The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มที่ 1 สรุปโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by พวงทอง เพชรโทน, 2019-12-22 12:00:05

เล่มที่ 1 สรุปโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

เล่มที่ 1 สรุปโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

โ ค ร ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต
สาํ ห รั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที 2 1

รายงาน
ข้อมูลพืนฐาน

การอบรมเชงิ ปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาทักษะการคิดสาํ หรบั ผู้เรยี นในศตวรรษที 21

ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์
ม ห า วิท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ อุ ด ร ธ า นีรายงานผลการศึกษาข้อมูลพน้ื ฐาน
โครงการพัฒนาทกั ษะการคดิ สำหรบั ผเู้ รยี นในศตวรรษท่ี 21
(ภายใตโ้ ครงการบรู ณาการยกระดบั คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับการเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21)

จดั ทำโดย
คณะครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏอดุ รธานี

คำนำ

รายงานผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 (ภายใตโ้ ครงการบรู ณาการยกระดบั คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวี ติ สำหรบั การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21) เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการลงพื้นที่ค้นหา และศึกษา
ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้
กลมุ่ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะทำงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดทำรายงานประเมินผลโครงการ
พฒั นาทักษะการคิดสำหรับผู้เรยี นในศตวรรษที่ 21 ฉบบั นเ้ี พื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินโครงการเพ่ือ
ได้ทราบแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ ในรายงานศึกษา
คณะผู้จัดทำหวงั เปน็ อย่างย่ิงวา่ รายงานฉบบั น้จี ะเป็นประโยชน์ในการจัดการโครงการอบรมในครงั้ ต่อไป

คณะผจู้ ดั ทำ
โครงการพฒั นาทักษะการคิดสำหรบั ผูเ้ รยี นในศตวรรษท่ี 21

คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏอดุ รธานี
ธันวาคม 2561

สารบัญ

คำนำ.................................................................................................................................................. ก
บทสรุปผู้บริหาร .................................................................................................................................1
แบบสรปุ ผลโครงการ …………………………………………………………………………………………………………… 2
ส่วนที่ 1 บทนำ ..................................................................................................................................4

1. โครงการพัฒนาทกั ษะการคดิ สำหรบั ผเู้ รยี นในศตวรรษท่ี 21................................................... 4
สว่ นที่ 2 ระเบยี บและวธิ กี ารประเมนิ ผล .......................................................................................... 9
สว่ นที่ 3 ผลการศกึ ษา …………………………………………………………..…………..…………………..…………. 13
ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………..………………….………….. 19

1. แบบฟอร์มทใ่ี ช้ในการประเมนิ ……………………………………………………………………………. 20
2. ตวั อย่างสำเนาเอกสารหนังสือตา่ ง ๆ ท่ีใชใ้ นโครงการ .................................................... 24
3. ประมวลภาพกิจกรรม ………………………………………………………………………………………. 25

สารบัญตาราง

ตารางท่ี 1 กำหนดการออกสำรวจโรงเรียนในการศกึ ษาข้อมลู พ้นื ฐาน...…............................................… 12

1

บทสรปุ สำหรับผ้บู ริหาร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ภายใต้โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครู
เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูตามรูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครู
ในการออกแบบกจิ กรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21

จากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ของโรงเรียนในพื้นท่ีเป้าหมาย คือ จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
บงึ กาฬ แลว้ ได้ระบโุ รงเรยี นที่ทางโครงการจะใช้เปน็ พน้ื ทใี่ นการดำเนินการกิจกรรมในโครงการ ได้แก่
โรงเรยี นเจ็ดสีวทิ ยาคาร ตำบลบา้ นตอ้ ง อำเภอเซกา จงั หวดั บงึ กาฬ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

2

แบบสรปุ ผลโครงการ

1. ช่ือหนว่ ยงาน(คณะ/สำนกั ) ครุศาสตร์ หลักสูตร

2. ชอ่ื โครงการ: โครงการพฒั นาทกั ษะการคิดสำหรับผเู้ รียนในศตวรรษท่ี 21 (ภายใตโ้ ครงการบรู ณาการ
ยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ สำหรบั การเรยี นรูใ้ นศตวรรษท่ี 21): การศกึ ษาขอ้ มลู
พืน้ ฐาน

3. สอดคลอ้ งแผนยุทธศาสตร(์ มหาวิทยาลยั ) ด้าน :

ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทอ้ งถ่ิน

ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 : การผลติ และพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับคณุ ภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจดั การ

4. ปรากฏในแผนยทุ ธศาสตร์ (หนว่ ยงาน) ดา้ นประเด็นยทุ ธศาสตรท์ ี่ ๑ (ระบุ) การผลติ บัณฑิตให้เป็น
บัณฑติ ที่พงึ ประสงค์

5. ปรากฏในแผนปฏิบัตริ าชการ(หน่วยงาน) โครงการประชมุ วิชาการผลงานวจิ ยั ฯ

6. เช่ือมโยงการประกนั คุณภาพฯ (ตวั บง่ ช/้ี เกณฑ)์

7. วนั เวลา สถานท่ี จดั โครงการ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถงึ 15 ธนั วาคม 2561

8.  มี  ไม่มี การบูรณาการกับการเรยี นการสอน
 มี  ไม่มี การบูรณาการกบั การบริการวชิ าการแกส่ งั คม

 มี  ไมม่ ี การบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 มี  ไม่มี การบูรณาการกบั การวิจัย
ถา้ มี (โปรดกรอก) - หลักสตู ร/รายวชิ า ทกุ รายวิชา

บูรณาการอย่างไร (อธิบายโดยย่อ) การดำเนินกิจกรรมดำเนินในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นท่ี
บริการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม และนำเนื้อหาในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรยี นการสอนได้

9. ผลการดำเนนิ โครงการ

1.1 เป้าหมายโรงเรียนท่ีรว่ มโครงการ 1 โรงเรยี น
1.2  บรรลุ  ไม่บรรลุ เป้าหมายของโครงการ
1.3ผเู้ ข้าร่วมโครงการ 1 โรงเรียน ประกอบดว้ ย อาจารย์ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ 7 คน ครใู น
โรงเรยี นเป้าหมาย 10 คน
1.4 ค่าใช้จา่ ยในการจดั โครงการ บาท  เปน็ ไปตามแผน
 ไม่เป็นไปตามแผน

3

2. มกี ารรายงานผลการจดั โครงการตอ่ ผบู้ ริหารและไดน้ ำขอ้ เสนอแนะไปปรับปรุงการจดั โครงการในปี
ถัดไปอยา่ งไร จดั ทำเล่มรายงานสรุปโครงการและมกี ารนำขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือปรบั ปรุงการจัด
โครงการในครง้ั ตอ่ ไป

4

ส่วนที่ 1
บทนำ
โครงการพฒั นาทกั ษะการคิดสำหรบั ผ้เู รียนในศตวรรษที่ 21

1. หลกั การและเหตผุ ล
การยกระดบั คุณภาพความสามารถในออกแบบการสอนใหแ้ ก่ครจู ึงเป็นสิง่ จำเปน็ และเพ่ือสอดคล้องกบั

ครูยคุ ใหมใ่ นยคุ ศตวรรษที่ 21 ทม่ี ุ่งเนน้ พัฒนาผูเ้ รียนใหม้ ที กั ษะกระบวนการเรยี นรู้ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการ
คิดระดับสูง มาร์ซาโน (Marzano, 2001) ได้กล่าวว่า การคิดเป็นสิ่งที่เรียนรู้และสามารถพัฒนาได้ โดยอาศัย
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการคิดได้แก่ ทักษะการจำแนกการจัดหมวดหมู่ การสรุป การประยุกต์ใช้ และการ
คาดการณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการคิดระดับสูง การพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบกจิ กรรมในจดั ประสบการณ์และสร้างบรรยากาศในการกระตนุ้ และพฒั นาผ้เู รียนให้เกิดทกั ษะการคิดขั้น
สูงดงั กลา่ ว จะส่งผลตอ่ ดกี ารเป็นครูท่ดี ีมคี ุณภาพต่อการพัฒนาทักษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21

จากเหตุผลขา้ งตน้ จงึ มคี วามจำเป็นทจ่ี ะพัฒนาทักษะการสอนคดิ ให้แกค่ รูโดยเฉพาะครผู ปู้ ฏิบตั กิ ารสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเปน็ การเตรียมครูมืออาชีพสู่สำหรับการพัฒนาผูเ้ รยี นในยุคศตวรรษที่ 21
(วิจารณ์ พานชิ , 2556) เพอื่ พฒั นาใหค้ รูมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ วิธีการที่ถกู ต้องในการพัฒนาทักษะการ
คิดในศตวรรษที่ 21 ด้วยคาดหวังว่าครสู ามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุง่ เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดระดบั สงู แก่นักเรยี นได้ อนั จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการคดิ ของนักเรยี น

จากขอ้ มลู ดงั กลา่ วข้างตน้ คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั อุดรธานี เปน็ หน่วยงานต้นทางในการผลติ
ครู เมื่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเจริญก้าวหน้าในศาสตร์
หลายแขนงรวมถึงการวธิ ีการสอนมีการปรบั เปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของการเรียนรู้ของผู้คนใน
โลกที่เรียนกว่ายุคดิจิทัล บทบาทหน้าที่วิธีการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ผู้เรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้
สนองตอบต่อผเู้ รยี น การสง่ เสริมและพฒั นาครูประจำการใหม้ ีความรู้ความเขา้ ใจต่อสภาพ การปรบั เปล่ยี นไป จึง
ถอื วา่ เปน็ ภาระหน้าที่ความรบั ผดิ ชอบต่อผลผลติ ที่สง่ ออกไปส่สู ถานศึกษาของคณะครศุ าสตร์เช่นกัน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกจิ กรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ

พัฒนาทักษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21
2.3 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูตามรูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนทเี่ นน้ การพฒั นาทักษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21

3. วนั -เวลาดำเนนิ โครงการ: การศึกษาข้อมลู พื้นฐาน ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561

4. สถานท่ดี ำเนินโครงการ คณะครศุ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั อดุ รธานี จงั หวดั หนองคาย
และจงั หวัดบงึ กาฬ

5

5. ผลลัพธ/์ ผลทคี่ าดวา่ จะได้รบั
5.1 ไดร้ ปู แบบที่ใชเ้ ปน็ แนวทางในการพฒั นาทักษะการออกแบบการเรยี นการสอนของครซู งึ่ เปน็ การเตรยี ม

ครูมืออาชีพสูห่ ้องเรียนสำหรับรับมอื กับการพัฒนาผูเ้ รยี นในยุคปจั จบุ ันและในศตวรรษท่ี 21
5.2 ไดแ้ นวทางเพ่ือช่วยใหอ้ าจารยไ์ ด้แสวงหาวิธปี ฏบิ ตั กิ ารแกป้ ญั หาการจดั การเรียนการสอนอยา่ งเปน็ ระบบ

สำหรบั การพฒั นานักศึกษาครูในระดบั อดุ มศึกษา
5.3 ได้แนวทางในการวจิ ยั และพัฒนากระบวนการเรยี นรู้สำหรบั นักศกึ ษาครู
5.4 ได้แนวทางในการสรา้ งเครือขา่ ยการวิจยั สำหรบั พัฒนาคณุ ภาพศึกษาระหว่างหน่วยงานผผู้ ลิตครูและผู้ใช้

ครู

6. หนว่ ยงานท่รี ับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อุดรธานี

6

7

การขบั เคล่อื นโครงการพฒั นาทกั ษะการคิดสาหรบั ผ้เู รยี นในศตวรรษที่ 21 8

(ภายใต้โครงการบรู ณาการยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาและการเรยี นร้ตู ลอดชีวิตสาหรบั การเรียนร้ใู นศตวรรษที่ 21)

ขนั้ ตอนการศึกษา กล่มุ ตวั อย่าง วิธีการ ผลผลิต

R ผบู้ รหิ าร - ศกึ ษาสารวจ รายงาน
คร/ู บคุ ลากร - สมั ภาษณ์ วิจยั
1. ศกึ ษาสภาพ ปัจจบุ นั ปัญหา กรรมการสถานศกึ ษา - Focus Groups
และความตอ้ งการพฒั นาทกั ษะ นกั เรยี น - วเิ คราะหเ์ อกสาร -หลกั สูตร/
การคดิ ในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม
คณะทางาน - ปฏบิ ตั กิ ารพฒั นา พฒั นา
2. วเิ คราะห์ สภาพ ปัญหา/ โครงการ ร่วมกบั หลกั สตู ร/กจิ กรรม -ปฏิทินงาน
ความตอ้ งการ ครทู เ่ี ป็นคณะทางาน พฒั นา
3. จดั ลาดบั ความสาคญั - ประชุม/วพิ ากษ์

4. กาหนดกรอบการพฒั นา

D - วทิ ยากร/ผรู้ ู้ - ประชมุ -วิทยากร
- ทมี งาน -นกั ศกึ ษา - อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร -ส่ือ
5. เตรยี มการพฒั นา

6. พฒั นาตามหลกั สตู ร/

กคจิ กรรสมรา้ งความรู้ สะทอ้ น - ครผู สู้ อน/ผบู้ รหิ าร - อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร -คร/ู
ผลและ - บุคลากร - ทาการสอน บคุ ลากรมี
ปลุกความใส่ ถอด - นเิ ทศตดิ ตาม -ทกั ษะการ
ใจ บทเรยี น - เยย่ี มชนั้ เรยี น สอนคิด
- Focus Groups ฯ -จดั กิจรรม
สรา้ งทกั ษะคดิ ฯลฯ
ในชนั้ เรยี น

น ทีมงา - กจิ กรรมค่าย -นักเรยี นมี
1. สรา้ งเสรมิ ทกั ษะ - อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร ทกั ษะการ
- ปฏบิ ตั จิ รงิ คิดศตวรรษ
2พ. น้ืฝฐึกาคนดิ - เรยี นรใู้ นชนั้ เรยี น 21 และ
- สะทอ้ นบทเรยี น ฯ อ่ืนๆ
EI - นกั เรยี น
DP

T

D - ครู นักเรยี น - ถอดบทเรยี น -ต้นแบบ ร.ร. สอนคิด วจิ ยั
โรงเรยี นทส่ี นใจ - Open house -เครือขา่ ยการสอนคิด
7. พฒั นาเครอื ขา่ ยเพอ่ื ความยงั ่ ยนื

R

ส่วนที่ 2
ระเบียบและวธิ ีการประเมนิ ผล

การศกึ ษาข้อมลู พื้นฐานโครงการพฒั นาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ระหว่างวันที่
5 พฤศจิกายน ถงึ วนั ท่ี 15 ธนั วาคม 2561 กำหนดระเบียบและวธิ ีการประเมินผล ดงั น้ี

วตั ถปุ ระสงคข์ องการประเมนิ ผล

เพ่อื ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้ งการของครเู กยี่ วกบั การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
การพฒั นาทกั ษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21

ขอบเขตของการประเมินผล

1. ขอบเขตด้านประชากร
การเก็บรวบรวมข้อมลู จากแบบบันทกึ ประเดน็ การศกึ ษาข้อมลู
กลมุ่ เป้าหมาย คือ โรงเรยี นในสังกดั สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน สำนกั งานเขต

พ้ืนที่การศึกษามธั ยมศึกษา เขต 21 คณะกรรมการการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน โดย
กำหนดวัน เวลา และผู้รบั ผดิ ชอบการออกสำรวจดงั ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กำหนดการออกสำรวจโรงเรียนในการศึกษาขอ้ มลู พื้นฐาน

จังหวัดหนองคาย

วนั ท่ี โรงเรียน อาจารย์ อาจารย์
ผศ.ดร. พวงทอง
อังคาร โพธ์ติ ากพิทยาคม ดร.รุ่งทิวา ผศ.ดร. พวงทอง

6 พฤศจิกายน (สหวทิ ยาเขตเทศรังสี)

พฤหสั บดี วรลาโภนสุ รณ์ อ.ภวศิ า

8 พฤศจิกายน (สหวทิ ยาเขตเทศรังสี)

(บ่าย)

พฤหัสบดี เดื่อวิทยาคาร อ.ภวศิ า

8 พฤศจิกายน (สหวิทยาเขตทา่ บ่อ)

(เช้า)

10

ตารางท่ี 1 กำหนดการออกสำรวจโรงเรียนในการศึกษาข้อมูลพ้นื ฐาน (ต่อ)

จังหวดั บึงกาฬ

วันที่ โรงเรียน อาจารย์ อาจารย์

จันทร์ หนองยองพทิ ยาคมฯ อ. ชาครยิ า อ. ทรรศนีย์

5 พฤศจิกายน (สหวิทยาเขตโซพ่ ิสยั -ปากคาด)

(เชา้ )

พธุ ศรีชมภูวทิ ยา ผศ.ดร. สนุ ิสา ผศ.ดร. พวงทอง

7 พฤศจิกายน (สหวทิ ยาเขตโซพ่ สิ ัย-ปากคาด)

(บา่ ย)

ศกุ ร์ เจด็ สวี ิทยาคาร ดร.รงุ่ ทิวา อ. พรพิสุทธิ์

9 พฤศจิกายน (สหวทิ ยาเขตเซกา)

(รอยืนยนั )

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา
2.1 การศกึ ษาข้อมลู พ้นื ฐานโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผเู้ รียนในศตวรรษที่ 21

โดยใชแ้ บบบนั ทึกประเด็นการเกบ็ ข้อมลู โครงการพัฒนาทักษะการคดิ สำหรบั ผู้เรยี นในศตวรรษที่ 21
(ภายใต้โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21) ซ่งึ ประกอบดว้ ย 3 ตอน ได้แก่
ตอนท่ี 1 ขอ้ มลู ทวั่ ไป ประกอบไปด้วย

- ข้อมูลโรงเรียน (สถิติ นกั เรยี น บุคลากร อ่นื หาไดจ้ าก website ของโรงเรยี น)
- ประวตั ิการเขา้ รว่ มโครงการอะไรของ สพม. สพฐ. กระทรวงศกึ ษา อ่ืนๆ
- ความโดดเดน่ บคุ ลากรในโรงเรียนเปน็ แกนนำ ในเรื่องใดบา้ ง
- นักเรยี นในโรงเรียนเปน็ แกนนำ หรือมคี วามสามารถในเรอื่ งใดบา้ ง
- ชุมชนทีโ่ รงเรียนต้ังอยมู่ คี วามเข้มแข็งในดา้ นใดบาง ท่ีเอือ้ ตอ่ โรงเรยี น
- ข้อมูลผ้ปู ระสานงาน (เบอร์โทรศัพท์ Email. LINE ID)
- ขอ้ มลู บุคลากร การพฒั นาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษ
ท่ี 21
- บุคลากรในโรงเรียนของเคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ทเี่ น้นการพฒั นาทกั ษะการคิดหรอื ไม่ (ส่วนใหญ่) * ถา้ ตอบว่าเคยอบรม ให้ระบุ ทักษะการคิดทีอ่ บรม
- บคุ ลากรในโรงเรียนของเคยผา่ นการอบรมเก่ยี วกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หรือไม่
(ส่วนใหญ)่ * ถา้ ตอบวา่ เคยอบรม ใหร้ ะบุ ทักษะการคดิ ทอี่ บรม

11

- บุคลากรในโรงเรียนของเคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ในศตวรรษที่ 21
หรอื ไม่ * ถ้าตอบวา่ เคยอบรม ให้ระบุ ทักษะการคดิ ที่อบรม

ตอนที่ 2 ข้อมลู เกี่ยวกันสภาพ ปญั หาการสอนทักษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ ย
- ท่านคิดว่าสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน

ของทา่ นแตล่ ะดา้ นเป็นอย่างไร
1.1 ด้านหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้
1.3 ดา้ นสื่อและแหล่งเรยี นรู้
1.4 ด้านการวัดและประเมินผล
1.5 ด้านครผู ้สู อน
1.6 ดา้ นผู้เรยี น
อ่นื ๆ

-ท่านคดิ ว่าปญั หาการจัดการเรยี นการสอนทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนของ
ทา่ นแต่ละด้านเกดิ ข้นึ เพราะเหตุใด

2.1 ดา้ นหลักสูตรสถานศกึ ษา
2.2 ด้านการจัดการเรยี นรู้
2.3 ด้านสื่อและแหลง่ เรยี นรู้
2.4 ดา้ นการวัดและประเมินผล
2.5 ดา้ นครูผู้สอน
2.6 ด้านผเู้ รยี น
อนื่ ๆ
ตอนท่ี 3 ข้อมลู เก่ียวกบั ความตอ้ งการในการพัฒนาความสามารถในการออกแบบกิจกรรม
การเรยี นการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21

1. ถ้าจะมกี ารจดั หลักสูตรฝกึ อบรมเพือ่ พฒั นาความสามารถในการออกแบบกจิ กรรม
การเรียนการสอนท่เี น้นการพัฒนาทกั ษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรบั ครใู นโรงเรียน
ท่านมีความตอ้ งการจะเข้ารว่ มหรือไม่

2. ท่านต้องการไดร้ บั ความร้คู วามเขา้ ใจ และทกั ษะปฏิบตั ใิ นเรอ่ื งใดตอ่ ไปนี้
- การจัดการศกึ ษาในศตวรรษท่ี 21
- บทบาท หนา้ ที่ ทกั ษะของครใู นศตวรรษท่ี 21
- บทบาท หนา้ ที่ของผูเ้ รียนในศตวรรษท่ี 21
- ทกั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21
- ทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 (ท่สี ำคญั /จำเปน็ สำหรับเดก็ ไทย)
- เทคนคิ และวิธสี อนทักษะคิดในศตวรรษที่ 21
- ส่ือและนวัตกรรมสำหรบั พัฒนาทักษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21
- บรรยากาศการเรยี นรใู้ นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21

12

- หลักการ แนวคิดการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษ
ท่ี 21

- การประเมินผลทกั ษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21
- การออกแบบและเขยี นแผนการสอนทกั ษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21
3. ท่านคดิ ว่ารูปแบบหรือกิจกรรมในฝึกอบรมวิธีการใดเหมาะสมท่สี ุด (ตอบได้มากกว่า 1 วธิ ี)
- การบรรยาย
- การอภปิ ราย
- การฝกึ ปฏบิ ัติ
- การสาธิต
- การปฏิบัติกจิ กรรมกล่มุ
- การศกึ ษาด้วยตนเอง
- การเรยี นร้จู ากตัวอยา่ ง
- อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ ……………………………………..
4. ชว่ งระยะเวลาท่สี ะดวกในการจดั ฝึกอบรม (เดือน)………………………………………..………………………
ท่านคิดวา่ ระยะเวลาใดที่เหมาะสมในการฝึกอบรม
- 1 วนั
- 2 วัน
- 3 วัน
- 4 วนั
- อื่น ๆ....................
5. จำนวนกลมุ่ เป้าหมายทค่ี าดว่าจะเขา้ ร่วมโครงการ ครจู ำนวน ............... คน นกั เรียน .............. คน
6. ข้อเสนอแนะเก่ยี วกับการพฒั นาความสามารถในการออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้น
การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 สำหรบั ครรู ะดับการศกึ ษาพ้ืนฐาน

วธิ กี ารเกบ็ รวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมลู ไดด้ ำเนนิ การตามข้นั ตอน ดังน้ี
1. บนั ทกึ ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลพนื้ ฐาน
2. รวบรวมเพ่อื นำเสนอผลการศึกษา

ส่วนที่ 3

ผลการศกึ ษาขอ้ มูลพืน้ ฐาน

รายงานผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2561 นำเสนอผลการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ตอน
ไดแ้ ก่

ตอนท่ี 1 ขอ้ มูลทว่ั ไป
ตอนที่ 2 ขอ้ มลู เกยี่ วกนั สภาพ ปัญหาการสอนทักษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21
ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพฒั นาความสามารถในการออกแบบกจิ กรรม

การเรียนการสอนท่ีเนน้ การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21

14

ข้อมลู โรงเรยี นเจด็ สีวทิ ยาคาร
โครงการพัฒนาทกั ษะการคดิ สำหรบั ผูเ้ รียนในศตวรรษท่ี 21

(ภายใตโ้ ครงการบรู ณาการยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้ตลอดชวี ิตสำหรับการเรยี นรู้
ในศตวรรษที่ 21)

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทวั่ ไป

ข้อมลู โรงเรยี น (สถิติ นักเรียน บคุ ลากร อ่ืนหาได้จาก website ของโรงเรียน)

1. โรงเรยี นเขา้ รว่ มโครงการอะไรของ สพม. สพฐ. กระทรวงศึกษา อื่นๆ

1.1 โรงเรยี นวถิ พี ุทธ

1.2 โรงเรียนสีขาว

1.3 โรงเรยี นเศรษฐกจิ พอเพียง

1.4 โรงเรยี นคุณธรรม

1.5 โรงเรยี นปลอดขยะ

1.6 โรงเรยี นสวนพฤกษศาสตร์

1.7 โรงเรยี นครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภมู ิภาค (Boot camp)

2. บคุ ลากรในโรงเรียนเปน็ แกนนำ มีความโดดเด่นในเร่ืองใดบา้ ง

- แกนนำภาษาองั กฤษ

3. นักเรียนในโรงเรียนเป็นแกนนำ หรอื มีความสามารถในเรื่องใดบ้าง

- ความเปน็ ผนู้ ำ

4. ชุมชนทโี่ รงเรยี นต้ังอยมู่ ีความเข้มแข็งในดา้ นใดบาง ทเ่ี อื้อต่อโรงเรียน

- การสง่ เสริมพระพุทธศาสนา,ความสามคั คี

ขอ้ มูลผปู้ ระสานงาน.....นางหนูทิศ.......ทวีลาภ.............. เบอรโ์ ทรศพั ท์.....0834132821.........................

E-mail [email protected] LINE ID: ............ 0834132821..............

ขอ้ มูลบคุ ลากร การพฒั นาการจดั การเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21

1. บุคลากรในโรงเรยี นของเคยผา่ นการอบรมเกี่ยวกบั การออกแบบกิจกรรมการเรยี นการสอนท่ี

เน้นการพัฒนาทกั ษะการคดิ หรอื ไม่ (สว่ นใหญ่)

 เคย  ไมเ่ คย

* ถา้ ตอบว่าเคยอบรม ให้ระบุ ทักษะการคิดที่อบรม........คดิ สรา้ งสรรค์.....................................

2. บุคลากรในโรงเรียนของเคยผา่ นการอบรมเก่ียวกบั ทกั ษะการเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21 หรอื ไม่

(ส่วนใหญ)่

 เคย  ไม่เคย

15

* ถ้าตอบวา่ เคยอบรม ให้ระบุ ทกั ษะการคดิ ที่อบรม......คดิ อยา่ งมีวจิ ารณญาณ.........................

3. บุคลากรในโรงเรียนของเคยผ่านการอบรมเกยี่ วกบั การจัดการเรียนการรใู้ นศตวรรษที่ 21

หรือไม่

 เคย  ไม่เคย

* ถ้าตอบวา่ เคยอบรม ให้ระบุ ทกั ษะการคิดท่ีอบรม

1. STEM 2. สือ่ สรา้ งสรรค์ 3. สหวชิ า

ตอนที่ 2 ข้อมลู เกี่ยวกนั สภาพ ปญั หาการสอนทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21
ให้ทา่ นตอบคำถามตามความเป็นจรงิ เกี่ยวกับสภาพการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การพัฒนาทักษะการคิดสอนทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21

1. ทา่ นคิดวา่ สภาพปจั จบุ ันการจัดการเรียนการสอนทกั ษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรยี นของท่าน

แตล่ ะดา้ นเป็นอย่างไร

1.1 ด้านหลกั สูตรสถานศึกษา

- เนื้อหาซบั ซ้อนไม่สมั พันธก์ นั ,มาตรฐาน/ตวั ชี้วดั ไม่สอดคล้องกบั เวลาและบรบิ ทของ
โรงเรยี น

1.2 ดา้ นการจดั การเรียนรู้
- ขาดความตอ่ เนื่องในการจดั การเรียนรู้

1.3 ดา้ นสือ่ และแหลง่ เรียนรู้
-

1.4 ดา้ นการวดั และประเมินผล
- การวัดประเมินผลหลากหลาย/ขาดการตดิ ตาม

1.5 ด้านครูผ้สู อน
- ภาระงานพเิ ศษมากขาดการเตรยี มการจัดการเรยี นรู้

1.6 ดา้ นผู้เรยี น
- นักเรยี นขาดความกระตือรือรน้ ,ขาดเป้าหมายในชีวติ

อนื่ ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. ทา่ นคิดว่าปญั หาการจัดการเรียนการสอนทักษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรยี นของท่าน

แตล่ ะด้านเกิดขน้ึ เพราะเหตุใด

2.1 ด้านหลกั สตู รสถานศึกษา

- มกี ารปรบั เปลยี่ นใหม่ในกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์,คณิตฯ,สงั คมฯ

2.2 ดา้ นการจดั การเรียนรู้
- ยงั ไม่สามารถจัดการเรียนรไู้ ดค้ รบตามตัวชว้ี ัด

16

2.3 ดา้ นสอื่ และแหล่งเรยี นรู้
-

2.4 ด้านการวัดและประเมนิ ผล
- ขาดความร้ดู า้ นการวัดและประเมนิ ผลทีห่ ลากหลาย

2.5 ด้านครผู ูส้ อน
- ภาระงานพิเศษมาก

2.6 ดา้ นผู้เรยี น
- ขาดความกระตือรือร้น,มาจากครอบครวั ทม่ี ีปัญหา

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความตอ้ งการในการพัฒนาความสามารถในการออกแบบกิจกรรม

การเรยี นการสอนทเี่ น้นการพฒั นาทกั ษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21

1. ถา้ จะมกี ารจัดหลกั สตู รฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนท่เี น้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับครใู นโรงเรียน

ท่านมคี วามตอ้ งการจะเขา้ ร่วมหรอื ไม่

 ตอ้ งการเขา้ รว่ ม  ไม่ต้องการเขา้ รว่ ม

2. ทา่ นตอ้ งการได้รับความรู้ความเขา้ ใจ และทักษะปฏิบัติในเรื่องใดต่อไปนี้

ระดบั ความต้องการ

เนอื้ หา สาระ มาก มาก น้อย นอ้ ย
ทส่ี ุด ท่สี ุด

1. การจดั การศกึ ษาในศตวรรษท่ี 21

2. บทบาท หนา้ ท่ี ทักษะของครใู นศตวรรษที่ 21

3. บทบาท หน้าทีข่ องผ้เู รยี นในศตวรรษท่ี 21

4. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5. ทกั ษะการคิดในศตวรรษที่ 21 (ทส่ี ำคัญ/จำเปน็ สำหรับเดก็ ไทย)

6. เทคนิคและวิธสี อนทักษะคดิ ในศตวรรษท่ี 21

7. สื่อและนวัตกรรมสำหรับพัฒนาทกั ษะการคิดในศตวรรษที่ 21

8. บรรยากาศการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21

9. หลกั การ แนวคิดการออกแบบกจิ กรรมการเรยี นรู้ท่ีเน้นการ

พัฒนาทกั ษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21

17

ระดับความต้องการ

เนือ้ หา สาระ มาก มาก น้อย น้อย
ทส่ี ุด ทสี่ ุด
10. การประเมนิ ผลทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21
11. การออกแบบและเขียนแผนการสอนทักษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21

อืน่ ๆ โปรด ระบุ

..........................................................................................................................
....................................................... ...................................................................
3. ทา่ นคิดว่ารูปแบบหรือกิจกรรมในฝึกอบรมวิธกี ารใดเหมาะสมทส่ี ุด (ตอบไดม้ ากกว่า 1 วิธี)

 การบรรยาย  การอภิปราย  การฝึกปฏิบัติ
 การสาธิต  การปฏิบตั ิกิจกรรมกลุม่  การศกึ ษาดว้ ยตนเอง

 การเรียนรจู้ ากตวั อยา่ ง  อนื่ ๆ โปรดระบุ………………………………………..
4. ชว่ งระยะเวลาทส่ี ะดวกในการจัดฝึกอบรม (เดือน)………………………………………..………………………

ทา่ นคิดวา่ ระยะเวลาใดท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม

 1 วนั  2 วัน  3 วัน  4 วัน  อนื่ ๆ....................

5. จำนวนกล่มุ เปา้ หมายที่คาดว่าจะเข้ารว่ มโครงการ
ครูจำนวน ..........28.......... คน นกั เรยี น ........330............ คน

6. ขอ้ เสนอแนะเกย่ี วกบั การพฒั นาความสามารถในการออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นการ
พฒั นาทกั ษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 สำหรบั ครูระดับการศึกษาพน้ื ฐาน

- สถานทกี่ ารจดั อบรมไม่ไกล , รปู แบบการอบรมตอบโจทย์ความต้องการของครแู ละนกั เรียนนำมาใช้
ไดจ้ รงิ และบรรลุตวั ชว้ี ัด

หมายเหตุ: เอกสารท่ีอาจจะขอเพิ่มเติม - ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

18

ตอนที่ 4 รายชื่อผู้เขา้ รว่ มการออกสำรวจขอ้ มูลพน้ื ฐานโครงการพัฒนาทกั ษะการคดิ
สำหรับผู้เรยี นในศตวรรษ ท่ี 21

1. นางสาวรุ่งทวิ า จันทนว์ ัฒนวงษ์
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พวงทอง เพชรโทน
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สนุ ิสา วงศอ์ ารยี ์
4. นางภวศิ า พงษ์เล็ก
5. นางสาวพรพิสทุ ธิ์ ดวงเงิน
6. นางสาวทรรศนีย์ วันชาดี
7. นางสาวชาคริยา พันธ์ทอง

ภาคผนวก

▪ แบบบนั ทกึ การศึกษาขอ้ มลู พ้ืนฐาน
▪ ตัวอย่างสำเนาเอกสารหนังสือตา่ ง ๆ ที่จำเปน็ สำหรบั การจัดโครงการ
▪ ประมวลภาพกจิ กรรมการศกึ ษาข้อมลู พน้ื ฐาน “โครงการพัฒนาทกั ษะการคดิ สำหรบั ผู้เรียนใน

ศตวรรษ ท่ี 21”
▪ คณะทำงาน: คำส่งั แตง่ ต้ังคณะทำงาน “โครงการพฒั นาทักษะการคดิ สำหรับผูเ้ รยี นในศตวรรษ
ท่ี 21”

20

ประเดน็ การเกบ็ ขอ้ มูล
โครงการพัฒนาทกั ษะการคดิ สำหรับผเู้ รยี นในศตวรรษที่ 21
(ภายใต้โครงการบูรณาการยกระดบั คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ สำหรับการเรียนรใู้ น

ศตวรรษท่ี 21)

ตอนท่ี 1 ขอ้ มูลทว่ั ไป

ข้อมูลโรงเรยี น (สถิติ นกั เรียน บคุ ลากร อน่ื หาไดจ้ าก website ของโรงเรยี น)

5. โรงเรียนเขา้ ร่วมโครงการอะไรของ สพม. สพฐ. กระทรวงศึกษา อื่นๆ

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

6. บคุ ลากรในโรงเรียนเป็นแกนนำ มีความโดดเด่นในเร่ืองใดบา้ ง

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

7. นักเรียนในโรงเรียนเป็นแกนนำ หรือมีความสามารถในเรื่องใดบา้ ง

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

8. ชุมชนทโี่ รงเรยี นตงั้ อย่มู คี วามเข้มแข็งในด้านใดบาง ท่ีเอื้อต่อโรงเรยี น

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ขอ้ มูลผปู้ ระสานงาน..................................................... เบอร์โทรศพั ท์..............................................

E-mail..................................................... LINE ID: .....................................................

ข้อมูลบุคลากร การพฒั นาการจดั การเรียนการสอนในการพฒั นาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21

2. บคุ ลากรในโรงเรียนของเคยผ่านการอบรมเก่ยี วกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

การพฒั นาทักษะการคดิ หรอื ไม่ (ส่วนใหญ)่

 เคย  ไมเ่ คย

* ถ้าตอบวา่ เคยอบรม ให้ระบุ ทักษะการคิดท่ีอบรม.............................................................

2. บุคลากรในโรงเรียนของเคยผ่านการอบรมเกย่ี วกับทักษะการเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือไม่

(สว่ นใหญ่)

 เคย  ไม่เคย

* ถา้ ตอบวา่ เคยอบรม ใหร้ ะบุ ทกั ษะการคดิ ที่อบรม.............................................................

3. บคุ ลากรในโรงเรียนของเคยผา่ นการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ในศตวรรษท่ี 21 หรอื ไม่

 เคย  ไม่เคย

* ถ้าตอบว่าเคยอบรม ใหร้ ะบุ ทักษะการคดิ ที่อบรม.............................................................

21

ตอนท่ี 2 ข้อมลู เก่ียวกันสภาพ ปญั หาการสอนทกั ษะการคิดในศตวรรษที่ 21
ให้ทา่ นตอบคำถามตามความเปน็ จรงิ เก่ยี วกบั สภาพการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนท่ีเนน้ การ

พัฒนาทักษะการคิดสอนทักษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21

1. ท่านคิดวา่ สภาพปัจจุบนั การจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรยี นของท่าน

แตล่ ะดา้ นเป็นอยา่ งไร

1.1 ด้านหลักสูตรสถานศึกษา

……………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ดา้ นการจดั การเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 ด้านสอ่ื และแหล่งเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 ดา้ นการวดั และประเมนิ ผล
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 ด้านครูผู้สอน
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.6 ดา้ นผู้เรยี น
……………………………………………………………………………………………………………………………
อน่ื ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. ทา่ นคิดวา่ ปัญหาการจัดการเรยี นการสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรยี นของทา่ น

แตล่ ะด้านเกดิ ข้ึนเพราะเหตุใด

2.1 ด้านหลักสูตรสถานศึกษา

……………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ดา้ นการจัดการเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ดา้ นสอื่ และแหลง่ เรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ด้านการวดั และประเมินผล
……………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 ด้านครผู ู้สอน
……………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 ดา้ นผู้เรยี น
……………………………………………………………………………………………………………………………
อน่ื ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………

22

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการออกแบบกิจกรรม

การเรยี นการสอนที่เนน้ การพัฒนาทกั ษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21

1. ถ้าจะมีการจดั หลกั สตู รฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบกจิ กรรม

การเรยี นการสอนทเ่ี นน้ การพฒั นาทักษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21 สำหรบั ครูในโรงเรียน

ทา่ นมีความต้องการจะเขา้ รว่ มหรือไม่

 ตอ้ งการเข้าร่วม  ไมต่ อ้ งการเขา้ ร่วม

2. ทา่ นตอ้ งการได้รบั ความรู้ความเขา้ ใจ และทักษะปฏิบัติในเรื่องใดตอ่ ไปนี้

ระดบั ความต้องการ

เนอื้ หา สาระ มาก มาก น้อย นอ้ ย
ที่สดุ ท่สี ุด

1. การจดั การศกึ ษาในศตวรรษท่ี 21

2. บทบาท หน้าท่ี ทกั ษะของครใู นศตวรรษท่ี 21

3. บทบาท หนา้ ทข่ี องผเู้ รยี นในศตวรรษท่ี 21

4. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5. ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 (ที่สำคัญ/จำเป็นสำหรับเดก็ ไทย)

6. เทคนิคและวิธีสอนทักษะคดิ ในศตวรรษท่ี 21

7. ส่อื และนวตั กรรมสำหรับพฒั นาทกั ษะการคิดในศตวรรษที่ 21

8. บรรยากาศการเรยี นรูใ้ นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21

9. หลักการ แนวคดิ การออกแบบกจิ กรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ

พฒั นาทกั ษะการคิดในศตวรรษท่ี 21

10. การประเมนิ ผลทักษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21

11. การออกแบบและเขียนแผนการสอนทักษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21

อน่ื ๆ โปรด ระบุ ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

23

3. ทา่ นคดิ ว่ารูปแบบหรือกิจกรรมในฝกึ อบรมวธิ ีการใดเหมาะสมท่สี ุด (ตอบไดม้ ากกวา่ 1 วธิ ี)

 การบรรยาย  การอภปิ ราย  การฝึกปฏิบตั ิ
 การสาธิต  การปฏบิ ัตกิ ิจกรรมกลุ่ม  การศึกษาดว้ ยตนเอง

 การเรียนรู้จากตัวอย่าง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………..
4. ชว่ งระยะเวลาที่สะดวกในการจดั ฝึกอบรม (เดือน)………………………………………..………………………

ทา่ นคิดว่า ระยะเวลาใดทเี่ หมาะสมในการฝึกอบรม
 1 วนั  2 วัน  3 วัน  4 วัน  อืน่ ๆ....................

5. จำนวนกล่มุ เป้าหมายท่ีคาดวา่ จะเข้าร่วมโครงการ
ครจู ำนวน .................... คน นกั เรยี น .................... คน

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................

6. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพฒั นาความสามารถในการออกแบบกิจกรรม การเรยี นการสอนท่ีเนน้ การพัฒนา
ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรบั ครรู ะดับการศึกษาพ้ืนฐาน
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................

หมายเหตุ: เอกสารท่อี าจจะขอเพ่ิมเตมิ - ปฏทิ ินกิจกรรมโรงเรยี น

24

ตวั อยา่ งสำเนาเอกสารหนงั สอื ตา่ ง ๆ ท่จี ำเปน็ สำหรบั การจดั โครงการ

3225

ประมวลภาพกจิ กรรม

แลกเปลยี่ นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรยี น

2393
คณะทำงานลงพ้นื ที่เก็บขอ้ มูล

304
คณะทำงานลงพ้นื ที่เก็บขอ้ มูล

315
คณะทำงานลงพ้นื ท่เี กบ็ ขอ้ มูลกับคณะครูโรงเรยี นเปา้ หมาย

326
คณะทำงานลงพ้นื ท่เี กบ็ ขอ้ มูลกับคณะครูโรงเรยี นเปา้ หมาย

337
คณะทำงานลงพ้นื ท่เี กบ็ ขอ้ มูลกับคณะครูโรงเรยี นเปา้ หมาย

384
คณะทำงานลงพ้นื ท่เี กบ็ ขอ้ มูลกับคณะครูโรงเรยี นเปา้ หมาย40


Click to View FlipBook Version