The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กำลังในยามยากลำบาก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by CreationmediaCM, 2021-01-14 00:02:29

กำลังในยามยากลำบาก

กำลังในยามยากลำบาก

กำลังในยามยากลำบาก

กำลังในยามยากลำบาก
เรยี บเรยี งโดย พายุแหง่ ความเปรมปรดี ์ิ

สำหรบั หลาย ๆ คนแลว้ ช่วงเวลานค้ี งเปน็ ช่วงเวลาที่ยากลำบากทส่ี ุดของชีวติ ในภาวะปจั จบุ นั
เมือ่ เราเห็นจำนวนคนตดิ เช้ือและเสียชวี ติ เพมิ่ ขน้ึ ทุกวนั ๆ จากการตดิ เชอื้ ไวรสั COVID-19 เราก็คงรูส้ กึ
วิตกกงั วลและกลวั โรครา้ ยทีย่ ังไมส่ ามารถหายาท่ีจะรักษาได้ และเมอื่ เราเหน็ ประกาศปิดรา้ นค้า ปิด
สถานที่ตา่ ง ๆ คนไม่กล้าออกมาเดนิ ตามถนน เศรษฐกิจตา่ งหยดุ ชะงกั เราก็กงั วลอนาคตของชีวิตวา่ จะ
ตกงานไหม? หน้สี ินทม่ี จี ะทำอย่างไร? เงินเก็บที่มจี ะเพียงพอหรอื ไม่? และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
แลว้ ชีวติ เราจะเปน็ ปกติเหมือนกอ่ นหนา้ น้ีไหม? ถา้ ไม่เหมอื นเดมิ แล้วเราจะทำอย่างไร? ทำไมพระเจ้า
ถงึ ให้เรอื่ งแบบนีเ้ กิดข้นึ กับโลกท่ีพระองค์ทรงสรา้ ง? แล้วพระเจ้าจะช่วยเราใหผ้ ่านสถานการณ์นไ้ี ด้
ยังไง?

ใน อสิ ยาห์ 40:27 – 31 คนอิสราเอลตา่ งก็มีคำถามต่าง ๆ มากมายเช่นเดียวกนั เมื่อเขาตอ้ ง
เผชญิ กบั สถานการณท์ ่ียากลำบาก เม่ือเขาต้องตกอยู่ภายใตอ้ ำนาจของอาณาจักรบาบโิ ลน เขาต่าง
ถามวา่ พระเจ้าอย่ไู หน? ทำไมพระองคป์ ล่อยใหป้ ระชากรของพระองคต์ อ้ งทกุ ข์ยากแบบนี้? พระเจา้ ไม่
เห็นหรือว่าเขากำลังเผชญิ กับเร่อื งอะไรอยู่ มนั ไมย่ ุติธรรมเลยทเ่ี กดิ เร่ืองแบบน้ีขึ้นมา (27)
จะมชี ่วงเวลาทเี่ รารู้สกึ วา่ พระเจ้าอยู่ห่างจากเรา พระเจา้ ไม่ไดอ้ ย่ขู า้ งเรา เหมอื นกบั ท่โี ยบร้สู กึ และบอก
วา่ เขาไดม้ องหาพระเจา้ ทั้ง 4 ทิศ แตก่ ็หาพระองคไ์ ม่พบ

“ดูเถิด ข้าเดนิ ไปข้างหนา้ แตพ่ ระองค์มิไดส้ ถติ ทีน่ ั่น และไปข้างหลัง แตก่ ็ไมส่ งั เกตเห็นพระองค์
ข้างซา้ ยท่พี ระองค์ทรงทำกจิ ขา้ กไ็ มเ่ ห็นพระองค์ ข้างขวาทพี่ ระองค์ทรงซ่อนอยู่ ขา้ กไ็ มพ่ บพระองค”์
โยบ 23: 8 – 9

พระเจ้ายังทรงเหมือนเดมิ
เมือ่ เวลาแห่งความยากลำบากมาถงึ แมว้ ่าเราจะมองไมเ่ หน็ พระเจ้า แมว้ า่ เราจะหาพระองค์ไม่
พบ เราต้องจำไว้วา่ พระเจา้ ยังทรงเหมือนเดิมไม่เคยเปลยี่ นแปลง พระเจ้าเปน็ พระเจา้ ในวันทสี่ ขุ
สมหวังของชวี ติ พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าเมื่อชวี ิตเราพบกับความมดื มนดว้ ยเช่นเดยี วกนั เวลาน้ี
ไมใ่ ชเ่ วลาท่เี ราจะวิง่ หนอี อกจากพระองค์ แต่เป็นเวลาทเ่ี ราจะวิ่งเขา้ หาพระองค์ เป็นเวลาทีเ่ รา
จะต้องเข้ามารอ้ื ฟ้นื ความสมั พันธร์ ะหว่างเรากบั พระเจา้ อีกครง้ั
ในขอ้ 28 บอกเราว่า “ทา่ นรแู้ ล้วไมใ่ ชห่ รอื ? ทา่ นเคยไดย้ นิ ไมใ่ ช่หรือ? พระยาหเ์ วหท์ รงเปน็ พระเจ้า
เนืองนติ ย์ เปน็ ผู้สร้างทสี่ ุดปลายแผ่นดินโลก พระองคไ์ มท่ รงออ่ นเปล้ียหรอื เหน็ดเหนื่อย ความเขา้ ใจ
ของพระองค์กเ็ หลือจะหยั่งรูไ้ ด”้ และนีค่ อื พระลักษณะของพระเจา้ ท่เี ราควรระลกึ ถึงเมือ่ เราประสบ
กับความทุกข์ยากลำบาก
1. พระองค์ทรงเปน็ นริ ันดร์
การทรงเป็นนริ นั ดรข์ องพระองค์น้นั กค็ อื การทพ่ี ระองค์ไมถ่ ูกจำกดั ดว้ ยเวลาและสถานที่

2. พระองค์ทรงประกอบดว้ ยฤทธ์ิอำนาจ
พระเจา้ ของเราทรงสร้างโลก สร้างฟ้าสวรรคแ์ ละจกั รวาล น่นั ก็คือพระองค์ทรงฤทธิ์อำนาจ ทรง
ครอบครองเหนอื ทุกสงิ่ ไม่มสี ิ่งใดยากหรือเกินกำลังพระองค์

3. ความเขา้ ใจเหลือหยง่ั รู้
พระเจา้ ของเราทรงสัพพญั ญู พระองค์ทรงรทู้ ุกส่ิง ทรงจำไดท้ ุกอย่าง ไมม่ สี ิ่งใดทพ่ี ระองค์ทรงลืมเลย

ดังนน้ั เม่อื เรามปี ัญหา เมอื่ มคี ำถามตา่ ง ๆ มากมาย ใหเ้ รากลบั มาดูว่าพระเจา้ คือใคร 3 ข้อ
น้ี เพอื่ ให้ความเช่อื ของเรามนั่ คงมากย่งิ ขึ้น

พระเจ้าไม่ได้ตอบเราทุกคำถาม
เป็นเรอ่ื งปกติเมื่อเรามีความสขุ นนั้ เรามักไมม่ ีคำถามหรอื ปัญหาอะไรใด ๆ แตเ่ มอื่ ความทุกข์
ผา่ นเขา้ มาในชีวติ คำถามตา่ ง ๆ กเ็ ร่ิมต้นขึ้น ทำให้หลายคนคิดวา่ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่
ยากทจี่ ะเขา้ ใจได้ เพราะบางทีเราคดิ ว่าพระเจา้ น่าจะตอบเรา พระองค์น่าจะทำส่ิงนี้ นา่ จะ

จัดการกบั สิ่งน้ัน แตพ่ ระองคก์ ลับน่ิงเงยี บ พระองคก์ ลับทำในสง่ิ อ่นื ทีไ่ ม่เหมอื นกับความคิดเรา
หลาย ๆ คร้งั พระเจ้ากไ็ ม่ไดบ้ อกอะไรเรา ไมไ่ ดอ้ ธิบายถงึ ส่งิ ต่าง ๆ ท่เี กิดขึน้ และช่วงทพ่ี ระเจ้า
เงยี บน้นั เป็นชว่ งท่ีเราหลาย ๆ คนมักไมส่ บายใจ เป็นชว่ งทค่ี วามสงสยั ในพระองคก์ ลบั มา
ทวีขึน้ อีกครงั้ หนึ่ง

ในเฉลยธรรมบญั ญตั ิ 29:29 บอกว่า “สงิ่ ลีล้ ับทงั้ ปวงเป็นของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
ทั้งหลาย แตส่ ิ่งทที่ รงสำแดงนน้ั เปน็ ของเราท้งั หลายและของลกู หลานของเราเป็นนิตย์ เพ่ือเราจะทำ
ตามถอ้ ยคำท้ังส้ินของธรรมบัญญตั ิน้”ี

ในหลาย ๆ คร้งั พระเจา้ ทรงบอกส่งิ ต่าง ๆ ใหเ้ ราไดร้ ู้ อธบิ ายเร่ืองราวต่าง ๆ ให้เราเข้าใจ แตใ่ น
บางครัง้ พระเจ้าก็มีส่ิงล้ีลับทซี่ อ่ นเราอยู่ ส่งิ ทีไ่ ม่บอกเรา ไม่อธิบายให้เราฟงั เหมอื นกับลกู ของเราทีถ่ าม
คำถามเรา บางครั้งเราก็ตอบ แต่ในหลาย ๆ ครง้ั เราก็น่งิ เงยี บ เพราะรู้ว่าตอบไป อธิบายไป ลกู เราก็ยงั
ไมเ่ ข้าใจ เพราะเขายังเด็ก เพราะความรู้และประสบการณ์เขานนั้ มีจำกัด หรือว่าอาจจะยังไม่ถงึ เวลาท่ี
เขาควรรู้ การไม่บอกเขาในตอนนยี้ ่อมเปน็ ส่ิงท่ีดกี วา่

แน่นอนว่าเราสามารถถามคำถามพระเจ้าได้ แต่เราตอ้ งไม่สงสยั ในพระองค์ เพราะการ
สงสยั ในพระองคน์ นั้ ก็คอื การท้าทายพระองค์น่นั เอง เหมอื นกบั มีคนบอกว่าตัวเองเป็นนกั กนิ
สามารถกินข้าวได้ 3 กิโลในคราวเดียว เม่ือเราไม่เชื่อ หากเราสงสยั ว่าเขาจะทำไดไ้ หม ขั้นตอ่ มา
กค็ ือท้าทายเขา ให้เขาทำให้เราดู เพ่อื ทเ่ี มือ่ เราเห็นกบั ตา เราก็จะได้เช่ือในส่งิ ที่เขาพดู และน่ี

คือการทา้ ทายพระเจ้าเชน่ เดียวกันหากเรามีความสงสยั ในพระเจ้า สงสัยในฤทธิ์อำนาจของ
พระองค์ สงสัยว่าพระองคท์ รงทำได้หรือไม่ เพราะพระเจา้ บอกว่า หากเราไมม่ คี วามเช่ือแลว้
จะเปน็ ทพี่ อพระทัยพระเจ้าไม่ไดเ้ ลย (ฮบิ รู 11:6)
จงรอคอยพระเจา้
ความรใู้ นเร่อื งเก่ียวกบั พระเจา้ เป็นส่ิงสำคญั เม่อื เกดิ ปญั หา ถา้ หากเรารู้จกั พระเจา้ ของเรานอ้ ย
ปญั หาก็จะคมุ เรา แต่ถ้าเรารู้จักพระองค์ดพี อ ปัญหาก็ทำอะไรเราไม่ได้ อย่าใหเ้ ราหันไปพึ่งพาสง่ิ อ่นื ใด
นอกเหนือจากพระองค์ อย่าให้เราไปพึง่ ดวงดาว พึง่ โชคชะตาราศีเพ่ือดอู นาคต พระเจา้ เปน็ ผู้สรา้ ง
ดวงดาวทุกดวง และมนั ไม่สามารถบอกอนาคตของเราได้ พระเจ้าเทา่ น้ันที่ทำได้ พระเจา้ อยากให้เรา
ระลึกถงึ พระองค์เมื่อเราต้องเผชิญกับปญั หาหรืออยใู่ นสถานการณ์ท่ยี ากลำบาก เราตอ้ งใหพ้ ระเจ้าทรง
เป็นพระเจ้าของเราในยามท่ีชวี ิตของเรารงุ่ เรือง และเปน็ พระเจา้ ของเราในช่วงเวลาทต่ี กตำ่ ของชีวิต
ด้วยเช่นเดียวกนั พระเจ้าตอ้ งเปน็ พระเจ้าของเราในทุกสถานการณ์ของชวี ติ คำถามตอ่ มากค็ ือ แลว้ เรา
จะทำยังไงเมื่อเกดิ ปญั หา?
ในขอ้ 31 บอกเราว่า “แต่เขาทงั้ หลายผรู้ อคอยพระยาห์เวห์จะได้รบั กำลงั ใหม่ เขาจะบนิ ขึ้น
ดว้ ยปีกเหมือนนกอนิ ทรี เขาจะว่งิ และไม่อ่อนเปลีย้ เขาจะเดนิ และไม่เหนด็ เหนอ่ื ย”
พระเจ้าตอ้ งการใหเ้ รา “รอคอย” การรอคอยในท่นี ไ้ี ม่ใช่การนั่งเฉย ๆ แลว้ รอดวู ่าพระเจ้าจะทำ
อะไร แต่เปน็ การทชี่ วี ติ ของเราตอ้ งตดิ สนิทกบั พระเจ้า มอบสถาการณ์ตา่ ง ๆ และการตดั สนิ ใจของเรา
ไว้กบั พระเจ้า ให้พระองค์ทรงเปน็ ผนู้ ำทางชีวิตเรา ดงั น้ันชวี ติ ของเราจึงไม่ข้นึ อยกู่ บั สถานการณ์อีก
ต่อไป แต่ขึ้นอยกู่ บั พระเจา้ เหมอื นกับผมของเรา หากเราปลอ่ ยไว้เฉย ๆ ผมก็จะปลวิ ไปปลิวมาตาม
แรงลมพัด แต่เมือ่ เรามัดผมหรือถักเปีย ลมตา่ ง ๆ ทพ่ี ดั มาก็ไม่สามารถทำให้ผมเคลอื่ นไหวได้
เช่นเดียวกัน เม่อื เรามดั ชีวิตของเรากบั พระเจ้า เมื่อเราตดิ สนทิ กับพระองค์ แรงลมแห่งสถานการณ์ที่
ยากลำบากกไ็ ม่สามารถทำใหช้ วี ติ เราเซไปเซมาตามแรงลมนัน้ ได้
ในพระคัมภรี ์ได้พดู ถึงการรอคอยพระเจา้ ไว้มากมาย ไมว่ า่ จะเป็นอับราฮัมท่รี อบตุ รตามพระสญั ญา
หรอื โนอาหร์ อวันทนี่ ำ้ จะลดลงจากแผ่นดนิ โลก โยเซฟตอ้ งทนทกุ ข์และรอคอยอย่ใู นคกุ เป็นเวลาหลาย
ปี สาวกของพระเยซูทรี่ อคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสดจ็ มาตามพระสญั ญา คนเหล่าน้ีไมไ่ ด้นง่ั รอเฉย ๆ
แต่เขาเหลา่ นนั้ ล้วนมีชีวติ ทต่ี ดิ สนทิ กับพระเจ้าและรอให้พระองค์ทรงกระทำการบางอย่าง คำถามกค็ อื
แลว้ เราจะรูไ้ ด้อยา่ งไรว่าเรากำลังรอคอยพระเจา้ แบบน้อี ยู่?

สดดุ ี 130:5 - 6 บอกว่า “ข้าพเจา้ คอยพระยาหเ์ วห์ จิตใจของข้าพเจา้ คอยอยู่ และข้าพเจา้ หวงั
ในพระวจนะของพระองค์ จิตใจของข้าพเจา้ คอยองคเ์ จา้ นายยง่ิ กว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า ยง่ิ กว่าคน
ยามคอยเวลารุ่งเช้า”

เพลงครำ่ ครวญ 3:25-26 บอกวา่ “พระยาห์เวห์ทรงดีตอ่ ผู้ทค่ี อยพระองค์และตอ่ ผทู้ แ่ี สวงหา
พระองค์ เปน็ การดที จ่ี ะรออยา่ งเงียบๆ คอื รอความรอดจากพระยาหเ์ วห”์
การรอคอยแบบทค่ี นของพระเจา้ ทำกนั กค็ อื การท่ีชีวติ เราเข้าสนทิ อยใู่ นพระองค์ และพระองค์ทรง
เขา้ สนิทอยใู่ นเรา เหมอื นแขนงท่สี นิทอยู่กับตน้ เราไมส่ ามารถมชี ีวติ ท่ตี ดิ กบั พระเจ้าไดภ้ ายในชว่ั
ขา้ มคืนและเปน็ การยากท่ีเราจะมีชีวติ ทีต่ ิดสนทิ กับพระเจา้ ดงั นนั้ เราจึงตอ้ งการการฝึกฝน เพราะเมอ่ื
เวลาทยี่ ากลำบากมาถึง เรากจ็ ะพร้อมท่จี ะรอคอยพระองค์ เพราะเรามชี ีวิตติดสนิทกบั พระองค์แลว้

ในยามท่เี รารอคอยพระองคน์ ้ัน เม่ือเรามคี ำถาม เมื่อเราต้องการรูค้ ำตอบบางอย่างจากพระเจา้
พระองคไ์ มไ่ ดส้ ัญญาวา่ จะตอบเราทุกคำถาม ไมไ่ ดส้ ัญญาวา่ จะใหค้ วามเข้าใจแก่เรา แตพ่ ระเจ้าสัญญา
วา่

“แต่เขาทงั้ หลายผู้รอคอยพระยาห์เวหจ์ ะได้รบั กำลงั ใหม่ เขาจะบินขึน้ ดว้ ยปกี เหมอื นนกอนิ ทรี
เขาจะวง่ิ และไมอ่ ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและไมเ่ หนด็ เหนอ่ื ย” (ขอ้ 31)

พระเจา้ สัญญาจะให้กำลังใหม่แก่เรา คอื กำลังทเ่ี ราไม่เคยมี เพราะเมือ่ เราเผชิญกับปัญหา เรา
อาจจะหมดแรงและไม่อยากลกุ ไปไหน เหมอื นกบั โทรศัพท์เมือ่ แบตหมดกไ็ มส่ ามารถใชก้ ารได้

มันต้องการการชารตไ์ ฟใหม่ ต้องการกำลังใหมอ่ ีกคร้ัง ซึง่ ทำไดโ้ ดยการเสียบโทรศัพทเ์ ข้ากบั
ปลัก๊ ไฟเทา่ นนั้ เชน่ เดยี วกัน เม่อื พลงั งานแหง่ ชีวิตของเราหายหรือหมดไป เราต้องต่อสายตรง
กบั พระเจา้ เพื่อใหไ้ ดร้ บั กำลังใหม่ พระเจา้ ทรงใหก้ ำลงั ใหม่เราได้ 3 ทาง ดังนี้

1. เขาจะบนิ ขนึ้ ดว้ ยปกี เหมือนนกอนิ ทรี
เมื่อแมน่ กอินทรีผลกั ลูกใหล้ งจากหน้าผาเพ่อื ฝึกบนิ เมือ่ เหน็ ว่าลกู บนิ ไม่ได้ แม่กจ็ ะไปโฉบเอาลกู บินข้ึน
ฟ้าและกลบั ไปทร่ี ัง เช่นเดียวกนั การใหก้ ำลงั ใหม่จากพระเจ้าแบบน้ีจะเหมือนกบั นกอนิ ทรที ีโ่ ฉบลูก
ของตนขน้ึ ไปบนฟ้า คอื ดงึ เราออกจากสถานการณ์ทีย่ ากลำบากน้ีโดยทนั ทีทนั ใด เราบินข้นึ ท่สี งู และ
พ้นจากความยากลำบากทนั ที สถานการณข์ องเราพลิกกลับเป็นดไี ดภ้ ายในช่วั ขา้ มคนื อย่างไรกต็ าม ใน
หลายต่อหลายคร้งั พระเจ้าก็ไมไ่ ด้ใหก้ ำลังใหม่เราโดยวิธนี ี้ แตพ่ ระองค์จะใหก้ ำลังใหม่เราในแบบอนื่

2. เขาจะว่ิงและไมอ่ อ่ นเปลี้ย
วิธนี ีพ้ ระเจา้ ไม่ได้เอาเราออกจากสถานการณ์ แตใ่ ห้เรามีกำลงั พอท่จี ะวิง่ จนผ่านสถานการณ์นีไ้ ป
ได้ เราจะมแี รงว่ิงมากขน้ึ เหมอื นเราว่งิ บนลู่ว่ิงและดทู วี ี เราจดจ่ออยทู่ ท่ี ีวี ทำให้เราว่ิงไดน้ านกวา่ ว่ิงเฉย
ๆ เชน่ เดยี วกัน ถ้าเราจดจ่อท่ีพระเจ้า ไม่ใชท่ ี่ความเจ็บปว่ ย ไม่ใช่ท่คี วามทุกขย์ าก ไม่ใชท่ ี่สถานการณ์
เม่ือเราจดจ่อท่ีพระองค์ เรากจ็ ะวิ่งได้นานขึน้ และพระเจา้ จะให้กำลังเราจนสามารถผา่ นมันไปได้

3. เขาจะเดนิ และไมเ่ หน็ดเหน่อื ย
ในหลาย ๆ ครัง้ ของชีวติ เราตอ้ งพบกับสถานการณ์ท่หี นักมากจนไมม่ ีแรงพอท่ีจะว่ิงได้ เราทำได้ดที ี่สดุ ก็
แคเ่ ดนิ การเสริมกำลงั ใหม่แบบน้ีนั้น พระเจา้ ไมไ่ ด้เปลี่ยนสถานการณร์ อบขา้ งเรา แตพ่ ระองคท์ รง
เปลีย่ นเราทา่ มกลางปัญหานัน้ พระเจ้าไม่ไดพ้ ลกิ สถานการณ์ แต่เปลีย่ นเรา หนุนใจเรา อาจจะผ่าน
ทางคำเทศนา ผ่านบทเพลงท่หี นุนใจเรา ผ่านพีน่ ้องทอ่ี ยู่รอบขา้ ง สถานการณ์เราไมม่ ีอะไรเปลี่ยนแปลง
ยกเว้นตวั เรา บางครัง้ พระเจา้ นำเราไปส่บู างสถานการณ์เพอื่ ให้เรายอมรบั มัน สง่ิ ที่เราทำไดค้ ือเดิน
และพระเจ้าจะเสริมกำลงั เราให้สามารถเดนิ ไดจ้ นกว่าสถานการณ์นจี้ ะผ่านไป หรอื ไมเ่ ราก็สามารถ
ปรับตวั เขา้ กบั สถานการณ์นไี้ ด้เป็นอย่างดี เหมือนกับคำที่นยิ มพดู กนั ในปจั จบุ ันคอื “New Normal”
น่นั เอง

ทีเ่ มอื งนอกนัน้ มเี ด็กผู้หญิงคนหนึง่ นงั่ อยใู่ นรถเข็นทีซ่ ปุ เปอรม์ าเกต็ อยากกนิ คุกก้จี ึงขอแม่ให้
ซอ้ื ใหห้ น่อย แมบ่ อกไมไ่ ด้เพราะวา่ วนั นก้ี ินขนมเยอะแล้ว เด็กคนนี้อ้อนวอนขอแมห่ ลายตอ่ หลายครัง้
แตแ่ มก่ ย็ นื ยันคำเดมิ ว่า “ไม่ให้” จนกระทั่งแม่เลอื กของเสร็จและกำลงั เข้าแถวรอจ่ายเงนิ เดก็ คนน้จี ึง
ลุกขึน้ ยืนบนรถเขน็ และอธษิ ฐานเสยี งดังวา่ “เมอื่ วนั อาทิตยห์ นูไดเ้ รียนรวีมาว่าเมื่อเราอธิษฐาน พระ

เจ้าจะตอบ พระเจ้าหนูขอคกุ ก้แี ตท่ ำไมแมไ่ ม่ให้ ทำไมพระเจ้าไม่ตอบหนูเหมอื นทหี่ นเู คยเรียนมา
ละ” มผี หู้ ญงิ ข้าง ๆ ไดย้ นิ เลยถามแม่ว่าทำไมเรื่องแคน่ ถี้ ึงไม่ยอมให้ลูกละ แล้วผู้หญิงคนนน้ั กซ็ ือ้ คกุ กี้
ใหเ้ ดก็ คนนแ้ี ทน

ใครจะรู้ ชีวติ ของเราเวลาน้ีอาจจะอยู่ในแถวต่อควิ รอจา่ ยเงนิ ก็เปน็ ได้ เมื่อเราไมไ่ ด้อย่างทีค่ ดิ ไว้
เม่อื เราพยายามทำตามวิธีของเราหมดทุกอย่าง แตก่ ไ็ ม่เปน็ ผล ทำไมเราถึงไมล่ องขอต่อพระเจา้ ดู
ละ? ให้เราทลู ขอต่อพระเจา้ เพราะพระองค์ทรงมีทางออกใหเ้ ราเสมอ
“แต่พระองคท์ รงทราบทางท่ขี า้ ไป เมือ่ ทรงทดสอบขา้ แลว้ ขา้ กจ็ ะเป็นอย่างทองคำ” โยบ 23:10


Click to View FlipBook Version