The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pim26527, 2022-07-12 22:19:11

Big Book คำพ่อสอน

Big Book คำพ่อสอน

Art of EidMu

คำพอสอน

หนังสือ Big Book รวบรวมพระบรมราโชวาท

ความพอเพียง

"...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่า
ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ..."
...Moderation is living with one's mean; luxurious items are
permissible, but you should not fulfill your desires by taking

advantage of others...

"...คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย..."

...If one were satisfied
with his needs, he would
have less sense of greed. Once the greed were

little, he would exploit others less...

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

"...ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข..."

...If every country suppo
rts an act of sufficiency,
which is moderate, not extreme, not too greedy,

the citizens would remain satisfied...

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

"...การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของ
ผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า..."
...Spending economically will reassure the wealth of the spenders—
themselves— and their families. Also, it helps protect the scarcity

in the future...

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

การศึกษา

"...สำหรับวิธีที่จะทำให้คนเป็น
คนดีนั้น ก็มีเช่น การศึกษา..."

...As for the means of
creating good people,

there is education...

"...จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้า ที่มีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุด
ที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้
ฉะนั้น ไม่มีอะไรแทนคนสอนคน..."

...Teaching by using these advanced media including high
technology will be very difficult to bring about the

cultivation of the mind and character; nothing will ever
replace teaching by human teachers...

"...ถ้าสักที่จะให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีมากไม่พอ ต้องมี
ความเป็นคน คนดี รวมความแล้วว่าต้องอบรมบ่มนิสัยให้ได้..."

...If only technological knowledge is given, it is not enough
There must be human quality of a good person;
in short, the character must be cultivated...

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

ค รู แ ห่ ง แ ผ่ น ดิ น“เ.ด.พี.ืท่กีก่อ็.พจา.ึeต่.ระfังTlวtsไทแuoีaเeo่ดเtรnก้,ร่aใuาrdตาbcเชruศ้นอuqaeึคnกงtulแ.วsใษibาoWrลiนมtuาeะetวรsกเูิi้ชosliทปkาlnี็-่nารเนefsbคoรทtsีีoทeว่ยwีusจ่าrชeนืะdalม่eนไstpiมรedูด้hชpนา้wdgัดeมr้ปนeiำepแsรs,เeceใะaกนคนiil่oกิnพkyaิววนธีpeอพtางrรilชมศบeะenี์รeoาวตdจกชิafติทwรoรจิาlbนiงตrะtกพoปu่yไรกdรyอะuาะsูบกมeลรไร,าl่tมdศtrใตใรนปhiีา่oยsโชอหaบeชtใ่ั้ตวเไpinoราmเนrพนทัปืpปoก่พ็เaวbอรlftัรีนดยyนะk้eนใบaววeปาfcหชทคmtิยรสoราohรมนaว.ุเiธะ้rm.ดlเeว็.ิiาจโทlลe”พiiยearvรยายsถะลัnป้i.ยชnsารk.yมวแ.ิัเeนgnนนoท์รทีlตo่ีรfเยมn่๑iปwหn๖-e็านภกrนูุlมมteิeภพhาdลlพอัieนgดaุธล์neย๒เด๕tช๐๐

ความร่วมมือ

"...คำว่า ปรึกษา กับคำว่า เถียง นี่ต่างกัน
คำว่า เถียง ใช้แต่อารมณ์
คำว่า ปรึกษา ใช้ปัญญา..."

emdoi.ft.fi.oCenro,ennswuth.ltetaAhrteerigaoiusnnmtcaeeonnlnldtesscuatlit.rn.ag.vtuoimolvneesntminoavsrotellvye

ต้องไ"ม่.ใ..จต้รอ้องนมีคตว้อามงไเมพ่ีพยูดร มแาลก้วตต้้อองงไอมด่ททะนเลาะกัน
ถ้าทำโดยเข้าใจกัน

เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้..."
sat.er.nag.osEduurvmfreaeetrsanyttltnokhsen.asettsoI;fomevtuumhesnteurdycyehohrans,shvetneoaouwnrlpiddleligrnnbesgoeettvpiesrbnraeetatvoinasicmiffeliespe,radattI.ini.ldee.anmt

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

“...เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก หลายวัยหลายความคิด หลายหน้าที่
ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง...”

...Thailand, our country, consists of types of people, many generations, many ideas and
many professions. Together, all rely on one another—not that one can stay alone…

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา, ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

“...สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง...
คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน

แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้าง...ก็ต้องสอดคล้องกัน…”
...Unity or amity doesn’t support the idea of absolute power that allows someone to speak out his mind, and
others must follow him altogether. At some point, things will become so lifeless. The varieties must stand while

working harmoniously is appreciated. Conflicts may occur sometimes; still, harmony is redeemed…

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

การดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ
หากแต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คน ...”

...To protect and to sustain our country are not
anyone or any parties’ responsibilities in particular,

but they are the mutual committed liability of

EVRRY CITIZEN...

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

ความดี

“...การทำความดีนั้น...โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและ
ความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็น
ต้องทำ เพราะหาไม่...ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่..."

...The performance of good deeds, most of the time, stays against our satisfaction and human desires;
therefore, it is difficult to be executed, and its results are revealed tardily. Still, it is necessary that good

deeds be practiced. Once they are missing, the effortless evil doings will take their places...

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙

“...ประเทศไทยนี่ทำไมยังอยู่ได้ ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดี
คือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริต โดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดี..."

...Why is it that Thailand still stands? It is because we all have built up
virtue, that we have acted with good faith and good intention...

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘

ความสุข

“...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคล
แสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วย

ความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น...”

“...Real happiness and real prosperity
are the happiness and the prosperity
that are cultivated with righteousness

in both intention and action. They
never happen by chance or by
exploitation…

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ๒๕๓๙

การทำงาน Work
Ethics

"...คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะ “...ถ้าทำดีก็เท่ากับได้ช่วยให้
จับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมี กิจการที่ตนทำมีความเจริญ
ความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์ ขึ้น และถ้ากิจการที่ตนทำมี
สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จ ความเจริญในทางที่ดีที่ชอบ
ก็ทำให้ส่วนรวมของชาติบ้าน
ในงานที่ทำสูงขึ้น...” เมืองมีความก้าวหน้าด้วยดี..."

...A proactive person can accomplish jobs in พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
any types of work. Together with care, พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘
diligence and honesty, the chances of being
successful are definitely increasing… ...A work well done will be
successful and will prosper.
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช The success of individual
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, enterprises will bring about
prosperity of the whole nation...
๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

My Memo
คำ พ่ อ ส อ น

“...การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่
ศึกษานั้น เป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้..."

...Working attentively with knowledge and competence is the
absolute key to better the quality of human development....

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

“…การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมี
ความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจ
จะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ ๆ...”
“...Good living requires self-improving at all time. Self-improvement requires

perseverance and endurance as its fundamental. If one were neither
preserving nor enduring, he might become discouraged easily. Once the
discouragement occurred, the future of the person would never be glorious…”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

คำพอสอน

หนังสือ Big Book รวบรวมพระบรมราโชวาท

จัดทำโดย
นางพิมพ์กาญจน์ วัฒนายากร
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วีชาชีพครู รุ่นที่ 1
คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


Click to View FlipBook Version