The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Teks ASK T1-7-24 (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Zawiah Hasnah Yusoff, 2020-02-19 00:04:28

ASK T1 BAB 1

Buku Teks ASK T1-7-24 (1)

•5 PEMjKiRANjH
KOMPUTASIONflLj

Kandungan KATA KUNCI >

1.1 Asm Pcmikiran Komputaskmal Pemikirar Komputasional

Pernahkab anda menikmati popia basah? Apakah inti yang •Leraian
paling anda gemari daiam popia basah? Tahukah anda proses
penyediaan makanan yang digemari ramai ini? V * Pien&Kwfian Corak

* Peniskalaart
Pcnÿid Akftn

\ -A » '- '
V

.1 "a

i

\\

Longkah 1; Pilih kulit popia Longkdh 2. Sediakan inti Langkah 3: Sapu SDS dan
Kulit popia boleb dibuat sendiri
atau ftibeli dan kedai. Anlara P&lbagai pilihan boleh baiut popia

pilihan kulit popia ialah diguTlakan untuk inti popia. Terdapat pelbagsi pilihan sos

•kulit popia gandum Antaranya ialah popia. Antaranya ialah
•kulit popia beras (JTCP paper) • •inti sayur •«H cili
inti orak-niak * sos manis
* kepingan rumpai laul • •SOS kacang sos dptaan
-* inti daging * inti karipap sendiri
sheet) * inti udang
telur inti manis
Ldakkan inti dan balul.
inti tauhu

Pnpia basah sudab siap dan

bofeh dijamu.

M

A Langkah-tangkah di alas menunjukkan cara
membuat popia basah, Tahukah anda semasa
mereka bentuk hngkah-langkah nrusmbuat popia

* basah di alas, anda telah melakukan konsep yang

>/ dtperlukan dalam pemiklran komputasionalf
/
Konsep pemikiran kompuiasional dapat diketahui
dengan rnembaca halaman seterusnya,

mBAB L konsep Asm Feitiikiran Krnnputmmnti]

SQSMMJI*]! Pemikiran Komputasional

t-'ada akhir pembclajaran, Pemikiran komputasional bukanlah berfikir tentang komputer
murid boleh: atau "berfikir" seperti kompuler Sebenarnya, komputer tidak
boleh berfikir sendiri.
• menerangkan teknik
Pemikiran komputasional lalah satu proses pemikiran bagi
Lcraian (Decomposition], tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan
Fengecaman C’orak mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep
{Pattern Recognition),
Peiiiskalaan {Abstraction) asas sains komputer.
dan PengilSakan
(Generalisation) dalam Pemikiran komputasional memecahkan sesuatu masalah
pemikiran komputasional kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Proses seterusnya
ialah mengesan dan menggunakan pengecaman corak bagi
untuk menydesaikart mÿnyelesaikan masalah. Perkara-perlcara yang tidak penting
ditirtggalkan. Akhir sekali ialah proses membentuk satu model
masalah, penyelesaian masalah berdasarkan dri-ciri kesamaan seperti
dalam Rajah 1.1.
• mcnyelesaikan sesuatu
tugasan ntenggiuiakaji Kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan
teknik. leraian dan pemikiran komputasional ialah kemahiran berfikir secara logik
menentukart langkah dan kemahiran membina algoritma, Kemahiran lain yang penting
secara rertib. dipupuk bersama termasuk kreativiii, beiajar daripada kesalahan,
berupaya menjelaskan dan dapat bekerja sepasukan.
* mengesan unsur
persamaan dan pertezaan Masalah Kenal pasti corak
untuk pengecaman oorak dipecahkan yang sama
dalani sesuatu situasi.
Ferkara tidak b. Sediakan satu model
* membuat keputusan penting ditinggalkan
bagi menemukan aspek penyelesaian masalah
periling daJam sesuatu
pemiasaiahan. kajali 1.1 Proses pemikiran komputasional

meneimikan ciri-ciri 1.1.1 Teknik dalam Pemikiran Komputasional
kesamaan dalam
sesuatu pemiasalahmi,

_C«btiFikJrium-ÿ

Bagoimanokah
pemikiran komputasional
dapat membantu
kilu intjnyelebuikun
kebanyakan masalah
dalam kehidupan klta?

Layari kman sesawang Empat teknik asas digunakan dalam pemikiran komputasional.

1berjkut unriik meniahami Teknik Leraian {Decompos/O'o/?}

I tenrang pemikiran Teknik leraian melibatkan pemecahan suatu masalah atau
sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil bagi
|komputasiunaL memudahkan pemaharnan dan penyelesaian. Selepas itu*
bahagian-bahagian yang kecil boleh diteliti, diselesaikan atau
IhiLp://gon.giyRiij£rfM direka bentuk secara berasingan. Hal ini akan membolehkan
sesuatu masalah yang besar dapat diselesaikan dengan mudah,

I BAR 1 Konsep Asas Pemikiran komputasiimal
Click to View FlipBook Version