The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

CCTV - Privacy Policy (TH) v3 (12072022)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Hamhamthiraphat Siripanyawat, 2022-07-12 00:33:32

CCTV - Privacy Policy (TH) v3 (12072022)

CCTV - Privacy Policy (TH) v3 (12072022)

นโยบายความเปน็ ส่วนตัวสาหรบั การใชก้ ล้องโทรทศั น์วงจรปิด

ฉบับวนั ที่ 16 กรกฎาคม 2565

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นท่ีประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งพื้นที่ภายในสานักงาน และรา้ นคา้ ปลีกภายใต้แบรนด์เทอร์
เทิล (ซ่ึงรวมถึงห้องเก็บสต็อกสินค้าของร้านเทอร์เทิล) เพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน โดยบริษัทฯ เก็บ
รวบรวมขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผูร้ บั จา้ ง ลูกจ้าง ผูม้ าเยอื นและบุคคลใด ๆ ท่ีเข้ามาในพ้ืนที่
ที่มีการเฝ้าดูแลผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีให้ข้อมูล
เก่ียวกับการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลซ่ึงทาให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ (“ข้อมูลส่วน
บุคคล”) ของทา่ น

ท้ังน้ี บริษัทฯ อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบาย
ความเปน็ ส่วนตวั ฉบับนี้ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กาหนด

1. ขอ้ มูลส่วนบุคคลทบี่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว และภาพทรัพย์สินของท่าน เม่ือท่านเข้าสู่พ้ื นที่ท่ีมีการ
สอดสอ่ งดูแลผา่ นกลอ้ งโทรทัศนว์ งจรปดิ (“ขอ้ มูลจากกล้องโทรทศั นว์ งจรปิด”)

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายท่ีบริษัทฯ อาศัยสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุ คลของท่าน

1. บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดาเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การบันทึก
ถือครอง ปรับ เปลี่ยน แก้ไข ทาลาย ลบ กู้คืน รวม ทาสาเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพ่ิ ม
ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับท่าน เพื่อ “วัตถุประสงค์
ในการติดตง้ั กล้องโทรทศั นว์ งจรปิด” ดงั ตอ่ ไปนี้

ก. ปกปอ้ งคุ้มครองสขุ ภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรัพยส์ ินของทา่ น

ข. ปกป้องพ้ื นท่ีประกอบกิจการ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทาลาย และจาก
อาชญากรรมอื่น ๆ

ค. สนับสนุนหน่วยราชการในการบังคับใช้กฎหมายเ พ่ื อ ขัดขวาง ป้องกัน และตรวจ จับ
อาชญากรรม รวมถึงการฟอ้ งร้องเม่ือเกดิ อาชญากรรม

ง. สนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์
ให้มีประสิทธิภาพ

จ. สนับสนนุ ในการสอบสวนหรอื กระบวนพิจารณาท่เี ก่ียวขอ้ งกับการร้องเรียนหรอื การแจ้งเบาะแส

ฉ. สนบั สนุนในการก่อต้งั สทิ ธิหรือยกขึ้นต่อสู้ในการดาเนินคดี

2. บรษิ ทั ฯ จะตดิ ต้ังกล้องโทรทัศนว์ งจรปดิ ในพื้นท่ที ี่เหน็ ได้งา่ ย พื้นท่ที ่บี รษิ ทั ฯ จะไม่ติดตง้ั กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ไดแ้ ก่ ห้องน้า หอ้ งอาบน้า

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ ของบริษัทฯ ทางานตลอด 24 ชว่ั โมงทกุ วัน

4. บริษัทฯ จะติดต้ังป้ายในพ้ืนท่ีท่ีมีการสอดส่องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ท่านทราบว่าใน
บรเิ วณนัน้ มกี ล้องโทรทัศนว์ งจรปิด

3. ฐานทางกฎหมายท่ีบริษทั ฯ อาศัยสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปดิ เผยขอ้ มูลสว่ นบุคคลของทา่ น

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และ/หรือ ดาเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะ การบนั ทึก ถือครอง ปรับเปล่ยี น แกไ้ ข ทาลาย ลบ กู้คนื รวม ทาสาเนา สง่ จดั เก็บ แยก เปลยี่ น หรอื
เพิ่ ม ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับท่านโดยไม่ได้รับความ
ยนิ ยอม ยกเวน้ ในกรณตี ่อไปนี้

1. เพื่อรักษาประโยชนอ์ ันจาเป็นตอ่ ชวี ิต เปน็ การจาเปน็ ต่อการปอ้ งกันหรอื ระงับอันตรายต่อชวี ิต ร่างกาย
หรอื สขุ ภาพของบคุ คล

2. เพ่ือประโยชนโ์ ดยชอบด้วยกฎหมาย เปน็ การจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ใน
การปกป้องคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน พ้ื นที่ประกอบ
กิจการ และทรัพย์สินของบริษัทฯ และกระทาการอื่นใดเพ่ื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทฯ จะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอกทเ่ี ก่ียวขอ้ ง แลว้ แต่กรณี รวมถึงสิทธเิ สรภี าพขน้ั พื้นฐานของท่าน
ในการคุ้มครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน นอกจากน้ี บริษัทฯ จะใช้ความ
พยายามในการหาข้ันตอนวิธีการเพื่อใหไ้ ด้มาซ่ึงสมดุลดังกล่าวตามความเหมาะสม

3. เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทางาน บริษัทฯ เห็นว่าการ
ใช้กลอ้ งโทรทศั น์วงจรปิดเปน็ มาตรการทีจ่ าเป็นท่จี ะทาใหบ้ ริษัทฯ สามารถปฏบิ ัติตามหน้าท่ีดังกล่าวได้

4. การเปดิ เผยหรอื โอนข้อมูลส่วนบคุ คลของทา่ นให้แก่บคุ คลภายนอก

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผย
หรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใด ยกเว้นบุคคลภายนอกท่ีบริษัทฯ คัดเลือกอย่างระมัดระวังทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพ่ื อปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ผู้ท่ีได้รับสิทธิ หุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า
และ/หรือผู้ให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามวตั ถุประสงคใ์ นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในความ
เป็นสว่ นตวั ฉบบั น้ี

2. บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่
เกย่ี วกับทา่ น รวมถึง

ก. เจ้าของอาคาร/สถานที่ ซ่ึงพ้ื นท่ีประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งพื้ นท่ีภายในสานักงาน และ/
หรือร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ ตั้งอยู่ บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นท่ีเก่ียวกับท่านให้แก่เจ้าของพื้ นท่ี เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษัทฯ และของ เจ้าของพื้ นท่ี ในการทาตามวัตถุประสงค์ในการติ ดตั้ง
กล้องโทรทศั นว์ งจรปิด

ข. หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกับท่านเพ่ื อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
เพ่ื อปฏิบัติตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแล หน่วย
ราชการ และ/หรอื องค์กรของรัฐ

ค. ผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกเพื่ อดาเนินการตามข้ันตอนท่ี
จาเป็นในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภยั และทรพั ย์สินของทา่ น

5. การโอนข้อมลู ส่วนบคุ คลของท่านไปยงั ตา่ งประเทศ

1. บริษทั ฯ อาจเปดิ เผย หรือโอนข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศนว์ งจรปิดไปยังผูใ้ ห้บริการจากภายนอก
ท่ีอยู่นอกประเทศไทย เพื่ อดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทาได้ต่อเม่ือได้รับความ
ยินยอมจากท่านเท่าน้ัน เวน้ แตจ่ ะมีฐานทางกฎหมายที่สาคัญอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัตติ ามสญั ญาระหว่าง
บริษทั ฯ และบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของทา่ น) ตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด

2. ถ้าข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดถูกโอนไปยังประเทศปลายทางท่ีมาตรฐานการคุ้มครอง
ขอ้ มลู ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายว่าดว้ ยการค้มุ ครองข้อมูลส่วนบคุ คลของประเทศไทยกาหนด บรษิ ัทฯ
จะดาเนินการตามข้ันตอนที่จาเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในประเทศ
ดังกล่าว เพื่ อให้ข้อมูลน้ันได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับท่ีบริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลของท่านจาก
กลอ้ งโทรทศั น์วงจรปิด ตามกฎหมายว่าด้วยการค้มุ ครองข้อมูลสว่ นบคุ คลที่บงั คบั ใชอ้ ยใู่ นขณะน้ัน

6. มาตรการรกั ษาความมัน่ คงปลอดภยั

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซ่ึงครอบคลุม
ถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทาง
กายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ื อธารงไว้ซ่ึงความลับ ความ
ถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง
ใช้ เปลย่ี นแปลง แกไ้ ข หรือเปิดเผยขอ้ มูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอานาจหรอื โดยมิชอบ ทัง้ นี้ เปน็ ไป
ตามที่กฎหมายท่ใี ช้บังคับกาหนด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
ขอ้ มลู สว่ นบุคคล บรษิ ัทฯ ยังได้วางมาตรการจากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์
สาหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกาหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการ
อนุญาตให้ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่ อ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทา
สาเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการสาหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและส่ือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลู สว่ นบุคคล

2. บริษัทฯ จะทาการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นคร้ังคราว
ตามท่ีจาเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัย
ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าทางกฎหมาย ตามท่ีหน่วย
ราชการท่ีเกยี่ วขอ้ งกาหนด

7. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลสว่ นบุคคลของท่านไวน้ านเท่าใด

บรษิ ทั ฯ จะเก็บรักษาขอ้ มูลของท่านจากกลอ้ งโทรทัศนว์ งจรปิดในระบบของบริษัทฯ ไว้ในระยะเวลาเท่าท่ีจาเป็น
เพื่อดาเนนิ การตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี
เม่ือบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอีกต่อไป บริษัทฯ
จะทาการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบและบันทึกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการดาเนินการทาง
ศาล ทางการตรวจสอบ/สอบสวน หรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาจ
ถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดาเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากน้ัน
ข้อมูลจะถกู ลบหรอื เก็บถาวรตามที่กฎหมายท่ีใช้บังคบั กาหนด

8. สิทธิของทา่ นในฐานะเจา้ ของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายทเี่ ก่ียวข้อง ท่านอาจมีสทิ ธดิ งั ต่อไปนี้

1. การเข้าถึงข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเก่ียวกับทา่ น ท้ังนี้ เพ่ือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตัวท่าน
เอง บรษิ ทั ฯ อาจขอใหท้ า่ นพิสจู นย์ ืนยนั ตัวตนกอ่ นให้ข้อมูลส่วนบคุ คลฯ ทที่ ่านขอแก่ท่าน

2. การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้
เกบ็ รวบรวม ใชแ้ ละ/หรอื เปิดเผยใหถ้ กู ต้อง เปน็ ปจั จุบัน สมบูรณ์ และไมก่ ่อให้เกิดความเขา้ ใจผิด

3. การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทฯ มีในรูปแบบท่ีมี
การจัดเก็บและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมแก่กรณีและโดย
สภาพสามารถกระทาได้ และเพื่อส่งหรอื โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกลา่ วไปยังผู้ควบคุมขอ้ มูลส่วนบุคคล
อ่ืนท่ีได้รับอนุญาตจากท่าน โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้กับบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ
ได้รับความยินยอมจากทา่ นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปดิ เผยข้อมูลส่วนบุคคลของทา่ นหรือเพื่อ
ปฏบิ ตั ติ ามสญั ญาทบ่ี ริษัทฯ มีกับทา่ น ทัง้ นี้ หากการใช้สิทธิของท่านละเมดิ สิทธหิ รอื เสรภี าพของบุคคล
อ่ืน หรือบริษัทฯ ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษทั ฯ มดี ลุ พินิจในการปฏเิ สธคาขอของทา่ นได้

4. การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทง้ั นี้ เป็นไปตามที่กฎหมายท่ใี ช้บงั คับกาหนด

5. การระงับการใช้ ทา่ นอาจมีสทิ ธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของทา่ นในบางกรณีตามที่กฎหมายท่ี
ใชบ้ งั คบั กาหนด

6. การถอนความยินยอม สาหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้
และ/หรอื เปิดเผยข้อมูลสว่ นบคุ คลของทา่ น ท่านอาจมีสิทธทิ ีจ่ ะถอนความยนิ ยอมของทา่ นในบางกรณี

7. การลบหรือทาลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เป็นทาให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่สามารถระบุตนได้
เวน้ แตก่ ารเกบ็ รักษาขอ้ มูลสว่ นบุคคลดังกล่าวของบริษทั ฯ น้นั เปน็ ไปเพื่อการปฏิบัตติ ามกฎหมาย หรือ
เพ่ือก่อต้งั สทิ ธิเรียกรอ้ งตามกฎหมาย เพ่ือการใช้ หรอื การปกปอ้ งสิทธเิ รียกรอ้ งตามกฎหมาย

8. การรอ้ งเรยี น ท่านมีสทิ ธริ ้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ งกับการคุ้มครองขอ้ มูลสว่ นบุคคล
ในกรณีที่ท่านเชื่อวา่ บริษัทฯ ไมป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้ มูลสว่ นบุคคล

9. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิ
เกีย่ วกบั ขอ้ มูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทา่ น โปรดติดต่อบริษทั ฯ ตามรายละเอียดทีร่ ะบดุ า้ นลา่ งนี้

บริษทั เนช่นั อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล เอ็ดดเู ทนเมนท์ จากดั (มหาชน)
เลขท่ี 333 อาคารเลา้ เป้งงว้ น 1 ชน้ั 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงั สติ
แขวงจอมพล เขตจตจุ ักร กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล [email protected]

CCTV PRIVACY POLICY

Updated as of 16 July 2022

Nation International Edutainment Public Company Limited (the “Company”, “we”, “us”, or
“our”) uses CCTV to monitor our operational premises, both office areas and retail store areas
under brand “Turtle” (including staff room and storage room of Turtle Shop) to protect life,
health, and asset. We collect personal data of customers, staff, directors, contractors,
employees, visitors, and any other persons entering the monitored areas (collectively, “you”,
or “your”) through CCTV. This Privacy Policy provides information regarding the collection,
use, and/or disclosure of your personal identifiable information (“Personal Data”) by the
Company.

We may at any time update this Privacy Policy. We will provide additional notice of updates
through the specified channels.

1. PERSONAL DATA WE COLLECT

We collect stills or motion pictures, and pictures of your asset when you enter the
monitored areas through CCTV (“CCTV Details”).

2. PURPOSES AND LEGAL BASES WHICH WE RELY ON FOR THE COLLECTION, USE
AND/OR DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA

1. We may collect, use, disclose, transfer, and carry on any actions which shall include,
but not limited to, recording, possessing, adjusting, amending, destroying,
deleting, retrieving, compiling, copying, sending, storing, sorting, updating, or
adding CCTV Details and other Personal Data related to you for the “Purposes of
CCTVs Installation” per below:

A. To protect health and security including your asset;

B. To protect operational premises, and asset from damage, failure, destruction,
and other crimes;

C. To support government agencies on law enforcement in order to suppress,
prevent, and detect crimes including lawsuit arising from crimes;

D. To effectively support dispute resolution during disciplinary procedure or
complaint lodging;

E. To support investigation or proceeding regarding complaints or whistleblowing;

F. To support establishment and exercise of claims.

2. We shall install CCTVs at prominent places, and do not install them at places, such
as restroom, shower room.

3. CCTVs run 24 hours every day.

4. We shall install indication signs at CCTV monitored areas so that you are notified
that there are CCTVs installed in such area.

3. LEGAL BASES ON WHICH WE RELY FOR COLLECTION, USE, AND/OR DISCLOSURE
OF YOUR PERSONAL DATA

We will not collect, use, disclose, process, transfer, and carry on any actions which shall
include, but not limited to, recording, possessing, adjusting, amending, destroying,
deleting, retrieving, compiling, copying, sending, storing, separating, updating, or
adding CCTV Details and other Personal Data related to you without your consent
except in the following cases:

1. vital interest, for preventing or suppressing a danger to a person’s life, body or health;

2. legitimate interest, for the purpose of our legitimate interests in protecting your
health and security, including your asset, our buildings, premises and asset and
any other actions according to the Purposes of CCTVs Installation. We will balance
the legitimate interest pursued by us and any relevant third party (as the case may
be) with your interest and fundamental rights and freedoms in relation to the
protection of your CCTV Details. In addition, we put an effort to seek for ways to
achieve such balance as appropriate;

3. legal compliance, for fulfillment of our legal obligations under the applicable laws,
including, but not limited to, laws concerning safety and working environment.
We believe that the installation of CCTVs is a necessary measure for us to achieve
such purpose.

4. DISCLOSURE OR TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES

1. We will keep your CCTV Details related to you confidential and will not disclose or
transfer such data to any person except third parties which we carefully select at
present and in the future to proceed as requested by us, licensees, partners in joint
ventures, and/or service providers to be in accordance with the Purposes of CCTVs
Installation.

2. Third parties to whom CCTV Details and other Personal Data related to you may
be disclosed include:

A. Owners of buildings/premises where our office areas and/or the Turtle Shop
areas located, we may disclose or transfer CCTV Details and other Personal
Data related to you to the landlords for the purpose of our legitimate
interests and legitimate interests of the landlords to comply with the
purposes of CCTVs installation.

B. Government agencies and/or law enforcement agencies, we may disclose
CCTV Details and other Personal Data related to you for the purpose of legal
compliances and compliance with legitimate orders of the court, regulatory
bodies, government agencies, and/or government organizations.

C. Third-party service providers, we may disclose or transfer CCTV Details and
other Personal Data related to you to third-party service providers to follow
necessary measures in order to protect your health, safety and asset.

5. CROSS-BOARDER TRANSFERS OF PERSONAL DATA

1. We may disclose or transfer your CCTV Details to third-party service providers
located overseas in order to follow necessary measures to protect your health,
safety and asset. Such disclosure or transfer would not be done unless your
consent has been obtained, except in the case where there are other significant

legal bases (e.g., contractual obligations between us and other third parties for
your interest) according to the applicable laws.

2. In the case where your CCTV Details are transferred to the destination countries
which do not have the same data protection standards as required by Thailand’s
personal data protection laws, we shall take necessary measures to protect
Personal Data transferred to third parties in such countries to ensure that such
Personal Data is protected at the same level as we do to your CCTV Details
according to the then applicable laws concerning personal data protection.

6. SECURITY MEASURES

1. We maintain appropriate Personal Data security measures, which include
administrative, technical and physical safeguards in relation to access control, to
protect the confidentiality, integrity, and availability of Personal Data against any
unlawful or unauthorized loss, access, use, alteration, correction or disclosure, in
compliance with the applicable laws.

We have implemented access control measures and utilization of storage and
processing devices measures for the collection and processing of Personal Data
which are secured and suitable for our collection, use, and/or disclosure
of Personal Data. We restrict access to Personal Data as well as storage and
processing devices by imposing access rights or permission, access management
to limit access to Personal Data to only authorized persons, and implement user
responsibilities to prevent unauthorized access, disclosure, perception, unlawful
duplication of Personal Data or theft of device used to store and process Personal
Data. This also includes methods that enabling the re-examination of access,
alteration, erasure, or transfer of Personal Data which is suitable for the method
and means of collecting, using and/or disclosing of Personal Data.

2. We, from time to time, examine and adjust our security measures as necessary or
when there is relevant technology development to ensure that our security
measures are efficient and appropriate and in accordance with minimum legal
requirements as required by the relevant government agencies.

7. HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL DATA

We retain your CCTV Details for as long as is reasonably necessary to fulfil the purposes

of CCTVs installation as described in this Privacy Policy. In the event we are no longer

legally permitted to retain your CCTV Details, we will delete your data from our systems

and records. Nevertheless, in the case where there are any court,

examination/investigation, or disciplinary proceedings, your CCTV Details may be

retained until such proceedings have been completed including possible appealing

process. After such process, the data will be permanently deleted or stored as required

by the applicable laws.

8. YOUR RIGHTS AS A DATA SUBJECT

Subject to the applicable laws and exceptions thereof, you as a data subject may have
the following rights to:

1. Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data
related to you that we collect, use and/or disclose. For privacy and security, we
may require proof of your identity before providing the requested Personal Data;

2. Rectification: You may have the right to have incomplete, not up-to-date,
inaccurate or misleading personal data that we collect, use and/or disclose
rectified;

3. Data portability: You may have the right to obtain your Personal Data we hold, in
a stored, electronic or any other necessary doable format, and to transmit such
data to another data controller whom obtains permission from you, where this is
(a) personal data which you have provided to us, and (b) if we are collecting, using
and/or disclosing that data on the basis of your consent or to perform a contractual
obligation with you. If your exercise of right violates any right or freedom of any
other person or we have to use your Personal Data for the purposes of public
interest or legal compliance, we may reject your request;

4. Objection: You may have the right to object to certain collection, use and/or
disclosure of your Personal Data, subject to the applicable laws;

5. Restriction: You may have the right to restrict our use of your Personal Data in
certain cases as specified by the applicable laws;

6. Withdraw consent: For the purposes you have consented to our collection, use
and/or disclosure of your Personal Data, you may have the right to withdraw
consent in certain cases;

7. Deletion: You may have the right to request that we delete, destroy or anonymize
your Personal Data that we collect, use, and/or disclose, except we are not
obligated to do so if we need to retain such Personal Data in order to comply with
a legal obligation or to establish, exercise or defend legal claims; and

8. Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent
authority where you believe that we are not in compliance with applicable data
protection laws.

9. OUR CONTACT DETAIL

If there are any concerns or queries about this Privacy Policy or if you wish to exercise
the rights relating to your CCTV Details, please contact the Company at following:

Nation International Edutainment Public Company Limited
333 Lao Peng Nguan 1 Tower, 24th Floor,
Soi Choeiphuang, Vibhavadi Rangsit Rd.,
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
Email: [email protected]


Click to View FlipBook Version