The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สถานที่ท่องเที่ยวอิหร่าน (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ไปรท์ ปฏิภาณ, 2022-09-06 04:02:49

สถานที่ท่องเที่ยวอิหร่าน

สถานที่ท่องเที่ยวอิหร่าน (1)

สถานที่ท่องเที่ยว
อิหร่าน

Chogha Zanbil เมือง Khuzestan
The Khajou Bridge เมือง อิสฟาฮาน

Imam Square เมือง อิสฟาฮาน

คำนำ

หนังสือ E-BOOK เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวอิหร่าน
ประกอบด้วยเนื้อหาสถานที่ท่องเที่ยวอิหร่าน

จำนวน 9 สภานที่ ได้แก่ Sa’ad Abad Palace,
The Grand Bazaar,Azadi Tower,ชมทัศนียภาพ,The Nasir al-Mulk

Mosque,Persepolis,จัตุรัสอิหม่าม,สะพานคาจู,Chogha Zanbil

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ E-BOOK
เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอิหร่าน เล่มนี้จะเป็นอย่างดี

หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำ
ยินดีย้อนรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่งและ ปรับปรุงในโอกาศหน้าต่อไป

สารบัญ 1
2
Sa’ad Abad Palace 3
4
The Grand Bazaar 5

6
7
Azadi Tower 8

9
10
ชมทัศนียภาพThe Nasir al-MulkMosquePersepolisจัตุรัสอิหม่ามสะพานคาจูChogha Zanbil

เมืองเตหะราน

Sa’ad Abad Palace

สร้างโดย ราชวงศ์คาร์จาในช่วง
ศตวรรษที่ 19

ต่อมาในปี 1920s Reza Shah แห่ง
ราชวงศ์ปาลา ได้ให้มีการต่อเติม ขยาย
พื้นที่ และสร้างอาคารต่างๆเพิ่มเติมใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ และใช้
พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังฤดูร้อน

ในปี 1970s ชาร์องค์สุดท้าย คือ
Shah Mohammad Reza Pahlavi

เข้ามาพำนักอยู่ที่นี่
จนถึงช่วงปี 1979 หลังจากเหตุการณ์
ปฏิวัติอิสลาม พระราชวังจึงกลายเป็น
พิพิธภัณฑ์ และเปิดให้สาธารณชนเข้า

ชม ภายใต้การดูแลของ Cultural
Heritage Organization of Iran
ปัจจุบัน บางส่วนของพื้นที่ถูกใช้เป็น
สถานที่ทำการของประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

เมืองเตหะราน

The Grand Bazaar

ตลาดท้องถิ่นที่ใหญ่และมีชื่อเสียง
อันดับต้น ๆ ของประเทศอิหร่าน
The Grand Bazaar อยู่ใกล้กับ
Arg Square ทางตอนใต้ของ
เมืองเตหะรานดยเฉพาะพรมสวย ๆ
เครื่องเทศ เสื้อผ้าพื้นเมือง และอื่น
ๆ อีกมากมาย รวมทั้งอาหารท้อง
ถิ่นก็สามารถหาซื้อและลองชิมกัน
ได้ที่นี่ด้วยเช่นกัน บาซาร์จะปิดทุก
วันศุกร์ เปิดให้บริการวันเสาร์-พุธ
ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. และ
วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 07.00-

12.00 น.

เมืองเตหะราน

Azadi Tower

หนึ่งในแลนด์มาร์กของของอิหร่าน สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 เพื่อฉลองครบรอบ

2,500 ปีของการก่อตั้งอาณาจักร
เปอร์เซีย โดย Hossein Amanat
สถาปนิกชาวอิหร่าน เป็นการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมของชาวอิสลามและ
ชาวซาสซานิยะห์ (Sassanid) มีลักษณะ
เป็นรูปตัว Y สูงประมาณ 50 เมตร
ปัจจุบันถูกตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่ง
เสรีภาพ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชุมนุมทางการ
เมืองในอิหร่านที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดหลาย
ยุคหลายสมัย นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไป

ชมความงามของกรุงเตหะราน

ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ยอดเขาดามาวานด์

ภูเขาดามาเวนเดอร์มีพื้นที่ศิลปะขนาดใหญ่มากที่คุณสามารถ
ชื่นชมปีบนภูเขาเป็นหิมะปกคลุมและปีนเขาหลายคนพยายามที่
จะปีนภูเขาหิมะขนาดใหญ่และบริการที่สมบูรณ์แบบเห็นสิ่งที่
ศักดิ์สิทธิ์มากภูเขาหิมะของภูเขาแวนเดอร์ยังสวยงามภูมิอากาศ

และภูมิทัศน์เป็นสถานที่ที่ดีที่จะชื่นชมและถ่ายรูป

The Nasir al-Mulk Mosque

เมือง Shiraz

สถานที่เป็น highlight ของอิหร่าน
ที่ครั้งหนึ่งต้องไปชมให้ได้ คือ สุเหร่า
สีชมพู (Pink Mosque) หรือมีชื่อ
ว่า Nasir al Molk Mosque ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและ

สำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้
เอกลักษณ์ของสุเหร่านี้ คือ ส่วน
ต่างๆ จะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้อง
สีชมพู ถูกสร้างขึ้นโดย มีร์ซา ฮาซาน
อลี นาซีร์ อัลมอล์ค ในปี ค.ศ.1876

และสำเร็จเรียบร้อยในปี
ค.ศ.1887ประเทศในตะวันออกกลาง
ที่ร่ำรวยไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก หนึ่งในนั้นคือ เมืองชีราซ
(Shiraz) เป็นเมืองที่มีประชากรเป็น

อันดับ 6 ของประเทศอิหร่านและ
เป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟอร์ส ตั้ง
อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายใน
ภูมิภาคมามากกว่า 1 พันปี

Persepolis เมือง Shiraz

Persepolis เป็นเมืองโบราณของชาวเปอร์เซีย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา
Kuh-e Rahmat ที่เมือง Shiraz สร้างขึ้นโดย King Darius the
Great (ช่วงก่อนคริสต์ศักราช 522-486 ปี) ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
สร้างขึ้นมาจากหินและดิน ตามโมเดลของเมโสโปเตเมีย ปัจจุบันยังคง

เหลือซากปรักหักพังแนวที่ตั้งของเมืองเก่า มีเสาอันโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ ตั้งตระหง่านท้าลมท้าฝนมาหลายพันปีแล้ว พร้อมทั้งยังมี
ภาพแกะสลักหินอันงดงามอยู่รอบ ๆ อีกหลายจุดอีกด้วย ที่นี่ได้รับการ

จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1979

จัตุรัสอิหม่าม
(Imam Square)

เมืองอิสฟาฮาน

(อิหม่ามสแควร์) ในอดีต
เคยเป็นสนามแข่งขันโปโล
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1612
ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางตัว
เมืองอิสฟาฮาน ล้อมรอบ

ด้วยอาคาร 2 ชั้น ที่
ปัจจุบันกลายเป็นร้านค้า
มีสินค้ามากมายจำหน่าย

เมืองอิสฟาฮาน
สะพานคาจู (The Khajou Bridge)

เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความสำคัญของเมือ
งอิสฟาฮาน สร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยชาห์อับบาส
ที่ 2 แห่งเปอร์เซีย (Shah Abbas II) สะพานแห่งนี้สร้างพาด
ผ่านแม่น้ำ Zayandeh เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองอิสฟาฮานทาง

ตอนเหนือและทางตอนใต้ที่จะไปยังเมือง Shiraz มีความยาว
ประมาณ 132 เมตร กว้าง 12 เมตร สร้างขึ้นเป็น 2 ชั้น

ออกแบบอย่างสวยงามตามแบบศิลปะเปอร์เซีย มีซุ้มโค้งประตู
เป็นสถานที่ชมวิวแม่น้ำและนั่งพักผ่อนยามเย็นที่สวยงามมาก ๆ
ซึ่งนอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของเมืองแล้ว

ก็ยังเป็นเขื่อนขนาดย่อมบนแม่น้ำ Zayandeh

Chogha Zanbil

เมือง Khuzestan

ตั้งอยู่ภายในเมือง Khuzestan ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอิหร่าน มี
ลักษณะเป็นซิกกูแรต (ziggurat) ขนาด

ใหญ่มหึมา สร้างขึ้นโดย Untash-
Napirisha (1275-1240 ปีก่อน
คริสตกาล) อดีตกษัตริย์แห่งจักรวรรดิ
Elamite ใช้อิฐในการก่อสร้างเป็นส่วน
ใหญ่ แต่เดิมนั้นซิกกูแรตแห่งนี้มีความ
กว้างของแต่ละด้านประมาณ 105.2
เมตร สูง 53 เมตร แต่ปัจจุบันสูงเพียง
แค่ 24.5 เมตรเท่านั้น รอบด้านของซิกกู
แรตเป็นทุ่งกว้างใหญ่ มีทัศนียภาพที่
สวยงามแปลกตา ที่นี่ได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยู

เนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1979บรรณานุกรม

https://travel.kapook.co
m/view149279.html


Click to View FlipBook Version