The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือเกมใหม่สุด - ยื่นจดลิขสิทธิ์ 080464_compressed

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by platwo69, 2022-05-27 13:20:54

คู่มือเกมใหม่สุด - ยื่นจดลิขสิทธิ์ 080464_compressed

คู่มือเกมใหม่สุด - ยื่นจดลิขสิทธิ์ 080464_compressed

คู่มือเกมการศึกษาเร่ือง METAL DEMON CONQUEROR GAME ออกแบบ
มาควบคู่กับแอปพลิเคชันเกมในหัวข้อเดียวกันน้ี เพ่ือใช้ประกอบการอธิบายวิธีการ
เล่นเกมในแต่ละด่านและอธิบายถึงเง่ือนไขที่สาคัญภายในเกม ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ด่าน
เกม METAL DEMON CONQUEROR GAME ถูกพัฒนาข้ึนจากการที่คณะผู้จัดทา
อยากกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน สนใจในเนื้อหาที่เรียน และฝึก
การศึกษาค้นคว้าดว้ ยตนเอง เพ่ือพฒั นาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบ
กับชว่ งสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ทางคณะผู้จัดทาจึงเล็งเห็นว่า การออกแบบกิจกรรม
การสอนเพอื่ ชว่ ยกระตุ้นใหผ้ เู้ รยี นเกดิ ความสนุก ตนื่ เต้น และท้าทาย จงึ เปน็ ส่ิงทค่ี วร
ทาโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาเคมีท่ีมีความซับซ้อน เป็นเรื่องยากท่ีผู้เรียนจะ
สามารถเข้าใจไดใ้ นทันที และอาจนาไปสคู่ วามเหนอ่ื ยหน่ายในการเรียน

ดงั น้ันเกมการศึกษาเร่ือง METAL DEMON CONQUEROR GAME จงึ ถูก
พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของเกมการศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกท่ีและทุกเวลา นอกจากความสนุกท่ีเกมได้สร้างแรง
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเน้ือหาแล้ว เกมยังสอดแทรกความรู้ในทุกๆ ด่าน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหาในแต่
ละด่านด้วย เพราะฉะนั้นทางคณะผู้จัดทาจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือเกมการศึกษา
เร่ือง METAL DEMON CONQUEROR GAME จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและผูท้ ี่สนใจ และสามารถนาความรู้และทักษะตา่ งๆท่ีได้จากการเล่นเกมน้ีไป
ใช้ตอ่ ยอดในอนาคตได้

คณะผู้จดั ทา

คำนำ
คำอธิบำยเกม

ควำมมุง่ หมำยของเกม
รปู แบบของเกม
หน้ำจอแสดงผล
หน้ำจอเริม่ ตน้
หน้ำจอแสดงเน้ือเร่อื ง
หนำ้ จอแสดงเสน้ ทำงกำรเลน่
หน้ำจอแสดงดำ่ นต่ำง ๆ ในเกม
วธิ ีกำรเล่นเกมในดำ่ นต่ำง ๆ
วธิ กี ำรเลน่ เกม
Level 1 ควำมเขม้ ข้น
Level 2 อณุ หภมู ิ
Level 3 โคแฟกเตอร์
Level 4 ค่ำ pH
Level 5 ศึกช้ชี ะตำ
คณะผู้จัดทำ

สาหรับใช้ในการเรียนการสอนเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาในวิชาเคมีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือสาหรับผู้ท่ีสนใจ ซ่ึงเกมนี้เป็นเกมทางการศึกษา
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน สนุกกับการเรียน
เข้าใจเน้ือหาในวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้
ทกุ ท่ีทุกเวลาตามความสนใจของผู้เรียน

“METAL DEMON CONQUEROR GAME”
เ ป็ น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น เ ก ม ท่ี ใ ช้ ง า น ผ่ า น ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet) ประกอบด้วย
ด่านการเลน่ ทง้ั หมด 5 ด่าน โดยผู้เล่นจะต้องเล่นเรยี งด่าน
ไปจนครบ ตั้งแต่ ด่านที่ 1 ความเข้มข้น ด่านที่ 2 อุณหภมู ิ
ด่านที่ 3 โคแฟกเตอร์ ด่านที่ 4 ค่า pH และด่านท่ี 5
ศกึ ชชี้ ะตา

หนำ้ จอเร่ิมตน้

หากผู้เล่นตอ้ งการกดเข้าไปเลน่ เกมใหก้ ดทป่ี ุม่ เร่มิ เกม
เมือ่ ผ้เู ลน่ เขา้ ไปแลว้ จะพบกับจอแสดงผลเนือ้ เรื่องของเกม
หากผูเ้ ล่นต้องการกดเขา้ ไปดูวิธีการเล่นเกมเพ่อื ศกึ ษาความเข้าใจ
เบือ้ งตน้ ก่อนทีจ่ ะเร่ิมเกมใหก้ ดที่ปุ่ม วธิ ีเล่น
ในสว่ นนี้จะเป็นความรู้เกีย่ วกับปจั จยั ท่ีมีผลต่ออตั ราการ
เกิดปฏิกิริยาและความรเู้ บอ้ื งต้นเกี่ยวกบั เอนไซมท์ ่ีนามาใชเ้ ปน็
ต้นแบบในการสรา้ งเกม ผู้เล่นสามารถกดเข้าไปศกึ ษา
ควำมรู้เบื้องตน้ ก่อนทจี่ ะเรม่ิ เกมได้
ผู้เลน่ สามารถกด ออกจำกเกม ไดเ้ ม่อื ต้องการหรือเมอ่ื จบการ
เล่นเกมแล้ว

หน้ำจอแสดงเนื้อเรอื่ ง

(เม่อื กดปุ่ม จะปรากฎ)

ผเู้ ลน่ สามารถเลอื กได้ว่าจะ
กด ข้ำม เพอ่ื เขา้ สูก่ ารเล่นเกม
กด ถัดไป เพือ่ ดเู น้ือเร่อื งในหนา้ ถดั ไป
กด ยอ้ นกลบั เพ่อื กลับไปดเู นือ้ เร่ืองกอ่ นหนา้ อีกคร้ัง

เกมนไ้ี ด้ดาเนินเรือ่ งถงึ โลกแหง่ อนาคตในอกี 30 ปขี ้างหนา้ ซ่งึ มคี วามเจริญและ
เกดิ นวตั กรรมสิง่ ประดษิ ฐ์ขน้ึ เป็นจานวนมาก แตเ่ น่อื งจากการขาดความรับผิดชอบของ
มนษุ ยจ์ งึ ทาให้เกิดขยะจากสิ่งประดษิ ฐ์โลหะข้นึ และขยะเหลา่ น้นั ได้รวมตวั กนั เกิดเป็น

“ปีศำจโลหะ” ในขณะเดียวกันก็ไดม้ ีนักวทิ ยาศาสตร์ท่านหน่งึ ไดท้ าการศึกษาวจิ ยั
จนพบวา่ มีเอนไซม์ชนิดหน่ึงคือเอนไซม์ 3,4-Dihydroxyphenylacetate 2,3-
dioxygenase (3,4-ไดไฮดรอกซีฟนี ิลอะซิเตต 2,3-ไดออกซจี ีเนส) หรอื DHPAO
ที่สามารถใชก้ าจัดปศี าจโลหะได้ แต่เนื่องจากเอนไซม์ชนดิ นี้มีฤทธิ์ออ่ นมาก จงึ ต้องทา

การเพม่ิ ประสิทธภิ าพของเอนไซมโ์ ดยใชป้ ัจจัยตา่ ง ๆ ตอ่ ไปน้ี ได้แก่
ความเข้มขน้ อุณหภูมิ โคแฟกเตอร์ และคา่ pH เพือ่ ท่ีจะเพม่ิ อตั ราการเกิดปฏกิ ิรยิ า

และกาจัดปศี าจโลหะได้สาเรจ็

หน้ำจอแสดงเสน้ ทำงกำรเลน่

(เม่ือกด ในหน้าจอแสดงเนือ้ เรอื่ งหน้าสุดท้าย)

หน้าจอแสดงผลนแ้ี สดงถึงเส้นทางการเลน่ เกมของผู้เล่นในแตล่ ะดา่ น

สว่ นที่เปน็ สสี ัน หมายถงึ ดา่ นท่ีผเู้ ลน่ สามารถเล่นผ่านด่านไดส้ าเร็จ

สว่ นท่ีเป็นสเี ทา หมายถึง ด่านทีผ่ เู้ ลน่ ยงั ไม่ได้เล่นหรือยังไม่สามารถเล่นผ่านด่านได้

ผเู้ ลน่ สามารถกด เพ่อื ออกจากเกม หรอื กด

เพ่ือเข้าสหู่ นา้ ถัดไปซงึ่ เปน็ หนา้ จอเกมแสดงผลในดา่ นท่ีผู้เลน่ กาลังจะเล่น

หน้ำจอแสดงด่ำนตำ่ ง ๆ ในเกม

12
345

หนำ้ จอสุดทำ้ ย

(เมอื่ เลน่ เกม Level 5 เสร็จสน้ิ )

เมอ่ื ผเู้ ลน่ สามารถเล่นเกมจนจบ ผ้เู ล่นสามารถกดปุ่ม
สรุปควำมรู้ เพ่ือทดสอบความเข้าใจและความรู้ที่ได้จากการ
เลน่ เกมได้
เมื่อผู้เล่นสามารถเล่นจนจบเกมได้ ผู้เล่นสามารถกดเข้าปุ่ม
ข้อเสนอแนะ เพื่อประเมินความพึงพอใจและเสนอแนะ
แนวทางหรอื ให้คาแนะนาต่าง ๆ แก่ผพู้ ฒั นาเกมได้
หากผู้เล่นต้องการดูข้อมูลอ้างอิงรวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่
ผู้พัฒนานามาพัฒนาเกมน้ี สามารถกดปุ่ม ข้อมูลงำนวิจัย
อำ้ งอิงได้

“METAL DEMON CONQUEROR GAME”

ผู้เล่นจะรับบทบาทสมมติเป็นนักวิทยาศาสตร์ในเนื้อเรื่อง
ซึ่งจะตอ้ งทาการเพมิ่ ประสิทธิภาพของเอนไซม์โดยใช้ปัจจยั
ในแต่ละดา่ น โดยผู้เลน่ จะต้องหาสภาวะต่าง ๆ ของเอนไซม์
จากปัจจัยเหลา่ นน้ั เพอ่ื ให้อตั ราในการเกิดปฏิกริ ิยาสงู ท่สี ดุ

และสามารถกาจดั ปศี าจโลหะได้ภายในเวลาที่กาหนด
ผู้เล่นจะต้องเริ่มเล่นจาก Level 1 ควำมเขม้ ขน้ ,
Level 2 อณุ หภมู ิ, Level 3 โคแฟกเตอร,์
Level 4 ค่ำ pH และ Level 5 ศึกชชี้ ะตำ

ผู้เล่นจะสามารถเล่นด่านตอ่ ไปได้ก็ต่อเมื่อเล่นผา่ น
ด่านกอ่ นหนา้ เรียบรอ้ ยแลว้ ผู้เลน่ จะต้องควบคุม
ตวั ละครนกั วิทยาศาสตรใ์ นเกม โดยใช้น้ิวแตะระบบ
สัมผสั จอเพ่ือควบคุมตวั ละครใหว้ ิ่งไปทางซ้ายหรอื ขวา

เพอ่ื ทาภารกิจทีแ่ ตล่ ะดา่ นใหส้ าเร็จ

หมำยเลข 1 คือ ชื่อ Level : ผู้เล่นสามารถดูได้ว่าตัวเองเล่นเกมอยู่ใน Level ใด และเม่ือผู้เล่น
ผา่ น Level นั้น ๆ ไปได้ สัญลักษณร์ ูปกญุ แจจะถูกปลดลอ็ กออก
หมำยเลข 2 คอื Pop-up : ใช้บอกเป้าหมายหรือเง่ือนไขในการผา่ นด่านของ Level น้ัน ๆ
หมำยเลข 3 คือ เวลา : ในแต่ละ Level ผู้เล่นจะมีเวลาจากดั ในการผ่านด่านของ Level นั้น ๆ ใน
กรณที ีเ่ วลาหมดแล้วผเู้ ล่นยังไม่สามารถผา่ นด่านได้จะถอื วา่ แพ้
หมำยเลข 4 คอื ปีศาจโลหะ
หมำยเลข 5 คอื กระสนุ จากปีศาจโลหะ
หมำยเลข 6 คือ ตวั ผู้เลน่ : ตวั ผเู้ ลน่ รบั บทบาทเปน็ นักวทิ ยาศาสตรท์ ่ีต้องการจะกาจัดปศี าจโลหะ
หมำยเลข 7 คือ เอนไซม์ในสภาวะพร้อมใช้งาน (active enzyme)
หมำยเลข 8 คอื เอนไซมใ์ นสภาวะไมพ่ ร้อมใช้งาน (inactive enzyme)
หมำยเลข 9 คือ ขวดเก็บเอนไซมข์ วดใหญ่ : ใน Level 1 จะมีขวดเก็บเอนไซมท์ ัง้ หมด 3 ขวดใหญ่

*หมำยเหตุ หมายเลข 7, หมายเลข 8 และหมายเลข 9 มีเฉพาะใน Level 1 เท่านั้น

เวลำในกำรเล่น เปำ้ หมำย กำรแพ/้ ชนะ
3 นำที ผเู้ ล่นจะตอ้ งเก็บ ชนะ เมอื่ ผูเ้ ลน่ เก็บเอนไซม์
เอนไซมใ์ ห้ครบทง้ั เต็มทงั้ 3 ขวดใหญภ่ ำยใน
3 ขวดใหญ่ภำยใน
เวลำ 3 นำที
เวลำ 3 นำที แพ้ เมือ่ เวลำหมด ผู้เลน่ ไม่
สำมำรถเก็บเอนไซมไ์ ด้ครบ

ภำยในเวลำ 3 นำที

ผเู้ ล่น (หมายเลข 6) ควบคมุ ตวั ละครเพอ่ื เกบ็ เอนไซมใ์ นสภำวะพร้อมใชง้ ำน
(active enzyme) (หมายเลข 7) ทต่ี กลงมา และต้องหลบกระสนุ จำกปีศำจ
(หมายเลข 5) ทถ่ี กู ปลอ่ ยลงมาจากปศี ำจโลหะ (หมายเลข 4) โดยท่มี ีเวลำกาจัด 3
นาที (หมายเลข 3) ผู้เล่นจะตอ้ งเก็บเอนไซมใ์ นสภาวะพร้อมใช้งานใหไ้ ดค้ รบ 3 ขวด
ใหญ่ (หมายเลข 9) ซึ่ง 3 ขวดใหญน่ ัน้ จะเท่ากับ 12 ขีด ถ้าหากผู้เลน่ เกบ็ เอนไซม์
ในสภำวะไมพ่ รอ้ มใช้งำน (inactive enzyme) (หมายเลข 8) หรือโดนกระสุนจาก
ปศี าจ จะทาให้ขวดเก็บเอนไซม์ขวดใหญ่ (หมายเลข 9) มีปริมาณลดลงไป 1 ขีดต่อ

การโดนหรือเกบ็ 1 คร้ัง ซ่ึงการลดลงจะมีผลตอ่ ขวดเกบ็ เอนไซมข์ วดใหญ่ทผี่ เู้ ล่นกาลัง
เก็บเทา่ นนั้ สว่ นขวดเกบ็ เอนไซมข์ วดใหญ่ทเ่ี ต็มแล้วจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ผเู้ ล่นตอ้ ง
เก็บเอนไซม์ไดเ้ ต็มทัง้ 3 ขวดใหญ่ จึงจะสามารถผ่านด่านได้ แต่ถา้ หากเวลาหมดผู้เล่น
จะไมส่ ามารถผ่านด่านน้ไี ด้

เงอื่ นไขท่ีมผี ลตอ่ เอนไซมข์ วดใหญ่

✽ กรณที ีก่ าลงั เกบ็ เอนไซมแ์ ล้วเกบ็ เอนไซม์ในสภำวะพร้อมใชง้ ำน (active enzyme)
ขีดของเอนไซมข์ วดใหญจ่ ะเพ่มิ ขึ้น
✽ กรณีที่กาลงั เก็บเอนไซม์แล้วเกบ็ เอนไซมใ์ นสภำวะไมพ่ ร้อมใชง้ ำน (inactive
enzyme) หรือโดนกระสนุ จำกปศี ำจ ขีดของเอนไซม์ขวดใหญ่จะลดลง
✽ กรณีท่ีเก็บขวดเอนไซมใ์ นสภาวะพร้อมใชง้ าน (active enzyme) จนครบแลว้ จะมผี ล
ต่อเอนไซมข์ วดใหญ่ คอื ขวดเต็ม ซงึ่ ถา้ มขี วดใหญ่ทเี่ ต็มแลว้ การเก็บเอนไซม์ในสภาวะไม่
พรอ้ มใช้งาน (inactive enzyme) หรือโดนกระสนุ จากปีศาจ จะไมม่ ีผลต่อขวดใหญ่ทีเ่ ต็ม

เงอื่ นไข Pop-up

✽ Pop-up บอกเปา้ หมายของดา่ น (หมายเลข 2)

✽ Pop-up พเิ ศษในระหว่างการเล่น ใน Level 1 เมอื่ ผเู้ ล่นโดนกระสุนปีศาจคร้ังแรก
จะมี Pop-up พเิ ศษแจ้งเตอื นข้ึนมา และในระหว่างนเ้ี วลาในการเลน่ จะหยดุ ลง

หมำยเลข 1 - หมำยเลข 6 จะเหมือนใน Level 1
หมำยเลข 10 แถบแสดงเปอรเ์ ซน็ ต์อตั ราการเกิดปฏิกิรยิ า : อตั ราการเกดิ ปฏกิ ริ ยิ าจะมีค่าเพิ่มข้ึน

หรือลดลงขึน้ อย่กู ับการท่ผี ู้เลน่ เลือกสภาวะต่าง ๆ ตามปจั จัยที่มผี ลตอ่ อตั ราการเกิดปฏกิ ริ ยิ า
หมำยเลข 11 แถบแสดงพลงั ชีวติ ของปศี าจโลหะ : พลังชวี ิตของปศี าจโลหะสูงสดุ คอื 100% ผูเ้ ล่น

จะสามารถผา่ นด่านไดก้ ็ตอ่ เม่อื ค่าชวี ติ ของปีศาจเหลอื 0%
หมำยเลข 12 เอนไซมจ์ ากผู้เลน่ : เอนไซม์จากตวั ผู้เล่น คอื เอนไซม์ DHPAO ในสภาวะตา่ ง ๆ

ตามท่ผี ้เู ล่นเลอื ก ซ่งึ เปรยี บไดก้ ับกระสุนจากผ้เู ล่น ถ้าผเู้ ล่นเลือกแลว้ ทาใหม้ เี ปอรเ์ ซน็ ต์อตั ราการ
เกิดปฏิกิรยิ ามาก เอนไซมจ์ ากผู้เล่นก็จะทางานได้ดมี ีผลทาให้พลังชวี ติ ของปีศาจลดลง
หมำยเลข 13 ขวดเอนไซมท์ แี่ ทนจานวนชีวติ : มจี านวน 3 ขวด เมอื่ ผเู้ ล่นโดนกระสนุ จากปีศาจ 1

ครัง้ ขวดเอนไซม์ท่ีแทนจานวนชีวิตจะหายไป 1 ขวด ถา้ หายไปครบ 3 ขวดผเู้ ลน่ จะแพท้ ันที
หมำยเลข 14 ขวดเอนไซม์ท่ีใชเ้ ก็บแทนจานวนชวี ิต : เม่ือผูเ้ ลน่ เก็บขวดเอนไซมท์ ี่ใชเ้ ก็บแทนจานวน

ชีวิตได้ จะเป็นการเพม่ิ ชีวิต 1 ขวด แต่ถ้าชีวิตครบ 3 ขวดอยแู่ ลว้ การเก็บเพิ่มจะไมม่ ผี ล
หมำยเลข 15 ตวั เลอื กอุณหภมู ิ : เนอื่ งจาก Level 2 เปน็ ปจั จยั ด้านอณุ หภมู ิ ผู้เลน่ จะตอ้ งเลือกค่า

อณุ หภมู ิหนึ่งค่าจากค่าท่ีมีการสมุ่ มา เพ่อื เปน็ การเพิ่มอัตราการเกดิ ปฏกิ ริ ยิ าของเอนไซม์ DHPAO ให้
สูงข้ึนซ่งึ มีผลต่อความแรงของกระสนุ จากผู้เล่นท่ีจะสามารถทาใหค้ ่าชวี ติ ของปศี าจโลหะลดลงได้

เวลำในกำรเล่น เปำ้ หมำย กำรแพ้/ชนะ
3 นำที
1.ผู้เล่นจะต้องเลือก ชนะ - เมอ่ื ผ้เู ล่นกำจัดปีศำจ
อณุ หภูมิท่ีทำให้ โลหะใหไ้ ด้ ภำยใน 3 นำที
เปอรเ์ ซน็ ตอ์ ัตรำกำร แพ้ - เมอื่ เวลำหมด ผ้เู ล่นไม่
เกิดปฏกิ ิริยำสูงทสี่ ดุ
2. ผู้เล่นจะตอ้ งกำจดั สำมำรถกำจัดปีศำจโลหะให้
ได้ ภำยใน 3 นำที
ปีศำจโลหะใหภ้ ำยใน

3 นำที

ผู้เลน่ จะตอ้ งเลือกอุณหภูมิท่ีตกลงมำ (หมายเลข 15) ซงึ่ จะตกลงมาคร้ังละ

สามอุณหภมู ิพรอ้ มกนั แบบสุ่ม ได้แก่ อุณหภมู สิ งู กลาง และตา่ โดยผเู้ ล่นตอ้ งเลือกอุณหภูมิท่ี
ทาใหเ้ ปอร์เซ็นต์อัตราการเกิดปฏิกิรยิ า (% Rate of reaction, % Rate) สูงท่ีสุด โดยสังเกต
ได้จากแถบแสดงเปอรเ์ ซ็นตอ์ ัตรำกำรเกิดปฏิกริ ยิ ำ (หมายเลข 10) ถา้ เตม็ แถบแสดงว่าอตั รา
การเกิดปฏกิ ิริยาสูงสุด คือ 100% ซึง่ จะทาให้เอนไซมท์ ถ่ี กู ยงิ ออกมำจำกตัวผ้เู ลน่ (หมายเลข
12) มีความสามารถในการกาจัดปศี ำจโลหะ (หมายเลข 3) และทาให้พลังชีวิตของปีศำจ จาก

100% ลดลง (หมายเลข 11) เช่น ถา้ ผเู้ ลน่ เลอื กอณุ หภมู ใิ นชว่ ง 1-10 องศาเซลเซียส จะทาให้
ค่า % Rate เป็น 50% และพลงั ชวี ติ ปีศาจจะลดลงไป 5% ผเู้ ลน่ จะตอ้ งทาให้พลังชวี ิตปศี าจ
เหลือ 0% จงึ จะชนะ และจะตอ้ งหลบกระสนุ ปีศาจให้ได้ภายในเวลา 3 นาที ถ้าหากผเู้ ลน่ โดน
กระสนุ ปีศาจ ชวี ติ ของผู้เลน่ จะหายไป 1 ขวดตอ่ การโดนกระสุน 1 ครั้ง ซง่ึ เป็นขวดเอนไซม์
แทนจำนวนชวี ิต มีจานวน 3 ขวดตอ่ ด่าน (หมายเลข 13) แตผ่ ้เู ลน่ สามารถเก็บขวดเอนไซม์
ซ่งึ ใชแ้ ทนจำนวนชวี ติ ที่ตกลงมำระหวำ่ งกำรเลน่ (หมายเลข 14) เพือ่ เพมิ่ จานวนชีวิตระหว่าง

ดา่ นได้ การเก็บเอนไซม์เพ่ิมจะทาใหเ้ วลาลดลง 20 วนิ าที ผเู้ ลน่ สามารถเลือกไมเ่ ก็บเอนไซม์
เพ่ิมไดเ้ พ่อื รกั ษาเวลาไว้ โดยอณุ หภูมทิ ่ีทาให้ % Rate สงู ทีส่ ุดคอื 55 องศาเซลเซยี ส

เงอ่ื นไขเอนไซมซ์ ึ่งแทนจำนวนชีวติ

ผลลัพธ์ของการเกบ็ เอนไซมซ์ ง่ึ แทนจานวนชวี ติ จะทาใหไ้ ด้ชวี ิตเพมิ่ 1 ขวด แต่ถา้ หาก
ชีวิตครบ 3 ขวดแลว้ จะไม่สามารถเก็บเพ่ิมได้ กรณีผูเ้ ล่นโดนกระสนุ ปศี าจโลหะ 1 คร้งั ชีวติ จะ
หายไป 1 ขวด เหลอื 2 ขวด และถ้าหากผูเ้ ลน่ เกบ็ เอนไซม์ซงึ่ แทนจานวนชวี ติ เพม่ิ อกี 1 ขวด ผู้
เลน่ จะมีชีวติ เป็น 3 ขวดเทา่ กับตอนเรมิ่ ตน้ ซง่ึ การเก็บ 1 ขวดจะทาใหเ้ วลาในการเลน่ เกมของผู้
เลน่ ลดลงไป 20 วนิ าที

เงือ่ นไขของ % Rate

✽ หาก Rate = 0 – 15% จะไมม่ เี อนไซม์ ✽ การเลอื กอณุ หภมู ิท่มี ีผลตอ่ %Rate เป็นดังน้ี
อุณหภูมิ (C̊ ) Rate (%)
ออกจากผูเ้ ลน่ เนอื่ งจากอัตราการเกิดปฏกิ ิริยา
1-10 50
ไมส่ ูงพอท่ีจะกาจดั ปศี าจโลหะได้ 11-20 55
✽ หากผ้เู ล่นถูกกระสุนปีศาจค่า Rate = 21-30 65

0% ทันที 31-40 70

41-50 80

51-54 95

55 100

56-65 15

66-100 0

เงือ่ นไข Pop-up

✽ Pop-up บอกเป้าหมายของดา่ น (หมายเลข 2)

หมำยเลข 1 - หมำยเลข 6 จะเหมอื นใน Level 1
หมำยเลข 10 – หมำยเลข 14 จะเหมือนใน Level 2
หมำยเลข 16 ตวั เลือกโคแฟกเตอร์ : เน่อื งจาก Level 3 เปน็ ปจั จัยของโคแฟกเตอร์

ผู้เลน่ จะตอ้ งเลือกโคแฟกเตอรห์ นึง่ ชนดิ จากโคแฟกเตอร์ท่ีมีการสุม่ มา เพื่อเปน็ การ
เพ่มิ อตั ราการเกดิ ปฏิกริ ิยาของเอนไซม์ DHPAO ใหส้ งู ขึ้นซงึ่ มีผลต่อความแรงของ
เอนไซม์จากผ้เู ลน่ ท่ีจะสามารถทาใหพ้ ลังชีวิตของปศี าจโลหะลดลงได้

เวลำในกำรเล่น เป้ำหมำย กำรแพ/้ ชนะ
3 นำที
1. ผูเ้ ล่นจะต้องเลือก ชนะ - เมือ่ ผเู้ ลน่ กำจดั ปศี ำจ
โคแฟกเตอร์ท่ที ำให้ โลหะใหไ้ ด้ ภำยใน 3 นำที
เปอรเ์ ซน็ ต์อตั รำกำร แพ้ - เมอื่ เวลำหมด ผู้เล่น

เกิดปฏิกิรยิ ำสูงท่ีสุด ไมส่ ำมำรถกำจัดปีศำจโลหะ
2. ผูเ้ ลน่ จะต้องกำจัด ให้ได้ ภำยใน 3 นำที
ปีศำจโลหะให้ได้

ภำยใน 3 นำที

ผู้เลน่ จะต้องเลือกโคแฟกเตอร์ (หมายเลข 16) ซึง่ จะตกลงมาคร้งั ละ 4 ชนิดพรอ้ ม

กันแบบสุ่ม ผเู้ ล่นตอ้ งเลอื กโคแฟกเตอร์ทท่ี าใหเ้ ปอรเ์ ซน็ ตอ์ ัตราการเกิดปฏิกิริยา (% Rate of
reaction,% Rate) สงู ทีส่ ดุ โดยสงั เกตได้จากแถบแสดงอตั รำกำรเกดิ ปฏกิ ิรยิ ำ (หมายเลข 7)
ถ้าเตม็ แถบแสดงวา่ อตั ราการเกิดปฏกิ ริ ยิ าสูงสุด คือ 100% ซง่ึ จะทาให้เอนไซม์ท่ีถกู ยงิ
ออกมำจำกตัวผเู้ ลน่ (หมายเลข 17) มคี วามสามารถในการกาจัดปีศำจโลหะ (หมายเลข 3)
และทาใหพ้ ลงั ชวี ติ ของปีศำจ (หมายเลข 4) จาก 100 % ลดลง ผเู้ ล่นจะต้องทาใหพ้ ลังชีวิต
ปศี าจ เหลือ 0% จงึ จะชนะ และจะตอ้ งหลบกระสุนปศี ำจ (หมายเลข 5) ให้ไดภ้ ายในเวลา
3 นาที ถ้าหากผูเ้ ล่นโดนกระสนุ ปีศาจ หรอื เลือกโลหะ Hg2+ หรอื Pb2+ ชีวติ ของผเู้ ลน่ จะ
หายไป 1 ขวดต่อการโดน 1 ครงั้ ขวดเอนไซม์ทแี่ ทนจำนวนชวี ิต (หมายเลข 12) มีจานวน
3 ขวดต่อด่าน แตผ่ ู้เลน่ สามารถเกบ็ ขวดเอนไซมซ์ ง่ึ แทนจำนวนชีวิตที่ตกลงมำระหว่ำงกำร
เลน่ (หมายเลข 16) เพ่อื เพ่ิมจานวนชวี ติ ระหว่างดา่ นได้ การเกบ็ เอนไซม์เพิม่ จะทาให้เวลา

ลดลง 20 วนิ าที ผเู้ ล่นสามารถเลือกไมเ่ ก็บเอนไซม์เพม่ิ ไดเ้ พ่อื รักษาเวลาไว้ โดยโคแฟกเตอร์ที่
ทาให้ % Rate สูงทสี่ ดุ คอื เฟอร์รสั (Fe2+)

เงอ่ื นไขเอนไซมซ์ ึง่ แทนจำนวนชวี ิต

ผลลพั ธข์ องการเกบ็ เอนไซม์ซึง่ แทนจานวนชีวติ จะทาใหไ้ ดช้ วี ติ เพมิ่ 1 ขวด แต่ถ้าหาก
ชีวติ ครบ 3 ขวดแลว้ จะไม่สามารถเก็บเพิม่ ได้ กรณีผู้เล่นโดนกระสุนปศี าจโลหะ 1 ครงั้ ชีวติ จะ
หายไป 1 ขวด เหลอื 2 ขวด และถ้าหากผเู้ ลน่ เกบ็ เอนไซมซ์ ึ่งแทนจานวนชีวิตเพิ่มอีก 1 ขวด ผู้
เลน่ จะมีชวี ิตเปน็ 3 ขวดเท่ากับตอนเร่มิ ตน้ ซง่ึ การเกบ็ 1 ขวดจะทาใหเ้ วลาในการเลน่ เกมของผู้
เล่นลดลงไป 20 วนิ าที

เง่อื นไขของ % Rate

✽ หากเลอื ก Hg หรอื Pb %Rate = 0% จะไม่ ✽ การเลือกชนิดของโลหะทม่ี ีผลตอ่ %Rate เปน็ ดงั น้ี

มีกระสุนออกจากผู้เลน่ และทาใหเ้ อนไซมท์ ีแ่ ทน ชนิดโลหะ Rate (%)
จานวนชวี ิต หาย 1 ขวด เนอ่ื งจากโลหะ 2 ชนิดนี้ 50
เปน็ ตวั inhibitor คอื ทาใหเ้ อนไซม์อยูใ่ นสภาพที่ Na+, Li+, K+, Ca2+, Mg2+, 100
ไม่พรอ้ มใช้งาน (inactive enzyme) Al3+, Ag+, Zn2+, Cu2+,
✽ หากผู้เล่นถกู กระสุนปศี าจค่า Rate = 0%
และทาใหเ้ อนไซมท์ ีแ่ ทนจานวนชวี ิต หาย 1 ขวด Cr2+

Fe2+

Hg2+ Pb2+ 0

เงือ่ นไข Pop-up

✽ Pop-up บอกเป้าหมายของด่าน (หมายเลข 2)

หมำยเลข 1 - หมำยเลข 6 จะเหมือนใน Level 1
หมำยเลข 10 – หมำยเลข 14 จะเหมอื นใน Level 2
หมำยเลข 17 ตวั เลือกค่า pH : เนือ่ งจาก Level 4 เปน็ ปัจจัยด้านคา่ pH ผู้เลน่ จะตอ้ งเลือกคา่

pH หนงึ่ ค่าจากค่า pH ทีม่ ีการสุ่มมา เพอ่ื เป็นการเพม่ิ อัตราการเกดิ ปฏิกิรยิ าของเอนไซม์
DHPAO ใหส้ งู ขนึ้ ซง่ึ มผี ลต่อความแรงของเอนไซมจ์ ากผูเ้ ลน่ ทีจ่ ะสามารถทาใหพ้ ลงั ชีวติ ของ
ปีศาจโลหะลดลงได้

เวลำในกำรเล่น เป้ำหมำย กำรแพ/้ ชนะ
3 นำที
1. ผู้เล่นจะตอ้ งเลือก ชนะ - เม่ือผู้เล่นกำจัดปศี ำจ
ค่ำ pH ทีท่ ำให้ โลหะใหไ้ ด้ ภำยใน 3 นำที
เปอรเ์ ซ็นตอ์ ัตรำกำร แพ้ - เมือ่ เวลำหมด ผู้เลน่

เกดิ ปฏิกิริยำสูงท่สี ดุ ไมส่ ำมำรถกำจัดปศี ำจโลหะ
2. ผู้เลน่ จะต้องกำจัด ให้ได้ ภำยใน 3 นำที
ปีศำจโลหะให้ได้

ภำยใน 3 นำที

ตวั ละครผเู้ ลน่ จะตอ้ งเลอื กค่ำ pH ทีเ่ หมำะสมทต่ี กลงมำ (หมายเลข 17) ซงึ่ จะตกลง

มาครั้งละ 3 ค่าพรอ้ มกันแบบสุ่ม โดยผู้เล่นต้องเลอื กค่า pH ทท่ี าใหเ้ ปอร์เซน็ ตอ์ ัตราการ
เกดิ ปฏิกริ ิยา (% Rate of reaction,% Rate) สงู ทส่ี ดุ โดยสงั เกตไดจ้ ากแถบแสดงอตั รำกำร
เกดิ ปฏิกริ ิยำ (หมายเลข 7) ถา้ เตม็ แถบแสดงวา่ อตั ราการเกิดปฏกิ ริ ยิ าสงู สุด คือ 100% ซง่ึ
จะทาให้เอนไซม์ท่ถี ูกยิงออกมำจำกตัวผู้เลน่ (หมายเลข 17) มคี วามสามารถในการกาจัด
ปีศำจโลหะ (หมายเลข3) และทาใหพ้ ลงั ชวี ติ ของปีศำจ (หมายเลข 4) จาก 100% ลดลง

เช่น ถ้าผูเ้ ลน่ เลือกค่า pH 6 จะทาให้ค่า %Rate เปน็ 55% และพลงั ชีวติ ปีศาจจะลดลงไป
10% ผูเ้ ลน่ จะต้องทาใหพ้ ลังชีวิตปีศาจเหลือ 0% จงึ จะชนะ และจะตอ้ งหลบกระสุนปศี ำจ

(หมายเลข 5) ให้ไดภ้ ายในเวลา 3 นาที ถ้าหากผเู้ ลน่ โดนกระสนุ ปีศาจ ชีวิตของผู้เลน่ จะ
หายไป 1 ขวดต่อการโดนกระสุน 1 ครง้ั ขวดเอนไซม์ท่ีแทนจำนวนชีวติ (หมายเลข 12) มี
จานวน 3 ขวดต่อด่าน แตผ่ เู้ ลน่ สามารถเกบ็ ขวดเอนไซมซ์ ง่ึ แทนจำนวนชีวิตท่ตี กลงมำ
ระหวำ่ งกำรเลน่ (หมายเลข 16) เพอื่ เพ่มิ จานวนชีวิตระหวา่ งการเล่น การเก็บเอนไซมเ์ พมิ่ จะ

ทาใหเ้ วลาลดลง 20 วินาที ผ้เู ล่นสามารถเลอื กไม่เก็บเอนไซม์เพ่มิ ไดเ้ พ่อื รักษาเวลาไว้ โดย
คา่ pH ท่ีทาให้ % Rate สูงท่ีสดุ คอื 7.5

เงื่อนไขเอนไซมซ์ ึ่งแทนจำนวนชีวิต

ผลลัพธข์ องการเกบ็ เอนไซม์ซึง่ แทนจานวนชีวติ จะทาใหไ้ ดช้ วี ติ เพม่ิ 1 ขวด แตถ่ ้าหาก
ชวี ิตครบ 3 ขวดแลว้ จะไมส่ ามารถเก็บเพิ่มได้ กรณผี เู้ ลน่ โดนกระสนุ ปศี าจโลหะ 1 ครงั้ ชวี ติ จะ
หายไป 1 ขวด เหลือ 2 ขวด และถา้ หากผู้เลน่ เกบ็ เอนไซมซ์ ึ่งแทนจานวนชีวติ เพ่มิ อกี 1 ขวด ผู้
เล่นจะมีชวี ติ เป็น 3 ขวดเท่ากับตอนเรม่ิ ตน้ ซงึ่ การเกบ็ 1 ขวดจะทาให้เวลาในการเลน่ เกมของผู้
เลน่ ลดลงไป 20 วนิ าที

เงื่อนไขของ % Rate

✽ หาก %Rate = 0 - 20% จะไมม่ เี อนไซม์ ✽ การเลอื กค่า pH ทม่ี ผี ลตอ่ %Rate เปน็ ดังน้ี
ออกจากผู้เลน่ เน่ืองจากอัตราการ
เกดิ ปฏิกิรยิ าไม่สูงพอท่ีจะกาจัดปีศาจโลหะได้ ค่ำ pH Rate (%)
✽ หากผเู้ ล่นถูกกระสนุ ปีศาจคา่ Rate =
0% และทาให้เอนไซมท์ ีแ่ ทนจานวนชวี ติ 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 0
หาย 1 ขวด
5, 5.5 20

6, 6.5 55

7 90

7.5 100

8 90

8.5, 9 55

9.5, 10 20

10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 0

13.5, 14

เง่ือนไข Pop-up

✽ Pop-up บอกเป้าหมายของด่าน (หมายเลข 2)

หมำยเลข 1 - หมำยเลข 6 จะเหมือนใน Level 1
หมำยเลข 10 – หมำยเลข 14 จะเหมอื นใน Level 2
หมำยเลข 15 ตัวเลอื กอุณหภูมิ : ผเู้ ลน่ จะต้องเลอื กค่าอุณหภูมหิ นึง่ คา่ จากค่าทม่ี ีการ

สมุ่ มา เพือ่ เปน็ การเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์ DHPAO ให้สูงขึ้นซ่งึ มผี ลตอ่
ความแรงของกระสุนจากผ้เู ลน่ ที่จะสามารถทาใหค้ ่าชีวิตของปีศาจโลหะลดลงได้
หมำยเลข 16 ตัวเลอื กโคแฟกเตอร์ : ผเู้ ลน่ จะต้องเลือกโคแฟกเตอร์หนึ่งชนดิ จาก

ตัวเลอื กทม่ี ีการสุม่ เพอื่ เป็นการเพิม่ อตั ราการเกิดปฏกิ ริ ิยาของเอนไซม์ DHPAO
ให้สงู ขนึ้ ซึ่งมีผลต่อความแรงของเอนไซม์จากผู้เล่นท่ีจะสามารถทาให้พลงั ชีวิตของปศี าจ
โลหะลดลงได้
หมำยเลข 17 ตวั เลือกค่า pH : ผู้เลน่ จะตอ้ งเลือกค่า pH หนึ่งคา่ จากค่า pH ท่มี ีการสมุ่

เพ่ือเป็นการเพิ่มอัตราการเกิดปฏกิ ิริยาของเอนไซม์ DHPAO ใหส้ ูงขึน้ ซึ่งมผี ลตอ่ ความ
แรงของเอนไซมจ์ ากผเู้ ล่นทจี่ ะสามารถทาใหพ้ ลังชีวิตของปศี าจโลหะลดลงได้

เวลำในกำรเลน่ เป้ำหมำย กำรแพ/้ ชนะ
3 นำที
1. ผูเ้ ลน่ จะต้องเลือก ชนะ - เม่อื ผู้เล่นกำจดั ปศี ำจ
อณุ หภูมิ ตัวเรง่ โลหะให้ได้ ภำยใน 3 นำที
ปฏิกิริยำ และคำ่ pH ที่ แพ้ - เมอ่ื เวลำหมด ผูเ้ ลน่
ทำให้ %อัตรำกำร ไม่สำมำรถกำจัดปศี ำจโลหะ
เกดิ ปฏกิ ิรยิ ำสงู ทีส่ ุด
2. ผ้เู ลน่ จะต้องกำจัด ใหไ้ ด้ ภำยใน 3 นำที

ปศี ำจโลหะใหไ้ ด้

ภำยใน 3 นำที

ด่านนเี้ ปน็ การเล่นแบบผสมผสานปัจจัยทมี่ ีผลตอ่ อัตราการเกิดปฏกิ ริ ิยาของแตล่ ะ
ด่านรวมเข้าดว้ ยกัน ผเู้ ล่นจะตอ้ งเลอื กอณุ หภมู ิ (หมายเลข 15), เลอื กโคแฟกเตอร์
(หมายเลข 16) และเลอื กค่ำ pH (หมายเลข 17) ทเ่ี หมาะสม โดยผ้เู ลน่ ต้องเลือกอุณหภูมิ

โคแฟกเตอรแ์ ละคา่ pH ท่ที าให้เปอรเ์ ซ็นต์อัตราการเกิดปฏิกริ ิยา (% Rate of
reaction,% Rate) สูงทสี่ ดุ โดยสงั เกตไดจ้ ากแถบแสดงเปอรเ์ ซน็ ต์อตั รำกำรเกดิ ปฏิกริ ยิ ำ

(หมายเลข 10) ถา้ เต็มแถบแสดงวา่ อตั ราการเกดิ ปฏกิ ิริยาสงู สดุ คือ 100% ซ่ึงจะทาให้
เอนไซมท์ ่ถี ูกยิงออกมำกจำกตัวผู้เลน่ (หมายเลข 12) มีความสามารถในการกาจัดปศี ำจ
โลหะ (หมายเลข3) และทาให้พลังชีวิตของปีศำจ จาก 100% ลดลง (หมายเลข 11) ผเู้ ลน่

จะตอ้ งทาใหพ้ ลังชีวิตปศี าจ เหลอื 0% จงึ จะชนะ และจะตอ้ งหลบกระสนุ ปีศาจใหไ้ ด้
ภายในเวลา 3 นาที ถา้ หากผเู้ ล่นโดนกระสนุ ปศี าจ ชวี ติ ของผูเ้ ลน่ จะหายไป 1 ขวดตอ่ การ
โดนกระสนุ 1 ครัง้ ขวดเอนไซม์ท่ีแทนจำนวนชวี ิต มีจานวน 3 ขวดตอ่ ดา่ น (หมายเลข
13) แตผ่ ู้เลน่ สามารถเก็บขวดเอนไซม์ซ่ึงใชแ้ ทนจำนวนชีวิตทต่ี กลงมำระหว่ำงกำรเลน่

(หมายเลข 16) เพอื่ เพม่ิ จานวนชวี ติ ระหวา่ งการเล่นได้ การเก็บเอนไซมเ์ พ่มิ จะทาใหเ้ วลา
ลดลง 20 วนิ าที ผู้เลน่ สามารถเลือกที่จะไมเ่ ก็บเอนไซมเ์ พิม่ ไดเ้ พอื่ รักษาเวลาไว้

เงอ่ื นไขเอนไซม์ซงึ่ แทนจำนวนชวี ติ

ผลลัพธข์ องการเก็บเอนไซม์ซ่ึงแทนจานวนชีวติ จะทาให้ไดช้ วี ติ เพม่ิ 1 ขวด แต่ถ้าหาก
ชีวิตครบ 3 ขวดแลว้ จะไมส่ ามารถเกบ็ เพิ่มได้ กรณผี ู้เลน่ โดนกระสุนปีศาจโลหะ 1 ครง้ั ชวี ติ จะ
หายไป 1 ขวด เหลือ 2 ขวด และถา้ หากผ้เู ล่นเกบ็ เอนไซมซ์ ง่ึ แทนจานวนชีวติ เพม่ิ อกี 1 ขวด ผู้
เลน่ จะมชี ีวติ เปน็ 3 ขวดเท่ากับตอนเร่ิมต้น ซงึ่ การเก็บ 1 ขวดจะทาให้เวลาในการเลน่ เกมของผู้
เลน่ ลดลงไป 20 วนิ าที

เงือ่ นไขของ % Rate

✽ หากผ้เู ล่นถูกกระสุนปศี าจค่า Rate = 0% และทาใหเ้ อนไซม์ทแ่ี ทนจานวนชวี ติ หาย 1 ขวด
✽ เงอื่ นไขอุณหภมู ทิ ม่ี ีผลตอ่ %Rate, เง่อื นไขโคแฟกเตอรท์ ีม่ ผี ลตอ่ %Rate และเงอ่ื นไขค่า pH
ที่มีผลตอ่ %Rate จะเป็นไปตาม Level 2, Level 3 และ Level 4 ตามลาดบั

เงื่อนไข Pop-up

✽ Pop-up บอกเป้าหมายของดา่ น (หมายเลข 2)

อำจำรย์ ดร.ชัชฎาภรณ์ พณิ ทอง ภาคเคมี คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นำงสำวฐิตำภำ อำไพพิศ นสิ ติ หลกั สูตรกำรศกึ ษำบณั ฑติ สำขำเคมี ช้นั ปีที่ 4
นำงสำวณฐั ปวีณ์ พวงแก้ว นิสติ หลักสูตรกำรศึกษำบณั ฑติ สำขำเคมี ช้ันปที ่ี 4

คณะท่ีปรกึ ษำ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำติ แมน่ ปนื ภำคชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบรู พำ

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน สถำบันนวตั กรรมกำรเรยี นรู้ มหำวิทยำลยั มหดิ ล

อำจำรย์ ดร.จริ พิพฒั น์ ธญั พงษ์ภัทร วทิ ยำลัยศลิ ปะ สื่อและเทคโนโลยี มหำวิทยำลยั เชยี งใหม่

ขอขอบคณุ สถำบันนวตั กรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหดิ ล
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบรุ ี


Click to View FlipBook Version