The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทำนอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanapos.suantan, 2021-06-27 10:51:12

เครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทำนอง

เครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทำนอง

Keywords: เครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทำนอง

รายวชิ าดนตรี-นาฏศิลป์

ระดับช้ันประถมศึกษาปที ี่ 5
เร่ือง เคร่ืองดนตรีสากลประกอบจงั หวะและทานอง

กลุ่มเครื่องดนตรีประกอบจงั หวะ
กลุ่มเคร่ืองตีประกอบจังหวะหรือเคร่ือง
กระทบ(Percussion Instruments)

เคร่ื องดนตรี ประเภทเคร่ื องตี
กระทบไดแ้ ก่ เคร่ืองดนตรีท่ีเกิดเสียงดงั ข้ึน
จากการตีกระทบ การส่ัน, การเขยา่ , การ
เคาะ, การตี อาจจะใชไ้ มต้ ี หรืออาจจะใช้
สิ่งหน่ึงกระทบเขา้ กบั อีกสิ่งหน่ึงเพื่อทาให้
เกิดเสียง เคร่ืองตีกระทบประกอบข้ึนดว้ ย
วสั ดุของแขง็ หลายชนิด เช่น โลหะ , ไม้
หรือ แผน่ หนงั ขึงตึง

เคร่ืองดนตรีในกลุ่มเคร่ืองตกี ระทบแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คอื
1.เคร่ืองดนตรีมีระดบั เสยี งแน่นอน เครื่องดนตรีในกลมุ่ นีม้ รี ะดบั

เสยี งสงู ต่ำ เหมอื นกบั เคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืน เกิดเสียงโดยกำรตี
กระทบ ได้แก่

1)ระฆงั รำว (Tubular Bells) ในภำษำองั กฤษเรียกระฆงั
รำววำ่ "OrchestralBells" และ "Chimes" เคร่ือง
ดนตรีชนิดนีป้ ระดษิ ฐ์ขนึ ้ เพื่อเลียนเสยี งระฆงั จริง ๆ ทำด้วยทอ่
โลหะแขวนเรียงตำมลำดบั เสียงต่ำไปยงั เสียงสงู ทอ่ โลหะทมี่ ี
ขนำดสนั้ จะเป็นเสียงสงู สว่ นทอ่ ยำวจะเป็นเสยี งต่ำ แขวนกบั
โครงโลหะในแนวดิ่ง ใช้ไม้ตีที่ปลำยทอ่ ด้ำนหวั จะเกิดเป็นเสียง
เหมือนเสียงระฆงั ชว่ งเสียงของระฆงั รำว

2)มาริมบา (Marimba)คือเคร่ืองตีกระทบท่ี
มีระดบั เสียงแน่นอนเป็นระนาดของดนตรี
ตะวนั ตก ลกั ษณะทว่ั ๆ ไปเหมือนกบั ไซโลโฟน
หรือไวปราโฟน เป็นระนาดไมข้ นาดใหญ่ลูก
ระนาดทาดว้ ยไมท้ ี่มีช่ือวา่ "โรสวดู้ " ใตล้ ูก
ระนาดมีท่อโลหะติดอยเู่ พื่อเป็นตวั ขยายเสียง

3)ไซโลโฟน (Xylophone)
คือเคร่ืองตีกระทบที่มีระดบั เสียงแน่นอน
เป็นระนาดไมข้ นาดเลก็ ของดนตรีตะวนั ตก
ลกั ษณะทั่วไปคล้ายกับมาริมบาหรือไวบ
ราโฟน ลูกระนาดทาดว้ ยไมเ้ น้ือแขง็ จดั
เรียงลาดบั เสียงตามบนั ไดเสียงโครมาติก
(Chromatic) เช่นเดียวกบั เปี ยโนหรือ
ออร์แกน ใตล้ ูกระนาดมีท่อโลหะติดอยเู่ พื่อ
เป็นตวั ขยายเสียง

4เค)รไื่ อวงปตรีการโะฟทนบท(Vี่มีรibะดrบัaเpสีhยงoแนn่นeอ)นคเปือ็ น
ระนาด โลหะของดนตรีตะวนั ตก ลกั ษณะ
ทเโขปลยวั่็นาหไยรปะเะสคนใียลตางา้ล้ดมยูกขกีแรนกบั ะานมนดใาาใรบดหิมพมญบดีัท่าเล่อลหกูโก็รลรือๆะหนไะปซาเพรดโะือ่ลทจเโาปาฟด็อนว้นยตยแู่ วั ต่
ละท่อ ใชร้ ะบบมอเตอร์หมุนใบพดั ทาให้
เกิดเอฟเฟค (Sound Ettect) เสียงสนั่
รัวได้

2. เครื่องดนตรีมีระดบั เสียงไม่แน่นอน เครื่องดนตรีในกลุ่มน้ีไม่มี
ระดบั เสียงแน่นอน หนา้ ที่ สาคญั กค็ ือ ใชเ้ ป็นเครื่องดนตรีประกอบ

จงั หวะ เกิดเสียงโดยการตี สเั่ ขยา่ เคาะ หรือขดู ประกอบดว้ ย

1)ฉาบ (Cymbals) ฉาบ คือเครื่องตี
กระทบ มีหลายลกั ษณะบางชนิดใชต้ ีเป็น
คูใ่ ห้ เกิดเสียงผตู้ ีตอ้ งสอดมือเขา้ ไปท่ีหู
ร้อยฉาบซ่ึงทาดว้ ยสายหนงั แบฝ่ ามือ
ประกบแนบกบั ฝาฉาบตรงส่วนนูนกลาง
ฉาบ แลว้ ตีกระทบฝาฉาบดว้ ยมือท้งั สอง
ขา้ ง ฉาบบางชนิดใชเ้ พยี งขา้ งเดียว ตีดว้ ย
ไมต้ ี ฉาบประเภทน้ีตอ้ งติดต้งั บนขาต้งั
เช่น ฉาบสาหรับกลองชุดฉาบมีหลาย
ขนาด เส้นผา่ ศูนยก์ ลางมากกจ็ ะทาใหเ้ กิด
เสียงดงั และความกอ้ งกงั วานมากข้ึนดว้ ย

2ด(Tว้)rยไiแทaทรn่งแโgอลงlหeเกะ)ิลดคหดือั รใเืคอหรเ้ก่ือปิ่ง็งนตีกรูรปะทบ ทา
สามเหลี่ยม แท่งโลหะมีขนาด
กเกเสพ่ิบงั น้่ือมเชใผีเสหือา่ ียศเ้กสงูนีแยแยงจลก์ ่มว้ดลใตงัาสีกงกมปรงั ีะชวรทาีวะนติมบชาดตณีวว้อ้ ายง1แแทขซ่งว.โนมลก.หิ่งะไว้

3) มาราคสั (Maracas) คือ เคร่ือง
ตีกระทบ เดิมทาดว้ ยผลน้าเตา้ แก่จดั ทา
ใหแ้ หง้ ภายในบรรจุดว้ ยเมลด็ น้าเตา้
เมลด็ ถวั่ ต่าง ๆ ต่อดา้ มไวส้ าหรับถือเวลา
เล่นใชเ้ ขยา่ เพอ่ื ใหเ้ กิดเสียงดงั ซ่า ๆ จะ
เขยา่ ดว้ ยมือท้งั สองขา้ งใหด้ งั สลบั กนั
ในปัจจุบนั ทาดว้ ยไม้ และมกั ใช้
ประกอบในเพลงประเภทลูกกรุงของ
ไทย หรือเพลงในกลุม่ อเมริกาใต้

4)คาบาซา (Cabaza) คือเครื่องกระทบจงั หวะ เดิมทา
ดว้ ยผลน้าเตา้ หรือผลบวบแหง้ ภายนอกกรอบ ๆ ท่อหุม้ ดว้ ย
ลูกประคาร้อยเชือก มีดา้ มถือหรือไม่มีกไ็ ด้ เกิดเสียงโดยการ
หมุน สนั่ เขยา่ ถู เพื่อใหล้ ูกประคาเคลื่อนท่ีเสียดสีกบั ผวิ ของ
ผลน้าเตา้ หรือผลบวบ ทาใหเ้ กิดเสียงดงั ข้ึน เสียงของคาบา
ซาฟังคลา้ ยกบั เสียงของมาราคาปัจจุบนั คาบาซาทาดว้ ยไม้
ประกอบโลหะเป็นทรง กระบอกมีดา้ มจบั ถือ ผวิ ของ
ทรงกระบอกห่อหุม้ ดว้ ยแผน่ โลหะ ทาผวิ ใหข้ รุขระลูกประคา
ทาดว้ ยโลหะร้อยติดกนั ลอ้ มรอบผวิ โลหะ

5) กลองใหญ่ (Bass drum) คือเคร่ืองตีกระทบ มี 2 หนา้ ขึงดว้ ยหนงั กลอง
กลองใหญ่ที่ใชใ้ นวงออร์เคสตร้าจะมีขนาดใหญ่กวา่ 32 นิ้วถา้ ใชใ้ นวงโยธวาทิต
จะมีขนาดต้งั แต่ 24-32 นิ้ว ตีดว้ ยไมต้ ี ปลายไมข้ า้ งหน่ึงทาเป็ นปมไวส้ าหรับ
ใชต้ ีกระทบกบั หนงั กลอง ปมน้นั อาจจะหุม้ ดว้ ยสกั หลาด ไมก้ อ็ ก ผา้ นวม หรือ
ฟองน้า เสียงกลองใหญ่ตีเนน้ ย้าจงั หวะเพ่ือใหเ้ กิดความหนกั แน่น หรืออาจจะใช้
รัวเพอ่ื ใหเ้ กิดความตื่นเตน้ รัวเพ่ือสร้างจุดสนใจในบทเพลงเพิ่มข้ึนกไ็ ด้

•เลคกั ร6ษ่ือ)ณงกตะลีกเอฉรงะพเลทาก็ะบก็(คSือมnหี aน2r้ากeลอหdงนrดu้าา้ นmลข)่าึงงดขกว้ ึงลยคอหางนดเลงไั ก็กวลด้ คอว้ ือยง
สทเรนลอ้างัาก็ ยงทมมสรี่ทีชับาะา่ือใแตดเชนวัรว้ ีก้ยรยบก์ลไทรหนอรางลลดเใา่อวล้ชยนยชเ้งปเแ่ืออป็ลนน็ ระเสชสทะ่ว่นตั ากนวดSหอ์ว้ ใnนบยนเ่aึงสจปขrั้นงัจอeจหลงุบวกdวดนัละrโสอuสลงาmหยชาสะหุดะมรแกัีขบนหลาวรรอตื์มอ้งงงั ี
วองอโรย์เคธสวตารท้าิตหแรลือะวแงดตนรวตงรีมอี่ืนตวั ๆยึดทก่ีนลง่ั อบงรทราเลดง้วยสโาลหหรับะ
คลอ้ งยดึ ไวก้ บั ลาตวั ของผตู้ ี กลองจะอยดู่ า้ นหนา้ ของ
ผตู้ ี

7)กลองทิมปานี (Timpani) กลองทิมปานีเป็นกลองท่ีมีลกั ษณะเหมือนกะทะหรือกาตม้ น้า จึงมีชื่อหน่ึงวา่ Kettle
drum ตวั กลองทาดว้ ยโลหะทองแดง ต้งั อยบู่ นขาหยงั่ กลองทิมปานีมีระดบั เสียงแน่นอน เทียบเท่ากบั เสียงเบส มีเทา้ เหยยี บ
เพอ่ื เปล่ียนระดบั เสียงตามท่ีตอ้ งการในการบรรเลงตอ้ งใชอ้ ยา่ งนอ้ ย 2 ใบ จึงมีรูปพหูพจนอ์ ยเู่ สมอคือ "Timpani" ถา้
เป็นเอกพจน์หรือกลองลูกเดียวเรียกวา่ "Timpano" เสียงของกลองทิมปานีแสดงอานาจ ความยงิ่ ใหญ่ ตื่นเตน้ เร้าใจ
กลองทิมปานีเป็นกลองที่มีระดบั เสียงที่นิยมมี 4 ขนาด คือ 20 นิ้ว, 23 นิ้ว, 26 นิ้วและ29นิ้ว กลองแต่ละใบจะมีช่วง
ห่างของเสียงอยรู่ าวคู่ 5 เพอร์เฟค (Perfect) และถา้ ตอ้ งการจะใหม้ ีเสียงที่ดีควรจดั ใหเ้ สียงอยชู่ ่วงกลาง เสียงของกลอง
แต่ละใบมีช่วงกวา้ งของเสียง

8)กลองชุด (Drum set) กลอง
ชุด คือกลองที่ประกอบดว้ ยกลอง
ใหญ่ กลองสะแนร์ ฉาบ 1 หรือ 2
ใบ กลองทอม 2 หรือ 3 ลูก ไฮแฮท
1คู่ พร้อมท้งั ยงั เพ่มิ เคร่ืองกระทบ
จงั หวะอื่น ๆ ประกอบเขา้ ดว้ ยกนั
เป็นพิเศษอีก เช่น เคาเบลส์ เป็นตน้

9)คองกา้ (Conga) คองกา้ คือช่ือกลองชนิดหน่ึงมี
รูปทรงต่าง ๆ กนั โดยปรกติมีความสูงประมาณ 30
นิ้ว เสน้ ผา่ ศูนยก์ ลางประมาณ 11 นิ้ว ตวั กลองทาดว้ ย
ไม้ อาจใชท้ ่อนไมน้ ามาขดุ ใหก้ ลวง หรือใชแ้ ผน่ ไมต้ ดั
ใหเ้ ป็นรูปทรงตวั กลอง คาดแผน่ โลหะไวร้ อบตวั กลอง
ติดยดึ ดว้ ยหมุดโลหะ คองกา้ เป็นกลองหนา้ เดียว ขึงดว้ ย
หนงั สตั ว์ กลองคองกา้ มีหลายขนาด ต่างระดบั เสียงกนั
จะใช้ 3-5 ใบ หรือมากกวา่ น้นั กไ็ ด้ ปรกติใชอ้ ยา่ งต่า
2 ใบ ตีสอดสลบั กนั ตามลีลาจงั หวะของบทเพลง ตีดว้ ย
ปลายนิ้วและฝ่ ามือเช่นเดียวกบั การตีกลองบองโก

1สใต1บขโเแปนลลีากออ0็นทลหระลงง)ก้ะูกฝงลโัอะ่ยลกากูกกง2ระมอตผลตไ็ ะคือง้ตงดูอิั้ดขดู่คตเีตง้ต4ชา้บักู่ึงบงอ้้งั่นตเลกกสงอหอด้เอวหดบีังยรงว้า่งโียงนือมอกยบกขวุปีคีหบลอกอ2ู่กอ(กวังบั5งBเรงลโกลขกคณกอoลโูก่าลอจงด์ยอเnอหสงะทดึยงงกตgมร้งปตัคาื2้ออ้อoิดรอ2วงกะใงsเลตาหลลมกใ)งูกีดอก็บาอ้าต้ ตวก้ณงย้งั้ย1งัลบใคู่ไใปหอหอวู่กหลลอง้บงน้นั หู้กบาโยนงัย่ากรู่อขกใขนงะทงณหลกาิ้วหโ้งัตอญนะัมกว้งงัท่ือา่ ี่ง

11)แทมโบรี น(Tambourine)เป็ นเคร่ื องตี
กระทบจงั หวะประกอบข้ึนดว้ ยขอบกลมเหมือน
ขอบกลอง ขนาดเลก็ ประมาณ 10 นิ้ว ขอบ
อาจจะทาดว้ ยไม้ พลาสติก หรือโลหะ รอบ ๆ
ขอบติดดว้ ยแผน่ โลหะประกบกนั 2 แผน่ หรือ
ติดดว้ ยลูกกะพรวนเป็นระยะ ใชต้ ีกระทบกบั ฝ่ า
มือ หรือสน่ั เขยา่ ใหเ้ กิดเสียงดงั กรุ๋งกร๋ิงเพอื่
ประกอบจงั หวะ แทมโบรีนบางชนิดขึงดว้ ยหนงั
1 ดา้ น ใชฝ้ ่ ามือตีท่ีหนงั ได้

1คือ2เค)ครื่อาวงเดบนลตลร์ ี(ปCระoเภwทbตีกeรllะsท)บคพาวฒั เบนลาล์
ดกแมลรนาจะะตาดชรกิ่งื่อีลกะตรตรีดูปะินว้ทดยอริ่งไเงผมมคกูรก้ ลิกคลา้าออยวแกงวัลบั คะนราดะวานฆมเบตางั ลทมรลี้งัาใ์รกชูปกม้รว่าาา่ กงใน
ประกอบการเตน้ ลีลาศ คาวเบลลย์ งั ใชเ้ ป็น
อุปกรณ์ส่วนหน่ึงของกลองชุดอีกดว้ ย

กลมุ่ เคร่ืองดนตรีดำเนินทำนอง

1. เครื่องสาย (String Instruments)
เครื่องสาย เป็นเคร่ืองดนตรีที่เกิดเสียงจากการ
สนั่ สะเทือนของสายดว้ ยวธิ ีการดีด การสีสายจะมี
ขนาดต่าง ๆ วสั ดุที่ใชท้ าสายทามาจากเส้นเอน็
เสน้ ไหม ลวดโลหะ โดยนามาขึงใหต้ ึงกบั
ตวั เคร่ืองดนตรี ความดงั เบา ของเคร่ืองดนตรี
ข้ึนอยกู่ บั ขนาดรูปร่างเคร่ืองดนตรี เเละวสั ดุที่ใช้
ทาลาตวั เครื่องดนตรี เคร่ืองสายแบ่งออกเป็น ๒
ประเภท คือ เครื่องสายที่ใชค้ นั สีและเคร่ืองสายที่
ใชด้ ีด

เคร่ืองสายท่ีใชค้ นั สี ทาใหเ้ กิดเสียงโดยใช้
คนั สีซ่ึงขึงดว้ ยหางมา้ สีลงบนสาย

ไวโอลิน (Violin) เป็นเคร่ือง
ดนตรีเอกในวงออร์เคสตรา เกิดเสียงจาก
การสี และดีด มีสายท้งั หมด ๔ สาย ให้
เสียงที่แหลมและต่าปานกลาง

แเดลวตน่นโิ ่มตอแีขรลนีนทาว่ีมาป(ดีลVรทกั ะiี่ใษoสหณาlญaนะ่กเ)เสดวเีียยา่ปวงไ็นกกวเบโับัคอไไรลว่ืวอินโโงออใลชลินิน้
ในวงออร์เคสตรา ใหเ้ สียงไม่
เแสหียลงมจะสตด่าใกสวเหา่ ไมวือโนอลไวินโอลิน และ

วโิ อลอนเชลโล (Violoncello)
หรือเชลโล (Cello) เป็นเคร่ือง
ดนตรีตระกูลไวโอลินที่มีขนาดใหญ่
กวา่ ไวโอลาประมาณ ๓ เท่า เวลาเล่น
ตอ้ งนง่ั เกา้ อ้ีต้งั ตรึงเครื่องไวก้ บั พ้ืนโดย
มีหมุดยดึ เชลโลใหเ้ สียงท่ีทุม้ และหนกั
แน่น เสียงต่ากวา่ วโิ อลา

ดบั เบิลเบส (Double Bass) หรือ
เบส (Bass) เป็นเครื่องดนตรีตระกลู
ไวโอลินที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดจนมีผตู้ ้งั
ฉายาใหว้ า่ เป็นป่ ูไวโอลิน เวลาจะ
บรรเลงดนตรีตอ้ งยนื เล่น เบสใหเ้ สียง
ที่ทุ่มและหนกั แน่น เสียงจะต่ากวา่ เชล
โล

เครื่องสายที่ใชด้ ีด ทาใหเ้ กิดเสียงโดยใชน้ ิ้วดีด
สาย หรือใชแ้ ผน่ พลาสติกบางๆ เรียกวา่ กระดีด
หรือพิก (Pick) ดีดแทนนิ้ว

ฮาร์ป (Harp) เป็นเคร่ืองดนตรีที่มีมา
ต้งั แต่โบราณ เกิดเสียงดว้ ยการดีดสาย มีสาย
ท้งั หมด๔๗ สาย มีท่ีเหยยี บ (Pedal) เพอื่
เปล่ียนบนั ไดเสียง ๗ อนั รูปร่างฮาร์ปเป็นโครง
รูปสามเหล่ียมโคง้ งอเสียงของฮาร์ปมีความสดใส

กีตาร์ (Guitar) เป็นเคร่ืองดนตรีที่นิยม
เล่นกนั มากในปัจจุบนั เกิดเสียงจากการดีด
มีสาย ๖ สายมีท้งั กีตาร์อะคูสติค
(Acoustic Guitar) หรือกีตาร์โปร่ง
ซ่ึงเกิดเสียงจากกล่องเสียงโดยธรรมชาติ
และกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar)
ซ่ึงใชว้ งจรอิเลก็ ทรอนิกส์ช่วยขยายเสียง

๒. เคร่ืองลมใม้ (Woodwin Instruments)

เครื่องลมไม้ เป็นเครื่องเป่ำท่ีเเตเ่ ดิมทำมำจำกไม้ แตใ่ นปัจจบุ นั อำจทำด้วยวสั ดุ
อยำ่ งอ่นื เช่นโลหะ พลำสตกิ เกิดเสียงได้โดยกำรเป่ำ สำมำรถแบง่ เป็น ๓ ชนิด
ใหญ่ๆ คอื

๒.๑ เคร่ืองลมไม้ท่ไี มม่ ีลิน้
๒.๒ เครื่องลมไม้ลิน้ เดี่ยว (Single-reed Instruments)
๒.๓ เคร่ืองลมไม้ลิน้ คู่ (Double-reed Instruments)

๒.๑ เครื่องลมไมท้ ี่ไม่มีลิ้น ไดแ้ ก่
ฟลุท (Flute) เป็นเครื่องลม

ไมท้ ี่ไม่ใชล้ ิ้น มีท่อกลวง เกิดเสียงไดโ้ ดย
การเป่ าลมผา่ นท่อลมท่ีปากเป่ า มีนิ้วกดคีย์
โลหะท่ีบุนวมสาหรับเปิ ดปิ ดเพ่ือใหเ้ กิด
ระดบั เสียง เสียงสูงของฟลุทใชเ้ สียงท่ี
แหลมสดใสถา้ เล่นเสียงต่ากใ็ หเ้ สียงที่
นุ่มนวล ฟลุทในปัจจุบนั มกั ทาดว้ ยโลหะ

ปิ คโคโล (Piccolo) เป็นเครื่องดนตรีตระกลู เดียวกนั กบั ฟลุท มีลกั ษณะที่คลา้ ยกนั แต่มีขนาดเลก็ กวา่
ช่วงเสียงปิ คโคโลจะมีเสียงสูงกวา่ ฟลุท ปิ คโคโลใหเ้ สียงท่ีแหลมสูง

เรมเปคระีรี็ครนดูสื่ออเบัาหงรหเล์เมสดรมีือยอับไงนรเมป์ป๘ท้(ิ ดาR่ีไกปรมeูินดใ่ใcกนหชoหิ้วเล้้ สเวrิ้นพียดีdื่องรมeทใีคีปหี่แrอา)หเ้รกก์เลเเิดดปปมอ่็นารท์ ี่
สูง นุ่มนวลบางเบา ปัจจุบนั รีคอร์
เดอร์มีท้งั ทาดว้ ยไมแ้ ละพลาสติก

๒.๒ เคร่ืองลมไมล้ ิ้นเด่ียว (Single-reed
Instruments) ไดแ้ ก่

คลาริเน็ต (Clarinet) เป็นเครื่องลม
ไมช้ นิดลิ้นเดี่ยว ลาตวั คลาริเนตมีท้งั ทาดว้ ยไม้
และพลาสติก เกิดระดบั เสียงไดโ้ ดยการใชน้ ิ้วกด
คียโ์ ลหะที่บุนวมสาหรับเปิ ดปิ ดรู เสียงคลาริเนต
ใหส้ ีสนั หลายแบบ มีช่วงเสียงที่กวา้ งทุม้ ลึก และ
สามารถทาเสียงแหลมสูงได้

แซกโซโฟน (Saxophone) เป็นเครื่องลมไม้
ชนิดลิ้นเดี่ยว ผคู้ ิดปร้ั ดิษฐส์ ร้าง ช่ืออดอฟ แซก
(Adolph Sax) เเห่งเมืองบรัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยยี ม ลาตวั แซกโซโฟนทาดว้ ยโลหะทองเหลือง
เกิดระดบั เสียงไดโ้ ดยการใชน้ ิ้วกดคียโ้ ลหะที่บุนวม
สาหรับเปิ ดปิ ดรู แซกโซโฟนมีหลายขนาด เช่น
โซปราโน แซกโซโฟน (Soprano Sax)
อลั โต แซกโซโฟน (Alto Sax)
เทเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Sax)
บาริโทน แซกโซโฟน (Baritone Sax)

๒.๓ เคร่ืองลมไมล้ ิ้นคู่ (Double-reed
Instruments) ไดแ้ ก่

โอโบ (Oboe) เป็นเครื่องลมไมช้ นิด
ลิ้นคู่ ลกั ษณะทว่ั ไปคลา้ ยคลาริเนต ยกเวน้ ตรง
ปากเป่ าจะมีท่อเลก็ ยาวยน่ื ออกมา เกิดระดบั เสียง
ไดโ้ ดยการใชน้ ิ้วกดคียโ์ ลหะท่ีบุนวมสาหรับเปิ ด
ปิ ดรูเสียงของโอโบมีความแหลมลกั ษณะแบบ
เสียงนาสิก

บาสซูน (Bassoon) เป็น
เครื่องลมไมช้ นิดลิ้นคู่ท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุด และทาเสียงไดต้ ่า
ที่สุดในบรรดาเครื่องลมไม้
เสียงของบาสซูนมีช่วงเสียงที่
แหลมและช่วงเสียงท่ีต่า

๓. เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass
Instruments)

เครื่องลมทองเหลือง เป็นเคร่ืองดนตรี
ประเภทเคร่ืองเป่ าที่ทาดว้ ยโลหะทองเหลือง เกิด
เสียงไดโ้ ดยการเป่ าลมผา่ นท่อโลหะที่ขดมว้ น และมี
ลูกสูบสาหรับกดดว้ ยนิ้วเมื่อกาหนดความส้นั ยาว
ของท่อโลหะใหเ้ กิดการเปล่ียนระดบั เสียง สาหรับ
ปากเป่ าเรียกวา่ กาฟวด (Mouthpiece) ซ่ึงมี
ลกั ษณะคลา้ ยรูปถว้ ยหรือระฆงั เครื่องดนตรี
ประเภทน้ีมกั เรียกวา่ “แตร” เคร่ืองดนตรีประเภท
เครื่องลมทองเหลืองที่สาคญั ไดแ้ กj

ฮอรนหรือเฟรนชฮ์ อร์น (Horn or
French Horn) เป็นเครื่องดนตรีท่ีพฒั นามา
จากการเป่ าเขาสตั ว์ รูปร่างลกั ษณะเป็นท่อโลหะขด
กลม มีลูกสูบระบบวาลว์ เสียงของฮอร์นมีเสียงดงั
สง่างาม ไพเราะนุ่มนวลน่าฟัง เป็นเครื่องดนตรีท่ีมี
รูปร่างสวย มกั ใชเ้ ป็นสญั ลกั ษณ์ทางดนตรี

ทรัมเป็ต (Trumpet) เป็นเคร่ืองลมทองเหลืองที่ใชล้ ูกสูบสาหรับกดดว้ ย
นิ้ว ๓ ลูกสูบ มีกาพวดสาหรับเชเ้ ป่ า เสียงทรัมเป็ตมีเสียงดงั ชดั เจน มี
พลงั เเละใหเ้ สียงที่สูงกวา่ เคร่ืองลมทองเหลืองดว้ ยกนั

คอร์เนท (Cornet) มีรูปร่างลกั ษณะคลา้ ยกบั ทรัมเป็ต เพียงแต่คอร์เนทน้นั เลก็ ส้นั
กวา่ ทรัมเป็ตเสียงคอร์เนทจะนุ่มนวล แต่จะมีเสียงสดใสชดั เจนนอ้ ยกวา่ ทรัมเป็ต

ทรอมโบน(Ttombone) เป็น
เครื่องลมทองเหลืองท่ีใหท้ ่อคนั ชกั
สวมรูปตวั ยู เปลี่ยนระดบั เสียงดว้ ย
การเลื่อนท่อคนั ชกั มีกาพวด
สาหรับเป่ า ทรอมโบนใหเ้ สียงที่
ดงั ทุม้ นุ่มนวล

บาริโทน (Baritone) มี
รูปร่างลกั ษณะคลา้ ยกบั ยโู ฟ
เนียมมาก แต่มีขนาดท่ีเลก็
กวา่ ยโู ฟเนียมเสียงบาริโทน
จะใกลเ้ คียงเสียงยโู ฟเนียมแต่
ไม่ทุม้ นุ่มลึกเท่าเสียงยโู ฟ
เนียม

ยโู ฟเนียม (Euphonium) เป็นเคร่ือง
ลมทองเหลืองที่ใชเ้ ล่นระดบั เสียงต่า เสียง
ยโู ฟเนียมจะนุ่ม ทุม้ ต่า และมีความ
หนกั เเน่น บางคร้ังอาจนาไปใชแ้ ทนเสียง
ของทูบา รูปร่างลกั ษณะของยโู ฟเนียมจะมี
ขนาดท่ีใหญ่กวา่ ทรัมเป็ต ใชร้ ะบบลูกสูบ
๓-๔ ลูกสูบ มีกาพวดเป็นรูปถว้ ยคลา้ ย
ของทรัมเป็ ตแต่มีขนาดใหญ่กวา่

• ทุบา (Tuba) หรือ
บางคร้ังเรียก เบสทูบา เป็น
เครื่องลมทองเหลืองที่ให้
ระดบั เสียงต่าท่ีสุดรูปร่าง
คลา้ ยยโู ฟเนียมแต่มีขนาดท่ี
ใหญ่กวา่ เวลาเป่ าตอ้ งอุม้
หรือต้งั ใหปั ากลาโพงหงาย
ข้ึนขา้ งบนใชร้ ะบบลูกสูบ
๓-๔ ลูกสูบ มีกาพวดเป็น
รูปถว้ ยขนาดใหญ่กวา่ เครื่อง
ลมทองเหลืองกลุ่มเดียวกนั
ท่าทาหนา้ ท่ีใหเ้ สียงเบสต่า
เสียงทูบาจะทุม้ ลึก นุ่มนวล
ไม่แตกพร่า

"ชนใดไมม่ ดี นตรกี าล ในสันดาน เป็นคนชอบกลนัก"

บทประพนั ธ์น้ีอยู่ในเรอ่ื ง "เวนสิ วาณิช"
พระราชนิพนธแ์ ปลในพระบาทสมเดจ็ พระมงกฎุ เกล้าเจา้ อยู่หัว รชั กาลที่ 6

จบเนือ้ หา


Click to View FlipBook Version