The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by asommart angsupamongkul, 2021-05-23 00:23:12

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564

Keywords: แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID - 19)
สง ผลใหโ รงเรยี นหลายแหง ไมส ามารถจัดการเรยี นการสอนไดต ามปกติ กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศกึ ษาธกิ าร เล็งเห็นและตระหนกั ถงึ ความสาํ คัญอยางยิง่ ในการจดั การเรยี น
การสอน ใหแกน กั เรยี น เพ่ือไมใหการเรยี นรูห ยุดชะงัก จงึ มีการนํารปู แบบการจดั การเรียน
การสอนทางไกล (Distance Learning) มาใชใ นการจดั การเรยี นการสอนในโรงเรยี นเปน หลกั
หรือนาํ มาผสมผสานใชร ูปแบบอ่ืน ๆ มาแทนท่ีวธิ กี ารแบบปกติ โรงเรียนจงึ จําเปน ตอ งเตรยี มการ
ทัง้ ดา นสถานที่ วัสดอุ ปุ กรณ ส่อื การเรียนรู ตลอดจนความสัมพนั ธร ะหวา งบุคลากรทีม่ สี ว น
เก่ียวขอ งกันทกุ ฝา ย แตถ า กรณีท่นี กั เรียนประสบปญ หาในการเรียนรู เน่อื งจาการขาดแคลน
วสั ดุอปุ กรณทจี่ าํ เปน หรอื ปญหาจากสภาพความไมพรอมของครอบครวั โรงเรยี นตองให
การดแู ลนกั เรียนกลุมนีเ้ ปนพิเศษ โดยอาจจะจดั ใหนักเรียนมาเรยี นตามปกติทโี่ รงเรียน
โดยตอ งไดร บั การพิจารณาอนญุ าตจากýîĎ ÷ïŤ øĀĉ ćøÿëćîÖćøèÖŤ ćøĒóøøŠ ąïćé×ĂÜēøÙêéĉ đßĚČĂ
ĕüøĆÿēÙēøîćǰ ǰ $07*%ǰ ǰ
ǰÝÜĆ ĀüĆéǰ ýïÙ ÝÜĆ ĀüéĆ
ǰĒúąÿĞćîĆÖÜćîÿćíćøèÿ×č ÝÜĆ ĀüéĆ
óøšĂöìÜĆĚ êšĂÜปฏบิ ตั ิตามมาตรการควบคมุ และปองกนั การแพรระบาดของโรคตดิ เชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยางเครงครดั îĂÖÝćÖîēĊĚ øÜđø÷Ċ îêšĂÜöĊÖćøกาํ หนด
แนวทางปฏิบตั ใิ หน ักเรยี น ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจา หนา ท่ีทุกคนในโรงเรยี น เชน
ทุกคนตองสวมหนากากผาหรอื หนากากอนามัยตลอดเวลา จัดใหมอี ปุ กรณลางมอื และให
ลา งมอื บอ ย ๆ มกี ารทาํ ความสะอาดหองเรยี น หองปฏิบตั ิการ และอปุ กรณท่ีใชในการเรยี น
การสอนอยา งสม่าํ เสมอ หรือทกุ คร้ังภายหลงั การใชง าน เปน ตน นอกจากน้ี เพ่อื ใหก ารดาํ เนินงาน
จดั การเรียนการสอนดว ยรปู แบบตา ง ๆ ตามแนวทางการจดั การเรียนการสอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้ืนฐานกําหนด ใหป ระสบผลสาํ เรจ็ จาํ เปน ตอ งไดร บั ความรว มมอื
เปน อยา งดีจากภาคเี ครือขา ยท่ีเก่ียวขอ งทกุ ภาคสว นในการขับเคล่ือนการจดั การเรยี นการสอน
ในสถานการณก ารแพรระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใหเกดิ
ประสิทธิภาพ อันจะสง ผลตอคณุ ภาพของนกั เรยี นในอนาคตตอไป

46

ภาคผนวก

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

คณะผู้จัดทำ


ทีป่ รกึ ษา


1. นายอมั พร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน


2. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน


3. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยเี พอื่ การเรียนการสอน


รกั ษาการในตำแหน่งทป่ี รกึ ษาด้านเทคโนโลยเี พอ่ื การเรยี นการสอน


คณะผู้จดั ทำ


1. นายสุวทิ ย์ บึงบวั รกั ษาการในตำแหน่งผู้เชยี่ วชาญด้านการพฒั นาหลกั สตู ร


และสอ่ื การเรียนรู้ด้านเทคโนโลย


2. นางวรญั ญภรณ์ ชาลรี กั ษ์ รกั ษาการในตำแหน่งผู้เชยี่ วชาญด้านตดิ ตามตรวจสอบ


การดำเนนิ การบริหารการจดั การศึกษาขนั้ พื้นฐาน


3. นางทองทพิ ย์ โคนชยั ภมู ิ รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน


4. นางสาวเปรมฤทยั เลศิ บำรงุ ชยั รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยเี พ่อื การเรยี นการสอน


5. นายอทุ ยั ไชยกลาง รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพอ่ื การเรียนการสอน


6. นายชนาธปิ ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา


7. นายณฐั พงษ์ วงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบรุ ี เขต 2


8. นางอจั ฉรา ศรวี ฒั นางกรู นกั วชิ าการศกึ ษาชำนาญการพเิ ศษ สำนกั เทคโนโลยเี พอ่ื การเรยี นการสอน


9. ว่าทร่ี ้อยเอกศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาสมทุ รปราการ เขต 1


ช่วยราชการ สำนักงานคณะกรรมการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน


10. นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอนิ ทร์ ศกึ ษานเิ ทศก์ชำนาญการ


ปฏิบัตหิ น้าทใี่ นตำแหน่งนกั วชิ าการศึกษาชำนาญการพเิ ศษ


สำนักวชิ าการและมาตรฐานการศึกษา


11. นายพนิ จิ พุ่มนุ่ม นกั วชิ าการคอมพวิ เตอร์ปฏบิ ตั กิ าร สำนกั เทคโนโลยเี พอื่ การเรยี นการสอน


12. นางสาวกลั ยาณี จติ ร์วริ ยิ ะ ครชู ำนาญการ ช่วยปฏิบัตริ าชการ


ศูนย์พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล


13. ว่าทร่ี ้อยตรหี ญิงสริ ิพนั ธ์ สอนภกั ด ี นกั วชิ าการศึกษาปฏิบตั ิการ

ศูนย์พฒั นาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศกึ ษาทางไกล


14. นางสาวณารีย์อร ภรณ์ธนธร ครู ปฏิบัติหน้าทใ่ี นตำแหน่งนกั วิชาการศึกษาปฏบิ ตั ิการ


สำนกั เทคโนโลยีเพอ่ื การเรียนการสอน


15. นายร่มเกล้า ช้างน้อย ครชู ำนาญการ โรงเรียนมธั ยมวดั ดุสิตาราม


สำนักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษามธั ยมศึกษากรงุ เทพมหานคร เขต 1


80

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน

ขอเป็นกำลังใจให้นกั เรยี น ผู้ปกครอง ครู ผู้บรหิ าร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน


ในการก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนีไ้ ปด้วยกนั


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Next Book
PERTANDINGAN DAN SYARAT