The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pruekmuse_neutronstar, 2022-04-19 12:44:10

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2

สรปุ ผลการดำเนินงาน ปงี บประมาณ 2565
ประจำไตรมาส 2 (1 มกราคม 2565 ถงึ 31มีนาคม 2565)

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอท่าช้าง
สำนักงานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จังหวดั สงิ ห์บุรี

สำนกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย
สำนักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คำนำ
เอกสารฉบบั น้จี ัดทำข้ึนเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ประจำ ไตรมาส 2 (1
มกราคม 2565 ถึง 31มนี าคม 2565) ซงึ่ เป็นส่วนหนง่ึ ของการประเมินการเตรยี มความพร้อมและ
พัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครผู ชู้ ว่ ย เพ่อื พฒั นาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานท่กี ำหนด
ในการน้ขี า้ พเจา้ หวงั เปน็ อยา่ งย่ิงว่าสรปุ ผลการดำเนินงาน ปงี บประมาณ 2565 ประจำไตร
มาส 2 (1 มกราคม 2565 ถงึ 31มีนาคม 2565) ฉบบั นี้ จะเกดิ ประโยชนแ์ ละเปน็ แนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้มปี ระสทิ ธิภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศกึ ษาตามอธั ยาศัยต่อไป

(นายสกลุ พฤฒ วสเุ บญจพล)
ครผู ู้ช่วย

สารบัญ

เรื่อง หน้า
คำนำ.................................................................................................................... ก
สารบัญ................................................................................................................. ข
สรุปผลการดำเนินงาน ปงี บประมาณ 2565 ประจำไตรมาส 2 ............................. 1
ภาคผนวก

สรุปผลการดำเนินงาน ปงี บประมาณ 2565 ไตรมาส 2
ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 – 31 มนี าคม 2565

การสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาส 2 (1 มกราคม 2565 ถึง 31มีนาคม
2565) เกย่ี วข้องกบั การปฏิบัติงานของนายสกุลพฤฒ วสุเบญจพล โดยมกี ารปฏบิ ตั ิงาน ตามบทบาทหน้าที่
ทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย ดังน้ี

วันที 5 มกราคม 2565 ไดน้ ิเทศการจดั กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสัน้ หลกั สูตรสบสู่ มนุ ไพร 6 ชั่วโมง ณ กศน.
อำเภอท่าช่าง

วนั ที 5-10 มกราคม 2565 ได้นเิ ทศการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่อื พฒั นาอาชพี กลุ่มสนใจ หลกั สตู รการทำอาหาร
เพอ่ื สุขภาพ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมทู่ ี่ 2 ต.โพประจักษ์

วันที 10-11 มกราคม 2565 ไดน้ ิเทศการจดั กจิ กรรมการศึกษาเพื่อพฒั นาอาชีพ กลมุ่ สนใจหลกั สูตรการแปรรูป
สมุนไพร ณ บ้านหนังสอื ชุมชน หมู่ 1 ตำบล วหิ ารขาว

วันที่ 14 มกราคม 2565 ไดเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอาสาพฒั นาเนื่องในวันครู ปี พ.ศ. 2565 โดยร่วมกนั ปลูกตน้ ไมเ้ พื่อ
เพิ่มความสมบูรณ์ และให้บริการแก่ประชาชนในพน้ื ท่ี ณ หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุ ารี” อำเภอทา่ ช้าง

วนั ท่ี 21 มกราคม 2565 ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบดั ทุกข์บำรุงสขุ สรา้ งรอยย้ิมให้ประชาชน ณ วดั ชีปะขาว หมู่
ท่ี 1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงหบ์ รุ ี

วันที่ 24 มกราคม 2565 ได้เข้ารว่ มประชมุ ประจำเดอื นมกราคม 2565 ณ ห้องประชมุ สำนกั งานกศน.จังหวดั
สงิ หบ์ รุ ี

วนั ที่ 26 มกราคม 2565 ไดเ้ ข้ารว่ มจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอา่ นหอ้ งสมดุ เคล่ือนทสี่ ำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดทา่
ช้าง หมู่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอทา่ ช้าง

วนั ที่ 2 – 3 กุมภาพนั ธ์ 2565 เข้ารบั การพฒั นาตนเองตามโครงการประชุมปฏิบัตกิ ารเพื่อปรับปรุงรูปแบบการ
ประเมินพนักงานราชกล และพฒั นารปู แบบการประเมินดว้ ยระบบออนไลน์ ประจำปงี บประมาณ 2565 ณ เฟรนด์
เฮาส์รีสอรท์ จงั หวดั นครสวรรค์

วันท่ี 4 กมุ ภาพันธ์ 2565 ไดเ้ ข้าร่วมประชมุ คณะทำงานระดบั ศนู ยส์ อบของ N-Net ภาคเรยี นที่ 2/64 ณ ห้อง
ประชุม สำนกั งานกศน.จงั หวดั สิงห์บรุ ี

วนั ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอท่าชา้ ง ดำเนินการสอบ N-NET คร้งั ท่ี 2/2564 ณ สนามสอบโรงเรียนใจ
เพยี รวิทนานสุ รณ์ หมู่ท่ี 2 ตำบลถอนสมอ อำเภอทา่ ช้าง จังหวดั สงิ ห์บุรี

วันที่ 10 กมุ ภาพันธ์ 2565 ได้รว่ มงานครบรอบ 23 ปี แห่งมรณกาล พระธรรมมนุ ี (หลวงพ่อแพ เขมงกโร)

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จดั กจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผ้เู รยี น โครงการสง่ เสริมคณุ ธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ณ กศน.อำเภอทา่ ช้าง

วนั ท่ี 3 มนี าคม 2565 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รียน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรเู้ พ่ือยกระดบั
ผลสัมฤทธข์ิ องนักศึกษา กศน.อำเภอท่าชา้ ง ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิ ราชกมุ ารี” อำเภอท่าชา้ ง จงั หวัด
สิงห์บุรี

วันท่ี 5-6 มนี าคม 2565 ดำเนินการสอบปลายภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอทา่ ชา้ ง

วนั ที่ 15 – 17 มนี าคม 2565 ได้เขา้ รว่ มโครงการพัฒนาศกั ยภาพครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ดา้ นการประกนั
คุณภาพภายในเช่ือมโยงสู่การประเมนิ คุณภาพภายนอก

วนั ที่ 18 มีนาคม 2565 เขา้ นเิ ทศกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผสู้ งู อายตุ ำบลโพประจกั ษ์ ณ ศูนยพ์ ฒั นาคุณภาพ
ชวี ิตและส่งเสรมิ อาชพี ผู้สงู อายุ หมู่ 2 ตำบลโพประจกั ษ์ อำเภอท่าช้าง

วนั ท่ี 19-24 มีนาคม 2565 ได้ไปเปน็ วทิ ยากรโครงการภาษาองั กฤษเพ่ือการส่ือสารดา้ นอาชีพ ณ กศน. อำเภอ
อินทร์บุรี

วนั ท่ี 30-31 มนี าคม 2565 ได้เป็นวิทยากรในโครงการพฒั นาบคุ ลากรเรื่องCANVAและLiveworksheet ใหก้ ับ
กศน.อำเภอบางไทร ณ บชี เฮ้ารีสอร์ท จังหวดั กาญจนบรุ ี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
No No Nanette
Next Book
มาตรการโควิด 3