The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kantana thanaree, 2019-11-30 10:58:09

kantana Travel 11111

kantana Travel 11111

KANTANA TRAVEL

จงั หวัดเลย

เท่ยี ว 5 ภู ดู 5 หมอกจงั หวดั เลย

ลำโขงสวยสุดตำ ดอกไม้นำนำพนั ธ์

วฒั นธรรมลำ้ ลือ ลมหนำวฟูจิ

ถนนคนเดนิ เชียงคำน หลงเลยภกู ระดงึ
5,990.-
Kantana_thanaree

จงั หวดั เลย

(กรุงเทพ – เลย )

06:00 น. สวสั ดคิ ่ะ ก่อนแรกขอกลา่ วเป็นทางการสาหรับดฉิ นั นางสาว กนั ตนา ทะนารี
ช่ือเล่น กิ่ง วนั นีก้ ิ่งจะพาทกุ ทา่ น เที่ยว 5 ภู ดู 5 หมอก รับลมหนาว เดนิ ผจญภยั สมั ผสั
ธรรมชาติ ววิ ระดบั ประเทศ เดนิ ทางม่งุ หน้าสจู่ งั หวดั เลย สายการบนิ นกแอร์กันเลยค่ะ

07:00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ
สาหรับเมนเู ช้าวนั นี ้ข้าวกระเพรา ไข่ดาว นา้ เปลา่ ทางเรามีหมวกสีเหลืองมอบให้ท่าน
เป็นสญั ลกั ษณ์ของทวั ร์เรา

07:30 น. ออกเดนิ ทางม่งุ หน้าส่จู งั หวดั เลย
กรุงเทพฯ- เลย 7 ชว่ั โมง 47 นาที 546.6 กิโลเมตร รถโค้ชจานวน 50 ที่นงั่ 40 ทา่ น และแวะ
ปัม้ ด่ืมนา้ ปัสสาวะทาภาระกิจส่วนตวั

11:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั

ไร่จนั ทร์แรม รีสอร์ท รีสอร์ทสวยทา่ มกลางท่งุ ดอกไม้บนเทือกเขาเพชรบรู ณ์ ดินแดนท่ีมี
อากาศเยน็ สบายตลอดทงั้ ปี อาหารอร่อยที่สดุ ของเขาค้อ ร้านอาหารไร่จนั ทร์แรม เป็น
ร้านอาหารโดดเดน่ ที่สดุ ของเขาค้อ ได้รับการแนะนาจาก พล.อโอภาส โพธิแพทย์ เจ้าของ
คอลมั น์เท่ียวไปกินไปของ นสพ.ไทยรัฐ และคณุ หมกึ แดงเจ้าของคอลมั น์เดลินิวส์วาไรตี ้
นสพ.เดลนิ ิวส์ มาการันตีในความอร่อยแล้ว นอกจากนนั้ ยงั มีรายการทีวีอีกหลายรายการ
เชน่ รายการเปรีย้ วปากอยากชิมทางช่อง 3

เมนรู ้านอาหารไร่จนั ทร์แรม

เหด็ หอมอบซอี ิ๊ว 90.-

เห็ดหอมสดชปุ แปง้ ทอด 90.-

ปลาทอดไร่จนั ทร์แรม 120.-

ปีกไก่ฟา้ ทอดกรอบ 100.-

ไก่ภเู ขาควั่ เกลือ 100.-

หมสู มนุ ไพร 100.-

ไก่สมนุ ไพร 100.-

ผกั รวมชปุ แปง้ ทอด 90.-

ปลาทบั ทมิ ทอดกระเทียม 250.-

ปลาเนือ้ อ่อนทอดกระเทียม 150.-

เวลาเปิด-ปิด เปิดทาการตลอด 24 ชว่ั โมง

โทรศพั ท์: 056 728 050

ท่ีอยู่ 152 หมู่ 8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรู ณ์,

67270

15:00 น. อทุ ยานแห่งชาติภกู ระดงึ
คืนท่ี 1
ติดตอ่ จองเต้นท์กบั ทางอทุ ยานภกู ระดงึ ณ บริเวณท่ีทาการอทุ ยานศรีฐานด่านลา่ งก่อนที่จะ
ขนึ ้ ภู เต้นท์ละ 75 บาท ภู เสียค่าธรรมเนียมกางเต้นท์ 30 บาท/คน/คืน เหมาสองแถวสีแดงขนึ ้
ภู 4 คนั คนั ละ 10 คน รวม 12,000 บาท ประมาณ 15 นาที ถึงอทุ ยานแหง่ ชาติภกู ระดงึ

ส่ิงท่ีจาเป็นสาหรับการเดนิ ทางมาเท่ียวภกู ระดงึ
รองเท้าเดนิ ป่า หรือรองเท้าผ้าใบหนาๆ
ไฟฉาย ยารักษาโรค เชน่ ยาแก้แพ้ ยาแก้ปวด
เสือ้ กนั หนาว ขาดไม่ได้เลย ตอนกลางคืนเย็นจบั ใจ
พอจดั การเร่ืองท่ีหลบั ที่นอนเรียบร้อยก็เตรียมขนึ ้ เขากนั ได้เลยครับ
แต่สาหรับคนท่ีไม่ Strong ก็ต้องมาจ้างลกู หาบเอาครับ คดิ นา้ หนกั กก.ละ 30 บาท

กาหนดการเปิด-ปิด อทุ ยาน
อทุ ยานแห่งชาติภกู ระดงึ เปิดให้นกั ท่องเที่ยวขนึ ้ ไปเที่ยวได้ตงั้ แต่ 1 ต.ค. - 31 พ.ค. ของทกุ ปี
ปิดอทุ ยานให้ธรรมชาตฟิ ืน้ ฟู ห้ามนกั ทอ่ งเที่ยวขนึ ้ ไปเที่ยวตงั้ แต่ 1 ม.ิ ย. - 30 ก.ย. ของทกุ ปี
ป่าปิด นา้ ตกขนุ พอง เปิดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย เป็นต้นไป

กาหนดเวลาเวลา เปิด-ปิด ให้ขนึ ้ ภใู นแต่ละวนั
ดา่ นอทุ ยานเปิดให้นกั ทอ่ งเที่ยวขนึ ้ ภไู ด้ตงั้ แต่เวลา 07.00 น. - 14.00 น.ปิดไม่ให้นกั ท่องเที่ยวขนึ ้
ภตู งั้ แต่เวลา 14.00 น. ไปเน่ืองจากเกรงว่าจะมืดก่อนท่ีจะเดนิ ถึงจดุ หมายขึน้ เขากนั เถอะ
ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร บรรยากาศระหว่างทางเดนิ มาสกั พกั จะเจอร้านค้า พกั ดื่มนา้ ปัสสาวะ
กนั ได้ที่น่ีเลย ออกไปบริเวณรอบๆจะเป็นวิวแตล่ ะจดุ ววิ ก็จะต่างๆกนั ไป
กาหนดเวลาเวลา เปิด-ปิด ให้ขนึ ้ ภใู นแต่ละวนั
ด่านอทุ ยานเปิดให้นกั ทอ่ งเที่ยวขนึ ้ ภไู ด้ตงั้ แตเ่ วลา 07.00 น. - 14.00 น.
ปิดไม่ให้นกั ท่องเท่ียวขนึ ้ ภตู งั้ แต่เวลา 14.00 น. ไปเนื่องจากเกรงว่าจะมืดก่อนที่จะเดนิ ถึง
จดุ หมายขนึ ้ เขากนั เถอะ ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร บรรยากาศระหวา่ งทางเดินมาสกั พกั จะเจอ
ร้านค้า พกั ด่ืมนา้ ปัสสาวะกนั ได้ท่ีน่ีเลย ออกไปบริเวณรอบๆจะเป็นวิวแตล่ ะจดุ ววิ ก็จะตา่ งๆกนั
ไป

ต่ืนเช้ารับลมหมอก ถ่ายรูปพระอาทติ ย์ตก เดนิ ชมววิ เขา ครัง้ หนงึ่ ในชีวติ ผ้พู ชิ ิตยอดภกู ระดงึ
ชมดอกไม้งามรับลมหนาว ภกู ระดงึ ประกอบไปด้วยดอกไม้นานาพนั ธ์ หน้าผาท่งุ หญ้า ลาธาร
และนา้ ตก อีกทงั้ ยงั เป็นต้นนา้ ของลานา้ พองซงึ่ เป็นลานา้ สายสาคญั สายหนงึ่ ของภาค
ตะวนั ออกเฉียงเหนือ ในชว่ งฤดหู นาวอณุ หภมู จิ ะลด 0 องศาเซลเซียส

รับประทานอาหารเช้าตามอธั ยาศยั

และเดินลงเขาถ่ายรูประหว่างทางเก็บความทรงจา เหมารถสองแถวสีแดงลงเขา

รับประทานอาหารกลางวนั

ข้าวกล่อง นา้ เปลา่ ที่ทวั ร์เราจดั ไว้ให้
ค่าเข้าชาวไทย ผ้ใู หญ่ 40 บาท เดก็ 20 บาท ชาวต่างชาติ ผ้ใู หญ่ 400 บาท เดก็ 200 บาท
ที่อยู่ ต.ผานกเค้า อ.ภกู ระดงึ จ.เลย 42180

คืนท่ี 2

โรงแรมเลยพาเลซ 691บาท / คืน
09:00 น. เช็คอินโรงแรมเลยพาเลซ
ทานอาหารค่าและพกั ผอ่ นตามอธั ยาศยั
โรงแรมบรรยากาศสบายๆ ในกล่มุ อาคารทนั สมยั แหง่ นีต้ งั้ อย่ตู รงกนั ข้ามกบั สวนสาธารณะ
ใจกลางเมืองเลย โดยอยหู่ า่ งจากวดั ป่าพทุ ธยาน 6 กม. ห้องพกั และห้องสวีทแบบสบายๆ
มาพร้อม Wi-Fi ฟรี ทีวีระบบชอ่ งสญั ญาณดาวเทียม และมินิบาร์ ห้องพกั ที่อปั เกรดจะมี
ระเบียง อปุ กรณ์ชงกาแฟ และพนื ้ ท่ีนงั่ เล่นพร้อมโซฟาเพม่ิ เข้ามา ส่วนห้องสวีทจะมี
ห้องนง่ั เลน่ แยกเป็นสดั สว่ นและมีห้องนอน 2 ห้อง ห้องสวีทบางห้องมองเห็นวิวสวนได้ สงิ่
อานวยความสะดวก ได้แก่ ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ท่ีเสิร์ฟทงั้ อาหารไทย อาหารจีน
และอาหารนานาชาติ รวมถงึ มีสระวา่ ยนา้ กลางแจ้ง อา่ งนา้ ร้อน และบริการจกั รยานให้เช่า
ท่ีอย่:ู 167/4 Charoenrat Road, Loei, Amphur Muang, Loei 42000
โทรศพั ท์ 042 815 668
รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมเลพาเลซ
เช็คเอาส์ 08:00 น.

ประเภทของโรงแรมเลยพาเลซ

อทุ ยานผาหนิ งาม
10:00 น. ทานอาหารเที่ยงตามอธั ยาศยั
นง่ั รถอีแตก๋ 4 คนั คนั ละ 10 คน คนละ 20 บาท ชมสวนผาหินงามเองเลยภายในมีเส้นทาง
เดนิ สลบั ซบั ซ้อนเข้าไปในทางทิศตะวนั ตกตามถนนลาดยางตลอดสายผ่านหมบู ้านตา่ งๆ
ประมาณ 15 กม. จะมีปา้ ยบอกทางตลอดทาง

จนถึงท่งุ หญ้าพนื ้ ที่กว้างมีภเู ขาแท่งหินปนู ซงึ่ เกิดขนึ ้ เองตามธรรมชาติ อย่กู ระจายเป็น
ลกู ๆใหญ่บ้างเลก็ บ้าง สลบั กนั ไป บางลกู ก็สามารถเดนิ ผ่านทะลไุ ด้ มีชื่อเรียกต่างๆตาม
รูปร่างท่ีปรากฏ เชน่ หินไดโนเสาร์ หน้าผาท้อแท้ ซ้มุ คารวะ เขาวงกต ฯลฯ ต้นไม้นานา
พนั ธ์ต้นไม้หายากต้นไม้ยกั ษ์อย่างปรงเขาที่มีอายหุ ลายร้อยปี
เข้าชมคนละ 10 บาท
เวลาเปิด-ปิด 08:00 -18:00 น.
ท่ีอยู่ ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหนิ จงั หวดั เลย 42190

ภปู ่าเปาะ

13:15 น. นกั ท่องเท่ียวนง่ั รถบริการรถอีแตก๋ ท้องถ่ิน
คา่ บริการคนละ 60 บาท ในช่วงไฮท์ซซี นั่ จะสามารถขนึ ้ ไปบนยอดภไู ด้ตงั้ แต่เวลา 03.00
น. เพอ่ื รอชมความงดงามของทะเลหมอก ยอดภปู ่าเปาะอย่สู งู จากระดบั นา้ ทะเล 910
เมตร เป็นจดุ ชมววิ ท่ีสามารถมองเห็นภหู อ ซง่ึ มีลกั ษณะเหมือนภเู ขาไฟฟจู ิของประเทศ
ญี่ป่นุ ได้อยา่ งชดั เจนและเป็นจดุ ชมพระอาทติ ย์ขนึ ้ และพระอาทิตย์ตกในฤดหู นาวสามารถ
มองเหน็ ทะเลหมอกได้สวยงามโดยรอบ และยงั มองเหน็ ภกู ระดงึ ภหู ลวง ภยู อง ภผู างาม
ภคู ้อ ภกู ระแต สวนหินผางาม ภผู ้าม่านนอกจากนีย้ งั สามารถมองเห็น อทุ ยานแหง่ ชาติภู
ผาม่าน อาเภอภผู าม่านจงั หวดั ขอนแก่น อทุ ยานแหง่ ชาตนิ า้ หนาว อาเภอหล่มสกั จงั หวดั
เพชรบรู ณ์ วนอทุ ยานแหง่ ชาติ นายงู -นา้ โสม อาเภอนา้ โสม จงั หวดั อดุ รธานี และ ถา้
เอราวณั อาเภอนาวงั จงั หวดั หนองบวั ลาภู ขนึ ้ ภเู ดียวเหน็ 4 จงั หวดั
ท่ีอยู่ ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหนิ จงั หวดั เลย 42190
เวลาเปิดทาการทกุ วนั 24 ชว่ั โมง

ภบู กั ได
15:10 น. นงั่ รถชมววิ รับลมหนาว “ผาหลอกลวง” ชมความสวยงามของทะเลหมอก เทๆ่
สวยงามไม่แพ้เมืองนอก พร้อมเดินหาของอร่อยชมิ กนั ในตลาดเช้า ถ่ายรูปเก็บความทรงจา
เดนิ ทางแบบลยุ ๆ ววิ ทิวเขาที่ทอดยาวสดุ ลกู หลู กู ตา
ที่อยู่ ตาบลปลาบ่า อาเภอภเู รือ จงั หวดั เลย 42160
เวลาเปิด-ปิด ทกุ วนั 24 ชวั่ โมง
ค่าบริการนาเท่ียว 3,000 บาท/คนั สามารถนง่ั ได้ 6 คน คนละ 500 บาท ราคานีร้ วม

- คา่ รถแต๋กขนึ ้ /ลง
- คา่ บริการแบกสาภาระอาหารการกิน
- คา่ บริการก่อกองไฟเพ่ือปรุงอาหาร
- คา่ หาฟืนไฟ
- ค่าไกด์นาทาง
- คา่ ดแู ลความปลอดภยั
- คา่ บารุงกิจการท่องเท่ียวชมุ ชน

คืนที่ 3
โรงแรม ฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท
20:00 น. เชค็ อิน โรงแรม ฟอร์ร่าฮลิ ล์ รีสอร์ท 650บาท/คืน
รับประทานอาหารเยน็ และพกั ผ่อนตามอธั ยาศยั
รีสอร์ทขนาดคอ่ นข้างใหญ่ใกล้ชดิ ธรรมชาติ บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย รายล้อมด้วย
ภเู ขาต้นไม้ ห้องพกั สะอาด ระเบียงหลงั ห้องตดิ สระ อาหารอร่อย
ท่ีอย่:ู เลขที่ 150 ถนน เลย-ดา่ นซ้าย เสีย้ ว อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
เวลาทาการ เปิด 24 ชวั่ โมง
โทรศพั ท์: 062 892 6223
รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมจดั ไว้ให้
เชค็ เอาส์ 09:00 น.

อา่ งเก็บนา้ ห้วยกระทงิ
09:30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ตามอธั ยาศยั

อา่ งเก็บนา้ ห้วยกระทิง หรือเรียกอีกช่ือวา่ อา่ งเก็บนา้ หมาน
ตอนบน ตงั้ อยใู่ น อ.เมือง จ.เลย ในพนื ้ ท่ีการดแู ลของวนอทุ ยานหริรักษ์ เป็นอ่างเก็บนา้ สนั
เข่ือนดิน มีขนาดความจุ 26 ล้านลกู บาศก์เมตร ครอบคลมุ พนื ้ ที่ 1,500 ไร่ สนั เขื่อนยาว 800
เมตร สร้างเพอ่ื การชลประทาน เป็นแหลง่ ทอ่ งเท่ียวทางธรรมชาติอีกแห่งหนงึ่ ใน ที่บรรยากาศ
เป็นธรรมชาติล้อมรอบด้วยทศั นียภาพที่สวยงามของป่าไผ่ และภเู ขาที่โอบล้อม กิจกรรมท่ี
นกั ท่องเท่ียวนิยมมาใช้เวลาในวนั พกั ผอ่ นท่ีนี่ก็คือ การลอ่ งแพพกั ผอ่ น พร้อมทานอาหาร
ท่ามกลางวิวทิวทศั น์ และบรรยากาศที่สวยงาม ร่มรื่น และเย็นสบายจากลมท่ีพดั มาในอ่าง
เก็บนา้ ห้วยกระทงิ ที่น่ีมีแพร้านอาหารให้บริการหลายเจ้ามีอาหาร ให้บริการหลากหลาย
สว่ นมากจะเป็นอาหารอีสาน เช่น ส้มตา ลาบ ยา ปลานิลเผา อาหารพนื ้ บ้าน ไก่ทอด
สมนุ ไพร นอกจากนีย้ งั มีจดุ ชมวิวห้วยกระทิงซง่ึ สามารมองเห็นวิว หบุ เขาเบือ้ งลา่ งและ
บรรยากาศของอา่ งเก็บนา้ กลางหบุ เขาและแพที่ลอยนิ่ง อย่เู หนือนา้ ในมมุ สูงได้อย่างงดงาม
นกั ท่องเที่ยวท่ีต้องการเลน่ นา้ สามารถเชา่ เสือ้ ชชู ีพและห่วงยาง แพให้เลือก แพเลก็ คน 200
บาท แพกลาง 10 คน 300บาท แพใหญ่ 20 คน 400 ชมวิวสวยๆบรรยากาศเย็นสบาย มีชชู ีพ
ให้เช่าสาหรับลงเลน่ นา้ บอกเลยวา่ ดีตอ่ ใจ
ท่ีอยู่ เขตวนอทุ ยานแหง่ ชาติหริรักษ์ ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย
เวลาเปิด-ปิด ทกุ วนั 24 ชวั่ โมง
คา่ เข้าฟรี

ภเู รือ

11:00 น. พานกั ทอ่ งเที่ยวผ้นู า่ รัก เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ เดินผจญภยั และความท้า
ทาย ชมทิวเขาสงู เป็นแหล่งต้นนา้ ลาธารสาคญั หลายสาย ทงั้ ห้วยนา้ ด่าน ห้วยบง ห้วย
เกียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติว้ และห้วยไผ่ ต้นกาเนดิ ของนา้ ตกห้วยไผท่ ่ีสวยงาม

แหล่งท่องเท่ียวในอทุ ยานแห่งชาติภเู รือ

1.ผาโหล่นน้อย
2.ยอดภเู รือ
3.ผาซาทองหรือผากหุ ลาบขาว
4.นา้ ตกห้วยไผ่
5.สวนหนิ พาลี
6.ถา้ ไทร
7.สวนหินพาลี
ท่ีอยู่ : ต.หนองบวั อ.ภเู รือ จ.เลย
เวลาเปิด-ปิด ทกุ วนั 06:00-18:00 น.
คา่ เข้าชม ชาวไทย ผ้ใู หญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท / ชาวตา่ งชาติ ผ้ใู หญ่ 200 บาท เดก็ 100
บาท

. / 200 100
0-18:00 .
40 20

ภทู อก
13:30 น. นานกั ทอ่ งเท่ียวชมวิวระดบั ประเทศ นง่ั รถท้องถ่ินขนึ ้ ไป กะบะสองแถว คนละ 25 บาท รถ
สง่ ขนึ ้ เขามีรถวนตลอด ววิ บนภทู อกสามารถมองเห็นแม่นา้ โขง มองเห็นฝั่งลาว มองเห็นตวั เมือง
เชียงคาน เป็นจดุ ชมววิ ที่สวยท่ีสดุ ในเมืองเชียงคาน เป็นเขาสงู ระดบั 400-500 เมตร
ที่อยู่ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
เวลาเปิด-ปิด ทกุ วนั 05:00-18:00 น.
คา่ เข้า ซอื ้ ตว๋ั 25 บาท

ถนนคนเดนิ เชียงคาน
14:20 น. เดนิ เลน่ ชิลล์ๆ ชอ็ ปปิง้ ถนนคนเดินเชียงคาน เรียบตดิ แมน่ า้ โขง เต็มไปด้วยที่พกั
รีสอร์ท โฮมสเตย์ มีรถเช่า ร้านค้า ของท่ีระลกึ ของกินมากมาย เช่น เสือ้ ผ้า ร้านกาแฟ
ร้านอาหารน่ารักๆเปิดให้บริการ และซอื ้ ของฝากก่อนกลบั
ทานอาหารค่าตามอธั ยาศยั
ที่อยู่ บ้านชายโขง ตาบล เชียงคาน อาเภอ เชียงคาน เลย 42110
เวลาเปิด-ปิด 17:00-22:00 น.
คา่ เข้าชมฟรี

17:00 น. เดนิ ทางกลบั กรุงเทพโดยสวสั ดภิ าพ


Click to View FlipBook Version