The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำสั่งบุคลากร59ปฏิบัติหน้าที่ (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

คำสั่งบุคลากร59ปฏิบัติหน้าที่ (1)

คำสั่งบุคลากร59ปฏิบัติหน้าที่ (1)

Keywords: คำสั่งบุคลากร59ปฏิบัติหน้าที่ (1)

คาสงั่ โรงเรียนจตุราษฎรพ์ ิทยาคม
ท่ี ๔๓/ ๒๕๖๐

เร่ือง แต่งตงั้ บคุ ลากรและมอบหมายการปฏิบตั ิหน้าที่ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
……………………………………………………….

อาศยั อานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญั ญตั กิ ารศกึ ษาแหง่ ชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ ขเพมิ่ เตมิ (ฉบบั ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ อานาจตามความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙

แห่งพระราชบญั ญตั ริ ะเบยี บบรหิ ารราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร พ.ศ. ๒๕๔๖ อานาจตามมาตรา

๒๗ แห่งพระราชบญั ญตั ริ ะเบยี บขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๔๗

กฎกระทรวงกาหนดหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารกระจายอานาจการบรหิ ารและการจดั การศกึ ษา

พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน เรอ่ื งการกระจายการบรหิ าร

และการจดั การศกึ ษาของเลขาธกิ ารคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน ไปยงั คณะกรรมการ

เขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาและสถานศกึ ษาในสงั กดั สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน

พ.ศ. ๒๕๕๐ ทงั้ น้ีเพ่อื ใหโ้ รงเรยี นมคี วามคล่องตวั และสามารถดาเนินการบรหิ ารจดั การศกึ ษา

ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและสอดคลอ้ งกบั กฎหมาย กฎ ระเบยี บ ประกาศ หรอื มตคิ ณะรฐั มนตรี

ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง จงึ ยกเลกิ คาสงั่ โรงเรยี นจตุราษฎรพ์ ทิ ยาคม ท่ี ๕๑/๒๕๕๙ และแต่งตงั้ บุคลากร

เพ่อื ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๐ ดงั น้ี

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

๑) นายโยทนิ สุดหอม ผอู้ านวยการสถานศกึ ษา ประธาน

๒) นายอุทศิ ตุพมิ าย รกั ษาการรองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา รองประธาน

๓) นายอาคม ประหยดั รกั ษาการรองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา กรรมการ

๔) นางวรนุช ณรงคช์ วี พฒั น์ รกั ษาการรองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา กรรมการ

๕) นายวชิ ยั กรี ตมิ หาตม์ รกั ษาการรองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กาหนดแผนงาน นโยบาย วตั ถุประสงค์ และเป้าหมายในการดาเนินงาน

ของโรงเรยี น

๒. อานวยการจดั ทาแผนกลยทุ ธ์ แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี และจดั สรรงบประมาณ

๓. ควบคมุ กากบั ตดิ ตาม และนิเทศงานของโรงเรยี นทกุ ดา้ น

๔. พจิ ารณาจดั สวสั ดกิ ารและอานวยความสะดวกใหข้ า้ ราชการครู พนกั งานราชการ
และลกู จา้ ง สามารถปฏบิ ตั หิ น้าทไ่ี ดอ้ ยา่ งเตม็ ตามศกั ยภาพ และมปี ระสทิ ธภิ าพ

๕. ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของขา้ ราชการครู พนกั งานราชการ และลกู จา้ ง
เพอ่ื นาผลการประเมนิ ไปวางแผนในการทางาน และเพ่อื ใหค้ วามเหน็ ในการพจิ ารณาความดคี วามชอบ
ประจาปี

๖. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
๒. กล่มุ งานบริหารวิชาการ

๒.๑ รกั ษาการรองผอู้ านวยการกล่มุ บริหารวิชาการ

นางวรนุช ณรงคช์ วี พฒั น์ ครชู านาญการพเิ ศษ
มีหน้าท่ี

๑. เป็นทป่ี รกึ ษาผอู้ านวยการเกย่ี วกบั การบรหิ ารงานวชิ าการโรงเรยี น
๒. เป็นประธานคณะกรรมการฝา่ ยบรหิ ารวชิ าการ
๓. วางแผนพฒั นา นิเทศ วจิ ยั ตดิ ดาม ดแู ล การบรหิ ารหลกั สตู ร การจดั การเรยี น
การสอน การวดั ผล ประเมนิ ผลการเรยี น งานทะเบยี น งานส่อื เทคโนโลยนี วตั กรรม ไปส่กู ลมุ่ สาระ
การเรยี นรู้ และผสู้ อนใหเ้ ป็นไปตามระเบยี บกระทรวงศกึ ษาธกิ ารอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพเกดิ ประสทิ ธผิ ล
๔. ประสานงานกบั ฝา่ ยบรหิ ารงานอ่นื ๆ ทงั้ ในและนอกสถานศกึ ษาเพอ่ื ใหก้ าร
ดาเนินงาน ดา้ นวชิ าการเป็นไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย
๕. ใหบ้ รกิ ารทางวชิ าการแก่โรงเรยี น หน่วยราชการ หรอื ชุมชน
๖. พจิ ารณาใหข้ า้ ราชครแู ละบุคลากร ไปประชมุ สมั มนา และเมอ่ื เสรจ็ สน้ิ
การไปราชการจากการประชุม อบรม สมั มนาแลว้ ใหร้ ายงานผอู้ านวยการโรงเรยี นในวนั ทาการถดั ไป
๗. รว่ มมอื กบั คณะกรรมการฝา่ ยต่างๆ จดั ทารายงานประจาปีของโรงเรยี น
เพ่อื เสนอต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น หน่วยงานตน้ สงั กดั หน่วยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพอ่ื นาไปส่กู ารพฒั นาคณุ ภาพ และมาตรฐานการศกึ ษา
๘. จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม
เพอ่ื ลดขนั้ ตอนในการทางานทไ่ี ม่จาเป็น และมงุ่ การบรกิ ารทด่ี ี พรอ้ มจดั ทาแบบประเมนิ การใชบ้ รกิ าร
๙. กากบั ดแู ลนกั ศกึ ษาฝึกประสบการณ์วชิ าชพี (กรณีทม่ี นี กั ศกึ ษามาฝึกประสบการณ์)
๑๐. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
๒.๒ งานบริหารกล่มุ สาระการเรยี นรู้

๑. นางโศภสิ แปลนดี ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
๒. นายวชิ ยั กรี ตมิ หาตม์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้ากลมุ่ สาระฯคณติ ศาสตร์
๓. นางอาพร สุเรรมั ย์ ครชู านาญการ หวั หน้ากลมุ่ สาระฯวทิ ยาศาสตร์
๔. นางสาวอานวย คาสงคราม ครชู านาญการพเิ ศษหวั หน้ากลมุ่ สาระฯสงั คมศกึ ษาฯ
๕. นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้ากลุ่มสาระฯสุขศกึ ษาฯ

๖. นางปณาลี คามณี ครชู านาญการ หวั หน้ากลุ่มสาระฯศลิ ปะ
๗. นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้ากลมุ่ สาระฯการงานอาชพี ฯ
๘. นางประนอม ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
๙. นายอุทศิ ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้ากจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น
มหี น้าท่ี

๑. จดั ทาโครงสรา้ งการบรหิ ารกลมุ่ สาระการเรยี นรู้
๒. จดั ทาแผนงาน โครงการ และขอ้ มลู สารสนเทศของกลุ่มสาระการเรยี นรู้
๓. ดแู ลรบั ผดิ ชอบและประสานการดาเนินงานพฒั นางานวชิ าการในกลุ่มสาระการเรยี นรู้
๔. จดั อตั รากาลงั ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยี นรู้
๕. ปฏบิ ตั กิ ารสอนในกลุ่มสาระการเรยี นรทู้ ร่ี บั ผดิ ชอบอย่างน้อย ๑๒ คาบ / สปั ดาห์
๖. วเิ คราะหจ์ ดุ หมาย หลกั การ ของหลกั สตู ร ศกึ ษาวเิ คราะหแ์ ละจดั ทาแผนการ
จดั การเรยี นรู้
๗. ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ครจู ดั ทาแผนการจดั การเรยี นรู้ ส่อื นวตั กรรม
ตามสาระการเรยี นรู้
๘. สง่ เสรมิ ใหก้ ารจดั กระบวนการเรยี นรู้ โดยจดั เน้อื หาสาระและกจิ กรรมการเรยี นรู้
ใหส้ อดคลอ้ งกบั ความถนดั ของผเู้ รยี น สอดแทรกการปลกู ฝงั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยมทด่ี งี าม
อตั ลกั ษณ์ และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ รวมทงั้ การนาภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถนิ่ เครอื ขา่ ยผปู้ กครอง
ชมุ ชนทอ้ งถนิ่ มามสี ว่ นรว่ มในการจดั การเรยี นการสอน
๙. ใหค้ าแนะนา ปรษึ าหารอื หรอื นเิ ทศการสอนแก่ครใู นกลุม่ สาระการเรยี นรู้
ในเรอ่ื งหลกั สตู ร แผนการจดั การเรยี นรู้ กจิ กรรมการเรยี นการสอน การวดั ผลและประเมนิ ผล
๑๐. ควบคุม ดแู ลการเรยี นการสอนในกลุ่มสาระการเรยี นรใู้ หเ้ ป็นไปตาม
แผนการจดั การเรยี นรู้
๑๑. ตดิ ต่อประสานงานดา้ นวชิ าการกบั หน่วยงานอ่นื ๆ ทงั้ ในโรงเรยี นและนอกโรงเรยี น
๑๒. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหค้ รใู นกลุ่มสาระการเรยี นรเู้ ขา้ รบั การอบรม สมั มนา
เพ่อื ใหม้ คี วามรู้ ความสามารถเพมิ่ ขน้ึ และทนั สมยั อยเู่ สมอ
๑๓. จดั ทา สรา้ ง ดดั แปลงอุปกรณ์การสอนหรอื สอ่ื การสอน เพ่อื ใหม้ จี านวนเพยี งพอ
สาหรบั ใชใ้ นการสอน
๑๔. ประสานกบั รองผอู้ านวยการฝา่ ยบรหิ ารวชิ าการ หวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรอู้ ่นื ๆ
เกย่ี วกบั การพฒั นาการเรยี นการสอนและงานวชิ าการอ่นื ๆ
๑๕. จดั นิทรรศการ สาธติ กจิ กรรม จดั ค่ายวชิ าการ เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นไดม้ โี อกาสเพม่ิ พนู
ความรู้ ความสามารถ ทกั ษะ และประสบการณ์
๑๖. จดั ทาขอ้ สอบ ควบคุมเรอ่ื งการวดั ผลประเมนิ ผลใหเ้ ป็นไปตามระเบยี บการวดั ผล
ประเมนิ ผล สรปุ รายงานการปฏบิ ตั งิ าน และเสนอขอ้ คดิ เหน็ ของครใู นกลุ่มสาระการเรยี นรู้

๑๗. เสรมิ สรา้ งมนุษยสมั พนั ธร์ ะหว่างบุคคลในกลุ่มสาระการเรยี นรแู้ ละในโรงเรยี น
. ๑๘. เสนอผลงานของครใู นกลุม่ สาระการเรยี นรตู้ ่อผบู้ รหิ าร เพ่อื ประกอบการพจิ ารณา
ความดคี วามชอบ
. ๑๙. ดาเนินการจดั จา้ งจดั ซอ้ื การสรา้ ง การซ่อม การผลติ หรอื จดั หาวสั ดอุ ุปกรณ์
สอ่ื การเรยี นการสอนต่างๆ ของกล่มุ สาระการเรยี นรแู้ ละจดั ทาบญั ชสี อ่ื การเรยี นการสอนวสั ดุครภุ ณั ฑ์
ภายในกลมุ่ สาระการเรยี นรู้

๒๐. ตรวจสมดุ ประเมนิ ผล และสรปุ ผลรายงานฝ่ายวดั ผลทุกเดอื น
. ๒๑. ตดิ ตามการสอบแกต้ วั การแก้ 0 ,รม มส และการสอนซ่อมเสรมิ

๒๒. วางแผนการใชห้ อ้ งปฏบิ ตั กิ าร หอ้ งศูนยว์ ชิ าการ หอ้ งสมดุ กลุ่มสาระการเรยี นรู้
ใหเ้ กดิ ประโยชน์แก่นกั เรยี นมากทส่ี ุด

๒๓. จดั ระบบขอ้ มลู สถติ ิ และจดั ทาสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรยี นรู้
๒๔. วางแผนงานวชิ าการของกลมุ่ สาระ และจดั ทาปฏทิ นิ ปฏบิ ตั งิ านรว่ มกบั งานแผนงาน
๒๕. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
๒.๓ งานพฒั นาหลกั สูตรสถานศึกษา

๑) นางวรนุช ณรงคช์ วี พฒั น์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า
. ๒) นางจรยิ า สารสสั ดกี ุล ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

๓) หวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรทู้ ุกกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ผชู้ ว่ ย
มหี น้าที่

๑. จดั ทาหลกั สตู ร คมู่ อื การใชห้ ลกั สตู ร คมู่ อื การวดั และประเมนิ ผลของโรงเรยี น
เป็นรปู เลม่ และมอบใหค้ รทู ุกคน พรอ้ มทงั้ ชแ้ี จงการนาหลกั สตู รไปใชอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

๒. กากบั ควบคุมการเปิดวชิ าเรยี น และกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี นทุกกลุ่มสาระการเรยี นรู้
ใหส้ อดคลอ้ งกบั เป้าหมายของหลกั สตู ร โดยยดึ ความตอ้ งการของผเู้ รยี นเป็นสาคญั

๓. ปรบั ปรงุ และพฒั นาหลกั สตู รสถานศกึ ษาใหเ้ หมาะสมกบั สภาพการเปลย่ี นแปลง
ทางเศรษฐกจิ สงั คมและความตอ้ งการของผเู้ รยี นทุก ๓ ปี

๔. จดั ประชุมสมั มนา รวบรวมปญั หาและวธิ กี ารแกไ้ ขปญั หาในการนาหลกั สตู รไปใช้
ใหบ้ รรลเุ ป้าหมายทุกสน้ิ ปีการศกึ ษา

๕. นิเทศ ตดิ ตาม การนาหลกั สตู รไปใชข้ องทกุ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ใหเ้ ป็นไปตาม
กระบวนการและเป้าหมายทก่ี าหนด

๖. สรปุ และรวบรวมรายงานการใชห้ ลกั สตู ร ปญั หาขอ้ เสนอแนะการแกป้ ญั หานาเสนอ
ต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๗. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๔ งานทะเบยี น และสามะโนนักเรยี น

๑. นายดนยั ศริ ปิ ระภา ครชู านาญการ หวั หน้า

๒. นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

มีหน้าท่ี

๑. เป็นกรรมการบรหิ ารฝา่ ยวชิ าการ เป็นทป่ี รกึ ษาดา้ นงานทะเบยี นและสามะโนนกั เรยี น

๒. ทาหน้าท่ี “นายทะเบยี น” ของโรงเรยี น

๓. จดั ทาแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปี โครงการ ปฏทิ นิ ปฏบิ ตั งิ านงานทะเบยี น

๔. จดั ทาแผนการบรหิ ารงานทะเบยี นใหด้ าเนิเนการไปไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง รวดเรว็ ชดั เจน
เป็นปจั จุบนั

๕. รบั ลงทะเบยี นนกั เรยี น ออกเลขประจาตวั นกั เรยี น และจดั หอ้ งเรยี นตามนโยบาย

ของโรงเรยี น

๖. ตรวจสอบหลกั ฐานการมอบตวั จดั นกั เรยี นเขา้ ชนั้ เรยี น จดั ทารายชอ่ื นกั เรยี น

ทกุ ระดบั ชนั้

๗. จดั เกบ็ หลกั ฐานการมอบตวั การรบั -จาหน่ายนกั เรยี น

๘. ควบคมุ ดแู ลและการจดั ทาทะเบยี นนกั เรยี น

๙. ควบคมุ ดแู ลการลงทะเบยี นเรยี นของนกั เรยี น

๑๐. จดั ทา จดั หาระบบโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ เอกสาร เครอ่ื งมอื วสั ดุ ครภุ ณั ฑม์ าใช้

ในการบรหิ ารและใหบ้ รกิ าร ตลอดจนทาแบบฟอรม์ ต่างๆ ทใ่ี ชใ้ นงานทะเบยี น

๑๑. จดั ทาระบบการจดั เกบ็ และใหบ้ รกิ ารเอกสารทส่ี าคญั ของงานทะเบยี นใหเ้ ป็นระบบ
สบื คน้ ไดร้ วดเรว็ และป้องกนั การสญู หายหรอื ปลอมแปลง

๑๒. จดั หาเอกสาร ปพ. สมดุ ทะเบยี น ใบประกาศนียบตั ร ฯลฯ สาหรบั ผจู้ บหลกั สตู ร

มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ และมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

๑๓. ดาเนนิ การเกย่ี วกบั การรบั คารอ้ งขอแกไ้ ขหลกั ฐานในทะเบยี นนกั เรยี น

๑๔. ควบคมุ ดแู ลนกั เรยี นทม่ี เี วลาเรยี นไมถ่ งึ รอ้ ยละ ๘๐ ประกาศรายช่อื ผไู้ มม่ สี ทิ ธสิ ์ อบ

รบั คารอ้ งของมสี ทิ ธสิ ์ อบและรวบรวมหลกั ฐานเสนอผอู้ านวยการโรงเรยี นเพ่อื ขออนุมตั ิ

๑๕. จดั ทาและตรวจสอบระเบยี นแสดงผลการเรยี น ดาเนนิ การจดั พมิ พ์ ป.พ.๑-๗

ใบรบั รอง จดั ทาเอกสารแจง้ ผลพฒั นาการเรยี น ถงึ ผปู้ กครองและรายงานผลต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๑๖. ใหบ้ รกิ ารเกย่ี วกบั การรบั -ออกหลกั ฐานในการเรยี น ออกเอกสารสาคญั เกย่ี วกบั

ผลการเรยี นตามทน่ี กั เรยี นย่นื ความจานง
๑๗. จดั ทาสถติ นิ กั เรยี นและบนั ทกึ ขอ้ มลู ในคอมพวิ เตอรใ์ หเ้ ป็นปจั จบุ นั

๑๘. จดั ทาขอ้ มลู นกั เรยี นในโปรแกรม Student และปรบั ปรงุ แกไ้ ขขอ้ มลู นกั เรยี น
ใหเ้ ป็นปจั จุบนั

๑๙. คดิ คะแนนเฉลย่ี ของนกั เรยี นในกรณใี ชส้ มคั รสอบเรยี นต่อ หรอื คดั เลอื กต่า

๒๐. ดาเนินการเกย่ี วกบั หลกั ฐานการจบหลกั สตู รของนกั เรยี นและการขออนุมตั ิ

การจบหลกั สตู ร

๒๑. จดั ทาประกาศผลการเรยี น

๒๒. จดั ทาแบบรายงานผลการเรยี นของผทู้ จ่ี บหลกั สตู ร

๒๓. จดั ทา GPA และ PR ของโรงเรยี น และสหวทิ ยาเขต เพอ่ื ส่งสานกั งานเขตพน้ื ท่ี

การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต ๓๒
๒๔. ตดิ ตาม ควบคมุ ดแู ล แกไ้ ขปญั หาการดาเนนิ งานทะเบยี น ใหถ้ ูกตอ้ งตามระเบยี บ

๒๕. ดาเนนิ การใหค้ วามรว่ มมอื กบั สถาบนั อ่นื ๆ ในการตรวจสอบคุณวฒุ ขิ องนกั เรยี นทจ่ี บ

การศกึ ษาไปแลว้

๒๖. ประสานกบั ชุมชนและทอ้ งถนิ่ ในการสารวจขอ้ มลู จานวนนกั เรยี นทจ่ี ะเขา้ รบั บรกิ าร

ทางการศกึ ษาในเขตบรกิ ารของสถานศกึ ษา

๒๗. จดั ทาสามะโนผเู้ รยี นทจ่ี ะเขา้ รบั การบรกิ ารทางการศกึ ษาของสถานศกึ ษา

๒๘. จดั ระบบขอ้ มลู สารสนเทศจากการทาสามะโนผเู้ รยี น เพ่อื ใหส้ ามารถนาขอ้ มลู มาใช้

ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

๒๙. เสนอขอ้ มลู สารสนเทศการสามะโนผเู้ รยี นใหส้ านกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษารบั ทราบ

๓๐. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๕ งานวดั ผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้

๑. นางจรยิ า สารสสั ดกี ุล ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒. นางสาวอานวย คาสงคราม ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ว่ ย

๓. นางสาวพสั ตราภรณ์ สมบรู ณ์ ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ่วย

๔. นางสาวมนิ ลดา จาลองนาค ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ว่ ย

มหี น้าที่

๑. จดั ทาแผนงาน โครงการและปฏทิ นิ งานวดั ผลใหม้ ลี าดบั ขนั้ ตอนชดั เจน

แจง้ ผเู้ กย่ี วขอ้ งปฏบิ ตั ิ

๒. จดั ทา จดั หา ระบบโปรแกรมคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นการวดั ผล เพอ่ื ความสะดวกรวดเรว็

ในการบนั ทกึ จดั เกบ็ และใหบ้ รหิ ารอย่างปลอดภยั

๓. จดั ทาเอกสารและแบบฟอรม์ ทใ่ี ชใ้ นงานวดั ผลประเมนิ ผล

๔. จดั ทาระเบยี บ แนวปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั การวดั ผลประเมนิ ผล

๕. จดั ทาระบบขอ้ มลู ผลการเรยี นนกั เรยี นเป็นรายบคุ คล เป็นระดบั ระบบการใหบ้ รกิ าร
ระบบการป้องกนั การแกไ้ ขการใชข้ อ้ มลู งานวดั ผลอยา่ งปลอดภยั

๖. กากบั ควบคุม ตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านวดั และประเมนิ ผลการเรยี นการสอนของ
กล่มุ สาระการเรยี นรแู้ ละครผู สู้ อนใหถ้ กู ตอ้ ง เป็นปจั จบุ นั ตามเวลาทก่ี าหนด วเิ คราะหข์ อ้ มลู เพอ่ื พฒั นา
การยกระดบั ผลสมั ฤทธทิ ์ างการเรยี นของผเู้ รยี นใหเ้ ป็นไปตามเป้าหมาย

๗. ดาเนินการวดั ผลการเรยี น การสอนซ่อเสรมิ สอบแกต้ วั เรยี นซา้ เปลย่ี นวชิ า

๘. ดาเนินการเกย่ี วกบั การวดั ผลประเมนิ ผล ออกคาสงั่ ต่างๆ ทเ่ี กย่ี วกบั การวดั ผล

ประเมนิ ผล การมสี ทิ ธสิ ์ อบ และแจง้ ผลการเรยี นนกั เรยี นเป็นรายบคุ คลในวนั แรกทเ่ี ปิดเรยี น

ของภาคเรยี นถดั ไป หรอื ตามทโ่ี รงเรยี นกาหนด

๙. ตดิ ตาม ดแู ลใหม้ กี ารประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านวดั ผลประเมนิ ผลและเทยี บโอน

ผลการเรยี นตามเกณฑม์ าตรฐาน

๑๐. ดาเนินการเทยี บโอนผลการเรยี นของนกั เรยี นใหเ้ ป็นไปตามระเบยี บ

ของสถานศกึ ษาและแนวทางในการเทยี บโอนของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

๑๑. พฒั นา ปรบั ปรงุ กระบวนการวดั ผลใหส้ ะดวกและจดั เกบ็ บนั ทกึ ไดง้ า่ ย

๑๒. ประเมนิ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี นทกุ ภาคเรยี น

๑๓. ตดิ ตามผลการเรยี นของนกั เรยี นรว่ มกบั ครทู ป่ี รกึ ษาและหวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้
ใหเ้ ป็นปจั จบุ นั

๑๔. ตดิ ต่อประสานงานกบั ผปู้ กครองเกย่ี วกบั ปญั หาผลการเรยี นของนกั เรยี นทม่ี แี นวโน้ม

ไมจ่ บหลกั สตู ร

๑๕. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๖ งานวิจยั พฒั นาคณุ ภาพการศึกษา

๑) นางวรนุช ณรงคช์ วี พฒั น์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

มีหน้าที่

๑. ศกึ ษา วเิ คราะห์ วจิ ยั การบรหิ ารการจดั การและการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา

ในภาพรวมของสถานศกึ ษา

๒. จดั ทาแผนงานและโครงการ สนบั สนุนและส่งเสรมิ ใหค้ รวู เิ คราะห์ วจิ ยั พฒั นาคณุ ภาพ

การเรยี นรใู้ นแต่ละกล่มุ สาระการเรยี นรู้

๓. ดาเนนิ การเผยแพรเ่ อกสารความรเู้ ก่ยี วกบั งานวจิ ยั แก่องคก์ ร หน่วยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ ง

และสถาบนั อ่นื ๆ

๔. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๕. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๗ งานพฒั นาส่ือ นวตั กรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๑) นายดนยั ศริ ปิ ระภา ครชู านาญการ หวั หน้า

๒) นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

มีหน้าท่ี

๑. ศกึ ษา วเิ คราะหค์ วามจาเป็นในการใชส้ อ่ื และเทคโนโลยที างการศกึ ษา

และการบรหิ ารงานวชิ าการ

๒. จดั ทาแผนงาน โครงการสนบั สนุนส่งเสรมิ ใหท้ กุ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ จดั สรา้ ง จดั หา

ส่อื การเรยี นการสอน เพอ่ื ใหผ้ เู้ รยี นไดใ้ ชแ้ ละศกึ ษาหาความรดู้ ว้ ยตนเอง

๓. ใหบ้ รกิ ารหอ้ งผลติ สอ่ื และหอ้ งสบื คน้ ความรบู้ รกิ ารผสู้ อน

๔. จดั โครงการประกวดสอ่ื นวตั กรรมทเ่ี ป็นผลงานของครู

๕. สง่ เสรมิ สนบั สนุนใหค้ รสู ง่ ส่อื นวตั กรรมเขา้ ประกวดในระดบั ต่างๆ

๖. สนบั สนุนใหค้ รผู ลติ และใชส้ ่อื และรายงานผลการใชใ้ นรปู แบบของการวจิ ยั
๗. จดั ทาทะเบยี น ขอ้ มลู สอ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศของสถานศกึ ษาใหเ้ ป็นปจั จบุ นั

๘. จดั ทาระเบยี บ แนวปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั การใหบ้ รกิ ารส่อื นวตั กรรม เทคโนโลยี

และการใชห้ อ้ งทใ่ี หบ้ รกิ ารในการใชส้ ่อื เทคโนโลยใี นการจดั การเรยี นรขู้ องกลุ่มสาระฯ

๙. ใหบ้ รกิ ารโสตทศั นูปกรณ์และสอ่ื การเรยี นการสอนต่างๆ

๑๐. ส่งเสรมิ และใหบ้ รกิ ารการใชส้ อ่ื เทคโนโลยใี นการจดั การเรยี นรอู้ ยา่ งหลากหลาย

๑๑. จดั อบรมและสง่ เสรมิ บุคลากรในการผลติ สอ่ื นวตั กรรม เทคโนโลยที งั้ ภายใน

และภายนอก

๑๒. จดั หา ผลติ สอ่ื นวตั กรรม อุปกรณ์ประกอบการเรยี นการสอนและซ่อมบารงุ

ใหอ้ ยใู่ นสภาพทใ่ี ชง้ านไดด้ พี รอ้ มจดั ทาบญั ชไี วอ้ ยา่ งชดั เจน

๑๓. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๘ งานพฒั นา แหล่งเรยี นรู้

๑) นางสาวอานวย คาสงคราม ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นายดนยั ศริ ปิ ระภา ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

มหี น้าท่ี

๑. สารวจแหลง่ เรยี นรทู้ เ่ี กย่ี วกบั การพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาทงั้ ในสถานศกึ ษา

ชมุ ชน ทอ้ งถนิ่

๒. จดั ทาแผนงาน โครงการประจาปีเกย่ี วกบั การพฒั นาแหลง่ เรยี นรู้
๓. จดั ทาทะเบยี น ขอ้ มลู สารสนเทศแหลง่ เรยี นรขู้ องสถานศกึ ษาใหเ้ ป็นปจั จุบนั

๔. ส่งเสรมิ การใชแ้ หล่งเรยี นรอู้ ยา่ งหลากหลาย ทงั้ ภายในและภายนอก

๕. จดั ทาระเบยี บ แนวปฏบิ ตั เิ ก่ยี วกบั การใชแ้ หล่งเรยี นรู้

๖. วางแผนพฒั นาแหล่งเรยี นรภู้ ายในสถานศกึ ษาทต่ี นเองรบั ผดิ ชอบ สามารถใหบ้ รกิ าร

แก่ครู นกั เรยี น ผปู้ กครอง และชุมชนอยา่ งทวั่ ถงึ และเพยี งพอ

๗. สง่ เสรมิ และตดิ ตามการใชแ้ หลง่ เรยี นรตู้ ามหอ้ งศูนยส์ าระการเรยี นรแู้ ละจดั ทารายงาน

การใชแ้ หล่งเรยี นรู้

๘. ส่งเสรมิ และตดิ ตามการใชแ้ หลง่ เรยี นรขู้ องหอ้ งสมดุ และจดั ทารายงานการใชแ้ หล่งเรยี นรู้

๙. รวบรวมขอ้ มลู สารสนเทศ การมแี ละใชแ้ หล่งเรยี นรทู้ งั้ ภายในและภายนอกโรงเรยี น

อยา่ งเป็นระบบ สามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ในการสง่ เสรมิ การเรยี นรไู้ ดท้ ุกรปู แบบ
๑๐. จดั ทาขอ้ มสู ารสนเทศวทิ ยากร ภมู ปิ ญั ญาชาวบา้ นทส่ี ามารถนามาเป็นขอ้ มลู

มาเป็นวทิ ยากรในการใหค้ วามรแู้ ก่กลมุ่ สาระการเรยี นรตู้ ่างๆ

๑๑. เผยแพรผ่ ลงานการพฒั นาแหล่งเรยี นรทู้ งั้ ภายในและภายนอกโรงเรยี น

๑๒. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๙ งานนิเทศการศึกษา

๑) นางวรนุช ณรงคช์ วี พฒั น์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางจรยิ า สารสสั ดกี ุล ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

๓) นางสาวอานวย คาสงคราม ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

๔) หวั หน้ากล่มุ สาระการเรยี นรทู้ ุกกลุ่มสาระการเรยี นรู้ ผชู้ ว่ ย

มหี น้าที่

๑. จดั ทาแผนงานและโครงการนเิ ทศการสอน

๒. จดั ระบบการนเิ ทศงานวชิ าการและการเรยี นการสอนในสถานศกึ ษา

๓. จดั ทาปฏทิ นิ การนเิ ทศภายใน โดยระบุหวั ขอ้ เรอ่ื งวนั นิเทศ ผนู้ เิ ทศ และผรู้ บั บรกิ าร

นเิ ทศอยา่ งน้อยภาคเรยี นละ ๒ ครงั้

๔.จดั ใหค้ รมู กี ารทาแผนพฒั นาตนเองรายบุคคล (ID plan) เพอ่ื ใหค้ ณะกรรมการใชเ้ ป็น

ขอ้ มลู ในการวางแผนพฒั นาและใหก้ ารนเิ ทศรายบคุ คล

๕. ดาเนินการนเิ ทศภายในในรปู แบบหลากหลายเพ่อื ช่วยเหลอื แนะนา ใหค้ าปรกึ ษาแก่ครู

ผสู้ อนทุกรายวชิ า

๖. บนั ทกึ ผลการนเิ ทศ ขอ้ เสนอแนะ ใหผ้ รู้ บั การนิเทศทราบเป็นการส่วนตวั ทุกครงั้

ทม่ี กี ารนเิ ทศ

๗. ประสานงานกบั สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต ๓๒ เพ่อื พฒั นาระบบ

และกระบวนการนิเทศงานวชิ าการ และการเรยี นการสอน

๘. จดั ใหม้ กี ารแลกเปลย่ี นเรยี นรแู้ ละประสบการณ์การจดั ระบบนเิ ทศการศกึ ษา

กบั สถานศกึ ษาอ่นื ๆ หรอื เครอื ขา่ ยการนเิ ทศการสอน ภายในเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

๙. ประเมนิ ผลและรายงานการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๑๐. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๑๐ งานแนะแนวการศึกษา

๑) นางสาวอานวย คาสงคราม ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางจรยิ า สารสสั ดกี ุล ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ว่ ย

มีหน้าที่

๑. จดั ทาแผนงานและโครงการงานแนะแนวการศกึ ษา

๒. จดั ระบบการแนะแนวทางวชิ าการและการแนะแนวทางวชิ าชพี ภายในสถานศกึ ษา

๓. ดาเนนิ การแนะแนวตามแผนงาน/โครงงาน
๔. ประสานความรว่ มมอื กบั ฝา่ ยวชิ าการและฝา่ ยบรหิ ารงานบคุ คลในการจดั แผนการเรยี น
การตดิ ตามผลการเรยี นของนกั เรยี น ตลอดจนนกั เรยี นทจ่ี บหลกั สตู รของโรงเรยี นไปแลว้
๕. ประสานงานกบั ฝา่ ยบรหิ ารงานบคุ คลในการตดิ ตามพฤตกิ รรมของนกั เรยี นทม่ี ปี ญั หา
จดั ทาประวตั ิ ระเบยี น บนั ทกึ พฤตกิ รรมและการแกไ้ ข
๖. วางแผนการดาเนินงานแนะแนวใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ โดยแบ่งงานแนะแนวเป็นแนะแนว
การศกึ ษาต่อ แนะแนวอาชพี งานกองทนุ เงนิ กยู้ มื เพอ่ื การศกึ ษา งานทนุ การศกึ ษา และ
การพฒั นาบคุ ลกิ ภาพ
๗. ประสานงานกบั หน่วยงานต่างๆ ทงั้ ในโรงเรยี นและนอกโรงเรยี นเพ่อื ใหง้ านแนะแนว
ดาเนินไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
๘. แต่งตงั้ คณะกรรมการดาเนินการพจิ ารณาคดั เลอื กนกั เรยี นผขู้ อรบั ทุนการศกึ ษา
๙. ตดิ ตามผลการเรยี นของนกั เรยี นทก่ี าลงั ศกึ ษาอยใู่ นโรงเรยี นและนกั เรยี นทจ่ี บการศกึ ษา
แลว้ ทาสถติ ไิ วท้ ห่ี อ้ งแนะแนวและแจง้ หน่วยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ ง ตลอดจนประชาสมั พนั ธใ์ หผ้ เู้ กย่ี วขอ้ งทราบ
๑๐.ใหข้ า่ วสารความรทู้ จ่ี าเป็นในดา้ นการศกึ ษา การประกอบอาชพี การปรบั ตนในสงั คม
และการพฒั นาบคุ ลกิ ภาพ
๑๑. จดั กจิ กรรมแก้ปญั หาหรอื กจิ กรรมพฒั นานกั เรยี น
๑๒. รว่ มมอื กบั ฝา่ ยวชิ าการ ฝา่ ยบรหิ ารงานบุคคล และงานทะเบยี น เพ่อื ชว่ ยนกั เรยี น
ในการเลอื กวชิ าเรยี น แผนการเรยี น และจดั นกั เรยี นเขา้ เรยี นในแผนการเรยี นต่างๆ
๑๓. ใหค้ าปรกึ ษานกั เรยี นเป็นรายบุคคลและรายกลมุ่ ตลอดจนรวบรวมขอ้ มลู ของนกั เรยี น
เป็นรายบุคคล ใหค้ าปรกึ ษาเพอ่ื ใหผ้ เู้ รยี นสามารถตดั สนิ ใจเลอื กวชิ าเรยี นและแผนการเรยี นไดด้ ว้ ย
ตนเอง
๑๔. ตดิ ตามผลการเรยี นและประเมนิ ผล พฒั นาการแต่ละดา้ นของผเู้ รยี น
๑๕. จดั หาและดาเนนิ การเร่อื งทนุ การศกึ ษา ทนุ อาหารกลางวนั และทุนสงเคราะห์
ใหแ้ ก่นกั เรยี น
๑๖. จดั ทาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผนภมู ิ ป้ายประกาศ ป้ายนเิ ทศ เอกสาร สงิ่ ตพี มิ พ์
เกย่ี วกบั การแนะแนว
๑๗. เสนอความรแู้ ละขอ้ มลู ต่างๆ ทน่ี กั เรยี นควรทราบ เช่น ขอ้ มลู เกย่ี วกบั การศกึ ษา
ไดแ้ ก่ หลกั สตู ร แผนการเรยี น เกณฑก์ ารจบหลกั สตู ร การวดั ผลประเมนิ ผล เกณฑก์ ารตดั สนิ ใจ
เลอื กแนวการศกึ ษาต่อระดบั อุดมศกึ ษา คณุ ค่าของวชิ าทเ่ี รยี น หลกั การเรยี นดี การเตรยี มตวั สอบ
๑๘. ดาเนินการรวบรวมขอ้ มลู ทงั้ ทางประวตั สิ ว่ นตวั และครอบครวั สภาพเศรษฐกจิ
ความสมั พนั ธภายในครอบครวั บุคลกิ ภาพ ความสนใจ โดยใชเ้ ครอ่ื งมอื และเทคนิคต่างๆ
เช่น การสมั ภาษณ์ การสงั เกต แบบทดสอบ แบบสอบถามฯลฯ แลว้ นาขอ้ มลู มาวเิ คราะห์ เพ่อื ใช้
เป็นประโยชน์ในการแนะแนวนกั เรยี น

๑๙. บรกิ ารแก่ผปู้ กครองทม่ี าปรกึ ษาเกย่ี วกบั ปญั หานกั เรยี น

๒๐. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๑๑ งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครวั ชุมชน องคก์ ร

หน่วยงานและสถาบนั อื่นท่ีจดั การศึกษา

๑. นางวรนุช ณรงคช์ วี พฒั น์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒. นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

มหี น้าที่

๑. วางแผนสารวจ คดั กรองนกั เรยี นทม่ี คี วามสามารถพเิ ศษดา้ นต่างๆ

๒. จดั ทาขอ้ มลู สารสนเทศ หน่วยงาน สถาบนั การศกึ ษาทจ่ี ะขอความรว่ มมอื

๓. ประสานงานกบั กลุ่มสาระการเรยี นรเู้ พ่อื ส่งเสรมิ นกั เรยี นเขา้ รว่ มกจิ กรรมทเ่ี กย่ี วกบั

ความสามารถพเิ ศษดา้ นต่างๆ ทงั้ ในระดบั เขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา ระดบั จงั หวดั ระดบั ภาค

และระดบั ประเทศ

๔.ประสานงานแหล่งวทิ ยาการ วทิ ยากรทอ้ งถน่ิ เพ่อื พฒั นานกั เรยี นทม่ี คี วามสามารถ

พเิ ศษตามกลุ่มสาระการเรยี นรู้

๕. วางแผนการประสานงานกบั สถาบนั การศกึ ษา สถานประกอบการ แหล่งวทิ ยาการใน

ชมุ ชน ทอ้ งถนิ่ เพอ่ื ขอความรว่ มมอื ในการพฒั นาวชิ าการ

๖. จดั แนวปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั การประสานงานขอความรว่ มมอื กบั สถาบนั การศกึ ษาอ่นื ๆ

๗. ดาเนินกจิ กรรมส่งเสรมิ ความเป็นเลศิ ของนกั เรยี น

๘. สรปุ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านเมอ่ื สน้ิ ภาคเรยี นและสน้ิ ปีการศกึ ษา

๙. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๑๒ งานการรบั นักเรียน

๑. นางวรนุช ณรงคช์ วี พฒั น์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒. นางจรยิ า สารสสั ดกี ุล ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ว่ ย

๓. นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

มีหน้าที่

๑. จดั ทาแผนงานและโครงการรบั นกั เรยี น

๒. ประสานงานการดาเนินการแบ่งเขตพน้ื ทบ่ี รกิ ารการศกึ ษารว่ มกนั กบั สถานศกึ ษาอ่นื

และเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

๓. กาหนดแผนการรบั นกั เรยี นของสถานศกึ ษา โดยประสานงานกบั เขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

๔. ดาเนินการรบั นกั เรยี นตามแผนทก่ี าหนด

๕. ประสานงานและรว่ มมอื กบั องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน ชุมชน ในการตดิ ตามช่วยเหลอื
นกั เรยี นทม่ี ปี ญั หาในการเขา้ เรยี น

๖. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๗. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๑๓ งานพฒั นาระบบและเครือข่ายข้อมลู สารสนเทศ

๑) นายดนัย ศริ ปิ ระภา ครชู านาญการ หวั หน้า

๒) นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

มีหน้าท่ี

๑. จดั ทาแผนงานและโครงการงานพฒั นาระบบเครอื ขา่ ยขอ้ มลู สารสนเทศ

๒. สารวจระบบและจดั ทาทะเบยี นเครอื ขา่ ย ขอ้ มลู สารสนเทศ
๓. จดั ทาและปรบั ปรงุ เวบ็ ไซตข์ องโรงเรยี นใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและเป็นปจั จุบนั

๔. พฒั นาบุคลากรใหม้ คี วามรู้ ความสามารถและทกั ษะในการปฏบิ ตั งิ าน

๕. จดั ระบบเครอื ข่ายขอ้ มลู สารสนเทศเชอ่ื มโยงกบั สถานศกึ ษาอ่นื ๆ เขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

และสานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน

๖. นาเสนอผลและเผยแพรข่ อ้ มลู สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร การบรกิ าร

และการประชาสมั พนั ธ์
๗. จดั ระบบฐานขอ้ มลู ของสถานศกึ ษาและปรบั ปรงุ ใหเ้ ป็นปจั จบุ นั

๘. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๙. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๑๔ งานห้องสมดุ

๑) นางประนอม ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นายธวชั เรอื งประโคน ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย
๓) นายฉนั ทเชษฐ์ ฤทธกิ ์ มลศลิ ป์ ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

มหี น้าที่

๑. วางแผนและจดั ทาแผนงาน โครงการจดั ซอ้ื จดั หาหนงั สอื สอ่ื ความรทู้ ท่ี นั สมยั มาบรกิ าร

แก่นกั เรยี นทกุ คน ทกุ กลุ่มสาระการเรยี นรใู้ หส้ อดคลอ้ งกบั การส่งเสรมิ การเรยี นรขู้ องสถานศกึ ษา

๒. วางแผนบรหิ ารจดั การหอ้ งสมดุ ใหเ้ หมาะสม ใหบ้ รกิ ารแก่นกั เรยี นและครอู ยา่ งเพยี งพอ

เชน่ มมี ุมสบื คน้ ทาง Internet การสบื คน้ หนงั สอื แบบ E-library

๓. ใหบ้ รกิ ารการคน้ ควา้ การยมื การคนื อยา่ งเป็นระบบและรวดเรว็

๔. จดั หนงั สอื ใหเ้ ป็นไปตามระบบงานหอ้ งสมดุ

๕. สารวจ จดั หาหนงั สอื เขา้ หอ้ งสมดุ ใหท้ นั สมยั ทนั เหตุการณ์และสอดคลอ้ งกบั การ

ส่งเสรมิ การเรยี นรขู้ องสถานศกึ ษา

๖. ควบคุม ดแู ล รกั ษา ตลอดจนการซ่อมบารงุ หนงั สอื และอุปกรณ์ต่างๆ

๗. จดั ระบบการใหบ้ รกิ ารแก่นกั เรยี น ผปู้ กครอง ชุมชน ทอ้ งถน่ิ อยา่ งเหมาะสมทนั สมยั

โดยนาเทคโนโลยสี ารสนเทศมาใชใ้ นการบรกิ าร

๘. นา ICT มาใชใ้ นการจดั ทาสถติ ิ ขอ้ มลู สารสนเทศต่างๆ เกย่ี วกบั งานการใหบ้ รกิ ารของ
หอ้ งสมดุ ใหเ้ ป็นปจั จบุ นั เพอ่ื นามาวเิ คราะห์ ปรบั ปรงุ และพฒั นางาน การใหบ้ รกิ ารมปี ระสทิ ธภิ าพยงิ่ ขน้ึ

๙. จดั บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ มในหอ้ งสมดุ ใหเ้ ออ้ื ต่อการสง่ เสรมิ การเรยี นรู้

ของนกั เรยี น

๑๐. จดั ทาระเบยี บ แนวปฏบิ ตั ใิ นการใชห้ อ้ งสมดุ

๑๑. จดั กจิ กรรมส่งเสรมิ รกั การอ่านและการเรยี นรู้

๑๒. จดั นิทรรศการวนั สาคญั

๑๓. เผยแพรข่ า่ วสารและประชาสมั พนั ธง์ านหอ้ งสมดุ

๑๔. ประสานงานกบั ชุมชนในการเผยแพรค่ วามรแู้ ละการใหบ้ รกิ ารสารสนเทศ

๑๕. ประสานงานกบั ครู นกั เรยี น ผปู้ กครองและบคุ คลในชมุ ชนเพ่อื ใหไ้ ดร้ คู้ วามตอ้ งการ

ของผใู้ ชบ้ รกิ าร

๑๖. พฒั นาแหลง่ เรยี นรใู้ นโรงเรยี นใหห้ ลากหลาย สวยงาม สามารถใชป้ ระโยชน์

ไดอ้ ยา่ งสงู สดุ

๑๗. เกบ็ สถติ กิ ารบรหิ ารงานหอ้ งสมดุ การใหบ้ รกิ ารดา้ นต่างๆ ประเมนิ ผล แลว้ จดั ทา

รายงานเสนอต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๑๘. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๑๕ งานกิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น

๑) นายอุทศิ ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นายธวชั เรอื งประโคน ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

๓) นายประจกั ษ์ สุภาวติ านนั ท์ ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ่วย

มหี น้าที่

๑. วางแผนเปิดวชิ าเรยี นและกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี นเพ่อื สนองนโยบายของโรงเรยี นและ

ความตอ้ งการ ศกั ยภาพ ความถนดั ความสามารถของผเู้ รยี นรว่ มกบั งานวชิ าการ

๒. บรหิ ารจดั การ การจดั การเรยี นการสอนกจิ กรรมชมุ นุม ลกู เสอื เนตรนารแี ละนกั ศกึ ษา

วชิ าทหาร

๓. ประสานกบั กลุ่มสาระการเรยี นรใู้ หส้ อนกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี นเพม่ิ เตมิ ในกรณที เ่ี หน็ ว่า

กลุ่มสาระการเรยี นรยู้ งั จดั วชิ าเรยี นไมส่ นองความเปลย่ี นแปลงทางสงั คมหรอื ความถนดั และความ

ตอ้ งการของผเู้ รยี น
๔. กากบั ควบคมุ การเรยี นการสอนกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี นใหเ้ ตม็ เวลาและบรรลุเป้าหมาย

ทว่ี างไว้
๕. รวบรวมสถติ ขิ อ้ มลู การจดั กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี นแต่ละกจิ กรรม รายงานให้ผอู้ านวยการ

โรงเรยี นทราบทุกเดอื น

๖. จดั ครเู ขา้ สอนแต่ละกจิ กรรม เพอ่ื ใหก้ ารจดั การเรยี นการสอนกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี นบรรลุ
เป้าหมาย

๗. จดั ทาปฏทิ นิ การสอน การวดั ผล การเขา้ ค่ายกจิ กรรมและการแสดงนิทรรศการ กจิ กรรม

พฒั นาผเู้ รยี นใหเ้ ป็นไปตามจดุ มงุ่ หมายของหลกั สตู ร

๘. ดาเนินการจดั กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี นใหเ้ ป็นไปตามระเบยี บ แนวปฏบิ ตั ใิ นการจดั กจิ กรรม

พฒั นาผเู้ รยี นของสถานศกึ ษา

๙. จดั ทาเอกสารการจดั กจิ กรรม ระเบยี บ แนวปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั การจดั กจิ กรรมในหลกั สตู ร

๑๐. ตดิ ตามการจดั กจิ กรรมนกั เรยี นใหส้ อดคลอ้ งกบั ปฏทิ นิ งานวดั ผล

๑๑. กากบั ตดิ ตามการประเมนิ ผลและการรายงานผลการจดั กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น

ทุกกจิ กรรม

๑๒. สรปุ ประเมนิ ผลและปรบั ปรุงพฒั นาการดาเนนิ การกจิ กรรมใหเ้ ป็นไปตามจดุ มงุ่ หมาย

ของหลกั สตู รทุกภาคเรยี น ทุกปีการศกึ ษา

๑๓. สรปุ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี นให้ผอู้ านวยการโรงเรยี นทราบ

๑๔. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒.๑๖ งานพฒั นาระบบการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษา

๑) นายวชิ ยั กรี ตมิ หาตม์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

๓) นางวรนุช ณรงคช์ วี พฒั น์ ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

๔) นายอุทศิ ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ว่ ย

๕) นางประนอม ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

มหี น้าท่ี

๑. จดั วางระบบโครงสรา้ งองคก์ รเพ่อื รองรบั การจดั ระบบประกนั คุณภาพ
๒. กาหนดผรู้ บั ผดิ ชอบตามเกณฑก์ ารประเมนิ เป้าหมายความสาเรจ็ ของสถานศกึ ษา

ตามมาตรฐานการศกึ ษาและตวั ชว้ี ดั ของโรงเรยี น สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา สานกั งาน

คณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน และสานกั งานรบั รองมาตรฐานและประเมนิ คุณภาพการศกึ ษา

(องคก์ ารมหาชน)

๓. วางแผนการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาตามระบบการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา
๔. จดั ทาเกณฑม์ าตรฐานการปฏบิ ตั งิ านของฝา่ ยบรหิ ารวชิ าการ ฝา่ ยบรหิ ารงานบุคคล
ฝา่ ยบรหิ ารงบประมาณ และฝา่ ยบรหิ ารทวั่ ไป

๕. จดั ทาแผนดาเนินงานและค่มู อื ปฏบิ ตั งิ านตามแนวทางทว่ี างไว้

๖. ตดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมนิ ผลภายใน ประเมนิ ทบทวนเพ่อื ปรบั ปรงุ พฒั นา

อยา่ งต่อเน่อื ง

๗. จดั ทารายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report) และรายงานประจาปี
(Annual Report) เสนอหน่วยงานตน้ สงั กดั หน่วยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งและสาธารณชน

๘. ประสานงานกบั เขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา เพอ่ื ประเมนิ คุณภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
ตามระบบประกนั คณุ ภาพการศกึ ษาภายในเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

๙. ประสานกบั สานักรบั รองมาตรฐานการศกึ ษาและประเมนิ คุณภาพการศกึ ษาในการ
ประเมนิ คุณภาพการศกึ ษา เพ่อื เป็นฐานในการพฒั นาอยา่ งเป็นระบบและต่อเน่อื ง

๑๐. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น
๑๑. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
๒.๑๗ งานพฒั นาและส่งเสริมศกั ยภาพนักเรยี น

หวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรทู้ กุ กลุม่ สาระการเรยี นรู้
มหี น้าท่ี

๑. สง่ เสรมิ ใหน้ กั เรยี นเขา้ รว่ มโครงการความสามารถพเิ ศษ ใหม้ โี อกาสเรยี นรหู้ ลกั สตู ร
พเิ ศษในระดบั สงู ขน้ึ หรอื ไดฝ้ ึกประสบการณ์ในการทางานระดบั มอื อาชพี กบั ผเู้ ชย่ี วชาญ

๒. สง่ เสรมิ และและสนบั สนุนใหน้ กั เรยี นเกดิ ความคดิ สรา้ งสรรค์ และแสดงออก
ซง่ึ ความคดิ สรา้ งสรรค์ ไดต้ ามธรรมชาตแิ ละเตม็ ศกั ยภาพ

๓. จดั ทาแผนงาน โครงการและปฏทิ นิ ปฏบิ ตั งิ านของงานสง่ เสรมิ ศกั ยภาพนกั เรยี น
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ และมธั ยมศกึ ษาตอนปลายของกลมุ่ สาระและดาเนนิ งานตามแผนงานทก่ี าหนด

๔. จดั ทาโครงการสนับสนุนคณุ ภาพทางวชิ าการ และพฒั นาศกั ยภาพนกั เรยี น
๕. รบั ผดิ ชอบโครงการจดั สอนเสรมิ สอนพเิ ศษแก่นกั เรยี น
๖. จดั ทดสอบความรู้ ความสามารถทางวชิ าการใหก้ บั นกั เรยี นเป็นระยะ ๆ
๗. ดาเนินการใด ๆ ทจ่ี ะเพมิ่ จานวนนกั เรยี น ในการสอบเขา้ สถาบนั อุดมศกึ ษา
. ๘. ดาเนินการใหน้ กั เรยี นระดบั ชนั้ ม. ๖ มคี วามพรอ้ มในการสอบเขา้ สถาบนั อุดมศกึ ษา
. ๙. จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (Flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม เพ่อื ลด
ขนั้ ตอนในการทางานทไ่ี มจ่ าเป็น และมงุ่ การบรกิ ารทด่ี ี
. ๑๐. สรปุ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านเสนอผอู้ านวยการโรงเรยี นก่อนปิดภาคเรยี น
. ๑๑. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
๒.๑๘ งานพฒั นาการเรียนการสอน

ครผู สู้ อนทุกคน
มีหน้าท่ี

๑. ศกึ ษาหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน พุทธศกั ราช ๒๕๕๑
หลกั สตู รสถานศกึ ษา พุทธศกั ราช ๒๕๕๑ หลกั สตู รกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ มาตรฐานการเรยี นรู้
กลุ่มสาระการเรยี นรอู้ ยา่ งละเอยี ด

๒. ศกึ ษาสาระการเรยี นรู้ ผลการเรยี นรทู้ ค่ี าดหวงั และคาอธบิ ายรายวชิ าในรายวชิ า
ทร่ี บั ผดิ ชอบ

๓. วางแผนการจดั การเรยี นรใู้ นรายวชิ าทต่ี นเองรบั ผดิ ชอบใหเ้ ป็นไปตามมาตรฐาน
ทก่ี าหนด โดยเน้นทกั ษะการคดิ คุณธรรมนาความรตู้ ามแนวหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
และใหม้ นี ิสยั รกั การอ่าน

๔. จดั ทาแผนการจดั การเรยี นรู้ อยา่ งน้อยภาคเรยี นละ ๑ รายวชิ า จาทาแผนการวดั ผล
ประเมนิ ผลใหค้ รบถว้ น สมบรู ณ์

๕. ออกแบบหน่วยจดั การเรยี นรู้ และแผนจดั การเรยี นรแู้ บบ Backward Designs
๖. จดั กระบวนการเรยี นรทู้ เ่ี น้นผเู้ รยี นเป็นสาคญั ตลอดจนใชเ้ ทคนิคกระบวนการจดั
การเรยี นรใู้ หม่ ๆ มาพฒั นากระบวนการเรยี นรแู้ ก่นกั เรยี นอยา่ งเหมาะสมตามศกั ยภาพของนกั เรยี น
๗. จดั สอนซอ่ มเสรมิ นกั เรยี นตามความเหมาะสมเป็นไปตามระเบยี บทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
๘. ส่งเสรมิ พฒั นาผเู้ รยี นใหส้ อดคลอ้ งกบั ศกั ยภาพของผเู้ รยี น โดยเฉพาะนกั เรยี นทม่ี ี
ความสามารถพเิ ศษ และกลุ่มนกั เรยี นทม่ี ปี ญั หาดา้ นการเรยี นรู้ (LD)
๙. จดั ระบบการวดั ผล เคร่อื งมอื วดั ผลใหถ้ กู ตอ้ งตามระเบยี บการวดั ประเมนิ ผลของ
สถานศกึ ษา โดยเน้นการประเมนิ ตามสภาพจรงิ
๑๐. ชแ้ี จงวธิ กี ารเรยี น การรบั ผดิ ชอบงานทม่ี อบหมาย การเกบ็ คะแนน การสอบวดั
ความรใู้ หน้ กั เรยี นไดท้ ราบเป็นแนวปฏบิ ตั ใิ นคาบแรกทส่ี อนทุกวชิ า
๑๑. ตรวจสอบรายชอ่ื นกั เรยี นใน ปพ.๕ ทุกครงั้ ทเ่ี ขา้ สอน

„ กรณีนกั เรยี นขาดเรยี นใหส้ อบถามหาเหตุผล
„ กรณนี กั เรยี นขาดเรยี นบ่อยๆ ใหว้ ่ากลา่ วตกั เตอื นและแจง้ ขอ้ มลู ให้รองผอู้ านวยการ
ฝา่ ยวชิ าการทราบ
„ กรณีนกั เรยี นหมดสทิ ธสิ ์ อบหรอื สง่ งานไมค่ รบ ใหเ้ ตอื นหรอื ทาขอ้ ตกลง
สอนซ่อมเสรมิ หรอื มอบหมายงานพเิ ศษใหท้ าเพมิ่ เตมิ หรอื ใหค้ น้ ควา้ รายงาน ไมค่ วรตดั สทิ ธนิ ์ กั เรยี น
หรอื ใหน้ กั เรยี นตดิ ร ทนั ที ควรหาวธิ กี ารทเ่ี หมาะสมในการแกป้ ญั หา ทงั้ น้ีเพอ่ื ลดการตดิ ๐ ร มส
๑๒. ตรวจผลงาน ชน้ิ งาน สมดุ จดงานนกั เรยี นอยา่ งสม่าเสมอ และแจง้ ผลคะแนน
แก่นกั เรยี น พรอ้ มกรอกลงใน ปพ.๕ และโปรแกรม Student ตามทโ่ี รงเรยี นกาหนด
๑๓. พฒั นายกระดบั ผลสมั ฤทธทิ ์ างการเรยี นของผเู้ รยี นทร่ี บั ผดิ ชอบ
๑๔. จดั ทาคะแนนและส่งคะแนนแก่งานวดั ผลผา่ นโปรแกรม Student
๑๕. ตดิ ตามผลการเรยี นของนกั เรยี นและรบั ผดิ ชอบในการแกไ้ ขผลการเรยี น
ของนกั เรยี น ทไ่ี มผ่ ่านการประเมนิ ตามระเบยี บการวดั ผลประเมนิ ผลของสถานศกึ ษา
๑๖. ใชก้ ระบวนการวจิ ยั ในการพฒั นาและแกไ้ ขปญั หาในการจดั การเรยี นรู้
อยา่ งเป็นระบบ
๑๗. ใชส้ ่อื การเรยี นรู้ แหล่งเรยี นรู้ วทิ ยากร ภูมปิ ญั ญาทอ้ งถนิ่ อยา่ งเหมาะสม

๑๘. รบั ผดิ ชอบการเขา้ สอนเตม็ เวลา รวมทงั้ การเขา้ สอนแทนตามทโ่ี รงเรยี นมอบหมาย

๑๙. ควบคุม ดแู ลนกั เรยี นใหเ้ ป็นระเบยี บเรยี บรอ้ ยในหอ้ งทก่ี าลงั สอน รวมทงั้ การอบรม

วนิ ยั กริ ยิ ามารยาท ขนบธรรมเนยี มประเพณอี นั ดงี ามแก่นกั เรยี นอยา่ งสม่าเสมอ
๒๐. ตดิ ตาม ชว่ ยเหลอื นกั เรยี น แกไ้ ขปญั หาการเรยี นในรายวชิ าทต่ี นสอนจนผ่าน

ทุกคน

๒๑. ทาหน้าทเ่ี ป็นครแู นะแนวตามระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรยี นของโรงเรยี น

ใชค้ ุณธรรม เมตตาธรรม จรรยาบรรณของครใู นการอบรมสงั่ สอนนกั เรยี น

๒๒. วางตวั เป็นแบบอยา่ งทด่ี ี เหมาะสมในดา้ นความประพฤติ กริ ยิ ามารยาท วาจา

การแต่งกาย การรกั ษาความสะอาด เป็นผมู้ คี วามสุภาพเรยี บรอ้ ย
๒๓. จดั ทาแฟ้มสะสมงานส่วนตวั (SAR) เพอ่ื ประกอบการรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน

ในทุกภารกจิ โดยสรปุ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านเม่อื สน้ิ ภาคเรยี นและสน้ิ ปีการศกึ ษา

๒๔. รกั ษาชอ่ื เสยี งของโรงเรยี นและวชิ าชพี ครู

๒๕. รายงานผลการปฏบิ ตั กิ ารสอน และผลการปฏบิ ตั งิ านอ่นื ให้ผอู้ านวยการโรงเรยี น

ทราบทุกสน้ิ ภาคเรยี น

๒๖. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓. กล่มุ งานบริหารงานบคุ คล

๓.๑ รกั ษาการรองผอู้ านวยการกล่มุ งานบริหารงานบคุ คล

นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ

มหี น้าท่ี

๑. เป็นทป่ี รกึ ษาของผอู้ านวยการเกย่ี วกบั การบรหิ ารงานบคุ คลของโรงเรยี น
๒. เป็นประธานคณะกรรมการบรหิ ารงานฝา่ ยบุคคล
๓. กาหนดแผนงาน โครงการพฒั นางานฝา่ ยบรหิ ารบคุ คล
๔. อานวยการปฏบิ ตั งิ านฝา่ ยบุคคลใหเ้ ป็นไปตามแผนงานทก่ี าหนด
๕. ควบคุม ดแู ล นเิ ทศ กากบั ตดิ ตาม และสนบั สนุนการปฏบิ ตั งิ านของบุคลากรฝา่ ย

บรหิ ารบุคคลใหป้ ฏบิ ตั งิ านในหน้าทใ่ี หม้ ปี ระสทิ ธภิ าพเกดิ ประสทิ ธผิ ล
๖. พฒั นางานฝา่ ยบคุ คลอยา่ งเป็นระบบและต่อเน่อื ง

๗. สรปุ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านเสนอผอู้ านวยการโรงเรยี นก่อนปิดภาคเรยี น

ทกุ ภาคเรยี น

๘. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๒ งานสานักงาน ฝ่ายบริหารงานบคุ คล

๑) นางจนิ ตนา วริ ยิ โพธผิ ล ครชู านาญการ หวั หน้า

๒) นายประจกั ษ์ สุภาวติ านนั ท์ ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ่วย

มหี น้าที่
๑. ดแู ลงานธุรการ งานสารบรรณ ของฝา่ ยบรหิ ารงานบุคคล
๒. ประสานงานกบั หน่วยงานในฝา่ ยบรหิ ารงานบุคคลเกย่ี วกบั การแจง้ ขา่ วสารงาน

ดา้ นบคุ คล
๓. ประสานงานกบั ฝา่ ยบรหิ ารวชิ าการ ฝา่ ยบรหิ ารประมาณ และฝา่ ยบรหิ ารทวั่ ไป

ในกรณที ม่ี งี านทต่ี อ้ งเกย่ี วขอ้ ง เพอ่ื ใหง้ านเกดิ ประสทิ ธภิ าพ
๔. เผยแพรข่ อ้ มลู ขา่ วสารฝา่ ยบรหิ ารงานบุคคลใหแ้ ก่นกั เรยี น ครู ผปู้ กครอง

และชมุ ชน
๕. ตดิ ตาม รวบรวม และจดั ทารายงานผลการปฏบิ ตั งิ านฝา่ ยบรหิ ารงานบคุ คล

๖. ชแ้ี จง และอานวยความสะดวกแก่ผปู้ กครองและชุมชน

๗. จดั ระบบ และดแู ลสานกั งานกลมุ่ บรกิ ารงานบุคคลใหอ้ ยใู่ นสภาพเรยี บรอ้ ย ใหบ้ รกิ าร

ไดส้ ะดวกและรวดเรว็

๘. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๓ งานวางแผนอตั รากาลงั และการกาหนดตาแหน่ง

๑) นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางจนิ ตนา วริ ยิ โพธผิ ล ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

มหี น้าที่

๑. การวเิ คราะหแ์ ละวางแผนอตั รากาลงั คน

๒. การกาหนดตาแหน่ง

๓. การขอเล่อื นตาแหน่ง และวทิ ยฐานะขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา

๔. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๕. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๔ งานสรรหา บรรจุ แต่งตงั้ ย้าย ลา และการออกจากราชการ

นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ

มีหน้าท่ี

๑. สรรหาเพอ่ื บรรจบุ คุ คลเขา้ รบั ราชการเป็นขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา

ในสถานศกึ ษากรณไี ดร้ บั มอบอานาจจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

๒. การจา้ งลกู จา้ งประจาและลกู จา้ งชวั่ คราว

๓. การแต่งตงั้ ยา้ ย โอน และการลาออกจากราชการของขา้ ราชการครแู ละบุคลากร

ทางการศกึ ษา

๔. การบรรจกุ ลบั เขา้ รบั ราชการ

๕. ดาเนินการเรอ่ื งรกั ษาราชการแทนและรกั ษาการในตาแหน่ง

๖. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๗. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๕ งานทะเบยี นประวตั ิและบาเหน็จความชอบ

นางจนิ ตนา วริ ยิ โพธผิ ล ครชู านาญการ

มหี น้าที่

๑. จดั ทา และเกบ็ รกั ษาทะเบยี นประวตั ขิ า้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา

และลกู จา้ งประจา ลกู จา้ งชวั่ คราว

๒. การแกไ้ ข วนั เดอื น ปีเกดิ ของขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาและลกู จา้ ง

๓. ดาเนินการเกย่ี วกบั เรอ่ื งเคร่อื งราชอสิ รยิ าภรณ์

๔. การขอมบี ตั รประจาตวั เจา้ หน้าทข่ี องรฐั

๕. การเลอ่ื นขนั้ เงนิ เดอื นขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา

๖. การเพม่ิ คา่ จา้ งลกู จา้ งประจาและลกู จา้ งชวั่ คราว

๗. การจดั ทาบญั ชถี อื จา่ ยเงนิ เดอื นตามทก่ี ระทรวงการคลงั กาหนด

๘. การเบกิ จา่ ยเงนิ วทิ ยฐานะและคา่ ตอบแทนอ่นื ตามทก่ี ระทรวงการคลงั กาหนด

๙. จดั ทาและปรบั ปรงุ ฐานขอ้ มลู ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ลกู จา้ งประจา

และลกู จา้ งชวั่ คราวตามโปรแกรมระบบบรหิ ารสถานศกึ ษา

๑๐. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๑๑. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๖ งานวินัย และการรกั ษาวินัย

นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ

มีหน้าท่ี

๑. จดั ทาแผนงาน และโครงการงานวนิ ยั และการรกั ษาวนิ ัย

๒. ดาเนินการทางวนิ ยั กรณคี วามผดิ วนิ ยั ไม่รา้ ยแรง

๓. ดาเนินการทางวนิ ยั กรณคี วามผดิ วนิ ยั รา้ ยแรง

๔. การอุทธรณ์

๕. การรอ้ งทุกข์
๖. เสรมิ สรา้ งและการป้องกนั การกระทาผดิ วนิ ยั

๗. การออกจากราชการ

๘. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๙. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๗ งานพฒั นาบคุ ลากร และเสริมสรา้ งประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการ

๑) นางจนิ ตนา วริ ยิ โพธผิ ล ครชู านาญการ หวั หน้า

๒) นางอาพร สุเรรมั ย์ ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

มีหน้าที่

๑. จดั ทาแผนงาน และโครงการงานพฒั นาบุคลากรและเสรมิ สรา้ งประสทิ ธภิ าพการ

ปฏบิ ตั ริ าชการ

๒. การพฒั นาองคก์ รใหเ้ ป็นองคก์ รเขม้ แขง็

๓. การพฒั นาขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาก่อนมอบหมายการปฏบิ ตั หิ น้าท่ี

๔. การพฒั นาขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา การพฒั นาระหว่างปฏบิ ตั หิ น้าท่ี

ราชการ

๕. การพฒั นาขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาก่อนเลอ่ื นตาแหน่ง (ม.๘๐)

๖. การพฒั นาขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษากรณไี มผ่ า่ นการประเมนิ วทิ ยฐานะ

๗. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๘. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๘ งานส่งเสริมกิจการนักเรยี น

๑. นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒. นางอาพร สเุ รรมั ย์ ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

๓. นายประจกั ษ์ สุภาวติ านนั ท์ ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ่วย

๔. ครทู ป่ี รกึ ษาทกุ คน ผชู้ ว่ ย

มีหน้าท่ี

๑. จดั ทาแผนงาน และโครงการงานสง่ เสรมิ กจิ กรรมนกั เรยี น

๒. วางแผนกาหนดแนวทางการส่งเสรมิ การจดั กจิ กรรมนกั เรยี นของสถานศกึ ษา

โดยสนบั สนุนใหน้ กั เรยี นไดม้ สี ว่ นรว่ มในการวางแผน

๓. การจดั กจิ กรรมนกั เรยี นและส่งเสรมิ สนับสนุนใหน้ กั เรยี นไดม้ สี ว่ นรว่ มในการจดั

กจิ กรรมอยา่ งหลากหลายตามความถนดั และความสนใจของนกั เรยี น

๔. การจดั กจิ กรรมใหผ้ เู้ รยี นไดเ้ รยี นรจู้ ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิ ตั ใิ หท้ าได้
คดิ เป็น ทาเป็น รกั การอ่านและเกดิ การใฝร่ อู้ ยา่ งต่อเน่ือง

๕. ดแู ล กากบั ตดิ ตามการจดั กจิ กรรมต่างๆ ภายในสถานศกึ ษาทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั ประเพณี

ศาสนา และวนั สาคญั ของชาติ

๖. ประสานงานกบั หน่วยงานภายนอกสถานศกึ ษาในการจดั กจิ กรรมรณรงค์ กจิ กรรม

การประกวด แขง่ ขนั กจิ กรรมการอบรม สมั มนาทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั นกั เรยี น

๗. จดั ทาสรปุ และประเมนิ ผล เพอ่ื ปรบั ปรงุ แกไ้ ขการสง่ เสรมิ กจิ การนกั เรยี น

๘. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๙. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๙ งานระบบดแู ลช่วยเหลือนักเรียน

๑) นางอาพร สเุ รรมั ย์ ครชู านาญการ หวั หน้า

๒) ครทู ป่ี รกึ ษาทุกคน ผชู้ ่วย

มหี น้าท่ี

๑. จดั ทาแผนงาน และโครงการงานระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรยี น

๒. งานประสานความรว่ มมอื กบั บุคลากรทเ่ี กย่ี วขอ้ งซง่ึ มบี ทบาทหน้าทใ่ี นการดแู ล

ชว่ ยเหลอื นกั เรยี น

๓. พฒั นาระบบจดั เกบ็ ขอ้ มลู ทท่ี นั สมยั ทนั เหตุการณ์และเรยี กใชข้ อ้ มลู ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็
๔. พฒั นากระบวนการป้องกนั / ชว่ ยเหลอื นกั เรยี นไดอ้ ยา่ งมคี ุณภาพ และเกดิ

ผลสมั ฤทธทิ ์ ด่ี ี

๕. พฒั นาครู และผเู้ กย่ี วขอ้ งใหม้ คี วามรู้ ความสามารถในการสรา้ งระบบดแู ล

ชว่ ยเหลอื นกั เรยี นไดอ้ ย่างสมบรู ณ์

๖. พฒั นาบคุ คลทเ่ี กย่ี วขอ้ งใหเ้ หน็ ความสาคญั ของงานระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรยี น

เพ่อื ใหเ้ กดิ ความรว่ มมอื รว่ มใจทจ่ี ะชว่ ยเหลอื นกั เรยี นทุกคน

๗. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๘. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๑๐ งานส่งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรมนักเรียน

๑. นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒. นางอาพร สเุ รรมั ย์ ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

๓. นายประจกั ษ์ สภุ าวติ านนั ท์ ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ว่ ย

๔. ครทู ป่ี รกึ ษาทกุ คน ผชู้ ว่ ย

มหี น้าที่

๑. จดั ทาแผนงาน/โครงการงานสง่ เสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรมนกั เรยี น

๒. การจดั กจิ กรรมส่งเสรมิ พฒั นาความประพฤตแิ ละระเบยี บวนิ ยั ของนกั เรยี นใน

สถานศกึ ษา เชน่ การตรงต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเขา้ แถว การแสดงความเคารพ

การปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บขอ้ บงั คบั และแนวปฏบิ ตั ขิ องโรงเรยี น

๓. จดั กจิ กรรมส่งเสรมิ และพฒั นาดา้ นคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ๘ ประเภท คอื
๑) รกั ชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์ ๒) ซ่อื สตั ยส์ ุจรติ ๓) มวี นิ ยั ๔) ใฝเ่ รยี นรู้ ๕) อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง ๖) มงุ่ มนั่

ในการทางาน ๗) รกั ความเป็นไทย ๘) มจี ติ สาธารณะ

๔. การจดั กจิ กรรมส่งเสรมิ การพฒั นาการใชเ้ วลาว่างใหเ้ ป็นประโยชน์ในดา้ น

การศกึ ษาหาความรโู้ ดยจดั บรรยายในโรงเรยี น

๕. จดั อบรมประจาวนั หน้าเสาธง ประชุมระดบั /คณะ สวดมนตไ์ หวพ้ ระ อบรมดว้ ย

วธิ กี ารและกจิ กรรมต่างๆ กนั เรอ่ื งชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์ วธิ กี ารเรยี น ศลี ธรรม จรรยา

มารยาท และวฒั นธรรมประเพณี กจิ กรรมส่งเสรมิ การเทดิ ทนู สถาบนั ชาติ ศาสนา

พระมหากษตั รยิ ์

๖. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๗. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๑๑ งานส่งเสริมประชาธิปไตย

๑. นางอาพร สเุ รรมั ย์ ครชู านาญการ หวั หน้า

๒. นางจนิ ตนา วริ ยิ โพธผิ ล ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

๓. นายประจกั ษ์ สภุ าวติ านันท์ ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ่วย

มหี น้าท่ี

๑. จดั ทาแผนงาน และโครงการส่งเสรมิ ศกั ยภาพนักเรยี นทกุ ดา้ นตามระบอบ

ประชาธปิ ไตย

๒. จดั โครงการ / กจิ กรรม เพอ่ื พฒั นาศกั ยภาพของนกั เรยี นเกย่ี วกบั เรอ่ื ง

ประชาธปิ ไตย ไดแ้ ก่ การรณรงคก์ ารเลอื กตงั้ การเผยแพรค่ วามรเู้ กย่ี วกบั พรรคการเมอื ง เป็นตน้

๓. จดั ใหม้ กี ารเลอื กตงั้ คณะกรรมการนกั เรยี นและประธานนกั เรยี นเป็นประจาทุกปี

การศกึ ษา

๔. กากบั ดแู ลคณะกรรมการนกั เรยี นใหจ้ ดั ทาโครงการ / กจิ กรรมทส่ี ่งเสรมิ ความ

เป็นประชาธปิ ไตย

๕. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๖. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๑๒ งานครทู ี่ปรึกษา

๑. นายฉนั ทเชษฐ์ ฤทธกิ ์ มลศลิ ป์ ครชู านาญการ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๑/๑

๒. นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๑/๑

๓. นางสาวนุชนาถ โพธจิ ์ นั ดี พนกั งานราชการ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๑/๒

๔. นางสาวมนิ ลดา จาลองนาค ครอู ตั ราจา้ ง ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๑/๒

๕. นางโศภสิ แปลนดี ครชู านาญการพเิ ศษ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๒/๑

๖. นางสกุ ญั ญา โฉดโคกสงู ครชู านาญการพเิ ศษ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๒/๑
๗. นางมณรี ตั น์ แสงปกั ครชู านาญการพเิ ศษ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๒/๒

๘. นายประจกั ษ์ สุภาวติ านันท์ ครอู ตั ราจา้ ง ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๒/๒

๙. นายธวชั เรอื งประโคน ครชู านาญการ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๓/๑

๑๐. นางสาวพสั ตราภรณ์ สมบรู ณ์ ครอู ตั ราจา้ ง ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๓/๑

๑๑. นางปณาลี คามณี ครชู านาญการ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๓/๒

๑๒. นายดนยั ศริ ปิ ระภา ครชู านาญการ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๓/๒

๑๓. นางสาวอานวย คาสงคราม ครชู านาญการพเิ ศษ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๔/๑

๑๔. นางรชั ดาภรณ์ ทาสวน ครชู านาญการพเิ ศษ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๔/๒

๑๕. นางอาพร สุเรรมั ย์ ครชู านาญการ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๕/๑

๑๖. นางจนิ ตนา วริ ยิ โพธผิ ล ครชู านาญการ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๕/๒

๑๗. นางจรยิ า สารสสั ดกี ุล ครชู านาญการพเิ ศษ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๖/๑

๑๘. นางประนอม ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นชนั้ ม. ๖/๒

มหี น้าที่

๑. เป็นทป่ี รกึ ษาของนกั เรยี นในดา้ นการเรยี นและดา้ นความประพฤติ

๒. เอาใจใสน่ กั เรยี นในชนั้ เรยี นทงั้ เรอ่ื งการเรยี น การเขา้ เรยี น ความตงั้ ใจเรยี น
ความเป็นอยู่ ทกุ ขส์ ุข การแต่งกาย ระเบยี บต่างๆ ตลอดจนสุขภาพ ตดิ ตามแกไ้ ขปญั หา

ในดา้ นการเรยี นใหม้ ผี ลการเรยี นดขี น้ึ

๓. ควบคุมดแู ลการเขา้ แถวเคารพธงชาติ สวดมนตไ์ หวพ้ ระ กจิ กรรมอ่นื ๆ หน้าเสาธง

ตลอดจนการควบคุมนกั เรยี นของตนในหอ้ งประชุมหรอื สถานทใ่ี ดทม่ี กี ารจดั กจิ กรรม

๔. ตรวจสอบจานวนผมู้ าเรยี นและรายชอ่ื ผขู้ าดเรยี น แลว้ บนั ทกึ ในสมดุ บนั ทกึ ประจาวนั

๕. ปฏบิ ตั ติ นใกลช้ ดิ ใหเ้ ป็นทไ่ี วว้ างใจของนกั เรยี น ควบคุมนกั เรยี นใหป้ ระพฤตปิ ฏบิ ตั ิ

อยใู่ นวนิ ยั และขอ้ บงั คบั ต่างๆ ไดอ้ ยา่ งจรงิ จงั

๖. ตรวจตรา ตดิ ตาม และมอบหมายใหน้ กั เรยี นรกั ษาความสะอาดของหอ้ งเรยี น

และรกั ษาพสั ดุเครอ่ื งใชป้ ระจาหอ้ งเรยี นของตน ทงั้ ในและนอกเวลาเรยี น

๗. ระงบั เหตุ สอบสวน ตกั เตอื น อบรม และลงโทษนกั เรยี นตามระเบยี บ เมอ่ื พบเหน็

นกั เรยี นกาลงั ประพฤตไิ มเ่ หมาะสม และในขณะเดยี วกนั ตอ้ งยกยอ่ งชมเชย ผปู้ ระพฤตดิ ี
๘. ทางานเอกสารประจาชนั้ ใหเ้ ป็นปจั จบุ นั และนาส่งตามกาหนดนดั ของฝา่ ยต่างๆ เช่น

จานวนผมู้ าเรยี นและช่อื ผขู้ าดเรยี นรายวนั สมดุ บนั ทกึ รายวนั ขอ้ มลู หลกั ฐานหรอื การขอความ
รว่ มมอื ใดๆ สาหรบั ตดิ ต่อผปู้ กครอง เพอ่ื แกไ้ ขปญั หา ความประพฤตขิ องนกั เรยี น
๙. ตดิ ตามการมาเรยี น โดยแจง้ ผปู้ กครองและสานกั งานฝา่ ยบรหิ ารงานบุคคล รวบรวม

หลกั ฐานการขาดเรยี นเกนิ ๓ วนั เสนอผอู้ านวยการ

๑๐. ตรวจสมดุ บนั ทกึ ประจาวนั และดาเนินการตดิ ตามนกั เรยี นทผ่ี สู้ อนบนั ทกึ ไว้ แลว้

พจิ ารณาโทษตามทเ่ี หน็ สมควร

๑๑. ตดิ ตามดแู ลนกั เรยี นดา้ นกจิ กรรมนกั เรยี น ใหน้ กั เรยี นเขา้ รว่ มกจิ กรรมตามเทศกาล

วนั สาคญั รว่ มกจิ กรรมการอยคู่ า่ ย การไปทศั นศกึ ษา การจดั นิทรรศการแสดง ผลงาน การรว่ ม

กจิ กรรมการกุศล

๑๒. ประพฤตติ นเป็นแบบอยา่ งทด่ี แี ก่นกั เรยี น

๑๓. อบรม ตกั เตอื นใหข้ อ้ คดิ ทด่ี แี ก่นกั เรยี น และบนั ทกึ สง่ โรงเรยี น (ในคาบโฮมรมู )

๑๔. ประสานงานกบั อาจารยป์ ระจาวชิ า หวั หน้าคณะและผปู้ กครองเพอ่ื สง่ เสรมิ หรอื แกไ้ ข

พฤตกิ รรมต่างๆ

๑๕. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๓.๑๓ งานป้ องกนั และแก้ไขปัญหา ส่ิงเสพติด เอดส์ และอบายมขุ

๑) นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นายประจกั ษ์ สภุ าวติ านันท์ ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ่วย

มีหน้าท่ี

๑. จดั ทาแผนงาน และโครงการงานป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาสง่ิ เสพตดิ เอดส์ และ

อบายมขุ
๒. ดแู ล กากบั ตดิ ตาม การดาเนินงานรณรงคป์ ้องกนั และแกไ้ ขปญั หาสารเสพตดิ เอดส์

และอบายมขุ ในโรงเรยี น
๓. จดั กจิ กรรมรณรงค์ ป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาสารเสพตดิ เอดส์ และอบายมขุ

๔. ดแู ลกจิ กรรม และคณะกรรมการ และโครงการ To Be Number One ของโรงเรยี น
๕. ประสานงานกบั ผปู้ กครอง ชุมชน องคก์ รภาครฐั และเอกชนในการป้องปราม สาร

เสพตดิ เอดส์ และอบายมขุ ในโรงเรยี น
๖. รวบรวมขอ้ มลู สภาพปญั หา ตดิ ตามรายงานผลเป็นรายกรณี รายภาคเรยี น และราย

ปีการศกึ ษา

๗. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๘. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมา

๓.๑๔ งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

๑. นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒. นางอาพร สเุ รรมั ย์ ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

๓. นายประจกั ษ์ สภุ าวติ านันท์ ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ว่ ย

มหี น้าที่

๑. จดั ทาแผนงาน และโครงการงานวจิ ยั และความประพฤตนิ กั เรยี น

๒. วางแผนและจดั ใหม้ กี ารรวบรวมขอ้ มลู สถติ เิ กย่ี วกบั ผปู้ กครอง จดั ระบบการจดั ทา

แบบบนั ทกึ ต่างๆ ทใ่ี ชใ้ นงานวนิ ยั และความประพฤตนิ กั เรยี น
๓. วเิ คราะห์ วจิ ยั ปญั หา และสาเหตุอนั เป็นทม่ี าของความประพฤตทิ ไ่ี มพ่ งึ ประสงคข์ อง

นกั เรยี นแลว้ ประสานงานแก้ไข

๔. กาหนดมาตรการ และวธิ กี ารเพ่อื การแกไ้ ข ความประพฤติ และระเบยี บวนิ ยั ของ

นกั เรยี น และบุคคลเกย่ี วกบั การแกไ้ ขความประพฤติ และระเบยี บวนิ ัยของนกั เรยี น

๕. ขอความรว่ มมอื หรอื ใหค้ วามรว่ มมอื แก่หน่วยราชการ รฐั วสิ าหกจิ ธุรกจิ เอกชน และ

บคุ คลเกย่ี วกบั การแกไ้ ขความประพฤติ และระเบยี บวนิ ัยของนกั เรยี น

๖. ดาเนินงานใหม้ าตรการ และวธิ กี ารในการแกไ้ ขความประพฤตแิ ละระเบยี บวนิ ยั ของ

นกั เรยี น มผี ลบงั คบั ใชอ้ ยา่ งแทจ้ รงิ และเป็นไปดว้ ยความยตุ ธิ รรม
๗. วางแผน ควบคุม และแกป้ ญั หาการมาโรงเรยี นสายของนกั เรยี น
๘. ประสานกบั ผปู้ กครอง ครทู ป่ี รกึ ษา อาจารยแ์ นะแนวในการแกป้ ญั หานกั เรยี น

๙. ตดิ ตาม ดแู ลใหค้ รผู สู้ อนช่วยดาเนินการแกไ้ ขพฤตกิ รรมและการรกั ษาระเบยี บวนิ ัยใน

หอ้ งเรยี น เช่น ก่อนและหลงั การสอน ใหค้ รตู รวจสอบความเป็นระเบยี บเรยี บรอ้ ยของหอ้ งเรยี น

ใหน้ กั เรยี นรบั ผดิ ชอบความสะอาด และดแู ลโต๊ะเกา้ อใ้ี นเขตของตน มกี ารตรวจรายชอ่ื เรยี กช่อื

ผเู้ ขา้ เรยี น ทาโทษผเู้ ขา้ หอ้ งชา้ สารวจวสั ดุ อุปกรณ์การเรยี น ตดิ ตามผขู้ าดหายระหวา่ งชวั่ โมง

เรยี นของตน

๑๐. ตดิ ตามการดาเนนิ งานแกไ้ ขพฤตกิ รรมความประพฤตแิ ละการปฏบิ ตั ทิ ไ่ี มเ่ หมาะสม

โดยใชแ้ บบบนั ทกึ พฤตกิ รรม ตดิ ตามใหม้ กี ารแกไ้ ขพฤตกิ รรม ความประพฤตทิ น่ี กั เรยี นไดใ้ ห้

สญั ญาไว้ การรวบรวมแบบบนั ทกึ พฤตกิ รรม

๑๑. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๑๒. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔. กล่มุ งานบริหารทวั่ ไป

๔.๑ รกั ษาการรองผอู้ านวยการกล่มุ งานบริหารทวั่ ไป

นายอุทศิ ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ

มีหน้าท่ี

๑. เป็นทป่ี รกึ ษาผอู้ านวยการโรงเรยี นดา้ นงานกล่มุ บรหิ ารทวั่ ไป

๒. เป็นกรรมการบรหิ ารโรงเรยี น
๓. สารวจปญั หา ความตอ้ งการจาเป็น อุปสรรค แนวทางปรบั ปรงุ แกไ้ ข เพ่อื พฒั นางาน
ในฝา่ ยบรหิ ารทวั่ ไป

๔. พจิ ารณา สรรหาบคุ ลากรทม่ี ศี กั ยภาพและมคี ณุ ลกั ษณะเหมาะสมปฏบิ ตั หิ น้าท่ี
ฝา่ ยบรหิ ารทวั่ ไป

๕. วางแผนเพอ่ื พฒั นางานดา้ นบรหิ ารทวั ่ ไปใหเ้ กดิ ประโยชนแ์ กน่ กั เรยี นและโรงเรยี นเป็นสาคญั

๖. กาหนดนโยบาย และยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การดา้ นอาคารสถานท่ี

ระบบยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นากากบั ใหด้ าเนินงานอยา่ งประกนั คุณภาพ

๗. ควบคุม ดแู ลสานกั งานกลุ่มบรหิ ารทวั่ ไป งานธุรการ ดแู ลงานสงิ่ แวดลอ้ ม

งานสวสั ดกิ ารงานประชาสมั พนั ธย์ านพาหนะและบรกิ ารสาธารณะ งานสมั พนั ธช์ ุมชน งานโภชนาการ

งานอนามยั โรงเรยี น งานโสตทศั นศกึ ษา

๘. จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (Flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม

เพ่อื ลดขนั้ ตอนในการทางาน และมงุ่ การบรกิ ารทด่ี ี

๙. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๒ งานธรุ การ

๑) นางโศภสิ แปลนดี ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางสาวอจั ฉราพร โพธจิ ์ นั ดี ครธู ุรการ ผชู้ ว่ ย

มีหน้าท่ี

๑. วางแผนดาเนนิ การดา้ นธรุ การ

๒. กาหนดบคุ ลากรรบั ผดิ ชอบในงานธุรการ

๓. จดั หาอุปกรณ์และสงิ่ อานวยความสะดวกในการปฏบิ ตั งิ าน

๔. รบั -สง่ ลงทะเบยี น แยกประเภทหนงั สอื ราชการและเอกสารใหห้ น่วยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ ง

๕. ควบคมุ และปฏบิ ตั งิ านเกย่ี วกบั การเกบ็ เอกสาร การตดิ ตามเรอ่ื งราว เอกสาร

หลกั ฐาน คดั ลอกลงรายการต่างๆ

๖. รา่ งหนงั สอื โตต้ อบ ทาบนั ทกึ ยอ่ เรอ่ื ง สรปุ ความเหน็ และตรวจสอบความถกู ตอ้ ง

ของเอกสาร หลกั ฐานและจดั พมิ พเ์ อกสารดงั กลา่ ว

๗.รวบรวมและจดั ทาบนั ทกึ เกย่ี วกบั เอกสาร หลกั ฐาน หรอื ระเบยี บราชการ

สง่ ใหผ้ เู้ กย่ี วขอ้ งทราบและบนั ทกึ สงิ่ ทไ่ี ดป้ ฏบิ ตั ิ

๘. ตดิ ตาม รวบรวม และจดั ทารายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน

๙. ตดิ ตามและประสานงานทางดา้ นเอกสารกบั หน่วยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ ง

๑๐. ชแ้ี จงและอานวยความสะดวกแก่ผมู้ าตดิ ต่อ

๑๑. จดั ระบบการเกบ็ รกั ษาหนงั สอื ราชการเป็นหมวดหมู่ และการทาลายหนงั สอื ราชการ

ใหเ้ ป็นไปตามระเบยี บงานสารบรรณ

๑๒. ใหบ้ รกิ ารเกย่ี วกบั เอกสาร หลกั ฐานทางราชการ

๑๓. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๑๔. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๓ งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม

๑) นายอุทศิ ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า
๒) นายฉนั ทเชษฐ์ ฤทธกิ ์ มลศลิ ป์
ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

๓) นางปณาลี คามณี ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

๔) นางสาวสุกญั ญา บบั ภาวะตา ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ่วย

มีหน้าที่

๑. วางแผนดาเนินงานดา้ นอาคารสถานทแ่ี ละสง่ิ แวดลอ้ มใหส้ อดคลอ้ งกบั นโยบาย

โรงเรยี นและแผนทก่ี าหนดไว้

๒. กาหนดบคุ ลากรรบั ผดิ ชอบในการควบคมุ ดแู ล บารงุ รกั ษาอาคารสถานทแ่ี ละ

สง่ิ แวดลอ้ มใหส้ วยงามและปลอดภยั

๓. ควบคมุ ดแู ลการใชอ้ าคารสถานท่ี การใหบ้ รกิ ารใหเ้ หมาะสมเป็นไปตามระเบยี บ

กระทรวงศกึ ษาธกิ ารว่าดว้ ยการใชอ้ าคารสถานทข่ี องสถานศกึ ษา

๔. พฒั นาหรอื ปรบั ปรงุ ซอ่ มบารงุ อาคารสถานทท่ี ุกสว่ นของโรงเรยี นใหม้ บี รรยากาศ

แห่งการเรยี นรู้

๕. ควบคมุ ดแู ล พฒั นา ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซม ตกแต่งอาคารสถานท่ี วสั ดุอุปกรณ์

บรเิ วณโรงเรยี นใดส้ ะอาดเป็นระเบยี บเรยี บรอ้ ยเออ้ื อานวยต่อการเรยี นการสอน การจดั กจิ กรรมต่างๆ

ตลอดจนปลอดภยั จากโจรภยั อคั คภี ยั

๖. จดั หาโต๊ะและเกา้ อใ้ื หแ้ ก่นกั เรยี นและครอู ยา่ งเพยี งพอ

๗. จดั สถานทพ่ี กั ผ่อนและทากจิ กรรมต่างๆ อยา่ งเหมาะสมและเพยี งพอ

๘. ประสานงานกบั เจา้ หน้าทพ่ี สั ดใุ นเรอ่ื งการจดั ซอ้ื วสั ดุ อุปกรณ์และจดั จา้ ง ปรบั ปรงุ

ซอ่ มบารงุ อาคารสถานท่ี

๙. ควบคมุ ดแู ล ตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านของลกู จา้ งประจา/ลกู จา้ งชวั่ คราว

ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ

๑๐. ประสานและอานวยความสะดวกเรอ่ื งการจดั สถานทจ่ี ดั กจิ กรรมต่างๆ ของโรงเรยี น

และใหบ้ รกิ ารแก่บคุ คลและองคก์ รภายนอก

๑๑. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๔ งานประชาสมั พนั ธ์

๑) นายดนยั ศริ ปิ ระภา ครชู านาญการ หวั หน้า

๒) นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

มหี น้าท่ี

๑. วางแผนการงานประชาสมั พนั ธ์ เพ่อื ใหส้ อดคลอ้ งกบั นโยบายของโรงเรยี น นโยบาย

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต ๓๒ และนโยบายคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน

๒. ดาเนินงานประชาสมั พนั ธใ์ หเ้ ป็นศนู ยร์ วมขอ้ มลู ข่าวสารทจ่ี ะเผยแพรโ่ ดยใชส้ ่อื

อยา่ งหลากหลาย

๓. รบั ผดิ ชอบในการปฏบิ ตั หิ น้าทเ่ี วรประจาวนั ของงานประชาสมั พนั ธ์

๔. จดั ทาปฏทิ นิ งานของประชาสมั พนั ธ์ และควบคุมใหก้ ารปฏบิ ตั งิ านเป็นไปตาม

กาหนดเวลา

๕. รบั ผดิ ชอบการประชาสมั พนั ธข์ องโรงเรยี นสชู่ ุมชนภายนอก โดยใชส้ ่อื ต่างๆ

๖. จดั ประชาสมั พนั ธก์ จิ กรรมของโรงเรยี นผา่ นส่อื ทห่ี ลากหลาย เชน่ อนิ เทอรเ์ น็ต
๗. ประชาสมั พนั ธข์ า่ วสารภายในโรงเรยี น เช่น จดั ป้ายนิเทศ ขา่ วสาร ออกแผ่นขา่ วสาร

ภายในโรงเรยี น การประกาศ ฯลฯ

๘.จดั ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพ่อื เปิดโอกาสใหบ้ ุคลากรไดม้ โี อกาสรว่ มคดิ และ

แสดงความคดิ เหน็

๙. จดั ประชาสมั พนั ธเ์ สยี งตามสาย เพ่อื ใหค้ วามรแู้ ละการประชาสมั พนั ธโ์ รงเรยี น

๑๐. ปิดประกาศขา่ วสารประชาสมั พนั ธข์ องหน่วยงานภายในโรงเรยี นหรอื เอกสารจาก

หน่วยงาน องคก์ รภายนอกโรงเรยี นเพอ่ื ใหบ้ คุ ลากรในโรงเรยี นหรอื ชุมชนทราบ
๑๑. จดั ป้ายนิเทศประกาศเกยี รตคิ ุณครู นกั เรยี นและบุคลากรของโรงเรยี น

๑๒. อานวยความสะดวกแก่ครู .และนกั เรยี นในดา้ นการประกาศ การรบั จดหมาย

ธนาณตั แิ ละพสั ดุ

๑๓. รบั แจง้ ของหาย รบั ของหายและประกาศใหเ้ จา้ ของมารบั คนื
๑๔. จดั ทาป้ายตอ้ นรบั คณะผมู้ าเยย่ี มชมโรงเรยี นและมาประชุม

๑๕. จดั ทาวารสาร เอกสารประชาสมั พนั ธโ์ รงเรยี น

๑๖. เป็นเจา้ หน้าทป่ี ระชาสมั พนั ธเ์ มอ่ื โรงเรยี นมกี จิ กรรมหรอื งานต่างๆ

๑๗. ใหค้ าแนะนาและอานวยความสะดวกแก่บคุ คลทม่ี าตดิ ต่อราชการกบั โรงเรยี น

๑๘.ประสานงานรบั เอกสารจากบุรษุ ไปรษณยี ์ จาแนกเอกสารทางการและส่วนตวั

๑๙.ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยโรงเรยี น

๒๐.ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๕ งานบริการสาธารณะ

๑) นายอุทศิ ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางปณาลี คามณี ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

มหี น้าท่ี

๑. วางแผนดาเนนิ งานบรกิ ารสาธารณะ

๒. กาหนดบุคลากรรบั ผดิ ชอบ

๓. จดั ซอ่ มแซมและตรวจสภาพเครอ่ื งตดั หญ้าใหอ้ ยใู่ นสภาพทใ่ี ชง้ านไดอ้ ยา่ งสะดวกและ

ปลอดภยั

๔. ควบคมุ ดแู ลการใชร้ ถตดั หญา้ ของทางราชการ ตลอดจนการเบกิ จ่ายคา่ น้ามนั

๕. ควบคุม ดแู ล บารงุ รกั ษาและจดั ทาบญั ชรี ายการซ่อมตามระเบยี บว่าดว้ ยการพสั ดุ

๖. จดั สถานทจ่ี อดรถของครู และบคุ คลภายนอกทม่ี าตดิ ต่อราชการใหเ้ ป็นระเบยี บ และ

กาหนดแนวปฏบิ ตั ใิ หเ้ ขา้ ใจตรงกนั

๗. ดแู ล บารงุ รกั ษา ถงั น้าด่มื ของนกั เรยี นใหส้ ะอาด ปลอดภยั

๘. ดแู ล บารงุ รกั ษาเตาเผาขยะของทางโรงเรยี น

๙. ดแู ล บารงุ รกั ษา โรงอาหารของนกั เรยี นใหส้ ะอาด ปลอดภยั

๑๐. ดแู ล บารงุ รกั ษา หอ้ งน้าครู และนกั เรยี นใหส้ ะอาด ปลอดภยั

๑๑. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๑๒. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๖ งานสมั พนั ธช์ มุ ชน

๑) นายอุทศิ ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางโศภสิ แปลนดี ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

๓) นางสาวอจั ฉราพร โพธจิ ์ นั ดี ครธู รุ การโรงเรยี น ผชู้ ว่ ย

๓) นางสาวสุกญั ญา บบั ภาวะตา ครอู ตั ราจา้ ง ผชู้ ่วย

มหี น้าที่

๑. วางแผนดาเนินงานสมั พนั ธช์ มุ ชน

๒. กาหนดบคุ ลากรรบั ผดิ ชอบงานสมั พนั ธช์ ุมชน (คณะกรรมการ)

๓. จดั กจิ กรรมรว่ มกบั วดั ชุมชน และหน่วยงานราชการใกลเ้ คยี ง

๔. มสี ่วนรว่ มในการพฒั นาชุมชนและรว่ มกจิ กรรมสาคญั ทางศาสนาและวนั สาคญั อ่นื ๆ

๕. สรา้ งความสมั พนั ธท์ ด่ี กี บั ชุมชนและองคก์ รต่างๆ

๖. ประสานกบั ชุมชนในการใหก้ ารสนบั สนุนโรงเรยี นดา้ นต่างๆ

๗. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๘. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๗ งานโภชนาการ

นางสุกญั ญา โฉดโคกสงู ครชู านาญการพเิ ศษ

มีหน้าที่

๑. วางแผนการดาเนนิ งานโภชนาการ

๒. กาหนดบคุ ลากรรบั ผดิ ชอบ

๓. ควบคุมการประกอบอาหารของรา้ นคา้ ใหเ้ ป็นไปตามหลกั โภชนาการ ตรวจสอบ

คุณภาพอาหารและควบคมุ ความสะอาดในการปรงุ อาหาร

๔. ควบคุมและตรวจสอบการชาระลา้ งภาชนะ การกาจดั มลู ฝอย การทาความสะอาด

โรงอาหารและบรเิ วณทน่ี งั่ รบั ประทานอาหารของนกั เรยี น

๕. ใหค้ วามรเู้ กย่ี วกบั โภชนาการแก่บคุ ลากรในสถานศกึ ษาและผจู้ าหน่ายอาหาร

๖. ประสานงานกบั งานอนามยั โรงเรยี น ตรวจสุขภาพผปู้ ระกอบอาหารและผู้จาหน่ายอาหาร

๗. ใหบ้ รกิ ารอาหารและเคร่อื งดม่ื แก่บคุ ลากรของโรงเรยี นในโอกาสทม่ี กี จิ กรรมพเิ ศษ

ต่างๆ

๘. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๙. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๘ งานอนามยั โรงเรียน ครชู านาญการพเิ ศษ
นางมณรี ตั น์ แสงปกั

มหี น้าท่ี

๑. วางแผนดาเนนิ งานงานอนามยั โรงเรยี น จดั ทาแผนงานและโครงการดา้ นสุขภาพ

และอนามยั

๒. ควบคมุ ดแู ลหอ้ งพยาบาล จดั เตรยี มวสั ดุ เวชภณั ฑ์ เครอ่ื งมอื เครอ่ื งใชท้ จ่ี าเป็น

ไวใ้ หพ้ รอ้ ม สามารถบรกิ ารไดท้ นั ที

๓. วางนโยบาย โครงการปฏบิ ตั งิ าน ระเบยี บการใหบ้ รกิ าร พรอ้ มทงั้ ปฏทิ นิ งานประจาปี

เพอ่ื บุคลากร และนกั เรยี นปฏบิ ตั ไิ ดถ้ กู ตอ้ งตรงกนั

๔. ทาบตั รสุขภาพและตดิ ตามผลการรกั ษาอาการเป็นรายๆ

๕. ประสานงานตรวจสขุ ภาพนักเรยี น ครแู ละบคุ ลากรของโรงเรยี น
๖. ใหค้ าปรกึ ษาปญั หาสุขภาพอนามยั แก่ครู นกั เรยี นและบุคลากรอ่นื ๆ
๗. ปฐมพยาบาลครู นกั เรยี น นกั การภารโรงทเ่ี จบ็ ปว่ ย หรอื ไดร้ บั อุบตั เิ หตุในโรงเรยี น

๘. ควบคุม ดแู ล รกั ษา ตลอดจนทาบญั ชวี สั ดุภณั ฑท์ ใ่ี ชเ้ กย่ี วกบั งานอนามยั ใหถ้ ูกตอ้ ง

เป็นไปตามระเบยี บขอ้ บงั คบั ของราชการ

๙. จดั ใหม้ กี ารตรวจสขุ ภาพบคุ ลากรในโรงเรยี นอย่างน้อยปีละ ๑ ครงั้

๑๐. ตดิ ต่อแพทยห์ รอื เจา้ หน้าทอ่ี นามยั มาใหภ้ มู คิ ุม้ กนั โรคแก่นกั เรยี น
๑๑. นานกั เรยี นทป่ี ว่ ยมอี าการรนุ แรงหรอื ไดร้ บั อุบตั เิ หตุสง่ โรงพยาบาล

๑๒. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๑๓. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๙ งานโสตทศั นศึกษา

๑) นายดนยั ศริ ปิ ระภา ครชู านาญการ หวั หน้า

๒) นางสาวกาญจนา เจมิ ทองหลาง ครชู านาญการ ผชู้ ่วย

มีหน้าท่ี

๑. จดั ทาแผนงาน งบประมาณ โครงการ พรอ้ มทงั้ ปฏทิ นิ งานประจาปี

๒. วางระเบยี บและแนวปฏบิ ตั กิ ารใชห้ อ้ งโสตทศั นศกึ ษาใหส้ อดคลอ้ งกบั นโยบายของ

โรงเรยี น

๓. ควบคมุ ดแู ลหอ้ งโสตทศั นศกึ ษาใหเ้ ออ้ื อานวยต่อการเรยี นการสอนตามหลกั สตู ร

สถานศกึ ษา และใหอ้ ยใู่ นสภาพทใ่ี ชก้ ารไดอ้ ยเู่ สมอ

๔. จดั ตารางการใชห้ อ้ งโสตทศั นศกึ ษา การใหบ้ รกิ ารและการอานวยความสะดวกต่างๆ

ทเ่ี กย่ี วกบั การใชเ้ ครอ่ื งมอื การตดิ ตงั้ การถ่ายภาพและอ่นื ๆ ทจ่ี าเป็นต่อการสง่ เสรมิ การเรยี นการสอน

๕. ประสานกบั หวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรใู้ นการจดั หาวสั ดุอุปกรณ์ สอ่ื การเรยี น การ

สอนใหเ้ พยี งพอและเหมาะสมกบั ความกา้ วหน้าทางเทคโนโลยเี พ่อื การเรยี นการสอน

๖. จดั หา ผลติ และซอ่ มบารงุ รกั ษาวสั ดุ อุปกรณ์ ตลอดจนโสตทศั นูปกรณ์ใหม้ สี ภาพท่ี

ใชก้ ารไดต้ ลอดเวลา
๗. จดั ทาบญั ชที ะเบยี นวสั ดุ ครภุ ณั ฑข์ องฝา่ ยโสตทศั นศกึ ษาใหถ้ ูกตอ้ งและเป็นปจั จบุ นั

๘. จดั ทาบนั ทกึ ขอ้ มลู และสถติ กิ ารใชโ้ สตทศั นูปกรณ์

๙. ส่งเสรมิ และสนบั สนุนใหบ้ คุ ลากรในโรงเรยี นใชโ้ สตทศั นูปกรณ์ใหเ้ กดิ ประโยชน์แก่

นกั เรยี นใหม้ ากทส่ี ุด

๑๐. เผยแพรแ่ ละประชาสมั พนั ธค์ วามรู้ เทคนิคและวธิ กี ารใหมๆ่ ของการใช้

โสตทศั นูปกรณ์ต่างๆ แก่ครตู ามโอกาสทเ่ี หมาะสม

๑๑. บนั ทกึ ภาพกจิ กรรมของโรงเรยี นทงั้ ในและนอกสถานศกึ ษา

๑๒. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๑๓. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๑๐ งานสหกรณ์โรงเรยี น

๑) นางสาวอานวย คาสงคราม ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางจรยิ า สารสสั ดกี ุล ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

มีหน้าที่

๑. วางแผนการดาเนนิ งานสหกรณ์โรงเรยี น

๒. กาหนดบคุ ลากรรบั ผดิ ชอบ

๓. ควบคุมการประกอบการรา้ นคา้ สหกรณ์โรงเรยี นใหเ้ ป็นไปตามหลกั การของสหกรณ์

โรงเรยี น

๔. ควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานสหกรณ์ใหเ้ ป็นไปตามระเบยี บของสหกรณ์

ในโรงเรยี น

๕. ใหค้ วามรเู้ กย่ี วกบั การสหกรณ์แก่บุคลากรในสถานศกึ ษาและผูเ้ กย่ี วขอ้ ง

๖. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๗. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔.๑๑ งานลกู จ้างประจา

๑. นายอุทศิ ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒. นายดนัย ศริ ปิ ระภา ครชู านาญการ ผชู้ ว่ ย

มหี น้าที่

๑. วางแผนดาเนินงานลกู จา้ งประจา

๒. มอบหมายงานประจาวนั ลกู จา้ งประจา

๓. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๔. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๕. กล่มุ บริหารงบประมาณ

๕.๑ รกั ษาการรองผอู้ านวยการกล่มุ งานบริหารงบประมาณ

นายวชิ ยั กรี ตมิ หาตม์ ครชู านาญการพเิ ศษ

มหี น้าท่ี

๑. เป็นประธานคณะกรรมการบรหิ ารงานงบประมาณ

๒. เป็นทป่ี รกึ ษาของผอู้ านวยการโรงเรยี นเกย่ี วกบั การบรหิ ารงบประมาณของโรงเรยี น

๓. อานวยการปฏบิ ตั งิ านงบประมาณ ใหเ้ ป็นไปตามนโยบายและแผนงานทก่ี าหนด
๔. ควบคมุ ดแู ล นเิ ทศ ตดิ ตาม และสนบั สนุนงานในสงั กดั ฝา่ ยบรหิ ารงบประมาณให้

ปฏบิ ตั งิ านในหน้าทใ่ี หม้ ปี ระสทิ ธภิ าพเกดิ ประสทิ ธผิ ล

๕. พฒั นางานกลุ่มบรหิ ารงานงบประมาณอยา่ งเป็นระบบและต่อเน่อื ง

๖. ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของบคุ ลากรในกลมุ่ บรหิ ารงานงบประมาณ
๗. ประสานงานกบั ฝา่ ยอ่นื ๆ ทงั้ ในและนอกสถานศกึ ษาเพอ่ื ใหก้ ารดาเนนิ งานเป็นไป

ดว้ ยความเรยี บรอ้ ย

๘. จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (Flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม เพอ่ื ลด

ขนั้ ตอนในการทางานทไ่ี ม่จาเป็น และมงุ่ การบรกิ ารทด่ี ี พรอ้ มจดั ทาแบบประเมนิ การใชบ้ รกิ าร

๙. สรปุ รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านเสนอผอู้ านวยการโรงเรยี นก่อนปิดภาคเรยี น

ทกุ ภาคเรยี น

๑๐. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๕.๒ งานแผนงาน นโยบาย และจดั สรรงบประมาณ

๑) นายวชิ ยั กรี ติ มหาตม์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางประนอม ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

๓) นางรชั ดาภรณ์ ทาสวน ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

มหี น้าที่

๑. วเิ คราะหแ์ ละพฒั นานโยบายทางการศกึ ษา

๑.๑ วเิ คราะหท์ ศิ ทางและยทุ ธศาสตรข์ องหน่วยงานเหนอื สถานศกึ ษา ไดแ้ ก่
เป้าหมายเชงิ ยทุ ธศาสตรร์ ะดบั ชาติ แผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ แผนการศกึ ษาแหง่ ชาติ

แผนปฏบิ ตั ริ าชการของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และแผนพฒั นาการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
๑.๒ ศกึ ษาขอ้ ตกลงผลการปฏบิ ตั งิ านและเป้าหมายการใหบ้ รกิ ารสาธารณะทุกระดบั

ไดแ้ ก่ เป้าหมายการใหบ้ รกิ ารสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ขอ้ ตกลงการจดั ทา

ผลผลติ (Public Delivery Agreement : SDA) ขอ้ ตกลงผลการปฏบิ ตั งิ านของสานกั งานเขตพน้ื ท่ี

การศกึ ษาและผลการดาเนนิ งานของสถานศกึ ษาทต่ี อ้ งดาเนนิ การเพ่อื ใหบ้ รรลขุ อ้ ตกลงทส่ี ถานศกึ ษาทา

กบั สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

๑.๓ ศกึ ษา วเิ คราะห์ วจิ ยั การจดั และพฒั นาการศกึ ษาของสถานศกึ ษาตามกรอบ
ทศิ ทางของสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาและตามความตอ้ งการของสถานศกึ ษา

๑.๔ วเิ คราะหผ์ ลการดาเนินงานของสถานศกึ ษาตามขอ้ ตกลงทท่ี ากบั สานกั งานเขต
พน้ื ทก่ี ารศกึ ษา ดา้ นปรมิ าณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตน้ ทุน ซง่ึ ตอ้ งคานวณตน้ ทุนผลผลติ ของ
องคก์ ร และผลผลติ งาน/โครงการ

๑.๕ จดั ทาขอ้ มลู สารสนเทศผลการศกึ ษา วเิ คราะห์ วจิ ยั เพอ่ื ใชใ้ นการวเิ คราะห์
สภาพแวดลอ้ มทม่ี ผี ลกระทบต่อการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา

๑.๖ เผยแพรข่ อ้ มลู สารสนเทศใหส้ านกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา และสาธารณชน
รบั ทราบ

๒. การทาแผนกลยทุ ธห์ รอื แผนพฒั นาการศกึ ษา
จดั ใหค้ รแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา นกั เรยี น คณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน

และชมุ ชนมสี ่วนรว่ มในการดาเนินงาน ดงั น้ี
๒.๑ ทบทวนภารกจิ การจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา และศกึ ษารายงานขอ้ มลู

สารสนเทศทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
๒.๒ วเิ คราะหส์ ภาพแวดลอ้ มของสถานศกึ ษาทม่ี ผี ลกระทบต่อการจดั การศกึ ษา

(SWOT) และประเมนิ สภาพของสถานศกึ ษา
๒.๓ กาหนดวสิ ยั ทศั น์ (Vision) พนั ธกจิ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate

Objective) ของสถานศกึ ษาทกุ ปี
๒.๔ กาหนดกลยทุ ธข์ องสถานศกึ ษา
๒.๕ กาหนดผลผลติ (Outputs) ผลลพั ธ์ (Outcomes) และตวั ชว้ี ดั ความสาเรจ็

(Key Performance Indicators : KPI) โดยจดั ทาเป็นขอ้ มลู สารสนเทศ
๒.๖ กาหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลติ ในเชงิ ปรมิ าณ คณุ ภาพ

และผลลพั ธท์ ส่ี อดคลอ้ งกบั ผลการปฏบิ ตั งิ านของสถานศกึ ษาทจ่ี ะทารา่ งขอ้ ตกลงกบั สานกั งานเขตพน้ื ท่ี
การศกึ ษา

๒.๗ จดั ทารายละเอยี ดโครงสรา้ ง แผนงาน งาน/โครงการ และกจิ กรรมหลกั
๒.๘ จดั ใหร้ บั ฟงั ความคดิ เหน็ จากผทู้ เ่ี กย่ี วขอ้ ง เพอ่ื ปรบั ปรงุ และนาเสนอขอความ
เหน็ ชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึ ษา
๒.๙ เผยแพร่ ประกาศต่อสาธารณชน และผทู้ เ่ี กย่ี วขอ้ ง
๓. การวเิ คราะหค์ วามเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
๓.๑ จดั ทารายละเอยี ดแผนงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ใหม้ คี วามเช่อื มโยงกบั
ผลผลติ และผลลพั ธ์ ตามตวั ชว้ี ดั ความสาเรจ็ ของสถานศกึ ษา พรอ้ มกบั วเิ คราะหแ์ ละจดั ทาดบั
ความสาคญั ของแผนงาน/โครงการ เมอ่ื สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาแจง้ นโยบาย และแผนพฒั นา
การศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน หลกั เกณฑ์ ขนั้ ตอน และวธิ กี ารจดั ตงั้ งบประมาณใหส้ ถานศกึ ษาดาเนินการ

๓.๒ จดั ทากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term
Expenditure Framework : MTEF) โดยวเิ คราะหน์ โยบายหน่วยเหนอื ทม่ี กี ารเปลย่ี นแปลงไปจากเดมิ
วเิ คราะห์ ผลการดาเนนิ งานปีงบประมาณทผ่ี ่านมาของสถานศกึ ษา เพ่อื ปรบั เป้าหมายผลผลติ ท่ี
ตอ้ งการดาเนนิ การใน ๓ ปี ขา้ งหน้า พรอ้ มกบั ปรบั แผนงาน งาน/โครงการ และกจิ กรรมหลกั ให้
สอดคลอ้ งกบั การประมาณรายไดข้ องสถานศกึ ษาทงั้ จากเงนิ งบประมาณ และเงนิ นอกงบประมาณ

๓.๓ จดั ทาคาของบประมาณของสถานศกึ ษา และกรอกประมาณการรายจา่ ยระยะ
ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา เพอ่ื พจิ ารณาความเหมาะสมสอดคลอ้ งเชงิ
นโยบาย

๓.๔ จดั ทารา่ งขอ้ ตกลงบรกิ ารผลผลติ (รา่ งขอ้ ตกลงผลการปฏบิ ตั งิ าน)
ของสถานศกึ ษาทจ่ี ะตอ้ งทากบั สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาเมอ่ื ไดร้ บั งบประมาณ โดยมเี ป้าหมายการ
ใหบ้ รกิ ารทส่ี อดคลอ้ งกบั แผนกลยทุ ธข์ องสถานศกึ ษา โดยผา่ นความเหน็ ชอบของคณะกรรมการ
สถานศกึ ษา

๔. การจดั สรรงบประมาณ
๔.๑ จดั ทาขอ้ ตกลง บรกิ ารผลผลติ ของสถานศกึ ษากบั สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

เมอ่ื ไดร้ บั งบประมาณ
๔.๒ ศกึ ษาขอ้ มลู การจดั สรรงบประมาณทส่ี านกั งานคณะกรรมการการศกึ ษา

ขนั้ พน้ื ฐานแจง้ ผ่านสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา แจง้ ใหส้ ถานศกึ ษาทราบในเรอ่ื งนโยบายแผนพฒั นา
หลกั เกณฑข์ นั้ ตอนและวธิ กี ารจดั สรรงบประมาณ

๔.๓ ตรวจสอบงบประมารณทไ่ี ดร้ บั จดั สรรจากสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา
๔.๔ จดั สรรและกาหนดงบประมาณทม่ี งุ่ เน้นผลงาน (PBB) ใหเ้ ป็นไปตามวงเงนิ
งบประมาณ
๔.๕ จดั ทารายละเอยี ดแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ซง่ึ ระบุแผนงาน
งาน/โครงการทส่ี อดคลอ้ งกบั วงเงนิ งบประมาณทไ่ี ดร้ บั และเงนิ นอกงบประมาณทไี ดต้ ามแผน
๔.๖ นาเสนอแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ขอความเหน็ ชอบคณะกรรมการ
สถานศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
๔.๗ แจง้ จดั สรรเงนิ และจดั ทาขอ้ ตกลงใหห้ น่วยงานในสถานศกึ ษารบั ไปดาเนินการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีงบประมาณ
๔.๘ จดั ทาแผนการใชง้ บประมาณทม่ี ุ่งเน้นผลงาน (PBB) ตามไตรมาส โดย
กาหนดปฏทิ นิ ปฏบิ ตั งิ านใหเ้ ป็นไปตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีงบประมาณ แยกสรปุ ตามไตรมาส
งบบคุ ลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น ค่าครภุ ณั ฑแ์ ละก่อสรา้ ง) และงบดาเนนิ การ
(ตามนโยบายพเิ ศษ)
๔.๙ เบกิ จา่ ยงบประมาณประเภทต่าง ๆ ใหเ้ ป็นไปตารมแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีและ
อนุมตั กิ ารใชง้ บประมาณของสถานศกึ ษาตามประเภทและรายการต่าง ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั งบประมาณ

๕. จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (Flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม เพ่อื ลด

ขนั้ ตอนในการทางานทไ่ี มจ่ าเป็น และมงุ่ การบรกิ ารทด่ี ี

๖. สรปุ รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านเสนอผอู้ านวยการก่อนปิดภาคเรยี นทุกภาคเรยี น

๗ งานประเมนิ ผลและรายงานผลการดาเนินงาน

๗.๑ ตรวจสอบ ตดิ ตามการใชเ้ งนิ และผลการดาเนนิ งาน

๗.๑.๑ ตรวจสอบ ตดิ ตามการใชเ้ งนิ งบประมาณ และเงนิ นอกงบประมาณ

ของสถานศกึ ษาใหเ้ ป็นไปตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีงบประมาณ และแผนการใชง้ บประมาณ

รายไตรมาส

๗.๑.๒ ตรวจสอบ ตดิ ตามผลการดาเนนิ งานตามขอ้ ตกลงใหบ้ รกิ ารผลผลติ

ของสถานศกึ ษาใหเ้ ป็นไปตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีงบประมาณ และแผนการใชง้ บประมาณ

รายไตรมาส ๗.๑.๓ ตรวจสอบตดิ ตามและป้องกนั ความเสย่ี งสาหรบั โครงการ

ทม่ี คี วามเสย่ี งสงู

๗.๑.๔ ประสานแผนและดาเนนิ การตรวจสอบ ตดิ ตามและนเิ ทศใหเ้ ป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบตดิ ตามของสถานศกึ ษา โดยเฉพาะโครงการทม่ี คี วามเสย่ี งสงู

๗.๑.๕ จดั ทาขอ้ สรปุ ผลการตรวจสอบ ตดิ ตามและนิเทศ พรอ้ มทงั้ เสนอ
ขอ้ ปญั หา ทท่ี าใหก้ ารดาเนินงานไม่ประสบผลสาเรจ็ เพ่อื ใหส้ ถานศกึ ษาเรง่ แกป้ ญั หาไดท้ นั การณ์

๗.๑.๖ รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศกึ ษา

ขนั้ พน้ื ฐาน

๗.๑.๗ สรปุ ขอ้ มลู สารสนเทศทไ่ี ดแ้ ละจดั ทารายงานขอ้ มลู การใชง้ บประมาณ

ผลการดาเนนิ งานของสถานศกึ ษาเป็นรายไตรมาสต่อสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

๗.๒ การประเมนิ ผลการใชเ้ งนิ และผลการดาเนินงาน
๗.๒.๑ กาหนดปจั จยั หลกั ความสาเรจ็ และตวั ชว้ี ดั ของสถานศกึ ษา

๗.๒.๒ จดั ทาตวั ชว้ี ดั ความสาเรจ็ ของผลผลติ ทก่ี าหนดตามขอ้ ตกลงการ

ใหบ้ รกิ ารผลผลติ ของสถานศกึ ษา

๗.๒.๓ สรา้ งเครอ่ื งมอื เพอ่ื ประเมนิ ผล ผลผลติ ตามตวั ชว้ี ดั ความสาเรจ็ ท่ี

กาหนดไวต้ ามขอ้ ตกลงการใหบ้ รกิ ารผลผลติ ของสถานศกึ ษา

๗.๒.๔ ประเมนิ แผนกลยทุ ธแ์ ละแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีของสถานศกึ ษา

และ จดั ทารายงานประจาปี

๗.๒.๕ รายงานผลการประเมนิ ต่อคณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน และ

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

๗.๓. จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (Flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม

เพอ่ื ลดขนั้ ตอนในการทางานทไ่ี ม่จาเป็น และมงุ่ การบรกิ ารทด่ี ี

๗.๔. สรปุ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน รองผอู้ านวยการกลมุ่ ทส่ี งั กดั

และผอู้ านวยการโรงเรยี นก่อนปิดภาคเรยี นทกุ ภาคเรยี น

๗.๕. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๕.๓ งานระดมทรพั ยากรเพื่อการศึกษา

๑) นายวชิ ยั กรี ตมิ หาตม์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางรชั ดาภรณ์ ทาสวน ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

มหี น้าที่

๑. วางแผนงาน โครงการ กจิ กรรมเพอ่ื ระดมทรพั ยากรเพอ่ื การศกึ ษา

๒. สารวจทรพั ยากรเพอ่ื การศกึ ษาในสถานศกึ ษา และประชาสมั พนั ธใ์ หบ้ ุลากร

ในสถานศกึ ษาและหน่วยงานในสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาทราบ เพ่อื ใชเ้ ป็นทรพั ยากรรว่ มกนั

๓. สารวจทรพั ยากรเพ่อื การศกึ ษาในชุมชน และประชาสมั พนั ธใ์ หบ้ ุคลากรใน

สถานศกึ ษาและรว่ มกนั ใชท้ รพั ยากรในชมุ ชนใหเ้ กดิ ประโยชน์ต่อการศกึ ษา

๔. วางแผนการใชท้ รพั ยากรอยา่ งมรี ะบบและมปี ระสทิ ธภิ าพ และวางแนวปฏบิ ตั ิ

ในการใหบ้ รกิ ารทรพั ยากรในสถานศกึ ษา

๕. วเิ คราะหแ์ ผน / งาน / โครงการจากแผนการงบประมาณของสถานศกึ ษา

เพอ่ื จดั งบประมาณเพมิ่ เตมิ

๖. จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (Flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม

เพ่อื ลดขนั้ ตอนในการทางานทไ่ี มจ่ าเป็น และมงุ่ การบรกิ ารทด่ี ี

๗. สรปุ รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านเสนอผอู้ านวยการโรงเรยี นก่อนปิดภาคเรยี น

ทกุ ภาคเรยี น

๘. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๕.๔ งานพสั ดแุ ละสินทรพั ย์

๑) นางปณาลี คามณี ครชู านาญการ หวั หน้า

๒) นางสาวนุชนาถ โพธจิ ์ นั ดี พนกั งานราชการ ผชู้ ว่ ย

มีหน้าท่ี

๑. จดั ทาแผนงานจดั ซอ้ื จดั จา้ งใหง้ าน ‟ ฝา่ ย - กลุม่ สาระการเรยี นรแู้ ละจดั ซอ้ื จดั จา้ ง

ตามระเบยี บพสั ดุ

๒. งานจดั ทาบญั ชพี สั ดุ ทะเบยี นครภุ ณั ฑ์ ทาทะเบยี นคมุ สง่ิ ก่อสรา้ ง

และการขน้ึ ทะเบยี นทร่ี าชพสั ดุ

๓. งานซ่อมและบารงุ รกั ษาพสั ดุ

๔. ตรวจสอบและจาหน่ายพสั ดุประจาปี บรจิ าคหรอื ขายทอดตลาดใหเ้ ป็นไปตาม
ระเบยี บในกรณที ห่ี มดสภาพหรอื ไมไ่ ดใ้ ชป้ ระโยชน์

๕. จดั ทาระบบฐานขอ้ มลู ทรพั ยส์ นิ ของสถานศกึ ษา ซง่ึ อาจใชโ้ ปรแกรมระบบทะเบยี น
คมุ ทรพั ยส์ นิ กไ็ ด้ ถา้ สถานศกึ ษามคี วามพรอ้ ม

๖. งานตรวจสอบพสั ดุประจาปี และงานจาหน่ายพสั ดุ
๗. งานเบกิ จา่ ยวสั ดุคงคลงั
๘. งานบรกิ ารถ่ายเอกสารและอดั สาเนาเอกสาร
๙. วางมาตรการการประหยดั พลงั งานดา้ นต่าง ๆ อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
๑๐. ปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บสานกั นายกรฐั มนตรวี า่ ดว้ ยงานพสั ดุ
๑๑. จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (Flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม
เพ่อื ลดขนั้ ตอนในการทางานทไ่ี ม่จาเป็น และมงุ่ การบรกิ ารทด่ี ี
๑๒. สรปุ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านเสนอ รกั ษาการรองผอู้ านวยการกล่มุ บรหิ าร
งบประมาณ และผอู้ านวยการโรงเรยี นก่อนปิดภาคเรยี นทกุ ภาคเรยี น
๑๓. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
๕.๕ งานการเงินและบญั ชี

๑) นายวชิ ยั กรี ตมิ หาตม์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า
๒) นางรชั ดาภรณ์ ทาสวน ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ว่ ย
๓) นางประนอม ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ว่ ย
มหี น้าท่ี

๑. ควบคุม ดแู ล งานบรหิ ารการเงนิ และบญั ชี
๒. จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (Flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม
เพอ่ื ลดขนั้ ตอนในการทางานทไ่ี มจ่ าเป็น และมุ่งการบรกิ ารทด่ี ี
๓. งานการเงนิ

๓.๑ รบั – จา่ ยเงนิ อุดหนุนบารงุ การศกึ ษา
๓.๒ รบั – จา่ ยเงนิ คอมพวิ เตอร์
๓.๓ รบั – จา่ ยเงนิ ลุกเสอื และเนตรนารี
๓.๔ เกบ็ รกั ษาเงนิ
๓.๕ เกบ็ หลกั ฐานการจา่ ยเงนิ
๓.๖ นาเงนิ ส่งคลงั
๓.๗ โอนเงนิ
๓.๘ กนั เงนิ ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี
๓.๙ ประกนั อุบตั เิ หตุนกั เรยี น / บคุ คลในโรงเรยี น
๓.๑๐ ลงทะเบยี นควบคุมเอกสารแทนตวั เงนิ /สญั ญายมื เงนิ

๓.๑๑. รบั – จา่ ยเงนิ งบประมาณใหเ้ ป็นไปตามขนั้ ตอนและวธิ กี าร
ทก่ี ระทรวงการคลงั กาหนด

๓.๑๒ ดาเนินการรบั จา่ ยเงนิ สวสั ดกิ ารและรายงานผอู้ านวยการโรงเรยี นทกุ เดอื น
๓.๑๓ นาเสนอขอ้ มลู การเงนิ โรงเรยี น แจง้ ใหค้ ณะครทู ราบในการประชุมทุกเดอื น
๓.๑๔. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
๔. งานบญั ชี
๔.๑ ตงั้ ยอดบญั ชรี ะหว่างปีงบประมาณ ทงั้ การตงั้ ยอดภายหลงั การปิดบญั ชี
งบประมาณปีก่อนและการตงั้ ยอดก่อนปิดบญั ชงี บประมาณปีก่อน
๔.๒ ปรบั ปรงุ บญั ชเี งนิ งบประมาณ โอนปิดบญั ชเี งนิ นอกงบประมาณเขา้ บญั ชที ุน
และบญั ชเี งนิ รบั ฝากและเงนิ ประกนั ตงั้ ยอดบญั ชที รพั ยส์ นิ ทเ่ี ป็นวสั ดหุ รอื บญั ชสี นิ คา้ คงเหลอื และ
บญั ชสี นิ ทรพั ยไ์ มห่ มนุ เวยี น พรอ้ มทงั้ จดั ทาใบสาคญั การลงบญั ชที วั่ ไปโดยใชจ้ านวนเงนิ ตามรายการ
หลงั การปรบั ปรงุ
๔.๓. บนั ทกึ เปิดบญั ชคี งคา้ ง (พงึ รบั พงึ จ่าย) โดยบนั ทกึ รายการดา้ นเดบติ ในบญั ชี
แยกประเภท (สนิ ทรพั ยแ์ ละคา่ ใชจ้ า่ ย) และบนั ทกึ รายการดา้ นเครดติ ในบญั ชแี ยกประเภท
(หน้สี นิ ทุน รายได)้
๔.๔ บนั ทกึ บญั ชปี ระจาวนั ใหค้ รอบคลุมการรบั เงนิ งบประมาณ การรบั รายได้
จากการขายสนิ คา้ หรอื การใหบ้ รกิ าร การรบั เงนิ รายได้ การจา่ ยเงนิ งบประมาณ การจา่ ยเงนิ
งบประมาณใหย้ มื การจา่ ยเงนิ นอกงบประมาณใหย้ มื การซอ้ื วสั ดหุ รอื สนิ คา้ คงเหลอื เงนิ ทดรองจา่ ย
เงนิ มดั จาและค่าปรบั รายไดจ้ ากเงนิ กขู้ องรฐั สนิ ทรพั ยไ์ มห่ มนุ เวยี น การรบั เงนิ บรจิ าค การรบั เงนิ
รายไดแ้ ผ่นดนิ การถอนเงนิ รายไดแ้ ผ่นดนิ การเบกิ เงนิ งบประมาณแทนกนั
๔.๕ สรปุ รายการบนั ทกึ บญั ชที ุกวนั ทาการ สรปุ รายการรบั หรอื จา่ ยเงนิ ผ่านบญั ชี
แยกประเภทเงนิ สด เงนิ ฝากธนาคาร และเงนิ ฝากคลงั สาหรบั รายการอ่นื และรายการในสมดุ รายวนั
ทวั่ ไปใหผ้ า่ นรายการเขา้ บญั ชแี ยกประเภท ณ วนั ทาการสดุ ทา้ ยของเดอื น
๔.๖ ปรบั ปรงุ บญั ชเี มอ่ื สน้ิ ปีงบประมาณ โดยปรบั รายการบญั ชรี ายไดจ้ าก
งบประมาณคา้ งรบั คา่ ใชจ้ า่ ยคา้ งจา่ ย/รบั ทไ่ี ดร้ บั ลว่ งหน้า ค่าใชจ้ ่ายล่วงหน้า / รายไดค้ า้ งรบั วสั ดุ
หรอื สนิ คา้ ทไ่ี ดใ้ ชไ้ ประหวา่ งงวดบญั ชคี า่ เส่อื มราคา/คา่ ตดั จาหน่าย ค่าเผอ่ื หน้สี งสยั จะหนแี ละหน้าสญู
๔.๗ ปิดบญั ชรี ายไดแ้ ละค่าใชจ้ า่ ยเพอ่ื บนั ทกึ รายได้สงู กว่า (ต่ากวา่ ) คา่ ใชจ้ า่ ยใน
งวดบญั ชี และปิดรายการรายไดส้ งู ต่า กว่าค่าใชจ้ า่ ยสะสม แลว้ ใหโ้ อนบญั ชรี ายไดแ้ ผน่ ดนิ นาส่งคลงั
หากมยี อดคงเหลอื ใหโ้ อนเขา้ บญั ชรี ายไดแ้ ผ่นดนิ รอนาส่งคลงั
๔.๘ ตรวจสอบความถกู ตอ้ งของตวั เงนิ สดและเงนิ ฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือ
ประจาวนั และงบพสิ จู น์ยอดฝากธนาคาร ตรวจจนตรวจสอบความถกู ตอ้ งของบญั ชแี ยกประเภททวั่ ไป
และการตรวจสอบความถูกตอ้ งของบญั ชยี อ่ ยและทะเบยี น

๔.๙ แกไ้ ขขอ้ ผดิ พลาดจากการบนั ทกึ รายการผดิ บญั ชี จากการเขยี นขอ้ ความผดิ หรอื

ตวั เลขผดิ จากการบนั ทกึ ตวั เลขผดิ ช่องบญั ชยี อ่ ยแต่ยอดรวมถกู โดยการขดี ฆา่ ขอ้ ความหรอื ตวั เลขผดิ

ลงลายมอื ช่อื ยอ่ กากบั พรอ้ มวนั เดอื นปี แลว้ เขยี นขอ้ ความหรอื ตวั เลขทถ่ี กู ตอ้ ง

๔.๑๐ จดั ทาแผนผงั ลาดบั ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน (Flow chart) ใหเ้ ป็นรปู ธรรม เพอ่ื ลด

ขนั้ ตอนในการทางานทไ่ี ม่จาเป็น และมงุ่ การบรกิ ารทด่ี ี

๕. สรปุ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการก่อนปิดภาคเรยี นทุกภาคเรยี น

๖. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ่นื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๕.๖ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน

๑) นายวชิ ยั กรี ตมิ หาตม์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางประนอม ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

๓) นางรชั ดาภรณ์ ทาสวน ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

มหี น้าท่ี

๑. จดั ทาแผนการตรวจสอบ ตดิ ตามการใชเ้ งนิ งบประมาณ และนอกงบประมาณ

ใหเ้ ป็นไปตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี และแผนการใชง้ บประมาณรายไตรมาส

๒. จดั ทาแผนการตรวจสอบ ตดิ ตาม ผลการดาเนินงานตามขอ้ ตกลงการใหบ้ รกิ าร

ผลผลติ
๓. จดั ทาแผนการกากบั ตรวจสอบ ตดิ ตามและป้องกนั ความเสย่ี งสาหรบั โครงการทม่ี ี

ความเสย่ี งสงู

๔. ประสานแผนและดาเนนิ การตรวจสอบ ตดิ ตาม และนเิ ทศใหเ้ ป็นไปตามแผนงาน

โครงการ

๕. จดั ทาขอ้ สรปุ การตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน

และสาธารณชน
๕. กาหนดปจั จยั หลกั ความสาเรจ็ และตวั ชว้ี ดั (KPI) ของสถานศกึ ษา จดั ทาตามท่ี

กาหนดไวต้ ามขอ้ ตกลงการใหบ้ รกิ าร ผลผลติ ของสถานศกึ ษา

๗. ประเมนิ แผนกลยทุ ธแ์ ละแผนปฏบิ ตั ริ าชการ เพอ่ื รายงานต่อหน่วยงานต้นสงั กดั

หน่วยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งและสาธารณชน

๘. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๙. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๕.๗ งานจดั ทาข้อตกลง การปฏิบตั ิราชการ

๑) นายวชิ ยั กรี ตมิ หาตม์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นายอาคม ประหยดั ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

๓) นายอุทศิ ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

๔) นางวรนุช ณรงคช์ วี พฒั น์ ครชู านาญการพเิ ศษ กรรมการ

มหี น้าที่

๑. จดั ทาขอ้ ตกลงและคารบั รองการปฏบิ ตั ริ าชการ

๒. ประสานทกุ กล่มุ บรหิ ารทม่ี สี ว่ นเกย่ี วขอ้ งในการกาหนดตวั ชว้ี ดั

๓. กากบั ตดิ ตามการปฏบิ ตั ติ ามขอ้ ตกลง เพอ่ื การปรบั ปรงุ พฒั นาใหเ้ ขา้ ถงึ เกณฑ์

ตวั ชว้ี ดั ทก่ี าหนด

๔. รวบรวมและจดั ทารายงาน เพ่อื เสนอต่อสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา

เขต ๓๒ และชุมชน

๕. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๖. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๕.๘ งานจดั ระบบควบคมุ ภายในหน่วยงาน

๑) นายวชิ ยั กรี ตมิ หาตม์ ครชู านาญการพเิ ศษ หวั หน้า

๒) นางประนอม ตุพมิ าย ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ว่ ย

๓) นางรชั ดาภรณ์ ทาสวน ครชู านาญการพเิ ศษ ผชู้ ่วย

มหี น้าที่
๑. วเิ คราะหส์ ภาพปจั จบุ นั ปญั หาตามโครงสรา้ งและภารกจิ สถานศกึ ษา
๒. วเิ คราะหค์ วามเสย่ี งของการดาเนินงานพรอ้ มกาหนดปจั จยั เสย่ี งและจดั ลาดบั

ความเสย่ี ง
๓. กาหนดมาตรการในการป้องกนั ความเสย่ี งในการดาเนนิ งานของสถานศกึ ษา

๔. วางแผนการจดั ระบบการควบคมุ ภายในสถานศกึ ษา
๕. กาหนดผรู้ บั ผดิ ชอบในการป้องกนั ความเสย่ี ง

๖. ประเมนิ ผลการดาเนินงานและรายงาน

๗. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผอู้ านวยการโรงเรยี น

๘. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

ใหผ้ ทู้ ไ่ี ดร้ บั การแต่งตงั้ ตามคาสงั่ น้ปี ฏบิ ตั หิ น้าทด่ี ว้ ยความรบั ผดิ ชอบอย่างจรงิ จงั
เพอ่ื บงั เกดิ ผลดกี บั ทางราชการสบื ไป

สงั่ ณ วนั ท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายโยทนิ สดุ หอม)
ผอู้ านวยการโรงเรยี นจตุราษฎรพ์ ทิ ยาคม

คาสงั ่

โรงเรียนจตรุ าษฎรพ์ ิทยาคม
ท่ี ๔๓/๒๕๖๐

เรอ่ื ง แต่งตงั้ บคุ ลากรและมอบหมายการปฏิบตั ิหน้าท่ี

ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนจตรุ าษฎรพ์ ิทยาคม
ตาบลแสลงพนั อาเภอลาปลายมาศ จงั หวดั บรุ ีรมั ย์

สงั กดั สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๓๒


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แบบฟอร์มมรดกตกทอด
Next Book
คู่มือAnyflip