The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-11-01 05:51:56

E-PORTFOLIO

E-PORTFOLIO

E-PORT
FOLIO

นางสาวคนึงนิตย์ ไส่ไอ่

ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้ นอกจากตัวเราเอง

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่PREFACE

คำนำ

ดิฉันนางสาวคนึงนิตย์ ไส่ไอ่ มีความ
ฝันที่อยากจะเป็นครู เพราะดิฉันมีความ
ภาคภูมิใจในตัวของคุณครูหลายๆท่านที่
ได้อบรมสั่งสอนมา โดยเฉพาะครูผู้สอน
วิชาสังคมศึกษา ดิฉันจึงมีความเชื่อและ
รักในการเป็นครู เชื่อมั่น ศรัทธาว่าอาชีพ
ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมอบความรัก
ความเมตตา อบรมสั่งสอน เป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่ศิษย์ อีกทั้งครูเป็นอาชีพที่
มั่นคงอยู่บนรากฐานความเป็นไทยโดย
สะท้อนด้านการศึกษาของประเทศชาติ
เป็นอย่างดี

ครูที่ดีนั้นต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน
จนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ให้
ศิษย์ได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต ซึ่งกล่าวได้ว่า ครูเป็นต้น
แบบและจุดกำเนิดของทุกสาขาวิชาชีพ
และทำให้ดิฉันเลือกที่จะศึกษาต่อในคณะ
ครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาเพื่อได้
เป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติสืบไป

นางสาวคนึงนิตย์ ไส่ไอ่

CONTENT

สารบัญ

PART 1 PROFILE PART 3 ACTIVITIES
ประวัติส่วนตัว กิจกรรม

PART 2 EDUCATIONAL PART 4 CERTIFICATE
ประวัติการศึกษา เกียรติบัตร

PROFILE

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวคนึงนิตย์ ไส่ไอ่ ชื่อเล่น : อั้ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 มีนาคม 2544
เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ
ที่อยู่ : 239 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย

จังหวัดเชียงใหม่ 50280
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รหัสนักศึกษา 63161604

ความสนใจ เป้าหมายด้านอาชีพ

ศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติ สอบข้าราชครู และเป็นครูที่มีความขยัน มุ่งมั่น
ในวิชาชีพ อีกทั้งนำเอาความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียน
ทักษะ ของตนไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ อบรมสั่งสอน
เป็นแบบอย่างที่ดี และพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนดี
การอ่าน คนเก่ง เป็นทรัพยากรที่ดีของชาติ พร้อมทั้งมี
การเขียน ความสุขกับการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา
การพูด ศาสนา และวัฒนธรรม
การฟัง
การแก้ไขปัญหา โปรแกรม
การสื่ อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่ น
Word
PowerPoint

Excel
0 20 40 60 80

รายละเอียดติดต่อ

0931514178
[email protected]
aummii10344
อั้ ม.

EDUCATION

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปัจจุบัน-นักศึกษาชั้นปีที่ 2
คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา

ACTIVITIES

กิจกรรมที่เข้าร่วม

เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็น
ทางกฎหมาย Law ฟัง You ครั้งที่ 2
ได้ความรู้เรื่องของกฎหมายอาญา สิทธิใน
แสดงความเห็นความเห็นชอบในการลงมติ

ของการร่างกฎหมายผ่านเว็บไซต์

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาท้องถิ่น
SOCIAL ENGINEER วิศวกรสังคม

สำรวจชุมชนเพื่อให้ได้เห็นถึงปัญหาตามสภาพ
แวดล้อมความเป็นจริง และระดมความคิด
วิเคราะห์ข้อมูล


กิจกรรมไหว้ครู สาขาสังคมศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการทำพานไหว้ครูและนำไปไหว้ครู
เพื่อแสดงถึงความเคารพที่ศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์
กิจกรรมด้านวิชาการ
ได้เข้าร่วมในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ
กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมพัฒนาชุมชนและวัดหนองปันเจียง โดยบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้วยการเก็บขยะตามถนนและรอบๆหมู่บ้าน

ปากทางสลวง และได้ร่วมทำข้าวต้มมัดเพื่อแบ่งปันให้กับ
ผู้ที่มาช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์

CERTIFICATE

เกียรติบัตร

คนึงนิตย์ ไส่ไอ่

เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็น ได้เข้าร่วมในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
ทางกฎหมาย Law ฟัง You ครั้งที่ 2 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ

โครงการอบรมนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วม HUMAN CMRU
SOCIAL ENGINEER วิศวกรสังคม และ EDUCATION EXPO 2022
โครงการศึกษาแนวทางลดการเผาป่าด้วยการใช้
ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและจากป่า
Click to View FlipBook Version