The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by piyamas kaewinta, 2021-05-17 23:24:13

ครูอรพิน สืบทิม

รายงานผลการประเมนิ ตนเอง
(Self-StudyReport : SSR)

สาหรบั ครูผูส้ อน
ประจาปี การศกึ ษา 2563

นางอรพนิ สบื ทมิ

ตาแหน่ง ครูพเิ ศษสอน
สาขาวชิ า.วจิ ติ รศลิ ป์

วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาเชยี งรายสถาบนั การอา
ชวี ศกึ ษาภาคเหนือ 2

สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คานา

เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น
เล่มนี้จัดทาขึน้ เพื่อนาเสนอผลการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียน ตลอดจนกา รปฏิบัติง า นและกา รพัฒนา ตนเอง ของครู
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า
2563ทงั้ นีเ้ พอื่ นาเสนอใหฝ้ ่ ายบรหิ ารใหไ้ ดร้ บั ทราบผลการปฏบิ ตั งิ านตามมาตร
ฐ า น วิ ช า ชี พ
ซงึ่ จะนาไปสู่การวางแผนปรบั ปรุงพฒั นาการจดั การศึกษาของสถานศึกษา
ตลอดจนนาขอ้ มูลสารสนเทศทไี่ ดจ้ ากครูไปส่กู ารพฒั นาระบบการประกนั คณุ ภ
าพภายในสถานศกึ ษาใหเ้ ขม้ แข็งตามมาตรฐานการศกึ ษาอาชวี ศกึ ษา

ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ ผู้บ ริ ห า ร ค ณ ะ ค รู นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ที่ มี ส่ ว น ช่ ว ย เ ห ลื อ ส นั บ ส นุ น
ใหก้ ารดาเนินงานของขา้ พเจา้ ในรอบปี ที่ผ่านมา ประสบผลสาเร็จดว้ ยดี
ห วั ง ว่ า เ อ ก ส า ร เ ล่ ม นี้ จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น
และใชเ้ ป็ นแนวทางในกา ร ปรบั ปรุงพัฒนา การศึกษา ของสถานศึกษ า
ใหด้ ขี นึ้ ต่อไป

ชอื่ อรพนิ สกลุ สบื ทมิ
วนั 19 เดอื น เมษายน ปี พ.ศ.2564

สารบญั

หนา้
คานา

สารบญั
ตอนที่ 1ขอ้ มูลพนื้ ฐาน

หนา้ :1

1.1 ขอ้ มลู สว่ นตวั

1.2 การดารงตาแหน่งวทิ ยฐานะ(สาหรบั ขา้ ราชการ)

1.3 ขอ้ มลู การลา
1.4 ผลงานและรางวลั ทไี่ ดร้ บั จากการปฏบิ ตั หิ นา้ ที่
ตอนที่ 2 ขอ้ มูลการพฒั นาตนเองและพฒั นาวชิ าชพี

2.1 การเขา้ รว่ ม อบรม ประชมุ และสมั มนา

2.2 การเขา้ รว่ มกจิ กรรมคา่ ย/ทศั นศกึ ษา
2.3 งานวจิ ยั /งานวจิ ยั ในชน้ั เรยี น

2.4 การพฒั นาหลกั สตู รฐานสมรรถนะ

2.5 การจดั ทาแผนการจดั การเรยี นรู ้
ตอนที่ 3 การปฏบิ ตั งิ านตามภาระหน้าทที่ ไี่ ดร้ บั มอบหมาย

3.1 การปฏบิ ตั หิ นา้ ทดี่ า้ นการสอน
3.2 การปฏบิ ตั หิ นา้ ทคี่ รทู ปี่ รกึ ษา
3.3หนา้ ทที่ ไี่ ดร้ บั มอบหมายพเิ ศษ
ตอนที่ 4 ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น/คณุ ภาพผูเ้ รยี น
4.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น
4.2 ผลงานของนักเรยี น นักศกึ ษา เป็ นทปี่ รกึ ษา
ตอนที่ 5 แนวทางการพฒั นาคุณภาพผูเ้ รยี น
5.1การระดมทรพั ยากรเพอื่ การจดั การเรยี นการสอน
5.2อาคาร สถานที่ หอ้ งเรยี น หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร

ขอ้ มูลสนบั สนุน
1. หอ้ งเรยี น/หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทรี่ บั ผดิ ชอบ
2. สภาพหอ้ งเรยี นทรี่ บั ผดิ ชอบ
3. การพฒั นาสภาพหอ้ งเรยี นเพอื่ การสรา้ งบรรยากาศการเรยี นรู ้

4. การจดั ระบบความปลอดภยั ในหอ้ งเรยี น

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : หลกั ฐานการพฒั นาตนเอง

ภาคผนวก ข : ผลงานครู

ภาคผนวก ค : รปู ภาพประกอบ

ตอนที่ 1

ขอ้ มูลพนื้ ฐาน

1.1 ขอ้ มูลส่วนตวั

หนา้ :2

ชอื่ ....นางอรพนิ ........ชอื่ สกุล.......สบื ทมิ .............

โทรศพั ทม์ อื ถอื :

…………………………0861852271………………….….……………………………

E-mail Address :

……………………[email protected]……………………………………

….

วฒุ กิ ารศกึ ษา

:…………ปรญิ ญา………………….ตร…ี …………………………………………..

- ปรญิ ญาตรี
วฒุ .ิ ........ค.บ..................สาขา........ศลิ ปศกึ ษา.........จาก......วทิ ยาลยั ครลู าปาง....

...
- ปรญิ ญาโท

วฒุ .ิ ...............................................................สาขา...................................................

.......

จากสถาบนั .....................................................................................................

.......................................
บรรจแุ ตง่ ตงั้ เป็ นขา้ ราชการครูเมอื่ วนั ที่

:…………………………………………………………………………………..……
ปัจจบุ นั ดารงตาแหน่ง

:……………………………………………………………………………………………

…………..
ตาแหน่ งเลขที่

:……………………………………………….……………………………………………

………….
ไดร้ บั เงินเดอื นอนั ดบั

:……………………………………………………………………………………………

…………..

อายรุ าชการ/ประสบการณก์ ารทางาน

:………………………………………………………………………………………..

ความสามารถพเิ ศษ
:.....................................................................................................................

คตปิ ระจาใจ
:.....................................................................................................................

1.2การดารงตาแหน่งวทิ ยฐานะ (สาหรบั ขา้ ราชการ)

หนา้ :3

วนั /เดอื น/ปี ตาแหน่ง/วทิ ยฐานะ รบั เงินเดอื น
ระดบั /อั ขน้ั (บาท

นดบั )

ครผู ชู้ ว่ ย

ค.ศ.1

ชานาญการ (ค.ศ.2)

ชานาญการพเิ ศษ (ค.ศ.3)
เชยี่ วชาญ (ค.ศ.4)
เชยี่ วชาญพเิ ศษ (ค.ศ.5)

1.3 ขอ้ มูลการลา

ภาคเรยี นที่ 1/2563( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 พฤศจกิ ายน2563)

ครงั้ ที่ วนั ที่ ลาป่ วย ลากจิ (วั รวมวนั ลา(วั

(วนั ) น) น)

- - -- -

ภาคเรยี นที่ 2/2563( 1 ธนั วาคม2563 – 30 มถิ ุนายน2564)

ครง้ั ที่ วนั ที่ ลาป่ วย ลากจิ (วั รวมวนั ลา(วั

(วนั ) น) น)

- - -- -

1.4ผลงานและรางวลั ทไี่ ดร้ บั จากการปฏบิ ตั หิ น้าที่

ระดบั รางวั

ประเภทผลงาน (ระดบั ) ล/ชอื่ รางวั หน่ วยงาน หม
ลทไี่ ดร้ บั ทมี่ อบรางวลั ายเ
สงิ่ ประดษิ ฐค์ นรุน่ ใหม่ หตุ
หตั ถศลิ ป์ ลายทองสรา้ งสรรค ์ (ระดบั จงั ห

วดั /ภาค/

ชาต)ิ

ระดบั จงั หวดั วอศ.อาชวี ศกึ ษาเ

ชยี งราย

หนา้ :4

สงิ่ ประดษิ ฐค์ นรุน่ ใหม่ ระดบั หน่วย วอศ.ผอู้ านวยกา
ชดุ โตะ๊ ถงั กระดาษ รวทิ ยาลยั อาชวี ศึ
ระดบั ภาคเห
การแข่งขนั ทกั ษะวชิ าชพี ระดบั ภาคเ นือ กษาเชยี งราย
หนือครงั้ ท3ี่ 2ผลงานประตมิ ากรรมนู วอศ.อาชวี ศกึ ษาเ

นสงู การป้ันภาพคนเหมอื น ชยี งใหม่

ตอนที่ 2

ขอ้ มูลการพฒั นาตนเองและพฒั นาวชิ าชพี

ในปี การศึกษา 2563ไดพ้ ฒั นาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะ
โดยมกี ารศกึ ษาหาความรูด้ ว้ ยวธิ กี ารตา่ งๆ ทที่ าใหเ้ กดิ ความรูแ้ ละทกั ษะเพมิ่ ขนึ้
ดว้ ยการเขา้ ประชุม ทางวิชา กา ร การอบรม สัมมนา การศึกษ า ต่อ
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษาคน้ ควา้ จากสื่อ วิธีการอื่นๆ
และการแลกเปลยี่ นความคดิ เห็นทางวชิ าการทที่ าใหเ้ กดิ ความรูแ้ ละทกั ษะเพมิ่ ขึ้
น ดงั นี้

2.1 การเขา้ รว่ มอบรมประชมุ และสมั มนา

ที่ เรอื่ ง หน่ วยงาน วนั จาน สถานทจี่ ดั การนาผล
ทจี่ ดั เดอื น ปี วน ไปพฒั นางา
(ชม.
) น

หนา้ :5

1 อบรมโครงการอบรมเ สถาบนั การ 30 7 วทิ ยาลยั อาชี นาทกั ษะทเี่ ขา้

ชงิ ปฏบิ ตั กิ ารรปู แบบ อาชวี ศกึ ษา สงิ หาคม วศกึ ษาเชยี ง อบรมไปพฒั น

การพฒั นากาลงั คนด้ กรุงเทพมห 2563 ราย าตนเองในการ

านสมรรถนะดจิ ทิ ลั ตา านคร สอน

มนโยบายประเทศไท

ย 4.0 13 7 วทิ ยาลยั อาชี นาความรทู ้ ไี่ ด ้
2 อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร วทิ ยาลยั อา

การควบคุมภายใน ชวี ศกึ ษาเชี กนั ยายน วศกึ ษาเชยี ง ไปปรบั ใชก้ บั ง
ราย านทไี่ ดร้ บั มอบ
และการบรหิ ารความเ ยงราย 2563
สยี่ ง หมาย

ของวทิ ยาลยั อาชวี ศกึ

ษาเชยี งราย สอศ. 30 7 วทิ ยาลยั อาชี นาทกั ษะทเี่ ขา้
3 เขา้ รว่ มการพฒั นาชุ

ดการเรยี นการสอนอ กนั ยายน วศกึ ษาเชยี ง อบรมไปพฒั น

อนไลน์ (Online 2563 ราย าตนเองในการ

Course) สอน

4 อบรมการรายงานผลเ วทิ ยาลยั อ 10 7 วทิ ยาลยั อา พฒั นาดา้ นกา

กดิ จากการปฎบิ ตั หิ น้ าชวี ศกึ ษา ตลุ าคม ชวี ศกึ ษาเชี รจดั การเรยี นก
าที่ ตาแหน่งครู เชยี งราย 2563 ารสอน
ยงราย

รวมจานวน…4….ครงั้ จานวน………4..วนั จานวน.....28....ชว่ั โมง
ขยายผลจากการอบรมฯ..........ครงั้

2.2ผลการเขา้ รว่ มกจิ กรรมคา่ ย / ทศั นศกึ ษา

ที่ ชอื่ กจิ กรรม ผูเ้ ขา้ รว่ ม วนั เดอื น ปี สถานที่

(คน)

หนา้ :6

รวมจานวน ................. ครง้ั

2.3งานวจิ ยั / งานวจิ ยั ในชน้ั เรยี น

ในปี การศกึ ษา 2563 ไดจ้ ดั ทา
งานวจิ ยั /งานวจิ ยั ในชน้ั เรยี นจานวน.........1.....เรอื่ ง ดงั นี้

ที่ เรอื่ ง วชิ า

1 วจิ ยั ในชนั้ เรยี น การสรา้ งสรรคง์ านประตมิ า

ศกึ ษาโลโกร้ า้ นอาหารและเครอื่ งดมื่ (ทคนิ กรรม

คสอื่ ผสม)กระดาษตาและปูนซเี มนต ์ โฟม

2.4 การพฒั นาหลกั สูตรฐานสมรรถนะ

ในปี การศกึ ษา 2563ไดพ้ ฒั นาหลกั สตู รฐานสมรรถนะปรบั ปรงุ รายวชิ า 
เพมิ่ เตมิ รายวชิ าจานวน.............วชิ า ดงั นี้

ที่ ชอื่ รายวชิ า

2.5 การจดั ทาแผนการจดั การเรยี นรู ้
ในปี การศกึ ษา 2563ไดจ้ ดั ทาแผนการจดั การเรยี นรู ้ จานวน.....1.......วชิ า
ดงั นี้

ที่ ชอื่ รายวชิ า
1 การเป็ นผปู้ ระกอบการ.................รหสั วิิชา......2001-

1002......ทฤษฎิี...2....ปฏิิบตั .ิ .0....หน วยกิิต.2...

ตอนที่ 3

การปฏบิ ตั งิ านตามภาระหน้าทที่ ไี่ ดร้ บั มอบห
มาย

หนา้ :7

3.1 การปฏบิ ตั หิ น้าทดี่ า้ นการสอน

ภาคเรยี นที่ 1 ปี การศกึ ษา 2563

จานวนชว่ั โ จานวนนกั เรี
มง
ที่ รหสั วชิ า ชอื่ วชิ า ระดบั ช ั้ ยน
ตอ่ สปั ดาห ์
น นกั ศกึ ษา(คน

)

1 20301 ประตมิ ากรรมพนื้ ฐาน 4 ปวช.1 18

2005
2 20301 จติ รกรรมไทยพนื้ ฐาน 4 ปวช.1 18

2011

3 20301 ประตมิ ากรรมสรา้ งสร 5 ปวช.3 15

2107 รค ์

4 30301 ประตมิ ากรรม 5 ปวส.1 12

2006

5 3300 ศลิ ปะและวฒั นธรรม 3 ปวส.2 14

1002

6 กจิ กรรมองคก์ ารวชิ า 2 ปวช.2 11

2000020 ชพี 1

03

รวม 23

ภาคเรยี นที่ 2 ปี การศกึ ษา 2563

ที่ รหสั วิ ชอื่ วชิ า จานวนชว่ั โ ระดบั ช ั้ จานวนนกั เรี
ชา มง น ยน

ต่อสปั ดาห ์ นกั ศกึ ษา
(คน)

1 2000 กจิ กรรมองคก์ ารวชิ าชพี 2 2 ปวช.2

0

2004

2 2001 การเป็ นผปู้ ระกอบการ 2 ปวช.3 15

1002

3 2030 ความคดิ สรา้ งสรรคท์ างศลิ 4 ปวช.1 17

0 ปะ

1001

หนา้ :8

4 2030 ประตมิ ากรรมลอยตวั 6 ปวช.2 11
1 4 ปวส.1 12
5 ปวส.2 14
2006 23
5 3030 ความรูเ้ กยี่ วกบั ศลิ ปกรรม

0
0001
6 3301 การสรา้ งสรรคง์ านประตมิ า
2102 กรรม

รวม

3.2 การปฏบิ ตั หิ นา้ ทคี่ รูทปี่ รกึ ษา
สาขาวชิ า………วจิ ติ รศลิ ป์ …………..ระดบั ชนั้ ......ปวช.2.........ระบบ ปกติ
 ทวภิ าคี MEP
นักเรยี น นักศกึ ษา แรกเขา้ ปี พ.ศ....2562.......จานวนทงั้ หมด....11......คน

ชาย...8....คน หญงิ ...3...คน

ตารางแสดงรายชอื่ นักเรยี น นักศกึ ษาในทปี่ รกึ ษาทอี่ อกกลางคนั

ประจาปี การศกึ ษา 2563

จานวนนกั เรยี น รายชอื่ นกั เรยี นทอี่ อ สาเหตุการออกก

นกั ศกึ ษา กกลางคนั ลางคนั
ภาคเรยี นที่ 1/2563 ไมม่ ี -

จานวนนักเรยี น
นักศกึ ษาทงั้ หมด…11…คน
จานวนทีอ่ อกกลางคนั …….ค


จานวนทอี่ อกกลางคนั คดิ เป็

นรอ้ ยละ….….

ของภาคเรยี นปัจจบุ นั

จานวนนักเรยี นคงเหลอื …11

….คน

ตารางแสดงรายชอื่ นักเรยี น นักศกึ ษาในทปี่ รกึ ษาทอี่ อกกลางคนั
ประจาปี การศกึ ษา 2563

หนา้ :9

จานวนนกั เรยี น รายชอื่ นกั เรยี นทอี่ อก สาเหตุการออกก

นกั ศกึ ษา กลางคนั ลางคนั
ภาคเรยี นที่ 2/2563 ไมม่ ี

จานวนนักเรยี น
นักศกึ ษาทงั้ หมด…-……คน
จ า น ว น ที่ อ อ ก ก ล า ง ค ัน …-

….คน
จานวนทอี่ อกกลางคนั คดิ เป็

นรอ้ ยละ…….

ของภาคเรยี นปัจจบุ นั

จานวนนักเรยี นคงเหลอื

..11..คน

จานวนนกั เรยี น นกั ศกึ ษาทอี่ อกกลางคนั ทงั้

2ภาคเรยี น……………คน
รอ้ ยละของนกั เรยี น นกั ศกึ ษาทอี่ อกกลางคนั ของทง้ั

2ภาคเรยี น………

3.3หน้าทที่ ไี่ ดร้ บั มอบหมายเป็ นพเิ ศษ

1) ตามโครงสรา้ งการบรหิ ารงานภายในสถานศกึ ษา

ที่ ฝ่ าย/งาน หน้าทที่ ไี่ ดร้ บั ม

1 กจิ กรรมลกู เสอื ผกู้ ากบั ลกู เสอื วสิ ามญั

2 ฝ่ ายบรหิ ารทรพั ยากร/งานอาคารสถานที่ เจา้ หนา้ งานอาคารสถานที่

3 ฝ่ ายพฒั นากจิ กรรมนักเรยี นนักศกึ ษา/งานปกครอง เจา้ หนา้ ทงี่ านปกครอง

4 วจิ ยั และนวตั กรรมสงิ่ ประดษิ ฐข์ องคนรุน่ ใหม่ เจา้ หนา้ ทงี่ านวจิ ยั และนวตั กรรม

5 ครูทปี่ รกึ ษา เจา้ หนา้ ทงี่ านปกครอง/ครูทปี่ รกึ

หนา้ :10

2) การดาเนินการเขา้ รว่ มกจิ กรรมต่าง ๆ ของวทิ ยาลยั
(การบรกิ ารชมุ ชนและจติ อาสา)

เขา้ รว่ มกจิ

รายการกจิ กรรมบริ กรรม
การชมุ ชน/กจิ กรร หน่วยงา
มบรกิ ารวชิ าการ/กิ นทรี่ ว่ มมื จาน จานวน
จกรรมบรกิ ารวชิ าชี อ
ลา วนั พ/กจิ กรรมจติ อาสา สถานที่ วน (คน)
ดบั เดอื น ปี ชว่ั โ นกั เรยี

มง ครู น
นกั ศกึ

1. 18-22 การแสดงผลงานศลิ ปกรรม วทิ ยาลยั อ ชน้ั G 40 5 ษา
60

มนี าคม แผนกวชิ าวจิ ติ รศลิ ป์ าชวี ศกึ ษา โซนแกรนด ์
และแผนกวชิ าแฟชน่ั และสงิ่ ฮออล ์
เชยี งราย เซน็ ทรลั พล
2564 ทอ "อาชวี ะสรา้ งศลิ ป์
วจิ ติ รศลิ ป์ สรา้ งคน" รนุ่ ที่ รว่ มมอื กบั
าซา

39 เชลทลั ฯเ เชยี งราย

จากวทิ ยาลยั อาชวี ะศกึ ษาเชี ชยี งราย

ยงราย

2 18 กจิ กรรมการเสวนา หวั ขอ้ วทิ ยาลยั อ วทิ ยาลยั อ 7 10 80

กนั ยาย "เสน้ ทางในอาชพี ศลิ ปกรรม าชวี ศกึ ษา าชวี ศกึ ษา
น " เชยี งราย เชยี งราย

2020 รว่ มมอื กบั
ศษิ ยเ์ กา่

รวม…2……ครง้ั จานวน……47….ชว่ั โมง

ตอนที่ 4

หนา้ :11

ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น / คณุ ภาพผูเ้ รยี น

4.1ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น

1) จานวนและรอ้ ยละของนกั เรยี น
นกั ศกึ ษาทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี นในวชิ าทสี่ อน

ภาคเรยี นที่ 1 ปี การศกึ ษา 2563

รหสั วชิ จาน จานวนของนกั เรยี น นกั เรยี น
า วนท ั้ ทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี น (คน)

รายวชิ า งหม 3. 2. 1. ข
ด4 5 5 5 ร.
3 2 1 0
(คน)

20000- กจิ กรรมองคก์ ารวิ 11
2003 ชาชพี 1

20301 ประตมิ ากรรมพนื้ ฐ 17 9 4 2 0 0 1 0 0 1
2005 าน

20301 จติ รกรรมไทยพนื้ ฐ 17 6 3 2 1 4 0 0 0 1
2011 าน

2300 ศลิ ปะไทย 1 01 0 0 0 0 0 0 0

1006

2301 ประตมิ ากรรมสรา้ ง 15 12 2 1 0 0 0 0 0 0
2107 สรรค ์

30301 ประตมิ ากรรม 12 3 4 2 0 0 0 0 0 1

2006

3300 ศลิ ปะและวฒั นธรร 14 4 2 0 6 1 1 0 0 0
1002 ม

รอ้ ยละของนกั เรยี น วธิ คี านวณ =จานวนผูเ้ รยี นทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี น 2
ขนึ้ ไปของทกุ รายวชิ า x 100
นกั ศกึ ษา จานวนผูเ้ รยี นทง้ั หมด
ทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี น 2

ขนึ้ ไป

จ า ก ต า ร า ง พ บ ว่ า ผ ล สัม ฤ ท ธิท์ า ง ก า ร เ รีย น ต ล อ ด ทั้ง ภ า ค เ รีย น
จานวน....7.........รายวิชา ผูเ้ รยี นที่มีระดบั ผลการเรยี นอยู่ในระดบั 2ขึน้ ไป

มจี านวนรอ้ ยละ...91.80.........

2) จานวนและรอ้ ยละของนกั เรยี น นกั ศกึ ษา
ทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี นในวชิ าทสี่ อน

หนา้ :12

ภาคเรยี นที่ 2 ปี การศกึ ษา 2563

รหสั วชิ จาน จานวนของนกั เรยี น นกั เรยี น
า วนท ั้ ทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี น (คน)

รายวชิ า งหม 3. 2. 1. ข
ด4 5 5 5 ร.
3 2 1 0 0
(คน)
2
20000 กจิ กรรมองคก์ ารวิ 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 ชาชพี 2 0

20300 ความคดิ สรา้ งสรร 16 4 0 4 5 1 0 0 0 0
1001 คท์ างศลิ ปะ
0
20301 ประตมิ ากรรมลอย 11 6 1 2 1 0 1 0 0
2006 ตวั 0

2001 การเป็ นผปู ้ ระกอบ 15 10 3 2 0 0 0 0 0
1002 การ

3301 การสรา้ งสรรคง์ าน 13 36400000
2102 4 31000000
ประตมิ ากรรม
30300
0001 ความรเู ้ กยี่ วกบั ศลิ ปก
กรม

รอ้ ยละของนกั เรยี น วธิ คี านวณ =จานวนผูเ้ รยี นทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี น 2
ขนึ้ ไปของทกุ รายวชิ า x 100
นกั ศกึ ษา จานวนผูเ้ รยี นทงั้ หมด
ทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี น 2

ขนึ้ ไป

จ า ก ต า ร า ง พ บ ว่ า ผ ล สัม ฤ ท ธิท์ า ง ก า ร เ รีย น ต ล อ ด ทั้ง ภ า ค เ รีย น
จานวน....6.......รายวิชา ผูเ้ รยี นที่มีระดบั ผลการเรยี นอยู่ในระดบั 2ขึน้ ไป

มจี านวนรอ้ ยละ....98.53........

3) ผลการประเมนิ กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รยี น(ทปี่ รกึ ษา

หอ้ ง....ปวช.2..........)

กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รยี น จานวนผูเ้ รยี นทงั้ หมด ผลการประเมนิ (คน)

ภาคเรยี นที่ 1/63 (คน) ผา่ น ไม่ผา่ น

- กจิ กรรมเขา้ แถว 11 11 -

- กจิ กรรมชมรมวชิ าชพี 11 11 -

- กจิ กรรมสถานศกึ ษา
ภาคเรยี นที่ 1/63

หนา้ :13

- กจิ กรรมเขา้ แถว 11 11 -
- กจิ กรรมชมรมวชิ าชพี 11 11 -
- กจิ กรรมสถานศกึ ษา

รวมทงั้ หมด
คดิ เป็ นรอ้ ยละ

4.2ผลงานของนกั เรยี น นกั ศกึ ษา (ทปี่ รกึ ษา หอ้ ง.....ปวช.2..........)

1) ประเภทสงิ่ ประดษิ ฐ ์ นวตั กรรม

ที่ ชอื่ นกั เรยี นนกั ศกึ ษา ระดบั ชน้ั ระดบั รางวลั ทไี่ ดร้ บั ชอื่ ผลงาน
1 นายจลุ จกั ร แสงสว่าง ปวช.2 อศจ. เหรยี ญทอง ชดุ โตะ๊ ถงั กระดาษ

2 นายเจษฎากร ปวช.2 อศจ. เหรยี ญทอง ชดุ โตะ๊ ถงั กระดาษ
ธรรมสาร ปวช.2 อศจ. เหรยี ญทอง ชดุ โตะ๊ ถงั กระดาษ

3 นางสาวสภุ าพร
แลเชอะ

หมายเหต:ุ ระดบั หมายถงึ
ระดบั สถานศกึ ษา/ระดบั จงั หวดั /ระดบั ภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดบั นานาชาติ

2) ประเภทงานวจิ ยั ของผูเ้ รยี น ระดบั รางวลั ทไี่ ดร้ บั ชอื่ ผลงาน

ที่ ชอื่ นกั เรยี นนกั ศกึ ษา ระดบั ชนั้

หมายเหต:ุ ระดบั หมายถงึ
ระดบั สถานศกึ ษา/ระดบั จงั หวดั /ระดบั ภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดบั นานาชาติ

3) ประเภทโครงงานวทิ ยาศาสตร ์ รางวลั ทไี่ ดร้ บั ชอื่ ผลงาน

ที่ ชอื่ นกั เรยี นนกั ศกึ ษา ระดบั ชน้ั ระดบั

หนา้ :14

หมายเหตุ :ระดบั หมายถงึ

ระดบั สถานศกึ ษา/ระดบั จงั หวดั /ระดบั ภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดบั นานาชาติ

4) การแขง่ ขนั ทกั ษะวชิ าชพี

ที่ ชอื่ ทกั ษะ ชอื่ นกั เรยี นนกั ศึ ระดบั ชน้ั ระดบั ผลการแขง่
กษา ปวช.3 ภาคเหนือ ขนั

1 ประตมิ ากรรม นายยี่ ไทยใหญ่ ระดบั เหรยี ญท
องแดง
/งานปั้น

2 ประตมิ ากรรม นายธรี ดล ปวช.3 ภาคเหนือ ระดบั เหรยี ญท
/งานปั้น วรรณมณี ปวช.3 อง
นายศกุ ร ์ ปัญญา
3 จติ รกรรมสนี ้า ภาคเหนือ ระดบั เหรยี ญท

4 จติ รกรรมสนี า้ นางสาวเย็นจติ อางี ปวช.3 อง
ภาคเหนือ ระดบั เหรยี ญท

องแดง

หมายเหตุ :ระดบั หมายถงึ

ระดบั สถานศกึ ษา/ระดบั จงั หวดั /ระดบั ภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดบั นานาชาติ

5) การแข่งขนั ทกั ษะวชิ าพนื้ ฐาน

ที่ ชอื่ ทกั ษะ ชอื่ นกั เรยี นนกั ศึ ระดบั ชน้ั ระดบั ผลการแขง่
กษา ขนั

หมายเหตุ : ระดบั หมายถงึ
ระดบั สถานศกึ ษา/ระดบั จงั หวดั /ระดบั ภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดบั นานาชาติ

ตอนที่ 5

แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี น

5.2 การระดมทรพั ยากรเพอื่ การจดั การเรยี นการสอน
- ค รู ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น , ค รู ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ

ผูท้ รงคณุ วฒุ ใิ นสถานประกอบการ)

ลาดบั เรอื่ ง วนั หน่ วยงาน จานวนชว่ั โ
เดอื น ปี ทาความรว่ มมอื

หนา้ :15

1 เสน้ ทางศลิ ปกรรม”จากพถี่ งึ นอ้ ง” 18 วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาเชยี งราย 7

กนั ยายน รว่ มมอื กบั ศษิ ยเ์ กา่

2020

- ทุนการศกึ ษาจากหน่วยงานภายนอก

ลาดบั รายการทนุ การศกึ ษาจากหน่วยงานภายนอก ชอื่ นกั เรยี น ว
นกั ศกึ ษาทไี่ ดร้ บั ทนุ การศกึ ษา เด

1 มลู นิธิ นายจลุ จกั ร แสงสวา่ ง
2 มลู นิธิ นางสาวเนตรอปั สร มาโมเต

5.2อาคาร สถานที่ หอ้ งเรยี น หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร

ประเด็นการพจิ ารณา

1. ครมู สี ่วนรว่ มในการพฒั นาและดแู ลสภาพแวดลอ้ มภมู ทิ ศั นข์ องสถานศกึ ษาใหส้ ะอาดเรยี บรอ้ ยสวยง
2. ครูมสี ่วนรว่ มในการกากบั ดูแลการใชอ้ าคารสถานทหี่ อ้ งเรยี นหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารโรงฝึ กงาน
ศนู ยว์ ทิ ยบรกิ ารและอนื่ ๆใหม้ สี ภาพทพี่ รอ้ มใชง้ านมคี วามปลอดภยั สะอาดเรยี บรอ้ ยสวยงาม
3.
ครมู สี ่วนรว่ มในการกากบั ดแู ลในการจดั หาการใชก้ ารบารงุ รกั ษาครภุ ณั ฑท์ เี่ หมาะสมเพยี งพอและมคี ว

ขอ้ มูลสนบั สนุน(เฉพาะครูทดี่ ูแลหอ้ งเรยี น /
หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร)

1. หอ้ งเรยี น/หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทรี่ บั ผดิ ชอบ

หนา้ :16

หอ้ งเรยี นทฤษฎี
แผนกวชิ า...........วจิ ติ รศลิ ป์ ...............................................เลขทหี่ อ้ ง............412

……..
หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร.......ประตมิ ากรรม/ป้ัน........แผนกวชิ า......วจิ ติ รศลิ ป์ ............เ

ลขทหี่ อ้ ง...412........

2. สภาพหอ้ งเรยี นทรี่ บั ผดิ ชอบ

2.1 บรรยากาศการเรยี นรู ้

 ป้ ายนิเทศ ตวั อย่างของจรงิ /จาลอง
 ตวั อยา่ งชนิ้ งาน แผนผงั การใชห้ อ้ ง

 มมุ เรยี น/คน้ ควา้ คาขวญั ต่างๆ
 อนื่ ๆ (โปรดระบุ)

……………………………………………………………………………………………………
2.2 สอื่ อปุ กรณก์ ารเรยี นรู ้
ตารางแสดงการสรุปสอื่ อปุ กรณก์ ารเรยี นรู ้

รายการสอื่ /อปุ กรณก์ ารเรยี นรู ้ จานวน

ป้ ายนิเทศ

VCD / DVD

PROJECTER 1 ชดุ

เครอื่ งคอมพวิ เตอร ์ 1 ชดุ

ชดุ ฝึ ก / ชดุ สาธติ / ชดุ ทดลอง 20ชดุ

Multimedia
เครอื่ งเล่นซดี ี

อนื่ ๆ ระบุ

…………………………….…………………

3. การพฒั นาสภาพหอ้ งเรยี นเพอื่ การสรา้ งบรรยากาศการเรยี นรู ้
การรกั ษาความสะอาดหอ้ งเรยี น เครอื่ งมอื

อปุ กรณส์ าหรบั งานประตมิ ากรรม โตะ๊ ป้ันดนิ โตะ๊ ทางานไม ้ โตะ๊ น่ังเรยี น
4. การจดั ระบบความปลอดภยั ในหอ้ งเรยี น กาเครอื่ งหมาย (✓)
ในชอ่ งว่างทตี่ รงกบั ความคดิ เห็นของทา่ น

4.1 มปี ้ ายแสดงคาเตอื นความปลอดภยั

4.2 มรี ะบบสญั ญาณเตอื นภยั และอปุ กรณป์ ้ องกนั อคั คภี ยั

หนา้ :17

4.3 มปี ้ ายแสดงขน้ั ตอน ระเบยี บและขอ้ ปฏบิ ตั กิ ารใชอ้ ปุ กรณ์
เครอื่ งมอื เครอื่ งจกั ร ฯลฯ

4.4 สถานทแี่ ละการจดั เกบ็ วสั ดุ อปุ กรณ์ เครอื่ งมอื
มคี วามสะอาดเป็ นระเบยี บ

4.5 มโี ตะ๊ เกา้ อเี้ พยี งพอกบั ผเู้ รยี น
4.6 มตี ารางการใชห้ อ้ งเรยี น
4.7
มกี ารจดั เก็บวสั ด/ุ อปุ กรณเ์ ป็ นระเบยี บเรยี บรอ้ ยสะดวกแกก่ ารใชง้ าน
4.8 ขอ้ มูลหรอื สถติ กิ ารเกดิ อบุ ตั เิ หตุ
ขา้ พเจา้ ขอรบั รองวา่ ไดด้ าเนินการตามขอ้ มูลรายงานผลการประเมนิ ตนเอง
(SSR) ทุกประการ

ลงชอื่ ........อรพนิ ........ผูร้ ายงาน
(นางอรพนิ สบื ทมิ )

ตาแหน่ง ....ครพู เิ ศษสอน.......

หนา้ :18

ภาคผนวก

หนา้ :19

ภาคผนวก ก
หลกั ฐานการพฒั นาต

นเอง
(เกยี รตบิ ตั ร/คาสง่ั )

หนา้ :20

ภาคผนวก ข
ผลงานครู

หนา้ :21

ภาคผนวก ค
รูปภาพประกอบ

ภาคผนวก ก :
หลกั ฐานการพฒั นาตนเอง(เกยี รตบิ ตั ร/คาสง่ั )

หนา้ :22

หนา้ :23

ที่ เลขทคี่ าสง่ั เรอื่ ง หน้าทที่ ไี่ ดร้ บั มอบหมาย หมายเหตุ

หนา้ :24

ภาคผนวก ข : ผลงานครู

เกยี รตบิ ตั ร และรางวลั ทตี่ นเอง ไดร้ บั ประจาปี การศกึ ษา 2563

ที่ วนั เดอื น รายการ หน่วยงาน หมายเหตุ
ปี

หนา้ :25

ภาคผนวก ค : รูปภาพประกอบ

การประกวดสงิ่ ประดษิ ฐข์ องคนรุน่ ใหมช่ ดุ โตะ๊ ถงกระดาษ

หนา้ :26

การประกวดสงิ่ ประดษิ ฐข์ องคนรุน่ ใหม่ชดุ โตะ๊ ถงกระดาษ

หนา้ :27

นาย/นาง...อรพนิ
สบื ทมิ ....แผนกวชิ า....วจิ ติ รศลิ ป์ ...........

วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาเชยี งราย 670 ถนนธนาลยั ตาบลเวยี ง
อาเภอเมอื ง จงั หวดั เชยี งราย 57000

หนา้ :28


Click to View FlipBook Version