The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือบริหารงานทั่วไป

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ซุน โงกุน, 2020-09-02 03:04:50

คู่มือบริหารงานทั่วไป

คู่มือบริหารงานทั่วไป

2

งานด้านการบรหิ ารทั่วไป

เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรยี นในการสนบั สนนุ สง่ เสรมิ การปฏิบัตงิ าน ของโรงเรียนใหบ้ รรลตุ าม
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาทีโ่ รงเรียนกาหนดใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ และประสิทธผิ ล เชน่ การ
ดาเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขา่ ย
ข้อมลู สารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครอื ขา่ ยการศึกษา การจดั ระบบการบรหิ ารและพัฒนา
องค์กร งานเทคโนโลยสี ารสนเทศ การสง่ เสรมิ สนบั สนุนด้านวชิ าการ งบประมาณ บคุ ลากรและ
บรหิ ารทว่ั ไป การดูแลอาคารสถานทแ่ี ละสภาพแวดลอ้ ม การจดั ทาสามะโนผู้เรยี น การรับนกั เรียน
การสง่ เสรมิ และประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพอื่
การศึกษา งานส่งเสรมิ งานกิจการนกั เรยี น การประชาสัมพนั ธ์ งานการศึกษา การส่งเสรมิ สนับสนนุ
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศกึ ษา งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การ
จดั ระบบการควบคุมในหนว่ ยงาน งานบริการสาธารณะ

3

บทบาทและหนา้ ท่ขี องกลุ่มบรหิ ารทว่ั ไป

หวั หนา้ กลุ่มบรหิ ารทั่วไป

มหี นา้ ทรี่ ับผดิ ชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี
1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน
2. เปน็ ที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเก่ยี วกบั งานบริหารทัว่ โรงเรยี น
3. กากับ ตดิ ตาม การดาเนินงานของกลุ่มบรหิ ารทวั่ ไปให้ดาเนนิ ไปดว้ ยความเรยี บร้อย และมี
ประสทิ ธิภาพ
4. กาหนดหน้าท่ีของบุคลากรในกลุ่มบรหิ ารทั่วไป และควบคุมการปฏบิ ตั งิ านของสานกั งาน
บริหารทวั่ ไป
5. บริหารจดั การในสายงานตามบทบาทและหนา้ ท่ีความรับผิดชอบได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
6. กากับ ตดิ ตาม ให้งานแผนงานและบรหิ ารท่วั ไป ประสานฝา่ ยตา่ งๆ เพอื่ ดาเนินกิจกรรม งาน
โครงการ ให้เปน็ ไปตามแผนปฏบิ ตั กิ าร และปฏิบัตกิ ารของโรงเรยี น
7. กากบั ตดิ ตาม ประสานงานให้มกี ารรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานบรหิ ารท่ัวไปใหเ้ ปน็
ปัจจุบนั เพอ่ื นาไปใชเ้ ป็นแนวทางในการพฒั นา และแก้ไขปัญหา
8. ควบคมุ กากบั ตดิ ตาม การดาเนนิ งานและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิงานของบคุ ลากรในกลุ่ม
บรหิ ารทัว่ ไป อย่างตอ่ เน่ือง
9. ตดิ ตามประสานประโยชน์ของครู ผู้ปฏบิ ัติหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีพเิ ศษ เพ่ือสรา้ งขวัญและ
กาลงั ใจ
10. วินจิ ฉัยสัง่ การงานที่รบั มอบหมายไปยังงานท่เี กย่ี วข้อง
11. ติดตามผลสัมฤทธิแ์ ละประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ านเพ่ือสรุปปัญหา และอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการพฒั นางานใหม้ ปี ระสทิ ธิภาพยงิ่ ขนึ้
12. กากับ ติดตาม ใหง้ านติดตามประเมินผล และประสานงาน ดาเนินการตดิ ตามการ
ปฏบิ ัตงิ านของทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏบิ ัติอยา่ งต่อเนื่อง
13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พนื้ ฐานโรงเรยี นวดั นางแก้ว
14. ตดิ ตอ่ ประสานงานระหวา่ งโรงเรียนกบั หนว่ ยงานภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั งานบริหาร
ทว่ั ไป
15. ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย

4

งานสานกั งานกลมุ่ บรหิ ารทัว่ ไป

1. งานสารบรรณกลมุ่ บรหิ ารบริหารทว่ั ไป
มีหน้าที่รับผดิ ชอบในขอบข่ายตอ่ ไปนี้
1.1 จัดทาแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏบิ ัติราชการและปฏทิ ินงานเสนอรองกลุ่มบริหาร
ท่ัวไปเพ่ือจดั สรรงบประมาณ
1.2 จัดหา จัดซอื้ ทรัพยากรทจี่ าเป็นในสานักงานกลมุ่ บริหารทวั่ ไป
1.3 จดั ทาทะเบยี นรบั – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนงั สอื ของ
สานักงาน ใหเ้ ป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถคน้ หาเรือ่ งได้อยา่ งรวดเร็ว
1.4 โตต้ อบหนงั สือราชการ ตรวจสอบความถกู ต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกตอ้ งตาม
ระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทนั เวลา
1.5 จัดส่งหนงั สอื ราชการ เอกสารของกลุ่มบรหิ ารทัว่ ไป ให้งานทรี่ บั ผิดชอบและตดิ ตามเรอื่ ง
เกบ็ คืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง
1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบรหิ ารทวั่ ไป เชน่ บันทกึ
ขอ้ ความ แบบสารวจแบบสอบถาม แบบประเมนิ ผลงานระเบยี บและคาส่ัง
1.7 ประสานงานดา้ นขอ้ มลู และร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานตา่ ง ๆ ในโรงเรยี น เพ่ือใหเ้ กิดความ
เขา้ ใจและร่วมมอื อันดตี ่อกันในการดาเนินงานตามแผน
1.8 ประเมนิ ผลและสรปุ รายงานผลปฏบิ ัติราชการประจาปี
1.9 ปฏิบัติหน้าทอี่ ่นื ๆ ตามท่ีได้รบั มอบหมาย

2. งานพสั ดกุ ลมุ่ บรหิ ารทั่วไป
2.1 ประสานงานในกลุม่ งานบรหิ ารท่วั ไป วางแผน จดั ซ้ือ จดั หาวสั ดุ ครภุ ัณฑ์ที่จาเปน็ ในการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณปู โภคและอปุ กรณ์อานวยความสะดวกทชี่ ารดุ โดยประสานงานกับพสั ดุ
โรงเรยี น
2.2 จดั ทาบัญชคี วบคุมการเบิกจา่ ยวสั ดุ ยืมวสั ดุให้ถูกต้องมรี ะบบและเปน็ ปัจจบุ ัน
2.3 จัดทาระเบยี บ แนวปฏบิ ัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มตา่ ง ๆ ท่ีจาเป็นในการให้บริการ
ปรับซ่อม
2.4 ตดิ ตามการปรบั ซอ่ มและบารงุ รกั ษาสภาพวสั ดุ ครุภณั ฑใ์ ห้มีอายุการใชง้ านยาวนาน
2.5 ประเมนิ สรปุ ผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษาและรายงานต่อผ้เู ก่ียวข้อง
2.6 ปฏิบัตหิ นา้ ทอ่ี ่นื ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

3. งานสารสนเทศกลมุ่ บรหิ ารทั่วไป
3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรท่ใี ชใ้ นงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารท่ัวไป
3.2 ประสานงานดา้ นความร่วมมอื เกี่ยวกับข้อมลู กบั งานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบ
ขอ้ มลู สารสนเทศทถ่ี ูกต้องเหมาะสมและทนั สมัยทีจ่ ะบ่งบอกถงึ สภาพปัญหาความต้องการ
3.3 รวบรวมขอ้ มูลเก่ียวกบั นโยบายของโรงเรยี น เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการ

5

ปฏิรูปการศึกษา
3.4 จดั ทาเอกสารเผยแพร่ข้อมลู ให้กลุ่มงาน ได้ใชป้ ระโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือ

พัฒนางานในกลุ่มงานต่อไป
3.5 ร่วมมอื กบั สารสนเทศของโรงเรยี น เผยแพร่งานของกล่มุ บริหารท่วั ไป
3.6 ประเมนิ สรุป รายงานผลการดาเนินงานประจาปีการศกึ ษา
3.7 ปฏิบตั หิ น้าทอ่ี ่นื ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

4. งานแผนงานกลมุ่ บริหารทวั่ ไป
4.1 ประสานงานจดั ทาแผนพัฒนางาน แผนปฏิบตั ริ าชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบตั งิ านกลมุ่
บรหิ ารทัว่ ไป เสนอผ้บู ริหารเพอ่ื จัดสรรงบประมาณ
4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป ใหส้ อดคล้องกับนโยบายของโรงเรยี น
และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏริ ูปการศกึ ษา
4.3 กากับ ตรวจสอบดแู ลงาน/โครงการ ให้เกดิ การดาเนนิ งานใหเ้ ปน็ ไปตามแผน
4.4 ประสานงานกบั แผนงานของโรงเรียนและกลมุ่ งานตา่ ง ๆ เพ่ือนาเอาเทคโนโลยมี าใช้ใหม้ ี
ประสิทธิภาพ
4.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
4.6 ปฏบิ ัตงิ านอน่ื ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

6

งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ ม

มีหน้าท่ีรับผดิ ชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. วางแผนกาหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบตั ิงานดา้ นอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอ้ มตลอดจนการติดตามการปฏบิ ตั งิ านของนกั การ แม่บ้านทาความสะอาด
2. วางแผนรว่ มกับแผนงานโรงเรียน พสั ดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสรา้ งอาคาร
เรยี น และอาคารประกอบ เชน่ ห้องเรียน หอ้ งบรกิ าร ห้องพเิ ศษใหเ้ พยี งพอ กบั การใช้บริการของ
โรงเรยี น
3. จดั ซ้ือ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อปุ กรณ์ทาความสะอาดห้องเรยี น หอ้ งบรกิ าร
ห้องพเิ ศษ ใหเ้ พียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยตู่ ลอดเวลา
4. จัดเครอ่ื งมอื รักษาความปลอดภัยในอาคาร ตดิ ตงั้ ในที่ท่ีใช้งานไดส้ ะดวกใชง้ านไดท้ ันที
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแตง่ อยา่ งสวยงาม เปน็ ระเบียบ ประตหู น้าต่างอยู่ใน
สภาพดี ดแู ลสีอาคารต่าง ๆใหเ้ รียบรอ้ ย มีปา้ ยบอกอาคารและหอ้ งต่าง ๆ
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ครภุ ัณฑ์ โต๊ะ เกา้ อ้ี และอ่นื
ๆให้อยใู่ นสภาพทเ่ี รียบรอ้ ย
7. ดแู ลความสะอาดทว่ั ไปของอาคารเรียน ห้องน้า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่น
รบกวน
8. ตดิ ตาม ดแู ลให้คาแนะนาในการใช้อาคารสถานท่ี โดยการอบรมนักเรยี นในด้านการดูแล
รกั ษาทรัพย์สินสมบัตขิ องโรงเรียน
9. ประสานงานกับพสั ดโุ รงเรยี นในการจาหน่ายพัสดุเสือ่ มสภาพออกจากบัญชีพัสดุ
10. ประสานงานกับหวั หน้าอาคาร โดยนาข้อเสนอแนะ มาปรบั ปรงุ งานให้ทนั เหตกุ ารณ์และ
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน
11. อานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานทีแ่ กบ่ ุคคลภายนอก รวมท้ังวัสดุอ่ืน ๆ จัดทา
สถิตกิ ารให้บริการและรวบรวมขอ้ มลู
12. ประเมิน สรปุ และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาปี
การศกึ ษา
13. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

7

งานสาธารณปู โภค

มหี น้าท่ีรับผดิ ชอบในขอบข่ายตอ่ ไปน้ี
1. จดั ทาแผนงานพฒั นางาน/โครงการเพ่ือเสนอต่อผู้บรหิ าร เพ่อื จดั สรรงบประมาณ
2. จดั ซื้อ จดั หา สาธารณูปโภคในโรงเรียนใหเ้ พียงพออยู่ตลอดเวลา
3. กาหนดข้อปฏิบัติและตดิ ตามการใช้น้า ใช้ไฟฟา้ ให้เป็นไปอยา่ งประหยัด
4. จดั บรกิ ารและติดตามการใช้สาธารณปู โภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มคา่
5. มมี าตรการตรวจสอบคณุ ภาพของน้าด่มื นา้ ใช้ เคร่ืองกรองน้า หม้อแปลงไฟฟา้ ต้โู ทรศพั ท์
และสาธารณูปโภคอน่ื ๆ ให้อยใู่ นสภาพท่ไี ด้มาตรฐาน
6. จดั ทาป้ายคาขวญั คาเตือน เกย่ี วกบั การใช้นา้ ใชไ้ ฟฟา้ และโทรศัพท์
7. รว่ มมอื กบั งานกจิ กรรมนักเรยี น อบรมนักเรียนเกย่ี วกับการใช้ไฟฟา้ ใช้โทรศพั ท์
8. สารวจ รวบรวม ขอ้ มลู เกย่ี วกบั สาธารณปู โภคที่ชารดุ
9. ซ่อมแซมสาธารณปู โภคที่ชารดุ ใหอ้ ยใู่ นสภาพทีด่ ี และปลอดภยั อย่ตู ลอดเวลา
10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตามแผนงาน/โครงการ
11. ปฏบิ ตั ิงานอน่ื ๆ ท่ีไดร้ บั มอบหมาย

8

งานธุรการ และสารบรรณ

มีหนา้ ที่รบั ผดิ ชอบในขอบขา่ ยต่อไปนี้
1. รบั -สง่ เอกสาร ลงทะเบียนหนงั สือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เขา้ หรอื เอกสารใหห้ น่วยงาน
หรือบคุ คลท่ีเกี่ยวข้อง
2. จดั ทาคาสง่ั และจดหมายเวียนเร่อื งต่าง ๆ เพ่ือแจ้งให้กบั ครูและผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ
3. เกบ็ หรอื ทาลายหนงั สือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และวธิ ปี ฏบิ ัติท่เี กยี่ วข้องให้
เป็นปัจจบุ ันอย่เู สมอ และเวยี นให้ผ้ทู ีเ่ ก่ยี วข้องทราบ
5. ร่างและพิมพห์ นงั สือออก หนงั สือโต้ตอบถงึ ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น
6. ตดิ ตามเอกสารของฝา่ ยตา่ งๆ ทีเ่ ก่ียวข้องกบั ทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใชเ้ ป็นขอ้ มูล
ในการอ้างอิง
7. ประสานงานการจดั สง่ จดหมาย ไปรษณีย์ พสั ดุและเอกสารตา่ ง ๆ ของโรงเรียน
8. เป็นทป่ี รกึ ษาของรองผู้อานวยการฝา่ ยบริหารทั่วไปในเร่ืองงานสารบรรณ
9. ควบคมุ การรบั – ส่ง หนงั สอื ของโรงเรยี น (E – Office)
10. บริการทางจดหมายและส่ิงตพี มิ พ์ทม่ี ีมาถึงโรงเรียน
11. จดั หนังสอื เขา้ แฟ้มเพ่ือลงนาม
1๒. ปฏบิ ัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

9

งานยานพาหนะ

มหี น้าทรี่ ับผิดชอบในขอบขา่ ยตอ่ ไปนี้
1. จดั ทาแผนงาน / โครงการ เก่ียวกับการจัดหา บารุงรักษา การใหบ้ รกิ ารยานพาหนะแก่
คณะครแู ละบุคลากรของโรงเรยี นตลอดจนกาหนดงบประมาณเสนอขออนมุ ตั ิ
2. กาหนดหนา้ ท่ีความรบั ผดิ ชอบ ใหค้ วามรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพจิ ารณา จัดและ
ใหบ้ ริการพาหนะแกบ่ คุ ลากร
3. กากบั ตดิ ตาม จดั ทาข้อมูล สถติ ิ การใช้ และให้บรกิ ารยานพาหนะของโรงเรยี น
4. กาหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบารุง เพ่ือให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภยั ตลอดเวลา ให้
คาแนะนา เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
5. ประเมนิ สรปุ ผลการดาเนินงานประจาปี
6. ปฏิบตั ิหนา้ ทีอ่ ืน่ ๆ ตามทผ่ี ู้บงั คับบญั ชามอบหมาย

10

งานประชาสมั พนั ธ์

มีหนา้ ที่รบั ผิดชอบในขอบขา่ ยตอ่ ไปน้ี
1. กาหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดาเนนิ การประชาสมั พนั ธใ์ ห้สอดคล้องกับ
นโยบายและจดุ ประสงคข์ องโรงเรยี น
2. ประสานงาน ร่วมมือกบั กลุม่ สาระฯ และงานตา่ ง ๆ ของโรงเรียนในการดาเนินงานดา้ น
ประชาสมั พนั ธ์
3. ต้อนรบั และบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน
4. ต้อนรบั และบรกิ ารผปู้ กครองหรือแขกผู้มาตดิ ต่อกบั นักเรยี นและทางโรงเรียน
5. ประกาศขา่ วสารของกลมุ่ สาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บคุ ลากรในโรงเรียนทราบ
6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธท์ ้ังในและนอกโรงเรียน
7. เป็นหนว่ ยงานหลกั ในการจดั พิธีการหรือพธิ กี รในงานพธิ ีการตา่ ง ๆ ของโรงเรียน
8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน
9. จดั ทาเอกสาร – จลุ สารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพรข่ า่ วสาร รายงานผลการปฏิบตั ิงานและ
ความเคลื่อนไหวของโรงเรยี นใหน้ กั เรยี นและบุคลากรทัว่ ไปทราบ
10. รวบรวม สรปุ ผลและสถิติตา่ ง ๆ เกยี่ วกับงานประชาสัมพนั ธแ์ ละจดั ทารายงานประจาปี
ของงานประชาสัมพันธ์
11. งานเลขานุการการประชมุ ครโู รงเรียนบรมราชินนี าถราชวทิ ยาลัย
12. ปฏิบตั หิ นา้ ทอ่ี น่ื ๆ ตามท่ไี ดร้ ับมอบหมาย

11

งานพยาบาลและอนามยั

มีหน้าท่ีรับผดิ ชอบในขอบขา่ ยต่อไปน้ี
1. กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนนิ งานของงานอนามัยโรงเรยี นให้สอดคลอ้ ง
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรยี น
2. ประสานงานกบั กล่มุ สาระการเรียนรูแ้ ละงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดาเนนิ งานด้าน
อนามัยโรงเรยี น
3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสขุ ลกั ษณะ
4. จัดเครอื่ งมอื เครอื่ งใช้ และอปุ กรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้
ทันที
5. จดั หายาและเวชภณั ฑ์ เพอื่ ใชใ้ นการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
6. จดั ปฐมพยาบาลนักเรยี น ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนาส่ง
โรงพยาบาลตามความจาเป็น
7. จัดบริการตรวจสขุ ภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นกั การภารโรงและชมุ ชนใกล้เคียง
8. จัดทาบตั รสขุ ภาพนกั เรยี น ทาสถติ ิ บันทกึ สุขภาพ สถิติน้าหนักและส่วนสูงนักเรียน
9. ตดิ ต่อแพทยห์ รือเจ้าหน้าที่อนามยั ให้ภูมิคุม้ กนั แกบ่ ุคลากรของโรงเรยี นหรอื ชมุ ชนใกล้เคียง
10. ตดิ ตอ่ ประสานงานกบั ผู้ปกครองนักเรยี นในกรณนี ักเรียนเจบ็ ปว่ ย
11. แนะนาผู้ปว่ ย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบตั ติ นใหป้ ลอดภยั จากโรค ใหภ้ ูมคิ ุ้มกนั โรค
12. ให้คาแนะนาปรึกษาด้านสขุ ภาพนกั เรียน
13. ประสานงานกับครแู นะแนว ครูทป่ี รกึ ษาหรือครูผสู้ อนเกยี่ วกบั นกั เรียนที่มีปญั หาดา้ น
สขุ ภาพ
14. ใหค้ วามร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรอื กจิ กรรมของโรงเรียนตามควรแก่
โอกาส
15. จัดกจิ กรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนทิ รรศการเกยี่ วกบั สขุ ภาพอนามัย จดั ต้ังชมรม
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
16. จัดทาสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจดั ทารายงานประจาภาคเรียน ประจาปขี อง
งานอนามยั
17. ปฏิบัติหน้าทอ่ี ่ืน ๆ ตามท่ไี ด้รับมอบหมาย

12

งานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน

มีหนา้ ทีร่ ับผดิ ชอบในขอบข่ายตอ่ ไปน้ี
1. รวบรวมประมวลวเิ คราะห์และสังเคราะหข์ ้อมูลที่ใชใ้ นการประชมุ คณะกรรมการสถานศกึ ษา
ขั้นพ้นื ฐาน
2. สนับสนุนข้อมลู รับทราบหรือดาเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั
พื้นฐาน
3. ดาเนินงานดา้ นธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จัดทารายงานการประชมุ และแจง้ มติทป่ี ระชมุ ใหผ้ ู้ทเี่ ก่ียวข้องเพื่อทราบดาเนนิ การหรอื ถือ
ปฏิบัติแล้วแตก่ รณี
5. ประสานการดาเนนิ งานตามมตกิ ารประชมุ ในเรื่องการอนุมตั ิ อนุญาต สง่ั การ เรง่ รัด การ
ดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการใหค้ ณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน
6. ปฏิบัตหิ นา้ ทีอ่ นื่ ๆ ตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย

13

งานชมุ ชนสัมพนั ธแ์ ละบรกิ ารสาธารณะ

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบขา่ ยต่อไปน้ี
1. วางแผนกาหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏบิ ัติงานด้านชุมชนสัมพนั ธแ์ ละบริการ
สาธารณะตลอดจนการตดิ ตามการปฏิบตั งิ าน
2. รวบรวมวิเคราะหข์ ้อมูลของชมุ ชน เพ่ือนาไปใช้ในงานสรา้ งความสมั พันธ์ระหวา่ งชมุ ชนกับ
โรงเรยี นและบรกิ ารสาธารณะ
3. ใหบ้ รกิ ารชุมชนในดา้ นข่าวสาร สขุ ภาพอนามัย อาคารสถานท่ี วสั ดุ ครุภณั ฑ์ และ
วชิ าการ
4. จดั กจิ กรรมเพอื่ พัฒนาชุมชน เชน่ การบรจิ าควสั ดุ สง่ิ ของ อปุ โภคบริโภค ใหค้ วามร้แู ละจดั
นทิ รรศการ
5. การมสี ่วนร่วมในการอนรุ ักษศ์ ิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานทเี่ กย่ี วกับ
ชุมชน
6. สนับสนุนสง่ เสริมให้มกี ารจดั ตั้งองคก์ รต่าง ๆ เพ่ือชว่ ยเหลอื โรงเรียน เชน่ สมาคมฯ
มลู นธิ ิ
7. ประสานและให้บรกิ ารแก่คณะครู ผปู้ กครอง ชมุ ชน หนว่ ยงานตา่ งๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ในด้าน อาคารสถานท่ี วสั ดุ ครภุ ณั ฑ์ บคุ ลากร งบประมาณ
8. รวบรวมขอ้ มลู จัดทาสถิติ
9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดาเนนิ งานตามแผนงาน/โครงการประจาปีการศกึ ษา
10. ปฏิบัติงานอ่นื ๆ ท่ีไดร้ บั มอบหมาย

14

งานป้องกนั อุบตั เิ หตุและอัคคีภยั

มหี น้าท่ีรบั ผดิ ชอบในขอบข่ายตอ่ ไปน้ี
1. จัดทาแผนงาน / โครงการ เก่ยี วกับการให้ความรูเ้ ก่ยี วกับการปอ้ งกันอุบตั ิเหตแุ ละอัคคภี ยั
ของโรงเรยี น
2. กาหนดแนวทางปฏบิ ตั ิในการปอ้ งกันอุบัติเหตุและอัคคภี ัย ใหค้ วามรนู้ ักเรยี น ครู และ
บคุ ลากร
3. กากับ ติดตาม จดั ทาข้อมูล สถติ ิ ตา่ งๆ เก่ยี วกบั การป้องกนั อบุ ัติเหตุและอัคคภี ัย
4. กาหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบารงุ เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกนั อคั คภี ยั ใช้การได้ และปลอดภัย
ตลอดเวลา ใหค้ าแนะนา เสนอผู้มอี านาจอนุมัติ
5. ประเมนิ สรุปผลการดาเนนิ งานประจาปี
6. ปฏิบตั ิหน้าทอ่ี ื่น ๆ ตามทผ่ี ู้บังคบั บญั ชามอบหมาย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
770-63 In
Next Book
คู่มือบริหารงประมาณ