The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fariza ibrahim, 2019-12-22 02:03:16

MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

KANDUNGAN HALAMAN

1. Isi Kandungan 1
2. Butir-Butir Peribadi 2
3. Tinta Pengetua SMK Sungai Pasir Kechil 3
4. Surat Pelantikan Menjalankan Tugas 4
5. Perakuan Menerima Tugas 5
6. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 6
7. Visi Misi KPM 7
8. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 8
9. Melangkah Ke Hadapan 9
10. Naratif Baharu Amalan Pendidikan 10
11. Penerapan Nilai Murni Di Sekolah Sepanjang Tahun 2020 11
12. Motto dan Piagam Pelanggan 12
13. Rasional Logo Sekolah 13
14. Pelan Kedudukan Bilik Darjah SMK Sungai Pasir Kechil 14
15. Pelan Laluan Kecemasan Sekolah 15
16. Pakej Mata Pelajaran Yang Ditawarkan Tahun 2020 16
17. Arahan Tetap Pengetua 17
18. Takwim Sesi Persekolahan 2020 32
19. Kalendar Hari-Hari Kelepasan Am Negeri Kedah 34
20 Cuti Peristiwa Tahun 2020, Takwim Ujian dan Peperiksaan 2020 35
21. Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2020 36
22. Takwim Persekolahan SMK Sungai Pasir Kechil Tahun 2020 37
23. Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Tahun 2020 62
24. Jawatankuasa Pengurusan Dan Pentadbiran 63
25. Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Tahun 2020 68
26. Jawatankuasa Kurikulum 69
27. Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid Tahun 2020 73
28. Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 74
29. Carta Organisasi Pengurusan KokurikulumTahun 2020 78
30. Jawatankuasa Kokurikulum 79
31. Takwim Kegiatan Unit Kokurikulum 2020 85
32. Jadual Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 86
33. Tatacara Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Bilik Darjah 87
34. Kumpulan Pemantauan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2020 88
35. Jadual Pemantauan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2020 89
36. Jadual Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran (PdPc) Guru 2020 90
37. Jadual Agihan Semakan Kekerapan Latihan Murid Tahun 2020 92
38. Jadual Agihan Tugas Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah Tahun 2020 93
39. Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid Tahun 2020 94
40. Jadual Bertugas Harian Pengurusan 2020 95
41. Pelaksanaan Amalan Guru Penyayang-Jadual Sambut Kehadiran Murid 96
42. Tugas Guru Bertugas Mingguan 97
41. Jadual Guru Bertugas Mingguan 99
42. Senarai Nama Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana 104
43. Catatan Memo 107

- 1 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

BUTIR-BUTIR PERIBADI

Nama :.................................................................................................

Jawatan :.................................................................................................

Alamat Rumah :.................................................................................................

No Tel : (R) ................................. (HP):..............................................

No K/P :................................................................................................

Tarikh Mula Berkhidmat:................................................................................................

Tarikh Dilantik : ................................................................................................

No. Cukai Pendapatan : ................................................................................................

No KWSP : ................................................................................................

No JPK (P) : ................................................................................................

Kod Sekolah : KEA 3119

No.Tel Pejabat : 04-4430104

Bil e-Pengurusan ID Pengguna Kata Laluan (password)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Orang yang patut dihubungi sekiranya berlaku kecemasan

Nama : ................................................................................................

Hubungan : ................................................................................................

Alamat : ................................................................................................

No Telefon : ................................................................................................

- 2 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

Tinta

PENGETUA SMK SUNGAI PASIR KECHIL

Untuk Semua Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana(AKP)
SMK Sungai Pasir Kechil (SMKSPK)

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah kerana
dengan izin-Nya kita masih lagi diberi kekuatan dan kesungguhan untuk memikul amanah
yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan
tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa Pengurusan Sekolah kerana telah berjaya
menyiapkan dan menghasilkan buku Manual Pengurusan SMK Sungai Pasir Kechil tahun
2020. Sesungguhnya, buku Manual Pengurusan sekolah ini sangat penting sebagai rujukan
dan garis panduan kepada guru-guru dan AKP dalam rangka melaksanakan tugas dengan
lebih efisien dan berfokus.

Bidang pendidikan negara sememangnya bersifat dinamik bagi memenuhi keperluan
semasa khususnya di peringkat global. Oleh hal yang demikian, warga pendidik dan AKP
merupakan arkitek sosial yang memikul tanggungjawab sangat besar dalam memberikan
pendidikan, menyampaikan ilmu, membentuk peribadi dan sahsiah sekali gus menjana
potensi murid ke arah yang lebih optimum. Sehubungan dengan itu, diharapkan guru-guru
dan AKP dapat membuat perancangan dan menyediakan program-program khusus dalam
semua aspek sepanjang tahun 2020 bagi merealisasikan hasrat ke arah kemenjadian murid
yang lebih berkualiti.

Kita sebagai warga pendidik perlu sentiasa memperlengkap diri dengan pelbagai ilmu dan
kemahiran bagi mendepani cabaran masa hadapan. Dalam hal ini, warga pendidik
seharusnya bekerja sebagai satu pasukan bermula di peringkat panitia masing -masing
sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Ilmu dan kemahiran yang dimiliki oleh individu
seharusnya dikongsi dan dimanfaatkan semaksimum mungkin bagi meningkatkan mutu
pendidikan negara. Secara tidak langsung, hal ini dapat membentuk warga SMKSPK yang
berketerampilan,profesional, berkualiti dan beretika.

Saya yakin dan percaya bahawa SMKSPK mampu menyediakan landskap pembelajaran
yang terancang, menarik, berkualiti dan berkesan kepada semua murid. Selain itu, saya
juga melihat bahawa SMKSPK dapat menjadi wadah terbaik untuk melahirkan insan yang
mempunyai kecemerlangan ilmu dan keunggulan sahsiah yang akhirnya menjadi Khalifah
yang dapat menyempurnakan tuntutan agama, bangsa dan negara.

Selamat menjalankan tugas sepanjang tahun 2020.
“Sinergi Pemuafakatan Kecemerlangan”
Iltizam Inovatif Cemerlang

YM Tengku Fariza binti Tengku Ibrahim
Pengetua
SMK Sungai Pasir Kechil

- 3 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL

KM 6 , JALAN KUALA KETIL, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

Tel : 04-4430104 e-mel : [email protected]

____________________________________________________________________________

Ruj.Kami : SMKSPK.100-1/5/1

Tarikh : 26 Disember 2019

........................................................

Tuan/Puan,

PELANTIKAN MENJALANKAN TUGAS SEPERTI YANG TERKANDUNG
DALAM BUKU MANUAL PENGURUSAN SMK SUNGAI PASIR KECHIL
TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik untuk menjalankan tugas-tugas
khas seperti yang tercatat dalam buku Manual Pengurusan SMK Sungai Pasir Kechil Tahun
2020.

3. Pihak sekolah amat berbesar hati atas kesudian tuan/puan menerima pelantikan ini dan
berharap agar tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh
integriti dan akauntibiliti.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KEDAH AMAN MAKMUR-HARAPAN BERSAMA MAKMURKAN KEDAH”
“PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH GEMILANG”

Saya yang menjalankan amanah,

(YM TENGKU FARIZA BINTI TENGKU IBRAHIM)
Pengetua
SMK Sungai Pasir Kechil

- 4 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL

KM 6 , JALAN KUALA KETIL, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

Tel : 04-4430104 e-mel : [email protected]

____________________________________________________________________________

Ruj.Kami : SMKSPK.100-1/5/1

Tarikh : 26 Disember 2019

PERAKUAN MENERIMA TUGAS

Saya dengan ini menerima tugas-tugas yang tertera dalam buku ini untuk dilaksanakan
dengan penuh kesedaran, amanah dan tanggungjawab demi untuk kejayaan dan
kecemerlangan murid dan sekolah, di samping untuk memartabatkan profesion keguruan.

Senarai Tugas:

Bil Pengurusan Bidang Kurikulum Bidang Hal Ehwal Bidang Kokurikulum
Murid

Tandatangan: Disahkan oleh

Nama pegawai: ........................................... (YM TENGKU FARIZA BINTI TENGKU IBRAHIM)
Pengetua
Tarikh : .......................................... SMK Sungai Pasir Kechil

- 5 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

- 6 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

- 7 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

- 8 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020- 9 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

- 10 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

- 11 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

MOTTO

Iltizam, Inovatif, Cemerlang

Keazaman yang tinggi dan kukuh
serta sikap dahagakan ilmu

setiap warga sekolah akan membuahkan kejayaan
dan seterusnya menjadikan SMK Sungai Pasir Kechil

antara sekolah yang cemerlang dalam
bidang kurikulum, sahsiah dan kokurikulum.
Segulung ijazah menjadi matlamat, bidang sukan tidak diabaikan,

sains dan teknologi tidak dilupakan.

PIAGAM PELANGGAN

Kami guru dan staf sokongan berikrar dan berjanji
dengan penuh iltizam untuk menumpukan segala usaha dan tenaga kami
bagi menyampaikan perkhidmatan terbaik melalui perkara-perkara berikut:

 Memastikan murid-murid sekolah ini dididik dan dibimbing
ke arah kecemerlangan dalam bidang akademik, kokurikulum dan

sahsiah untuk menjamin pembangunan insan selaras dengan
aspirasi negara.

 Memastikan semua murid mendapat keperluan pembelajaran
yang berkualiti, memperoleh kebajikan dan keselamatan
pada setiap waktu persekolahan.

 Melaksanakan tugas dengan ikhlas, amanah, proaktif,
kreatif dan inovatif demi mencapai pendidikan berkualiti.

 Menyediakan prasarana yang lengkap dan persekitaran sekolah
yang bersih,ceria, kondusif dan selamat.

 Mewujudkan hubungan mesra antara guru, staf sokongan,
para murid,ibu bapa dan masyarakat setempat.

 Melayani keperluan semua pelanggan dalaman dan luaran
sekolah dengan mesra dan berkualiti

- 12 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

Rasional Logo Sekolah

Lencana ini mempunyai 6 lambang yang setiap satunya mempunyai makna tersendiri. Lencana ini
menggambarkan ciri-ciri dan halatuju sekolah ini ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan.

LAMBANG MAKNA
Perisai Semangat yang mapan, jati diri, perpaduan dan kecemerlangan
yang hendak dicapai.
Buku Ilmu yang bermanfaat
Pena Instrumen penting dalam penerokaan ilmu
Gerigi Mesin Sains dan teknologi
2013 Detik sejarah sekolah ini dibuka sebagai gedung ilmu
Topi Ijazah Destinasi kejayaan

Lencana ini menggunakan 5 warna iaitu Biru Tua, Ungu Muda, Kuning, Merah dan Putih yang membawa
maksud seperti berikut:

WARNA MAKSUD
Biru Tua
Ungu Muda Bermaksud kesejahteraan, ketenangan dan jati diri yang hendak
Kuning disemai ke dalam jiwa anak didik.
Merah
Melambangkan keperibadian yang tinggi serta mengamalkan nilai-
Putih nilai murni

Bermaksud keazaman warga sekolah mencapai kejayaan dan
kecemerlangan

Melambangkan kesungguhan, ketekunan dan keberanian untuk
menghadapi semua cabaran yang mendatang.

Bermaksud wawasan yang hendak dicapai.

- 13 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

PARKIR GURU Tandas Tandas
Murid (P)
Murid (P)

5 WAJA 5 WIRA 4 INSPIRA

BENGKEL RBT

2 PERDANA 2 INSPIRA 2 PERSON

Bilik Bilik seni Makmal
Pengawas komputer
Persalinan (P) 1 WIRA 1 PERDAN
Gimnasium
BENGKEL RBT

BLOK F

D Bilik 3 3 WAJA Anjung
E BT/Moral PERSONA 1 WAJA Ilmu
W
A 5 1 INSPIRA BLOK
N
PERD PUSAT SUMBER ZAABA
A
S ANA
P
I Makmal ANJUNG MAHABBAH BLOK C DATARAN
R Bahasa
A
S 5 BILIK GURU 1
I PERSONA
PKK PK HEM PENGETUA
Security
Bilik Kaunseling Bilik Bilik
KESEL Tayangan Kudapan Mesyuarat
AMAT
AN BLO

MEDAN LETAK KERET

- 14 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

A 4 WIRA 4 WAJA 4 PERSONA Tandas KAFETERIA
NA 2 WAJA 2 WIRA 4 PERDANA Murid
NA 1 PERSONA Persalinan (L) KKKKKKafeteria
IRIZ (L)
BLOK E

Bilik SURAU
Math AL –HUDA

Bilik
Persediaan

g 3 WIRA 3 INSPIRA Makmal Fizik
3 Makmal Kimia
1 EXORA
KD PERDANA

BLOK B Makmal Sains (Men. Rendah)

HARAPAN

GKM BILIK GURU 2 Makl Sains
(men. Atas)
PEJABAT PKP MakSmaialnsBinsologi

Koperasi Bilik Disiplin Stor
sukan
Bilik
Kesihatan

OK A

TA PENTADBIR DAN STAF

- 15 - | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020PAKEJ MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN TAHUN 2020

PERALIHAN

M/P ABM BM BT BI PSV PJPK
TIINGKATAN
/ // / //
IRIZ

TINGKATAN 1, 2 DAN 3

M/P BM BI PI MT SN SEJ GEO RBT PJPK PSV PM BT
TIINGKATAN

1 EXORA / / / / / / / / / / //

1 INSPIRA / / / / / / / / / / //

1 WAJA ////// / / / / //

1 WIRA ////// / / / / //

1 PERSONA / / / / / / / / / / //

1 PERDANA / / / / / / / / / / //

2 INSPIRA / / / / / / / / / / //

2 WAJA ////// / / / / //

2 WIRA ////// / / / / //

2 PERSONA / / / / / / / / / / //

2 PERDANA / / / / / / / / / / //

3 INSPIRA / / / / / / / / / / //

3 WAJA ////// / / / / //

3 WIRA ////// / / / / //

3 PERSONA / / / / / / / / / / //

3 PERDANA / / / / / / / / / / //

M/P 4 4 TINGKATAN 4 DAN 5 5 5 5
TIINGKATAN PDNA PSNA PSNA WIRA WAJA
44 4 5
BM / / WIRA WAJA INSP PDNA / / /
BI / / / / /
PI / / // / / / / /
MT / / // / / / / /
SN / // / / / / /
SEJ / / // / / / / /
SV / / // / / / / /
PJPK / / // / / / / /
PM / / // / / / / /
FIZIK // / /
/ / // / /
KIMIA
BIOLOGI / / /
/ /
MAT. / / /
TAMBAHAN / /
PERNIAGAAN
/ /
P. AKAUN
/ ///
GEOGRAFI ///
//
PSV
BT // / /

KESUS.TAMIL // /

// /

16 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

ARAHAN TETAP PENGETUA

1.0 ARAHAN AM KEPADA GURU

1.1 Guru hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan
1.2 Kebangsaan, Etika Kementerian Pelajaran,Tonggak 12 , PPPM dan Naratif Baharu
1.3 Amalan Penididikan.
1.4 Guru hendaklah bersama-sama memahami, berkongsi dan menghayati Visi dan Misi
Sekolah.
1.5 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi, Matlamat dan Objektif
Sekolah.
1.6 Semua guru dikehendaki hadir lebih awal, sekurang-kurangnya 10 minit sebelum waktu
1.7 permulaan sekolah.Guru dikehendaki ‘punch card’’ sewaktu datang, balik atau semasa
1.8 meninggalkan kawasan sekolah bagi sesuatu urusan berdasarkan surat Pekeliling Am
1.9 Bil.2 Tahun 1981. Ia akan disemak oleh Pihak Pengurusan sebaik sahaja loceng
pertama dibunyikan.
1.10 Guru-guru yang tidak dapat hadir ke sekolah kerana sakit atau sebagainya hendaklah
1.11 memberitahu pihak sekolah lebih awal dengan apa-apa cara sekalipun atau sebelum
1.12 bermulanya waktu pertama untuk tujuan menempatkan GURU GANTI, bukan
1.13 mendiamkan diri dan menyerahkan ‘CUTI SAKIT’ pada hari berikutnya.
1.14 Guru yang datang lewat ke sekolah atau tidak datang langsung boleh dianggap
sebagai telah mengabaikan tugas dan tanggungjawab serta telah melanggar Etika
1.15 Perkhidmatan Perguruan dan tindakan tatatertib boleh diambil ke atasnya.
Guru-guru dikehendaki memakai pakaian yang sesuai dengan profesion perguruan.
(RUJUK SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.7/2001-GARIS PANDUAN GURU
KETIKA BERTUGAS DI SEKOLAH)
Semua guru dikehendaki memberi kerjasama menjayakan aktiviti-aktiviti rasmi yang
dianjurkan oleh pihak sekolah
Guru-guru dikehendaki berada di sekolah sepanjang hari persekolahan .Guru-guru yang
hendak keluar dari kawasan sekolah perlu mendapat kebenaran pengetua dan mengisi
Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja di bawah
Perintah Am Bab G. Catatkan butiran dalam Buku Keluar-Masuk dan dapatkan Slip
Khas Kebenaran tersebut. Guru-guru perlu menyerahkan Slip Khas Kebenaran tersebut
kepada pihak pengawal keselamatan dan catatkan di dalam buku keluar masuk
pengawal keselamatan.
Merokok adalah dilarang di kawasan sekolah.(Sila rujuk dan patuhi Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil 5/1997)
Guru-guru tidak dibenarkan membuat sebarang hubungan dengan pihak luar secara
lisan atau tulisan tanpa mendapat kelulusan Pengetua terlebih dahulu. Urusan
dengan pihak luar mestilah melalui Pengetua.
Guru-guru dilarang melayan atau dilarang membuat sebarang urusan dengan penjual/
pembekal/kontraktor tanpa kebenaran Pengetua.
Semua guru adalah Guru Disiplin dan perlu mengambil tindakan segera terhadap
murid-murid yang didapati melanggar peraturan di dalam atau di luar sekolah.
Pada akhir semester/cuti penggal ,semua tugas dan tanggungjawab hendaklah
disempurnakan. Semua kunci bilik khas /kunci sekolah hendaklah dipulangkan ke
pejabat. Sebelum bercuti atau berpindah sekolah, semua urusan yang berkaitan
hendaklah diselesaikan terlebih dahulu.
Guru-guru yang bertanggungjawab dalam pengurusan stok dan inventori hendaklah
sentiasa mengemaskini stok di bawah jagaannya .Verifikasi stok hendaklah dijalankan
sepertimana yang dijadualkan.

17 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

1.16 Semua guru dikehendaki mematuhi Pekeliling Kementerian Pendidikan 256 bila
1.17 melengkapkan Buku Rekod/Fail Persediaan Mengajar.
1.18 Guru-guru tidak dibenarkan mengadakan apa-apa upacara atau majlis tanpa
1.19 mendapat kebenaran daripada pengetua terlebih dahulu.
1.20 Semua aktiviti sekolah yang melibatkan murid keluar dari kawasan sekolah hendaklah
terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada ibubapa/penjaga.
1.21 Guru mestilah mempunyai sikap proaktif, daya kreativiti dan berinovasi secara
1.22 menyeluruh dalam semua aspek.
1.23 Semua guru kelas dikehendaki mengambil kehadiran / kedatangan muridnya pada
setiap hari persekolahan sebelum waktu kedua. Buku jadual kedatangan hendaklah
1.24 sentiasa berada di pejabat pentadbiran sekolah. Guru kelas hendaklah menghubungi
ibu/bapa murid yang tidak hadir secepat mungkin.
1.25 Guru kelas dikehendaki sentiasa mengemaskini segala butiran yang terdapat dalam
1.26 jadual kedatangan murid dan sistem APDM. Penyelaras Tingkatan akan membuat
semakan dari semasa ke semasa.
Perhimpunan pagi harian dan perhimpunan mingguan adalah upacara rasmi sekolah
Semua guru diwajibkan hadir di tempat yang disediakan. Telefon bimbit hendaklah
‘dimatikan’/berada dalam mod senyap.
Guru bertugas mingguan hendaklah mencatatkan segala aktiviti atau peristiwa yang
berlaku sepanjang minggu di dalam Buku Laporan Bertugas. Buku tersebut hendaklah
ditulis dan disimpan di pejabat sekolah setiap hari bagi tujuan pemantauan oleh
pihak pengurusan sekolah.
Semua guru diharapkan dapat mematuhi segala arahan/peraturan bagi mewujudkan
suasana yang harmoni dan selesa. Adalah diharapkan semua guru dapat melahirkan
budaya kerja cemerlang bagi meningkatkan prestasi diri, sekolah, masyarakat dan
negara.
Guru-guru perlu memastikan kebersihan kelas terlebih dahulu sebelum memulakan
pengajaran.
Guru tidak dibenarkan berurusan dengan individu-individu, kumpulan atau syarikat-
syarikat tertentu tanpa kebenaran daripada Pengetua.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1.27 Guru-guru yang mengajar dikehendaki hadir tepat pada waktunya atau lebih awal
1.28 apabila pertukaran waktu berlaku. Keadaan ini membolehkan kelas berkenaan
terus terkawal. Guru- guru tidak dibenarkan mengarah murid-murid keluar untuk
1.29 sesuatu tujuan yang bukan berkaitan dengan pelajaran pada waktu pengajaran dan
1.30 pembelajaran.
Kelas mesti berada dalam suasana yang tenteram, baik dan terkawal sebelum
pengajaran dan pembelajaran bermula dan terus berkeadaan demikian
sehingga tamat. Bertindak dengan segera ke atas murid-murid yang tidak
memberi perhatian penuh, membuat bising,mengganggu murid lain dan merosakkan
harta benda sekolah. Sikap membiarkan sahaja atau tidak mengambil tahu adalah
dianggap sebagai mengabaikan tanggungjawab dan menjadi satu kesalahan
tatatertib.
Guru hendaklah bersikap adil pada semua murid dalam setiap masa dan etika. Sikap
pilih kasih, membenci atau mendiskriminasi murid-murid adalah tidak diterima di
sekolah ini dan bertentangan pula dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Jangan sesekali meninggalkan kelas, makmal atau bengkel tanpa diawasi, sekiranya
tidak dapat dielakkan, minta kerjasama guru di kelas sebelah atau guru-guru lain. Guru-

18 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

1.31 guru bengkel hendaklah sentiasa berhati-hati mengawasi murid-murid yang sedang
1.32 bekerja. Pastikan semua murid memakai pakaian bengkel dan sentiasa mematuhi
1.33 langkah-langkah keselamatan semasa berada di bengkel dan makmal.
Apabila loceng waktu berakhir dibunyikan, guru-guru yang berada di dalam
kelas,makmal dan bengkel hendaklah mengarahkan murid-murid membersihkan kelas
dan beratur sebelum membenarkan mereka bergerak balik. Jangan tamatkan kelas lebih
awal daripada sepatutnya atau membenarkan murid keluar sebelum loceng akhir
dibunyikan.
Memenuhi segala kehendak Dasar Pendidikan Kebangsaan dan menggunakan
sepenuhnya kemahiran dan pengalaman yang diperoleh semasa mengikuti latihan
perguruan adalah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap guru. Ini bermakna setiap
pengajaran hendaklah dirancang supaya dapat memenuhi aspirasi murid-murid dan
bukan dibuat sambil lewa tanpa persediaan.
Semua latihan dan gerak kerja bertulis yang diberi mestilah diperiksa dan diulas. Buku
Latihan, Buku Nota dan Buku Amali hendaklah dihantar ke pejabat secara bergilir-gilir
mengikut jadual untuk semakan pengetua.

PERATURAN KHUSUS DAN HURAIAN PAKAIAN GURU-GURU DI SEKOLAH –
SPI BIL. 6/1985

Pakaian hendaklah bersesuaian melambangkan budi bahasa yang baik .Untuk meneruskan
tradisi pakaian yang sopan dan memenuhi etika pakaian,sekurang kurangnya perkara yang
berikut hendaklah diambil perhatian oleh semua guru sekolah:

a) Mini skirt, pakaian yang terlampau mendedahkan bahagian tertentu, seluar pendek.
b) Seluar jeans yang ketat dan bahagian hadapan yang terbuka jauh ke bawah tidaklah

diterima.
c) Baju-baju Hawaii dan baju T yang beragam warna tidak sesuai.
d) Perhiasan muka atau make-up yang melampau adalah tidak sesuai.
e) Guru perlu memakai tanda nama setiap hari.
f) Guru lelaki dekehendaki memakai tali leher /blazzer pada waktu perhimpunan setiap

minggu.
g) Pakaian bengkel tidak dibenarkan kecuali semasa amali.
h) Semua guru dikehendaki memakai baju batik buatan Malaysia pada setiap hari Khamis.

2.0 ACARA/MAJLIS RASMI SEKOLAH /MESYUARAT /KURSUS DALAMAN

2.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara/ majlis rasmi sekolah dan juga

kursus dalaman.

2.2 Guru yang tidak hadir perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada

Pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

3.0 PERINTAH AM BAB D .1993 SEKSYEN 19

3.1 Seorang pengawai tidak boleh, sama ada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-
apa cara lain.
a) Membuat apa-apa penyataan yang memudaratkan berhubungan dengan apa-
apa dasar, program atau keputusan Kerajaan di atas apa-apa isu.
b) Memberi apa-apa maklumat fakta berhubung dengan jabatannya.
c) Memberikan apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa insiden atau
laporan berhubung dengan jabatannya, dan dia juga boleh mengedar/

19 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

menyebar apa-apa penyertaan, maklumat atau penjelasan, sama ada yang
dibuat olehnya atau mana-mana orang lain, kecuali dengan kebenaran bertulis
terlebih dahulu, sama ada secara am atau khusus daripada Menteri yang
bertanggungjawab bagi Kementerian atau jabatan di mana dia sedang
berkhidmat.
3.2 Selain daripada kebenaran Ketua jabatan, seorang pegawai tidak boleh sama ada
secara lisan atau bertulis atau dengan apa cara lain, membuat apa-apa pernyataan
awam yang memudaratkan mana-mana dasar, program atau keputusan Kerajaan
atau yang boleh memalukan kerajaan, atau membuat apa-apa ulasan mengenai
kebaikan atau kelemahan mana-mana dasar, program atau keputusan Kerajaan atau
mengedar/menyebar apa-apa pernyataan sedemikian, sama ada yang dibuat olehnya
atau mana-mana orang lain.
3.3 Peraturan tidaklah terpakai bagi apa-apa pernyataan awam yang dibuat atau yang
diedarkan/sebarkan jika kandungan pernyataan itu telah diluluskan oleh Menteri.
3.4 Bagi maksud peraturan ini, “Pernyataan Awam” termasuklah apa-apa pernyataan atau
ulasan yang dibuat kepada akhbar atau kepada orang ramai atau semasa memberi
syarahan awam atau ucapan awam atau mana-mana penyiaran melalui bunyi atau
penglihatan atau kedua-duanya.
3.5 Melainkan kebenaran Ketua jabatan, seseorang pegawai tidak boleh membincang
dengan terbuka kepada awam apa-apa langkah rasmi yang diambil oleh pegawainya
dengan lisan atau bertulis.

4.0 FAIL KEDATANGAN MURID (Attendence Registers)

4.1 Fail ini adalah dokumen rasmi yang penting dan haruslah bebas daripada sebarang
kesalahan. Dokumen mestilah dicetak daripada sistem APDM, KPM.

4.2 Guru kelas bertanggungjawab menjaga keselamatan dan kesahihan maklumat dalam
fail .Kedatangan. Butir-butir murid dan keterangan lain hendaklah dilengkapkan seperti:
(a) nama murid yang lengkap
(b) analisis dan statistik pada setiap bulan
(c) dan lain-lain yang diperlukan

4.3 Kedatangan murid hendaklah diambil pada pagi setiap hari sebelum pukul 9.00 pagi.
Murid tidak dibenarkan mengambilnya bagi pihak guru.

4.4 Fail ini hendaklah sentiasa berada di pejabat. Guru tingkatan/ penyelia tingkatan
dilarang membawa buku balik ke rumah atau menyimpan di dalam bilik guru/bilik khas
tanpa kebenaran Pengetua.

4.5 Bagi mengawal kedatangan murid, guru kelas hendaklah mencatatkan pergerakan
murid di dalam buku Kawalan Kelas. Maklumat yang perlu dicatatkan oleh guru mata
pelajaran ialah:
(a) Tarikh
(b) Bilangan murid dalam kelas
(c) Bilangan murid yang hadir

4.6 Pemantauan kehadiran/ ponteng murid mestilah dilakukan oleh penyelia dan guru
tingkatan. Surat amaran ponteng dan buang mestilah dikeluarkan mengikut peraturan-
peraturan yang sedia ada.

5.0 WAKTU BERTUGAS DAN TIDAK HADIR KE SEKOLAH

5.1 Semua hari berikut dikira sebagai hari bertugas kepada guru-guru:
a) Masa bertugas guru adalah pada jam 7.20 pagi sehingga 2.30 petang
(Kecuali dengan arahan Pengetua).

20 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

b) Semua hari persekolahan termasuk persekolahan ganti kecuali dengan cuti yang
sah

c) Hari acara dan aktiviti rasmi sekolah.
d) Apabila diarahkan hadir oleh Pengetua termasuk dalam cuti penggal

persekolahan dengan syarat jumlah hari yang diminta hadir itu tidak melebihi
sepertiga daripada jumlah hari cuti persekolahan
e) Apabila diminta hadir ke majlis-majlis tertentu oleh PPD/JPN/BPTV.
5.2 Jadual waktu belajar mestilah dipatuhi seperti yang ditetapkan.
5.3 Guru dikehendaki berada di sekolah 10 minit lebih awal sebelum sesi persekolahan
bermula.
5.4 Guru hendaklah “punch-card” semasa sampai dan waktu pulang.
5.5 Guru yang tidak hadir ke sekolah hendaklah memberitahu Pengetua secepat mungkin
dan sebaik-baiknya sebelum waktu pertama bermula supaya urusan untuk
menggantikan tugas guru itu dapat disediakan supaya kegiatan sekolah tidak
terganggu. Surat doktor hendaklah diserahkan ke pejabat dengan segera.
5.6 Sistem Trafik Light Kehadiran digunakan oleh pihak pentadbir bagi menangani kes-kes
khas bagi guru-guru yang lewat hadir bertugas.
5.6 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu persekolahan kecuali kes-
kes kecemasan.
5.7 Guru tidak dibenarkan menjalankan sebarang urusan perniagaan pada waktu
persekolahan.
5.8 Guru-guru tidak dibenarkan berurusan dengan individu-individu, kumpulan atau syarikat-
syarikat tertentu tanpa kebenaran daripada Pengetua.

6.0 TIDAK HADIR BERTUGAS/ BERKURSUS/ MENJALANKAN TUGAS RASMI DI
LUAR

6.1 Guru yang tidak dapat hadir untuk bekerja dikehendaki memberitahu Pengetua dalam
kaedah berikut:
a) Ketidakhadiran pada tarikh atau tarikh-tarikh diketahui terlebih dahulu, sama ada
sebab-sebab persendirian atau pihak yang meluluskan, hendaklah dimaklumkan
dengan segera sebelum hari yang terlibat itu.
b) Ketidakhadiran cara tergempar, sekalipun mendapat Cuti Sakit hendaklah
diberitahu seberapa segera pada hari itu juga dengan apa-apa cara yang sesuai.

6.2 Guru yang tidak hadir bekerja bukan disebabkan Cuti Sakit atau diarahkan menghadiri
sesuatu mesyuarat, kursus, dan sebagainya oleh pihak yang meluluskan, diminta
memohon cuti dengan Borang Cuti yang disediakan.

6.3 Permohonan cuti hendaklah disempurnakan sebelum cuti diambil. Pengecualian boleh
dibenarkan atas sebab-sebab tergempar sahaja. Borang Cuti boleh diuruskan kemudian
pada hari pertama bertugas semula.

6.4 Guru yang tidak hadir bekerja kerana sakit dan mendapat Sijil Sakit hendaklah
menghabiskan cutinya di hospital atau di rumah, melainkan jika ditetapkan oleh Pegawai
Perubatan (Perintah Am Bab C).

6.5 Guru-guru yang akan menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat, mengawas peperiksaan
dan tugas-tugas rasmi di luar sekolah pada waktu persekolahan dikehendaki mengisi
borang tugasan luar sekolah dan menyerahkannya kepada Guru Penolong Kanan.

6.6 Guru yang mengetahui ketidakhadiran ke sekolah lebih awal dikehendaki meninggalkan
kerja bertulis untuk murid melalui Guru Penolong Kanan.

6.7 Guru yang diberi cuti sakit kerana mendapat rawatan doktor perlu berehat. Oleh itu, guru
tidak patut berada di tempat-tempat lain kecuali di rumah.

21 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

6.8 Guru yang memohon Cuti Rehat Khas perlu mengemukakan borang permohonan
sekurang-kurangnya lima hari sebelum bercuti untuk mendapatkan kelulusan. Cuti
Rehat Khas bukanlah hak mutlak tetapi keistimewaan.

7.0 KELUAR KAWASAN SEKOLAH PADA WAKTU BERTUGAS

7.1 Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam waktu persekolahan kecuali
jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan Kementerian
Pendidikan, JPN/PPD dan meminta kebenaran terlebih dahulu daripada Pengetua.

7.2 Seseorang guru yang hendak meninggalkan kawasan sekolah dalam waktu
persekolahan sama ada untuk sesuatu tempoh tertentu atau tidak kembali lagi ke
sekolah pada hari berkenaan hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran Pengetua
dan mengisi Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu
Bekerja di bawah Perintah Am Bab G sebelum berbuat demikian. Kebenaran untuk
maksud atau tujuan seperti itu hanya diberi atas sebab-sebab yang amat mustahak dan
tidak dapat dielakkan sahaja.

7.3 Seseorang guru yang hendak keluar dari kawasan sekolah semasa waktu persekolahan
sama ada atas urusan persendirian mahupun rasmi, setelah menerima kebenaran dan
diluluskan oleh Pengetua dikehendaki menyempurnakan butir-butir di dalam BUKU
KELUAR DALAM WAKTU BEKERJA dan menyerahkan slip tersebut kepada pengawal
bertugas sebelum meninggalkan kawasan sekolah.

8.0 UJIAN BULANAN DAN PEPERIKSAAN

8.1 Sila lihat jadual ujian/peperiksaan sebagai panduan. Ujian setara perlu diberi pada tarikh
8.2 yang ditetapkan dalam Takwim Sekolah.
Tujuan ujian diadakan adalah untuk mengetahui pencapaian murid dalam
8.3 matapelajarannya dan keputusan ujian ini haruslah menjadi panduan kepada guru
untuk mengatur pelajaran selanjutnya kepada kelas/murid masing-masing. Analisis apa
8.4 yang telah diajar untuk menilai keberkesanan pengajaran guru.
Guru hendaklah membantu dan mengatasi kelemahan murid dalam mata pelajarannya
8.5 dan sebarang usaha hendaklah diikhtiarkan bagi mengatasi kelemahan itu. Kelas
8.6 tambahan khas perlu diadakan.
8.7 Guru mata pelajaran dikehendaki menyediakan soalan ujian yang bermutu berdasarkan
8.8 JPU dan memeriksa kertas jawapan murid bagi kelas yang diajar. Panitia-panitia akan
8.9 menentukan penyediaan soalan. Ketua Bidang/Ketua Panitia akan menyemak dan
8.10 mengesahkan soalan yang disediakan sebelum soalan-soalan diperbanyakkan.
Guru mata pelajaran hendaklah berhati-hati apabila menyediakan soalan-soalan ujian
8.11 supaya soalan itu benar-benar menguji kebolehan murid.
Setiap kertas soalan ujian/peperiksaan hendaklah disemak dan ditandatangani oleh
Ketua Bidang/Ketua Panitia.
Keputusan ujian hendaklah dicatat dalam ruang tertentu di dalam buku rekod mengajar.
Setiap keputusan ujian hendaklah diserahkan satu salinan kepada Pengetua, Penolong
Kanan Pentadbiran dan Unit Peperiksaan.
Guru mata pelajaran hendaklah membuat post-mortem setiap ujian/peperiksaan untuk
mengetahui kelemahan yang dihadapi oleh murid dan guru.
Guru perlulah mahir dalam peraturan Peperiksaan SPM terutama perkara-perkara
bersabit dengan syarat pemberian sijil supaya pengetahuan ini dapat disampaikan
kepada murid. Jika ada keraguan, guru hendaklah bertanya kepada Setiausaha
Peperiksaan.
Murid yang tidak hadir untuk ujian/peperiksaan tanpa sebab yang dibenarkan oleh
pentadbir sekolah, ditanda TH dan diberi markah 0.

22 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

9.0 SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN

9.1 Setiap guru di sekolah mestilah mempunyai sukatan pelajaran / DSKP yang sah yang
dikeluarkan oleh Pendaftar (atau sebarang pegawai yang diwakili oleh Pengarah
Pendidikan Negeri) bagi mata pelajaran yang mana beliau bertanggungjawab.

9.2 Sukatan pelajaran yang sah hendaklah diikuti serapi-rapinya oleh semua guru.
9.3 Guru hendaklah mahir dengan syarat terkini mengenai peraturan peperiksaan, sukatan

pelajaran dan sebagainya bagi mencapai matlamat pengajaran yang maksimum. Guru-
guru yang mempunyai sebarang keraguan hendaklah mendapat nasihat daripada Guru
Kanan Mata Pelajaran masing-masing.
9.4 Rancangan kerja hendaklah dibahagikan dalam 2 penggal dan disediakan secara
mingguan untuk sepanjang tempoh sesi persekolahan.
9.5 Sukatan pelajaran perlu disertakan dengan Fail/ Buku Rekod Mengajar.
9.6 Rancangan kerja bagi setiap mata pelajaran yang diajar hendaklah ditunjukkan di ruang
tertentu dalam Fail/ Buku Rekod Mengajar.
9.7 Guru Kanan Mata Pelajaran dengan kerjasama guru-guru lain yang mengajar mata
pelajaran berkenaan akan menyusun rancangan pelajaran bagi semua tingkatan/kursus.

10.0 FAIL / BUKU REKOD DAN CATATAN PERSEDIAAN MENGAJAR

10.1 Setiap guru di sekolah diwajibkan mempunyai Fail / Buku Rancangan Kerja Harian (Fail
Rekod Mengajar) yang selaras dengan kehendak Kementerian Pelajaran dan buku ini
dijaga dengan baik serta diserahkan kepada Pengetua setiap minggu untuk
pemeriksaan dan ditandatangani oleh Pengetua atau wakilnya pada setiap hari Khamis.

10.2 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan Fail /buku Rekod Mengajar.
Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap.

10.3 Fail /buku Rekod Mengajar adalah hak milik sekolah dan hendaklah diserahkan ke
pejabat pada akhir tahun persekolahan atau apabila guru berkenaan berhenti bertugas
di sekolah ini.

10.4 Guru hendaklah membaca Pekeliling KP 256 di muka hadapan Buku Rekod Mengajar
yang diberi keterangan dan panduan mengenai tujuan buku tersebut.

10.5 Guru diingatkan supaya membuat persediaan mengajar dengan lancar supaya pelajaran
dapat disampaikan kepada murid dengan berkesan.

10.6 Fail/ Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke bilik Pengetua pada setiap hari
Khamis sebelum pukul 2.00 petang. Rancangan Kerja Hari Ahad minggu berikutnya
hendaklah ditulis pada hari Khamis minggu sebelumnya.

10.7 Perkara-perkara dalam rancangan kerja mingguan yang tidak dapat disempurnakan
dalam minggu tersebut hendaklah dicatat dalam ruangan harian.

10.8 Fail/ Buku Rekod Mengajar hendaklah dijaga dengan baik dan bersih. Semua kertas
kenyataan lain hendaklah dikepilkan dengan kemas atau disimpan berasingan.

10.9 Rancangan dan huraian kerja hendaklah ditulis selengkapnya supaya jelas pelajaran
yang hendak disampaikan kepada murid. Elakkan daripada menulis rancangan kerja
yang terlalu ringkas dan sukar difahami.

10.10 Guru yang bercuti (panjang), fail/ buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Guru
Penolong Kanan Pentadbiran untuk urusan guru pengganti.

10.11 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod mengajar hendaklah diserahkan ke
pejabat sekolah.

10.12 Semua maklumat hendaklah lengkap berdasarkan Pekeliling Iktisas Bil. 3/99.
10.13 Maklumat markah murid hendaklah diisi dengan lengkap.

23 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

11.0 GERAK KERJA LUAR/KOKURIKULUM

11.1 Kokurikulum sekolah adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah. Ia diwajibkan
11.2 kepada semua guru dan murid. Guru dikehendaki mencatat kehadiran di dalam Kad
11.3 Kehadiran Kokurikulum apabila menghadiri Gerak Kerja Kokurikulum.
11.4 Sila rujuk tugas-tugas guru dalam Buku Panduan dan Tugas Guru 2007 dalam Gerak
kerja Kokurikulum (GKK).
11.5 Guru hendaklah bersama-sama mengatur sukatan/rancangan bagi persatuan/kelab
11.6 masing-masing dan rancangan ini hendaklah melibatkan semua murid.
11.7 Gerak Kerja Kokurikulum ini memberi bimbingan dan latihan kepada murid-murid dalam
bidang kepimpinan, tatatertib, tanggungjawab, taat setia kepada sekolah dan negara
serta galakan dalam bidang pengajian tertentu seperti mengadakan ceramah,
perbahasan, lawatan dan sebagainya. Perkara ini memerlukan inisiatif guru-guru
berkaitan (berhasrat mewujudkan “Sekolah Berwatak”).
Semua aktiviti yang dijalankan pada setiap perjumpaan hendaklah direkodkan dan
dihantar kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak.
Guru terlibat hendaklah hadir semasa aktiviti GKK. Perkara-perkara yang tidak diingini
berlaku kepada murid semasa GKK apabila ketidakhadiran guru merupakan kes yang
berat.
Guru hendaklah cakna dengan setiap perubahan dan jadual aktiviti kokurikulum yang
telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

12.0 TATATERTIB

12.1 Menjaga dan mengekalkan tatatertib yang tinggi dalam kalangan murid semasa di dalam
12.2 atau di luar kelas adalah tanggungjawab semua guru.
Guru janganlah takut memberi teguran, nasihat atau mengambil tindakan yang
12.3 sewajarnya ke atas murid yang melanggar peraturan sekolah seperti murid-murid yang
kerapkali tidak mengikut arahan, tidak membuat kerja yang diberikan dan cuai dalam
pelajarannya. Semua guru adalah guru disiplin.
Guru hendaklah melaporkan kepada Penolong Kanan HEM, sebarang kes disiplin yang
berat untuk diseselasikan segera.

13.0 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN

13.1 Guru Kanan mata pelajaran bagi mata pelajaran Sains dan PJK serta Ketua Bengkel
13.2 dengan kerjasama guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran berkenaan
mempamerkan di bilik/tempat yang sesuai tentang langkah-langkah keselamatan yang
mesti dipatuhi oleh semua murid.
Guru hendaklah mengawasi murid semasa:
i. Mengambil peralatan sukan dan permainan
ii. Melatih sukan dan permainan
iii. Menjalankan kerja-kerja amali/praktikal

iv. Kerja-kerja lain yang mana pengawasan rapi diperlukan
v. Peraturan dan langkah-langkah keselamatan hendaklah dipamerkan di pintu masuk

bengkel, makmal dan seumpamanya.
vi. Faktor keselamatan hendaklah diutamakan oleh setiap guru sepanjang berada di

sekolah.

24 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

14.0 KEHADIRAN KELAS

14.1 Guru dikehendaki mematuhi Jadual Waktu Pengajaran yang ditetapkan dan hadir ke
kelas serta mengajar tanpa berlengah-lengah. Kelewatan hadir ke kelas lebih dari 5
14.2 minit boleh dibenarkan untuk maksud perjalanan sekiranya sebelum ini seseorang guru
14.3 terlibat dengan pengajaran di kelas lain.
14.4 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas lebih awal sebelum loceng berbunyi.
Guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas untuk sesuatu tempoh tertentu dalam masa
pengajarannya walaupun murid-muridnya diarahkan membuat kerja bagi mata
pelajarannya.
Guru dikehendaki menggunakan waktu sepenuhnya sewaktu di dalam bilik darjah untuk
menyampaikan pengajaran dan mengendalikan gerak kerja pengajaran dan
pembelajaran. Setiap guru hendaklah melibatkan diri bersama-sama murid sehingga ke
akhir waktu pelajarannya. Amalan PAK21 dalam pdpc amatlah digalakkan.

15.0 JADUAL WAKTU PENGAJARAN DI KELAS

15.1 Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan Jadual waktu untuk dipamerkan
dalam kelas.
15.2 Semua guru dikehendaki menyerahkan satu salinan Jadual Waktu Kepada Penolong
Kanan Pentadbiran untuk fail sekolah dan rujukan.
15.3 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.
15.4 Guru memulakan pengajaran mengikut masa seperti di dalam Jadual Waktu.
15.5 Pengajaran hendaklah berdasarkan persediaan mengajar yang ditulis.
15.6 Bahan-bahan atau alatan bantuan mengajar (ABM) hendaklah digunakan semasa
pengajaran.
15.7 Semasa berada di dalam kelas, guru hendaklah fokus kepada aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
15.8 Semasa berada di dalam kelas guru hendaklah fokus dan mengaplikasikan kemahiran
KBAT dan PAK21 dengan berkesan.
15.9 Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan dan sempurna adalah mengikut
peruntukan masa yang ditetapkan.

16.0 JADUAL WAKTU MENGAJAR

16.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.
16.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran
Pengetua.
16.3 Guru Tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan di
dalam kelas masing-masing.

17.0 TUGASAN GURU DALAM KELAS

17.1 Elakkan diri daripada duduk ketika mengajar. Waktu murid menjalankan urusan kerja
17.2 bertulis, guru seharusnya berjalan di sekeliling kelas atau mengawasi dan memberi
bantuan secara individu kepada murid-murid yang lemah yang memerlukan bantuan
rapi. Guru Sains atau Guru Bengkel yang mengajar di makmal atau bengkel janganlah
meninggalkan makmal atau bengkel ketika pelajaran atau kelas sedang dijalankan.
Guru Masa Ganti (Relief Period) hendaklah memulakan pengajaran sebaik-baik sahaja
berada di dalam kelas. Apabila seseorang guru dijadualkan mengambil alih guru yang

25 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

tidak hadir ke sekolah atau sesuatu sebab lain, guru itu hendaklah melaporkan diri di
kelas yang dijadualkan dan menyampaikan pengajaran dan bukan waktu bebas.
17.3 Guru tidak dibenarkan memeriksa Buku latihan, Buku Nota, Kertas Jawapan
Peperiksaan,/Ujian di dalam kelas kecuali bertujuan untuk memberi pertolongan kepada
murid-murid. Pemeriksaan buku-buku itu hendaklah dilakukan di dalam bilik guru/ketika
tiada kelas. Kertas jawapan peperiksaan SPM tidak dibenarkan diperiksa semasa waktu
persekolahan.
17.4 Untuk Kerja Bertulis, guru hendaklah selalu memberi kerja-kerja bertulis kepada murid
sekurang-kurangnya sekali seminggu. Kerja bertulis yang secukupnya patut diberi dalam
mata pelajaran seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Teknologi, Sejarah, Pendidikan
Islam dan Sains.
17.5 Guru bertanggungjawab memeriksa semua kerja bertulis dan tugasan yang diberikan
kepada murid. Guru hendaklah menandatangani semua ringkasan atau nota yang diberi
kepada murid.
17.6 Aktiviti ulangkaji pelajaran sebelum bermulanya sesuatu peperiksaan hendaklah
dirancang dengan rapi dan dicatatkan dalam Buku Rekod Mengajar. Guru tidak
digalakkan untuk membenarkan murid-murid mengadakan ‘self study’ di dalam kelas.
Mengulangkaji adalah satu aspek penting untuk menyediakan murid menghadapi
peperiksaan. Komik dan majalah hiburan serta sebarang permainan seperti catur adalah
dilarang.
17.7 Guru hendaklah menggunakan kaedah pengajaran dan BBM yang berkesan kepada
murid-murid.
17.8 Kemasukan orang luar ke kawasan sekolah perlu dikawal. Pelawat-pelawat dilarang
masuk ke kawasan sekolah kecuali pelawat yang hadir bersama-sama Pengetua dan
Penolong Kanan. Para pelawat diminta untuk berurusan di pejabat sekolah.
17.9 Guru-guru yang mengajar pada waktu akhir diminta untuk menyuraikan murid-muridnya
dengan teratur dan tertib. Guru tidak dibenarkan melepaskan murid sebelum loceng
waktu akhir persekolahan dibunyikan.
17.10 Guru-guru dilarang mengenakan sebarang denda berat (Corporal Punishment) ke atas
murid-murid. Seseorang murid yang perlu tindakan tatatertib hendaklah dibawa ke
pengetahuan Pengetua/Guru Disiplin.

18.0 GURU BERTUGAS MINGGUAN

18.1 Guru-guru perlu menjalankan tugas sebagai Guru Bertugas Mingguan mengikut takwim
18.2 yang ditetapkan.
18.3 Ketua Guru Bertugas hendaklah mengadakan perbincangan bagi menentukan tugas ahli
18.4 kumpulannya.
Guru hendaklah memastikan murid-murid berada di tapak perhimpunan tepat pada
18.5 masanya.
18.6 Guru hendaklah membantu Guru Disiplin untuk memastikan wujudnya disiplin yang baik
18.7 dalam kalangan murid. Guru-guru Bertugas Mingguan perlu memastikan :
a) Para murid mematuhi peraturan sekolah.
b) Para murid mematuhi peraturan kantin.
c) Murid tiba di sekolah tepat pada waktunya.
d) Tiada murid yang merayau-rayau tanpa tujuan.
Menguruskan masalah murid yang sakit dan merekodkannya ke dalam Buku Laporan
Bertugas.
Melakukan “Spot Check” sekurang-kurangnya dua kelas setiap minggu.
Berada di tempat perhimpunan untuk mengawasi dan memantau murid agar tidak
membuat bising semasa perhimpunan.

26 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

19.0 PERHIMPUNAN RASMI DAN HARIAN

19.1 Perhimpunan Rasmi mingguan akan diadakan pada jam 7.30 pagi mengikut ketetapan
berikut:
19.2 i. Perhimpunan Rasmi pada setiap hari Isnin ( Minggu pertama setiap bulan )
19.3 ii. Perhimpunan Bulanan Kokurikulum pada hari Rabu (Minggu ketiga setiap bulan)
19.4 iii. Mento Mentee/ Aktiviti Sahsiah (isnin minggu kedua setiap bulan)
19.5 iv. Perhimpunan Berfokus Mengikut Tingkatan (Isnin minggu keempat setiap bulan)
Semua guru diwajibkan hadir dan berada di atas pentas kecuali beberapa orang guru
disiplin dan guru bertugas mingguan untuk mengawal murid. Kehadiran guru akan
diambil.
Semua guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlengan panjang
(pemakaian kot/blazer adalah digalakkan)
Telefon bimbit hendaklah “dimatikan” atau diletakkan di dalam mod senyap.
Guru diminta memberi tumpuan sepenuhnya semasa perhimpunan dan dilarang
berbual-bual atau bermain telefon bimbit.

20.0 MELAKUKAN KERJA LUAR

20.1 Penjawat awam dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab D
20.2 seperti berikut:
a) Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan
b) Dibenarkan dengan syarat :

i) Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat
ii) Tidak menjejaskan tugas sebagai penjawat awam
iii) Tidak dengan apa-apa cara kecenderungan bercanggah dengan

kepentingan jabatan
Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa
tindakan tersebut adalah melanggar Akta pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79(1)
dan subseksyen 132 (g) di mana boleh didenda tidak melebihi RM 50,000.00 (RM Lima
Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-
duanya sekali.

21.0 KEAHLIAN KELAB GURU DAN STAF

21.1 Semua guru dan staf secara automatik menjadi ahli Kelab Guru dan Staf.
21.2 Semua guru dan staf dikehendaki bersama-sama menyokong dan memberi kerjasama
yang padu kepada semua aktiviti kelab.
21.3 Semua ahli diwajibkan membayar yuran keahlian kelab guru dan staf.

22.0 KES PONTENG SEKOLAH

22.1 Guru Tingkatan dan Guru Mata Pelajaran hendaklah menentukan semua murid (kecuali
yang sakit dan yang mendapat kebenaran khas) berada di dalam kelas pada waktu
22.2 belajar. Murid-murid yang ponteng sekolah hendaklah dilaporkan kepada Penolong
22.3 Kanan HEM/Guru Disiplin.
Semua guru hendaklah memberikan kerjasama kepada guru tingkatan dalam
menangani perkara di atas.
Murid-murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa surat doktor/surat daripada penjaga
hendaklah dimaklumkan kepada penjaga.

27 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

22.4 Jika murid tidak hadir ke sekolah satu atau dua hari, guru tingkatan hendaklah
22.5 mengambil tahu sebab tidak hadir ke sekolah. Jika sebab yang diberikan oleh murid itu
22.6 menimbulkan keraguan, laporkan perkara ini kepada guru disiplin untuk direkodkan.
22.7 Apabila murid-murid mengikuti mata pelajaran Amali Sains, Lukisan, Pendidikan
Jasmani dan Perpustakaan, guru berkenaan hendaklah memastikan murid-murid
berjalan dengan tertib semasa menuju ke tempat itu.
Setiap guru mata pelajaran yang masuk ke kelas hendaklah menentukan yang tiada
seorang murid pun yang meninggalkan kelas. Murid yang meninggalkan kelas/masuk
lewat hendaklah dilaporkan kepada guru disiplin.
Guru mata pelajaran yang masuk ke kelas boleh menghantar murid yang sakit ke
hospital/balik ke rumah jika perlu. Bagi murid perempuan, seorang teman harus ikut
bersama. Pengetua/PK HEM harus diberitahu tentang murid yang dihantar balik.

23.0 ARAHAN PEKELILING

23.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan
23.2 teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.
Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di
dalam fail khas.

24.0 KUNCI

24.1 Semua Kunci mesti disimpan di pejabat. Guru yang mengambil kunci hendaklah
24.2 merekodkannya ke dalam Buku Rekod pergerakan Kunci di pejabat.
Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik khas mesti mendapat kebenaran
daripada Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat.

25.0 TELEFON

25.1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau staf
25.2 sekolah tidak dibenarkan menggunakan telefon sekolah untuk urusan peribadi.
Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa PdP di dalam bilik darjah dan
semasa mesyuarat.

26.0 BUKU STOK/INVENTORI

26.1 Ketua panitia, Ketua bengkel, Ketua Unit bertanggungjawab menguruskan buku
26.2 stok/inventori dan memastikan maklumat dalam buku stok/inventori adalah tepat,
lengkap dan sentiasa kemaskini (Setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah
direkodkan dengan serta merta).
Guru Kanan Mata pelajaran, Ketua pembantu tadbir dan Juruteknik akan menyemak
buku stok/inventori ini dari semasa ke semasa dan dihantar ke pejabat pada hujung
tahun untuk disahkan oleh Pengetua.

27.0 URUSAN DENGAN KPM/JPN/PPD

27.1 Guru Dan staf sokongan tidak digalakkan pergi ke Kementerian Pendidikan, Jabatan
Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah untuk urusan peribadi kecuali jika
diarahkan berbuat demikian.

28 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

28.0 TUGAS GURU

28.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga pentadbiran.
28.2 Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan tanggungjawab.
28.3 Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat di KPM, JPN, PPD atau sekolah lain
28.4 hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain
28.5 melaksanakannya tanpa pengetahuan Pengetua.
Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit
curai hendaklah dikemukakan kepada Pengetua dengan menggunakan borang khas

yang boleh diperoleh di pejabat.
Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar dan seumpamanya, apabila
balik ke sekolah, hendaklah menjalankan ‘in House Traning’ kepada guru dan
memaklumkan kepada Pengetua/GPK tarikh dan masa pelaksanaannya.
Guru yang melaksanakan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan
bertulis untuk murid dan memaklumkannya kepada Guru Kanan mata pelajaran masing-
masing.

29.0 KEBERSIHAN

29.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas
29.2 murid hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk kelas masing-masing. Alat-alat
29.3 membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik.
Guru Kanan Mata Pelajaran /Ketua Panitia dan mana-mana guru yang mempunyai bilik
khas/tempat khas (bengkel, bilik kaunseling, makmal sains dan lain-lain)
bertanggungjawabuntuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.
Semua guru, staf sokongan dan murid bersama-sama bertanggungjawab terhadap
kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah.

30.0 BILIK GURU

30.1 Guru hendaklah berada di bilik guru/bilik guru bengkel semasa tidak mengajar di kelas.
Masa tersebut dianggap ‘non teaching-period’ dan bukannya ‘free period’. Masa
30.2 tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan
30.3 pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan sekolah sahaja. Sebarang
30.4 aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.
30.5 Guru yang berada di bilik guru hendaklah bersama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang harmoni dan tidak mengganggu guru lain.
Guru tidak digalakkan membenarkan murid berada di Bilik Guru.
Kebersihan dan keselamatan Bilik Guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru
termasuklah keselamatan harta benda yang terdapat di dalam Bilik Guru.
Guru yang terakhir meninggalkan Bilik Guru hendaklah memastikan semua komputer,
lampu dan pendingin hawa telah ditutup.

31.0 CUTI

Mengikut surat Pekeliling Kementerian KP (PP) 0046.SJ/a (30) bertarikh 24 Disember
1993, guru berkelayakan mendapatkan cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti
rehat tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi satu pertiga
daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripoada
tugas mengajar biasa.

29 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

31.1 CUTI REHAT KHAS (CRK)

31.1.1 Cuti Rehat Khas sepuluh (10) hari yang diberi kepada Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 tahun 2017

31.1.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya
tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat
bagi pegawai yang layak.

31.1.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak.
31.1.4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan

pengurusan pengajaran dan pembelajaran.
31.1.5 Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan dalam

tahun berkenaan (Rujuk Perintah AM 1(Bab C) .

31.2 CUTI SAKIT

31.2.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-turut
hendaklah disahkan oleh Pegawai perubatan Kerajaan.

31.2.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam
setahun.

31.2.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan
dilaporkan ke JPN dan Kementerian Pendidikan.

31.3 CUTI KE LUAR NEGARA

31.3.1 Semua Guru yang bercuti ke luar negara mestilah mendapat kelulusan. Sila isi borang
permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh
bercuti.

31.4 CUTI KHAS ISTERI BERSALIN

31.4.1 Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai Cuti Tanpa Rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuklah semua hari rehat dan kelepasan
am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.

31.5 CUTI TANPA REKOD

31.5.1 Cuti tanpa Rekod yang dibenarkan adalah cuti ganti kerana bekerja lebih masa, cuti
latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan
pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat
persatuan ikhtisas, mengambil bahagian dalam sukan atau tugas perubatan.

31.6 CUTI URUSAN PENGKEBUMIAN KELUARGA TERDEKAT

31.6.1 Diberikan Kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari
sebagai Cuti Tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami, atau isteri, anak-
anak, ibu, bapa kandung dan ibu bapa mertua. Pengiraan cuti termasuklah hari rehat
dan kelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

30 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

31.7 CUTI UMRAH
31.7.1 Penjawat awam bertaraf tetap dibenarkan memohon cuti tanpa rekod untuk menunaikan

umrah maksimum selama tujuh (7) hari iaitu sekali dalam tempoh perkhidmatan,
berkuatkuasa 1 Jan 2018. (Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 2017)
31.8 CUTI KUARANTIN
Kemudahan Cuti Kuarantin telah diperuntukkan di bawah Perintah Am 24 Bab C ( Cuti)
kepada pegawai yang dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar negara yanag
ditahan di mana-mana stesen kuarantin oleh pihak berkuasa kesihatan pelabuhan atau
lapangan terbang kerana berlaku wabak penyakit berjangkit atau pegawai dikurung di
rumahnya oleh mana-mana kuasa kesihatan kerana wabak penyakit berjangkit. Cuti
yang dibenarkan ialah sebanyak maksimum 5 hari.
PENGETUA,
SMK SUNGAI PASIR KECHIL,
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH

31 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

32 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

33 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

KALENDAR HARI KELEPASAN AM & CUTI SEKOLAH 2020

HARI-HARI KELEPASAN AM
DALAM NEGERI KEDAH DARULAMAN TAHUN 2020

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 9(1) Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta
369), Pihak Berkuasa Negeri menetapkan hari-hari yang dinyatakan dalam Jadual menjadi Hari
Kelepasan Am Negeri bagi Tahun 2020

BIL HARI KELEPASAN AM HARI TARIKH
AHAD 21 Jun 2020
1 UlangTahun Hari Keputeraan Ke Bawah Duli RABU 25 Januari 2020
Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah (#) KHAMIS 26 Januari 2020
AHAD 22 Mac 2020
Tahun Baru Cina
2 Tahun Baru Cina (Hari Kedua) JUMAAT 24 April 2020

3 Israk dan Mikraj (#) JUMAAT 01 Mei 2020

4 Awal Ramadhan (#*) KHAMIS 07 Mei 2020
AHAD 24 Mei 2020
5 Hari Pekerja ISNIN 25 Mei 2020
SABTU 06 Jun 2020
6 Hari Wesak JUMAAT 31 Julai 2020
SABTU 01 Ogos 2020
Hari Raya Puasa (*) KHAMIS 20 Ogos 2020
7 Hari Raya Puasa (Hari Kedua)*
ISNIN 31 Ogos 2020
8 Hari Keputeraan Seri Paduka Banginda Yang di-Pertuan
Agong KHAMIS 29 Oktober 2020

9 Hari Raya Qurban (#*) RABU 16 September 2020
Hari Raya Qurban ( Hari Kedua)(#*)
SABTU 14 November 2020
10 Awal Muharam (Maal Hij'rah)
JUMAAT 25 Disember 2020
11 Hari Kebangsaan

12 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W

13 Hari Malaysia

14 Hari Deepavali(*)

15 Hari Krismas

Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari Jumaat atau hari kelepasan yang lain, maka hari itu
digantikan dengan hari bekerja berikutnya, dan jika hari kemudiannya itu juga merupakan hari kelepasan, maka hari
berikutnya dijadikan hari kelepasan am. Jika Hari Kelepasan Am Negeri itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari itu juga
adalah merupakan Hari Kelepasan Am Negeri dan tidak diganti pada hari-hari lain

CATATAN:
( * ) Tertakluk Kepada Perubahan
( # ) Hari Kelepasan Am Negeri

34 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

CUTI PERISTIWA TAHUN 2020

BIL PERISTIWA TARIKH HARI
1 Kejohanan Olahraga Kali Ke-7 06 Februari 2020 Khamis
Khamis
2 Jom Gegar SMKSPK Kali Ke-2Hari 26 Mac 2020 Khamis
Khamis
3 Anugerah Cemerlang Kali Ke-8 16 April 2020

4 Karnival PAK21 17 September 2020

TAKWIM UJIAN , PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN
TAHUN 2020

BIL TARIKH UJIAN/PEPERIKSAAN TINGKATAN

1 1-12 Mac 2020 UJIAN 1 TING 5 SAHAJA

2 4-14 Mei 2020 PEPERIKSAAN TING PERALIHAN

PERTENGAHAN TAHUN 1,2,3,4 & 5

23 Ogos –

3 9 September 2020 PERCUBAAN SPM TING 5 SAHAJA

PENTAKSIRAN/ UJIAN TINGKATAN 3 SAHAJA

4 5-14 Oktober 2020 BERTULIS PT3

5 25 Oktober - 5 PEPERIKSAAN AKHIR TING PERALIHAN

November 2020 TAHUN 1,2, & 4

6 19-22 Oktober 2020 SPM FASA 1 TING 5 SAHAJA

5 -26 November 2020 SPM FASA 2

35 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

36 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

TAKWIM PERSEKOLAHAN SMK SUNGAI PASIR KECHIL

DISEMBER 2019

M Tarikh Hari Pengurusan Kurikulum HEM Kokurikulum

19 KHAMIS Penyerahan Slip PT3

22 AHAD Mesyuarat JK PIBG
Bil 4, sesi 2019/20

23 ISNIN Mesyuarat

JK Pengurusan

Bil.1/2020

24 SELASA

25 RABU HARI KRISMAS

26 KHAMIS Mesyuarat Guru Bil.1/2020
Dialog Prestasi Bil.1/2020
Mesyuarat Kewangan Suku ke-4, 2019

27 JUMAAT Jualan Buku di
Koperasi

T2,T3,T4,T5

28 SABTU Jualan Buku di
Koperasi

T2,T3,T4,T5

29 AHAD Pendaftaran Ting.1 Jualan Buku di
Koperasi T1

Pendaftaran Aktiviti
Kokurikulum Ting 1

30 ISNIN Pendaftaran Semula Jualan Buku di
31 SELASA T2,T3,T4 & T5 Koperasi

T1,T2,T3,T4,T5

Usrah Perdana Bersama Guru-Guru Muslim.

37 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

TAKWIM PERSEKOLAHAN SMK SUNGAI PASIR KECHIL
JANUARI 2020

M Tarikh Hari Pengurusan Kurikulum HEM Kokurikulum

1 RABU Sesi Persekolahan 2020 bermula

2 KHAMIS
1

3 JUMAAT

4 SABTU Mesyuarat Panitia Bengkel APDM
5 AHAD Bil.1/2020 Guru Tingkatan
6 ISNIN
7 SELASA Taklimat LDP Perhimpunan Rasmi
Pelancaran Program
Jom Kongsi Rezeki

2 Mesyuarat Panitia Orientasi T1 Orientasi Laluan
8 RABU Bil.1/2020 Orientasi T4 Merentas Desa
Mesyuarat Agung
9 KHAMIS Mesyuarat Panitia Rumah Sukan
10 JUMAAT Bil.1/2020 Mesyuarat Agung
Kelab Sukan dan

Permainan

Mesyuarat Agung
Unit Beruniform
Mesyuarat Agung
Kelab / Persatuan

11 SABTU Kejohanan
Merentas Desa kali
12 AHAD
ke-7
3
13 ISNIN Mesyuarat JK PSS
dan NILAM
Bil.1/2020

Face to Face Majlis Pelancaran Latihan Rumah
Tingkatan 5 Sekolah Penyayang, Bendahara/
Mentor-Mentee, DWEN, Laksamana
Jom ke Sekolah, 4S
( Sambutan Hari Lahir

Bulan 1,2 & 3)

38 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

14 SELASA Face to Face Latihan Rumah
Tingkatan 5 Temenggung/

Panglima

15 RABU Mesyuarat Guru Perhimpunan Rasmi
Kanan, Bil.1/2020 Kokurikulum
3

16 KHAMIS

17 JUMAAT

18 SABTU

19 AHAD Penetapan Target Latihan Rumah
SPM Bendahara/
Laksamana

Mesyuarat JK Latihan Rumah
Temenggung/
Pembangunan
Panglima
20 ISNIN Staf dan
Peningkatan

Profesionalisme,

Bil.1/2020

21 SELASA Mesyuarat JK Latihan Rumah
4 Penilaian, Bendahara/
Laksamana
Pentaksiran dan
PBD, Bil.1/2020

22 RABU Perjumpaan Kelab
Sukan dan
Permainan

Latihan Rumah
Temenggung/

Panglima

23 KHAMIS CUTI TAHUN BARU CINA

24 JUMAAT CUTI TAHUN BARU CINA

25 SABTU TAHUN BARU CINA

26 AHAD TAHUN BARU CINA

27 ISNIN CUTI GANTI TAHUN BARU CINA

28 SELASA Dialog Prestasi Guru Sukantara
Tingkatan Sukantara
5
29 RABU

30 KHAMIS

31 JUMAAT

39 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

TAKWIM PERSEKOLAHAN SMK SUNGAI PASIR KECHIL

M Tarikh Hari Pengurusan FEBRUARI 2020 HEM Kokurikulum

Kurikulum

1 SABTU

Perhimpunan Saringan Sukan
Rasmi
2 AHAD
Pelancaran Ziarah
Cakna

3 ISNIN Saringan Sukan
6 4 SELASA
Raptai Kejohanan
Olahraga

5 RABU Mesyuarat Raptai Kejohanan
6 KHAMIS Pengurusan Olahraga
Bil. 2/20202

CUTI PERISTIWA 1
KEJOHANAN OLAHRAGA KALI KE-7

7 JUMAAT

8 SABTU

9 AHAD Dialog Prestasi Pentaksiran
10 ISNIN Ibu bapa & Guru Psikometrik T1
11 SELASA Pentaksiran PT3
7 (IMK & ITP)
12 RABU
Mesyuarat JK Kejohanan
13 KHAMIS Mesyuarat Agung Olahraga
MSSD(KMY)
14 JUMAAT PIBG
Kejohanan
Mesyuarat JK Olahraga
Surau dan Dakwah MSSD(KMY)

Bil.1/2020 Kejohanan
Olahraga
MSSD(KMY)

15 SABTU LDP 1 Kejohanan
PAK21 Olahraga
MSSD(KMY)

40 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

16 AHAD Mesyuarat Agung
PIBG Kali ke-8

17 ISNIN Mesyuarat JK
18 SELASA RIMUP Bil.1/2020
8
19 RABU Perhimpunan
Bulanan
20 KHAMIS
Kokurikulum

KEM KEPIMPINAN PENGAWAS DAN
UNIT UNIFORM/ KELAB PERSATUAN

21 JUMAAT

22 SABTU

MAJLIS SELAUT LDP 2
23 AHAD KASIH SEKALUNG FLIP Classroom

BUDI 1

24 ISNIN Penyerahan
Watikah Pengawas

25 SELASA

26 RABU Pra. Latihan Perjumpaan Kelab
9 Kebakaran dan Persatuan

Lawatan Penanda

27 KHAMIS Aras

SMK Mohd Khalid, JB

Lawatan Penanda

28 JUMAAT Aras
SMK Seksyen 16,

Shah Alam

29 SABTU

41 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

TAKWIM PERSEKOLAHAN SMK SUNGAI PASIR KECHIL

M Tarikh Hari Pengurusan MAC 2020 HEM Kokurikulum

1 AHAD Kurikulum

2 ISNIN UJIAN 1 Perhimpunan Rasmi
(Tingkatan 5) Majlis Pelancaran
Bulan PPDa
UJIAN 1
Mesyuarat JK (Tingkatan 5)

3 SELASA Hari Anugerah UJIAN 1
Cemerlang (Tingkatan 5)

10

Bil.1/2020

4 RABU Mesyuarat UJIAN 1 KEM SAHSIAH Perjumpaan
Pengurusan (Tingkatan 5) KEM SAHSIAH Sukan dan
Bil.3/2020 Permainan
UJIAN 1
5 KHAMIS (Tingkatan 5)

6 JUMAAT

7 SABTU

Mesyuarat UJIAN 1
(Tingkatan 5)
8 AHAD Kewangan,
UJIAN 1
Suku Pertama/2020 (Tingkatan 5)

9 ISNIN UJIAN 1 Pentaksiran
(Tingkatan 5) Psikometrik Tg.4
11 10 SELASA Mesyuarat JK
SKPMg2, bil.1/2020 UJIAN 1 (ITP)
(Tingkatan 5)
11 RABU Perjumpaan Kelab
UJIAN 1 Akademik dan
(Tingkatan 5) Persatuan.

12 KHAMIS
13 JUMAAT

14 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
TEAM BUILDING

15 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
16 ISNIN
17 SELASA
18 RABU

42 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

19 KHAMIS

20 JUMAAT

21 SABTU

22 AHAD ISRAK MIKRAJ

23 ISNIN SMART CLASS
Tingkatan 3 dan 5
Ceramah Israk
bermula Mikraj

24 SELASA Mesyuarat JK Hari
Anugerah

12 Cemerlang bil. 2

25 RABU Dialog Prestasi Perhimpunan
26 KHAMIS Guru Tingkatan Bulanan

Bil.2/2020 Kokurikulum

CUTI PERISTIWA 2
KARNIVAL JOM GEGAR KALI KE-2

27 JUMAAT

28 SABTU

29 AHAD Mesyuarat AJK
PIBG Bil.1 Sesi
13
30 ISNIN 2020/2021

31 SELASA MAJLIS SELAUT Mesyuarat JK

KASIH SEKALUNG Penilaian, pentaksiran

BUDI 2 dan PBS, bil. 2/2020

43 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

TAKWIM PERSEKOLAHAN SMK SUNGAI PASIR KECHIL

APRIL 2020

M Tarikh Hari Pengurusan Kurikulum HEM Kokurikulum

1 RABU Raptai Hari Pelaksanaan Perjumpaan
13 Anugerah Inventori Sukan dan
Cemerlang Permainan
Kematangan Kerjaya
Tg.5 (IKK)

2 KHAMIS

3 JUMAAT

4 SABTU

5 AHAD Mesyuarat JK PSS &
NILAM Bil.2/2020

6 ISNIN Perhimpunan Rasmi
Mesyuarat JK Surau,
SPBT dan Kesihatan

Bil.2/2020

7 SELASA Mesyuarat Guru / Dialog Prestasi Bil.2/2020

14 8 RABU Mesyuarat JK Perjumpaan Kelab
Pengurusan, dan Persatuan

Bil.4/2020

9 KHAMIS

10 JUMAAT

11 SABTU LDP 3:

Pemantapan PAK21

12 AHAD Mesyuarat Panitia
Bil.2/2020/
Mesyuarat

penyelarasan
penyediaan soalan

PPT

13 ISNIN Mesyuarat Panitia Perjumpaan Mentor-
15 Bil.2/2020/ Mentee Bil 2/2020
Mesyuarat

penyelarasan
penyediaan soalan

PPT

14 SELASA Mesyuarat Panitia
Bil.2/2020 /
Mesyuarat
penyelarasan

penyediaan soalan
PPT

44 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

15 RABU Mesyuarat Panitia Perhimpunan
Bil.2/2020 Bulanan
16 KHAMIS Mesyuarat
17 JUMAAT Kokurikulum
15 penyelarasan
18 SABTU penyediaan soalan
19 AHAD
20 ISNIN PPT

21 SELASA CUTI PERISTIWA 3 : HARI ANUGERAH CEMERLANG
16
Perhimpunan
Berfokus

Mesyuarat JK
Disiplin & Pengawas

Bil.2/2020

Mesyuarat JK
RIMUP Bil.2/2020

22 RABU Mesyuarat JK Perjumpaan Kelab
SKPMg2, Bil Sukan dan
2/2020 Permainan

23 KHAMIS Pelancaran Awal
Ihya Ramadan
24 JUMAAT Pentaksiran
25 SABTU
26 AHAD Psikometrik T3 (IMK)
27 ISNIN
28 SELASA AWAL RAMADAN

17 CUTI AWAL RAMADAN
29 RABU
Smart Remaja T1
30 KHAMIS
Mesyuarat JK
Penilaian,

Pentaksiran dan
PBD, Bil.2/2020

Dialog Prestasi Guru
Tingkatan

Mesyuarat JK
Kaunseling
Bil.2/2020

45 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

TAKWIM PERSEKOLAHAN SMK SUNGAI PASIR KECHIL

MEI 2020

M Tarikh Hari Pengurusan Kurikulum HEM Kokurikulum

1 JUMAAT HARI PEKERJA
17

2 SABTU

3 AHAD CUTI HARI PEKERJA

4 ISNIN Peperiksaan
Pertengahan Tahun
5 SELASA
Peperiksaan
18 Mesyuarat JK Pertengahan Tahun
6 RABU Pengurusan
Bil.5/2020 Peperiksaan
Pertengahan Tahun
7 KHAMIS
HARI WESAK

8 JUMAAT

9 SABTU

10 AHAD Peperiksaan
Pertengahan Tahun
11 ISNIN
Peperiksaan
12 SELASA Pertengahan Tahun IFTAR JAMA’IE

19 Peperiksaan
13 RABU Pertengahan Tahun

14 KHAMIS Peperiksaan
Pertengahan Tahun
15 JUMAAT
16 SABTU Peperiksaan
17 AHAD Pertengahan Tahun
18 ISNIN
20 SAMBUTAN HARI GURU
19 SELASA
MAJLIS KHATAM
QURAN DAN
SUMBANGSIH
AIDIL FITRI

46 | MANUAL PENGURUSAN SMKSPK2020


Click to View FlipBook Version