The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Zawiah Hasnah Yusoff, 2020-02-19 00:11:53

BUKU TEKS ASK T1

Buku Teks ASK T1

tw m*

.v \mmM

ik

'ÿ *1 -, Nit
Ir
£
'- -.!

J "-_ÿ

&
*s&*9

"
**t"£*

|jSS

<- < X &<.

* EgEla]
Ee«S
oKf MENTKRIAN
PENDJDIKAN
M U AYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

ASAS w
W

SAINS KOMRUillR
WWil

P" Tingkatan 1

w

\~ \ Penulis

t! Samudin bin Kassan
Looi Kam Fait
Tham Yew Meng

Editor

Yeoh Joue Huey

Y—C Pereka Bentuk
\ Bariah binti Mohamad Saat

<3 liustrator
Tan Kiek Yau
m

PERCETAKAN RINA SDN. BHD.

2016

o0ÿ6

O—

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN

MALAYSIA
o
No. Siri Buku: 0065 PENGHARGAAN

KPM-2Q16-978-967-14509-0-1-0065 Penerbftan buku teks ini melibatkan kerjasama
banyak pihak. Sekalung penghargaan dan
Cetakan Pertama 2016 terima kasih ditujukan kepada semua pihak
©Kementerian Pendidikan Malaysia : yang teriibal:

Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan •Jawatankuasa Penambahbaikan Pruf Muka
Surat, Bahagian Buku Teks, Kementerian
dalam buku ini tidak dibenarkan diterbitkan Pendidikan Malaysia.

semuta, disimpan dafam cara yang boleb •Jawatankuasa Penyemakan Pembetulan

dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam Pruf Muka Surat. Bahagian Buku Teks,

sebarang bentukatau cana, baik dengan cana Kementerian Pendidikan Malaysia.

elektronik, mekanik. penggambaran semula •Jawatankuasa Penyemakan Naskhah Sedia
Kamera, Bahagian Buku Teks, Kementerian
nnahupun dengan cars perakamantanpg Pendidikan Malaysia.

kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua •Pegawai-pegawai Bahagian Buku Teks
dan Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pendidikan Malaysia. Pernodingan tertakluk * Pedro Plassen Lopes
* Benoit Bouchard: www.b-noy.com
/pkepada perkiraan royalti atari honorarium,
O- 4
Diterbitkan untuk Kementerian

Pendidikan Malaysia oleh:

Percetakan Rina Sdn Bhd. <3iss4-x)

Lot 45, Persiaran Mewah, S
Bandar Tun Razak,

56000 Cheras, Kueia Lumpur.

Tel: 03*91721444 o

Faksi 03-91721421

Laman Web: www.percetakanrtna.com

Reka Letak dan Atur Huruf:
Percetakan Rina Sdn. Bhd.
Muka taip teks: Optima

Saiztaip teks: 11 poin

Dicetakoleh: P p
Percetakan Rina Sdn. Bhd.
Lot 45, Persiaran Mewah, O
Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur. oO

(U /?

X. \

Kandungan

Pendahuluan v

Bab (HiKONSEP ASAS PEM1KIRAN KOMPUTASIONAL 1

1.1 Asas Pemikiran Komputasionai 2
1.1.1 Teknik dalam Pemikiran Komputasionai
1.1.2 Perrggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah 2
Secara Tertib 7
1.1.3 Pengecaman Corak dalam Sesuatu Situasi
1,1 A Membuat Keputusan Berdasarkan Aspek Renting 9
1.1.5 Ciri-dri Kesamaan dalam Sesuatu Hermasalahan 11
13
Peta Minda 1 17
Senarai Semak 1 17
Praktis Kendiri 1 18

Bab PERWAKILAN DATA 19

2.1 Sistem Nombor Perduaan o
2.1.1 Nombor Perduaan dan Nombor Perpuluhan
2.1.2 Fenukaran Nombor Perduaan kepada Nombor Perpuluhan 20
2.1.3 Fenukaran Nombor Perpuluhan kepada Nombor Perduaan
2.1.4 Penambahan Dua Nombor Perduaan 20
2.1.5 Penolakan Dua Nombor Perduaan 23
2.1.6 Penambahan dan Penolakan Nombor Perduaan dalam 25
Menterjemah Aksara Pengekodan ASCII 28
31
2.2 Ukuran Dala 33

2.2.1 Unit Ukuran bagi Imej Digital dan Audio Digital 39
39
2.2.2 Perkaitan 5aiz Pall Imej dengan Format Fail 40
2.2.3 Perkaitan antara Kualiti, Saiz, Kedalaman Warna 50

(•colour depth) dan Resolusi imej 53
2.2.4 Perhubungan antara Saiz Audio dengan Kadar
55
Kedalaman Bit (bit depth)
2.2.5 Saiz Fail dan Kualiti untuk Audio yang Sama dalam 60

Pelbagai Format Fail 65
2.2.6 Fenukaran Saiz Data dari Bit ke Bait, Kilobait, Megabait, 66
67
Gigabait dan Terabait bagi Fail Audio dan Imej

Peta Minda 2

Senarai Semak 1

Praktis Kendiri 2

Kandun|giin

Bab |«frEi'tiOK"MA 68

o

3.1 Pembangunan Algoritma 70

3.1-1 Pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan Struktur 73

Kawalan Pilihan

3.1.2 Pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan Struktur 78

Kawalan Ulangan

3,1.3 Pengesanan Ralat yang Terdapat dalam Pseudokod dan

Carta Alir 83

3.1.4 Penghasilan Pseudokod dan Carta Alir bagl Algoritma 87
yang Melibatkan Gabungan Pelbagai Pilihan dan Ulangan

Peta Minda 3 90
90
Senarai SernaU 3 91

Praktis Kendiri 3

Bab U§£ODA,lAHAN 92

4.1 Kod Arahan 94
4.1,1 Pemboleh Ubah dan Operator Matematik
dalam Pengaturcaraan 94
4.1.2 Atur Cara yang Melibatkan Struktur Kawalan 96
Pelbagai Pilihan
4.1.3 Atur Cara yang Melibatkan Struktur Kawalan Ulangan 99
4.1.4 Pembangunan Atur Cara 102
4.1.5 Menguji Atur Cara dan Membaiki Ralat 108
111
4.2 Kod Arahan HTML 112
116
4.2.1 Melakar Papan Cerita 119
4.2,2 Tag dalam HTML 121
4.2.3 Paragraph Headings dalam HTML
4.2.4 Banner, Frame dan Menu dalam HTML 126
4.2.5 Rautan Teks dan Imej dalam HTML
130
4.2.6 Memasukkan Imej dalam HTML 133
4.2,7 Pull-down Menu dalam HTML 135
4.2.8 Ruang Komen dalam HTML 137
4,2,9 Mengesan Ralat 139
4.2.10 Membina Laman Sesawangyang Interaktif
142
Peta Minda 4 143

Senarai Semak 4 144
Praktis Kendiri 4

Jawapan 145
Glosari 151
Indeks 153
Senarai Rujukan 154

Kandungan

Ciri-ciri Istimewa Buku inf

Buku ini disusun secara sistematik dan dilengkapkan dengan ciri-ciri menarik yang diwakili
oleh ikon-ikon berikut

mAktiviti Berfikir Membekalkan aktiviti bertulis atau aktiviti berjenis tugasan yang
membantu murid menguasai kematiiran yang dipelajari.
%Aktiviti Berfikir
Membekalkan aktiviti lanjutan yang berkaiian dengan Aktiviti
'AMlvitl Lanjutan Berfikir yang telah dilakukan.
Aktiviti yang melibatkan penggunaan perisian komputer untuk
ftpiikasl menjalanltan tugasan yang rfibertkan.

*Minda J Membekalkan soalan ringkas yang menguji pengetahuan atau
Kreatlf kefahaman murid. 5oalan ini dapat dljaiankan daIam tempoh
masa yang singkat.
-Cuba
LM Menanyakan soalan yang menguji kemahiran berfikir,

Tahukah And* Membekalkan maklumattambahan yang diperoleh daripada
i Inman sesawang. QR code atau pautan laman sesawang akan
CojTt$ dibekalkan untuk memudahkan lagi akses ke laman sesawang-

TIP Memberikan maklumat tambahan yang menambahkan
pengetahuan murid berkaitan kandungan.
OftImbas Kembali
Memberskan cara kerja yang berkaitan dengan kandung.tiv

Memberikan huraian tambahan semasa menjalankan aktiviti
dalam Praktis Aplikasi.

Memberitahu murid bahagian teks yangpernah dipelajari. Irri
menggalakkan murid melakukan ufang kaji isi kandungan yang
telah dipelajari.
Aktiviti atau soalan yang menguji Kemahiran Berfikir Aras

Tinggi (KBATl murid.

Vs Praktis Mindd Latihan formatif yang disediakan pada akbir sdbtajuk.
Rumusan cepat keseluaihan bab dalam bentuk peta minda.
jSj'PETA MlNDA

SEtiAKAi SEMAK Reflect bagi murid mentaksir pembelajaran sendiri.
Latihan sumatif yang disediakan pada akhirhab.
PMKTI5 KETiOfflJ

Secara keseluruhannya, buku ini ditulis supaya dapat membantu guru dan murid bagi
menjayakan matlamat dan objektif KSSM,

SIdang Pengatang

Pendahuliian

•5 PEMjKiRANjH
KOMPUTASIONflLj

Kandungan KATA KUNCI >

1.1 Asm Pcmikiran Komputaskmal Pemikirar Komputasional

Pernahkab anda menikmati popia basah? Apakah inti yang •Leraian
paling anda gemari daiam popia basah? Tahukah anda proses
penyediaan makanan yang digemari ramai ini? V * Pien&Kwfian Corak

* Peniskalaart
Pcnÿid Akftn

\ -A » '- '
V

.1 "a

i

\\

Longkah 1; Pilih kulit popia Longkdh 2. Sediakan inti Langkah 3: Sapu SDS dan
Kulit popia boleb dibuat sendiri
atau ftibeli dan kedai. Anlara P&lbagai pilihan boleh baiut popia

pilihan kulit popia ialah diguTlakan untuk inti popia. Terdapat pelbagsi pilihan sos

•kulit popia gandum Antaranya ialah popia. Antaranya ialah
•kulit popia beras (JTCP paper) • •inti sayur •«H cili
inti orak-niak * sos manis
* kepingan rumpai laul • •SOS kacang sos dptaan
-* inti daging * inti karipap sendiri
sheet) * inti udang
telur inti manis
Ldakkan inti dan balul.
inti tauhu

Pnpia basah sudab siap dan

bofeh dijamu.

M

A Langkah-tangkah di alas menunjukkan cara
membuat popia basah, Tahukah anda semasa
mereka bentuk hngkah-langkah nrusmbuat popia

* basah di alas, anda telah melakukan konsep yang

>/ dtperlukan dalam pemiklran komputasionalf
/
Konsep pemikiran kompuiasional dapat diketahui
dengan rnembaca halaman seterusnya,

mBAB L konsep Asm Feitiikiran Krnnputmmnti]

SQSMMJI*]! Pemikiran Komputasional

t-'ada akhir pembclajaran, Pemikiran komputasional bukanlah berfikir tentang komputer
murid boleh: atau "berfikir" seperti kompuler Sebenarnya, komputer tidak
boleh berfikir sendiri.
• menerangkan teknik
Pemikiran komputasional lalah satu proses pemikiran bagi
Lcraian (Decomposition], tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan
Fengecaman C’orak mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep
{Pattern Recognition),
Peiiiskalaan {Abstraction) asas sains komputer.
dan PengilSakan
(Generalisation) dalam Pemikiran komputasional memecahkan sesuatu masalah
pemikiran komputasional kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Proses seterusnya
ialah mengesan dan menggunakan pengecaman corak bagi
untuk menydesaikart mÿnyelesaikan masalah. Perkara-perlcara yang tidak penting
ditirtggalkan. Akhir sekali ialah proses membentuk satu model
masalah, penyelesaian masalah berdasarkan dri-ciri kesamaan seperti
dalam Rajah 1.1.
• mcnyelesaikan sesuatu
tugasan ntenggiuiakaji Kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan
teknik. leraian dan pemikiran komputasional ialah kemahiran berfikir secara logik
menentukart langkah dan kemahiran membina algoritma, Kemahiran lain yang penting
secara rertib. dipupuk bersama termasuk kreativiii, beiajar daripada kesalahan,
berupaya menjelaskan dan dapat bekerja sepasukan.
* mengesan unsur
persamaan dan pertezaan Masalah Kenal pasti corak
untuk pengecaman oorak dipecahkan yang sama
dalani sesuatu situasi.
Ferkara tidak b. Sediakan satu model
* membuat keputusan penting ditinggalkan
bagi menemukan aspek penyelesaian masalah
periling daJam sesuatu
pemiasaiahan. kajali 1.1 Proses pemikiran komputasional

meneimikan ciri-ciri 1.1.1 Teknik dalam Pemikiran Komputasional
kesamaan dalam
sesuatu pemiasalahmi,

_C«btiFikJrium-ÿ

Bagoimanokah
pemikiran komputasional
dapat membantu
kilu intjnyelebuikun
kebanyakan masalah
dalam kehidupan klta?

Layari kman sesawang Empat teknik asas digunakan dalam pemikiran komputasional.

1berjkut unriik meniahami Teknik Leraian {Decompos/O'o/?}

I tenrang pemikiran Teknik leraian melibatkan pemecahan suatu masalah atau
sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil bagi
|komputasiunaL memudahkan pemaharnan dan penyelesaian. Selepas itu*
bahagian-bahagian yang kecil boleh diteliti, diselesaikan atau
IhiLp://gon.giyRiij£rfM direka bentuk secara berasingan. Hal ini akan membolehkan
sesuatu masalah yang besar dapat diselesaikan dengan mudah,

I BAR 1 Konsep Asas Pemikiran komputasiimal
Click to View FlipBook Version