The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by puchlapa.tec085, 2021-03-19 03:27:11

แผน Plan

แผน Plan

ก า ร ว า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
รหัสวิชา 905-504

ผู้สอน
รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์

จัดทําโดย
นางสาวภัชลภา เตชะสุขิตกุล
รหัสนักศึกษา 6319050085

ส า ข า วิช า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า า
ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์

ความหมายของแผนแผน (PLAN) ประเภทของแผน

ทําไมตอ งมแี ผน

แผน คือ แบบพิมพ์เขียวทีกําหนดการจัดสรรทรัพยากร
ตารางการปฏิบัติงานและกิจกรรมทีสาํ คัญอืนๆ เพือมุ่งไปสู่

การบรรลุเปาหมาย
แผน คือ แนวปฏิบัติทีกําหนดไว้ล่วงหน้า ซึงต้องเกียวข้องกับ
การกระทํา อนาคต และความต้องการของบุคคลและองค์กร

แผน คือ ผลทีได้จากการวางแผน

จากความหมายของแผนทีผ่านมาพบว่า แผน หมายถึง ผลที
เกิดจากการวางแผนหรือ "การวางแผน” คือกิจการรมหรือ

การกระทําทีก่อให้เกิด “แผน” ซึงอาจกระทําขึนเปนลาย
ลักษณ์อักษร แบบเปนทางการหรือไม่เปนทางการก็ได้

ความหมายของแผน

ประเภทของแผน

(TYPES OF PLANNING)
การจาํ แนกประเภทของการวางแผน ขึนอยู่กับบรรทัดฐาน
ทีนาํ มาใช้ในการจาํ แนกและจัดแบ่งประเภท เพือให้ง่ายต่อ
การทําความเข้าใน และสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

ประเภทของการวางแผนเหล่านัน ได้แก่

1. การจาํ แนกประเภทของการวางแผนตามระดับของการบริหาร
งานองค์กร การวางแผนประเภทนีจะสามารถจาํ แนกได้เปน 3
ประเภท ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนยุทธวิธี และการ
ว า ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

1.1 การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนสูงสุด (STRATEGIC PLANNING)
เปนการวางแผนทีถูกจัดทําขึนโดยผู้บริหารระดับสูง เพือให้สอดคล้องกับเปน
หมายกลยุทธ์ขององค์กรแล้วประสานไปยังผู้บริหารระดับกลาง และระดับ
ล่าง ตัวอย่างเช่น แผนประหยัดพลังงาน

1.2 การวางแผนยุทธวิธีหรือแผนรอง (TACTICAL PLANNING)
เ ป น ก า ร ว า ง แ ผ น ที เ กิ ด จ า ก ก า ร ก ร ะ ทํา ร ่ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บ ร ิห า ร ร ะ ดั บ สู ง กั บ ผู้
บริหารระดับกลางเพือให้องค์กรธุรกิจก้าวไปสู่ผลสาํ เร็จทีวางไว้ ซึงเปนไป
ตามเปาหมายยุทธวิธีและสอดคล้องกับแผลกลยุทธ์ เช่น แผนแยกย่อยว่าจะ
ประหยัดพลังงานอย่างไร มีทังพลังงาน ไฟฟา และพลังงานนาํ มัน

1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (OPERATIONAL PLANS) ใช้อธิบายเปา
ห ม า ย ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที เ ป น ห น้ า ที เ ฉ พ า ะ ข อ ง ห น่ ว ย
งาน หรือมีลักษณะทีเปนงานทีต้องทําเปนประจาํ วันต่อวัน การวางแผนปฏิบัต
ก า ร เ ป น ห น้ า ที ข อ ง ผู้ บ ร ิห า ร ร ะ ดั บ ล่ า ง ที จ ะ ต้ อ ง ก ร ะ ทํา ต า ม เ ป า ห ม า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร
ตัวอย่างเช่น ให้โรงเรียนทําแผน คิดโครงการเปดแอร์หลังมาทํางาน 1
ชัวโมง

ประเภทของแผน

2. การจาํ แนกประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา (PLANNING
TIME FRAMES) การวางแผนโดยอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ตามแผนเปนเครืองพิจารณาสามารถจะจาํ แนกแผนออกได้เปน 3
ประเภทได้แก่

2.1 การวางแผนระยะยาว (LONG RANGE PLANNING) เปนการ
ว า ง แ ผ น ใ น ร ะ ดั บ ก ล ยุ ท ธ์ โ ด ย มี เ ป า ห ม า ย เ พื อ เ ชื อ ม โ ย ง ก า ร บ ร ิห า ร แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติการภายในองค์กรเข้ากับสภาวะแวดล้อมปกติ การวางแผนระยะยาย
จะคํานึงถึงอนาคตข้างหน้าไม่ตํากว่า 5 ปขึนไป

2.2 การวางแผนระยะปานกลาง (INTERMEDIATE RANGE
PLANNING) การวางแผนระยะปานกลาง จะครอบคลุมเวลาในการ
ดาํ เนินงานตามแผนตังแต่ 1 ป ถึง 5 ป แผนระยะปานกลางจึงทําหน้าที
เ ป น สื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ร ะ ห ว่ า ง แ ผ น ร ะ ย ะ ย า ว กั บ แ ผ น ร ะ ย ะ สั น

2.3 การวางแผนระยะสัน (SHORT RANGE PLANNING) เปนการ
ว า ง แ ผ น เ พื อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ เ ป น ไ ป ต า ม เ ป า ห ม า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ร ือ แ ผ น
ปฏิบัติการทีวางไว้โดยปกติ แผนระยะสันจะต้องสอดคล้องและเปนไปใน
ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น กั บ แ ผ น ร ะ ย ะ ย า ว

3. การจาํ แนกประเภทของการาวางแผนตามหน้าทีดาํ เนินงาน
(FUNCTIONAL PLANNING) การวางแผนโดยจาํ แนกตาม
หน้าทีดาํ เนินงาน สามารถจาํ แนกแผนออกได้เปน 5 ชนิด ได้แก่

3.1 แผนแม่บท (MASTER PLAN) เปนแผนทีเกิดจากการรวมแผน
ทั ง ห ม ด ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร เ ข้ า ไ ว้ ด้ ว ย กั น

3.2 แผนหน้าที (FUNCTIONAL PLAN) เปนแผนทีถูกวางขึนเพือเฉพาะ
เ จ า ะ จ ง ใ ช้ กั บ ก ลุ่ ม ง า น

3.2.1 การวางแผนด้านบุคคล (HUMAN RESOURCE PLANNING )
เปนการคาดคะเนความต้องการใช้บุคลากร ถือเปนทรัพยากรมนุษย์ทีมีค่า
ขององค์กรธุรกิจ เพือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างบุคลากรและ
ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ทั ง ใ น ป จ จุ บั น แ ล ะ ใ น อ น า ค ต
3.2.2 การวางแผนด้านการผลิต (PRODUCTION PLANNING) คือ
กระบวนการในการกําหนดชนิดและปริมาณของทรัพยากรทีจาํ เปนต้องใช้เพี
อการผลิต ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร กําลังผลิต แรงงานทีใช้ และเวลา
ในการผลิตให้น้อยทีสุด แต่ก่อให้เกิดประสิทธิผลดีทีสุดตามเปาหมายทีวาง
ไว้
3.2.3 การวางแผนด้านการตลาด (MARKETING PLANNING) คือ
กระบวนการในการกําหนดเปาหมายและวิธีการ เพือการตลาดปฏิบัติการ
ทางการตลาดให้บรรลุผลสาํ เร็จตามทีคาดหวังและก่อให้เกิดผลตอบแทน
อย่างคุ้มค่า น่าพอใจเช่น การวางแผนเพือเพิมยอดขาย เพือขยายส่วนแบ่ง
ตลาด และเพือเพิมผลกําไร เปนต้น
3.2.4 การวางแผนด้านการเงิน (FINANCIAL PLANNING) คือ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า เ พื อ จั ด ส ร ร ท ร ัพ ย า ก ร ท า ง ก า ร เ งิ น ที กิ จ ก า ร มี อ ยู่
เ พื อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด

3.3 แผนงานโครงการ (PROJECT) เปนแผนทีองค์กรทําขึนเพือตอบ
สนองนโยบาย เกียวกับกิจกรรมใหญ่ขององค์กรเฉพาะครัง (เปนกิจกรรมที
นาน ๆทําที มิใช่ทําเปนประจาํ สมาํ เสมอ) ซึงต้องใช้ปจจัยเปนจาํ นวนมาก จาก
หน่วยงานต่าง ๆขององค์กรหลาย ๆหน่วยงาน การวางแผนงานโครงการจะ
ช่วยให้หน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงานรู้หน้าที และความรับผิดชอบของตน มี
การประสานสัมพันธ์อันดี ซึงจะทําให้งานบรรลุเปาหมายทีวางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.4 แผนสรุป (COMPREHENSIVE PLAN) เปนแผนทีจัดทําขึนเพือ
สรุปรวมแผนหน้าทีตลอดจนแผนงานโครงงานทีองค์กรกระทํา โดยอาจ
จาํ แนกเปนหมวดหมู่ หรือจาํ แนกตามขอบเขตของงานหรือระดับความซับ
ซ้อนในการปฏิบัติ เพือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ การวางแผนประเภทนี จะ
เห็นได้ชัดในการวางแผนบริหารประเทศของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น แผน
สาธารณสุข แผนการจัดการศึกษา เปนต้น

3.5 แผนกิจกรรม (ACTIVITY PLANNING) เปนแผนทีจัดทําขึนเพือ
แสดงให้เห็นตารางเวลาของการปฏิบัติงาน (SCHEDULE) แผนกิจกรรม
จะแสดงให้เห็นว่า แต่ละหน่วยงานย่อยในองค์กรมีหน้าทีรับผิดชอบในการ
ดาํ เนินกิจกรรมอะไร ในช่วงเวลาใดบ้าง กิจกรรมนันจะเริมต้นเมือไร และจะ
ต้องดาํ เนินกิจกรรมต่อเนืองกับหน่วยงานใด บ้างหรือไม่ เพือให้งานนันแล้ว
เสร็จบรรลุผลสาํ เร็จตามเปาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การจาํ แนกประเภทของการวางแผนตามความถีของการนาํ
แผนไปใช้ (REPETITIVENESS USE PLAN) การจาํ แนก
ประเภทของแผนวิธีนี จะแบ่งแผนออกได้ เปน 2 ประเภท ได้แก่

แ ผ น ห ลั ก แ ล ะ แ ผ น ใ ช้ เ ฉ พ า ะ ค ร ัง

4.1 แผนหลัก (STANDING PLAN) (หรืออาจเรียกได้ว่าแผนยืนพืน แผน
ถาวร หรืแผนประจาํ ) เปนแนวคิด หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกระทํา
กิจกรรมบางอย่างภายในองค์กร แผนหลักหรือแผนประจาํ ประกอบด้วย

- นโยบาย เปนข้อความ หรือสิงทีเข้าใจง่ายเปนทียอมรับและเปน
แนวทางสาํ หรับการตัดสินในและปฏิบัติ
- ระเบียบวิธีปฏิบัติ (PROCEDURES) เปนขันตอนวิธีปฏิบัติงานที
เ ลื อ ก ห ร ือ กํา ห น ด ไ ว้ เ ป น ม า ต ร ฐ า น
- กฎ (RULE) หมายถึง แผนงานประจาํ ทีมีความเฉพาะเจาะจง จาํ เปน
ต้องปฏิบัติ กฎจะชีให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติงานโดยไม่มีการลําดับเหตุการณ์

4.2 แผนใช้เฉพาะครัง (SINGLE-USE PLAN) หมายถึง แผนทีเตรียมขึน
อ ย่ า ง เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที เ กิ ด ขึ น เ พี ย ง ค ร ัง เ ดี ย ว แ ล้ ว จ ะ ไ ม่ มี โ อ ก า ส
เกิดขึนอีก (ONE-TIME GOAL ) เมือบรรลุผลตามทีกําหนดแล้วจะเลิกใช้
แผนนัน ๆ

5. การจาํ แนกประเภทของการวางแผนตามขอบเขตครอบคลุม
ของแผน (SCOPE OF PLANNING )วิธีนีจะจาํ แนกแผนออก
ได้เปน วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ วิธีการทํางาน
มาตรฐานงบประมาณ แผนงาน

5.1 วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE) จัดเปนแผนลักษณะหนึงเพราะเปน
กิจกรรมหลักในกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการวางแผน
5.2 นโยบาย (POLICY) เปนแผนซึงกําหนดขอบเขตของแนวปฏิบัติไว้
อย่างกว้าง ๆ เพือให้เลือกตัดสินใจ และการตัดสินใจภายใต้นโยบาย จะ
ช่ ว ย ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที ต้ อ ง ก า ร
5.3 ระเบียบวิธีปฏิบัติ (PROCEDURE) เปนลักษณะของแผนชนิดหนึงที
เกียวข้องกับการกําหนดแนวปฏิบัติทีเฉพาะเจาะจง และเปนการลําดับ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที ต้ อ ง ก ร ะ ทํา ภ า ย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต ข อ ง น โ ย บ า ย
5.4 วิธีการทํางาน (METHOD) เปนลักษณะของแผนชนิดหนึงทีบอกให้
ทราบแนวทางการปฏิบัติงานทีละเอียดสมบูรณ์กว่าระเบียบวิธีปฏิบัติ วิธี
ก า ร ทํา ง า น จ ะ พ บ เ ห็ น ใ น ห น่ ว ย ง า น ป ฏิ บั ติ ซึ ง ต้ อ ง แ จ ก แ จ ง ถึ ง ก ร ร ม วิ ธี ที
บุ ค ล า ก ร จ ะ ต้ อ ง ก ร ะ ทํา ทุ ก ขั น ต อ น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด
5.5 มาตรฐาน (STANDARD) เปนลักษณะของแผนซึงกําหนดขึนเพือใช้
วั ด แ ล ะ เ ป ร ีย บ เ ที ย บ
5.6 งบประมาณ (BUDGET) คือ แผนซึงต้องประกอบด้วยข้อความ
แสดงผลทีคาดหมายล่วงหน้าเปนตัวเลขในรูปของตัวเงิน เวลา จาํ นวน
หรืออืน ๆ ภายในระยะเวลาทีกําหนด ในบางองค์กรจะให้ความสาํ คัญของ
แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ม า ก ที สุ ด
5.7 แผนงาน (PROGRAM) คือ แผนพิเศษซึงเกิดจากการผสมผสาน
แผนปฏิบัติการ ทีเหมือนๆ กันเข้าด้วยกัน แผนงานส่วนใหญ่จะมีลักษณะ

ทํา ไ ม ต้ อ ง มี แ ผ น

WHY DO WE
NEED PLANS?

1. ช่วยลดการสูญเสียจากการทํางานซาํ ซ้อน

2. ทําให้มีการกําหนดขอบเขตในการทํางานทีแน่นอน และมีนโย
บ า ย ที ชั ด เ จ น

3. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเตรียมรับสถานการณ์ทีไม่แน่นอน และ
ความยุ่งยากทีอาจเกิดขึนในอนาคต ตลอดจนปองกันการขัดแย้ง
ที อ า จ เ กิ ด ขึ น ใ น ห น่ ว ย ง า น

4. การวางแผนเปนเครืองมือในการบริหารของผู้บริหาร เพือ
ให้การดาํ เนินงานประสบ ผลสาํ เร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ประหยัดเวลา และทรัพยากร

5. การวางแผนจะช่วยให้เกิดการประสานสัมพันธ์ภายในองค์กร
ทํา ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ป น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม ร า บ ร ืน แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ
ความสาํ เร็จของเปาหมายได้

THANK YOU

19/03/64


Click to View FlipBook Version