The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-bookธารินีนิชา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nicha3539, 2022-09-02 04:01:10

E-book

E-bookธารินีนิชา

ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสาคญั

ความก้าวหน้าและการขยายตวั ของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป
อยา่ งรวดเร็วความสามารถและประสทิ ธิภาพของอปุ กรณ์
เพม่ิ ขนึ ้ มีขนาดทเ่ี ลก็ ลง และในขณะเดียวกนั กม็ ีราคาท่ีถกู ลง
ทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศถกู นาไปประยกุ ต์ใช้งานด้านตา่ งๆ
อยา่ งกว้างขวางจนแทบกลา่ วได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีบทบาทกบั ทกุ คนทงั้ ทางตรงและทางอ้อมและ

สาระการเรียนรู้

1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุ นั
2.ไวรัสคอมพิวเตอร์
3.ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะประจาหน่วย

1.แสดงความรู้เกี่ยวกบั การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุ นั
2.แสดงความรู้เกี่ยวกบั ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1.บอกถงึ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุ นั ได้
2.บอกถงึ ลกั ษณะโรคติดอินเทอร์เน็ตได้
3.บอกถงึ ลกั ษณะไวรัสคอมพวิ เตอร์ได้
4.บอกถงึ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผงั สาระการเรียนรู้

ผลกระทบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุ นั
ของการใช้ ไวรัสคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุ นั

1.1การประยกุ ต์ใช้ในด้านการศกึ ษา

การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุ ต์ในด้านการศกึ ษาเป็นการ
ใช้เทคโนโลยีด้านการสอนด้วยส่อื อปุ กรณ์ท่ีทนั สมยั ภายใน
ห้องเรียนมีเครื่องฉายภาพ(Projector)เครื่องคอมพิวเตอร์
และ อปุ กรณ์ ส่ือสารข้อมลู ต่างๆ
1.1.1 หนงั สืออเิ ลก็ ทรอนิกส์หรือ E-Book หมายถงึ หนงั สอื ท่ี
สร้างขนึ ้ ด้วยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์มีลกั ษณะเป็นเอกสาร
อิเลก็ ทรอนิกส์ โดยทวั่ ไปจะเป็นแฟม้ ข้อมลู ท่ีสามารถอา่ นเอกสาร
ผา่ นทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทงั้ ในระบบออฟไลน์และออนไลน์

1.1.2คอมพวิ เตอร์ช่วยสอน หมายถงึ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
สร้างขนึ ้ โดยองิ ตามเนือ้ หาการเรียนรู้ เพอ่ื ให้ผ้เู รียนนาไปเรียนด้วย
ตนเอง หรือเรียกวา่ บทเรียน CAI การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในรูปแบบCAIสว่ นใหญ่จะเป็นสอ่ื ประสมที่สามารถนาเสนอได้
ทงั้ ภาพ ข้อความ เสียงและ ภาพเคลื่อนไหว

1.1.3 การเรียนการสอนผา่ นเวบ็ เป็นการจดั การเรียนรู้ท่ีอาศยั
ศกั ยภาพและความสามารถ ของเครือขา่ ยอินเทอร์เน็ตโดยใช้ส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยีมาชว่ ยสนบั สนนุ การเรียน
การสอนให้เกิดการเรียนรู้
1.1.4 ห้องสมดุ อิเลก็ ทรอนิกส์(e-Library) เป็นห้องสมดุ ท่ีมี
การจดั การและบริการให้เนือ้ หาข้อมลู ท่ีอยใู่ นรูปแบบดิจิทลั
ผ้ใู ช้สามารถเข้าถงึ เนือ้ หาได้โดนตรง มกี ารสร้างและจดั เก็บ
อยา่ งเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการผา่ น
เครือข่ายอนิ เทอร์เน็ต
1.1.5 การประชมุ ทางจอภาพ (Video Conference)
หมายถงึ การประชมุ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารที่ทนั สมยั
เป็นการประชมุ ร่วมกนั ระหวา่ งบคุ คลหรือคระบคุ คลที่อยตู่ า่ ง

สถานท่ีและหา่ งไกลกนั
1.1.6 วิดีโอออนมานด์ (Video on Demand)
เป็นการเก็บไฟล์วดิ ีโอไว้ที่หนว่ ยบริการ และ ให้ผ้ใู ช้สามารถเลอื ก
รายการวีดิทศั น์ท่ีต้องการชมได้โดยเลือกตามรายการ และ
เลือกชมได้ตลอดเวลา ตามความต้องการ

1.1.7 การสืบค้นข้อมลู (Search Engine)
เป็นการใช้โปรแกรมช่วยในการสบื ค้นหาข้อมลู บนอนิ เทอร์เน็ต

1.1.8 อินเทอร์เน็ต(Internet) หมายถงึ การเช่ือมตอ่ ระหวา่ ง
เครือข่ายคอมพวิ เตอร์ตา่ งๆเข้าด้วยกนั เป็นเครือขา่ ยคอมพิวเตอร์

ขนาดใหญ่ทว่ั โลก

1.2การประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านธรุ กิจ
1.2.1 ระบบสานกั งานอตั โนมตั ิ หรือ
OA (Office Automation)เป็นการนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยกุ ต์ ใช้ในงานสานกั งาน
1.2.2 การพาณิชย์อเิ ลก็ ทรอนิกส์ หรือ
เรียกวา่ E-Commerceเป็นการทาธรุ กรรมผา่ นส่ือ
อเิ ลก็ ทรอนิกส์รวมทงั้ กิจกรรมการซือ้ ขาย
1.2.3 ธรุ กิจเชิงอเิ ลก็ ทรอนิกส์ หรือ e-Business
มีขอบเขตก่ีกว้างกวา่ E-Commerce เนื่องจากองค์ประกอบ
ทกุ สว่ นของการดาเนินธรุ กิจไมเ่ พียงเฉพาะกิจกรรมการซือ้ ขาย

1.2.4 การแลกเปลย่ี นข้อมลู ทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ หรือ EDI

(Electronic Data Interchange)
เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการรับสง่ เอกสารจาก
หน่วยงานหนง่ึ ไปยงั อีกหนว่ ยงานหนงึ่ โดยสง่ ผา่ นเครือข่าย

1.3 การประยกุ ต์ ใช้ในด้านสาธารณสขุ การแพทย์

การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านสาธารณสขุ จะมี
ความเก่ียวข้องกบั งานด้านบริการ การลงทะเบียนผ้ปู ่วย
การสร้างเครือข่ายข้อมลู ทางการแพทย์ แลกเปลี่ยนข้อมลู
ของผ้ปู ่วย การให้คาปรึกษา ทางการแพทย์ผ้เู ช่ียวชาญ

โดยสง่ สญั ญาณผา่ นสื่อให้แพทย์ต้นทาง และปลายทาง
สามารถติดตอ่ ด้วยภาพเคลื่อนไหว และเสยี ง

1.4 การประยกุ ต์ ใช้ในงานด้านการสอ่ื สารและโทรคมนาคม

1.4.1 ดาวเทียม(Satellite) เป็นสิ่งที่มนษุ ย์เป็นผ้ปู ระดิษฐ์
ขนึ ้ แล้วสง่ ไปโคจรรอบโลกตามวิถีท่ีได้มีการกาหนดไว้ก่อน
เพื่อใช้ในการสือ่ สารข้อมลู จากซีกโลกหนงึ่ ไปอีกซีกโลกหนง่ึ

ใช้ในการสารวจข้อมลู ต่างๆ
1.4.2 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดจิ ิทลั หรือ

ISDN เป็นระบบทอี่ งค์การโทรศพั ท์แหง่ ประเทศไทยนามา
ใช้เพื่อให้บริการสง่ ข้อมลู ในลกั ษณะโครงขา่ ย ISDN
ที่เป็นโครงโทรคมนาคมความเร็วสงู ในระบบดิจิทลั

ท่ีสามารถทงั้ สญั ญาณ เสยี ง และข้อมลู ตา่ งๆ

1.4.3 โทรสาร(Fax) เป็นววิ ฒั นาการด้านอปุ กรณ์การสือ่ สาร
ข้อมลู ประดิษฐ์ขนึ ้ เพื่อสง่ ผา่ นสารสนเทศจากต้นแหลง่ ไปยงั
ผ้รู ับปลายทาง

1.4.4 โทรภาพสาร(Teletext)เป็นระบบรับสง่ สารสนเทศ
ผ่านคล่ืนวทิ ยโุ ทรทศั น์ สง่ ออกอากาศในเวลาเดียวกนั กบั

การออกอากาศรายการโทรทศั น์ตามปกติ

1.5การประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านอตุ สาหกรรมและการผลติ

โรงงานอตุ สาหกรรมหลายแหง่ นาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดั การหรือ MIS เข้ามาช่วยจดั การงานด้านการผลติ การสงั่ ซือ้
การพสั ดุ การเงิน บคุ ลาการ และงานด้านอื่นๆในโรงงาน
1.6 การประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหนว่ ยงานราชการ
1.6.1 สานกั บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ GITS มีหน้าท่ี
ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
1.6.2 การประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสรรพกร
ในด้านระบบการจดั เกบ็ ข้อมลู และประวตั ิของผ้เู สียภาษี ปัจจบุ นั

กรมสรรพกรได้จดั ทา
โครงการ e-Revenue
ซง่ึ เป็นบริการออนไลน์

1.7การประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านความมน่ั คงของชาติและทางทหาร

1.7.1 ด้านกฎหมายและการปกครอง
มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสรุปคดีทงั้ ในสว่ น
รายละเอียดคดี และการตดั สินของศาล
1.7.2 ด้านรัฐสภา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคญั ตอ่ การสนบั สนนุ
การพฒั นาประชาธิปไตยเป็นอยา่ งมาก
1.7.3 ด้านการทหาร
กองบญั ชาการทหารสงู สดุ ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยกุ ต์ใช้ในด้านการทหารทงั้ ในด้านการสือ่ สาร

1.8การประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบนั เทิง
มีการใช้วตั กรรมเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ด้านความบนั เทงิ ตา่ งๆ เชน่ ระบบที่ลกู ค้าสามารถจองตว๋ั
เข้ามาชมเวบ็ ไซต์

2 ไวรัสคอมพิวเตอร์

ไวรัสเป็นการเรียกชื่อเลยี นแบบไวรัสที่เป็นสิง่ มีชีวติ หมายถงึ
โปรแกรมชนิดหนง่ึ ท่ีมีความสามารถในการสาเนาตวั เอง

เข้าไปติดอยใู่ นระบบคอมพิวเตอร์ได้

2.1ประเภทของไวรัสคอมพวิ เตอร์

2.1.1 Boot Sector Viruses
เป็นไวรัสท่ีเกบ็ ตวั เองอยใู่ นบตู เซกเตอร์ของดสิ ก์ เม่ือเคร่ือง
คอมพวิ เตอร์เริ่มทางานและเข้าไปอา่ นบตู เซกเตอร์ที่มีโปรแกรม
เลก็ ๆ ไว้ใช้ในการเรียกระบบปฏบิ ตั ิการขนึ ้ มาทางานอีกทหี นงึ่

Boot Sector Viruses จะเข้าไปแทนที่โปรแกรมดงั กลา่ ว
2.1.2 Program Viruses หรือ Viruses
เป็นไวรัสที่ติดอยกู่ บั โปรแกรม หรือ ไฟล์ที่มีนามสกลุ เป็น.com
หรือ .exe และบางไวรัสสามารถเข้าไปติดอยใู่ นโปรแกรมที่มี
นามสกลุ .sys
2.1.3 Worm เป็นโปรแกรมไวรัสท่ีแพร่กระจายผา่ นเครือขา่ ย
ไปยงั คอมพิวเตอร์และอปุ กรณ์เคร่ืองอื่นๆ

2.1.4Trojan เป็นโปรแกรมท่ีถกู ออกแบบชนึ ้ มาเพ่ือแอบแฝง
กระทาการบางอยา่ งในเคร่ืองจากผ้ทู ่ีไมห่ วงั ดี

2.1.5 Polymorphic Viruses เป็นช่ือเรียกไวรัสที่มีความ
สามารถในการเปล่ียตวั เองได้เมื่อมีการสร้างสาเนาตวั เองเกิดขนึ ้
ซง่ึ อาจเปลีย่ นได้ถงึ หลายร้อยรูปแบบ

2.1.6 Steaith Viruses เป็นชื่อเรียกไวรัสที่มีความสามารถ
ในการพรางตวั ตอ่ การตรวจจบั ได้ไวรัสประเภทท่ีไปติดโปรแกรม
ใดแล้วจาทาให้ขนาดของโปรแกรมนนั้ ใหญ่ขนึ ้

2.2 การกาจดั ไวรัส
การกาจดั ไวรัสออกจากเครื่องคอมพวิ เตอร์เพ่ือให้คอมพวิ เตอร์
สามารถกลบั มาใช้งานได้เป็นปกตินนั้ จะต้องตรวจสอบให้
ชดั เจนวา่ เครื่องนนั้ ติดไวรัสจริงด้วยการใช้โปรแกรมเพ่ือ
ตรวจหาและทาลายไวรัส

3 ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจบุ นั ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตา่ งๆได้เข้ามามีสว่ นสาคญั ในการดารงชีวติ ประจาวนั มากขนึ ้ ทงั้
ในด้านการอานวยความสะดวก ตา่ งๆ
3.1ผลกระทบในทางบวก
จากพฒั นาการของคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างมาเพือ่ ชว่ ยให้การ
คานวณเพียงอยา่ งเดียวจนสามารถทางานที่ซบั ซ้อนทางานตาม
โปรแกรมท่ีเขียนไว้ลว่ งหน้าจนสามารถช่วยการพยากรณ์
ลว่ งหน้าทาให้เกิดการพฒั นาการทางานในด้านตา่ งๆอยา่ งมาก

3.1.1ชว่ ยสง่ เสริมความสะดวกสบายของมนษุ ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทาให้มนษุ ย์มีชีวติ ความเป็นอยดู่ ีขนึ ้
ชว่ ยสง่ เสริมให้มีประสทิ ธิภาพในการทางาน ทาให้มนษุ ย์รับรู้
ข้อมลู ขา่ วสารได้มากขนึ ้ ไมต่ ้องเส่ียงภยั กบั งานที่มีอนั ตราย
3.1.2ช่วยทาให้การผลติ ในอตุ สาหกรรมดีขนึ ้
ระบบการผลิตสนิ ค้าในปัจจบุ นั เป็นระบบทตี่ ้องผลิตสนิ ค้าที่มี
คณุ ภาพมาตรฐานจานวนมากการผลติ ในสมยั ปัจจบุ นั มีการใช้

เคร่ืองจกั รทางานอยา่ งอตั โนมตั ิ
3.1.3ช่วยสง่ เสริมการค้นคว้าวจิ ยั
ด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุ ต์ใช้ในการทางาน
วจิ ยั ตา่ งๆมาช่วยงานคานวณท่ีซบั ซ้อนใช้ในการจาลองรูปแบบ
ของสิ่งท่ีมองไมเ่ หน็ ตวั ใช้ในการค้นหาข้อมลู ท่ีมีจานวนมากและ
แพร่กระจายอยทู่ ว่ั โลก
3.1.4ชว่ ยสง่ เสริมสขุ ภาพและความเป็นอยใู่ ห้ดีขนึ ้
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้กิจการทางด้านการแพทย์
เจริญก้าวหน้าขนึ ้ ปัจจบุ นั เครื่องมือทางการแพทย์ล้วนแล้วแตใ่ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศชว่ ยในการดาเนินการทาให้มี
เครื่องมือตรวจหวั ใจทท่ี นั สมยั

3.1.5ช่วยสง่ เสริมสตปิ ัญญาของมนษุ ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การทางานรวดเร็วแมน่ ยาและสามารถ
เก็บข้อมลู ไว้ได้มากแก้ปัญหาทีซ่ บั ซ้อนได้ดีดงั นนั้ จงึ มีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสารองเหตกุ ารณ์ตา่ งๆ
3.1.6เทคโนโลยีสารสนเทศชว่ ยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นตอ่ อตุ สาหกรรม
กิจการค้าขายธุรกิจกิจการธนาคารช่วยสง่ เสริมงานทางด้าน
เศรษฐกิจทาให้กระแสเงินหมนุ เวียนได้อยา่ งกว้างขวาง
3.1.7ช่วยให้เกิดความเข้าใจอนั ดีระหวา่ งกนั
การสอ่ื สารโทรคมนาคมสมยั ใหมช่ ว่ ยยอ่ โลกให้เลก็ ลงสงั คมโลก
เป็นสงั คมไร้พรมแดนมีการเรียนรู้วฒั นธรรมซง่ึ กนั และกนั มากขนึ ้
เกิดความเข้าใจซงึ่ กนั และกนั ได้ดี ทาให้ลดปัญหาในเร่ืองความ
ขดั แย้ง
3.1.8ช่วยสง่ เสริมประชาธิปไตย
ในการเลือกตงั้ สมาชิกสภาผ้แู ทนราษฎรทกุ ครัง้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือกระจายขา่ วสาร เพ่ือประชาชนได้เหน็ ความสาคญั
ของระบบประชาธิปไตยแม้แตก่ ารเลือกตงั้ กม็ ีการใช้คอมพวิ เตอร์
รวมผลคะแนน

3.2ผลกระทบในทางลบ
ส่งิ ใดที่มีประโยชน์อยา่ งมหาศาลยอ่ มมีโทษมาหนั ต์เช่นเดียวกนั
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุ ต์ใช้ในด้านตา่ งๆทาให้เกิด
การเปลย่ี นแปลงไปในทางทด่ี ีมากมาย
3.2.1ทาให้เกิดอาชญากรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนทางในการก่ออาชญากรรม
ได้โจรผ้รู ้ายอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางโจรกรรม
ลกั ลอบใช้ข้อมลู ขา่ วสาร
3.2.2ทาให้ความสมั พนั ธ์ของมนษุ ย์เส่อื มถอย
การใช้คอมพิวเตอร์และอปุ กรณ์ส่ือสารทาให้สามารถตดิ ตอ่
สื่อสารกนั ได้โดยไมต่ ้องเหน็ ตวั การใช้คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่
การเลน่ เกมมีลกั ษณะการใช้งานเพียงคนเดียวทาให้ความ
สมั พนั ธ์กบั ผ้อู ื่นลดลง
3.2.3ทาให้เกิดความวิตกกงั วล
ผลกระทบนีเ้ป็นผลกระทบทางด้านจิตใจของกลมุ่ บคุ คลบางกลมุ่
ที่มีความวิตกกงั วลวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศอาจทาให้เกิดการจ้าง

งานน้อยลงมีการนาเอาหนุ่ ยนต์มาใช้งานมากขนึ ้
3.2.4ทาให้เกิดการเส่ยี งภยั ทางด้านธรุ กิจ
ธุรกิจในปัจจบุ นั จาเป็นต้องพงึ่ พาอาศยั เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขนึ ้ ข้อมลู ข่าวสารทงั้ หมดของธุรกิจฝากไว้ในศนู ย์ข้อมลู

เช่น ข้อมลู ลกู หนีก้ ารค้า

3.2.5ทาให้มีการพฒั นาอาวธุ ท่มี ีอานาจทาลายล้างสงู
ประเทศท่ีเป็นของเทคโนโลยีสามารถนาเทคโนโลยีมาช่วยใน
การสร้างอาวธุ ท่ีมีอานภุ าพการทาลายล้างสงู ทาให้เส่ียงตอ่ การ
เกิดสงครามและการสญู เสียมากขนึ ้
3.2.6ทาให้เกิดการแพร่วฒั นธรรมและการกระจายขา่ วสารที่
ไมเ่ หมาะสมอยา่ งรวดเร็ว
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ขนึ ้ อยกู่ บั จริยธรรมการใช้
คอมพวิ เตอร์เป็นเรื่องสาคญั เพราะการนามาใช้เพื่อการเผยแพร่
สงิ่ ไมด่ ีหรือไมเ่ หมาะสมจะทาให้สิ่งเหลา่ นนั้ ถกู เผยแพร่ไปได้
อยา่ งรวดเร็ว เชน่ เวบ็ ไซต์อนาจาร
3.2.7ทาให้ข้อมลู หรือโปรแกรมถกู ทาลายได้งา่ ย
ด้วยพฒั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ข้อมลู มีความ
สาคญั และเพิ่มจานวนอยา่ งรวดเร็วและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เองกอ็ าจจะทาให้ข้อมลู ถกู ทาลายได้ง่าย

3.3โรคตดิ อินเทอร์เน็ต

โรคติดอินเทอร์เน็ต หรือ IAD เป็นกลมุ่ อาการทางจิตอยา่ งหนง่ึ ซงึ่
เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการเสพข้อมลู หรือขา่ วสารมากเกิน
ไปและหากเปรียบเทียบกบั การตดิ โทรทศั น์หรือการตดิ อยา่ งอ่ืน
และอนิ เทอร์เน็ตจะมีข้อแตกตา่ งกบั สอ่ื อื่นท่ีสามารถโต้ตอบกบั
ผ้เู ข้ามาใช้คนอื่นได้ทนั ที
3.3.1อาการเตือนของการเริ่มตดิ อินเทอร์เน็ต
สิง่ ท่ีบอกวา่ เป็นโรคตดิ อินเทอร์เนต็ หรือไมน่ กั วจิ ยั ได้วิเคราะห์วา่
บคุ คลใดที่มีอาการดงั ตอ่ ไปนี ้อยา่ งน้อย 4 ประการ
เป็นเวลาไมน่ ้อยกวา่ 1 ปี แสดงว่าอาการติดอนิ เทอร์เน็ต
1).รู้สกึ หมกมนุ่ กบั อนิ เทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไมไ่ ด้ตอ่ เข้า
ระบบอินเทอร์เนต็
2).มีความต้องการใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นเวลานานขนึ ้ อยเู่ ร่ือยๆ
3).ไมส่ ามารถควบคมุ การใช้อินเทอร์เน็ตได้
4).รู้สกึ หงดุ หงิดเมื่อใช้อนิ เทอร์เนต็ น้อยลงหรือหยดุ ใช้
5).คิดวา่ เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้วทาให้ตวั เองรู้สกึ ดีขนึ ้
6).ใช้เป็นอนิ เทอร์เนต็ ในการหลีกเลย่ี งปัญหา
7).หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนเรื่องการใช้อนิ เทอร์เนต็
ของตนเอง

8.)มีอาการผดิ ปกติเมื่อใช้อนิ เทอร์เน็ตเช่น หดหู่ กระวนกระวาย

3.3.2รูปแบบและลกั ษณะของการติดอนิ เทอร์เน็ต
รูปแบบของโลกอินเทอร์เน็ตหรือการใช้อินเทอร์เน็ตในการเสพ
ข้อมลู หรือข่าวสารมากเกินไปมีลกั ษณะตา่ งๆดงั นี ้

1)Cyber Sexual Addictionเป็นลกั ษณะการติด
เวบ็ ไซต์ที่เกี่ยวข้องกบั กิจกรรมทางเพศ เชน่ การดเู วบ็ ไซต์อนาจาร

2)Cyber-Relationship Addiction เป็นการคบเพ่ือน
จากห้องสนทนา เวบ็ บอร์ด

3)Net Compulsion เป็นการตดิ การพนนั การประมลู สนิ ค้า
4)Information Overload เป็นการติดการรับข้อมลู
ข่าวสารจนไมส่ ามารถแยกแยะข้อเทจ็ จริงได้

5)Computer Addition เป็นการใช้คอมพวิ เตอร์ใน
ลกั ษณะที่ไมส่ ามารถยบั ยงั้ ใจได้ เชน่ การเลน่ เกมออนไลน์

3.3.3วิธีการปอ้ งกนั และรักษาจากโลกตดิ อนิ เทอร์เน็ต
จิตแพทย์ผ้คู ้นพบโลกตดิ อินเทอร์เนต็ ได้ให้คาแนะนาในการ
ปอ้ งกนั และช่วยเหลือกบั ผ้ทู ่ีคิดวา่ ตวั เองเป็นหรือกาลงั จะเป็น
โลกนีว้ า่ กอ่ นอ่นื ต้องรู้วา่ ตวั เองใช้อินเตอร์เน็ตมากเกินไปหรือไม่

ในระดบั ไหนและรูปลกั ษณะการใช้อนิ เทอร์เนต็ ไปในรูปแบบใด

สรุป

การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทงั้ ใน
ด้านการศกึ ษา ด้านธรุ กิจอตุ สาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ การทางาน การศกึ ษาหาความรู้ ทาให้คณุ ภาพ

ชีวติ ของคนในสงั คมปัจจบุ นั ดีขนึ ้
ไวรัสคอมพวิ เตอร์เป็นการบกุ รุกเข้าไปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย

ไมไ่ ด้รับความยินยอมจากผ้ใู ช้
โรคตดิ อินเทอร์เน็ตมีลกั ษณะคล้ายกบั การตดิ การพนนั ท่ถี อนตวั
ไมข่ นึ ้ หมกมนุ่ อยกู่ บั อนิ เทอร์เน็ตไมส่ ามารถควบคมุ ตนเองได้
พฒั นาการของคอมพวิ เตอร์ชว่ ยให้การทางานของมนษุ ย์ดีขนึ ้ ทา
ให้มนษุ ย์สามารถนาความรู้และประสบการณ์ตา่ งๆมารวมไว้

เป็นหมวดหมู่


Click to View FlipBook Version