The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารคดี-ร้านค้าเก่าในชุมชนหนองระบู

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นายชวันธร บุญสุข, 2019-11-15 04:22:13

สารคดี-ร้านค้าเก่าในชุมชนหนองระบู

สารคดี-ร้านค้าเก่าในชุมชนหนองระบู

สารคดี รา้ นคา้ เกา่ ในชมุ ชนหนองระบู (OLD BUT GOLD)

จดั ทาโดย

ชลธิชา ธรรมสนธิเจรญิ 61075318 Sec 2 เลขที่ 5
พรไพลิน ชาวเทิง 61075947 Sec2 เลขที่ 21
ณัฐวรรษ เมืองมูล 61075322 sec 2 เลขที่ 7
ชวันธร บญุ สขุ 61075940 Sec 1 เลขที่ 18

เสนอ

ผศ.ดร. ภทั รา บรู ารักษ์

สาขาวิชา การสือ่ สารสือ่ ใหม่

มหาวิทยาลยั พะเยา

final draft รา้ นคา้ เกา่ หนองระบู

ชอื่ เรอื่ ง Old but gold

สื่อชอ่ งทางนาเสนอ Facebook,Youtube

กลมุ่ เปา้ หมาย ผู้ทีส่ นใจเรือ่ งการค้าของหนองรบู

วตั ถปุ ระสงค์ เพ่อื ใหค้ นทัว่ ไปไดท้ ราบถึงการเปล่ยี นแปลงทางการค้าทีเ่ กิดขนึ้ และอะไรคือสง่ิ

ที่ทาให้ร้านคา้ เกา่ ในย่านหนองรบู คงอยู่มาไดอ้ ย่างยาวนาน

Queue Video Voice & Narration Sound & SFX Time

1 Fade In บรรยาย : หนองรบยู ่านการค้า F/I F/Under 0.4

LS ถนนหนองรบู ทีม่ ีความเจริญรุ่งเรอ่ื งอย่าง SFX: SOUND

Cut มากในอดีต เมื่อเวลาเปลย่ี นไป

MS หน้าร้านค้า หลายๆสิง่ ทีห่ นองรบกู ็

Cut เปลี่ยนแปลงตามไปดว้ ย แต่ก็

MLS ร้านค้า ยงั คงมีรานค้าเก่าๆจานวนนึง ที่

Cut ไมไ่ ด้หายไปไหนแต่กลบั ดาลง

LS ถนนหนองรบู อยู่ได้ จนถึงปัจจุบนั ซ่งึ ปจั จบุ ัน

Cut นั้นหนองรบูมรี ้านค้าอยู่ถึง 43

MLS คนเดินผ่านหน้ารา้ น ร้านดว้ ยกัน แต่สาหรับร้านค้า

Cut เก่าที่เปิดมานานมากแลว้ เหลือ

LS หน้าร้านคา้ เพยี ง 7 ร้านเท่านั้น และหนึ่งใน

Cut น้ันกค็ ือร้านคณุ ปา้ เพญ็ โฉม

LS ถนนหน้าร้านค้า

Cut

MS ป้ายร้านคา้

Cut

MLS ร้านค้าเกา่

Cut

MLS ภายในร้านค้าเก่า

Cut

2 FS ถนนและรถวิ่งผ่าน SFX: SOUND 0.05

SUPER ตวั หนงั สือ ชื่อสารคดี

Cut

3 CU เจา้ ของร้าน1 เจา้ ของรา้ น1 : ชื่อร้าน ไมม่ ีเชือ่ F/I F/Under 0.15

SUPER ตวั หนังสือ ชือ่ เจา้ ของ ร้านแต่คนสว่ นใหญ่เรียกว่า SFX: เสยี ง

ร้าน ร้านยายดวั ตอนแรกกค็ ือรุ่น บรรยากาศ

Cut ยาย ยายมาอยู่ตรงนกี้ อ่ น เขา
MS สนิ ค้า บ้านแถวนเี้ ขาสร้างบ้านขาย ก็
เลยซื้อแล้วมาเปิดร้านค้าค่ะ ก็
Cut ขายของชาละก็ทาแหนมขายค่ะ
TWO Shot MS เจา้ ของร้าน สว่ นใหญก่ ็คือลูกค้ามาซือ้
แหนม
และลกู ค้า
Cut

4 บรรยาย : แหนมเป็นชอื่ อาหาร F/I F/Under 0.05
Video จาก Fit Food ไทยอย่างหนึง่ ภาษาเหนือ SFX: SOUND
(YouTube Channel) เรียกว่าจนิ้ ส้ม เปน็ อาหารดิบ
ทาจากเน้ือสตั ว์ เช่น หมู โดย
Cut การนามาหมกั ให้เปรยี้ วด้วย
ข้าว น้าตาล เกลอื และดนิ ประ
สวิ

5 บรรยาย : ถึงแม้สมัยก่อนจะ F/I F/Under 0.18

MS ลกู ค้าทีม่ าซ้ือของ ขายดีกว่า แต่แหนมกย็ งั คงเปน็ SFX: SOUND

สนิ ค้าทีส่ ร้างรายได้หลักใหก้ ับ

Cut ร้านคณป้าเพญ็ โฉม

6 ECU ขนม1 เจา้ ของรา้ น1 : ไปซ้อื ทตี่ ลาดค่ะ F/I F/Under 0.9

Cut บางอย่างก็ทาเอง อย่างถั่วกท็ า SFX: เสยี ง

ECU ขนม2 เอง แลว้ สินค้าที่เปน็ ของที่ทา บรรยายกาศ

Cut มาจากที่อื่น กซ็ ือ้ ที่ในตลาด

CU เจา้ ของร้าน1 ร้านขายส่งในตลาดค่ะ กลุ่ม

Cut ลูกค้าสว่ นใหญก่ ็ไมใ่ ช่คนที่

MLS คนเดินผ่านหน้ารา้ น สญั จรไปมา สว่ นใหญ่จะเปน็

Cut กลุ่มเฉพาะ อย่างแหนมนี่กเ็ ป็น

CU เจา้ ของร้าน1 ของฝาก คนที่มาเที่ยวพะเยาก็

Cut ซือ้ เปน็ ของฝากไปต่างจงั หวดั

MLS เจา้ ของร้านและลูกค้า ละกข็ องชาที่ขายส่วนพวกที่หา

Cut เช้ากนิ ค่า ไม่สะดวกที่จะไปซ้ือ

CU เจา้ ของร้าน1 ของที่หา้ งสรรพสนิ ค้าคะ่

Cut
MLS ลกู ค้า

Cut
CU เจา้ ของร้าน1

Cut

7 MS ป้ายร้านคา้ บรรยาย : ร้านเจเ๊ ฮียงกนุ เชียง F/I F/Under 0.25

Cut ทีเ่ ปิดมานานถึง 40-50 กว่าปี SFX: SOUND

MLS เจา้ ของร้าน2 ธรุ กิจครอบครัวที่สืบทอดกัน

Cut มาตั้งแต่สมัยบรรพบรุ ษุ

MS กนุ เชียง

Cut

8 MLSเจา้ ของร้าน2 เจา้ ของรา้ น2 : ประมาณ 40- F/I F/Under 0.3

SUPER ตวั หนงั สือ ชือ่ เจา้ ของ 50 ปีละ มันมีทีท่ างร้านทาก็จะ SFX: เสยี ง

ร้าน มีกนุ เชียง หมหู ยอง และหมู บรรยายกาศ

Cut แผ่น

9 บรรยาย : กุนเชียงคือไสก้ รอก F/I F/Under 0.1

แบบจีนโดยมีวิธที าแบบดง้ั เดิม SFX: SOUND

มักใช้เน้ือหมตู ิดมันสับหรือบด

Video จาก Bambi K หยาบๆแลว้ ปรุงรสเคม็ หวาน

(YouTube Channel) จากนั้นนาไปกรอกใสล่ งในไส้

หมทู ี่ล้างสะอาดแล้วนาไปอบ

หรือฝั่งแดดจนแหง้ สารมารถ

เกบ็ ไว้ไดน้ านถือไดว้ ่าเป็นการ

Cut ถนอมอาหารของคนจีนสมัย

โบราณก็ว่าได้

10 MLS เจา้ ของร้าน2 เจา้ ของรา้ น2 : ลูกค้าสว่ นมาก F/I F/Under 0.12

Cut จะเป็นลกู ค้าเก่า ลูกค้าใหม่จะ SFX: เสยี ง

TWO Shot เจา้ ของร้านและ น้อย เปน็ ลกู ค้าต่างจังหวดั มา บรรยายกาศ

ลกู ค้า ซอื้ จะน้อย

Cut

ECU สนิ ค้า

Cut บรรยาย : เมอ่ื เวลาผ่านไป F/I F/Under 0.2
11 วตั ถุดิบและหลายๆอย่างกม็ ี SFX: SOUND
ราคาสูงทั้งยงั มีการ
MS กนุ เชียง เปลี่ยนแปลงมากมาย ปัจจบุ ัน
การแข่งขันทางการค้าก็เพิ่ม
Cut มากขนึ้ ด้วย

12 MLS เจา้ ของร้าน2 เจา้ ของรา้ น2 : เช่นหมหู ยองนี่ F/I F/Under 0.8
Cut เม่อื ก่อน กิโล กไ็ ม่ถงึ 400-500 SFX: เสยี ง
ECU สนิ ค้า ราคามนั ขึ้น พวกวตั ิถดุ ิบ เนื้อ บรรยายกาศ
Cut หมอู ะไรเนาะ มันขายได้ช้าลง
MLS เจา้ ของร้าน2
Cut บรรยาย : สดุ ท้ายแล้วไมว่ ่า F/I F/Under 0.15
MS สนิ ค้า หนองรบู จะเปลย่ี นแปลงไปใน SFX: SOUND
ทิศทางใดก็ตาม ทั้งสองสอง 0.4
13 Fade black ร้านก็จะยังคงอยู่คู่หนองระบไู ป
MLS ร้านค้าเกา่ จนกว่า จะหมดเรี่ยวแรงทีจ่ ะ
ทาต่อไป
Cut
MS ป้ายร้านคา้ SFX: SOUND

14 Fade out
FS ถนนหนองรบู
SUPER ตวั หนังสือ

Cut

สารคดี การคา้ หนองรบู Old but gold
กลมุ่ เปา้ หมาย : ผู้ทีส่ นใจเรอ่ื งการค้าของหนองรบู
Platfrom: Facebook , Youtube
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คณุ ป้าเพ็ญโฉม วาดิถี
คณุ ป้าสมหมาย ระพพี ัฒน์ชยั

Video จาก Fit food / Bambi K (YouTube Channel)

หาขอ้ มลู

idea : ร้านค้าเก่าหนองระบู

ข้อมูล
ร้านค้าหลายร้านที่อยบู่ นหนองระบูจะมีสินค้าเปน็ ของตัวเองเช่นร้านขายของชาของคุณเพญ็ โฉมที่
เริ่มต้นโดยการทาแหนมขายตั้งแต่รุ่นคุณยายจนถึงปัจจบุ นั นบั 62 ปสี ว่ นร้านขายของชานั้นเป็นเพยี ง
องค์ประกอบสว่ นหนึง่ เท่าน้ันรายได้หลักสว่ นมากมาจากการขายแหนมและร้านเจเ๊ ฮียงร้านขายกุนเชียง
หมูแผ่นและหมหู ยองเจ้าเดียวในจังหวดั พะเยาที่เปิดมานานถึง 50 ปี
คุณป้าเพญ็ โฉม วาดิถีแหนมสตู รเดิมเปิดร้านมา 62 ปีต้ังแต่จาความได้กม็ รี ้านนี้แลว้ ร้านนี้เปิดเป็นร้าน
ขายของชาสินค้าในสมยั ที่ขายสบื ทอดเป็นรุ่นกนั มาจนปัจจบุ นั นที้ ยี่ งั ขายอยู่กค็ ือแหนมสตู รดง้ั เดิมแต่ที่
ขายของชาด้วยเปน็ รายได้เสริมรายได้หลักของร้านมาจากการขายแหนมสินค้าทวั่ ไปเช่นขนมกร็ ับมา
จากตลาดที่ทามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษลูกค้าสว่ นใหญเ่ ปน็ ลูกค้าประจา (ที่ซื้อแหนม) และลกู ค้าแถว

ละแวกหนองระบูแหนมสมัยก่อนห่อใบตองราคาก่อละ 1 บาทแตป่ จั จุบันเริม่ ต้นที่ 10 บาทการค้า
สมัยกอ่ นจะขายดกี ว่าตอนนีเ้ พราะตอนนีม้ ีคนทาแหนมเพิม่ มากขนึ้ แข่งกันทางการค้ามากขนึ้

ร้านกุนเชียงคุณป้าสมหมาย ระพีพัฒน์ชยั (นอ้ งสาว) เปิดร้านมาได้ 50 กว่าปีเปน็ รา้ นทีข่ ายสบื ทอดกัน
มาตั้งรุ่นบรรพบุรษุ สนิ ค้าที่ขายสบื ทอดกนั มากคือกุนเชียงหมูหยองหมูแผ่นลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้า
เก่าลกู ค้าใหม่ที่เข้ามาซ้ือส่วนมากจะน้อยเม่ือก่อนขายดกี ว่าเพราะเม่อื ก่อนเลยี้ งหมูเองทากนุ เชียงไป
ดว้ ยแต่ปัจจบุ ันเลีย้ งหมูไมไ่ ด้ต้องไปซ้ือและวัตถุดบิ ก็แพงขนึ้ ลกู ค้าใหม่ๆสว่ นใหญจ่ ะซือ้ ไปบริโภคและ
เป็นของฝากมีร้านอาหารบางรา้ นทีพ่ ะเยาที่รบั กุนเชียงไปประกอบอาหารขาย

วเิ คราะห5ขอ
ใครคอื ผูชม : ผู้ทีส่ นใจเรือ่ งการค้าของหนองรบูและเข้าถงึ โซเชียลมีเดีย
อะไรทเี่ ขาสนใจ : ส่งิ ทที่ าให้ร้านค้าเก่าคงอยมู่ าได้อย่างยาวนาน
จะเลาเรือ่ งอยางไร : เลาเรือ่ งร้านค้าเกา่ สองร้านและกลุ่มลกู ค้าการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขนึ้
ดึงดูดความสนใจอยางไร : ดงึ ดูดดวยสนิ ค้าทสี่ ร้างรายได้หลกั ใหก้ บั ทางร้านและอะไรคือส่งิ ทีท่ าให้ร้าน
คาคงอยู่มาได้อย่างยาวนาน
ผานชองทางอะไร : facebook Youtube

infographic สงิ่ ทตี่ อ้ งปรบั ปรงุ จากคอมเมน้

First draft รา้ นคา้ เกา่ หนองระบู

ชือ่ เรือ่ ง Old but

สือ่ ชอ่ งทางนาเสนอ Facebook,Youtube

กลมุ่ เปา้ หมาย ผทู้ ี่สนใจเรือ่ งการค้าของหนองรบู

วตั ถปุ ระสงค์ เพื่อให้คนทว่ั ไปได้ทราบถึงการเปลยี่ นแปลงทางการค้าที่เกิดขึ้นและ

อะไรคือสิ่ง ทที่ าให้รา้ นคา้ เก่า ในย่านหนองรบู คงอยู่มาได้อย่างยาวนาน

Queue Video Voice & Narration Sound & SFX Time

1 Fade In บรรยาย : หนองรบยู ่านการค้า F/I F/Under 0.4

LS ถนนหนองรบู ทีม่ ีความเจริญรุ่งเรอ่ื งอย่าง SFX: SOUND

Cut มากในอดีต เมื่อเวลาเปลย่ี นไป

MS หน้าร้านค้า หลายๆสิง่ ทีห่ นองรบกู ็

Cut เปลี่ยนแปลงตามไปดว้ ย แต่ก็

MLS ร้านค้า ยงั คงมีรานค้าเก่าๆจานวนนึง ที่

Cut ไมไ่ ด้หายไปไหนแต่กลบั ดาลง

LS ถนนหนองรบู อยู่ได้ จนถึงปัจจุบนั ซ่งึ ปจั จบุ ัน

Cut นั้นหนองรบูมรี ้านค้าอยู่ถึง 43

MLS คนเดินผ่านหน้ารา้ น ร้านดว้ ยกัน แต่สาหรับร้านค้า

Cut เก่าที่เปิดมานานมากแลว้ เหลือ

LS หน้าร้านคา้ เพยี ง 7 ร้านเท่านั้น และหนึ่งใน

Cut น้ันกค็ ือร้านคณุ ปา้ เพญ็ โฉม

LS ถนนหน้าร้านค้า

Cut

MS ป้ายร้านคา้

Cut

MLS ร้านค้าเกา่

Cut

MLS ภายในร้านค้าเก่า

Cut

2 FS ถนนและรถวิ่งผ่าน SFX: SOUND 0.05

SUPER ตวั หนงั สือ ชื่อสารคดี

Cut

3 CU เจา้ ของร้าน1 เจา้ ของรา้ น1 : ชื่อร้าน ไมม่ ีเชือ่ F/I F/Under 0.15

SUPER ตวั หนังสือ ชือ่ เจา้ ของ ร้านแต่คนสว่ นใหญ่เรียกว่า SFX: เสยี ง

ร้าน ร้านยายดวั ตอนแรกกค็ ือรุ่น บรรยากาศ

Cut ยาย ยายมาอยู่ตรงนกี้ อ่ น เขา
MS สนิ ค้า บ้านแถวนเี้ ขาสร้างบ้านขาย ก็
เลยซื้อแล้วมาเปิดร้านค้าค่ะ ก็
Cut ขายของชาละก็ทาแหนมขายค่ะ
TWO Shot MS เจา้ ของร้าน สว่ นใหญก่ ็คือลูกค้ามาซือ้
แหนม
และลกู ค้า
Cut

4 บรรยาย : แหนมเป็นชอื่ อาหาร F/I F/Under 0.05
Video จาก Fit Food ไทยอย่างหนึง่ ภาษาเหนือ SFX: SOUND
(YouTube Channel) เรียกว่าจนิ้ ส้ม เปน็ อาหารดิบ
ทาจากเน้ือสตั ว์ เช่น หมู โดย
Cut การนามาหมกั ให้เปรยี้ วด้วย
ข้าว น้าตาล เกลอื และดนิ ประ
สวิ

5 บรรยาย : ถึงแม้สมัยก่อนจะ F/I F/Under 0.18

MS ลกู ค้าทีม่ าซ้ือของ ขายดีกว่า แต่แหนมกย็ งั คงเปน็ SFX: SOUND

สนิ ค้าทีส่ ร้างรายได้หลักใหก้ ับ

Cut ร้านคณป้าเพญ็ โฉม

6 ECU ขนม1 เจา้ ของรา้ น1 : ไปซ้อื ทตี่ ลาดค่ะ F/I F/Under 0.9

Cut บางอย่างก็ทาเอง อย่างถั่วกท็ า SFX: เสยี ง

ECU ขนม2 เอง แลว้ สินค้าที่เปน็ ของที่ทา บรรยายกาศ

Cut มาจากที่อื่น กซ็ ือ้ ที่ในตลาด

CU เจา้ ของร้าน1 ร้านขายส่งในตลาดค่ะ กลุ่ม

Cut ลูกค้าสว่ นใหญก่ ็ไมใ่ ช่คนที่

MLS คนเดินผ่านหน้ารา้ น สญั จรไปมา สว่ นใหญ่จะเปน็

Cut กลุ่มเฉพาะ อย่างแหนมนี่กเ็ ป็น

CU เจา้ ของร้าน1 ของฝาก คนที่มาเที่ยวพะเยาก็

Cut ซือ้ เปน็ ของฝากไปต่างจงั หวดั

MLS เจา้ ของร้านและลูกค้า ละกข็ องชาที่ขายส่วนพวกที่หา

Cut เช้ากนิ ค่า ไม่สะดวกที่จะไปซ้ือ

CU เจา้ ของร้าน1 ของที่หา้ งสรรพสนิ ค้าคะ่

Cut
MLS ลกู ค้า

Cut
CU เจา้ ของร้าน1

Cut

7 MS ป้ายร้านคา้ บรรยาย : ร้านเจเ๊ ฮียงกนุ เชียง F/I F/Under 0.25

Cut ทีเ่ ปิดมานานถึง 40-50 กว่าปี SFX: SOUND

MLS เจา้ ของร้าน2 ธรุ กิจครอบครัวที่สืบทอดกัน

Cut มาตั้งแต่สมัยบรรพบรุ ษุ

MS กนุ เชียง

Cut

8 MLSเจา้ ของร้าน2 เจา้ ของรา้ น2 : ประมาณ 40- F/I F/Under 0.3

SUPER ตวั หนงั สือ ชือ่ เจา้ ของ 50 ปีละ มันมีทีท่ างร้านทาก็จะ SFX: เสยี ง

ร้าน มีกนุ เชียง หมหู ยอง และหมู บรรยายกาศ

Cut แผ่น

9 บรรยาย : กุนเชียงคือไสก้ รอก F/I F/Under 0.1

แบบจีนโดยมีวิธที าแบบดง้ั เดิม SFX: SOUND

มักใช้เน้ือหมตู ิดมันสับหรือบด

Video จาก Bambi K หยาบๆแลว้ ปรุงรสเคม็ หวาน

(YouTube Channel) จากนั้นนาไปกรอกใสล่ งในไส้

หมทู ี่ล้างสะอาดแล้วนาไปอบ

หรือฝั่งแดดจนแหง้ สารมารถ

เกบ็ ไว้ไดน้ านถือไดว้ ่าเป็นการ

Cut ถนอมอาหารของคนจีนสมัย

โบราณก็ว่าได้

10 MLS เจา้ ของร้าน2 เจา้ ของรา้ น2 : ลูกค้าสว่ นมาก F/I F/Under 0.12

Cut จะเป็นลกู ค้าเก่า ลูกค้าใหม่จะ SFX: เสยี ง

TWO Shot เจา้ ของร้านและ น้อย เปน็ ลกู ค้าต่างจังหวดั มา บรรยายกาศ

ลกู ค้า ซอื้ จะน้อย

Cut

ECU สนิ ค้า

Cut บรรยาย : เม่อื เวลาผ่านไป F/I F/Under 0.2
11 วัตถดุ ิบและหลายๆอย่างก็มี SFX: SOUND
ราคาสูงท้ังยังมีการ
MS กนุ เชียง เปลีย่ นแปลงมากมาย ปัจจุบนั
การแข่งขันทางการค้าก็เพิม่
Cut มากขนึ้ ด้วย

12 MLS เจา้ ของร้าน2 เจา้ ของรา้ น2 : เช่นหมหู ยองนี่ F/I F/Under 0.8
Cut เมอ่ื ก่อน กิโล ก็ไม่ถงึ 400-500 SFX: เสยี ง
ECU สนิ ค้า ราคามนั ขึ้น พวกวตั ิถดุ ิบ เนื้อ บรรยายกาศ
Cut หมอู ะไรเนาะ มันขายได้ช้าลง
MLS เจา้ ของร้าน2
Cut บรรยาย : สดุ ท้ายแล้วไมว่ ่า F/I F/Under 0.15
MS สนิ ค้า หนองรบู จะเปล่ยี นแปลงไปใน SFX: SOUND
ทิศทางใดก็ตาม ทั้งสองสอง
13 Fade black ร้านกจ็ ะยงั คงอยู่คู่หนองระบไู ป
MLS ร้านค้าเกา่ จนกว่า จะหมดเรี่ยวแรงทีจ่ ะ
ทาต่อไป
Cut
MS ป้ายร้านคา้ SFX: SOUND 0.4

14 Fade black
CutSituation
1. หนา้ รา้ นคา้ ทว่ั ไปทรี่ ถวงิ่ ผา่ น
2. คนเดนิ ผา่ นหน้ารา้ นปา้ เพม็ โฉม
3. ปา้ เพ็ญโฉมทอนเงนิ ลูกคา้
4. ปา้ เพญ็ โฉมคยุ กบั ลกู คา้
5. หนา้ รา้ นปา้ เพญ็ โฉม
6. ลกู คา้ มาซือ้ ของ
7. ปา้ เพญ็ โฉมขายของ
8. ขนมรา้ นปา้ เพญ็ โฉม
9. สัมภาษณป์ า้ เพญ็ โฉม
Click to View FlipBook Version