The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wiwinnsf, 2021-11-29 22:12:30

KUMPULAN CERPEN KOMEDI

KUMPULAN CERPEN KOMEDI

KUMPULANCERPENKOMEDI

"Ironidalamhidup:manusiamenciptakanponsel.Ponselmakinpintar.Manusiatidak."

WiwinSafitriFebriani

DaftarIsi:

1.Pendahuluan
2.Cumakamusatu-satumya
3.AnakSDmaukeSurga
4.Tarawih
5.TidakGosokGigi
6.IstriHajarSuamiSampaiBabakBelur
7.TentangBosYangBerwibawa
8.NgakakTakutdiDenda
9.GuruKocak

Pendahuluan

Obatkesepian,galau,gelisah,danmeranabisamenjatuhkanpilihanpada Ceritapendektidakakan
membuatpikiranberatkarenaselainringkas,isinyajugafiktif.
Apalagikalaumembacayangversilucudangokil,pastibikinperasaandanpikiranmenjadilebihtenangatau
kembalistabil. HormonEndorfin yangdilepaskansaattertawamembacaceritapendeklucu,akan
membuat energipositifmenjalarkeseluruhtubuh.
Jadi,tungguapalagi?Simakaneka ceritapendek lucuyangakanmenghiburdanmembuatmutertawa
lepasini.Bersiaplahmenjadilebihsemangatdaribiasanyadanmemilikitubuhyanglebihsehatkarenanya.

1. CumaKamuSatu-satunya

Seorang istrisedangmerasajengkeldengansuaminya.
Istri:"Kenapasihkamugakbilangdariduluklokamusemiskininihaaahhh..?!"
Suami:"Akukanudahbilangsayaanngg…Tapi,kamuajayanggakdenger&gakngerti..!"
Istri:"Emangdulukamubilangapakeaku?"(bertanyadenganpenuhpenasaran)
Suami:"Akubilang,'Sayang,cumakamusatu-satunyayangkumilikidankupunyadiduniaini..'Eh,kamunya

malahjawab'sosweet'…"
Istri:#!?!*’?”##!!’”?:"{:??::{aarrgghhhh......

2. AnakSDMaukeSurga

Suatuketika,sejumlahmuridsalahsatukelasdiSDsedangmenjalanipelajaranagama.Denganpenuh
semangat,seoranggurubernamaUdinsedangmemberikanpelajaranyangmembahasmengenaisurga.Usai
memberikanpenjelasanmengenaisurga,sanggurulantasmemberikanpertanyaankepadaseluruhmuridnya.

Berikutpercakapannya:

"anak-anak,siapayangmaumasuksurga?"tanyaUdin.

"Sayapak,saya,"teriakseluruhmurid.

Dariseluruhanakyangmengajukandiri,rupanyaadasatumuridbernamaUcoktidakikutberteriak.Halitu
membuatsanggurukembalibertanya.

"Yangmaumasuksurgatunjukkantangannya,"tanyaUdinlagi.

"Sayaa,"teriakparamuridberlomba-lombamengangkattangannya.

Lagi-lagi,Ucoktetapdiamtakbergeming.Demimemacusemangatmuridnya,diapunkembalibertanya.

"Yangmaumasuksurgaayoberdiri."

Mendengaritu,seluruhmuridberdiri,kecualiUcokyangtetapdiamdanmalahdisibukkandenganbukunya
sendiri.

Merasaadamuridyangtakbersemangat,UdinpunmenghampiriUcokdanbertanya,"Cok,kamumaumasuk
surgaenggak?"

"Maudongpak!"jawabUcok."Teruskenapakamuenggakberdiri?"lanjurUdinpenasaran."Lha,memangnya
mauberangkatsekarangpak?"

3. Tarawih

Idin:“Maukemanakamu,Din?”
Udin:“Tarawihlahbiardapatpahala,emangelu.”
Idin:“Alahbilangajalumaunyolongsandal.”
Udin:“Kalaungomongmulutnyadijagayah,untungbulanRamadhan.Kalaunggak,udahguagambarludin.”
Idin:“Yamaaf,Din.Lahteruskenapaitusandalnggaklupakaitapimalahditenteng?”
Udin:“Yainimauguatukersoalnyayangkemarinkekecilan.Hehehe.”
Iidn:“WooodasarluDinDin!”

4. TidakGosokGigi
BimomerupakananakkelassatuSekolahDasar.Selainmendapatperingkatpertamadikelasnya,Bimojuga
cukuptampan.Meskibegitu,Bimomemilikisatukebiasaanburukyanghanyadiketahuiteman-teman
sekelasnya.KebiasaanituadalahBimoseringtakmenggosokgigi.
SuatuharisaatibuwalikelasBimotengahmengajardikelasnya.
Ibuguru:(Berhentimengajarsejenak)"Bimo,tadipagitidakgosokgigiya?"
AlangkahkagetnyasiBimo.Diaberpikirsiapadariteman-temannyayangmengadupadaibuwalikelasnyaitu
tentangkebiasaannya.
Bimo:"Kokibugurubisatahu?"
Ibuguru:(Tersenyum)"Cobalihat,adasisasayurdigigimu."
Bimo:(Berteriakdenganriang)"Kalaubegitu,ibusalah.Tadipagisayasarapannasigorengpakaitelurdadar.
Terakhirsayamakansayurtigahariyanglalu."

5. IstriHajarSuamiSampaiBabakBelur

BeduseorangpolisitadipagimenginterogasiseorangwanitayangmenjaditersangkaKDRT(kekerasandalam
rumahtangga)kepadasuaminya.Sisuamibabakbelursampibibirnyanyonyordipukulinsiistri.
BeginihasilwawancarasingkatsiBedu:
Bedu:"Apakahyangdikatakansuamikepadakamupagiitu?"
Wanitatersangka:"Diamengatakan,'Sekarangsudahjamberapa,Diana?'"
Bedu:"Lalumengapakamumenjadimarahdanmemukulsuamikamuhanyakarenapertanyaansepertiitu?"
Tersangka:"KarenanamasayaadalahSusan."
Bedu:Uppsss...bantinglagisuaminyabuk,banting!

6. TentangBosyangBerwibawa

Seorangbosdisebuahperusahaanbesartiba-tibamelakukaninspeksimendadakkepabriknyauntukmelihat
kinerjaparakaryawannya.Dipabrikkeempat,iamenemukanseorangpriamudayangtengahbersandardi
dekatpintu,tampaknyaiatengahbersantai.
Semuapekerjayangadadiruanganitutengahsibukbekerja,kecualidirinya.Sibossegeramenghampir
pemudatersebutdanbertanya,"Berapagajimuseminggu?"
Dengansedikitterkejut,pemudaitumelihatkearahsibosdanberkata,"Hm..sekitar100.000perminggu,
kenapamemangnya?"
Sibosmengeluarkandompetnyadanmengambildualembaruang100ribu-an.Iamengulurkannyapadasi
pemuda,"Inigajimuuntukduaminggudancepatpergidarisana.Akutakmaumelihatmulagi!"
Denganketerkejutanluarbiasadanjugatakut,sipemudasegerameninggalkantempattersebuttanpabanyak
bicara.Laludenganmukaberwibawasibosmelihatparastafnyayangsedaritadimemperhatikanadeganitu.
"Adakahyangtahu,daridivisimanakahpemudapemalastersebut?"tanyasibos.
Suasanamenjadiheningsampaiakhirnyaseorangstafmenjawabdengansedikitketakutan,"Iatakbekerjadi
sini.Iaadalahpengantarpizzayangmengantarpesanan."

7. NgakakTakutDidenda

Seorangbapakyangsangat-sangatpelitdiajakanaktersayangnyauntuknaikhelikopter.Awalnyasibapak
tidaksetujukarenaharusbayartapikarenasayangdengananaknyaiapunsetuju.
Setelahsampaiditempatheli,sipilotbilang“NaikbayarU$100,kalauandabicaradiatasnantididendaU$500
tapikalauandatidakbicarasepatahkatapunakansayakasihU$1000.”
Setelahsetujudenganperjanjiantersebut,heliditerbangkanolehpilotdengancaramanuverdanjungkirbalik
diatas.Setelahsampaimendaratsipilotbilangkebapakpelittadi,“Wahandahebat,tidakbicarasepatah
katapun.”
Sibapakbilang,“Sebenarnyasayamaubicaratadi,tapitakutdidenda.”“Andamaubilangapa?”tanyasi
pilot.“Anaksayajatuh,”jawabsiBapak.

8. GuruKocak

Suatuharisaatjampelajarandidalamkelas.
BuGuru:Rahmat,cobakamusebutkan10binatangbuasdalamwaktu5detik!
Rahmat:Singa,Harimau,Elang,Ular,ehhmm....
BuGuru:Habiswaktu!SekarangcobakamuRani!
Rani:IkanHiu,Piranha,Dinosaurus,KucingGarong,KeongRacun…
BuGuru:LeletkamuRan!SekarangcobaAfika,sebutkan10binatangbuasdalamwaktu5detik!
Afika:5ekorharimaudan5ekorsinga!
BuGuru:Yaps,pinter,100buatkamu,Afika!


Click to View FlipBook Version