The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by majalah.smes, 2018-12-31 21:40:12

modul pa - t5 - 2019

PRINSIP PERAKAUNAN

TINGKATAN 5

INDEKS

BIL. TARIKH BUTIR LATIHAN 1 2 34

1 Modul 1 – ANALISIS DAN TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN

UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN

1.1 Analisis penyata kewangan dan

perbandingan prestasi

2 Modul 2 – REKOD TAK LENGKAP
2.1 Pengenalan Rekod Tak Lengkap
2.2 Kaedah Perbandingan
2.3 Kaedah Analisis

3 Modul 3 – PERAKAUNAN UNTUK KAWALAN DALAMAN
3.1 Kawalan Tunai
3.2 Penyata Penyesuaian Bank

4 Modul 4 – PERAKAUNAN UNTUK PERKONGSIAN
4.1 Perniagaan untuk perkongsian
4.2 Akaun Pengasingan Untung Rugi
4.3 Ekuiti Pemilik Dan Penyata Kewangan
Perkongsian
4.4 Pembubaran Perkongsian

5 Modul 5 – PERAKAUNAN UNTUK SYARIKAT BERHAD

MENURUT SYER

5.1 Pengenalan kepada syarikat berhad
menurut syer
5.2 Jenis Modal Dan Terbitan Syer
5.3 Ekuiti Pemilik Syarikat Berhad Menurut
Syer
5.4 Dividen Tunai
6 Modul 6 – PERAKAUNAN UNTUK KELAB DAN PERSATUAN
6.1 Kelab Dan Persatuan
6.2 Akaun Penerimaan Dan Pembayaran
6.3 Akaun Yuran Ahli
6.4 Akaun Pendapatan Dan Perbelanjaan

1

6.5 Penyata Kedudukan Kewangan Kelab Dan ETR
Persatuan
7 Modul 7 – PERAKAUNAN KOS
7.1 Jenis Kos Dan Kerja Dalam Proses
7.2 Akaun Pengeluaran
7.3 Analisis Titik Pulang Modal

Panduan
1 Tidak Faham
2 Kurang Faham
3 Faham
4 Sangat Faham

TOV DAN ETR
TOV UJI 1 PPT UJI 2 PPC

2

MODUL 1 – ANALISIS DAN TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN
1.1 ANALISIS PENYATA KEWANGAN DAN PERBANDINGAN PRESTASI
Analisis Penyata Kewangan

Tujuan Analisis
Penyata Kewangan

Jenis Nisbah Dalam Analisis Penyata Kewangan

Jenis-jenis Nisbah
Kewangan

3

i. Nisbah Keberuntungan
Nisbah

Keberuntungan

ii. Nisbah Kecairan
Nisbah Kecairan

iii. Nisbah Kecekapan
Nisbah Kecekapan

4

NISBAH KEBERUNTUNGAN RUMUS :
RUMUS :
RUMUS :
RUMUS :
RUMUS :

NISBAH KECAIRAN RUMUS :

5

NISBAH KECEKAPAN RUMUS :
RUMUS :
RUMUS :

6

LATIHAN 1 Tafsiran
Menyenaraikan jenis nisbah
Tahap Penguasaan
1

1. Lengkapkan rajah di bawah.

Nisbah Perakaunan

Nisbah Keberuntungan Nisbah Kecairan (d)
(e)
Tokokan Nisbah Semasa
Margin Untung Kasar (c) Tempoh Kutipan Hutang
( a) (f)
(b)

Pentaksiran Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :

7

Tahap Penguasaan Tafsiran
2 Menerangkan tujuan Analisis Penyata Kewangan

Tujuan Analisis
Penyata
Kewangan

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :

8

Tahap Penguasaan Tafsiran
3 Mengira semua nisbah berdasarkan maklumat yang diberikan
4 Mentafsir semua nisbah berdasarkan dapatan hitungan

3. Maklumat berikut merupakan Penyata Kedudukan Kewangan Syarikat Ru Ying pada 31 Disember20X8.

Maklumat tambahan:
(i) Jualan kredit ialah RM75 300.
(ii) Belian kredit ialah RM101 250.
(iii) Jualan bersih sebanyak RM10 500.
Anda dikehendaki mengira perkara berikut berdasarkan maklumat yang diberikan. Tafsirkan jawapan yang
diperoleh.
(a) Nisbah semasa
(b) Nisbah ujian asid
(c) Margin untung bersih
(d) Pulangan atas modal
(e) Tempoh kutipan hutang
(f ) Tempoh pembayaran hutang
4. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Kedai Persolekan Scarlett.

Margin untung kasar ialah 30% daripada perolehan.
Kirakan tokokan dan kadar pusing ganti stok bagi Kedai Persolekan Scarlett.Tafsirkan jawapan yang diperoleh.

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :

9

Tahap Penguasaan Tafsiran
5 Menilai prestasi perniagaan mengikut jangka masa atau antara perniagaan
dalam indusrti yang sama dengan menghubung kait prestasi yang hendak
diukur berdasarkan kes.

10

11

1. Firma Sofia mempunyai nisbah semasa 3:1. Apakah tafsiran yang betul mengenai
maklumat di atas?
A Firma mempunyai nisbah kecairan yang rendah
B Firma tidak berkemampuan menjelaskan hutang jangka pendek
C Setiap RM1 liabiliti semasa, firma mempunyai aset semasa sebanyak RM3 untuk menjelaskannya.
D Setiap RM3 aset semasa, firma dapat membiayai RM1 liabiliti semasa

2. Maklumat yang berikut diperoleh daripada buku perniagaan pelbagi firma bagi tahun berakhir 31
Disember 20X5.

Firma terbaik untuk membuat pelaburan ialah...

A Firma Mawar. C Firma Melati.

B Firma Orkid. D Firma Melur.

3. Maklumat yang berikut berkaitan dengan nisbah semasa dua buah perniagaan.

Apakah tafsiran yang betul bagi menggambarkan kedua-dua perniagaan tersebut?
A Kedua-dua perniagaan mampu menjelaskan liabiliti semasa
B Harga jualan Perniagaan Harmoni lebih tinggi berbanding harga jualan Perniagaan Damai
C Perniagaan Harmoni memperoleh untung bersih lebih tinggi berbanding Perniagaan Damai
D Pulangan atas pelaburan Perniagaan Harmoni lebih baik berbanding Perniagaan Damai

12

MODUL 2 : REKOD TAK LENGKAP

Tahap Penguasaan Tafsiran
1 Menerangkan sebab rekod perniagaan tidak lengkap

SEBAB REKOD PERNIAGAAN TIDAK
LENGKAP

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :

13

Tahap Penguasaan Tafsiran
2 Menentukan kaedah penentuan untung atau rugi perniagaan.

KAEDAH PENENTUAN UNTUNG ATAU RUGI PERNIAGAAN

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :

14

Tahap Penguasaan Tafsiran
3 Menjelaskan implikasi Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Kewangan.

IMPLIKASI REKOD TAK LENGKAP TERHADAP MAKLUMAT PERAKAUNAN PERNIAGAAN

KESAN REKOD
PERAKAUNAN YANG

TIDAK LENGKAP

IMPLIKASI REKOD TAK LENGKAP

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :

15

KAEDAH PERBANDINGAN

1. Satu kaedah yang membandingkan Modal Awal dengan Modal Akhir bagi menentukan untung atau rugi
perniagaan.

2. Modal ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut :

Modal

= -

3. Maklumat untuk menentukan untung atau rugi

a. Perniagaan boleh menggunakan maklumat modal awal tahun dan akhir tahun untuk menentukan untung
atau rugi.

Modal Akhir

= +

b. Nilai untung bersih atau rugi bersih dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Untung/Rugi = -
bersih

c. Sekiranya pemilik membuat ambilan,item ambilan perlu di tambah pada Modal Akhir.

d. Sekiranya pemilik membawa masuk modal tambahan,item modal tambahan perlu di tolak daripada Modal
Akhir.

Untung = + -- -
Bersih

Contoh 1 : Menghitung Untung Atau Rugi Bersih

Maklumat berikut diperoleh daripada seorang peniaga runcit, Encik Fauzi yang tidak menyimpan rekod
perniagaannya dengan lengkap.

1 Januari2017 31 Disember 2017

RM RM

Aset 20 000 36 000

Liabiliti 10 000 20 000

Hitung Untung atau Rugi Bersih pemiagaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017.

16

Contoh 2 : Menghitung Untung atau Rugi Bersih dengan mengambil kira item Ambilan dan Modal Tambahan.

Maklumat berikut di ambil daripada Gerai Makanan Ani yang tidak menyimpan rekod dengan lengkap.

1 Januari2017 31 Disember 2017

RM RM

Aset 9600 16 000

Liabiliti 2500 4000

Sepanjang tempoh perakaunan tersebut, Ani telah :

i. Mengambil inventori bernilai RM 400 untuk kegunaan anaknya.

ii. Membawa masuk modal tambahan sebanyak RM4000
Hitung Untung atau Rugi Bersih Gerai Ani bagi tahun berakhir 31 Disember 2017

4. ANALISIS ASET DAN LIABILITI
a. Maklumat kewangan perlu dianalisis untuk menentukan asset dan liability bagi
membolehkan jumlah modal ditentukan.
b. Modal diperoleh dengan membandingkan asset dengan liability pada awal dan akhir tempoh
perakaunan.

Contoh 3 : Menghitung asset dan liability pada awal tahun dan akhir tahun.

Puan Ani telah memulakan Perniagaan Ani pada 1 Januari 2017. Beliau tidak menyimpan
rekod perniagaan dengan lengkap. Maklumat kewangan perniagaannya adalah seperti yang
ditunjukkan di bawah.

1 Januari2017 31 Disember 2017

Lengkapan 8 000 8 000
Akaun Belum Terima 16 000 18 000
Bank 10 000 6 000
Inventori 30 000 43 000
Kadar bayaran Belum Bayar
Promosi Prabayar 500 300
Tunai - 1400
Akaun Belum Bayar 790 9500
13700

Maklumat Tambahan:
(i) Pada 1 Julai 2017, lengkapan bernilai RM1 000 dibawa masuk oleh Puan Ani untuk
kegunaan pejabat. Perkara ini belum lagi direkodkan dalam mana-mana buku.
(ii)Puan Ani membuat ambilan barang niaga bernilai RM3 000 dalam tahun kewangan itu.
Hitungkan Untung atau Rugi Bersih Perniagaan Ani bagi tahun berakhir 31 Disember 2017

17

Tahap Penguasaan Tafsiran
4 Menganalisis asset dan liability dan menyediakan Penyata Mengira
Modal Awal dan Modal.

Pn. Laila seorang peruncit,menggunakan system catatan tunggal ujntuk menyimpan akaunnya.
Butir berikut dipetik daripada buku perniagaannya.

1 Ogos 20X7 30 Julai 20X8

RM RM

Kenderaan 36 000 35 000

Perabot 2 500 5 000

Kelengkapan 5 000 6 620

Inventori 3 120 3 350

Akaun Belum Terima 2 560 2 340

Bank 3 280 3 880

Tunai 2 220 2 900

Akaun Belum Bayar 2 300 2 500

Ambilan 400 520

Pinjaman _ 10 000

Anda dikehendaki menyediakan Penyata Mengira Modal Awal dan Modal Akhir.

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :
18

Tahap Penguasaan Tafsiran
4 Menganalisis asset dan liability dan menyediakan Penyata Mengira
Modal Awal dan Modal.

5. Data berikut diambil daripada buku Perniagaan Queen Yuppy pada 30 April 20X8.

1 Mei 20X7 30 April 2C

RM RM

Kenderaan 35 600 28 480

Akaun Belum Bayar 220 490 227 230

Insurans 3 200 -

Faedah diterima 5 000 -

Akaun Belum Terima 333 370 339 850

Premis 100 000 150 000

Komisen diterima 3 450 3 450

Perabot 10 000 11 000

Tunai 18 320 13 870

Bank 8 300 (14 600)

Sewa 3 500 3 500

Inventori 60 070 71 030

Pinjaman 200 000 50 000

Sewa belum bayar 180 730

Insurans prabayar 720 360

Komisen belum terperoleh 500 120

Faedah belum terima 220 410

Lekapan 1 500 2 000

Anda dikehendaki menyediakan Penyata Mengira Modal Awal dan Modal Akhir bagi Perniagaan

Queen Yuppy.

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :

19

Tahap Penguasaan Tafsiran
5 Mentaksir modal tambahan dan jumlah ambilan untuk menyediakan
Penyata Mengira Untung atau Rugi .

6. Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Ida Syazwani pada 30 Jun 20X8.

Item RM

Ambilan 560

Modal tambahan 4 100

Modal 30 Jun 20X8 99 930

Modal 1 Julai 20X7 15 200

Hitungkan untung Kedai Ida Syazwani.

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :

20

2.3 KAEDAH ANALISIS
Maklumat untuk menentukan Untung atau Rugi

KAEDAH ANALISIS

Analisis maklumat Buku Tunai berkaitan item Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan
Kewangan.

Analisis Buku
Tunai

21

Contoh 1 : Menganalisa Buku Tunai untuk mengira baki Buku Tunai.
Sila rujuk buku teks m/s 47.

Berdasarkan maklumat berikut, hitung baki tunai dan baki bank pada 31 Disember 2017. Andaikan
semua penerimaan daripada Akaun Belum Terima dan pembayaran kepada Akaun Belum Bayar
menggunakan cek.

1 Januari2017 31 Disember 2017

RM RM

Tunai di tangan 400 ?

Tunai di bank 1800 ?

Akaun Belum Terima 3 700 3 500

Akaun Belum Bayar 4 300 3 500

Penerimaan dan pembayaran 450
Pengeluaran tunai di bank untuk kegunaan pejabat 525
Belanja Am dibayar tunai 1700
Komisen diterima dengan cek

22

Mentaksir jumlah Jualan dan Jumlah Belian
i) Analisis Jualan
1. Rumus mengira jumlah jualan ialah :

Jumlah Jualan = +

2.

Maklumat berikut perlu di ambil kira semasa penyediaan Akaun Kawalan
Belum Terima

Contoh 2 : Menghitung Jumlah Jualan

Dengan merujuk kepada buku teks m/s 48

Puan Laila tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Maklumat di bawah diambil
daripada buku-buku Perniagaan Yin Leng pada 31 Disember 2017.

Baki Akaun Belum Terima pada 1 Januari 2017 RM
Penerimaan daripada Akaun Belum Terima 8 400
Diskaun Diberi 15 400
Hutang Lapuk
Pulangan Jualan 450
Baki Akaun Belum Terima pada 31 Disember 201 180
Jualan Tunai 350
Hitung Jumlah Jualan. 9 250
3 500

23

ii) Analisis Belian
1. Rumus mengira jumlah belian ialah :

Jumlah Belian = +

2.

Maklumat berikut perlu di ambil kira semasa penyediaan Akaun Kawalan
Belum Bayar

Contoh 3 : Menghitung Jumlah Belian

Dengan merujuk kepada buku teks m/s 49

Butir-butir di bawah ini diambil daripada buku peniaga Ahmad pada 31 Disember 2017

RM

Baki Akaun Belum Bayar pada 1 Januari 2017 11550

Bayaran kepada Akaun Belum Bayar 22000

Diskaun Diterima 350

Pulangan Belian 520

Baki Akaun Belum Bayar pada 31 Disember 2017 8500

Belian Tunai 2500

Hitung Jumlah Belian.

24

Tahap Penguasaan Tafsiran
5 Mentaksir jumlah sebenar jualan dan belian

8. Ming Ming, seorang peruncit yang tidak menyimpan rekod-rekod dengan lengkap, memulakan

perniagaannya pada 1 Ogos 20X7. Butir berikut diambil daripada bukunya pada 31 Julai 20X8.

1 Ogos 20X7 31 Julai 20X8

RM RM

Perabot 25 000 22 500

Inventori 2 650 3 220

Akaun Belum Terima 1890 2 830

Tunai di bank 2130 5 050

Akaun Belum Bayar 2 670 2 290

Ringkasan Buku Tunainya bagi tahun berakhir 31 Julai 20X8 adalah sepert berikut:

Buku Tunai

RM RM

Akaun Belum Terima 16 550 Akaun Bclum Bayar 12 300

Modal 3 000 Belian 1 290

Jualan 2 150 Sewa 2 400

Komisen 280 Gaji 2 850

Belanja am 220

Anda dikehendaki menyediakan:
(a) Penyata Mengira Jumlah Jualan bagi tahun berakhir 31 Julai 20X8.
(b ) Penyata Mengira Jumlah Belian bagi tahun berakhir 31 Julai 20X8.

25

Mentaksir Belanja dan Hasil dengan mengambil kira pelarasan.
i) Analisis Belanja

Untuk mengira belanja sebenar bagi
tahun semasa,perkara berikut perlu di

ambil kira :

Contoh 1 : Menghitung Belanja ( Mengambil kira Belanja Belum Bayar )
Maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan Zaki.

Sewa Belum Bayar pada 1 Januari 2017 RM
Sewa Belum Bayar pada 31 Disember 2017 800
Sewa yang telah dibayar sepanjang tahun 2017 1500
6500

Hitung sewa sebenar dalam tahun 2017

Rumus untuk menghitung belanja sebenar adalah seperti berikut:

Belanja Sebenar = + -

26

Contoh 2 : Menghitung Belanja ( Mengambil kira Belanja Prabayar )
Maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan Zaki.

Insurans Prabayar pada 1 Januari 2017 RM
Insurans Prabayar pada 31 Disember 2017 500
Insurans yang telah dibayar sepanjang tahun 2017 850
6500

Hitung Insurans sebenar dalam tahun 2017

Rumus untuk menghitung Belanja Sebenar adalah seperti berikut :

Belanja Sebenar

= + -

ii) Analisis Hasil

Untuk mengira jumlah Hasil sebenar bagi
tahun semasa,perkara berikut perlu di
ambil kira :

27

Contoh 3 : Menghitung Hasil ( Mengambil kira Hasil Belum Terperoleh )
Maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan Rashid.

Sewa Belum Terperoleh pada 1 Januari 2017 RM
Insurans Belum Terperoleh pada 31 Disember 2017 500
Sewa yang telah diterima sepanjang tahun 2017 700
750

Rumus untuk menghitung Belanja Sebenar adalah seperti berikut :

Hasil Sebenar = + -

Contoh 4 : Menghitung Hasil ( Mengambil kira Hasil Belum Terima )
Maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan Jamal.

Komisen Belum Terima pada 1 Januari 2017 RM
Komisen Belum Terima pada 31 Disember 2017 250
Komisen yang telah diterima sepanjang tahun 2017 180
750

Hitung Komisen Diterima sebenar dalam tahun 2017
Rumus untuk menghitung Hasil Sebenar adalah seperti berikut :

Hasil Sebenar = + -

Penyediaan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan

28

Tahap Penguasaan Tafsiran
5 Mentaksir jumlah sebenar belanja,hasil,peruntukan hutang ragu,susut
nilai

9. Maklumat berikut diperoleh daripada Kopitiam Kak Wan yang mengamalkan sistem catatan
tunggal. Tempoh kewangan berakhir pada 31 Mac 20X8.

Maklumat tambahan:
(i) Sewa sebanyak RM3 250 telah diterima dengan cek pada 29 Mac 20X8.
(ii) Insurans tunai sebanyak RM3 000 pada 25 Mac 20X8.
Anda dikehendaki menghitung:
(a) Sewa diterima sebenar bagi tempoh kewangan yang berakhir 31 Mac 20X8.
(b) Insurans sebenar bagi tempoh kewangan yang berakhir 31 Mac 20X8.

10. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Mutu pada 31 Disember 20X8.

Maklumat tambahan:
(i) Peruntukan hutang ragu diselaraskan sebanyak 5% setahun atas Akaun Belum Terima Bersih.
(ii) Kenderaan disusutnilaikan dengan kadar 10% setahun mengikut baki berkurangan.
(iii) Hutang lapuk sebanyak RM2 000.
Anda dikehendaki menyediakan:
(a) Akaun Peruntukan Hutang Ragu.
(b) Akaun Susut Nilai Kenderaan.

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :
29

Tahap Penguasaan Tafsiran
6 Menghasilkan Penyata Kewangan menggunakan Kaedah Analisis

11. Maklumat berikut diambil daripada Buku Tunai perniagaan Warung Cik Zaty bagi tahun berakhir
31 Ogos 20X8.

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :

30

12.
31

MODUL 3 : PERAKAUNAN UNTUK KAWALAN DALAMAN

Tahap Penguasaan Tafsiran
1 Menerangkan tujuan dan aspek kawalan dalam pengendalian tunai
2 Memberi contoh butiran dalam penyata bank

3.1 KAWALAN TUNAI

TUJUAN KAWALAN TUNAI

ASPEK KAWALAN DALAM PENGENDALIAN
TUNAI

32

KAEDAH YANG DIGUNAKAN DALAM
KAWALAN TUNAI

3.2 PENYATA PENYESUAIAN BANK
PENYATA BANK

PENTAKSIRAN Menguasai Tidak Menguasai Tandatangan Guru :
33

FUNGSI PENYATA BANK
TUJUAN PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK

34

SEBAB BERLAKU PERBEZAAN BAKI AKAUN BANK DI BUKU TUNAI DENGAN
BAKI DI PENYATA BANK

PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANKKAEDAH PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK
KAEDAH 1 :

KAEDAH 2 :

35

Latihan 1 : Menyediakan Buku Tunai yang dikemaskini dan menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.
36

LATIHAN 2
1. Emalin, seorang peniaga tunggal menerima penyata bank bagi bulan Oktober 2009. Bcliau
mendapati baki akhir penyata bank berbeza dengan baki buku tunai seperti berikut.

Setelah Emalin membandingkan penyata bank dengan buku tunai, perkara berikut ditemui:

(i) Arahan tetap untuk bayaran premium RM747 belum direkod dalam buku tunai.

(ii) Cek RM1 251 untuk sewa dan RM385 kepada Ahmad belum dikemukakan kepada bank.

(iii) Dividen RM528 daripada Wawasan Berhad dan caj bank RM61 belum direkod dalam buku tunai.

(iv) Cek RM3 958 daripada Syarikat Lily telah didepositkan pada 3 Oktober 2009, tetapi b elum
dikreditkan oleh bank.

(v) Cek RM832 yang diterima daripada Din telah dipulangkan oleh bank bertanda 'rujuk penyuruh
bayar' tetapi belum direkodkan dalam buku tunai.

(vi) Cek RM128 kepada Aziz telah didebitkan oleh bank tetapi direkodkan di sebelah d ebit buku
tunai.

Anda dikehendaki:

(a) Mengemaskini Buku Tunai pada 31 Oktober 2009. [7 markah]

(b) Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada tarikh yang sama, bermula dengan bak i Buku
Tunai yang telah dikemaskini. [5 markah]

37

LATIHAN 3

TANPA MENGEMASKINI BUKU TUNAI

1. Buku Tunai Kedai Roti Valentina menunjukkan baki debit sebanyak RM122 pada 31 Oktober 20X8.

Baki ini berbeza dengan baki yang ditunjukkan dalam Penyata Banknya pada tarikh yang sama.

Setelah meneliti Buku Tunai dan Penyata Bank tersebut, didapati perbezaan itu disebabkan oleh:

(i) Semua cek berjumlah RM256 yang telah dikeluarkan, belum dikemukakan untuK pembayaran.

(ii) Kedai Roti Valentina membayar sekeping cek bernilai RM720 tetapi direkodkan dalam Buku Tunai
sebagai RM702.

(iii) Beberapa keping cek berjumlah RM675 diterima daripada pelanggan telah dicatatkan dalam Buku
Tunai tetapi belum lagi dikreditkan dalam Penyata Bank.

(iv) Sekeping cek telah diterima daripada pelanggannya untuk menyelesaikan hutang yang berjumlah
RM540, dan memberinya 5% diskaun tunai. Cek itu tidak dilayan oleh bank.

(v) Berikut adalah perkara yang terdapat dalam Penyata Bank tetapi tiada dalam Buku Tunai Kedai
Roti Valentina:

Bayaran perkhidmatan 25

Dividen 130

Faedah simpanan tetap 460

RM

Anda dikehendaki menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Oktober 20X8 (tanpa
mengemaskini Buku Tunai).

38

2. Penyata Bank bulan Februari 20X8 yang diterima oleh Kedai Persolekan Beauty Secrets
menunjukkan baki debit RM6 350. Baki ini berbeza dari baki yang ditunjukkan dalam Buku
Tunai Kedai Persolekan Beauty Secrets.
Apabila disemak dengan teliti, didapati perbezaan itu disebabkan oleh:
(i) Sekeping cek bernilai RM620 yang diterima oleh Kedai Persolekan Beauty Secrets
daripada pelanggannya dan dibankkan pada 28 Februari masih belum lagi dikreditkan oleh
bank Kedai Persolekan Beauty Secrets.
(ii) Bunga atas overdraf bank sebanyak RM125 yang dikenakan oleh bank belum dicatat oleh
kerani akaun Kedai Persolekan Beauty Secrets dalam Buku Tunainya.
(iii) Bank telah membayar sewa Kedai Persolekan Beauty Secrets sebanyak RM550 atas
arahan perintah sedia ada.
(iv) Sekeping cek bernilai RM1 625 yang dibayar oleh Kedai Persolekan Beauty Secrets
kepada pemiutangnya direkodkan dalam Buku Tunai sebagai RM1 265.
(v) Bank telah mengkreditkan akaun Kedai Persolekan Beauty Secrets sebanyak RM1 340
yang dibankkan terus oleh seorang pelanggannya.
(vi) Bank telah mendebitkan akaunnya dengan RM10 untuk buku cek.
(vii) Cek-cek berjumlah RM3 280 yang dikeluarkan oleh Kedai Persolekan Beauty Secrets
untuk membayar pemiutang-pemiutangnya belum dibayar oleh bank.
Sediakan Penyata Penyesuaian Bank Kedai Persolekan Beauty Secrets pada 28 Februari
20X8, tanpa mengemaskini Buku Tunai.

39

3.3 BELANJAWAN TUNAI

KEPENTINGAN BELANJAWAN
TUNAI

PENERIMAAN PEMBAYARAN

40

1. Encik Ariffin, seorang pesara, ingin memulakan satu projek menanam cendawan pada 1 Julai 20X8.
Hasil tanaman cendawan itu dijangka boleh dijual pada hujung bulan September. Oleh itu, bagi
memulakan projek, Encik Ariffin telah melaburkan RM20 000 sebagai modalnya. Beliau telah
memohon pinjaman sebanyak RM12 000 dari Bank Saujana dengan kadar faedah 5% setahun.
Berikut adalah butir-butir tentang projek itu:
(i) Anggaran perbelanjaan bagi projek tersebut:

(ii) Pinjaman akan dibayar balik dalam masa setahun mulai tarikh pinjaman dibuat.
(iii) Pada hujung bulan September, hasil cendawan itu dianggarkan boleh dijual dengan harga
RM25 000 dan dijangka akan bertambah setiap bulan sebanyak 10% daripada jualan bulan
sebelumnya. Separuh daripada jualan setiap bulan dibuat secara tunai dan bakinya akan diterima
pada bulan berikutnya.
Anda dikehendaki menyediakan satu Belanjawan Tunai untuk Encik Ariffin bagi 4 bulan bermula
dari bulan Julai 20X8 dengan menggunakan komputer.

41

2. Encik Narain, bekas tukang masak di sebuah hotel ingin membuka sebuah restoran kecil pada 1
Julai 20X8 dengan melaburkan modal tunai sebanyak RM25 000. Anggaran penerimaan dan
pembayaran yang diperoleh daripada restoran tersebut pada Julai hingga September adalah seperti
berikut:
(i) Encik Narain bercadang membeli mesin, perabot dan kelengkapan yang berharga RM20 000.
Bayaran tunai sebanyak RM5 000 dibuat pada bulan Julai dan bakinya akan dibayar secara
ansuran bulanan sebanyak RM625 sebulan.
(ii) Beliau perlu membayar sewa premis sebanyak RM1 800 sebulan.
(iii) Tiga orang pekerja akan diambil pada bulan Julai dengan gaji bulanan RM350 seorang. Seorang
pelayan baharu akan diambil pada bulan Ogos dan seorang lagi pada bulan September dengan
gaji yang sama.
(iv) Beliau ingin mendapatkan pinjaman bank sebanyak RM12 000 pada bulan Ogos. Pinjaman akan
dibayar balik dalam tempoh setahun mulai tarikh pinjaman dibuat.
(v) Belian inventori pada bulan Julai ialah RM2 500. Belian tunai dijangka akan bertambah sebanyak
10% pada setiap bulan dari bulan sebelumnya.
(vi) Anggaran daripada hasil jualan tunai ialah RM6 500 sebulan mulai Julai dan dijangkakan
bertambah sebanyak 10% setiap bulan dari bulan sebelumnya.
(vii) Belanja utiliti ialah RM250 setiap bulan. Pelbagai belanja lain dianggarkan berjumlah RM180
setiap bulan.
(viii) Belanja angkutan untuk pembelian inventori ialah RM320 setiap bulan tetapi belanja angkutan
bagi bulan September dijangka bertambah sebanyak 40%.

Sediakan satu Belanjawan Tunai bagi Encik Narain untuk tiga bulan berakhir 30 September 20X8.

42

MODUL 7 : PERAKAUNAN KOS KONSEP KOS DAN
7.1 JENIS KOS DAN KERJA DALAM PROSES JENIS KOS

PERAKAUNAN KOS

KOMPONEN KOS
PENGELUARAN

43

RUMUS MENGIRA KOS PENGELUARAN:

Kos Pengeluaran = + ++

PENGIRAAN KOS
PENGELUARAN

44

1. Rajah 1 berkaitan dengan kos pengeluaran sebuah kilang.

2. Pernyataan yang manakah menerangkan kos berubah?
A Belanja yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volum pengeluaran
B Belanja tetap yang berubah mengikut perubahan volum pengeluaran
C Belanja yang berubah secara songsang dengan perubahan volum pengeluaran
D Belanja yang berubah secara langsung dengan perubahan volum pengeluaran
3. Antara berikut, yang manakah adalah kos berubah sesebuah kilang?

45

4. Mahkamah mengarahkan Restoran ABC menutup sementara operasinya selepas pihak berkuasa
menjumpai najis tikus di bahagian dapur premis berkenaan dalam operasi bersepadu yang
dijalankan. Apakah jenis kos yang perlu ditanggung oleh Restoran ABC?
5. Maklumat berikut adalah kos yang terlibat dalam pengeluaran the oleh Jasmine Enterprise bagi
tahun berakhir 31 Disember 20X8.

6. Kos buruh langsung sebuah kilang ialah gaji
7. Apakah formula bagi kos prima?

46

8. Kilang Saloma Sdn. Bhd. merupakan pengeluar kain batik yang telah membayar sewa kilang
sebanyak RM2 800 sebulan.
9. Kilang Satay Zam Zam merupakan pembekal satay di sekitar Shah Alam. Antara berikut, yang
manakah kos tetap kilane tersebut?
10. Pernyataan manakah yang benar tentang elemen kos pengeluaran?

11. Apakah tujuan akaun pengeluaran disediakan?

47

Item RM Kos
a. Inventori kain ( 1 Januari 20X8 ) 2540
b. Upah tukang jahit 2140
c. Belian kain 20880
d. Kos reka bentuk baju 5380
e. Gaji penyelia stor 2430
f. Angkutan masuk kain 560
g. Sewa kilang 4280
h. Inventori kain ( 31 Disember 20X8 ) 1240
i. Gaji pekerja membungkus baju 2500
j. Insurans kilang 1890
k. Kos reka bentuk baju 600
l. Operator mesin jahit 1200

5. kirakan jumlah setiap komponen kos pengeluaran kilang baju segak yang telah diklasifikasikan
pada soalan 4.

48

Kerja dalam proses awal dan Kerja Dalam Proses Akhir.

Kos Pengeluaran
= + + +-

49

Maksud:

AKAUN PENGELUARAN

Kos Pengeluaran

Kos Pengeluaran Pindah

50


Click to View FlipBook Version