The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 6321450007, 2021-03-26 04:44:47

9 ศรัณยพร E-Book

9 ศรัณยพร E-Book

¹.Ôµ..Â.Ê..Ò.Ã.. เรือ่ งเซก็ หนา รู
เมนูอาหารแซบๆ
หนงั ผีลา สุด รานอาหารนา กิน
เทคโนโลยีใหมๆ
สถานทท่ี องเท่ยี วนาไป
89-

MMyy FFrriieenndd

CONTENT

1 »ÃÐÇµÑ ÔÊÇè ¹µÇÑ ©¶š·™µ¯´­´¥

2 ´ÒÃÒªÒ ¬˜´›™Ê™· ʯ‰Â™Ê·¤©

3 ´ÒÃÒËÞÔ§ Û²›µ¥´Ë ›¯´­´¥
4 ¢èÒǫغ«ºÔ ¢´ ¤›—Î

¬›¶ †Ë´ –©‰ ¥´ª·

™†Ä›Ä§¤· –©‰ ¥´ª·

¡¥¬· Ɨ¬Î 15àÃ×èͧ SEX
8 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Äˆ«•´

ªè×Í-¹ÒÁÊ¡ÅØ ¹Ò§ÊÒÇ ÈÃѳ¾à ¤§áʧ¢Ñ¹
Ç¹Ñ à¡´Ô 28 Á.¤. ¾.È. 2545
ÍÒÂØ19»‚
àª×Íè ªÒµÔ ä·Â
ÈÒÊÒ¹ ¾Ø·¸
ª¹éÑ ¤.¸.Á 1/1
ÊÒ¢ÒÇªÔ Ò à·¤â¹âÅÂÕ¸Øá¨Ô ´¨Ô ·Ô ÅÑ
ÊÒ¢Ò§Ò¹ ´Ô¨·Ô ÑÅÁÕà´ÕÂ
á¼¹¡ ¤ÍÁ¾ÇÔ àµÍø ØáԨ෤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È
E-mail [email protected]
àºÍÃ⏠·Ã 0947901149
¹ÔÊÂÑ Ê‹Ç¹µÇÑ ªÍº¢Ó
¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾àÔ ÈÉ
¤ÇÒÁ㽆½¹˜ ÍÂÒ¡ÁàÕ §Ô¹ãªáŒ ººäÁ‹ËÁ´
§Ò¹Í´Ôàá ¨Ñ´´Í¡äÁŒ
Ê·Õ ªÕè ͺ à¢ÕÂÇ ªÁ¾Ù

1

“เจมส จริ าย”ุ ถอดเสื้ออวดกลามโต แฟนคลับฟน เวอร โชวแซบครงั้ นไ้ี มตอ งกลวั ใครวา

ทำเอาแฟนคลบั ฟน กนั ไปเปน แถว เมือ่ ไดเ หน็ พระเอกหนุม เจมส- จริ ายุ ต้งั ศรสี ุข ถอดเสอ้ื อวดกลามโตใหเห็นกันชัดๆ แบบ
เต็มสองตาเปน คร้ังแรกในอนิ สตาแกรมสว นตัว ซ่ึงงานน้ีคนตางกเ็ ขา ไปคอมเมนตแ ซวการฟต รา งกายครั้งนก้ี ันยกใหญ
โดยลา สดุ เจมส จริ ายุ ไดออกมาเผยใหฟง วา จุดเร่มิ ตน ของการออกกำลงั กายเกิดจากการถายละครทม่ี ฉี ากถอดเสอ้ื และ
พอไดออกกำลงั กายมาเรื่อยๆ จงึ ทำใหต ดิ เพราะสุขภาพรางกายตวั เองกแ็ ข็งแรงข้นึ ดว ย พรอ มบอกอวดหุนครง้ั นห้ี วานใจสาว
โฟม ไมวาอะไร อกี อยา งตนกไ็ มไ ดค ดิ จะลงรูปแนวน้บี อ ยๆ อยแู ลว
ชวงนีเ้ ห็นวาฟตหุน เปน พิเศษ ?
“ชว งนี้ออกกำลงั กายครบั มนั เริม่ จากท่ีถา ยละครปา แจวแลว
มีฉากถอดเสือ้ กเ็ ลยไหนๆ กเ็ ลน แลว เลยเลนตอเนอ่ื งมา
เรื่อยๆ แลว รูสึกวา รางกายมนั แข็งแรงมากขน้ึ คือเราไมไ ด
เอาใหญโตอะไร แคอ ยากใหเราใชชีวิตไดส บายมากขึน้ ”
ต้งั เปา วา อยากไดกลา มใหญขนาดไหน ?
“ในสว นของเปา หมายไมม ีตายตัววาจะนำ้ หนักเทาไหรหรอื
อะไร กอ็ ยากออกกำลงั กายใหส ุขภาพแขง็ แรงไปเรอ่ื ยๆ แลว
ก็รอดตู วั เองมากกวา ถา ตัวใหญเ กินไปกจ็ ะเพลาๆ ลง”

2

ชาวเนต็ จับตา แดน-แพตต้ี “ครู ักดาราเลกิ เงียบ”
หลงั ไมอ ปั เดตความหวาน

“จะไดด ูแดนแพทตที้ วี อี กี เม่อื ไหร หายไปเปน เดือน ทำเอาแฟนๆ ตางพากนั สงสยั และจับตามองความ
แลวนะ, พแ่ี ดนเงยี บเลยไอจีก็ไมอ ัพ, ขา วเมาทด ารา สัมพันธของครู ักตา งวัย แดน วรเวช ดานวุ งศ และ
ท่ีบอกวา มีดาราคนู ึงกำลังเลิกกันแบบเงยี บๆ จะใช แพทตี้ อังศมุ าลิน สริ ภทั รศกั ด์เิ มธา กันไมน อยเพราะ
ม้ยั คะ ไมอ ยากใหเ ปน คูน ี้เลย มาตอบแฟนๆ หนอ ย รายการชองยูทบู แดนแพทต้ี Reality ท่ีทำดว ยกนั
นา, ทำไมพีแ่ พตกบั พแี่ ดนไมค อ ยลงรปู หรือสตอรี่ หา งหายจากการอัปเดตนานนับเดอื น แถมทงั้ คไู มค อ ย
เลยเด๋ยี วนี้ ไมไ ดมปี ญ หากนั ใชม ั้ยคะ แง" มโี มเมนตหวานๆ ใหเ ห็นมาระยะหนง่ึ

สว นฝา ยชาย แดน วรเวช กไ็ มไดเ คลื่อนไหวทางโซ
เชียลมาพกั ใหญ ทำใหแ ฟนๆ แอบหวน่ั ใจถงึ ความเงียบ
ของคูนี้
แตเ ม่ือ แพทตี้ องั ศุมาลนิ ไดโ พสตภาพตัวเองเมือ่
ประมาณสัปดาหท่ีผานมา กม็ ีแฟนๆ หลายคนเขา ไป
คอมเมนตตัง้ คำถามถงึ รายการในชองยูทบู และถามถงึ
ความสมั พันธของแดนแพทตด้ี วยความสงสยั วา

แตเ มอ่ื เขาไปดูในอินสตาแกรมของแดนและแพทตี้
รปู คูยังอยูค รบ และทัง้ คกู ย็ งั คงฟอลโลวอินสตาแก
รมกนั อยู อยางไรก็ตามในเรอ่ื งท่ีหลายคนกำลังสงสัย
ในความสมั พนั ธวาเปนอยา งไร คงตอ งรอฟงคำตอบ
จากปากทงั้ คูนา จะชวั รท ส่ี ุด และหากมีการอัปเดต
บันเทิงไทยรฐั ออนไลนจะรายงานใหทราบอยาง
แนน อน

3

ซุบซบิ ดารา แหเดาใครเอย !? ดาราสาวอารมณด ี ทมุ เงินหนกั เปยผ เูกง มาก

ทำเอาขาเมาท ขาเผือก ตาลุกวาวอกี แลว สำหรบั
เพจดัง เจม อย 108 ที่ลา สดุ (17 มกราคม
2564) ออกมาเมาทขา วของ ดาราสาวอารมณด ี
ท่บี างทเี หมือนผีบารายหนึง่ กำลังซุมเงยี บมรี ักครง้ั
ใหม แมจ ะไมไ ดป กปด แตก ไ็ มไ ดเ ปด ตัว แถมเจา ตวั
ยังมนี ิสยั ชอบเปยผูชาย ควักเงินจา ยใหหนมุ ใหมคน
นีมากมาย แมสถานะจะยังไมชดั เจนกต็ าม

เจมอย มาแลว.. ใหคำใบเพ่ิม ครู กั ดาราเลกิ กนั แบบเงียบ ๆ
บอกเลยไมใช 2 คูนี้ !!

เปน ปริศนาคาใจขาเมาทก ันแบบลากยาวขา มป
สำหรับคำใบจากเพจดงั
เจมอย 108 ทีท่ ้งิ ไวเมอ่ื ชว งปลายปท่ี
แลววา "มีดาราคูนึง.. กำลังเลกิ กันแบบเงยี บ
ๆ" ซ่งึ คนกส็ งสัยวา คูไ หนกันแน แถมแฟนคลบั ของ
คูร กั ดาราหลายคูก็เปนกังวล
กลวั วาขา วนจี้ ะหมายถึงคทู ตี่ นเองเชยี รอ ยูหรอื เปลา

4

คอลเล็กชน่ั ใหม 2021
Dior&Coach

กระเปาสะพายขางมินิ
4,590

กระเปาสะพายขาง Dior มาใหม
3,390$
กระเปาใส
โทรศัพทม ือถือ
Dior

5

á»Ã§ÊÕ¿¹˜ IoT 㪌 AI ÇàÔ ¤ÃÒÐËʏ ¢Ø ÀÒ¾

ความกา วหนาของเทคโนโลยี IoT ปญ ญาประดิษฐ (AI) และเทคโนโลยี
Deep-Learning กำลังพุงทะยาน โดยแทบทกุ วนั น้ีเราไดพบเหน็ การผนวกความ
สามารถของ AI ลงในอปุ กรณต าง ๆ มากมาย ไมเ วนแมแต “แปรงสีฟน ” ทนี่ ำ AI มาชวย
วิเคราะหร ูปแบบการแปรงฟนใหถ ูกวธิ ีกันแลว

โดยแปรงสฟี น ดงั กลาวมชี ือ่ วา Kolibree Ara ที่
สามารถชวยลดปญหาในชองปากไดผ านเทคโนโลยี
Deep-Learning แถมยงั ไดช ื่อวา เปนแปรงสีฟน
ตัวแรกทที่ ำงานรว มกบั AI ไดด ว ย ความสามารถของ
Kolibree Ara คือการวิเคราะหร ปู แบบการแปรง
ฟน การวัดคา สขุ ภาพในชองปาก และกลบั มาบอกกบั
เจา ของไดว า ตองปรบั ปรงุ ตรงจุดไหนบางจึงจะทำให
สุขภาพชอ งปากดีข้นึ ได

สำหรบั การทำงานของแปรงสฟี น Kolibree Ara นนั้ ประกอบดว ยเซนเซอรตา ง ๆ มากมาย เชน เซนเซอร
ตรวจจับความเคลอื่ นไหวแบบสามมิติ (3D Motion Sensors), accelerometer, gyro-
scope และ magnetometer ซงึ่ จะสง ขอ มูลรูปแบบการแปรงฟนเขาไปยังแอปพลิเคชนั เพ่อื
วิเคราะหขอมลู ตอไป ตัวแปรงหนักประมาณ 2.5 ออนซ แบตเตอรมี ีอายกุ ารใชงานยาวนานถงึ 2 สปั ดาห
ทำใหส ะดวกทัง้ ใชง านในบานและพกพาไปใชใ นระหวา งการทอ งเทีย่ ว
แตใ นระหวางทแ่ี ปรงสีฟน กำลงั ทำงานอยูน ัน้ ท่ีหนาจอของแอปพลิเคชนั ก็มีการทำงานเชน กันเชนหากเปนการ
แปรงของเดก็ ก็จะมเี กมมาใหเลน เพิ่มความทา ทายหรอื ถาเปน การแปรงของผใู หญก ็จะมีอินเตอรเฟสทแ่ี สดงให
เห็นวา แปรงไดดพี อหรอื ยังปรากฏอยูดว ย

6

·Õè¡Ô¹ÍÂ¸Ø ÂÒ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ+¤Ò࿆ÃÁÔ ¹Óé
ÍÂ¸Ø ÂÒ áÇйÑ觪ÅÔ Åä´ŒäÁ‹ä¡Å¡Ã§Ø !

บา้ นวัชราชยั , พระนครศรอี ยธุ ยา

(Baan Watcharachai)

บา้ นวัชราชัย รา้ นทีเ่ ปดิ มานานจนเป็นท่ี
รู้จักของคนในพ้ืนที่ รวมถึงนักทอ่ งเทย่ี ว
ไทยและตา่ งชาติ ตัวรา้ นจะเป็นบา้ นไทย
บรรยากาศโดยรวมดี สามารถเลอื กนงั่ ได้
ทั้งบนเรอื นและบนเรือ ขอแนะนำบนเรอื ท่ี
บรรยากาศดีมากๆ

Location: เลขท่ี 9 ม.7 ถ.เสนา-สุพรรณบุรี
ต.บ้านปอ้ ม อ.พระนครศรอี ยธุ ยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
Open: 09.00 – 21.00 น.

(เนอ่ื งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-
19 ทางร้านจึงเปลี่ยนเป็นเปดิ ให้บรกิ ารเดลิเวอร่ี ทกุ

วันองั คารและวันศุกร)์
Phone: 092 254 2566

Line: 0922542566
Facebook: บา้ นวัชราชัย Baan Watcharachai

7

การศกึ ษาไทย “ถอยหลัง” ขอ สงั เกตจากธนาคารโลก

เมอ่ื สปั ดาหท ี่แลว ทีมงานของธนาคารโลกประจำประเทศไทย ออกมา นอกจากการนำเสนอในประเด็นเกาท่ีวา นี้แลว ผูแทน
ต้งั โตะ แถลงขา วเก่ียวกับสถานภาพทางการศกึ ษาของประเทศไทย มี ธนาคารโลกชุดนยี้ งั มีการประเมินตัวเลขคา ใชจ ายดานการศึกษา
ประเดน็ ที่นา สนใจหลายๆ ประเด็น ผมขออนุญาตนำมาเผยแพรตอ ใน ของนกั เรียนไทยตง้ั แตชั้น ป.1 จนถึง ม.3 วา มีมลู คา เฉลี่ยตอ
วันนน้ี ะครับ หวั ถึง 27,271 เหรยี ญสหรัฐฯ
ผแู ทนธนาคารโลกเรมิ่ ดว ยการหยบิ ยกตวั เลขเกาท่ีเราไดย ินไดฟงมา ถอื วาประเทศไทยใชเ งนิ ลงทุนทางดานการศกึ ษาคอนขางสงู เมื่อ
แลวหลายหนขนึ้ มาเกรนิ่ นำวา จากการประเมินทกั ษะนักเรยี นอายุ เทียบกับจำนวนนกั เรยี น แตผ ลสัมฤทธ์กิ ลับสวนทางกับการ
15 ป จากทั้งหมด 79 ประเทศ ตามมาตรฐานสากลหรือ PISA ลงทุน
พบวา เดก็ ไทยอยใู นอันดับทายๆ ของภูมภิ าคเอเชยี ตะวันออกและ ปจจัยสำคัญทอี่ ยูเ บือ้ งหลังประการหนง่ึ ก็คอื การกระจาย
แปซิฟก นน่ั ก็คอื อนั ดบั ที่ 68 ดา นการอาน อนั ดับที่ 59 ดาน ทรพั ยากรไมถูกจดุ รวมถึงปญ หาการขาดแคลนครูและการเขา
คณติ ศาสตร และอันดบั ที่ 55 ดานวิทยาศาสตร ไมถงึ อุปกรณการเรียน เปนตน
ท่ีผมใชค ำวา ขอมูลน้เี ปน ขอ มลู เกา ก็เพราะเราไดย ินไดฟ งและไดอาน คณะผูแทนธนาคารโลกจงึ เสนอวา โรงเรยี นขนาดเลก็ ในพน้ื ที่
กนั มาหลายปแลว เนอ่ื งจากเปนขอมูลทม่ี ีการประเมนิ ไวตง้ั แตป  พ.ศ ใกลเคยี งกนั ควรมีการควบรวม หรอื สามารถใชคณะบุคลากร
.2561 ไมต ่ำกวา 2 ปเขานแ้ี ลว และอุปกรณก ารศึกษารว มกนั ได เพอ่ื ใหก ารจดั สรรงบประมาณ
ผูแทนธนาคารโลกระบดุ วยวา สาเหตทุ ี่ทักษะเรียนรขู องเดก็ ไทยตกต่ำ มีประสทิ ธิภาพย่งิ ขนึ้
สว นหนงึ่ เกิดจากนักเรยี นมอี ัตราการขาดเรียนสูง เพราะไมรูส ึกวาตน ครบั ! กเ็ ปนเน้ือหาสาระโดยสรปุ ท่ีผแู ทนธนาคารโลกประจำ
เปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ทำใหไมอยากไปโรงเรยี น ประเทศไทยแถลงขา วเมอ่ื สปั ดาหกอน ท่ผี มตองขอขอบคุณ
ซึ่งความรสู ึกทวี่ า น้ันมาจากหลายปจจยั ทง้ั ปญหายากจน ครูไมม ี อยางจรงิ ใจ เพราะเปน ถอ ยแถลงท่มี ีประโยชนอยา งยิ่งสำหรับ
คณุ ภาพ เดก็ ถกู กลนั่ แกลงรงั แก รวมถึงการไมไดรบั กำลังใจและการ รฐั บาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงศกึ ษาธกิ ารไทย
สงเสรมิ จากครอบครวั ทเี่ พียงพอ สำหรบั ผมเองมีประเด็นทงั้ ท่เี หน็ ดวย และทีอ่ ยากฝากไวเ ปน ขอ
สงั เกต รวมแลว 2-3 ประเดน็ ดังนค้ี รบั
ขอ แรกเลย ผมเห็นดวยกับเหตุผลทวี่ า “ความยากจน” เปน
สาเหตุสำคญั ประการหน่งึ ท่ที ำใหส มรรถนะของเด็กไทยตำ่ กวา
มาตรฐานตามเกณฑส ากลที่ใชใ นการประเมนิ จนตองหลนไปอยู
อันดบั ทายๆของการสำรวจ

8

ààÁÁ¹¹ÙÍÍÙ ÒÒËËÒÒÃÃ

¹éÓ¾Ã¡Ô á¨Ç‹ »ÅÒÃÒŒ ¾ÃÔ¡»†¹ ËÍÁËǹÃÊ᫺‹ àÍÒ㨤¹

ʋǹ¼ÊÁ ¹Óé ¾ÃԡᨋǻÅÒÌҾáÔ
à¹éÍ× »ÅÒÃŒÒ漄 5 ªŒÍ¹âµÐ
ËÍÁá´§à¼Ò 5 ËÑÇ Ç¸Ô ·Õ Ó¹éÓ¾ÃÔ¡á¨Ç‹ »ÅÒÌҾáÔ
¡ÃÐà·ÕÂÁà¼Ò 2 ËÇÑ
¢‹Ò«Í 2 ªÍŒ ¹âµÐ
µÐä¤Ã«Œ Í 2 ªÍŒ ¹âµÐ
ãºÁСÃÙ´«Í 1 ªÍŒ ¹âµÐ
¾ÃÔ¡»†¹ 2 ªŒÍ¹âµÐ
¹Óé ÁТÒÁໂ¡ 2 ªÍŒ ¹âµÐ

1. àÍÒà¹×éÍ»ÅÒÊѺãÊ‹¡ÃзÐÃǹ¾ÍÊØ¡ µ¡Ñ ¢¹Öé ¾Ñ¡äÇŒ
2. â¢Å¡ËÍÁá´§ ¡ÃÐà·ÕÂÁ µÐä¤ÃŒ ¢‹Ò áÅÐãºÁСÃÙ´ ãËŒÅÐàÍÕ´ ãÊ»‹ ÅÒÃÒŒ â¢Å¡ãˌࢌҡ¹Ñ
3. »ÃاÃÊ´ÇŒ ¾ÃÔ¡»†¹ ¹Óé »ÅÒ áÅйéÓÁТÒÁໂ¡ àÊÃÔ ¿¡ºÑ ¼Ñ¡Ê´

àµÃÂÕ Á¤Ã¡â¢Å¡¹Óé ¾ÃԡᨋǻÅÒÌҾÃÔ¡»†¹¡¹Ñ à¶ÍÐ ·Ó¡¹Ô àͧ»ÃاÃÊ༴ç ÊÐ㨡¹Ñ ä»àÅÂ
à¡çºáª‹ã¹µàÙŒ ¹ç ä´Œ¹Ò¹à»¹š à´Í× ¹ ¶ÒŒ ÁàÕ Á¹Ù䢋 äÁÇ‹ Ò‹ ¨Ð໹š 䢵‹ ÁŒ ËÃÍ× ä¢à‹ ¨ÂÕ Ç´ŒÇÂÂè§Ô ¿¹ ¹Ð

9

ʶҹ··Õè Íè §à·ÂÕè Ç

ÇÑ´¾ÃÐÈÃÊÕ ÃÃྪޏ ËÃÍ× Ç´Ñ ¾ÃÐÈÃÊÕ ÃÃà¾ªÞ Ë¹Öè§ã¹Áô¡âÅ¡Í´µÕ Ç´Ñ ËÅǧ»ÃШӾÃÐÃÒªÇ§Ñ âºÃÒ³ÍÂ¸Ø ÂÒ µÑ§é
Í‹ٷµÕè ӺŻÃе٪ÂÑ ÍÓàÀ;Ãй¤ÃÈÃÍÕ ÂظÂÒ à»š¹Í´µÕ ÇÑ´ËÅǧ»ÃШӾÃÐÃÒªÇ§Ñ âºÃÒ³ÍÂ¸Ø ÂÒ ÊÃÒŒ §¢¹éÖ ÃÒÇ»‚ ¾.È
. 2035 â´ÂÊÁà´ç¨¾ÃкÃÁäµÃâÅ¡¹Ò¶ Ç´Ñ ¾ÃÐÈÃÊÕ ÃÃྪޏ Á¨Õ ´Ø ·Õ¹è ‹Òʹ㨷ÕèÊÓ¤ÑÞ ¤×Í à¨´Õ·Ã§Å§Ñ ¡ÒÊÒÁ
ͧ¤·èµÕ Ñ§é µÐ˧ҋ ¹ àÃÂÕ §ÃÒÂ໚¹á¹ÇÍ‹ҧÍ‹ҧⴴഹ‹ ໚¹âºÃҳʶҹ·èÕÊÓ¤ÞÑ ¢Í§ä·Â·ÁèÕ ÁÕ ¹µàʹˋ ʏ ǧÒÁ

¾Ô¡´Ñ µÓºÅ»ÃеªÙ ÂÑ ÍÓàÀÍ
¾Ãй¤ÃÈÃÍÕ ÂظÂÒ ¨§Ñ ËÇÑ´
¾Ãй¤ÃÈÃÕÍÂ¸Ø ÂÒ
ແ´ãËàŒ ¢ÒŒ ªÁ ·¡Ø Ç¹Ñ µÑ§é áµà‹ ÇÅÒ 08.30
¹.–16.30 ¹.
¤‹Òà¢ÒŒ ªÁ ªÒÇä·Â 10 ºÒ· ªÒǵҋ §
»ÃÐà·È 50 ºÒ·

10

แ]นะนำร้านอหาร

.ราน เขียวไขก่ า

เขยี วไขก่ า รา้ นอาหารไทยตกแต่งรา้ นสวยสะดดุ ตา ตกแตง่ รา้ นให้แนวกลาสเฮา้ ส์ ด้วยโครงเหลก็
สีดำ วอลเปเปอรด์ า้ นในเป็นสเี ขยี วทีด่ ูเข้ากันกับต้นไม้ท่ีนำมาตกแต่งรอบๆ รา้ น จดุ เดน่ ของร้านนี้
คอื อาหารจะมเี มนูใหม่ๆ อยเู่ สมอ นอกจากทนี่ ี่จะเป็นร้านอาหารไทยแล้ว ยังมมี ุมกาแฟ บาร์
เคร่อื งดื่ม และมมุ จำหนา่ ยเสอ้ื ผ้าและสินค้า D.I.Y ด้วย

ทอ่ี ยู่ : 33 ซ.ลาดพรา้ ว 71 (นาคนวิ าส 3)
ถ.นาคนิวาส ลาดพรา้ ว ลาดพรา้ ว กรุงเทพฯ
10310
โทรศพั ท์ : 0959499299
เปดิ ทกุ วนั เวลา 11.00 - 24.00 น.

11

ภาพยนตร

บอกโลกใหรวู ากรู ักมึง กำหนดฉาย: 6 Stigmatized Properties กำหนดฉาย: 8
เมษายน 2021 เมษายน 2021

The Conjuring: The Devil Hunted กำหนดฉาย: 20 พฤษภาคม 2021
Made Me Do It กำหนดฉาย: 27

พฤษภาคม 2021

12

12 ÃÒÈÕ ¾ÃŒÍÁ¤Ó·Ó¹ÒÂ

"¾é¹× ´Ç§" ÃÒÈàÕ ÁÉ (21 ÁÕ¹Ò¤Á - 20 àÁÉÒ¹)
ªÒÇÃÒÈàÕ ÁÉ ÊÞÑ Åѡɳ¡ÅÁ‹Ø ´ÒÇÅ¡Ù á¡Ð·ÐàÅ ªÒÇÃÒÈ¹Õ éÕÁÃÕ »Ù ÃÒ‹ §Ê§‹Ò§ÒÁáÅÐÁÕàʹˋ ÍÂÒ‹ §ÁÒ¡ ໹š ÅѡɳТͧ¼¹ŒÙ ӪͺàÃèÍ× §·ÒŒ ·ÒºؤÅÔ¡¹‹Òà¡Ã§¢ÒÁËÒŒ ÇËÒÞ ÁÑ¡¨Ð໹š ¡Å‹ØÁ¼¹ŒÙ ÓàÊÍÁ
ÊÕ·Õ´è Õ : ÊÕáÊ´
ÍÞÑ Á³·Õ àèÕ ËÁÒÐÊÁ : â¡àÁ¹ ¾ÅÍÂÊÕÊŒÁ
µ¹Œ äÁ·Œ è¤Õ Çûš٠: ᤽ÃÑè§ ¾Ç§áÊ´ ·ºÑ ·ÁÔ
¡Ò÷ӧҹ·Õºè ŒÒ¹ : ´ÇŒ ¤ÇÒÁ·èÕ໚¹¼Œ¹Ù ÓªÒÇÃÒÈÕàÁÉ ¨Ö§à»¹š ¼ÙŒ·Õ»è ¯ÔºµÑ ÔµÑÇ㹡ÒáÒ÷ӧҹ·èÕºÒŒ ¹ÍÂÒ‹ §´·Õ èÕÊ´Ø ã¹¤ÇÒÁÃѺ¼´Ô ªÍºµ‹Í˹ŒÒ·Õ¡è ÒçҹÍÂàÙ‹ ÊÁÍ
ÊÔ§è ·ÕèàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§ªÒÇÃÒÈàÕ ÁÉ : ໹š ¡Ò÷ӧҹ·èàÕ »‚›ÂÁä»´ŒÇÂä¿áË‹§ÍØ´Á¡Òó áÅÐ㹺ҧ¤ÃéѧÍÒ¨¨Ð໚¹¡ÒÃÊ͹§Ò¹ãË¡Œ Ѻ¼ÃÙŒ Ç‹ Á§Ò¹·‹Ò¹Íè¹× æ áÁŒ¨Ðͺ‹Ù ŒÒ¹¡çµÒÁ
¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§ªÒÇÃÒÈàÕ ÁÉ : ʧ‹ ¾Å§Ñ §Ò¹´æÕ ¢Í§¤³Ø ä»Â§Ñ ¼ŒÍÙ ×¹è à¾×Íè ¢¨´Ñ »Þ˜ ËÒáÅÐʹºÑ ʹ¹Ø à¾è×͹¢Í§¤³Ø äÁÇ‹ Ò‹ ¨Ð໚¹·Õºè ŒÒ¹ËÃ×Í··èÕ Ó§Ò¹
"¾¹×é ´Ç§" ÃÒÈ¾Õ ÄÉÀ (21 àÁÉÒ¹ - 20 ¾ÄÉÀÒ¤Á)
ªÒÇÃÒÈÕ¾ÄÉÀ Á¡Õ ÅØ‹Á´ÒÇÃÙ»ÇÑÇ ÃÒÈÕ¹àéÕ »¹š ¤¹Ë¹Ñ¡á¹¹‹ Í´·¹ äÇŒã¨ä´Œ ªÍº¤¹¾´Ù ¨Ò´Õ áÁŒªÒÇÃÒÈ¾Õ ÄÉÀ¨Ð໹š ¤¹ËŒÒÇ¡µç ÒÁ ºÒ§¤Ã§Ñé ÁàÕ »š¹¤¹ÍÒÃÁ³È ÔÅ»¹ âÃáÁ¹µÔ¡
ÍÞÑ Á³·Õ ÕèàËÁÒÐÊÁ : ¾ÅÍÂÊÕà¢ÂÕ Ç Ë¡ Ááµ
µŒ¹äÁ·Œ èÕ¤Çûš٠: àÁÅâÅ᤹µÊÑ (´Í¡ÊÕÁ‹Ç§) ÊÇ·Õ ¾Õ áÇÇÇÔàªÕÂÃ
¡Ò÷ӧҹ·èÕºÒŒ ¹ : ໚¹¤¹··Õè Ó§Ò¹·äèÕ ´ŒÃºÑ ÁͺËÁÒÂÁÒ¨¹àÊèç àÃÕºÃÍŒ Â㹤ÃÒÇà´ÕÂÇ áÅÇŒ ¤Í‹ ÂË¹Ñ ä»Ê¹ã¨àÃ×èͧÍ×¹è µÃҺ㴷§Õè Ò¹ÂѧäÁà‹ ÊÃç¨ ¡çÂѧ¹§èÑ ·Ó§Ò¹µÍ‹ ä»
ʧÔè ·àÕè ÃÕ¹ÃÙ¢Œ ͧªÒÇÃÒÈ¾Õ ÄÉÀ : äÁ‹ÁÕ¤ÓÇ‹Ò§ºÕ ËÃ×Íà¡àÃã¹ÃÐËÇÒ‹ §·Ó§Ò¹á¹‹¹Í¹ 㪪Œ ÕÇÔµàËÁÒÐÊÁ ¡Ô¹ ¹Í¹ ໚¹àÇÅÒ ¨¹à»š¹¡Ô¨ÇѵûÃШӺҌ ¹
¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§ªÒÇÃÒÈÕ¾ÄÉÀ : ¨§ÁÕ¤ÇÒÁÊآ㹾×é¹·Õáè ÅЪÕÇÔµ¢Í§µÑÇàͧ 㹪Nj §¹¨éÕ Ð¤¹Œ ¾ºÇ‹Ò ÊÔ觷Õè¤Ø³ÁÕÍÂÙ‹ ¡àç »¹š Ê¢Ø ä´ŒáÁŒ¨ÐàÃè×ͧàÅ¡ç æ ¹ŒÍÂæ ¡çµÒÁ
"¾×¹é ´Ç§" ÃÒÈàÕ Á¶¹Ø (21 ¾ÄÉÀÒ¤Á - 20 Á¶Ô ¹Ø Ò¹)
ÃÒÈàÕ Á¶¹Ø ໚¹¡ÅØ‹Á´ÒÇ·èàÕ »¹š ÃÙ»¼ŒÙªÒÂáÅмÙËŒ ÞÔ§¤‹¡Ù ѹ «Ö觺§‹ ºÍ¡ÇÒ‹ ªÍº¤Ô´ËÃÍ× ·ÓÍÐäà 2 Í‹ҧã¹àÇÅÒà´ÂÕ Ç¡Ñ¹ ºÒ§¤Ãé§Ñ ໚¹¤¹ÊͧÍÒÃÁ³ ¤Í× à»š¹¤¹ªÒ‹ §à¨Ã¨Ò Ã¡Ñ ÍÔÊÃÐ »Ò¡ËÇÒ¹
Ê·Õ Õ´è Õ : ÊÁÕ Ç‹ §
ÍÑÞÁ³·Õ èÕàËÁÒÐÊÁ : ÍàÁ·ÊÔ µ
µŒ¹äÁŒ·Õè¤Çûš٠: ¡ÅŒÇÂäÁŒ
¡Ò÷ӧҹ·ºèÕ ÒŒ ¹ : ÊÇ‹ ¹ÁÒ¡¨Ð㪌àÇÅÒËÁ´ä»¡ºÑ µêÔ¡µÍ ¡ à¿«ºØ¡ ¾ÃÍŒ Á¡Ñº·Ó§Ò¹ä»´ŒÇ ᵡ‹ ç处 Á§Õ ҹʋ§ÍÂÙ‹àÊÁÍ
Êè§Ô ·èàÕ ÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§ªÒÇÃÒÈÕàÁ¶Ø¹ : ໚¹¤¹·èàÕ ¡§‹ ã¹àÃèÍ× §à·¤â¹âÅÂÕ µÑé§áµà‹ Ã×èͧàÅ硹͌ ¨¹¡Ãзèѧ¶Ö§àÃÍ×è §ÊÓ¤ÞÑ àª¹‹ ÊÑ觢ͧÍ͹䏵 ÃǨ´¤Ù ÇÒÁ໚¹ä»¢Í§à¾×è͹æ ËÃ×Íʋͧ´Ù¤ÇÒÁʹءµÒ‹ §æ
¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§ªÒÇÃÒÈàÕ Á¶¹Ø : â»Ã´¨§¹¡Ö ¶Ö§¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾àÔ ÈɢͧµÑÇàͧãËàŒ »š¹áçºÑ¹´ÒÅ㨠à¾è×Í·Õ¨è мÅÑ¡´Ñ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒôÓçªÇÕ Ôµ
"¾é×¹´Ç§" ÃÒÈ¡Õ Ã¡® (21 ÁԶعÒ¹ - 20 ¡Ã¡®Ò¤Á)
ªÒÇÃÒÈաá® ໹š ¤¹Í‹Í¹äËÇ ÊÃÒŒ §¨¹Ô µ¹Ò¡Òà á¶ÁÁ¤Õ ÇÒÁ໹š áÁ‹ÈÃÕàÃÍ× ¹ à¾ÃÒÐ໹š ¤¹àÍÒã¨à¡§‹ áÅÐÂѧâÃáÁ¹µÔ¡µÑÇáÁ‹àÅ ºÒ§¤Ã§Ñé ¡çÍÒ¨¨Ð໹š ¤¹ÍÒÃÁ³Í ‹Í¹äËÇ ¢éÕ¡ÅÇÑ ¨ŒÙ¨¨éÕ ¡Ø ¨Ô¡
Ê·Õ Õè´Õ : ÊÕ¢ÒÇ
ÍÑÞÁ³·Õ Õàè ËÁÒÐÊÁ : ྪþÅÍ¢ÒÇ
µ¹Œ äÁ·Œ ¤èÕ ÇûÅÙ¡ : ´Í¡ºÑÇ ¡ØËÅÒº¢ÒÇ ÁÐÅÔ
¡Ò÷ӧҹ·èÕºŒÒ¹ : àÃÒ¨ÐäÁ‹¤Í‹ Âä´ÂŒ ¹Ô ¢Ò‹ ÇÍÐäÃà¡ÕèÂÇ¡ºÑ ªÒÇÃÒÈաá®ÁÒ¡¹Ñ¡ áµÅ‹ ͧࢌÒä»´äÙ ´àŒ ÅÂÇ‹Ò à¸Í¡ÓÅ§Ñ ¡ÅÒÂ໚¹ºÅÍç ¡à¡Íõ ÑÇáÁ‹ ËÃÍ× ¡ÓÅѧÃÕÇÇÔ ÍÐäÃÍ¡ً çä´Œ äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ð໹š ÍÒËÒÃ
¤Òí á¹Ð¹Ó¢Í§ªÒÇÃÒÈ¡Õ Ã¡® : ÇÒ§µÒÃÒ§ªÇÕ Ôµ¢Í§¤³Ø ãËŒ´Õ ·§éÑ Ë¹ŒÒ·Õè¡ÒçҹáÅЪÇÕ Ôµ»ÃШÓÇѹ ¤³Ø ¨Ðä´ÁŒ ¤Õ ÇÒÁÊ¢Ø ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ¾¡Ñ ¼Í‹ ¹¢Í§¤Ø³
"¾é¹× ´Ç§" ÃÒÈÊÕ §Ô ˏ (21 ¡Ã¡®Ò¤Á - 20 ÊÔ§ËÒ¤Á)
ªÒÇÃÒÈÕÊ§Ô Ë ¡ÅØÁ‹ ´ÒÇÊԧⵠ໹š ¤¹·ÕèÁÕº¤Ø Å¡Ô Ê§‹Ò§ÒÁÃÒ‹ àÃÔ§ ÁàÕ Ê¹Ë‹  ·Ãй§ ໚¹¤¹µÒÁ㨵ÇÑ àͧàÊÁÍ äÁ¤‹ Í‹ Âʹã¨àÃ×Íè §àÅç¡æ ·°Ô ÊÔ §Ù ÁÒ¡ ÇµÔ ¡¨ÃµÔ §‹ÒÂ
ÍÑÞÁ³·Õ àèÕ ËÁÒÐÊÁ : ·Í§
µŒ¹äÁŒ·¤Õè ÇûÅÙ¡ : µŒ¹·Ò¹µÐÇ¹Ñ ¡Ãó¡Ô ÒÏ
¡Ò÷ӧҹ·èºÕ ÒŒ ¹ : Á¡Ñ ¨ÐäÁ¤‹ ‹ÍÂʹã¨àÃÍè× §ÃÒǵҋ §æ ÀÒ¹͡ áÅÐÃʌ٠¡Ö ´·Õ Õäè ´·Œ ӧҹ͋·Ù ºÕè ÒŒ ¹ ¨Ðä´äŒ Á‹ÁÕã¤ÃÁÒ¨¡Ø ¨¡Ô ªÒÇÃÒÈÕÊԧˏ·Ó§Ò¹·äèÕ ´ÃŒ ѺÁͺËÁÒÂÁÒ¨¹àÊèç áÅÐ㪌àÇÅÒ¾¡Ñ ¼‹Í¹ÊÇ‹ ¹µÇÑ
ÊÔ觷µèÕ ÍŒ §àÃÂÕ ¹ÃÙ¢Œ ͧªÒÇÃÒÈÊÕ Ô§Ë : äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÍ·‹Ù èãÕ ´ ªÒÇÃÒÈÕ¹Õ¡é çÁ¡Ñ ¨Ðâ´´à´‹¹ÍÂà‹Ù ÊÁÍ à¾ÃÒÐà¢ÒÃÙŒ¨¡Ñ ·è¨Õ ÐàÃÂÕ ¹ÃŒÙãËŒà¢ÒŒ Êѧ¤Áã¹ÊÔ§è ·Õè໚¹ÍÂÙä‹ ´Œ
¤Óá¹Ð¹ÓÊÓËÃѺªÒÇÃÒÈÊÕ Ô§Ë : Åͧ໴ »ÃÐʺ¡Òó㏠ËÁ‹æ ÍÍ¡¨Ò¡Ê§èÔ à´ÁÔ æ à¾Íè× ¾²Ñ ¹ÒµÑÇàͧáÅÐÃÑ¡µÑÇàͧãËÁŒ Ò¡¢é¹Ö

13

12 ÃÒÈÕ ¾ÃÍŒ Á¤Ó·Ó¹ÒÂ

"¾×鹴ǧ" ÃÒÈÕµØÅ (21 ¡¹Ñ ÂÒ¹ - 20 µØÅÒ¤Á)
ªÒÇÃÒÈյ؊໚¹ÃÒÈÕá˧‹ ¾¹Ñ ªè§Ñ ÃÒÈÕ¹éÕ໚¹¤¹Ã¡Ñ ¤ÇÒÁ嵯 ¸Ô ÃÃÁ ÍÒÃÁ³´Õ àµçÁä»´ÇŒ ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁàÁµµÒãË¡Œ Ѻ¼ŒÍÙ ¹×è ໹š ¤¹ÍÒÃÁ³ÈÅÔ »¹ ÍÍ‹ ¹äËǧ‹Ò ᵋ໚¹¤¹ÁàÕ Ê¹Ë‹
Ê·Õ ´Õè Õ : Ê¹Õ Óé à§Ô¹
ÍÞÑ Á³Õ·ÕèàËÁÒÐÊÁ : ä¾ÅÔ¹
µ¹Œ äÁŒ·è¤Õ Çûš٠: µ¹Œ Ç‹Ò¹ËÒ§¨ÃÐࢌ ¡ØËÅÒº
¡Ò÷ӧҹ·ºèÕ ŒÒ¹ : ÃÙÊŒ Ö¡à˹×èÍ àºÍè× Í¹Ö äÁ‹ÁÕáç¡ÃеعŒ ·Ó§Ò¹ ¹èѧä»ÇÑ¹æ ·ÓµÒÁ˹Ҍ ·Õè·Õäè ´ŒÃѺÁÒẺäÁ‹ÁÍÕ ÒÃÁ³
ÊèÔ§·èµÕ ŒÍ§àÃÕ¹âŒÙ ͧªÒÇÃÒÈµÕ ÅØ : ËÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ·èÕ·ÓãËÍŒ ÒÃÁ³´ Õ¢é¹Ö äÁÇ‹ Ò‹ ¨Ð໚¹ÍÒËÒà §Ò¹ÈÅÔ »Ð ¿§˜ à¾Å§ à¾Íè× ¡Ãе¹ØŒ ¾Å§Ñ ¢Í§¤Ø³ãË¡Œ ÅºÑ ÁÒ
¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§ªÒÇÃÒÈµÕ ÅØ : Í͡仪¹×è ªÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ´Í¡äÁŒ µŒ¹äÁŒ ËÃÍ× ¤ÂØ ¡ºÑ ¹¡ ãËŒÃÙÊŒ ¡Ö ÁÕªÕÇµÔ ªÇÕ ÒÁÒ¡¢¹Öé ¡ÇÒ‹ à´ÁÔ ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂàºÒæ ÃÍºæ ºŒÒ¹ ¨Ðä´ÃŒ ºÑ ¾Åѧ§Ò¹´æÕ à¢ŒÒÁÒ
"¾¹é× ´Ç§" ÃÒÈ¾Õ Ô¨Ô¡ (21 µØÅÒ¤Á - 20 ¾ÄȨ¡Ô Ò¹)
ªÒÇÃÒÈÕ¾Ô¨Ô¡ ໹š ÃÙ»áÁ§»Í† § ໹š ¤¹·èÁÕ ´Õ ǧµÒÊÇ´ѧè àËÁÍ× ¹µŒÍ§Á¹µÃʏ С´ ·ÓãËŒ¹Ò‹ ¤¹Œ ËÒ ¨¹ã¤ÃËÅÒÂæ ¤¹ÅØÁ‹ Ëŧ䴌 áµà‹ »¹š ¤¹ÍÍ‹ ¹äËǧ‹Ò ¢éÕÃÐáǧ ¢ËéÕ Ç§ ã¨ÃŒÍ¹
ÊÕ·´Õè Õ : ÊªÕ Á¾Ù
ÍÞÑ Á³Õ·èÕàËÁÒÐÊÁ : âÃʤÇ͵« ¾ÅÍÂÊÕÁÇ‹ §Í‹Í¹ ·Ñº·ÔÁ
µŒ¹äÁŒ·è¤Õ Çûš٠: ¡Ãкͧྪà ᤤµÊÑ
¡Ò÷ӧҹ·Õºè ŒÒ¹ : ¤ÇÃẋ§àÇÅÒ¡Ò÷ӧҹ·Õäè ´ŒÃºÑ ÁͺËÁÒÂãËŒ·Ó§Ò¹·ÕèºÒŒ ¹áÅЪÕÇµÔ Ê‹Ç¹µÑÇãËŒ´Õ à¾ÃÒÐʋǹãËÞ¨‹ еԴâ«àªÕÂÅ

"¾¹é× ´Ç§" ÃÒÈ¸Õ ¹Ù (21 ¾ÄȨԡÒ¹ - 20 ¸¹Ñ ÇÒ¤Á)
ªÒÇÃÒÈ¸Õ ¹Ù ÊÑÞÅѡɳà»¹š ÃÙ»¸¹Ù ¨´Ñ ÍÂãÙ‹ ¹ÃÒÈ¸Õ ÒµØä¿ ¨Ö§à»š¹¤¹ÁͧâÅ¡ã¹á§‹´Õ·ÕËè ¹§èÖ à»¹š ¤¹Ê´ãÊ äÇŒã¨ä´àŒ ÊÁÍ áÅСÃеÍ× Ã×ÍùŒ Ã¡Ñ ÍÔÊÃÐ ÍÂä‹Ù ÁÊ‹ ¢Ø äÁ‹¼Ù¡Á´Ñ µÒÁ㨵ÑÇàͧࡧ‹
ÊÕ·Õ´è Õ : ÊÕàËÅÍ× §
ÍÞÑ Á³Õ : ºÉØ ÃÒ¤ÁÑ ¾ÅÍÂÊÕàËÅ×ͧ
µ¹Œ äÁŒ·è¤Õ Çûš٠: ¤ÇùӵŒ¹äÁŒãËÞæ‹ ä»»Å¡Ù ·ÇÕè ´Ñ
¡Ò÷ӧҹ·ºÕè ŒÒ¹ : ໚¹¤¹ËÒ·Ò§Í͡㹡Ò÷ӧҹࡋ§ áÅСÒÃ㪪Œ ÇÕ µÔ ͺً ÒŒ ¹´ÇŒ ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃãËÁæ‹ ´ÇŒ ¨Թµ¹Ò¡ÒÃ੾ÒТͧªÒÇÃÒÈÕ¸¹Ù
"¾é¹× ´Ç§" ÃÒÈÁÕ Ñ§¡Ã (21 ¸¹Ñ ÇÒ¤Á - 20 Á¡ÃÒ¤Á)
ªÒÇÃÒÈÕÁ§Ñ ¡Ã ÊÑÞÅÑ¡É³à »¹š ¡ÅÁØ‹ ´ÒÇÁ§Ñ ¡ÃËÃ×Íá¾Ð·ÐàÅ à¢Ò¨Ðàª´Ô Ë¹ŒÒªÙµÒÍÂÙµ‹ ÅÍ´àÇÅÒ ´ÙàËÁÍ× ¹ÇÒ‹ ¨Ð໹š ¤¹àªÔ´ËÂÔ§è áµä‹ Á‹ãª‹ÍÐäÃËÃ͡໹š 仵ÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ áÅдnj ¤ÇÒÁ·Õè໚¹¤¹µ§Ñé ã¨àµÁç ÃÍŒ Â
ÊÕ·´Õè Õ : Ê´Õ Ó
ÍÑÞÁ³·Õ èàÕ ËÁÒÐÊÁ : ¹ÔÅÊÕà¢ÁŒ æ
µŒ¹äÁ·Œ Õ¤è Çûš٠: µ¹Œ »Í µ¹Œ ËÅÇÔ
¡Ò÷ӧҹ·ºÕè ŒÒ¹ : ¡Ò÷ӧҹ·ºÕè ÒŒ ¹¢Í§ªÒÇÃÒÈÕÁѧ¡Ã äÁ‹ä´ÊŒ §‹ ¼ÅàÊÂÕ ÍÐäÃàÅ à¾ÃÒÐÊÒÁÒö·è¨Õ Ш´Ñ ¡ÒáÒ÷ӧҹ¢Í§¾Ç¡à¢Òä´ÍŒ ÂÒ‹ §´Õ áÁŒÊ¶Ò¹·Õäè Á‹àÍéÍ× ÍӹǠËÃÍ× ¤¹·èÕ¶¡Ù ¾Ñ¡§Ò¹
"¾é¹× ´Ç§" ÃÒÈ¡Õ ØÁÀ (21 Á¡ÃÒ¤Á - 20 ¡ØÁÀÒ¾¹Ñ ¸)
ªÒÇÃÒÈ¡Õ ØÁÀ ໚¹¡ÅÁØ‹ ´ÒÇÃÙ»¤¹¶×ÍËÁŒÍËÃÍ× ¤¹â·¹Óé ÁÕÊÒ¹éÓäËÅÍÍ¡ÁÒ ¨Ö§à»¹š ¤¹·èãÕ ¨Ê»Íõ ÁÕ¤ÇÒÁ¤´Ô ÊÃÒŒ §ÊÃÃ¤à »¹š ·Ø¹à´ÁÔ Á¤Õ س¸ÃÃÁ ÍÊÔ ÃÐ ªÍºà·ÕèÂÇ ¤ÅÍ‹ §á¤Å‹Ç âÃáÁ¹µÔ¡ ©ÅÒ´
Ê·Õ Õè´Õ : ÊÁÕ Ç‹ §¤ÃÒÁ
ÍÑÞÁ³Õ·¤èÕ ¤Ù‹ Çà : ÍàÁ·ÊÔ µ ÊÁÕ Ç‹ §àÁ´ç ÁлÃÒ§
µ¹Œ äÁŒ·¤èÕ ÇûÅÙ¡ : µŒ¹ÁС͡
¡Ò÷ӧҹ·èÕºÒŒ ¹ : ¡ÇÒ‹ ¨Ðä´àŒ ÃÔÁè §Ò¹ÍÒ¨¨ÐËÁ´àÇÅÒä»à¡ÂèÕ Ç¡Ñº¡ÒÃÍÒ‹ ¹¢Ò‹ ÇÊÒà áÅÐÊè§Ô µ‹Ò§æ
"¾¹é× ´Ç§" ÃÒÈÁÕ Õ¹ (21 Á¡ÃÒ¤Á - 20 ÁÕ¹Ò¤Á)
ªÒÇÃÒÈÕÁ¹Õ ÅѡɳÐÊÑÞÅÑ¡É³à »¹š û٠»ÅÒ¤¡‹Ù ÅºÑ ËÇÑ à»¹š ¤¹·ÕÁè ¾Õ Å§Ñ áË‹§¤ÇÒÁ¤Ô´ ÅÖ¡ÅºÑ ¹Ò‹ ¤¹Œ ËÒ à»¹š ¤¹µÅ¡ àÎÎÒËÒàÃ§Ô â¡Ã¸§Ò‹  ÍÒÃÁ³¾ ÒÂØÂÒÁâ¡Ã¸¨ÐÃعáç¢éÖ¹æ ŧæ à´Òã¨ÂÒ¡
ÊÕ·è´Õ Õ : ÊÕá´§àÅÍ× ´¹¡
ÍÑÞÁ³Õ·èÕàËÁÒÐÊÁ: ¾ÅÍÂÊÕᴧࢌÁ
µŒ¹äÁŒ·¤Õè ÇûÅÙ¡ : ´Í¡ºÑÇÊÕá´§ ´Í¡¡ËØ ÅÒº
¡Ò÷ӧҹ·èÕºÒŒ ¹ : ´ÇŒ ¤ÇÒÁ·ÕèʹԷ¡¹Ñ ÁÒ¡ã¹··èÕ Ó§Ò¹¢Í§ªÒÇÃÒÈÕÁ¹Õ ºÒ§¤Ãé§Ñ ¨§Ö äÁÍ‹ Ò¨¨Ðà´´ç ¢Ò´ áÅÐÃÊÙŒ ¡Ö ÅѧàÅ ÊÓËÃѺ¤¹·Õ趡٠¾¡Ñ §Ò¹Íµً ͹¹Õé

14

44 ààรรè×อ×อè งงààซซçกçกซซ หญÔงáอบ ‘‘ออยยÒÒกก’’

เปยกนำ้ ทะเลหรอื หว ยหนองคลองบึง ดิฉันไมแนะนำนะคะ ขอใหคำนึง เรื่องมอี ยวู า ‘Sex in the Water’ นั้นเปนไอเดียท่วี าบหววิ สยิวก้วิ
ถงึ ความสะอาดเปนหวั ใจสำคญั นอ งชายของคุณนั้นถาเจอสิง่ สกปรก เสมอ แตก ารลงมือทำมันจริงๆ ไมไดงา ยและสวยงามเหมอื นในหนังเสมอไป
แปดเปอ นก็ทำความสะอาดไมยาก แตก ับชองคลอดของผหู ญิงนะ เปน เพราะอะไร อยางแรก ไมใ ชบ า นทกุ คนทม่ี ีอา งอาบน้ำ สอง ในจำนวนบา นที่
อีกเรื่อง แตถ า คณุ ม่ันใจวาจะไปเปด ซงิ กนั ทีล่ ำธารแถบเทือกเขาแอลป มอี า งอาบนำ้ กน็ อ ยคนท่ีจะมีอางแบบลงนอนแชไ ดส องคน คอื เบียดกันได
หรอื อะไรแบบนนั้ ก็ตามสบายคะ เบาๆ คะ แตตองไมใชแ นนจนขยับตวั แทบไมไ ดอ ยางอา งมาตรฐานท่วั ไป จะ
ลกุ จะขยบั จะโยก โอย คับแคบไปหมด ความวาบหววิ ก็มลายหายไปเหมือน
พูดถึงเร่ืองเปยกแลว มเี รื่องจะเตอื นเล็กนอ ย วา ดว ยการ ‘เลยี ’ ทุก ฟองสบ.ู ..
รปู แบบท่คี ณุ จะทำกับสวนใดก็ตามของตวั เธอ (รวมถึงจูบดวย) คณุ
ทำไดแ ละควรทำคะ แตโปรดระวงั อยา ละเลงนำ้ ลายมากไป เพราะมัน ผูหญิงจำนวนมากปรารถนาการลงอา งจากุซซ่ีตามโรงแรมคะ ถา ไมเหลอื
จะทำใหเ ธอรูสึกเหมอื นตัวเองเปนอาหาร (อาหารจริงๆ ไมไ ดเปรยี บ บา กวาแรง จดั ใหเธอเถอะ จากุซซ่ใี นโรงแรมน้ันกวางขวาง มรี ะบบนำ้ สุด
เทยี บ) ซึ่งมีสุนขั ลิน้ หนาๆ น้ำลายฟๆู กำลงั รอสวาปามอยูอยางตะกละ ไฮเทคใหเราไดเลนทะลงึ่ ดวยกันมากมาย ไมนับสารพดั อุปกรณท ำโฟมท่ีจะ
ตะกลาม ความรูสึกวา ตวั เองเปนที่ตอ งการน้ันดคี ะ แตต องไมใ ชเ ยย่ี งเนือ้ ทำใหเซก็ ซข องเราเซก็ ซี่เหมอื นในหนงั คำแนะนำของดิฉันเหรอ ถาคณุ ลงทนุ
วัวหรอื ขาแกะ พอนึกออกใชไ หม นอนโรงแรมแลว ละกน็ ะ จงทุมใหถงึ ท่ีสดุ เลือกแบบทมี่ ีจากซุ ซด่ี ว ย มีสระ
สว นตวั ดวย มีเอาตดอรช าวเวอรด วย พดู งายๆ คอื มี Facility เกยี่ วกับน้ำ
ใหม ากเขา ไว จากนน้ั เมอื่ คุณสองคนเริ่มบรรเลงแลวกไ็ มตอ งรบี เสรจ็ อดกลน้ั
ไว จะไดไ ปลองเปยกดวยกันใหค รบทุกฟง กชัน

เปย กนำ้ ทะเลหรอื หวยหนองคลองบงึ ดิฉันไมแนะนำนะคะ ขอใหค ำนงึ ถงึ
ความสะอาดเปน หวั ใจสำคญั นอ งชายของคณุ น้ันถา เจอสงิ่ สกปรกแปดเปอ น
ก็ทำความสะอาดไมยาก แตก บั ชองคลอดของผูหญิงนะเปนอีกเรอื่ ง แตถา คณุ
มั่นใจวาจะไปเปดซงิ กนั ทล่ี ำธารแถบเทอื กเขาแอลปหรืออะไรแบบนั้นกต็ าม
สบายคะ

พูดถงึ เร่อื งเปย กแลว มีเรื่องจะเตอื นเล็กนอ ย วาดว ยการ ‘เลีย’ ทุกรูปแบบ
ทคี่ ุณจะทำกับสว นใดก็ตามของตวั เธอ (รวมถึงจบู ดวย) คณุ ทำไดแ ละควรทำ
คะ แตโ ปรดระวงั อยาละเลงน้ำลายมากไป เพราะมนั จะทำใหเ ธอรูสกึ เหมอื น
ตวั เองเปน อาหาร (อาหารจริงๆ ไมไดเปรยี บเทยี บ) ซึง่ มีสนุ ขั ล้นิ หนาๆ น้ำลาย
ฟๆู กำลังรอสวาปามอยูอ ยา งตะกละตะกลาม ความรสู กึ วา ตัวเองเปนที่
ตอ งการนัน้ ดีคะ แตตองไมใ ชเ ยีย่ งเนอ้ื วัวหรอื ขาแกะ พอนกึ ออกใชไ หม

15

เปิดหลักสูตรใหม
#สำหรบั คนรนุ ใหม จบแลวมงี านรบั รอง

ธรุ กจิ การคา สมนั ใหม
ดิจทิ ลั มีเดย่ี
นกั พัฒนาคอมพวิ เตอรกราฟก เกม และแอนนเิ ม
เทคนคิ ยานยนตไ ฟฟฟา
เมคคาทรอนกิ สแ ละหนุ ยนต
ซอ มบำรุงทางว่ิงรถไฟ
ซอมบำรงุ ระบบอาณัติสญั ญาณและโทรคมนาคม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Specification ENY-Health
Next Book
Designer Interview K.Chaiyapat Mirasena