The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by majalah.smes, 2018-12-31 22:17:42

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 - PELAJAR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEMAMBU
25350 KUANTAN PAHANG.

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP )
TINGKATAN 4

Di sediakan oleh :

Masitah binti ripin

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

PRINSIP PERAKAUNAN
TINGKATAN 4
INDEKS

BIL. TARIKH BUTIR LATIHAN 123 4
1
MODUL 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

1.1 Perakaunan,subbidang Perakaunan,Kerjaya dan
Badan Profesional

1.2 Sejarah Perakaunan dan Perkembangannya
1.3 Penyata Kewangan
1.4 Andaian,Prinsip dan Batasan dalam Perakaunan
1.5 Entiti Perniagaan

2 MODUL 2 KLASIFIKASI AKAUN DAN PERSAMAAN PERAKAUNAN
2.1 Komponen Akaun Perdagangan dan Untung Rugi
dan Penyata Kedudukan Kewangan
2.2 Item Setiap Kom[ponen Akaun Perdagangan dan
Untung Rugi dan Penyata Kedudukan
Kewangan

2.3 Persamaan Perakaunan
2.4 Catatan Kontra dan Carta Akaun

3 MODUL 3 DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT
3.1 Dokumen Perniagaan
3.2 Dokumen Sumber
3.3 Dokumen Bukan Sumber

4 MODUL 4 BUKU CATATAN PERTAMA
4.1 Buku Catatan Pertama
4.2 Jurnal Am

4.3 Jurnal Khas
4.4 Buku Tunai
4.5 Buku Tunai Runcit

5 MODUL 5 LEJAR

5.1 Lejar
5.2 Sistem Catatan Bergu

5.3 Akaun Kawalan
6 MODUL 6 IMBANGAN DUGA

6.1 Imbangan Duga
6.2 Hubungan antara Imbangan Duga, Inventori Akhir
dan Penyata Kewangan

7 MODUL 7 PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL

TANPA PELARASAN

7.1 Akaun Perdagangan dan Untung Rugi

7.2 Penyata Kedudukan Kewangan

1

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

7.3 Penutupan Akaun Hasil, Akaun Belanja dan Akaun
Inventori pada akhir Tempoh

Kewangan

8 MODUL 8 PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN DAN

PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN MILIKAN
TUNGGAL

8.1 Perakaunan Asas Tunai dan Asas Akruan serta
jenis-jenis Pelarasan
8.2 Pelarasan Akaun Nominal
8.3 Hutang Lapuk, Hutang Lapuk Terpulih dan
Peruntukan Hutang Ragu

8.4 Susut Nilai dan Susut Nilai Terkumpul

8.5 Pelupusan Aset Bukan Semasa secara tunai
8.6 Imbangan Duga Terselaras
8.7 Penyata Kewangan dengan Pelarasan

9 MODUL 9. PEMBETULAN KESILAPAN

9.1 Pembetulan Kesilapan

9.2 Penyata Kewangan Selepas Pembetulan Kesilapan

Panduan

1 Tidak Faham
2 Kurang Faham
3 Faham
4 Sangat Faham

TOV DAN ETR

TOV UJI 1 PPT UJI 2 PAT ETR

2

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

MODUL 1
PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

SIMPAN KIRA

PERAKAUNAN

KITARAN
PERAKAUNAN

3

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

Subbidang
Perakaunan

Laporan Kewangan
4

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

PROFESION
PERAKAUNAN DI

MALAYSIA

CIRI-CIRI
KEPIMPINAN

SEORANG
AKAUNTAN

5

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

KOD ETIKA AKAUNTAN PROFESIONAL

BADAN PERAKAUNAN
6

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

SEJARAH PERAKAUNAN

7

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

PENYATA KEWANGAN

CIRI KUALITATIF PENYATA KEWANGAN

8

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

LATIHAN 1

1. Perbezaan di antara perakaunan dan simpan kira ialah
I Perakaunan adalah lebih luas daripada simpan kira
II Perakaunan merancang dan mengawal aktiviti perniagaan
III Perakaunan hanya digunakan di dalam perniagaan kecil-kecilan
IV Perakaunan melibatkan proses melapor dan mentafsir maklumat kewangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

2. Antara berikut yang manakah benar tentang simpan kira?

A. Simpan kira adalah proses merekodkan urus niaga dalam dua atau lebih akaun yang
berbeza

B. Simpan kira adalah proses menganalisis dan mentafsirkan urus niaga perniagaan dan
laporan perakaunan

C. Simpan kira adalah proses merekod urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik
berasaskan sistem catatan bergu

D. Simpan kira adalah proses mengumpulkan maklumat perakaunan yang berkaitan dengan
kedudukan kewangan perniagaan untuk laporan kewangan

3. Mengikut kitaran perakaunan, apakah yang harus dibuat selepas perekodan di Buku Catatan
Pertama?
A. Pengeposan ke lejar
B. Penyediaan Imbangan Duga
C. Penyediaan Penyata Kewangan
D. Catatan Penutup

4. Perakaunan merupakan proses

A merekod urus niaga dalam dua akaun yang berlainan
B mengelas, merekod dan meringkas urus niaga dalam nilai wang
C mengelas, merekod, mentafsir, melapor dan menganalisis maklumat kewangan.
D merekod urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik berasaskan sistem catatan

bergu

9

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

5. Rajah 1 menunjukkan Kitaran Perakaunan.

Penyata Dokumen
Kewangan Perniagaan

Buku Catatan
Pertama

Catatan Y
Penutupan

Imbangan Duga Penyediaan
Terselaras Imbangan Duga

Z
10

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

KITARAN PERAKAUNAN

Rajah 1

Apakah Z?

A Pelarasan
B Buku Tunai
C Pengeposan ke lejar
D Penyediaan Kunci Kira-kira

6. Kitaran perakaunan merupakan proses perakaunan secara berperingkat. Dalam kitaran
perakaunan, yang menakah merupakan peringkat terakhir?
A Catatan penutup
B Pengeposan ke lejar
C Penyediaan Imbangan Duga
D Penyediaan Penyata Kewangan

7. Pilih perbezaan yang tepat antara simpan kira dan perakaunan.

Simpan Kira Perakaunan
Proses akhir perakaunan
A
Proses awal perakaunan

B Proses dilaksanakan menggunakan perisian
Proses dilaksanakan secara manual perakaunan

C Proses mengelas, merekod dan meringkas
Proses mengelas, merekod dan meringkas urusniaga dalam kuantiti

urusniaga dalam nilai wang

D Menyediakan maklumat kewangan untuk Menyediakan maklumat kewangan untuk

akauntan bagi melaksanakan proses perakaunan membolehkan pihak tertentu membuat

keputusan, perbandingan dan perancangan

11

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

8 Apakah proses yang menunjukkan turutan tatacara perakaunan yang berlaku dalam satu tempoh
perakaunan?

A Sistem perakaunan
B Prinsip perakaunan
C Kitaran perakaunan
D Konsep perakaunan

9. Pernyataan berikut tentang perakaunan adalah benar kecuali
A. Perakaunan adalah lebih luas daripada simpan kira
B. Perakaunan merancang dan mengawal aktiviti perniagaan
C. Perakaunan hanya melibatkan proses merekod urus niaga berdasarkan sistem catatan bergu
D. Perakaunan melibatkan proses merekod, melaporkan, dan mentafsir maklumat kewangan

perakaunan untuk membantu pihak pengurursan membuat keputusan

10. Encik Hanafi ialah seorang pegawai akaun sebuah syarikat telah menyediakan
penyata kewangan mengikut proses urutan tatacara perakaunan yang berlaku dalam
satu tempoh perakaunan.
Apakah proses tersebut?
A Konsep perakaunan
B Kitaran perakaunan
C Prinsip perakaunan
D Sistem perakaunan

12

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

LATIHAN 2
1. Pernyataan berikut menerangkan suatu sub bidang perakaunan :

 Menyediakan maklumat perakaunan untuk pengguna dalaman
 Skop kerja termasuk kawalan, perancangan dan pengurusan pengeluaran

Berpandukan pernyataan di atas, apakah sub bidang perakaunan yang dimaksudkan?
A Perakaunan Kewanagan
B Perakaunan Pengurusan
C Pengauditan
D Percukaian
2. Yang manakah antara berikut merupakan kesan pelanggaran kod etika perakaunan ketika Penyata
Kewangan disediakan terhadap pelabur?
A Pelabur akan berasa yakin terhadap kemampuan perniagaan untuk menjana dividen.
B Pelabur akan menambahkan modal mereka ke dalam perniagaan untuk memperoleh

keuntungan yang lebih banyak.
C Pelabur akan membuat keputusan yang kurang tepat kerana penyata kewangan tidak

menggambarkan prestasi sebenar perniagaan.
D Pelabur tidak akan berasa curiga terhadap Penyata Kewangan kerana semua perkara dalam

perniagaan dilaporkan dalam keadaan baik.
3. Badan Penggubal Piawaian Perakaunan di Malaysia ialah
A MASB
B MIA
C CIMA
D CPA
4. Pernyataan berikut menerangkan suatu badan professional perakaunan di Malaysia:

 Memberi khidmat sokongan kepada ahli-ahli dan para pelajarnya sepanjang
kerjaya perakaunan mereka.

 Memberikan pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang
berkaitan dengan amalan perakaunan,kod amalan perakaunan dan etika.

Berpandukan pernyataan di atas, apakah badan professional perakaunan yang dimaksudkan?
A MIA – Malaysian Instistute of Accountants
B MICPA – Certified Public Accountants
C MASB – Malaysian Accounting Standard Board
D ACCA – Associiation of Certified Chartered Accountants

13

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

5. Luca Pacioli diberikan gelaran “ Bapa Perakaunan “ kerana beliau telah
A Mencipta kaedah Venice
B memulakan Sistem Catatan Bergu
C menerbitkan pelbagai karya perakaunan
D memperkenalkan Sistem Catatan Bergu secara bertulis
6. Apakah kepentingan system maklumat perakaunan pada sesebuah perniagaan?
A mengurangkan kebergantungan pada sumber tenaga kerja manusia dalam perakaunan.
B membolehkan pemantauan proses perakaunan berjalan lancer dalam perniagaan.
C menjamin peluang pekerjaan yang lebih baik dalam bidang perakaunan
D meningkatkan kod etika pada akauntan dalam perniagaan.
7. Ciri kualitatif Penyata Kewangan termasuk

I Kebolehbandingan
Ii Kebolehfahaman
Iii Keseragaman
Iv Pemasaan
A I,II dan III
B I,II dan IV
C I,III dan IV
D II,III dan IV
8. Pernyataan berikut menerangkan suatu ciri kualitatif Penyata Kewangan:

Maklumat dalam Penyata Kewangan mestilah bebas daripada kesilapan material dan tiada
unsur berat sebelah serta pelaporannya tidak mengelirukan

Berpandukan penyataan di atas, apakah ciri Kualitatif Penyata Kewangan yang dimaksudkan?
A Kebolehbandingan
B Kebolehsahan
C Perwakilan benar
D Kebolehfahaman

14

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

Pihak yang bertanggungjawab menyediakan Penyata Kewangan

Penyedia Penyata Kewangan

Pengguna Penyata Kewangan
Pengguna Penyata Kewangan

15

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

ANDAIAN,PRINSIP DAN BATASAN DALAM PERAKAUNAN

ANDAIAN PERAKAUNAN

PRINSIP PERAKAUNAN
PRINSIP PERAKAUNAN

16

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

BATASAN PERAKAUNAN

KOS MANFAAT

ENTITI PERNIAGAAN

TERDAPAT 4 JENIS
ORGANISASI

17

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU
18
LATIHAN 3
1. Berikut merupakan Komponen Hasil bagi akaun untung rugi kecuali

A. Komisen Diterima
B. Kadar Bayaran
C. Faedah atas simpanan
D. Sewa diterima
2. Komponen belanja dalam Akaun Untung Rugi terdiri daripada:
I. Gaji
II. Insurans
III. Promosi
IV. Kenderaan
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV
3. Komponen Aset terdiri daripada :
I. Kelengkapan
II. Pinjaman
III. Alatan Pejabat
IV. Perabot
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV
4. Komponen Liabiliti terdiri daripada:
I. Faedah Pinjaman
II. Overdraf Bank
III. Pinjaman
IV. Akaun Belum Bayar
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU
19
D. II,III dan IV

5. Yang manakah merupakan komponen jualan bersih?

A. Sewa

B. Faedah atas simpanan

C. Pulangan Jualan

D. Sewa diterima

6. Komponen Kos Jualan terdiri daripada :

I. Angkutan masuk

II. Pulangan Belian

III. Susut nilai asset

IV. Belian

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV

7. Berikut merupakan komponen belanja dalam Akaun Untung Rugi, kecuali

A. Faedah atas pinjaman

B. Susut Nilai Aset

C. Kadar Bayaran

D. Faedah atas simpanan

8. Antara berikut yang manakah merupakan komponen kos jualan?

A. Duti Import

B. Komisen diterima

C. Kadar Bayaran

D. Kenderaan

9. Berikut merupakan komponen Aset,kecuali

A. Premis

B. Perabot

C. Bank

D. Overdraf Bank

10. Berikut merupakan komponen Liabiliti,kecuali

A. Diskaun diberi D. Akaun Belum Bayar

B. Pinjaman C. Overdraf Bank

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

LATIHAN 4

1. Yang manakah merupakan pengguna dalaman Penyata Kewangan?

A. Pihak Bank C. Pihak Pengurusan

B. Pembekal D. Pesaing Perniagaan

2. Penyata Kewangan membantu pihak P untuk mentaksir cukai pendapatan. Siapakah pihak
P?

A. Pelabur C. Pemilik Perniagaan

B. Pemiutang D. Lembaga Hasil Dalam Negeri

3. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan pengguna Penyata Kewangan.

Penyata Kewangan digunakan untuk mengetahui prestasi perniagaan
samada memperoleh untung atau rugi bagi suatu tempoh perakaunan.

Siapakah pengguna Penyata Kewangan tersebut?

A. Pelabur C. Pihak Kerajaan

B. Pemiutang D. Pemilik Perniagaan

20

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

LATIHAN 5

ANDAIAN,PRINSIP DAN BATASAN DALAM PERAKAUNAN

1. Pemilik Intan Enterprise, Encik Fahmi, telah mengambil barang niaga untuk kegunaan
keluarganya dan merekodkannya sebagai ambilan. Apakah andaian perakaunan yang
diamalkan oleh Encik Fahmi?

A Entiti berasingan C Tempoh perakaunan

B Usaha berterusan D Wang sebagai ukuran

2. Situasi yang manakah bertepatan dengan konsep usaha berterusan?

A Modal perniagaan merupakan hutang perniagaan kepada pemilik

B Kaedah mengira susut nilai adalah tetap dan digunakan secara berterusan

C Aset direkodkan pada harga kos dan akan terus digunakan dalam perniagaan

D Ambilan barang untuk kegunaan keluarga tidak direkodkan sebagai urus niaga

Perniagaan

3. Pernyataan yang berikut berkaitan dengan suatu prinsip dalam perakaunan.

Sewa diterima perlu diselaraskan dengan sewa belum terima untuk sesuatu tempoh

perakaunan sebelum dipindahkan ke Akaun Untung Rugi.

Apakah prinsip perakaunan tersebut?

A Ketekalan

B Tempoh perakaunan

C Wang sebagai ukuran

D Pengiktirafan hasil dan belanja

4. Maklumat yang berikut berkaitan dengan perniagaan Puan Jannah. Memulakan

perniagaan Butik Anggun pada1 Mei 20X3. Tempoh perakaunan perniagaannya

berakhir setiap enam bulan.Yang manakah tempoh perakaunan perniagaan Puan

Jannah?

A 1 Mei 20X3 hingga 31 Oktober 20X3

B 1 Mei 20X3 hingga 30 November 20X3

C 1 Mei 20X3 hingga 1 Disember 20X4

D 1 Mei 20X3 hingga 30 April 20X4

21

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

5. Pada 1 Mac 20X0, Syamil Enterprise telah membeli sebuah jentera berharga RM90 000.
Pada tahun 20X6,nilai jentera tersebut menunjukkan peningkatan kepada RM120 000
selepas penilaian dibuat.
Berapakah nilai jentera yang direkodkan dalam penyata kewangan tahun 20X6?

A RM30 000 C RM120 000
B RM90 000 D RM210 000
6. Maklumat yang berikut berkaitan dengan perniagaan kepunyaan Puan Melati.
Puan Melati menetapkan sebanyak 5% daripada Akaun Belum Terima diperuntukkan
sebagai peruntukan hutang ragu bagi setiap tempoh perakaunan.
Apakah prinsip perakaunan yang dipatuhi oleh Puan Melati?
A Ketekalan
B Kos sejarah
C Tempoh perakaunan
D Pengiktirafan hasil dan belanja
7. Encik Abas, seorang peniaga telah merekodkan ambilan barang niaga yang telah
Digunakan oleh keluarganya sebagai ambilan.
Apakah prinsip perakaunan yang telah diamalkan oleh Encik Abas?
A Ketekalan
B Kos sejarah
C Entiti berasingan
D Usaha berterusan
8. Syarikat Gemilang Berhad menyusutnilaikan kenderaannya pada kadar 20% mengikut
kaedah garis lurus dan kaedah ini akan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
Konsep perakaunan yang diamalkan ialah...
A ketekalan.
B usaha berterusan.
C tempoh perakaunan.
D asas perakaunan akruan.

22

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

LATIHAN 6
ENTITI PERNIAGAAN
1. Yang berikut berkaitan dengan satu bentuk milikan perniagaan.

Kedai Runcit Dina

Pernyataan yang manakah benar tentang ciri perniagaan tersebut?
A Liabiliti perniagaan adalah terhad
B Hayat perniagaan tidak berterusan
C Didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961
D Pihak pengurusan dilantik oleh pemilik perniagaan

2. Maklumat yang berikut berkaitan dengan ciri-ciri
sejenis perniagaan.
• Berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan
• Keahlian seramai 2 hingga 20 orang
• Liabiliti tidak terhad
• Modal perniagaan sederhana besar
Apakah perniagaan yang mempunyai ciri-ciri
tersebut?
A Terbilang Enterprise
B Firma Guaman Andy
C Syarikat Prima Sdn. Bhd.
D Perunding Pembinaan Beto dan Rakan-rakan

23

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

3. Entiti perniagaan yang manakah ditadbir oleh Lembaga Pengarah?

A Koperasi C Milikan tunggal

B Perkongsian D Syarikat berhad

4. Entiti perniagaan yang manakah mempunyai liability terhad?
A Kedai Runcit Yasmin
B Pasar Mini Desa Permai
C Bunga Raya Sendirian Berhad
D Klinik Gigi Hamdan dan Rakan-rakan

5. Maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri organisasi perniagaan.

Ciri-ciri Syarikat Berhad Koperasi

I Penubuhan Akta Syarikat 1965 Akta Koperasi 1993

II Milikan Minimum 20 orang ahli Minimum 50 orang ahli

III Liabiliti Terhad Tidak terhad

IV Hayat perniagaan Berterusan Berterusan

Yang manakah menunjukkan ciri-ciri organisasi perniagaan benar?

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

6. Pernyataan yang manakah menunjukkan ciri sebuah milikan tunggal?
A Liabiliti pemilik adalah terhad
B Perniagaan dikenakan cukai keuntungan
C Modal disumbangkan oleh pemilik sendiri
D Untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara pemilik

24

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

TAHAP STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Menyatakan dan menyenaraikan bentuk dan ciri-ciri setiap entiti perniagaan
2
3 Menerangkan maksud perakaunan dan sub bidang perakaunan
Melengkapkan Kitaran Perakaunan.
4 Menganalisis penyata kewangan dari pelbagai sumber dan membanding beza item-item
yang terdapat di dalamnya.
5
6 Menentukan Andaian, Prinsip dan Batasan dalam perakaunan yang dapat dikaitkan
dengan sesuatu kes.
Menghasilkan jadual perbandingan ciri-ciri dari segi milikan, sumber modal dan liabiliti
setiap entiti perniagaan.

25

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

MODUL 2 : KLASIFIKASI AKAUN DAN PERSAMAAN AKAUN
KOMPONEN DALAM PENYATA PENDAPATAN

Penyata Pendapatan

Kenalpasti dan senaraikan komponen dalam Akaun Perdagangan Kedai Kasut Lionel
Komponen Jualan Bersih

Komponen Kos Jualan

26

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

Kenalpasti dan senaraikan komponen dalam Akaun Untung Rugi Kedai Kasut Lionel
Komponen Hasil

Komponen Belanja

Pulangan Jualan =
Pulangan Belian =

27

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

2.3 PERSAMAAN PERAKAUNAN + 500
1. PERSAMAAN PERAKAUNAN TANPA HASIL DAN BELANJA +

= +

Cth: = 500

2. PERSAMAAN PERAKAUNAN DENGAN HASIL DAN BELANJA
(a)

=+

(b)
=+ + -

DENGAN MERUJUK KEPADA BUKU TEKS M/S 47,48 DAN 49

Bagi setiap urus niaga yang berikut, nyatakan kesannya terhadap asset, liability, dan Ekuiti Pemilik dengan
melengkapkan jadual yang diberikan.

Urus Niaga Kesan terhadap

( a ) Bayar pemiutang dengan cek RM950 Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik
( b ) Terima komisen secara tunai RM140 +-
( c ) Beli perabot daripada Kedai TY RM2 600 secara kredit +- + -

28

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

LATIHAN 7

1. Encik Yusri memulakan perniagaan YUS Enterprise pada 1 Mac 20X5 dengan membawa masuk aset-aset

yang berikut:

RM

Perabot 4 500

Kenderaan 15 000

Tunai di bank 25 000

Urus niaga yang berikut berlaku sepanjang bulan Mac 20X5.

(i) Beli barang niaga secara kredit RM6 500.

(ii) Bayar belanja membaiki kenderaan RM450 dengan cek.

(iii) Jual barang niaga berkos RM1 200 secara kredit pada harga RM1 600.

(iv) Pemilik mengambil barang niaga bernilai RM250 untuk kegunaan keluarga.

(v) Terima cek daripada penghutang berjumlah RM1 600.

(vi) Bayar pemiutang dengan cek RM4 200 dan terima diskaun RM180.

(vii) Pemilik telah membeli perabot pejabat bernilai RM1 500 dengan tunai peribadi.

(viii) Terima pinjaman bank RM10 000. Sejumlah RM6 500 digunakan untuk membeli stok dan

bakinya dibankkan.

(ix) Sekeping cek yang diterima daripada penghutang bernilai RM600 dipulangkan oleh bank dengan

tanda "Rujuk penyuruh bayar".

Anda dikehendaki menyediakan:

(a) Jadual persamaan perakaunan mengikut format seperti di bawah ini.

Aset Akaun = Akaun Liabiliti + Ekuiti Pemilik Untung
Perabot Kenderaan Bank Belum Inventori Belum Pinjaman Modal Ambilan Bersih
Terima Bayar
RM RM RM RM RM RM RM RM
RM RM

(b) Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Mac 20X5 (dalam bentuk T).

Jawapan : perabot=6000,kenderaaan=15000,bank=24850,akaun belum terima=600,inventori=11550,akaun belum bayar=2120,pinjaman =
10000,modal = 46000,ambilan = (250),untung bersih = 130

29

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

Penyata Kedudukan kewangan = 58000

2. Pasar Mini Zetty merupakan sebuah peniagaan milikan tunggal. Penyata Kedudukan Kewangan pada

30 Jun 20X5 adalah seperti yang berikut:

Penyata Kedudukan Kewangan pada 30 Jun 20X5

RM RM

Premis 50 000 Modal 75 330

Bank 13 090 Untung bersih 11 740

Inventori 29 230 Akaun Belum

Akaun Belum Bayar 14 500

Terima 8 500

Tunai 750

101 570 101 570

Urus niaga perniagaannya dalam bulan Julai 20X5 adalah seperti yang berikut:
(i) Membeli kenderaan berharga RM15 000 dengan wang peribadi untuk kegunaan perniagaan.
(ii) Mengeluarkan tunai berjumlah RM2 000 dari bank untuk kegunaan perniagaan.
(iii) Membeli barang niaga secara kredit RM4 700 daripada Pembekal Razali.
(iv) Sekeping cek bernilai RM2 750 yang diterima daripada penghutang didapati cek tak laku.
(v) Bayar insurans kedai dengan cek RM750.
(vi) Memulangkan barang niaga RM300 kepada pembekal kerana telah rosak.
(vii) Pemilik mengambil barang niaga RM500 untuk tujuan promosi. Sediakan Penyata Kedudukan Kewangan
pada 31 Julai 20X5 (dalam bentuk T). (Semua pengiraan hendaklah ditunjukkan di luar Penyata Kedudukan
Kewangan)

Jawapan
Penyata kedudukan kewangan = 119720
Premis = 50000,Bank = 7590, Inventori = 33130, Akaun Belum Terima = 11250,Tunai = 2750, Modal = 90330, Untung Bersih = 10490, Akaun
Belum Bayar = 18900,Kenderaan = 15000

30

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

KERJA RUMAH

1. Perniagaan Zamani merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan di

Taman Sri Emas, Nilai, Negeri Sembilan. Yang berikut ialah baki aset dan liabiliti perniagaannya pada

31 Disember 20X5.

RM

Modal 50 000

Bank 17 300

Akaun Belum Bayar 10 110

Akaun Belum Terima 5 960

Untung bersih 16 030

Inventori 17 560

Lengkapan 30 000

Alatan pejabat 5 320

Urus niaga dalam bulan Januari 20X6 adalah seperti berikut:
(i) Seorang penghutang, Encik Loh telah diisytiharkan muflis dan hutangnya yang
berjumlah RM420 dihapuskan sebagai hutang lapuk.
(ii) Membeli alatan pejabat dengan cek RM1 780.
(iii) Menjual barang niaga secara kredit RM3 500 kepada Julia Enterprise. Kos stok ialah RM3 200.
(iv) Menerima dua keping cek berjumlah RM3 400 daripada penghutang untuk menyelesaikan
hutang berjumlah RM3 800.
(v) Menjual barang niaga pada harga kos RM5 800 dan terima tunai RM6 000.
(vi) Membayar gaji pekerja dengan cek RM700. Sediakan Penyata Kedudukan Kewangan pada
31 Januari 20X6 (dalam bentuk T). (Jalan kerja hendaklah ditunjukkan di luar Penyata Kedudukan
Kewangan)

Jawapan ;

Penyata Kedudukan Kewangan = 75120

Modal = 50000,Bank = 18220,Akaun Belum Bayar = 10110,Akaun belum terima = 5240,Untung Bersih = 15010,inventori = 8560,Lengkapan
= 30000,Alatan pejabat = 7100,Tunai = 6000

31

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

2. Maklumat yang berikut diperoleh daripada buku perniagaan Kencana Entefyrise pada 30 Jun 20X6

RM

Kenderaan 49 000

Perabot 19 000

Inventori 36 400

Akaun Belum Terima 4 000

Bank 10 540

Akaun Belum Bayar 3 500

Gaji belum bayar 3 000

Modal 112 440

Urus niaga di bawah berlaku sepanjang bulan Julai 20X6.

(i) Pemilik membayar gaji, termasuk gaji belum bayar dengan cek bernilai RM6 000.

(ii) Menjual barang niaga bernilai RM2 540 dengan harga RM3 040.

(iii) Membeli barang niaga berjumlah RM6 500 secara kredit.

(iv) Pemilik membawa masuk tunai sebanyak RM8 000 sebagai modal tambahan. Jumlah ini telah dibankkan.

(v) Menerima cek bernilai RM3 800 daripada seorang penghutang untuk menjelaskan semua hutangnya.

(vi) Pemilik mengeluarkan RM450 dari bank untuk kegunaan keluarganya.

Anda dikehendaki:

(a) Merekodkan urusniaga bulan julai dalam jadual di bawah.

Urusniaga Aset = Liabiliti + Ekuiti
Baki Hasil Belanja Ambilan
Pemilik Perabot Inventori Akaun Bank Akaun Gaji Modal
Kenderaan RM RM Belum RM Belum Belum RM RM RM RM
Terima Bayar Bayar
RM RM RM RM

( i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
Jumlah

(b) Menghitung Modal Akhir Kencana Enterprise pada 31 Julai 20X5.

Jawapan : Kenderaan = 49000,Perabot = 19000,Inventori = 40360,Akaun Belum Terima = 3040,Bank = 15890,Akaun Belum Bayar = 10000,
Gaji Belum Bayar = 0,Modal = 120440,Hasil = 500,Belanja = (3200),Ambilan = (450)

Modal Akhir = 117290

32

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

2.4 CATATAN KONTRA DAN CARTA AKAUN

Maksud
catatan
kontra

Akaun Berkaitan Catatan Kontra
Aset Bukan Semasa
Akaun Belum Terima
Modal/Ekuiti Pemilik
Jualan
Belian

Maksud

Carta
Akaun

Tujuan

33

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

Susut Nilai
Terkumpul

Peruntukan
Hutang Ragu

Pulangan
Jualan

Pulangan
Belian

Diskaun
Diberi

Diskaun
Diterima

34

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

Mawardah Trading
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013

RM RM RM RM

Jualan
Tolak: Pulangan jualan

Kos Jualan
Inventori awal
Belian
Tolak: Pulangan belian

Tambah: Cukai atas belian
Kos Belian
Kos barang untuk dijual
Tolak: Inventori akhir
Kos Jualan
Untung kasar
Tambah: Hasil
Sewa

Hutang lapuk terpulih
Diskaun diterima
Tolak : Belanja
Insuran
Faedah atas pinjaman
Belanja membaiki kenderaan
Susut nilai kenderaan
Susut nilai alat pejabat
Alat tulis
Hutang lapuk
Belanja am
Kadar bayaran
Gaji
Diskaun diberi
Untung bersih

35

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

LATIHAN 8
KERTAS 1
1 Akaun yang manakah boleh dikontrakan dengan akaun yang lain?

A Akaun Gaji
B Akaun Bank
C Akaun Jualan
D Akaun Komisen Diterima
2 Apakah catatan kontra bagi Akaun Modal?
A Inventori
B Bank
C Ambilan
D Untung bersih
3 Akaun yang manakah merupakan akaun kontra?
A Akaun Belian
B Akaun Jualan
C Akaun Inventori Akhir
D Akaun Diskaun Diberi
4 Pernyataan yang manakah benar tentang carta akaun?
I Hanya akaun aset yang disenaraikan dalam carta akaun
II Semua akaun dalam carta akaun diberi nombor rujukan
III Carta akaun dapat mengesan kesilapan perekodan urus niaga
IV Carta akaun disediakan dalam sistem perakaunan berkomputer
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

36

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

5 Perniagaan Rozai menggunakan sistem kod yang

berikut untuk membina carta akaun.

Kod Jenis Akaun
Akaun Bukan Semasa
1000 - 1999 Akaun Semasa
2000 – 2999 Akaun Belanja
3000 – 3999 Akaun Hasil
4000 – 4999 Akaun Ekuiti Pemilik
5000 – 5999

Apakah nombor kod yang betul bagi Akaun Gaji?

A 1004 C 3018
B 2006 D 4012

KERTAS 2
Arahan: Jawab semua soalan.
1(a) Beri salu contoh hasil operasi.

(b) Beri satu contoh hasil bukan operasi.

2 Maklumat yang berikut diperoleh daripada buku-buku perakaunan Perniagaan Wilma pada 1 Mac

20X5.

RM

Premis 65 000

Perabot 12 400

Tunai 4 800

Bank 28 760

Inventori 13 400

Akaun Belum Terima 6 210

Akaun Belum Bayar 8 200

Hitung jumlah aset semasa.

37

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

3 Nyatakan dua ciri aset bukan semasa

i. _________________________________________________________

ii. _________________________________________________________

4 (a) Berikan satu contoh liabiliti semasa.

______________________________

(b) Berikan satu contoh liabiliti bukan semasa.

_______________________________

5 Pada 1 Jun 20X5, baki-baki yang berikut diperoleh daripada buku-buku Kedai Jaya.

RM

Alatan pejabat 6 400

Premis 70 000

Akaun Belum Terima 12 600

Akaun Belum Bayar 10 300

Inventori 28 900

Perabot 8 200

Bank 25 600

Pinjaman 8 000

Hitung modal pada 1 Jun 20X5.

________________________________

38

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

Berikut merupakan Carta Akaun bagi Syarikat Kamala Sdn.Bhd :

Kod item Nama akaun
10000 – 19999 Aset
20000 – 29999 Liabiliti
30000 – 39999 Ekuiti Pemilik
40000 – 49999 Hasil
50000 – 59999 Belanja
60000 – 69999 Catatan Kontra

Cadangkan kod akaun bagi setiap akaun berikut berdasarkan Carta Akaun yang diberi :

Akaun ( Aset ) Cadangan Kod

KUMPULAN
1

Akaun ( Liabiliti ) Cadangan Kod

KUMPULAN
2

Akaun ( Ekuiti Pemilik) Cadangan Kod

KUMPULAN
3

Akaun ( Hasil ) Cadangan Kod

KUMPULAN
4

KUMPULAN Akaun (Belanja) Cadangan Kod
5

39

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

TAHAP STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Menulis rumus Persamaan Perakaunan.

2 Menjelaskan maksud hasil, belanja, aset, liabiliti dan ekuiti pemilik

3 Menyediakan jadual Carta Akaun.

Mengenal pasti komponen Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan.
4 Membezakan item hasil operasi, hasil bukan operasi, belanja operasi dan belanja bukan

operasi antara perniagaan yang berorientasikan barang dan perkhidmatan.

Menentukan sebab sesuatu Aset Bukan Semasa boleh dikategorikan sebagai Aset Semasa
dan Liabiliti Bukan Semasa boleh dikategorikan sebagai Liabiliti Semasa.
5 Menentukan dan menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap Persamaan Perakaunan
dengan mengambil kira hasil dan belanja.

Membincangkan kesan sekiranya tidak dibuat Catatan Kontra terhadap akaun yang berkaitan.

Menyediakan Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan dalam bentuk “T” dan
6 format penyata berdasarkan item yang diberikan. (tanpa angka) –format bersama butiran

Merumuskan dan menunjukkan kesan ambilan barang niaga dan ambilan aset oleh pemilik
terhadap Persamaan Perakaunan.

40

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

MODUL 3 – DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT

Dokumen-
dokumen sumber
terdiri daripada:

41

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

LATIHAN 9

DENGAN MERUJUK KEPADA BUKU TEKS, SILA JAWAB SOALAN-SOALAN BERIKUT :

1Pernyataan yang manakah menunjukkan fungsi dokumen perniagaan?

I Sebagai alat kawalan tunai

II Sebagai sumber rekod dalam buku-buku perakaunan

III Sebagai bukti bertulis bahawa sesuatu urus niaga telah berlaku

IV Sebagai rujukan pihak bank meluluskan permohonan pinjaman

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

2 Dokumen yang manakah inerupakari dokumen bukan sumber dalam perniagaan?

A Resit C Nota debit

B Memo D Penyata akaun

3 Yang berikut ialah aliran dokumen yang berlaku dalam urus niaga kredit.

Pesanan belian —> Invois —► Cek ► R

Apakah R?

A Resit

B Memo

C Slip bank

D Nota kredit

4 Aliran dokumen yang berikut berlaku dalam urus niaga tunai.

Pesanan belian M Tunai Resit

Apakah M?
A Memo
B Bil tunai
C Nota debit
D Penyata akaun

42

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

5 Rajah di bawah ini menunjukkan suatu aliran urus niaga Perniagaan Yaza.

Dokumen Q

Dokumen P

Pemborong Perniagaan Yaza Kedai Azam
Lee

Dokumen R

Dokumen P berkaitan dengan barang niaga yang dipulangkan kepada Pemborong Lee.
Dokumen Q berkaitan dengan barang niaga yang dijual secara kredit kepada Kedai Azam.
Dokumen R berkaitan dengan barang niaga yang dipulangkan oleh Kedai Azam.
Nyatakan dokumen-dokumen itu.

Dokumen P Dokumen Q Dokumen R
A Nota Kredit Invois Nota Kredit
B Nota Kredit Resit Nota Debit
C Nota Debit Resit Nota Kredit
D Nota Debit Invois Nota Debit

6 Dokumen yang manakah terlibat dalam urus niaga tunai dan urus niaga kredit?

A Resit C Nota debit

B Memo D Nota kredit

43

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

LATIHAN 10

1 Urus niaga yang manakah melibatkan penggunaan bil tunai?

I Jualan tunai

II Beli barang niaga secara tunai

III Tunai pejabat dimasukkan ke bank

IV Tunai diterima daripada penghutang

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

2 Maklumat yang berikut berkaitan dengan suatu dokumen perniagaan.

Dokumen P disediakan oleh pembekal sebagai bukti
penerimaan bayaran daripada pelanggannya.

Apakah dokumen P?
A Resit
B Invois
C Keratan cek
D Baucar pembayaran
3 Urus niaga di bawah diperoleh daripada buku perakaunan Perniagaan Wong.
Pada 31 Julai 20X5, gaji pekerja berjumlah RM600 dibayar dengan cek.
Apakah dokumen yang terlibat dalam urus niaga tersebut?
A Resit
B Memo
C Baucar tunai runcit
D Baucar pembayaran
4 Peniaga Haleem telah menambah modal perniagaan dengan membawa tunai sebanyak RM40 000 ke dalam
bank.
Apakah dokumen rujukan bagi urus niaga tersebut?
A Resit
B Invois
C Slip bank
D Keratan cek

44

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

5 Perniagaan Razaki menerima dokumen Y daripada Bank Maju Berhad yang memberitahu bahawa

akaunnya telah dikurangkan kerana bayaran caj bank.

Apakah dokumen Y?

A Memo

B Keratan cek

C Makluman debit

D Slip transaksi perbankan elektronik

6 Urus niaga yang manakah melibatkan penggunaan makluman kredit?

I Bayaran buku cek

II Bayaran komisen bank

III Terima faedah atas simpanan

IV Terima dividen atas pelaburan

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

7 Urus niaga yang manakah melibatkan penggunaan makluman debit?

A Bayaran buku cek

B Bayaran daripada penghutang

C Pulangan barang rosak kepada pembekal

D Tunai dikeluarkan untuk kegunaan peribadi

8 Encik Maliki telah membawa masuk computer peribadinya ke dalam perniagaan.

Apakah dokumen yang digunakan bagi memaklumkan perkara tersebut?

A Resit

B Invois

C Memo

D Nota debit

9 Maklumat di bawah berkaitan dengan urus niaga yang berlaku di kedai Syarikat Perabot Purnama Sdn.Bhd.

Pengurus perniagaan telah mengambil sebuah meja pejabat berkos
RM1200 untuk kegunaannya di pejabatnya.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk urus niaga di atas?

A Resit C Memo

B Invois D Nota kredit

45

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

10 Kedai Dora telah membeli barang niaga berjumlah RM2 400 secara kredit daripada Pembekal Nora.
Apakah dokumen yang diterima daripada Pembekal Nora?

A Invois
B Memo
C Bil tunai
D Nota debit
11 Maklumat di bawah ini berkaitan dengan Perniagaan Sejati.

Perniagaan Sejati mengenakan bayaran

pengangkutan terhadap pelanggannya sebagai

bayaran tambahan dengan menghantar
dokumen T

T.
Apakah dokumen T?

A Nota debit

B Nota kredit

C Makluman debit

D Makluman kredit

12 Urus niaga yang manakah melibatkan penggunaan nota kredit?

A Jualan barang niaga secara tunai

B Belian barang niaga secara kredit

C Pelanggan membayar hutang dengan cek

D Pelanggan memulangkan barang niaga salah jenama

13 Apakah dokumen yang boleh digunakan untuk membetulkan kesilapan dan ketinggalan yang berlaku

dalam invois?

I Nota debit

II Nota kredit

III Makluman debit

IV Makluman kredit

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

46

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

14 Dokumen yang manakah berfungsi sebagai invois tambahan?
A Resit
B Memo
C Nota debit
D Makluman debit
15 Padanan yang manakah tepat tentang kegunaan dokumen perniagaan?

16 Dokumen X digunakan untuk merekodkan urus niaga yang berlaku antara pemilik dengan perniagaannya.

Apakah dokumen X?

A Invois

B Memo

C Folio pelanggan

D Makluman kredit

17 Encik Perumal ialah seorang peniaga kedai runcit. Invois yang diterima oleh beliau terlebih nilai.

Apakah dokumen yang perlu diterima bagi membetulkan kesilapan tersebut?

A Memo • ....

B Invois

C Nota debit

D Nota kredit

47

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

18 Maklumat di bawah berkaitan dengan suatu dokumen perniagaan.

Penyata yang menunjukkan rekod bayaran serta
caj yang dikenakan oleh perniagaan perkhidmatan
seperti hotel.

Apakah dokumen tersebut?
A Memo
B Penyata bank
C Bil pembayaran
D Folio pelanggan
19. Pernyataan yang manakah benar tentang diskaun niaga?
A Potongan daripada jumlah hutang
B Menggalakkan pembelian secara pukal
C Potongan daripada harga bersih dalam invois
D Menggalakkan pembayaran hutang dengan cepat
20 Apakah tujuan peniaga Ahmad memberikan diskaun tunai kepada pelanggannya?
A Menarik lebih ramai pelanggan
B Mengelakkan pelanggan berhutang
C Menggalakkan pelanggan menjelaskan hutang dengan cepat
D Mempengaruhi pelanggan membeli dalam kuantiti yang banyak

48

MODUL PRINSIP PERAKAUNAN ( DSKP ) TINGKATAN 4 SMK SEMAMBU

21 Dokumen di bawah ini diterima oleh Kedai Kasut Cergas

Berapakah diskaun tunai yang diterima oleh Kedai

Kasut Cergas jika pembayaran dibuat pada 15 Jun

20X4?

A RM112 C RM336

B RM224 D RM560

22 Pada 5 Mac 20X6, jumlah jualan dalam invois yang dikirim kepada Puan Liana ialah RM600. Syarat

diskaun tunai ialah 10% 14 hari; 5% 30 hari. Berapakah jumlah yang harus dibayar oleh Puan

Liana jika beliau membuat bayaran' pada 26 Mac 20X6?

A RM30

B RM60

C RM540

D RM570

49


Click to View FlipBook Version