The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มที่ 2 สรุปการพัฒนาหลักสูตรปลูกศรัทธาครูผู้มุ่งมั่นในการสอนคิด Growth mindset ด้วยจิตตปัญญา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by พวงทอง เพชรโทน, 2019-12-22 12:08:29

เล่มที่ 2 สรุปการพัฒนาหลักสูตรปลูกศรัทธาครูผู้มุ่งมั่นในการสอนคิด Growth mindset ด้วยจิตตปัญญา

เล่มที่ 2 สรุปการพัฒนาหลักสูตรปลูกศรัทธาครูผู้มุ่งมั่นในการสอนคิด Growth mindset ด้วยจิตตปัญญา

การอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการโครงการพฒั นาทักษะการคิด
สาํ หรบั ผเู้ รยี นในศตวรรษที 21

(ภายใต้โครงการบูรณาการยกระดับคณุ ภาพการศึกษาและการเรยี นรู้
ตลอดชวี ติ สาํ หรบั การเรยี นรูใ้ นศตวรรษที 21)

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า ค รู

ห ลั ก สู ต ร ป ลู ก ศ ร ัท ธ า ค รู ผู้ มุ่ ง มั น
(ในGกROารWสTอHนคMิดINDSET ด้วยจิตตปญญา)

ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น นั ก คิ ด
เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ ที เ น้ น ชุ ม ช น เ ป น ฐ า น

ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ ดรธานีรายงานผลการพฒั นาหลักสูตร
“ปลูกศรัทธาครูผูมุงม่ันในการสอนคดิ
(Growth mindset ดวยจิตตปญญา)”
โครงการพัฒนาทักษะการคดิ สำหรับผเู รยี นในศตวรรษที่ 21
(ภายใตโครงการบูรณาการยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษาและ
การเรยี นรตู ลอดชวี ติ สำหรับการเรยี นรูใ นศตวรรษท่ี 21)

จัดทำโดย
คณะครศุ าสตร มหาวิทยาลยั ราชภัฏอดุ รธานี

คำนำ

รายงานผลการพัฒนาหลักสูตร“ปลูกศรัทธาครูผูมุงมั่นในการสอนคิด (Growth mindset ดวย
จติ ตปญ ญา)” ของโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรบั ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (ภายใตโครงการบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) เลมนี้จัดทำข้ึน
เพื่อรายงานผลการพัฒนาหลักสูตร“ปลูกศรัทธาครูผูมุงมั่นในการสอนคิด (Growth mindset ดวยจิตต
ปญญา)”เพ่ือใหไดห ลกั สูตรตามวตั ถปุ ระสงคของโครงการ

คณะทำงาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดจัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนา
หลักสูตร“ปลูกศรัทธาครูผูมุงมั่นในการสอนคิด (Growth mindset ดวยจิตตปญญา)”โครงการพัฒนา
ทักษะการคิดสำหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ฉบับนี้เพื่อเปนการประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อได
ทราบแนวทางในการปรับปรุงการดำเนนิ งาน และขอเสนอแนะในการจัดโครงการ ในรายงานศึกษา คณะ
ผจู ัดทำหวงั เปนอยางยงิ่ วารายงานฉบบั นจี้ ะเปนประโยชนใ นการจดั การโครงการตอ ไป

คณะผจู ดั ทำ
โครงการพัฒนาทกั ษะการคดิ สำหรบั ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร มหาวทิ ยาลัยราชภัฏอดุ รธานี
มกราคม 2562สารบัญ

คำนำ.................................................................................................................................................. ก

บทสรปุ ผูบริหาร ................................................................................................................................. 1

แบบสรปุ ผลโครงการ …………………………………………………………………………………………………………… 2

สว นที่ 1 บทนำ .................................................................................................................................. 4

1. โครงการพฒั นาทกั ษะการคดิ สำหรบั ผเู รียนในศตวรรษท่ี 21................................................... 4
. . . . . . . . . . . . . . . .สวนท่ี 2 ระเบียบและวธิ ีการประเมนิ ผล................................
.......................... 6
สว นท่ี 3 ผลการศกึ ษา…………………………… ……………………………………..…………… 7

ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………..………………….………….. 13
1. เอกสารหนงั สือตา ง ๆ ที่ใชใ นโครงการ .......................................................................... 14
2. ประมวลภาพกิจกรรม ………………………………………………………………………………………. 27
3. ผูรับผิดชอบโครงการ ………………..…………………………………………………………………..…. 29

1

บทสรุปสำหรบั ผบู ริหาร

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (ภายใตโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
สำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการของครู
เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูตามรูปแบบการสงเสริมความสามารถของครู
ในการออกแบบกจิ กรรมการเรยี นการสอนทีเ่ นนการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21

จากการนำผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานของโรงเรยี นในพน้ื ที่เปา หมาย คือ โรงเรยี นเจด็ สีวิทยาคาร
ตำบลบา นตอง อำเภอเซกา จงั หวดั บึงกาฬ มาทำการวเิ คราะหเพื่อการพฒั นาหลกั สตู ร “ปลูกศรัทธาครูผู
มงุ ม่นั ในการสอนคิด (Growth mindset ดวยจิตตปญ ญา)” ไดผลผลิตในการดำเนินงานครัง้ นี้เปนหลักสตู ร
“ปลูกศรัทธาครผู ูม งุ มน่ั ในการสอนคดิ (Growth mindset ดว ยจติ ตปญญา)” เพ่ือนำไปใชป ระกอบการ
ฝกอบรมแกผ ทู มี่ สี วนเก่ียวของในโครงการตอไป

ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

2

แบบสรปุ ผลโครงการ

1. ชอ่ื หนว ยงาน(คณะ/สำนกั ) ครศุ าสตร หลกั สูตร

2. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะการคดิ สำหรบั ผเู รยี นในศตวรรษที่ 21 (ภายใตโ ครงการบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวี ติ สำหรบั การเรียนรูใ นศตวรรษท่ี 21): การพฒั นา
หลักสูตร “ปลูกศรทั ธาครผู ูมงุ ม่นั ในการสอนคิด (Growth mindset ดว ยจิตตปญญา)”3. สอดคลอ งแผน
ยทุ ธศาสตร( มหาวิทยาลัย) ดาน :

ยุทธศาสตรท ่ี 1 : การพฒั นาทอ งถ่ิน

ยทุ ธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพฒั นาครู

ยุทธศาสตรท ี่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรท ่ี 4 : การพฒั นาระบบบริหารจัดการ

4. ปรากฏในแผนยทุ ธศาสตร (หนวยงาน) ดานประเดน็ ยทุ ธศาสตรท ี่ 1 (ระบุ) การผลิตบัณฑิตใหเ ปน
บัณฑิตท่ีพึงประสงค

5. ปรากฏในแผนปฏิบัตริ าชการ(หนวยงาน) โครงการประชุมวิชาการผลงานวิจยั ฯ

6. เชือ่ มโยงการประกนั คณุ ภาพฯ (ตวั บง ช้ี/เกณฑ)

7. วนั เวลา สถานท่ี จัดโครงการ ระหวางวนั ท่ี 19-20 มกราคม 2562

8.  มี  ไมม ี การบูรณาการกับการเรียนการสอน
 มี  ไมมี การบรู ณาการกบั การบริการวชิ าการแกส งั คม

 มี  ไมม ี การบรู ณาการกบั การทำนุบำรุงศิลปวฒั นธรรม

 มี  ไมม ี การบรู ณาการกบั การวิจัย

ถา มี (โปรดกรอก) - หลักสตู ร/รายวชิ า ทกุ รายวชิ า

บูรณาการอยางไร (อธิบายโดยยอ) การดำเนินกิจกรรมดำเนินในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นท่ี
บริการบูรณาการกับการบริการวิชาการแกสังคม และนำเนื้อหาในหลักสูตรมาประยุกตใชในการจัดการ
เรยี นการสอนได

9. ผลการดำเนินโครงการ

1.1 เปาหมายโรงเรียนที่รว มโครงการ 1 โรงเรียน
1.2  บรรลุ  ไมบ รรลุ เปา หมายของโครงการ
1.3ผเู ขา รวมโครงการ 1 โรงเรยี น ประกอบดว ย อาจารยผูร ับผดิ ชอบโครงการ 7 คน
1.4 คาใชจายในการจดั โครงการ บาท  เปน ไปตามแผน
 ไมเ ปนไปตามแผน

2. มกี ารรายงานผลการจัดโครงการตอผบู รหิ ารและไดน ำขอเสนอแนะไปปรบั ปรุงการจัดโครงการในป
ถดั ไปอยางไร จัดทำเลมรายงานสรปุ โครงการและมกี ารนำขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อปรับปรงุ การจดั
โครงการในครั้งตอไป

4

สว นท่ี 1
บทนำ
โครงการพัฒนาทกั ษะการคดิ สำหรับผเู รยี นในศตวรรษท่ี 21

1. หลักการและเหตผุ ล
การยกระดบั คุณภาพความสามารถในออกแบบการสอนใหแ กครจู งึ เปน ส่ิงจำเปน และเพ่ือสอดคลองกับ

ครูยคุ ใหมใ นยุคศตวรรษท่ี 21 ที่มุงเนน พฒั นาผเู รียนใหมที ักษะกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะทกั ษะกระบวนการ
คิดระดับสูง มารซาโน (Marzano, 2001) ไดกลาววา การคิดเปนสิ่งท่ีเรียนรูและสามารถพัฒนาได โดยอาศัย
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการคิดไดแก ทักษะการจำแนกการจัดหมวดหมู การสรุป การประยุกตใช และการ
คาดการณ ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญของการคิดระดับสูง การพัฒนาครูใหเปนผูมีความรูความเขาใจในการ
ออกแบบกจิ กรรมในจัดประสบการณและสรา งบรรยากาศในการกระตนุ และพฒั นาผูเ รียนใหเกิดทกั ษะการคิดขั้น
สูงดงั กลา ว จะสง ผลตอ ดีการเปน ครทู ่ีดมี คี ุณภาพตอ การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21

จากเหตุผลขา งตน จึงมคี วามจำเปนท่จี ะพัฒนาทักษะการสอนคดิ ใหแกค รโู ดยเฉพาะครูผปู ฏิบตั กิ ารสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือวาเปนการเตรยี มครูมืออาชีพสูสำหรับการพัฒนาผูเรียนในยคุ ศตวรรษที่ 21
(วจิ ารณ พานิช, 2556) เพอื่ พัฒนาใหครูมีความรูความเขาใจในหลักและ วธิ กี ารที่ถูกตอ งในการพัฒนาทักษะการ
คิดในศตวรรษที่ 21 ดวยคาดหวังวาครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดระดับสูงแกน กั เรยี นได อันจะสง ผลตอ การยกระดบั คณุ ภาพการคิดของนักเรียน

จากขอมูลดังกลา วขางตน คณะครศุ าสตร มหาวิทยาลยั ราชภัฏอดุ รธานี เปน หนวยงานตน ทางในการผลิต
ครู เมื่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอยา งรวดเรว็ โดยเฉพาะการเจริญกาวหนาในศาสตร
หลายแขนงรวมถึงการวิธีการสอนมีการปรับเปลี่ยนไปเพ่ือใหส อดคลองกับววิ ฒั นาการของการเรียนรูของผูคนใน
โลกที่เรียนกวายุคดิจิทัล บทบาทหนาที่วิธีการถายทอดความรูจากครูสูผูเรียนก็ตองปรับเปลี่ยนไปเพื่อให
สนองตอบตอ ผเู รียน การสง เสรมิ และพัฒนาครูประจำการใหมีความรูความเขา ใจตอ สภาพ การปรับเปลีย่ นไป จึง
ถือวาเปน ภาระหนา ทค่ี วามรับผิดชอบตอผลผลิตทีส่ งออกไปสูสถานศกึ ษาของคณะครุศาสตรเชน กัน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการของครูเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน

การพัฒนาทกั ษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกจิ กรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการ

พัฒนาทกั ษะการคิดในศตวรรษท่ี 21
2.3 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูตามรูปแบบการสงเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการ

เรยี นการสอนทีเ่ นน การพัฒนาทกั ษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21

3. วนั -เวลาดำเนนิ โครงการ: การศกึ ษาขอมูลพื้นฐาน ระหวา งวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561

4. สถานทีด่ ำเนินโครงการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั ราชภัฏอดุ รธานี จงั หวัดหนองคาย
และจังหวดั บึงกาฬ

5

5. ผลลพั ธ/ ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
5.1 ไดรปู แบบท่ีใชเ ปนแนวทางในการพฒั นาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนของครซู ง่ึ เปนการเตรยี ม

ครมู อื อาชีพสหู องเรียนสำหรับรบั มือกับการพัฒนาผเู รียนในยุคปจจุบนั และในศตวรรษที่ 21
5.2 ไดแ นวทางเพื่อชว ยใหอาจารยไ ดแสวงหาวิธปี ฏบิ ตั ิการแกปญ หาการจดั การเรยี นการสอนอยางเปนระบบ

สำหรับการพัฒนานักศกึ ษาครูในระดบั อดุ มศึกษา
5.3 ไดแนวทางในการวิจัยและพฒั นากระบวนการเรยี นรูส ำหรบั นักศกึ ษาครู
5.4 ไดแนวทางในการสรางเครอื ขายการวจิ ัยสำหรบั พฒั นาคณุ ภาพศกึ ษาระหวางหนว ยงานผผู ลติ ครูและผูใช

ครู

6. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คณะครุศาสตร มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อุดรธานี

สว นที่ 2
ระเบยี บและวธิ ีการประเมนิ ผล

การพัฒนาหลักสูตร“ปลูกศรัทธาครูผูมุงมั่นในการสอนคิด (Growth mindset ดวยจิตตปญญา)”จาก
โครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ระหวางวันที่ 19-20 มกราคม 2562 กำหนดระเบียบ
และวธิ กี ารประเมินผล ดงั นี้

วตั ถุประสงคข องการประเมนิ ผล

เพอ่ื การพฒั นาหลักสูตร“ปลกู ศรทั ธาครูผมู งุ มั่นในการสอนคิด (Growth mindset ดว ยจติ ตปญญา)”
เพอ่ื กำหนดกรอบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการพฒั นาทกั ษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21

ขอบเขตของการประเมนิ ผล

ขอบเขตดานประชากร
การเก็บรวบรวมขอมลู จากแบบบนั ทกึ ประเดน็ การศกึ ษาขอมูล
กลุมเปาหมาย คือ คณะผูดำเนนิ โครงการจำนวน 7 คน
ขอบเขตดา นเนื้อหา ประกอบดว ย การพฒั นาหลกั สูตร “ปลกู ศรัทธาครูผูมุงมนั่ ในการสอนคดิ (Growth
mindset ดว ยจิตตปญ ญา)”

7

สว นที่ 3
ผลการพฒั นาหลักสตู ร

รายงานผลการพัฒนาหลักสูตร “ปลูกศรทั ธาครผู ูม ุงมั่นในการสอนคดิ (Growth mindset ดวยจิตต
ปญญา)” โครงการพัฒนาทักษะการคิดสำหรบั ผเู รยี นในศตวรรษท่ี 21 วันท่ี 19-20 มกราคม 2562 ณ หอ งประชุม
1221 อาคาร 12 คณะครุศาสตร มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏอุดรธานี นำเสนอผลการพฒั นาหลักสตู รตามองคประกอบ
ตอ ไปน้ี
เนื้อหาสาระในการพัฒนาครูประกอบดวย 2 หลกั สูตร

1. หลกั สูตรปลูกศรัทธาพัฒนาครูผูม งุ มันในการสอนคิด สาระการเรียนรู ไดแ ก Growth Mindset ดวย
จติ ปญ ญา และเทคนิคการใชแผนที่ชีวิต

2. หลักสตู รพัฒนาทักษะการสอนนักคิดเชงิ ออกแบบท่เี นนชมุ ชนเปนฐาน

8

หลกั สูตรปลกู ศรัทธาพัฒนาครผู ูมุงมันในการสอนคดิ
(การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21)

หลกั การของหลักสตู ร

หลักสูตรปลูกศรัทธาครูผูมุงมันในการสอนคิด และความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 และ เปนหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาครูผูสอนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและเกิดความตระหนักและสามารถปฏิบัติการออกแบบ
กจิ กรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนการพฒั นาทกั ษะการคิดในศตวรรษที่ 21ไดโดยมี หลักการดงั นี้

1. เปนหลักสูตรที่เนนผูเขารับการพัฒนาไดเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุม
เพอ่ื ระดมความคดิ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพือ่ ใหไดขอ สรปุ องคความรูแนวคิดวธิ ีการทีม่ ีความหมายเชอื่ มโยงไปสู
การปฏบิ ัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เปน หลักสตู รทส่ี อดคลอ งกับความตอ งการในการพฒั นาคณุ ภาพดานการสอนทกั ษะการคิดใน
ศตวรรษท่ี 21ของครู

3. เปนหลกั สตู รทน่ี ำแนวคิดปลกู ศรัทธาครผู ูมงุ มนั ในการสอนคดิ และเสนอทักษะ วิธีการพัฒนาทักษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21สอดคลอ งกบั แนวการพฒั นาทกั ษะการคดิ ในศตวรรษท่ี 21ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พ้นื ฐาน พุทธศกั ราช 2551

จุดมงุ หมาย

หลกั สตู รหลักสตู รปลูกศรทั ธาพฒั นาครผู ูมุงมันในการสอนคดิ ซ่งึ ประกอบดวย 3 สวน คือ
1. เพื่อเสรมิ เสริมความศรทั ธาการเปนครทู ีใ่ สใจพฒั นานกั เรียนเพื่อพฒั นากรอบการคิดเตบิ โต
(Growth Mindset)
2. เพอ่ื พัฒนาใหครเู ห็นคุณคา และเกิดความตระหนักในความสำคญั ของการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที่ 21 ได
3. เพอ่ื พฒั นาใหครู มคี วามรู ความเขา ใจและมีทักษะในการออกแบบเรยี นการสอนทักษะการคดิ
ในศตวรรษท่ี 21 ได

เน้อื หาสาระ
เนอ้ื หาสาระในการพฒั นาครูประกอบดวย 2 หลักสูตร
3. หลักสูตรปลูกศรัทธาพฒั นาครูผมู งุ มันในการสอนคิด สาระการเรียนรู ไดแ ก Growth Mindset ดว ย

จติ ปญญา และเทคนิคการใชแผนทช่ี วี ิต

9

4. หลักสตู รพัฒนาทักษะการสอนนกั คดิ เชงิ ออกแบบท่ีเนนชุมชนเปนฐาน
ตารางที่ 1 โครงสรางเนอื้ หาหลักสตู ร

เน้ือหา เวลา(ช่วั โมง)
1
หนวยที่ 1 ความสำคัญจำเปน การพัฒนาทกั ษะการคิดในศตวรรษท่ี 21
1.1 ทักษะเพอ่ื การดำรงชวี ิตในศตวรรษที่ 21
1.2 ความสำคญั การพฒั นาทกั ษะการคิดแหงศตวรรษท่ี 21
1.3 การสรา งการเรยี นรสู ศู ตวรรษท่ี 21
1.4 บทบาท หนา ที่ ทักษะของครใู นศตวรรษที่ 21

หนว ยท่ี 2. เคร่ืองมือช้ีนำการคดิ Thinking Tools 4
1.1 เคร่ืองมือชนี้ ำการคดิ ของ De Bono (AGO, CAP, APC, PMI, OPV, C&S ,FIP)
1.2 เทคนิคการใชคำถาม DEAL , CPFM และ OEPC

หนวยท่ี 3 23 หลกั การทรงงาน กบั เครอื่ งมอื ช้ีนำการคดิ 1
2.1 ความหมายและความสำคัญหลกั การทรงงาน
2.2 หลกั การทรงงาน “เขม็ ทิศ”ในการเรียนรู การใชชีวติ 2
หลักคิด : ภูมิสังคม องครวม ยึดประโยชนสวนรวม มีสวนรวม เขาใจความ 4
12
ตองการ รบั ฟงความคดิ เหน็ เคารพความคิดทแ่ี ตกตาง ฯ
หลักวิชา : ทำงานอยางผูรูจริง ไมติดตำรา ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ และใช

อธรรมปราบอธรรม ฯ
หลักปฏิบตั ิ : เขา ใจ เขา ถึง พฒั นา ประหยดั ไดป ระโยชนส ูงสุด ฯ

2.3 วิเคราะหห ลกั การทรงงานกับเครอื่ งมอื ช้นั การคดิ สำหรบั นกั เรยี น
หนวยที่ 4 Design Thinking กระบวนการสรา งสรรคน วัตกรรม

4.1 ความหมายของ Mindset การคดิ เชงิ ออกแบบ
4.2 กระบวนการของการคดิ เชงิ ออกแบบ
4.3 การนำการคดิ เชิงออกแบบ ไปใชในการสรา งนักคดิ เชงิ ออกแบบ

การคิดเชงิ ออกแบบของการบริการ
การคิดเชงิ ออกแบบของกระบวนการ
การคดิ เชงิ ออกแบบของผลิตภัณฑ
หนวยที่ 5 ปฏบิ ัติการใชกระบวนการ Design Thinking (ลงพนื้ ท่ี /ชุมชน/ร.ร.)
5.1 ฝกปฏบิ ตั ิ “ออกแบบชวี ติ ” “ออกแบบชมุ ชน” “ออกแบบผลติ ภณั ฑ”
5.2 วางแผนออกแบบกิจกรรมนำสูการพัฒนานักเรยี น

รวม

10

ระยะท่ี 1 ปลูกศรทั ธาพฒั นาครูท้งั ระบบ

ปลกู ศรทั ธาพฒั นาครผู ูมงุ มันในการสอนคิด
พฒั นาทกั ษะการสอนนักคิดเชิงออกแบบทเี่ นน ชมุ ชนเปน ฐาน

วางแผนรว มพัฒนาทักษะการคดิ ใหแ กนักเรยี น

ระยะที่ 2 นำสูก ารปฏบิ ตั กิ ับนักเรยี น : พัฒนานกั คดิ

ขั้นท่ี 1 เขา ใจ หลักคิด นเิ ทศตดิ ตาม เยยี่ มช้ันเรยี น

เขา ใจปญหา : EMPATHIZE กลมุ สนทนา/สะทอนผล /
ถอดบทเรียน
ระบคุ วามตองการ : DEFINE

ขน้ั ท่ี 2 เขาถึง หลกั วชิ า

หาแนวทางแกป ญ หา:IDEATE

ขัน้ ท่ี 3 พัฒนา หลกั ปฏิบัติ
หลักวิชา
พัฒนาตนแบบ
:PROTOTYPE

ทดสอบ : TEST

ระยะที่ 3 สะทอนคดิ สกู ารพัฒนาทีย่ ั่งยืน

ภาพที่ 1 หลักสูตรปลกู ศรัทธาพัฒนาครผู ูม ุง มันในการสอนคดิ
(การออกแบบกิจกรรมการเรยี นการสอนทีเ่ นน การพัฒนาทกั ษะการคดิ ในศตวรรษที่ 21)

12

ตอนท่ี 4 รายช่ือผูเ ขา รว มการออกสำรวจขอ มลู พื้นฐานโครงการพฒั นาทกั ษะการคดิ
สำหรบั ผเู รยี นในศตวรรษ ที่ 21

1. นางสาวรุงทิวา จันทนว ฒั นวงษ
2. ผูชวยศาสตราจารยพ วงทอง เพชรโทน
3. ผูช ว ยศาสตราจารยส ุนิสา วงศอารีย
4. นางภวิศา พงษเลก็
5. นางสาวพรพิสทุ ธ์ิ ดวงเงนิ
6. นางสาวทรรศนีย วนั ชาดี
7. นางสาวชาครยิ า พนั ธท อง

13

ภาคผนวก

 เอกสารหนังสือตาง ๆ ทจ่ี ำเปนสำหรับการจดั โครงการ
 ประมวลภาพกิจกรรมการพฒั นาหลักสตู ร“ปลกู ศรัทธาครผู ูมงุ ม่นั ในการสอนคดิ (Growth

mindset ดวยจติ ตปญ ญา)”

14

เอกสารหนงั สอื ตาง ๆ ทีจ่ ำเปนสำหรบั การจัดโครงการ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ประมวลภาพกจิ กรรม

คณะทำงานร่วมประชมุ พฒั นาหลกั สูตร

28

คณะทำงานรว่ มประชมุ พัฒนาหลกั สตู ร

29

ผรู ับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวรงุ ทวิ า จนั ทนว ฒั นวงษ หัวหนา โครงการ
2. ผชู ว ยศาสตราจารยพวงทอง เพชรโทน กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยส ุนิสา วงศอารีย กรรมการ
4. นางภวิศา พงษเ ลก็ กรรมการ
5. นางสาวพรพสิ ทุ ธ์ิ ดวงเงิน กรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย วันชาดี กรรมการ
7. นางสาวชาครยิ า พันธทอง กรรมการ
Click to View FlipBook Version