The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by piyamas kaewinta, 2021-04-07 05:33:18

ครูกนกวรรณ มูลมณี

รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self-Study Report : SSR)

สาหรับครผู สู้ อน
ประจาปีการศึกษา 2563

นางกนกวรรณ มูลมณี

ตาแหน่ง ครู คศ.3
สาขาวชิ า การเลขานกุ าร

วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2
สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา
กระทรวงศึกษาธกิ าร

คานา

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของครูผ้สู อน เล่มน้ีจัดทาข้ึนเพ่ือนาเสนอผลการจดั การเรียน
การสอน การส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองของครู ประจาปีการศึกษา
2563 ทั้งนี้เพื่อนาเสนอให้ฝ่ายบริหารให้ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะนาไปสู่การ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากครูไปสู่การ
พฒั นาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เขม้ แข็ง ตามมาตรฐานการศกึ ษาอาชีวศกึ ษา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องท่ีมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนนุ ใหก้ ารดาเนินงานของข้าพเจ้าในรอบปีทผ่ี ่านมา ประสบผลสาเร็จดว้ ยดี หวงั วา่ เอกสารเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนใ์ นการวางแผน และใช้เปน็ แนวทางในการปรบั ปรุงพฒั นาการศึกษาของสถานศึกษา ใหด้ ีข้นึ ตอ่ ไป

นางกนกวรรณ มูลมณี
วันท.ี่ ..๕... เดอื น....เมษายน......ปี พ.ศ....๒๕๖๔..

หนา้ : 1

สารบญั หนา้

คานา 3
สารบัญ 3
ตอนที่ 1 ข้อมลู พื้นฐาน 4
4
1.1 ขอ้ มูลสว่ นตวั
1.2 การดารงตาแหนง่ วิทยฐานะ (สาหรบั ขา้ ราชการ) 6
1.3 ขอ้ มลู การลา 7
1.4 ผลงานและรางวัลทไ่ี ดร้ ับจากการปฏิบตั ิหนา้ ท่ี 7
ตอนที่ 2 ขอ้ มลู การพฒั นาตนเองและพัฒนาวชิ าชีพ 8
2.1 การเข้ารว่ ม อบรม ประชมุ และสมั มนา 8
2.2 การเข้าร่วมกจิ กรรมค่าย/ทัศนศกึ ษา
2.3 งานวจิ ัย/งานวจิ ัยในชัน้ เรียน 9
2.4 การพฒั นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 10
2.5 การจัดทาแผนการจดั การเรยี นรู้ 11
ตอนท่ี 3 การปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าท่ที ไ่ี ด้รับมอบหมาย
3.1 การปฏบิ ัติหน้าท่ดี ้านการสอน 16
3.2 การปฏิบัตหิ น้าทคี่ รูทีป่ รึกษา 17
3.3 หนา้ ที่ที่ไดร้ ับมอบหมายพิเศษ
ตอนที่ 4 ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น/คณุ ภาพผู้เรียน 19
4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 20
4.2 ผลงานของนกั เรยี น นักศึกษา เป็นทปี่ รึกษา
ตอนท่ี 5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น 20
5.1 การระดมทรัพยากรเพอื่ การจัดการเรียนการสอน 20
5.2 อาคาร สถานที่ ห้องเรยี น หอ้ งปฏิบตั กิ าร 21
ข้อมลู สนบั สนนุ 22
1. หอ้ งเรียน/ห้องปฏบิ ตั ิการท่ีรบั ผดิ ชอบ
2. สภาพหอ้ งเรยี นทีร่ ับผดิ ชอบ หนา้ : 2
3. การพฒั นาสภาพห้องเรยี นเพ่ือการสร้างบรรยากาศการเรยี นรู้
4. การจัดระบบความปลอดภยั ในหอ้ งเรียน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : หลักฐานการพัฒนาตนเอง
ภาคผนวก ข : ผลงานครู
ภาคผนวก ค : รปู ภาพประกอบ

ตอนที่ 1

ขอ้ มลู พ้ืนฐาน

1.1 ขอ้ มลู สว่ นตัว

ช่ือ..............นางกนกวรรณ..................ช่อื สกลุ .............มูลมณ.ี .....................

โทรศัพท์มอื ถอื : 083-5696606

E-mail Address : [email protected]

วฒุ กิ ารศึกษา : บ.ธ.บ.การเลขานุการ

- ปริญญาตรี วุฒิ บ.ธ.บ. สาขา การเลขานุการ

- ปรญิ ญาโท วฒุ ิ ................................................................สาขา..........................................................

จากสถาบนั ...............มหาวิทยาลัยพายัพเชยี งใหม่...............................................................................

บรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ ราชการครูเมอื่ วันท่ี : 28 พฤษภาคม 2527
ปัจจบุ ันดารงตาแหน่ง : ครูชานาญการพเิ ศษ

ตาแหนง่ เลขท่ี : 9541

ได้รบั เงินเดอื นอันดบั : 61,750

อายุราชการ/ประสบการณก์ ารทางาน : 37 ปี

ความสามารถพเิ ศษ : พมิ พ์ดดี ภาษาไทย/องั กฤษ ได้รวดเร็ว แมน่ ยา

คตปิ ระจาใจ : ทาวนั นใี้ ห้ดีที่สดุ

1.2 การดารงตาแหนง่ วิทยฐานะ (สาหรับข้าราชการ)

วัน/เดือน/ปี ตาแหน่ง/วทิ ยฐานะ รบั เงนิ เดือน
ระดบั /อนั ดบั ขั้น(บาท)
ครูผู้ชว่ ย
ชานาญการ (ค.ศ.1) --
ชานาญการพิเศษ (ค.ศ.2) 3 2,765
เชี่ยวชาญ (ค.ศ.3) 6 13,040
เชย่ี วชาญพเิ ศษ (ค.ศ.4) - 61,750
--

หนา้ : 3

1.3 ขอ้ มลู การลา
ภาคเรียนท่ี 1/2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 )
คร้งั ท่ี วันที่ ลาปว่ ย (วนั ) ลากจิ (วัน) รวมวันลา(วัน)

ภาคเรียนท่ี 2/2563 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มนี าคม 2564)
ครัง้ ท่ี วนั ท่ี ลาปว่ ย (วัน) ลากจิ (วนั ) รวมวนั ลา(วัน)

1.4 ผลงานและรางวัลทไ่ี ด้รบั จากการปฏบิ ตั หิ น้าที่

ประเภทผลงาน (ระดับ) ระดบั รางวัล/ช่ือรางวัลทไ่ี ดร้ ับ หนว่ ยงาน หมายเหตุ
(ระดับจังหวดั /ภาค/ชาติ) ท่ีมอบรางวัล
ครูท่ปี รกึ ษา รว่ มการ วิทยาลยั อาชวี ศึกษาเชียงราย
ประกวดสงิ่ ประดษิ ฐ์ของคน วทิ ยาลยั
รุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาเชยี งราย อาชีวศึกษา
เชยี งราย
อาชีวศึกษา”
ระดบั สถานศกึ ษา ประจาปี ในวนั ท่ี
การศึกษา 2563 ระดับ 21 ธนั วาคม 2563

ปวช. ประเภท วทิ ยาลัย
ท่ี 4 ช่ือผลงาน อาชวี ศกึ ษา
“นา้ พรกิ วีลา่ สมนุ ไพร” เชยี งราย
ครูทีป่ รกึ ษา ร่วมการ
ประกวดส่งิ ประดิษฐ์ของคน ในวนั ที่
รุน่ ใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชวี ศึกษา”

หนา้ : 4

ระดับสถานศึกษา ประจาปี อาชวี ศกึ ษาจังหวัดเชยี งราย 21 ธนั วาคม 2563
การศึกษา 2563 ระดบั อาชวี ศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลยั เทคนิค
ปวส. ประเภทที่ 1 เชียงราย
ชอื่ ผลงาน “โต๊ะเลี้ยงปลา ในวันที่

จากท่อ PVC” 24 ธนั วาคม 2563
ครทู ี่ปรกึ ษา ร่วมการ
ประกวดส่ิงประดษิ ฐ์ของคน วิทยาลยั เทคนคิ
รุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม เชียงราย
ในวนั ที่
อาชีวศกึ ษา”
ระดับสถานศึกษา ประจาปี 24 ธันวาคม 2563
การศึกษา 2563 ระดับ

ปวช. ประเภท
ที่ 4 ชอ่ื ผลงาน
“นา้ พริกวลี า่ สมนุ ไพร”
ครูท่ีปรึกษา ร่วมการ
ประกวดสง่ิ ประดิษฐข์ องคน
ร่นุ ใหม่ “สดุ ยอดนวตั กรรม
อาชวี ศกึ ษา”
ระดบั สถานศกึ ษา ประจาปี
การศกึ ษา 2563 ระดบั
ปวส. ประเภทท่ี 1
ช่ือผลงาน “โต๊ะเล้ยี งปลา
จากทอ่ PVC”

หน้า : 5

ตอนท่ี 2

ข้อมูลการพฒั นาตนเองและพัฒนาวิชาชพี

ในปกี ารศึกษา 2563 ได้พัฒนาตนเองเพื่อเพ่มิ พูนความรู้และทักษะ โดยมีการศึกษาหาความรดู้ ้วย
วิธีการต่างๆ ท่ีทาให้เกิดความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา
การศึกษาต่อ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าจากส่ือ วิธีการอื่นๆ และการแลกเปล่ียน
ความคดิ เห็นทางวชิ าการ ที่ทาใหเ้ กิดความร้แู ละทักษะเพิม่ ขน้ึ ดังน้ี

2.1 การเขา้ ร่วมอบรม ประชมุ และสมั มนา

ท่ี เร่อื ง หนว่ ยงานทีจ่ ัด วัน เดอื น ปี จานวน สถานที่จัด การนาผล
(ชม.) ไปพัฒนางาน
หอ้ งเอื้องคา การวิจัยในชน้ั เรยี น
1 อบรมการวิจัยเชงิ คุรพุ ัตร 8-10 21 วทิ ยาลยั
อาชีวศกึ ษา
ปฏบิ ตั ิการในชั้นเรียน มกราคม เชียงราย

สาหรบั ครูอาชวี ศกึ ษา 2564

ระดับกลาง (Classroom

Action Research (CAR)

forVocational Teacher)

รหสั หลกั สูตร 625182010

2 การพัฒนาทักษะดิจิทัล สอศ. 6-16 6 ONLINE การสอน

เบ้ืองต้นสาหรับกาลังคน มิถุนายน

ยุคใหม่(ICDL Workforce 2563

Basics

3 การพัฒนาทกั ษะการ สอศ. 17-30 6 ONLINE การสอน

ป้องกันข้อมลู (ICDL มิถุนายน

Digital Protection 2563

4 อบรม Active Learning ครุ ุพตั ร 19-20 12 วทิ ยาลยั การสอน
เทคนิคเชียงราย
กันยายน
2563

รวมจานวน…4….ครงั้ จานวน……31…..วนั จานวน.....45....ชั่วโมง ขยายผลจากการอบรมฯ.......... คร้งั

หนา้ : 6

2.2 ผลการเขา้ รว่ มกจิ กรรมคา่ ย / ทศั นศึกษา

ที่ ช่อื กจิ กรรม ผูเ้ ขา้ ร่วม (คน) วนั เดือน ปี สถานท่ี

1 โครงการเตรยี มความพรอ้ มเพ่ือพฒั นา ประมาณ 15 ตุลาคม หอประชุมชัน้ ลา่ ง
อาคาร 7 วิทยาลัย
ศกั ยภาพลูกเสอื ปีการศกึ ษา 2563 1,000 2564 อาชวี ศกึ ษาเชียงราย

*คาสงั่ ท่ี 535/2564 กรรมการฝา่ ยพิธี

การ ในวนั ท่ี 15 ตุลาคม 2564 ณ

หอประชมุ ช้นั ลา่ ง อาคาร 7 วทิ ยาลยั

อาชีวศกึ ษาเชยี งราย

*คาสั่งที่ 602/2563 กรรมการประดบั

แถบ 2 สี ในวนั ท่ี 25 พฤศจกิ ายน

2564 ศนู ย์พฒั นาบุคลากรทางการ

ลูกเสอื ยวุ กาชาดและกิจกรรมเยาวชน

จังหวัดเชียงราย

รวมจานวน ........2......... คร้ัง

2.3 งานวิจัย / งานวิจัยในชัน้ เรียน
ในปีการศึกษา 2563 ได้จดั ทา งานวจิ ัย/งานวิจัยในชนั้ เรียน จานวน.......1.......เร่อื ง ดังน้ี

ท่ี เร่ือง วิชา

1 ” การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทักษะการพิมพ์แป้นอักษร พมิ พอ์ งั กฤษเบ้อื งตน้ รหสั วชิ า

ภาษาองั กฤษ A-Z ในรายวิชาพิมพอ์ งั กฤษเบ้ืองตน้ รหัส 20200-1005

วชิ า 20200-1005 ระดบั ช้นั ปวช.1 สาขาวชิ าการเลขานุการ

วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาเชียงราย โดยใชโ้ ปรแกรมพิมพด์ ีดดว้ ย

ONLINE ไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 70“

2.4 การพฒั นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

หนา้ : 7

ในปีการศึกษา 2563 ได้พฒั นาหลกั สูตรฐานสมรรถนะ  ปรับปรุงรายวิชา  เพิ่มเตมิ รายวิชา
จานวน.......1......วชิ า ดงั น้ี

ท่ี ชื่อรายวชิ า
1 พมิ พอ์ งั กฤษเบ้ืองตน้ รหสั วชิ า 20200-1005 ดงั น้ี

คาอธบิ ายรายวิชา (ของใหม่)
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสว่ นประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองพมิ พด์ ีดองั กฤษ การสร้างเทคนิค

ทดี่ ีในการพิมพ์สมั ผัส การบารงุ รักษาเครอื่ งพมิ พด์ ีดและการแกไ้ ขอยา่ งง่าย การเรียนรแู้ ป้นพมิ พ์
การพมิ พส์ มั ผสั วธิ คี านวณคา สทุ ธิ การพมิ พ์วางศนู ยก์ ลาง และพมิ พจ์ ดหมายธุรกจิ

2.5 การจดั ทาแผนการจัดการเรยี นรู้
ในปกี ารศึกษา 2563 ได้จัดทาแผนการจัดการเรยี นรู้ จานวน......1......วชิ า ดงั นี้

ท่ี ชอ่ื รายวิชา
1 พมิ พอ์ ังกฤษเบ้ืองต้น รหัส 20220-1005

หลักสตู รประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ และการเลขานกุ าร

ประเภทวิชา พาณชิ ยกรรม

หน้า : 8

ตอนท่ี 3

การปฏบิ ตั ิงานตามภาระหน้าทที่ ไี่ ด้รับมอบหมาย

3.1 การปฏิบตั หิ น้าท่ีดา้ นการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2563

ท่ี รหัสวชิ า ช่อื วิชา จานวนช่ัวโมง ระดบั ชนั้ จานวนนักเรยี น
ตอ่ สัปดาห์ นกั ศึกษา (คน)

รวม
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

ท่ี รหสั วชิ า ชอื่ วิชา จานวนชัว่ โมง ระดบั ชน้ั จานวนนักเรยี น
ตอ่ สัปดาห์ นกั ศกึ ษา (คน)
1 20200-1005 พมิ พอ์ งั กฤษเบอ้ื งตน้ ชพค.1/1
4 ชพค.1/2 23
2 20203-2008 พิมพป์ ระยกุ ต์ ชพล.1 17
3 20203-2104 ชวเลขไทยเบ้ืองตน้ 4 ชพล.2 10
4 2203-8001 ฝกึ งาน ชพล.1
5 2200-2006 กจิ กรรมองคก์ ารวชิ าชพี ๔ 4 ชพล.3 10
6 PLC ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 4 ชพล.3 10
4 ชพล.1 5
รวม 4 5
4 10
2

29 90

หน้า : 9

3.2 การปฏบิ ตั ิหนา้ ท่คี รูท่ปี รกึ ษา
สาขาวิชา……การเลขานุการ…..ระดับชนั้ ......ปวช.3...... ระบบ √  ปกติ  ทวิภาคี  MEP
นกั เรียน นักศึกษา แรกเขา้ ปี พ.ศ.....2562........จานวนท้ังหมด.....6.....คน ชาย........คน หญิง....6.....คน

ตารางแสดงรายชอ่ื นักเรียน นกั ศกึ ษาในท่ีปรึกษาทอ่ี อกกลางคัน ประจาปกี ารศกึ ษา 2563

จานวนนักเรียน นกั ศึกษา รายชอื่ นักเรียนทีอ่ อกกลางคนั สาเหตุการออกกลางคนั
ภาคเรียนที่ 1/2563
จานวนนกั เรยี น นกั ศึกษาท้งั หมด………คน
จานวนทอ่ี อกกลางคนั …….คน
จานวนท่ีออกกลางคันคดิ เปน็ ร้อยละ…….
ของภาคเรยี นปัจจุบัน
จานวนนักเรยี นคงเหลือ…….คน

ตารางแสดงรายชื่อนกั เรยี น นักศึกษาในทปี่ รึกษาทอ่ี อกกลางคนั ประจาปีการศกึ ษา 2563

จานวนนกั เรียน นักศึกษา รายชื่อนกั เรยี นทีอ่ อกกลางคัน สาเหตุการออกกลางคนั
ภาคเรยี นท่ี 2/2563 นางสาวอภญิ ญา สขุ ภาพไม่แข็งแรง
จานวนนักเรยี น นกั ศึกษาทง้ั หมด…6…คน
จานวนทอ่ี อกกลางคนั …1….คน
จานวนท่ีออกกลางคนั คิดเป็นร้อยละ.32.
ของภาคเรยี นปัจจบุ นั
จานวนนักเรยี นคงเหลอื …1….คน

จานวนนักเรียน นกั ศกึ ษาทอี่ อกกลางคนั ทง้ั 2 ภาคเรยี น……1………คน
ร้อยละของนักเรยี น นักศกึ ษาท่ีออกกลางคนั ของทง้ั 2 ภาคเรียน…32…….%

หนา้ : 10

3.3 หน้าทที่ ไี่ ด้รับมอบหมายเปน็ พเิ ศษ
1) ตามโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา

ท่ี ฝ่าย/งาน หนา้ ท่ที ่ไี ด้รับมอบหมาย หมายเหตุ

1 หัวหนา้ งานบรหิ ารท่ัวไป ควบคมุ ดูแล งานสารบรรณ คาส่งั 223/2563
ณ วอศ.ชร. และงานเอกสารการพมิ พ์

2 กรรมการบรหิ ารสถานศกึ ษา ควบคมุ ดูแล ใหค้ าปรึกษา แก่คณะกรรมการ คาสั่ง 241/2563
ณ วอศ.ชร. ในเร่ืองการบริหารงานภายในวทิ ยาลยั ฯ เมอ่ื มี
การประชุมทุกคร้ังท่ไี ด้รบั แจ้ง

3 กรรมการรักษาเงิน จดั นับ เกบ็ เงนิ จดั เกบ็ รกั ษากญุ แจ ลงลายมือ คาสั่ง 539/2563
ณ วอศ.ชร. ชอ่ื และรายงานผลเงนิ คงเหลอื ประจาวนั รปู ภาพ
ของงานการเงนิ ของวทิ ยาลยั ฯ
4 กรรมการฝา่ ยตอ้ นรับ ให้การตอ้ นรบั คณะกรรมการทป่ี ระเมินผล
คณะอนุกรรมการฝา่ ยสบื เสาะ การปฏบิ ัติงาน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ มหาจกั รี

คร้งั ท่ี 4 จังหวัดเชยี งราย ในวันท่ี
10 พฤศจิกายน 2563 ณ วอศ.ชร.

5 กรรมการและเลขานุการ ฝ่าย ควบคมุ ดูแล ให้คาปรกึ ษา เข้ารว่ มประชุม คาสั่ง 194/2563
บรหิ ารทรัพยากร การควบคุม กับบคุ ลากรทุกท่าน ในการประชมุ ตามที่
ภายในและการบรหิ ารจัดการ วทิ ยาลยั ฯ กาหนด

ความเส่ียง ปีงบประมาณ รปู ภาพ
พศ. 2563 ณ วอศ.ชร.
6 ร่วมเต้นแอโรบิคภายใต้โครงการ รว่ มเตน้ แอโรบคิ ภายใตโ้ ครงการ ตามท่ี
ขยับภาย สันละนิด พิชิตโลก ใน วิทยาลยั ฯ กาหนด

วนั ท่ี 2 มีนาคม 2564 ฯ

สนามกลางแจ้ง สยามบาสเก็ตบอล
ณ วอศ.ชร.

7 ร่วมไหว้สิง่ ศักดิส์ ิทธป์ ระจาวิทยาลัย ร่วมไหว้สงิ่ ศกั ด์ิสิทธ์ประจาวิทยาลัย รูปภาพ
เพ่อื เปน็ สริ มิ งคล การร่วมแข่งขัน ตามที่วทิ ยาลยั ฯ กาหนด

สถานศึกษารางวัล

พระราชทาน ปี 2563 ในวันท่ี 4
มนี าคม 2564 ณ วอศ.ชร.

หน้า : 11

8 หนา้ ท่คี รูท่ปี รึกษา ระดับช้ัน ชพล.3 ควบคมุ ดูแล ความเปน็ อยู่ การปฏิบัติตน คาสง่ั 225/2563
คาส่งั 684/2564
สาขาวิชาการเลขานุการ จานวน 5 ขณะศกึ ษาอยู่ และชว่ งฝกึ งาน ใหป้ ลอดภัย
คน มคี วามสขุ และป้องกนั การออกกลางคนั โดย คาสั่ง 041/2564
คาสัง่ 101/2564
เยยี่ มบา้ นทกุ ปีการศกึ ษา

9 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ควบคมุ ดูแล ให้กาลงั ใจ การเข้าร่วมแขง่ ขัน

สถานศึกษา วทิ ยาลัยอาชีวศึกษา จนไดร้ บั รางวลั สร้างชอ่ื เสียงให้กบั ตวั เอง
เชียงราย และระดับอาชีวศึกษา ครอบครวั แผนกวชิ า และวิทยาลัยฯ

จังหวดั เชยี งราย ระหวา่ งวันที่

23-24 ธนั วาคม 2563

ณ วทิ ยาลยั เทคนคิ เชียงราย

ได้รับรางวัล ครูท่ีปรึกษา รางวัล

ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

ประเภทที่ 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์อาหาร “น้าพริกวีล่า

สมุนไพร” ช้ัน ชพล.3 สาขาวิชา

การเลขานุการ และรางวัลชมเชย

ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1

ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

“โต๊ะเล้ียงปลาจากท่อ PVC” ชั้น

สบล.2 สาขา วิ ชาก า ร จัดก า ร

สานักงาน

10 กรรมการดาเนินการจัดทาข้อมูล ใหข้ อ้ มูล และร่วมมอื ในภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง

การจัดการสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ ตามทไี่ ดร้ ับมอบหมาย จากวทิ ยาลัยฯ

ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

(Excellent Center) ณ วอศ.ชร.

11 ปฏิบตั ิหน้าทเี่ วรวันหยดุ ของครู ควบคุม ดูแล ความเปน็ อยู่ การปฏิบตั ติ น

ตามทไี่ ดร้ บั มอบหมายจาก ของบุคลากร ใหป้ ลอดภัย บนั ทกึ เหตุการณ์
วิทยาลัยฯ โดยมาปฏิบัติหนา้ ที่ รายงานผลด้วยวาจาและลายลกั ษณ์อกั ษร
ระหวา่ งเวลา 07.00-19.00 น. ตามแบบฟอร์มของงานบลุ ากร ตามที่ไดร้ ับ
บันทกึ การปฏิบัตงิ าน ตาม มอบหมาย จากวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มทกี่ าหนด ณ วอศ.ชร.

หน้า : 12

12 ทา SAR ปี 63 ณ วอศ.ชร. จัดทาขอ้ มูล 5 ตอน ขอ้ มลู สนับสนุน และ รูปภาพ
ภาคผนวก และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน
13 วฐ.2 ณ วอศ.ชร. ส่งตามท่กี าหนด บันทกึ
จัดทาขอ้ มลู 13 ตวั ชีว้ ดั และรายงานผลการ 6893/2563
14 การประเมนิ ผลงานทีเ่ กดิ จากการ ปฏิบตั งิ าน ส่งตามที่กาหนด คาสง่ั 670/2563
ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ คาแหนง่ ครู ปี 2562 จดั ทาข้อมูล 13 ตัวชี้วัด และรายงานผลการ คาสั่ง 646/2564
ณ วอศ.ชร. ปฏบิ ัตงิ าน สง่ ตามทกี่ าหนด

15 จดั ทาขอ้ มลู Excellent Model จดั ทาขอ้ มลู และรายงานผลการปฏิบัตงิ าน ส่ง คาส่งั 041/2564
ตามที่กาหนด
16 กิจกรรม PLC ดาเนินการรว่ มกับครูในแผนกวิชาเดียวกนั และ คาสง่ั 367/2563
แผนกวิชาอ่ืน เช่นตลาด โลจิสตกิ ส์ รายงานผล และรายงานผล
17 กจิ กรรมเย่ียมบา้ น หอพัก และ การปฏบิ ัตงิ าน ส่งตามท่กี าหนด ภาคเรยี น การดาเนินงาน
ตดิ ตามผู้เรยี นกลมุ่ เสย่ี ง ละ 1 เร่ือง
ดาเนนิ การตรวจเยีย่ มบ้านนักเรียนทปี่ รกึ ษา คาสัง่ 679/2564
18 การจดั ทาแผนปฏิบัติราชการ จานวน 1 คน คือ นางสาวรจนา เข่อื นแกว้
ปงี บประมาณ 2564
ดาเนินการจัดทาแผน ร่วมกบั บคุ ลากร คาสั่ง 401/2564
19 กรรมการควบคุมภายใน และ ในสถานศกึ ษา ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
การบรหิ ารความเส่ียง
งบประมาณ 2563 ดาเนินการจดั ทาแผน ร่วมกับบุคลากร คาสง่ั 194/2564
ในสถานศกึ ษา ตามทไี่ ด้รับมอบหมาย
20 กรรมการขบั เคลื่อนสถานศกึ ษา
คณุ ธรรม จริยธรรม ปกี ารศกึ ษา ดาเนินการจัดทาแผน ร่วมกบั บุคลากร คาสง่ั 610/2564
2563 ในสถานศกึ ษา ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ควบคมุ
ดูแล พฤตกิ รรมนกั เรียนที่ปรึกษาเรื่อง คาสั่ง 324/2563
21 กรรมการแขง่ ขันทกั ษะ ระดบั ไมล่ า ไมส่ าย ไม่ขาด ในช่วงสัปดาห์ คาสงั่ 610/2564
สถานศึกษา อศจ.ชร. ภาค ท่ี 1-8 พบวา่ ไม่ลา ไม่สาย ไมข่ าด คดิ เป็น
รอ้ ยละ 100
ดาเนินการจัดทาแผน ร่วมกบั บคุ ลากร
ในสถานศึกษา ตามทไี่ ดร้ บั มอบหมาย
ไดแ้ ก่ เป็นกรรมการแข่งทกั ษะวชิ าชีพ
พิมพอ์ ังกฤษดว้ ยคอมพวิ เตอร์ พมิ พไ์ ทย
ดว้ ยคอมพวิ เตอร์ และพิมพจ์ ดหมาย
ราชการภายนอกด้วยคอมพิวเตอร์

หนา้ : 13

2) การดาเนนิ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลยั (การบริการชมุ ชนและจติ อาสา)

รายการกิจกรรมบรกิ ารชุมชน/ เขา้ รว่ มกิจกรรม

ลาดบั วัน เดือน ปี กจิ กรรมบริการวชิ าการ/ หนว่ ยงานที่ สถานที่ จานวน จานวน (คน)
กจิ กรรมบริการวชิ าชีพ/ ร่วมมือ
ช่วั โมง ครู นักเรียน
กิจกรรมจติ อาสา นักศึกษา

1 12 อบรมระบบบริหารจัดการ วทิ ยาลยั วิทยาลัย 8 30

พฤศจกิ ายน ขอ้ มลู การจัดการสารสนเทศ อาชีวศกึ ษา อาชีวศึกษา

2564 RMS2020 ในการจัดการ เชยี งราย เชยี งราย

เรียนการสอนและการวัดผล

ประเมินผล

2 7 ทาการทดสอบวัดความรู้ โรงเรียน ท่บี า้ น 1

กุมภาพนั ธ์ เ กี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ วังบงน้อย

2564 เบื้องต้น โดยทาง ONLINE วทิ ยา

กับโรงเรียนวังบงน้อยวิทยา

พ บ ว่ า ไ ด้ ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ

รอ้ ยละ 70 ขึ้นไป

3 11 ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ สถานศึกษา ณ โรงเรยี น 3 4 3

พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2564 ในจังหวัด บ้านดู่

2563 เชียงราย

4 15-30 เ ท ศ ก า ล คุ ก กี้ แ ล ะ เ ค้ ก ภายในและ ภายในและ 30 120 1,500

ธันวาคม ของขวญั ปีใหม่” ปีท่ี 17 ภายนอก ภายนอก
2563 วทิ ยาลัยฯ วทิ ยาลยั ฯ

5 18 มกราคม บรู ณาการรายวชิ าทส่ี อน ครูและ ห้องเอือ้ งเงิน 24 5 150

2564 ร่วมกบั ครูอนุวตั ราชสมบัติ นกั เรยี น/ และ 333
1 และ 5 ในรายวิชาชวเลขไทย นกั ศกึ ษา
กมุ ภาพันธ์ เบื้องต้น พบวา่ นักเรยี น ใน
สามารถเขียนหน้าปกการ แผนก

ประชุม เปน็ ภาษาชวเลข วิชา

ไทยได้ดี

6 ระหวา่ ง ร่วมเป็นคณะกรรมการ บคุ ลากร วทิ ยาลยั 50 120 1,500

เดอื น ขับเคลื่อนและดาเนินการ ภายในและ อาชีวศกึ ษา
รบั การประเมนิ คดั เลือกเปน็ ภายนอกที่ เชียงราย

หน้า : 14

ธันวาคม – สถานศึกษารางวลั เกยี่ วขอ้ งกบั
มนี าคม พระราชทาน ระดับ วิทยาลัยฯ
2564 อศจ.ชร และ ระดบั ภาค
ปี 2563

7 20 ธันวาคม รว่ มดาเนนิ การไปใช้สิทธิ เทศบาล เต้นท์ 30 นาที 20

2564 เลือกตงั้ เมอื ง บรเิ วณ
เชียงราย ศนู ย์

และ จาหน่าย

กรรมการ ผลติ ภัณฑ์

เลือกต้ัง และชุมชน

ประจา และเกษตร

หน่วย ปลอดภยั

8 15 รว่ มทาบญุ ทอดผา้ ปา้ “ศษิ ย์ ครู นักเรียน รร.ดารง 4 200 100

กมุ ภาพนั ธ์ เก่า รร.ดารงราษฏร์ ศษิ ย์เกา่ ราษฏร์

2564 สงเคราะห์” รร.ดารง สงเคราะห์
ราษฏร์

สงเคราะห์

รวม……8…ครั้ง จานวน……120.30….ช่ัวโมง

ตอนท่ี 4

ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี น / คณุ ภาพผูเ้ รยี น

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1) จานวนและรอ้ ยละของนกั เรยี น นักศึกษา ท่ไี ด้ระดับผลการเรยี นในวชิ าที่สอน

ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รหัสวิชา รายวิชา จานวน จานวนของนกั เรียน นกั เรยี น ทไี่ ด้ระดับผลการเรียน (คน)
ทั้งหมด 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร.
(คน)

หนา้ : 15

ร้อยละของนักเรยี น นกั ศกึ ษา วธิ คี านวณ = จานวนผเู้ รียนทไ่ี ด้ระดบั ผลการเรยี น 2 ขนึ้ ไปของทกุ รายวชิ า x 100
ทีไ่ ดร้ ะดบั ผลการเรียน 2 ขน้ึ ไป จานวนผเู้ รยี นทง้ั หมด

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นตลอดทั้งภาคเรียน จานวน.............รายวิชา ผู้เรียนทม่ี ีระดับ
ผลการเรยี นอย่ใู นระดบั 2 ขึน้ ไป มีจานวนรอ้ ยละ............

2) จานวนและร้อยละของนกั เรยี น นักศกึ ษา ที่ได้ระดบั ผลการเรียนในวิชาทส่ี อน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รหสั วชิ า รายวชิ า จานวน จานวนของนกั เรยี น นักเรียน ทไี่ ดร้ ะดบั ผลการเรยี น (คน)
ท้ังหมด 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร.
20200- พิมพอ์ งั กฤษเบ้อื งตน้ (คน)
1005 ชพค.1/1 6 3 6 3 5 0 0 1
20200- พมิ พ์องั กฤษเบื้องต้น 4
1005
20200- พิมพอ์ งั กฤษเบ้อื งต้น 4 ชพค.1/2 2 1 2 3 4 0 1 5
1005
20203- พิมพ์ประยุกต์ 4 ชพล.1 2 1 2 0 1 0 0 4
2008 4 ชพล.2 7 21 0 0 0 0 0 0
20203- ชวเลขไทยเบอื้ งต้น 4 ชพล.1 2 1 1 2 4 0 0 0
2104
2203- ฝกึ งาน 4 ชพล.3 5 0 0 0 0 0 0 0
8001
2200- กิจกรรมองค์การวชิ าชีพ ๔ 4 ชพล.3 0 0 0 0 0 0 0 ผ
2006
วิธคี านวณ = จานวนผู้เรียนท่ีไดร้ ะดบั ผลการเรยี น 2 ขึ้นไปของทุกรายวชิ า x 100
ร้อยละของนกั เรยี น นกั ศึกษา จานวนผเู้ รยี นท้งั หมด
ที่ได้ระดับผลการเรียน 2 ขน้ึ ไป

จากตารางพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอดท้งั ภาคเรยี น จานวน......7.....รายวิชา ผ้เู รยี นท่ีมรี ะดับ
ผลการเรยี นอยูใ่ นระดับ 2 ขึ้นไป มีจานวนร้อยละ.....85.71.......

หน้า : 16

3) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ท่ปี รกึ ษา ห้อง......ชพล.3.........)

กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน จานวนผูเ้ รยี นทั้งหมด (คน) ผลการประเมนิ (คน)
ผ่าน ไมผ่ า่ น
ภาคเรยี นที่
- กจิ กรรมเขา้ แถว 5
- กจิ กรรมชมรมวิชาชีพ 5
- กิจกรรมสถานศึกษา

ภาคเรียนท่ี 2/2563
- กิจกรรมเข้าแถว
- กจิ กรรมชมรมวชิ าชพี
- กจิ กรรมสถานศกึ ษา
รวมทงั้ หมด
คดิ เปน็ ร้อยละ

4.2 ผลงานของนักเรียน นักศกึ ษา (ท่ีปรกึ ษา ห้อง....ชพล.3......)
1) ประเภทสง่ิ ประดษิ ฐ์ นวัตกรรม

ที่ ช่ือนกั เรยี น นกั ศกึ ษา ระดบั ชน้ั ระดับ รางวัลท่ีไดร้ บั ช่อื ผลงาน
ชพล.3
1 นางสาวพรทิพย์ นามแก้ว ปวช. รางวลั ชมเชย น้าพริกสีลา่
นางสาวฐิตินันท์ มาเยอะ สบส.1
นางสาวพจนา เขอื่ นแก้ว ระดบั เหรียญทองแดง สมุนไพร
นางสาวจาฎพจั น์ รกั สุข
นางสาวเกศกนก ฟ้ันเฟย ปวส. รางวัลชมเชย โต๊ะเล้ยี งปลาจาก

2 ตัวแทน ปวส.. จานวน 5 คน

ระดับเหรยี ญทองแดง ทอ่ PVC

หมายเหตุ : ระดับ หมายถงึ ระดับสถานศกึ ษา/ระดับจงั หวดั /ระดบั ภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดับนานาชาติ

หน้า : 17

2) ประเภทงานวิจัยของผเู้ รยี น

ท่ี ช่อื นกั เรียน นกั ศกึ ษา ระดบั ชน้ั ระดับ รางวัลท่ไี ด้รบั ช่ือผลงาน

หมายเหตุ : ระดับ หมายถงึ ระดบั สถานศกึ ษา/ระดบั จังหวัด/ระดับภาค/ระดบั ชาติ/ระดับนานาชาติ

3) ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่ ชื่อนักเรยี น นักศกึ ษา ระดับชน้ั ระดบั รางวลั ที่ไดร้ บั ชอื่ ผลงาน

หมายเหตุ : ระดบั หมายถงึ ระดับสถานศึกษา/ระดบั จังหวัด/ระดบั ภาค/ระดบั ชาติ/ระดับนานาชาติ

4) การแขง่ ขันทักษะวิชาชีพ

(ระดบั ภาค)

ที่ ชอื่ ทักษะ ชอื่ นักเรียน นักศึกษา ระดบั ชั้น ระดบั ผลการแขง่ ขัน

1 ทักษะพิมพ์ดดี ภาษาไทย นางสาวรัตตกิ าล ไชยมงคล ปวช. 2 ลาดบั ท่ี 6

ดว้ ยคอมพวิ เตอร์

2 ทกั ษะพมิ พ์ดดี ภาษาไทย นางสาวสทุ ธีรา นาวัน ปวช. 2 ลาดบั ท่ี 8

ด้วยคอมพิวเตอร์

3 ทกั ษะพิมพ์จดหมาย นางสาวอรนิภา ทองอินทร์ ปวส. 1 ลาดับที่ 10

ราชการ

ดว้ ยคอมพวิ เตอร์

หมายเหตุ : ระดับ หมายถงึ ระดบั สถานศึกษา/ระดับจังหวดั /ระดบั ภาค/ระดบั ชาต/ิ ระดับนานาชาติ

(ระดบั สถานศึกษา)

ที่ ชอ่ื ทกั ษะ ชื่อนกั เรียน นักศกึ ษา ระดับช้ัน ระดับ ผลการแขง่ ขนั
1 ทักษะพิมพ์ดดี ภาษาไทย นางสาวรัตติกาล ไชยมงคล ปวช. 2 ลาดบั ท่ี 1

ดว้ ยคอมพิวเตอร์ นางสาวสุทธีรา นาวัน ปวช. 2 ลาดับที่ 1
2 ทกั ษะพมิ พด์ ีดภาษาไทย
นางสาวอรนภิ า ทองอนิ ทร์ ปวส. 1 ลาดบั ท่ี 1
ด้วยคอมพิวเตอร์
3 ทกั ษะพิมพ์จดหมาย

ราชการ
ด้วยคอมพิวเตอร์

หน้า : 18

5) การแขง่ ขันทกั ษะวชิ าพืน้ ฐาน

ที่ ชื่อทกั ษะ ชอื่ นักเรียน นกั ศกึ ษา ระดับชั้น ระดบั ผลการแข่งขนั

หมายเหตุ : ระดับ หมายถงึ ระดับสถานศกึ ษา/ระดับจงั หวัด/ระดับภาค/ระดบั ชาติ/ระดับนานาชาติ

ตอนท่ี 5

แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพผู้เรียน

5.2 การระดมทรัพยากรเพอื่ การจัดการเรียนการสอน
- ครูภมู ิปญั ญาท้องถน่ิ , ครผู ู้เชี่ยวชาญ ผทู้ รงคณุ วุฒิในสถานประกอบการ)

ลาดับ เร่ือง วนั เดอื น ปี หน่วยงาน จานวนชวั่ โมง จานวนผู้เขา้ สถานที่
ทาความรว่ มมือ อบรม

- ทุนการศกึ ษาจากหน่วยงานภายนอก

ลาดบั รายการทนุ การศึกษาจาก ชื่อนักเรียน นักศกึ ษา วัน เดือน ปี หน่วยงาน จานวนเงนิ หมายเหตุ
หนว่ ยงานภายนอก ที่ไดร้ ับทุนการศึกษา ที่ทาความร่วมมือ (บาท)

หน้า : 19

5.2 อาคาร สถานท่ี หอ้ งเรียน ห้องปฏบิ ตั กิ าร ผลการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ() ไมป่ ฏิบัต(ิ )
ประเดน็ การพิจารณา

1. ครูมสี ว่ นรว่ มในการพฒั นาและดูแลสภาพแวดลอ้ ม ภูมทิ ศั นข์ องสถานศึกษาใหส้ ะอาด
เรียบรอ้ ย สวยงาม และปลอดภยั 
2. ครูมีสว่ นรว่ มในการกากับดแู ลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึกงาน
ศนู ยว์ ิทยบริการและอื่น ๆ ให้มสี ภาพทีพ่ ร้อมใชง้ าน มีความปลอดภยั สะอาด เรยี บร้อย 
สวยงาม
3. ครูมสี ว่ นร่วมในการกากบั ดูแลในการจดั หา การใช้ การบารงุ รกั ษาครุภณั ฑท์ เ่ี หมาะสม
เพยี งพอ และมคี วามปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจดั การเรียนการสอน

ข้อมูลสนับสนนุ (เฉพาะครูท่ดี แู ลหอ้ งเรียน / หอ้ งปฏบิ ัตกิ าร)

1. หอ้ งเรียน/ห้องปฏบิ ัติการที่รบั ผดิ ชอบ
  ห้องเรียนทฤษฎี แผนกวชิ า..............................................................................เลขที่ห้อง.............
  ห้องปฏิบัตกิ าร....... การเลขานุการ/การจัดการสานักงาน..........แผนกวิชา....เลขทห่ี ้อง....334.....

2. สภาพหอ้ งเรียนที่รับผิดชอบ

2.1 บรรยากาศการเรยี นรู้

  ป้ายนเิ ทศ   ตวั อยา่ งของจริง/จาลอง

  ตวั อย่างชนิ้ งาน   แผนผงั การใช้ห้อง

  มุมเรียน/คน้ ควา้  คาขวญั ต่างๆ

  อ่นื ๆ (โปรดระบุ) …….

* เคร่อื งพมิ พ์ดีด โต๊ะ เกา้ อี้ * แบบสรปุ การรายงานผลการพมิ พ์

ผา้ คลุมเครื่อง กระดาษพิมพ์ * สไี ม้ หรือ สนี ้า

กระดาษรองพิมพ์ * เหรยี ญยี่สิบหา้ สตางค์/ห้าสบิ สตางค์

* หนังสอื เรียน * โทรศัพท์ หรือ เครื่องค้านวณเลข

* แผนภูมแิ ป้นอกั ษร * แผนภูมิการพิมพก์ ้าวหน้า

* ใบงาน * บนั ทกึ การพมิ พ์กา้ วหน้า

* แบบทดสอบ * บอรด์ ผลงานทางการพิมพ์

* POWER POINT * สเี มจิก กระดาษโปสเตอร์ และ เครอ่ื งเสยี ง

* แบบสรุปเปรยี บเทยี บ การพิมพ์เร็ว และแม่นย้า * แบบจบั คู่ค้าศัพท์ พร้อมตัวอยา่ ง

พมิ พว์ างศนู ย์

* ใบความรู้ และแฟ้มตัวอยา่ ง พมิ พ์จดหมายธุรกิจ

หน้า : 20

2.2 สอ่ื อปุ กรณ์การเรียนรู้ จานวน
ตารางแสดงการสรปุ สื่ออุปกรณก์ ารเรียนรู้
1
รายการสือ่ /อปุ กรณ์การเรียนรู้
1
 ป้ายนเิ ทศ 50
1
 VCD / DVD
อย่างละ 1 ชดุ
 PROJECTER

 เครอื่ งคอมพวิ เตอร์

 ชุดฝึก / ชดุ สาธิต / ชดุ ทดลอง

 Multimedia

 เครอ่ื งเล่นซดี ี

 อื่น ๆ ระบุ …………………………….…………………
* เครอื่ งพมิ พด์ ีด โตะ๊ เก้าอ้ี ผา้ คลมุ เครอื่ ง กระดาษพิมพ์

กระดาษรองพมิ พ์
* แบบสรปุ การรายงานผลการพิมพ์
* สีไม้ หรือ สีนา้
* เหรยี ญยสี่ ิบห้าสตางค/์ หา้ สบิ สตางค์

* หนังสอื เรยี น
* โทรศพั ท์ หรือ เครื่องค้านวณเลข
* แผนภูมิแป้นอกั ษร
* แผนภูมกิ ารพมิ พก์ ้าวหน้า
* ใบงาน
* บันทกึ การพมิ พ์กา้ วหน้า
* แบบทดสอบ
* บอร์ดผลงานทางการพิมพ์
* POWER POINT
* สีเมจิก กระดาษโปสเตอร์ และ เคร่ืองเสยี ง
* แบบสรปุ เปรียบเทียบ การพิมพเ์ รว็ และแม่นย้า
* แบบจบั คคู่ า้ ศัพท์ พร้อมตัวอยา่ ง พิมพ์วางศนู ย์
* ใบความรู้ และแฟ้มตัวอย่าง พมิ พจ์ ดหมายธุรกิจ

3. การพฒั นาสภาพหอ้ งเรยี นเพอ่ื การสรา้ งบรรยากาศการเรยี นรู้
3.1 ควรมหี ้องปรบั อากาศ อุปกรณค์ อมพวิ เตอร์ ให้เพียงพอ แทนหอ้ งและ
เครอ่ื งพมิ พ์ดีดธรรมดา จากวทิ ยาลัยฯ

หนา้ : 21

4. การจดั ระบบความปลอดภยั ในหอ้ งเรยี น กาเครอื่ งหมาย () ในชอ่ งวา่ งที่ตรงกบั ความคิดเหน็ ของทา่ น
 4.1 มปี า้ ยแสดงคาเตือนความปลอดภัย
 4.2 มีระบบสัญญาณเตอื นภัยและอุปกรณ์ป้องกันอคั คีภยั
 4.3 มปี า้ ยแสดงขั้นตอน ระเบยี บและข้อปฏบิ ัติการใช้อุปกรณ์ เครือ่ งมอื เครอื่ งจักร ฯลฯ
 4.4 สถานท่แี ละการจดั เกบ็ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมอื มคี วามสะอาดเปน็ ระเบยี บ
 4.5 มีโต๊ะเก้าอี้เพยี งพอกับผูเ้ รียน
 4.6 มีตารางการใช้ห้องเรียน
 4.7 มีการจัดเก็บวัสด/ุ อปุ กรณ์เป็นระเบียบเรียบรอ้ ยสะดวกแกก่ ารใชง้ าน
 4.8 ขอ้ มูลหรอื สถิตกิ ารเกิดอบุ ตั เิ หตุ
ขา้ พเจา้ ขอรับรองว่าไดด้ าเนนิ การตามข้อมลู รายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) ทุกประการ

ลงช่ือ................................................ผู้รายงาน
(นางกนกวรรณ มลู มณี)

ตาแหนง่ ครู ชานาญการพเิ ศษ

หน้า : 22

ภาคผนวก

หนา้ : 23

ภาคผนวก ก
หลกั ฐานการพฒั นาตนเอง

(เกยี รตบิ ัตร/คาสั่ง)

หนา้ : 24

ภาคผนวก ข
ผลงานครู

หนา้ : 25

ภาคผนวก ค
รปู ภาพประกอบ

หนา้ : 26

ภาคผนวก ก : หลกั ฐานการพฒั นาตนเอง (เกียรตบิ ตั ร/คาสง่ั )

เกียรติบตั ร/คาสง่ั ไดร้ บั ประจาปีการศึกษา 2563

ท่ี วัน เดือน ปี รายการ หนว่ ยงาน หมายเหตุ

อบรมการวจิ ัยเชิงปฏิบตั กิ ารในชนั้ คาส่ัง
691/2563
เรยี น สาหรบั ครอู าชีวศึกษา หอ้ งเอือ้ งคา
วิทยาลัยอาชีวศกึ ษา คาสง่ั
1 8-10 มกราคม ระดับกลาง (Classroom Action 223/2563
2564 Research (CAR) forVocational เชียงราย
คาสงั่
Teacher) รหสั หลกั สูตร 241/2563

625182010 คาสั่ง
194/2563
2 ปี 2563 หัวหน้างานบรหิ ารทว่ั ไป วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษา
เชยี งราย คาสง่ั
225/2563
3 ปี 2563 กรรมการบรหิ ารสถานศึกษา วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษา
เชยี งราย คาสงั่
684/2564
กรรมการและเลขานกุ าร ฝ่าย
คาสง่ั
4 ปี 2563 บริหารทรัพยากร การควบคุม วิทยาลยั อาชีวศกึ ษา 041/2564
ภายในและการบรหิ ารจัดการ เชียงราย

ความเส่ียง ปีงบประมาณ

พศ. 2563

5 ปี 2563 ครูท่ปี รึกษา ระดับชัน้ ชพล.3 วทิ ยาลยั อาชีวศึกษา
สาขาวิชาการเลขานุการ จานวน 5 เชียงราย

คน

23-24 ธนั วาคม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ วทิ ยาลัยอาชีวศึกษา
สถานศกึ ษา วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษา เชยี งราย
6 2563 เชยี งราย และระดบั อาชีวศึกษา วทิ ยาลยั เทคนคิ เชยี งราย

จังหวัดเชียงราย

กรรมการดาเนินการจัดทาขอ้ มูลการ

จดั การสถานศกึ ษาภายใต้ศูนย์ความ วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษา
เชียงราย
7 ปี 2563 เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
(Excellent Center) ณ วิ ท ย า ลั ย

อาชีวศึกษาเชยี งราย

หนา้ : 27

ภาคผนวก ก : หลักฐานการพัฒนาตนเอง (เกียรตบิ ัตร/คาสง่ั )

เกยี รติบตั ร/คาสั่ง ไดร้ บั ประจาปกี ารศึกษา 2563

ท่ี วัน เดอื น ปี รายการ หน่วยงาน หมายเหตุ

ปฏิบัตหิ น้าทเ่ี วรวนั หยดุ ของครู

8 4 เมษายน ตามทไี่ ดร้ ับมอบหมายจาก วทิ ยาลัยอาชีวศึกษา คาสั่ง
2564 และ 10 วทิ ยาลยั ฯ โดยมาปฏิบัติหนา้ ที่ เชียงราย 101/2563
พฤษภาคม ระหวา่ งเวลา 07.00-19.00 น.

2564 ณ วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาเชียงราย
บนั ทึกการปฏิบัตงิ าน ตาม

แบบฟอร์มท่กี าหนด

17-21 มนี าคม กรรมการแขง่ ขนั ทกั ษะวชิ าชีพ วิทยาลัยอาชีวศกึ ษา คาสง่ั
2564 เชยี งราย 093/2563
9 ระดบั สถานศกึ ษา อศจ.ชร และ
ระดบั ภาค วิทยาลยั อาชีวศกึ ษา คาสงั่
เชยี งราย 324/2563
10 ปี 2563 กรรมการชมรมวชิ าชพี
วิทยาลยั อาชวี ศึกษา คาสัง่
11 ปี 2563 กรรมการขับเคล่ือนสถานศกึ ษา เชียงราย 325/2563
คุณธรรม จรยิ ธรรม
วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษา คาสั่ง
12 1 ธนั วาคม กรรมการปฐมริเทศ นักเรยี น เชียงราย 610/2563
2563-2 ฝกึ งาน
และ สถานตี ารวจภธู ร คาสั่ง
เมษายน 2564 จ.ชร. 670/2563

13 ปี งปม. 2563 กรรมการประเมนิ ผลงานจากการ วทิ ยาลยั อาชีวศึกษา คาส่งั
ปฏบิ ัตหิ น้าท่ี ตาแหนง่ ครู เชียงราย 367/2563

14 ปีการศกึ ษา กรรมการ PLC วทิ ยาลัยอาชีวศึกษา
2563 เชียงราย

หนา้ : 28

ภาคผนวก ข : ผลงานครู (เกียรตบิ ตั ร/คาสง่ั )

เกยี รตบิ ัตร และรางวลั ทีต่ นเอง ไดร้ ับประจาปกี ารศึกษา 2563

ท่ี เลขท่ีคาส่งั เร่ือง หน้าที่ทไี่ ดร้ บั มอบหมาย หมายเหตุ
ไดร้ ับรางวัลชมเชย
1 684/2564 ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น ควบคมุ ดูแล ให้คาปรึกษา ระดบั เหรยี ญ
ทองแดง
ใหม่ ระดับสถานศึกษา ในการดาเนนิ การ นา้ พริกสลี ่า
วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษา อยา่ งใกล้ชิด สมนุ ไพร

เชียงราย และระดับ ไดร้ บั รางวลั ชมเชย
ระดบั เหรยี ญ
อาชวี ศึกษาจงั หวัด ทองแดง
น้าพริกสลี า่
เชยี งราย สมนุ ไพร

ช้ัน ชพล.3 สาขาวิชา
การเลขานุการ
ช่ือผลงาน “น้าพรกิ วีล่า
สมนุ ไพร”

2 684/2564 ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น ควบคุม ดูแล ใหค้ าปรกึ ษา

ใหม่ ระดับสถานศึกษา ในการดาเนินการ
วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษา อยา่ งใกลช้ ิด

เชียง ร าย และ ร ะ ดับ

อ า ชี ว ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด

เชียงราย

ชัน้ สบส.1 สาขาวชิ า
การจดั การสานกั งาน

ช่อื ผลงาน “โตะ้ เล้ยี งปลา
จากทอ่ PVC”

หน้า : 29

ภาคผนวก ค : รูปภาพประกอบ

แขง่ ขันสิง่ ประดิษฐค์ นรุ่นใหม่“สุดยอดนวัตกรรมอาชวี ศกึ ษา ระดบั สถานศึกษา”
ชอื่ ผลงาน “นา้ พริกว่ลี ่าสมนุ ไพร”

แข่งขันสง่ิ ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่“สดุ ยอดนวตั กรรมอาชวี ศึกษา ระดบั สถานศึกษา”
ช่ือผลงาน “โตะ้ เลยี้ งปลาจากท่อ PVC”

หนา้ : 30

นาย/นาง กนกวรรณ มลู มณี .............. แผนกวิชา...การเลขานกุ าร

วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาเชยี งราย 670 ถนนธนาลยั ตาบลเวยี ง อาเภอเมอื ง จงั หวัดเชียงราย 57000

หนา้ : 31


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΑΡΡΑ
Next Book
จุลสาร กศน.อำเภอบ้านสร้าง เดือนมีนาคม 2564