่ บรษิ ทั MK 1 ปี 10 สถาบันพฒั นา
ฝีมือแรงงาน
คลงั สนิ คา้ 3-4 นานาชาติ อ.เชยี ง
แสน จ.เชียงราย
3 นกั ปฏิบัตงิ าน เดือน สถาบันพัฒนา 30 ชวั่ โมง 30

คลงั สนิ ค้า 1 กุมภาพนั ธ์ ฝมี อื แรงงาน

นานาชาติ อ.เชียง

แสน จ.เชยี งราย

- ทนุ การศกึ ษาจากหนว่ ยงานภายนอก

ลำดบั รายการทนุ การศึกษาจาก ชอ่ื นักเรียน นกั ศกึ ษา วัน เดือน ปี หน่วยงาน จำนวนเงนิ หมายเหตุ
หน่วยงานภายนอก ท่ีได้รบั ทุนการศกึ ษา ท่ที ำความร่วมมือ (บาท)

5.2 อาคาร สถานที่ ห้องเรียน หอ้ งปฏบิ ตั ิการ ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ(✓) ไมป่ ฏบิ ัต(ิ ✓)
ประเด็นการพจิ ารณา

1. ครมู สี ว่ นร่วมในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอ้ ม ภูมทิ ศั น์ของสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบรอ้ ย สวยงาม และปลอดภยั 
2. ครมู สี ว่ นร่วมในการกำกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ หอ้ งเรยี น หอ้ งปฏิบตั ิการ โรงฝกึ งาน
ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ใหม้ สี ภาพท่ีพรอ้ มใช้งาน มีความปลอดภยั สะอาด เรยี บร้อย 
สวยงาม
3. ครมู สี ่วนร่วมในการกำกับดแู ลในการจดั หา การใช้ การบำรงุ รักษาครภุ ณั ฑ์ทเ่ี หมาะสม
เพียงพอ และมคี วามปลอดภยั ในทกุ สาขางานทจี่ ดั การเรียนการสอน

หนา้ : 15

ขอ้ มูลสนับสนุน (เฉพาะครทู ี่ดแู ลหอ้ งเรียน / ห้องปฏิบัติการ)

1. หอ้ งเรียน/ห้องปฏบิ ตั กิ ารทรี่ บั ผดิ ชอบ
 ห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชาการจัดการโลจสิ ตกิ ส์........................เลขทหี่ ้อง.....341.........….……..
 ห้องปฏบิ ตั กิ าร.............................................แผนกวิชา.....................................เลขทหี่ ้อง...........

2. สภาพหอ้ งเรยี นทร่ี ับผิดชอบ

2.1 บรรยากาศการเรียนรู้

 ปา้ ยนิเทศ  ตวั อย่างของจรงิ /จำลอง

 ตวั อย่างชนิ้ งาน  แผนผงั การใชห้ อ้ ง

 มุมเรยี น/ค้นควา้  คำขวัญต่างๆ

 อน่ื ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………

2.2 สอื่ อปุ กรณ์การเรยี นรู้

ตารางแสดงการสรุปส่อื อุปกรณก์ ารเรยี นรู้

รายการสอ่ื /อปุ กรณ์การเรยี นรู้ จำนวน

 ปา้ ยนเิ ทศ 1

 VCD / DVD 5 วิชา

 PROJECTER 1

 เครื่องคอมพิวเตอร์ -

 ชุดฝกึ / ชดุ สาธติ / ชดุ ทดลอง -

 Multimedia -

 เครือ่ งเล่นซีดี -

 อืน่ ๆ ระบุ …………………………….…………………

3. การพฒั นาสภาพห้องเรียนเพื่อการสรา้ งบรรยากาศการเรียนรู้
ปรมิ าณเก้าอ้ีทีใ่ ชใ้ นการจดั การเรียนการสอนไมเ่ พยี งพอ และชำรดุ จำเป็นต้องไดร้ ับการซ่อมแซม โดยจะ
ดำเนนิ การบนั ทึกเพือ่ ขอซ่อมแซมและจัดซื้อกอ่ นเปดิ ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564
.............................................................................................................................................................. ............
..........................................................................................................................................................................

หนา้ : 16

4. การจดั ระบบความปลอดภยั ในหอ้ งเรยี น กาเครื่องหมาย (✓) ในชอ่ งวา่ งที่ตรงกับความคดิ เหน็ ของทา่ น
 4.1 มีปา้ ยแสดงคำเตือนความปลอดภยั
 4.2 มีระบบสญั ญาณเตอื นภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคภี ยั
 4.3 มปี ้ายแสดงขัน้ ตอน ระเบียบและข้อปฏิบตั ิการใชอ้ ปุ กรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองจักร ฯลฯ
 4.4 สถานท่ีและการจัดเก็บ วัสดุ อปุ กรณ์ เครื่องมือ มคี วามสะอาดเป็นระเบยี บ
 4.5 มโี ต๊ะเกา้ อีเ้ พยี งพอกับผู้เรยี น
 4.6 มตี ารางการใช้หอ้ งเรียน
 4.7 มกี ารจัดเก็บวสั ดุ/อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกแก่การใช้งาน
 4.8 ข้อมลู หรือสถิติการเกิดอบุ ัติเหตุ
ขา้ พเจ้าขอรบั รองวา่ ได้ดำเนนิ การตามขอ้ มูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) ทุกประการ

ลงชือ่ ................................................ผูร้ ายงาน
(นางสาวเครือฟ้า อุทธิยา)

ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ

หนา้ : 17

ภาคผนวก

หนา้ : 18

ภาคผนวก ก
หลกั ฐานการพฒั นาตนเอง

(เกยี รตบิ ัตร/คำสั่ง)

หนา้ : 19

ภาคผนวก ข
ผลงานครู

หนา้ : 20

ภาคผนวก ค
รปู ภาพประกอบ

หนา้ : 21

ภาคผนวก ก : หลักฐานการพัฒนาตนเอง (เกยี รตบิ ัตร/คำสั่ง)

หนา้ : 22

ภาคผนวก ข : ผลงานครู

ที่ เลขท่ีคำส่งั เรือ่ ง หน้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมาย หมายเหตุ
1 041/2564 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการจดั ทำข้อมลู จดั ทำข้อมลู สาขาวิชาการ
2 133/2564 การจัดการสถานศึกษา Excellent จดั การโลจสิ ติกส์และซัพ
3 644/2563 Center พลายเชน
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน SAR จัดทำ SAR สาขาวชิ าการ
4 004/2564 จดั การโลจิสติกส์และซัพ
5 049/2564 แตง่ ต้ังคณะกรรมการจดั ประชุม พลายเชน
ทักษะวิชาชพี ฯ ระดบั อศจ. ปี คณะกรรมการจดั การแข่งขนั
6 689/2563 การศึกษา 2563 ทักษะฯ วชิ าชีพสาขาวชิ าการ
7 002/2564 จัดการโลจิสติกสแ์ ละซัพ
8 684/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรม พลายเชน
9 144/2564 หลักสตู รผูส้ มั ผสั อาหารผ่านระบบ คณะกรรมการดำเนนิ งาน
10 610/2563 เทคโนโลยีดิจทิ ลั
แตง่ ตัง้ คณะกรรมการฝึกอบรม คณะกรรมการดำเนินงาน
หลักสตู รสขุ าภบิ าลสำหรับผู้สมั ผสั
อาหารตามกฏ กระทรวง สุขลกั ษณะ คณะกรรมการพิจารณา
ของสถานท่ีจำหนา่ ย 2561 โควตา้ สาขาวิชาการจดั การ
แตง่ ตงั้ คณะกรรมการคดั เลือก โลจิสตกิ ส์และซพั พลายเชน
พิจารณาโควต้า ปกี ารศึกษา 2564 รบั รายงานตัวนักศึกษา
สาขาวิชาการจดั การ
แตง่ ตง้ั คณะกรรมการรบั รายงานตวั โลจสิ ตกิ สแ์ ละซพั พลายเชน
ครูผู้ควบคมุ /ครูทปี่ รกึ ษา
แตง่ ตง้ั คณะกรรมการประกวด สิง่ ประดษิ ฐ์ คาราครุ ิไคเซ็น
ส่งิ ประดิษฐค์ นรุ่นใหม่ ระดบั อศจ. จัดทำตารางสาขาวชิ าการ
แต่งตง้ั คณะกรรมการจดั ทำตาราง จดั การโลจิสติกส์ /ตรวจสอบ
เรยี น ตารางสอน และตาราง ความถกู ต้อง
หอ้ งเรยี น ภาคเรียนที่ 1/2564
แตง่ ตง้ั คณะกรรมการจัดกิจกรรมการ
ปฐมนเิ ทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
ประจำภาคเรียนท่ี 2/2564

หนา้ : 23

เกียรติบตั ร และรางวัลทตี่ นเอง ได้รับประจำปกี ารศกึ ษา 2563

ที่ วัน เดือน ปี รายการ หน่วยงาน หมายเหตุ
1 19 ส.ค 63 ครูดศี รีอาชีวะ (สาขาวชิ าการ สอศ.
จดั การโลจสิ ตกิ ส์)

หน้า : 24

ภาคผนวก ค : รูปภาพประกอบ
รางวลั ครูดีศรอี าชีวะ สาขาวชิ าการจัดการโลจสิ ตกิ ส์

หนา้ : 25

นางสาวเครือฟา้ อุทธยิ า แผนกวิชาการจัดการโลจสิ ติกส์และซัพพลายเชน

วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาเชียงราย 670 ถนนธนาลยั ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชยี งราย 57000

หนา้ : 26


Click to View FlipBook Version