The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาวรัชดาพร สว่างแผ้ว ปวช.203เลขที่13

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by punchziiza.131248, 2022-09-05 23:29:39

นางสาวรัชดาพร สว่างแผ้ว ปวช.203เลขที่13

นางสาวรัชดาพร สว่างแผ้ว ปวช.203เลขที่13

รายงาน
คูม่ อื วิชา การใช้คอมพวิ เตอรใ์ นงานบัญชี

จัดทำโดย

นาวสาว รชั ดาพร สวา่ งแผ่ว
ประกาศนยี บตั รวิชาชีพ สาขาการบญั ชี 2/3

อาจารยท์ ป่ี รึกษา
อาจารย์ ทพิ วรรณ ลาภยศ

วิทยาลยั อาชวี ศึกษาพร่
สำนักงานคณะกรรมการอาชวี ศึกษา กระทรวงศึกษาธกิ ารคำนำ

รายงานเล่มน่จ้ี ดั ทำขน้ึ เพือ่ เป็นสว่ นหนึ่งของวิชา การใชค้ อมพิวเตอรใ์ น
งานบญั ชี ชั้นปวช.2 เพือ่ ให้ไดศ้ ึกษาหาความรใู้ นความรูข้ องการใชโ้ ปรแกรม
SMARTBIZ ACCOUNTING และได้ศึกษาอยา่ งเขา้ ใจเพ่อื เปน็ ประโยชนก์ ับ
การเรยี นผจู้ ัดทำหวังวา่ รายงานเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชนก์ ับผู้อ่าน หรอื นกั เรยี น
นกั ศกึ ษา ทีก่ ำลงั หาข้อมูลเร่ืองนี้อยู่ หากมีขอ้ แนะนำหรอื ขอ้ ผดิ พลาดประการ
ใด ผจู้ ัดทำขอน้อมรบั ไว้และขออภยั มา ณ ทนี่ ดี้ ้วย

จดั ทำโดย
นางสาว รัชดาพร สวา่ งแผว้

สารบญั ข

เรื่อง หนา้

คำนำ ก
สารบญั ข
บนั ทึกบญั ชี รายการคา้ ท่ีเกดิ ขน้ึ 1 พฤษจกิ ายน 2563 10-36
บนั ทกึ บัญชี รายการคา้ ทเี่ กิดขน้ึ 31 ธันวาคม 2563 37-57
ยอดยกมาเดอื น 11/2563 58-59
ปดิ บัญชภี าษซี อ้ื ภาษขี าย 60
รายงานภาษขี าย 11/2563 61-62
รายงานภาษซี ้อื 11/2563 63-64
รายงานภาษขี าย 12/2563 65-66
รายงานภาษีซ้ือ 12/2563 67-68
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 69-71

1

การสรา้ งบริษทั

2

เพิ่มและแก้ไข รายละเอยี ดชองบริษัท

\

3

F3 เพมิ่ บริษทั

4

ใส่รายละเอยี ดข้อมูลบรษิ ทั

5

6

7

8

9

10

บนั ทกึ บญั ชี รายการคา้ ทีเ่ กิดข้นึ 1 พฤษจกิ ายน 2563

วันท่ี 1/11/2563 สมดุ รายวันรับเงนิ

1 รับชำระหนีจ้ ากบรษิ ัท สามารถคอม จำกัด ซงึ่ โอนเงนิ เขา้ บญั ชเี งินฝาก
ออมทรพั ย์ ธ.กรุงไทยตามใบสง่ ของ/ใบกำกบั ภาษ/ี ใบแจ้งหนเี้ ลขที่
AR002/015

11

วนั ที่ 1/11/2563 สมดุ รายวนั รับเงนิ
F7-Link (SINV_PROD) SR

ออกใบเสรจ็ รับเงิน/ใบกำกับภาษี จากการขายสินคา้ เปน็ เงนิ สดใหก้ บั นายคมก
รชิ ชนะโชค จำนวน 38,100 บาท

12

F7-Link (SINV_PROD) SR

13

วนั ท่ี 2/11/2563 สมุดรายวนั ทว่ั ไป

2 นำเงนิ ที่ไดจ้ ากการขายเมื่อวันท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2563 ทั้งหมดฝากเข้า
บญั ชเี งนิ ฝากออมทรัพย์ ธ. กรงุ ไทย

14

วันท่ี 4/11/2563 สมดุ เงนิ สดจา่ ย

4 จ่ายชำระหนใี้ หบ้ รษิ ทั แอดไวซ์ จำกดั ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
เลขที่ TAR00634โดยสง่ั จา่ ยเชค็ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขท่ี C033 5 ลงวนั ที่
ปัจจุบนั ไดร้ บั ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0063148

15

วนั ที่ 5/11/2563 สมดุ รายวนั ทว่ั ไป

5 ต้ังวงเงินสดยอ่ ย จำนวน 20,000 บาท โดยถอนเงนิ จากบญั ชเี งนิ ฝาก
ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ใบถอนเงินเลขที่ 4012 (สมดุ รายวันท่วั ไป)

16

วนั ที่ 6/11/2563 สมดุ เงนิ สดจา่ ย

6 ยน่ื แบบ ภงด.1 เพื่อนำส่งภาษีเดือนตุลาคม 2563 ให้กรมสรรพากรเปน็
เงนิ สดได้รับใบเสรจ็ รบั เงนิ เลขท่ี 453218 (สมดุ รายวันจา่ ย)

17

วนั ท่ี 7/11/2563 สมุดเงนิ สดจ่าย

F7-Link (PBILL_VAT) PV

ค่านำ้ ประปาค้างจา่ ย

7จ่ายเงนิ สดชำระค่าใชจ้ า่ ยค้างจ่ายตามใบแจ้งหน้เี ดือนตลุ าคม 2563
ดงั น้ี

- ค่าน้ำประปา (รวมภาษีมูลคา่ เพ่มิ แล้ว) ไดร้ บั ตน้ ฉบบั ใบเสรจ็ รับเงนิ /
ใบกำกบั ภาษี เลขท่ี 006309014

- คา่ ไฟฟ้า (รวมภาษมี ูลคา่ เพ่ิมแล้ว) ไดร้ ับต้นฉบับใบเสร็จรบั เงนิ /
ใบกำกับภาษี เลขที่ 000113092563

18

คา่ ไฟฟา้ คา้ งจา่ ย
F7-Link (PBILL_VAT) PV

19

คา่ นำ้ ประปา
F7-Link (PBILL_VAT) PV

20

วนั ท่ี 8/11/2563 สมุดซ้อื เชือ่

8 ซื้อสินคำเป็นเงนิ เชอื่ จำนวน 223,500 บาท จากบริษทั แคไวซ์ จำกดั
ไดร้ บั ใบกำกบั ภาษ/ี ใบส่งของ/ใบแจง้ หนี้ เลขท่ี TAR006121 เงอ่ื นไข
การชำระเงิน 2/10, /60 และเง่ือนไข F.O.B. Shipping Point

21

วันท่ี 9/11/2563 สมุดขายเชือ่

F7-Link (SINV_PROD) SI

9 ขายสินค้าเป็นเงนิ เช่ือให้ บรษิ ทั สามารถคอม จำกดั จำนวน 21 1,800
บาท ออกใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษ/ี ใบแจ้งหน้ี เลขที่ AR002/021 เงื่อนไข
การชำระเงนิ 2/10, n/30

22

วนั ท่ี 9/11/2563 สมดุ เงินสดรับ

9รับชำระหน้จี าก บรษิ ัท เอ็ม เอฟ อี ชี จำกดั โดยการโอนเงินเขา้ บญั ชี ธ.
กรุงไทย อ้างถงึ ใบกำกบั ภาษ/ี ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ AR003/018

23

วันท่ี 10/11/2563 สมุดรายวนั ทว่ั ไป
F7-Link (SINV_PROD) SM
10 รับคนื สินคา้ ทข่ี ายเม่อื วันที่ 9 พฤศจกิ ายน 2563 จำนวน 10,200 บาท

24

วันท่ี 13/11/2563 สมุดเงินสดรับ

F7-Link (SBILL_VAT) RV

13ใหบ้ รกิ ารซ่อมแซมคอมพวิ เตอร์ใหแ้ ก่ หจก. เอสพีซี ตามใบกำกบั
ภาษ/ี ใบเสรจ็ รับเงิน

จำนวน 2,000 บาท ถกู หกั ณ ทจ่ี า่ ย 3% ไดร้ บั หนงั สือรบั รองหกั ณ ที่
ง่าย เลขท่ี 13021 (Tax35729800022354 ทอ่ี ยู่ 51 ม.4 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000)

25

วันที่ 14/11/2563 สมดุ เงินสดจา่ ย

14 ย่นื แบบ และนำส่งเงินสมทบประกันสงั คมรอนำส่งของ เดอื น
ตลุ าคม เปน็ เงินสด

ไดร้ ับใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานประกันสังคม เลขที่ 403512 (สมดุ
รายวนั จ่าย)

26

วนั ท่ี 15/11/2563 ไม่บันทึกรายการ
15 ย่นื แบบแสดงรายการเพือ่ เสยี ภาษมี ูลค่าเพ่มิ ประจำเดอื นตลุ าคม
โดยไม่มีภาษีที่ต้องชำระ ได้รบั ใบเสร็จรับเงนิ เลขท่ี 65746

27

วันท่ี 20/11/2563 สมุดรายวนั สดจา่ ย

20 จา่ ยชำระหนบ้ี ริษัท คลังคอมพิวเตอร์ จำกัด ตามใบกำกับภาษี/ใบสง่
ของเลขท่ี TAC010012 โดยสั่งจ่ายเช็คผา่ นบญั ชเี งินฝากกระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณชิ ย์ เลขที่ C0336 ลงวันท่ีปัจจุบนั ไดร้ ับใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี 6310202

28

วนั ท่ี 26/11/2563 สมดุ รายวนั ท่ัวไป

26 ไดร้ บั ใบแขง็ หนีค้ ำนำ้ ประปา เลขท่ี 0060349998 จำนวน 699.78
บาท และใบแจง้ หน้ีคา่ ไฟฟา้ เลขที่ 000022098765 จำนวน 3,44 1 .16
บาท (ทงั้ สองรายการรวมภาษมี ลู คา่ เพิม่ แล้ว) (สมดุ รายวนั ทว่ั ไป)

29

วนั ท่ี 26/11/2563 สมุดรายวนั รับ

F7-Link (PBILL_VAT) PV

26 รบั ชำระหนจ้ี ากบรษิ ทั พรเี มยี ร์ เทคโนโลยี จำกัด โดยไดร้ ับโอนเงนิ
เขา้ บัญชีเงินฝากออมทรพั ย์ ธ.กรุงไทย อ้าง ถึงใบกำกับภาษ/ี ใบสง่ ของ/
ใบแจง้ หน้ี เลขท่ี AR001/012

30

วนั ท่ี 28/11/2563 สมุดเงนิ สดจา่ ย

28 จา่ ยชำระคา่ โทรศพั ทร์ ายเดือนให้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกดั เปน็
เงินสด จำนวน 2,100 บาท (ราคากอ่ นภาษีมลู คา่ เพ่ิม) ได้รับ
ใบเสร็จรับเงนิ /ใบกำกบั ภาษเี ลขที่ 9547661 โดยหกั ภาษี ณ ท่ีจา่ ยตามที่
กฎหมายกำหนด และออกหนงั สือรับรองหกั ณ ทจี่ ่าย (สมุดรายวันจ่าย)
(รหัส OP04 : Tax ID :0105549034548 ทีอ่ ยู่ อาคารทรูทาวเวอร์ 18
ถนนรชั ดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310)

31

วนั ท่ี 30/11/2563 สมุดรายวันสดจา่ ย

30 จา่ ยชำระหน้บี ริษทั เคพวี าย เทคโนโลยี จำกดั ตามใบกำกับภาษี/ใบ
ส่งของเลขที่ C001/004 โดยส่งั จา่ ยเช็คธนาคารไทยพาณชิ ย์ เลขท่ี
C0337 ลงวันที่ปจั จบุ นั ได้รับใบเสร็จรบั เงนิ

เลขท่ี C00-06309-30 (เชค็ ผ่านวนั น้ีเรียบร้อย)

32

วนั ที่ 30/11/2563 สมุดรายวันสดจ่าย

30 โอนเงนิ จากบัญชีเงินฝากออมทรพั ย์ ธ.กรงุ ไทย เขา้ บัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือน

ให้พนักงาน จำนวน 93,000 บาท โดยหักภาษี ณ ทจี่ ่าย 250 บาท และหัก
เงนิ ประกันสังคม 5% ในสว่ นของลูกจา้ ง จำนวน3,700 บาท และ
นายจา้ งสมทบใหอ้ กี 5% เทา่ กนั (สมุดรายวนั จา่ ย)

33

วันท่ี 30/11/2563 สมุดรายวนั สดจา่ ย
30 ปิดบญั ชภี าษซี ือ้ ภาษีขาย ประจำเดือน พฤศจกิ ายน 2563

34

วันท่ี 30/11/2563 สมดุ รายวันท่วั ไป

ค่าเสอ่ื มราคาสะสมอาคาร

35

คา่ เส่อื มราคาสะสมเคร่อื งมือและอุปกรณ์
คา่ เส่อื มราคาสะสมอุปกรณส์ ำนกั งาน

36

คา่ เส่อื มราคาสะสมเคร่อื งยานพาหนะ

37

บนั ทึกบญั ชี รายการค้าท่เี กดิ ข้นึ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ 1/12/2563 สมดุ รายวนั รบั

1 ซือ้ โต๊ะคอมพวิ เตอรจ์ าก บรษิ ัท โฮมเฟอรน์ เิ จอร์เชยี งราย จำกดั เพื่อใช้
ในบริษัท 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท โดยโอนผ่านเงนิ ฝากออมทรพั ย์ ธ.
กรุงไทย เลขที่ใบถอน 4012 ได้รับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/
ใบเสร็จรบั เงนิ เลขที่ AC003-102 อัตราคา่ เสื่อมราคา 20% ราคาซาก 1
บาท ประมาณอายกุ ารใช้งาน 5 ปี (สมดุ รายวนั จา่ ย) (NA006 : อปุ กรณ์
สำนกั งาน, Tax ID : 3520400343212)

38

วันท่ี 3/12/2563 สมุดซอ้ื เช่ือ

3 ซ้ือสินค้าเป็นเงนิ เช่ือ จาก บริษทั เค พี วาย เทคโนโถยี จำกดั จำนวน
141,000 บาท ไดร้ ับใบกำกบั ภาษ/ี ใบสง่ ของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ C001/021
เงื่อนไขการชีเงนิ n/45เงือ่ นไข F.O.B. Shipping Point

39

วนั ท่ี 5/12/2563 สมดุ เงินสดรบั

5 รบั ชำระหนี้จาก บริษทั สามารถคอม จำกดั โดยโอนเงนิ เขา้ บญั ชีเงนิ
ฝากออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย และออกใบเสร็จรบั เงนิ

40

วนั ท่ี 6/12/2563 สมดุ เงินสดจา่ ย
6 ออกใบกำกับภาษ/ี ใบส่งของ/ใบแจ้งหน้ี จากการขายใหบ้ ริษทั เอม็
เอฟ อซี ี จำกดั จำนวน 257,100 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30
วันท่ี 6/12/2563 สมุดขายเช่ือ

41

6 บริษัทจา่ ยค่าขนสง่ ที่ขายสินค้าในวนั นี้เป็นเงนิ สดให้ บริษัท แฟลช
เอ็กซ์เพลส จำกดั จำนวน 1,500 บาท ได้รับใบเสรจ็ รบั เงินเลขที่ 0098 หกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย 1%เงือ่ นไข F.O.B. Shipping Point (สมุดรายวนั จา่ ยเงนิ )
(บริษทั แฟลช เอก็ ซเ์ พลส จำกดั : เลขประจำตวั ผเู้ สยี ภาษี
0579900041154 ทอ่ี ยู่ 351/2 ถ.อุตรกจิ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000)

42

วันท่ี 7/12/2563 สมุดเงนิ สดจา่ ย

7 ยื่นแบบ ภงด.1 และ ภงด.53 เพอ่ื นำส่งภาษี เดอื นพฤศจิกายน 2563 ให้
กรมสรรพากรเป็นเงินสด ได้รบั ใบเสรจ็ รบั เงินเลขที่ 453398 (สมุรายวนั
จ่าย)

43

วันที่ 9/12/2563 สมุดเงนิ สดจา่ ย

F7-Link (PBILL_VAT) PV

9 ง่ายเงินสดชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามใบแจง้ หน้ี เดือนพฤศจิกายน
2563 ดังนี้

- ค่านำ้ ประปา (รวมภาษมี ูลค่าเพ่ิมแลว้ ) ไดร้ ับตน้ ฉบับใบเสร็จรบั เงนิ /
ใบกำกบั ภาษี เลขท่ี 0060349998

- คา่ ไฟฟ้า (รวมภาษีมูลคา่ เพิม่ แลว้ ) ได้รับต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี เลขท่ี 000022098765

44

คา่ นำ้ ประปา

45

คา่ ไฟฟา้

46

วันท่ี 10/12/2563 สมุดเงนิ สดจ่าย

10 ย่นื แบบและนำส่งเงนิ สมทบประกนั สังคมรอนำสง่ ของ เดอื น
พฤศจกิ ายน เป็นเงินสด ไดร้ บั ใบเสรจ็ สำนกั งานประกนั สังคม เลขท่ี
403967 (สมุดรายวันจา่ ย)

47

วนั ที่ 13/12/2563 ไมบ่ นั ทกึ รายการ
13 ย่นื แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลคา่ เพิม่ ประจำเดอื นพฤศจกิ ายน
โดยไม่มีภาษที ่ตี อ้ งชำระ ได้รับใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 65868


Click to View FlipBook Version