The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by naliza nasrun, 2019-12-20 09:40:12

Manual Pengurusan SMKBKT Tahun 2020

Manual Pengurusan SMKBKT Tahun 2020

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

SMK BUKIT KUCHING TENGAH
BEA3087

Nama Pegawai :
:
No. Kad Pengenalan :
:
Jawatan :
:
Gred Jawatan :
Tarikh Dilantik ke Jawatan :
Sekarang: :
Tarikh Pengesahan Jawatan :
Sekarang: :
Tarikh Pelantikan Pertama:
Tarikh Pengesahan Pertama: :
Tarikh Masuk ke Jawatan :
Berpencen: :
Tarikh Isytihar Harta :
Kelulusan :

Akademik
Ikhtisas
Opsyen

No Telefon
No. Cukai Pendapatan

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

Pengerusi : En Ismail bin Sidek
Timbalan Pengerusi (Pengetua)

Penyelaras : Pn Salina binti Ahmad Tajari
AJK (PK Pentadbiran)
Pn Rosyatimah binti Moharom
Ilustarasi Muka (PK Hal Ehwal Murid)
Hadapan EN ABDUL GHAFAR BIN HUSSIN
(PK Kokurikulum)

: Pn Nor Faiza binti Md Shukri
(GKMP Bahasa)

: En Mahadi bin Sevi Hati
(GKMP Teknik dan Vokasional)

: En Abdul Rahman bin Usol
(GKMP Sains dan Matematik)

: Tn Hj YM Raja Faisal bin Raja Maidin
(GKMP Kemanusiaan)
Pn Mazlina binti Mohd Shafawi

:
(Guru Kaunseling Sepenuh Masa)

: Pn HASLINDA BINTI AHMAD

BAB 1 Manual Pengurusan Tahun 2020 MUKA SURAT
SMK Bukit Kuching Tengah
BAB 2 i
Isi Kandungan ii

PERKARA 7
7
BIODATA PEGAWAI 8
JAWATANKUASA MANUAL PENGURUSAN 10
11
WAWASAN PENDIDIKAN NEGARA 12
13
Rukun Negara 16
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 17
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 24
Pembelajaran Abad 21 26
STEM/STREAM 28
Google Classroom (GCR) 32
Professional Learning Community (PLC)
Single Sign-On (SSO) 34
Panduan Am Sekolah 35
Etika Pemakaian Penjawat Awam 36
Prosedur Kerja Penyelaras Tingkatan 37
Prosedur Kerja Guru Tingkatan
Manual Guru Bertugas Harian/ Mingguan

PENGENALAN SEKOLAH

Sejarah Sekolah
Lencana Sekolah
Bendera Sekolah
Visi, Misi & Matlamat Sekolah

BAB 3 Manual Pengurusan Tahun 2020 38
SMK Bukit Kuching Tengah 39
BAB 4 40
Moto, Objektif & Budaya Kerja Sekolah 41
BAB 5 Lagu Rasmi Sekolah 42
Ikrar Pelajar
Piagam Sekolah 44
Pelan Sekolah dan Kelas 45
46
TAKWIM 2020 47
48
Penggal Persekolahan Tahun 2020 71
Hari Kelepasan Am Negeri Selangor Tahun 2020 73
Cuti Perayaan 2020 74
Takwim Ujian dan Peperiksaan Tahun 2020 78
Jadual Perancangan Aktiviti Tahun 2020 79
Jadual Pencerapan Tahun 2020
Etika Penyeliaan dan Pencerapan 81
Jadual Bertugas Harian/ Mingguan Guru 84
Jadual Bertugas PK dan GKMP 100
Jadual Bertugas Program Sekolah Penyayang
103
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Carta Organisasi Pengurusan Sekolah
Senarai Nama Guru dan Staf Sokongan
Senarai Jawatankuasa Pengurusan Sekolah
Senarai Nama Penyelaras dan Guru Tingkatan

PENGURUSAN KURIKULUM

Carta Organisasi Unit Kurikulum Tahun 2020
Jawatankuasa dan Bidang Tugas Unit Kurikulum

BAB 6 Manual Pengurusan Tahun 2020 119
SMK Bukit Kuching Tengah
BAB 7 121
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 122
151
Carta Organisasi Unit HEM Tahun 2020 153
Jawatankuasa dan Bidang Tugas Unit HEM 154

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Carta Organisasi Pengurusan Unit Kokurikulum Tahun 2020
Jawatankuasa Induk Pembangunan Kokurikulum dan Sukan
Jawatankuasa Koperasi SMK Bukit Kuching Tengah Berhad
Unit Sidang Redaksi Sekolah
Program Khas Unit Kokurikulum
Senarai Tugas Guru Penasihat Unit Kokurikulum

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbapai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan
teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan
usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip
berikut:

 Kepercayaan Kepada Tuhan

 Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara

 Keluhuran Perlembagaan

 Kedaulatan Undang-Undang

 Kesopanan dan Kesusilaan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(2013-2025)

OBJEKTIF

• Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan
memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan

1 standard(kualiti), merapatkan jurang pencapaian(ekuiti), mengukuhkan
perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem

• Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuksetiap murid dan sistem pendidikan

2 secara keseluruhan bagi tempoh 13 ahun akan datang

• Menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi
perubahan penting dalam Kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan

3 harapan tinggi masyarakat, serta mencetus dan menyokong transformasi
perkhidmatan awam

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

PEMBELAJARAN ABAD 21

PEDAGOGI ABAD 21

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu (KPM, 2013)

Pembelajaran Secara Kontekstual
Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekiranya teori yang berbentuk abstrak boleh
dipelajari oleh murid secara praktikal dan kontekstual (Abell & Lederman, 2007).
Pembelajaran adalah proses adaptasi antara pengetahuan diperoleh melalui transformasi
pengalaman seseorang (Kolb, 1984).
Pengalaman dan aktiviti yang dilakukan oleh murid adalah sebahagian daripada proses
pembelajaran.

Merentas Kurikulum

Kolaboratif
Pembelajaran kolaboratif adalah situasi dua atau lebih manusia belajar bersama-sama
(Bruffee, 1993). Kolaboratif melibatkan perkongsian maklumat kemahiran dan idea untuk
kemajuan bersama (Dillenbourgh, 1999)

- Kolaboratif guru dengan murid dalam pembelajaran
- Kolaboratif murid dengan murid dalam pembelajaran
- Kolaboratif dengan murid di tempat lain atau dengan orang lain seperti

perbincangan, berkongsi maklumat atau meminta bantuan kepakaran secara
dalam talian.

Teknologi Maklumat dan Media (Peralatan media elektronik / bukan elektronik)
Pembelajaran Berasaskan Projek / Modul
Penyelesaian Masalah
Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekiranya pembelajaran mengambil kira keperluan
dan kepelbagaian murid (Draves & Julie, 2011)

Pentaksiran Secara Telus

KEMAHIRAN BELAJAR ABAD KE-21

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

Kemahiran Maklumat & Kemahiran Berfikir & Kemahiran Interpersonal
Komunikasi Menyelesaikan Masalah & Arah Kendiri

• Literasi Maklumat & Media • Pemikiran kritikal dan • Kemahiran interpersonal
• Kemahiran Berkomukasi bersistem dan kolaborasi
• Penyelesaian masalah • Arah kendiri
• Kreativiti dan semangat • Akauntabiliti dan adaptasi
meneroka • Tanggungjawab sosial

STREAM

(Science. Technology. Reading. Engineering.Arts.Math)

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

GOOGLE CLASSROOM (GCR)

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL

(PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY-PLC)

DEFINISI PLC

Profesional Learning Community (PLC) merujuk kepada para pendidik yang komited dan
bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inkuiri atau kajian tindakan
untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka.

(Rosenholtz, 1989 ; Little & McLaughlin, 1993; DuFour, Eaker, & Many, 2006)

HURAIAN DEFINISI PLC

Keberkesanan secara usaha kolektif staf dengan menumpukan kepada :
1. Menggunakan kemahiran dan pengetahuan guru
2. Membina hubungan yang berkualiti
3. Mempunyai program yang sangat berfokus
4. Menggerakkan sumber-sumber sedia ada
5. Berkongsi Kepimpinan

(Fullan, 2007)

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

BIG IDEA 1 BIG IDEA 2
Budaya Kolaboratif
Memastikan
Pembelajaran Murid

BIG IDEA 3

Fokus Kepada
Pencapaian

PRINSIP ASAS PLC

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

STRATEGI PLC

Bil STRATEGI PLC DESKRIPSI

1. Jelajah Pembelajaran / Belajar Secara Berjalan di sekeliling sekolah sambil memerhatikan pengajaran

Berjalan guru lain serta aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah dengan

(Learning Walks) menggunakan protokol dan fokus yang spesifik.

2. Pembimbing Rakan Sebaya Guru / Secara sistematik memerhatikan pengajaran guru lain dengan

Pembimbing Instruksi menggunakan kitaran pra konferensi, pemerhatian dan pasca-

(Peer Coaching/ Instructional konferens

Coaches)

3. Belajar Menggunakan Rancangan Sekumpulan guru secara usaha sama membina satu rancangan

Pengajaran Harian pengajaran; diikuti dengan pengajaran / memerhatikan

(Lesson Study) pengajaran,membuat penambahbaikan semasa sesi pengajaran.

4. Sesi Perkongsian Guru Sekumpulan guru bertemu secara kerap atau berkala secara formal

(Teacher Sharing Sessions) untuk berkongsi pengetahuan,kemahiran, pengalaman dan amalan
pedagogi yang terbaik.

5. Kritikan Video Sesi Pengajaran Sekumpulan pakar rujuk / guru cemerlang dan panitia membuat

(Video Critiques of Teaching analisis rakaman video berkaitan PdP terhadap seorang guru.
Moments) Berdasarkan video yang dirakam, mereka akan memberi pendapat,
idea atau kritikan yang membina untuk membantu guru tersebut

dalam meningkatkan kualiti Pdpnya.

6. Analisis Data Secara kolektif mengkaji dan membincangkan data agregat murid.

(Data Analysis) Tujuannya adalah untuk mencari pola atau tema agar dapat
membuat keputusan tentang penambahbaikan dalam bidang

kurikulum atau mengkategorikan kembali dalam kumpulan yang

berbeza.

7. Kelab Buku Sekumpulan guru bertemu untuk berbincang, membedah isi

(Book Club) sesebuah buku yang dikongsi bersama untuk sesuatu masa.

8. Kumpulan Penyelesaian Masalah Satu kumpulan guru yang bersama-sama membincangkan suatu

(Problem Solving Group) masalah/isu.

9. Kumpulan Belajar Guru Satu bentuk pembangunan professional secara kolaboratif di mana

(Teacher Study Groups) gur ditugaskan belajar sendiri.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

10. Pasukan Melintang &Pasukan Pasukan Menegak: sekumpulan pendidik daripada aras yang

Menegak berbeza dalam sesuatu MP bekerjasama secara koperatif untuk

(Horizontal Teams & Vertical membangunkan dan melaksanakansatu program.

Teams) Pasukan Melintang: Sekumpulan Pendidik mengajar

aras/kandungan samadan berjumpa secara berkala.

11. Kumpulan Rakan Kritikal Hubungan professional yang berasaskan kepada persefahaman dan

(Critical Friends Group) kesanggupan ahli kumpulan untuk dicabar dan disoal berkenaan
professionalisme masing-masing.

Sumber: Komuniti Pembelajaran Profesional: Modus Operandi PLC 2014
Kementerian Pelajaran Malaysia

SINGLE SIGN-ON (SSO)

DEFINISI
Single sign-on (SSO) ialah satu ciri kawalan akses untuk pelbagai sistem yang berkaitan tetapi tidak
bergantung di antara satu sama lain. Dengan ciri ini, seorang pengguna hanya perlu log masuk sekali
sahaja untuk mengakses semua sistem yang dibenarkan akses tanpa perlu log masuk secara
berasingan untuk setiap sistem.

OBJEKTIF
Objektif SSO adalah untuk membolehkan pengguna mengakses semua sistem KPM yang telah diberi
kebenaran akses kepadanya dengan hanya menggunakan satu login ID dan password.

URL SSO
URL untuk SSO KPM : https://sps1.moe.gov.my/index.php

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

PANDUAN AM SEKOLAH

1.0 ASAS PENGURUSAN SEKOLAH
1.1 Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
1.2 Bersama memahami,berkongsi dan menghayati Visi dan Misi Sekolah
1.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi, Matlamat dan Objektif
1.4 Sekolah
1.5 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah melebihi kepentingan peribadi.
1.6 Semua guru adalah guru disiplin.
1.7 Semua guru adalah guru kaunseling.

2.0 KEDATANGAN
2.1 Jadual waktu persekutuan/ waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan
2.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah sebelum 7.20 waktu persekolahan
dan mengetip kad perakam waktu diri sendiri sahaja semasa sampai dan sebelum
balik sekolah di pejabat.
2.3 Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin sekiranya tidak dapat
hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah.
2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali
dalam keadaan kecemasan.
2.5 Waktu bekerja staf sokongan mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam yang
sedang berkuatkuasa.

3.0 KELUAR WAKTU BERTUGAS
3.1 Pada waktu persekolahan/kerja, guru dan staf tidak dibenarkan meninggalkan
kawasan sekolah kecuali terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan
daripada Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah
dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Guru Penolong Kanan
3.2 Guru hendaklah mengisi Borang Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan
Pengetua/Guru Penolong Kanan.
3.3 Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk murid sebelum meninggalkan sekolah.
3.4 Guru dan staf sokongan hendaklah merakamkan waktu semasa keluar dan masuk
semula.

4.0 MELAKUKAN KERJA LUAR
4.1 Penjawat awam(termasuk guru) boleh melakukan kerja luar dengan mematuhi
Perintah Am Bab D seperti berikut;
4.1.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan
4.1.2 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja
4.1.3 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

4.1.4 Tidak bercanggah dengan kepentingan jabatan

5.0 CUTI
5.1 Cuti Rehat/Cuti Penggal mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia
KP(PP)0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti
penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat.Walaubagaimanapun, guru boleh
dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti
sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada mengajar biasa.

5.2 Cuti Rehat Khas (CRK)
5.2.1 Cuti sambilan tidak lebih daripada sepuluh hari yang diberikan kepada
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
5.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun
berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang
Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.
5.2.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Guru
Kontrak.
5.2.4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan
keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

5.3 Cuti Sakit
5.3.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-
turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
5.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta mestilah tidakmelebihi 14 hari
dalam setahun.
5.3.3 Cuti sakit melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus
akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.

5.4 Cuti Keluar Negara
5.4.1 Semua guru yang bercuti keluar negara mestilah mendapatkan kelulusan. Sila
isi borang permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4
minggu sebelum tarikh bercuti.

5.5 Cuti Khas-Isteri Bersalin
5.5.1 Diberikan selama tujuh hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan
kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima kali dan tertakluk kepada
kepentingan perkhidmatan.

5.6 Cuti tanpa Rekod
5.6.1 Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana lebih msa, cuti
latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau perkhemahan tahunan
pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan,

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan dan tugas khas
perubatan.

5.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
5.7.1 Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga
hari sebagai cuti tanpa rekod.

6.0 PAKAIAN
6.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan
masyarakat timur.
6.2 Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt batas paras lutut tidak
dibenarkan bagi guru perempuan.
6.3 Guru lelaki hendaklah mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang
6.4 sesuai.
6.5 Semua guru hendaklah memakai kasut supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.
Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.

7.0 TANDA NAMA
7.1 Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari
persekolahan, majlis di sekolah atau di luar sekolah.

8.0 BILIK GURU
8.1 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar. Masa tersebut
hendaklah dianggap ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Masa tersebut
sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti
berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.
8.2 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan
susasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman orang lain.
8.3 Guru tidak digalakkan membenarkan murid berada dalam bilik guru.
8.4 Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua
komputer, lampu, air-cond dipadam dan semua pintu dikunci.

9.0 MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
9.1 Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, guru boleh berurusan
dengan Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua.
9.2 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran boleh berurusan dengan
Ketua Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang atau Guru Penolong
KananPentadbiran

10.0 TUGAS GURU

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

10.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, HEM, kokurikulum dan juga
pentadbiran. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan
bertanggungjawab.

10.2 Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat di PPD, JPNS atau sekolah lain,
arahan tersebut hendaklah dipatuhi. Guru yang bertugas tidak boleh mengarahkan
guru lain, hendaklah melaksanakannya tanpa pengetahuan pengetua.

10.3 Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit
curai hendaklah dikemukakan kepada Pengetua di pejabat sekolah.

10.4 Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, ‘In Hopuse Training’ kepada guru lain
perlu dilaksanakan dan memaklumkan tarikh pelaksanaannya kepada Pengetua/GPK

10.5 Guru yang menjalankan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan
bertulis untuk mjurida dan memaklumkan kepada Ketua Bidang.

11.0 BUKU/FAIL REKOD MENGAJAR
11.1 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. Semua
butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku ini
hendaklah bdiserahkan kepada Pengetua/Guru Penolong Kanan setiap hujung
minggu untuk disemak dan ditandatangani.
11.2 Guru yang bercuti, buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong
Kanan untuk urusan guru pengganti.
11.3 Setiap akhir tahun persekolahan, buku rekod mengajar hendaklah diserahkan ke
pejabat sekolah.

12.0 JADUAL WAKTU MENGAJAR
12.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.
12.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
12.3 kebenaran.
Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu induk dipamerkan
12.4 dalam kelas.
Guru mata pelajaran hendaklah menetapi masa yang ditetapkan

13.0 KESELAMATAN HARTA BENDA
13.1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda
sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja
atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada GPK HEM.

14.0 KEBERSIHAN
14.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas
murid hendaklah disediakan oleh guru kelas untuk kelas masing-masing.
14.2 GKMP/Ketua Panitia dan guru-guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat khas
(bengkel, bilik kaunseling, makmal sains, makmal bahasa dan lain-lain)
bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.
14.3 Semua guru, staf sokongan dan murid sama-sama bertanggungjawab terhadap
kebersihan kawasan seekolah.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

15.0 SURAT MENYURAT
15.1 Semua surat rasmi yang menggunakan ‘letter-head’ sekolah hendaklah
ditandatangani oleh pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang
15.2 berkenaan.
Semua surat memohon sumbangan daripada pihak luar mestilah mengggunakan
kepala surat PIBG yang ditandatangani oleh YDP PIBG

16.0 SURAT YANG DITERIMA
16.1 Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil
tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-
surat tersebut.
Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan
salinan kepada pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.

17.0 URUSAN DENGAN JPN/PPD
17.1 Guru dan staf sokongan tidak digalakkan pergi ke JPN atau PPD untuk urusan peribadi
kecuali jika diarahkan berbuat demikian.

18.0 PELAWAT / JURUJUAL
18.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua/ GPK/ terlebih dahulu. Guru
tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan
kebenaran pengetua/GPK

19.0 PEMBELIAN BARANG

19.1 Setiap pembelian barang mestilah dengan kebenaran terlebih dahulu dengan
menggunakan borang pesanan dalaman yang boleh didapati di pejabat sekolah.

19.2 Borang tersebut henbdaklah disahkan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran/Guru
Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua.

19.3 Pembantu Tadbir yang menguriskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan
Borang Pesanan Tempatan (Local Order/LO)

19.4 Segala Invoice mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, merekodkan
nombor daftar stok dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang
diterima hendaklah direkodkan serta merta dalam buku stok dengan tepat dan

19.5 kemas.
Barang-barang yang diterima oleh panitia perlu didaftarkan di bawah PSS dan
disimpan di bilik BBM.

20.0 KEGIATAN KOKURIKULUM
20.1 Semua guru ialah Penasihat kegiatan Kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan
dengan teratur mengikut jadual yang ditetapkan.
20.2 Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku
kehadiran yang disediakan.

21.0 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

21.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada hari dan masa
yang ditetapkan.

21.2 Semua guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher.
21.3 Semua guru hendaklah menghadiri perhimpunan harian pada Isnin hingga Jumaat

sebelum jam 7.25 pagi.
21.4 Guru mata pelajaran perlu membawa murid ke kelas masing-masing untuk

memulakan pdpc waktu kedua.
22.0 MESYUARAT GURU

22.1 Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa.
22.2 Guru DIWAJIBKAN menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Guru Penolong

Kanan/ Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia
22.3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian rasmi waktu bekerja.
23.0 ACARA/MAJLIS RASMI SEKOLAH/MESYUARAT/KURSUS DALAMAN
23.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara/ majlis rasmi sekolah dan juga

kursus dalaman.
23.2 Guru yang tidak hadir perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran

kepada pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

24.0 PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT
24.1 Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan periibadi dan profesional
yang baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata supaya wujud
perasaan kekitaan dalam organisasi.
24.2 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa
pandangan/fahaman/pendapat/kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah
ini.
24.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial,
sosial ekonomi, kursus dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di
sekolah.

25.0 KEAHLIAN KELAB GURU / PERSATUAN IBU BAPA
25.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli Kelab Guru dan PIBG sekolah.

26.0 ARAHAN DAN PEKELILING
26.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca
dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.
26.2 Sekiranya arahan itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya dalam fail peribadi.

27.0 PENGGUNAAN ALAT-ALAT
27.1 Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.
27.2 Peminjaman mesti mendapat kebenaran daripada penjaga stor dan direkodkan.
27.3 Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkannya kembali dengan segera
serta berkeadaan baik.
27.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantikannya.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

28.0 KUNCI
28.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat. Guru yang menggunakan kunci hendaklah
mengisi buku rekod di pejabat.
28.2 Guru-guru yang hendak menyimpan barang di bilik-bilik tertentu mesti mendapat
kebenaran daripada pengetua dan mendaftar nama dalam buku khas di pejabat
sekolah.

29.0 BUKU STOK/INVENTORI
29.1 Ketua Panitia atau ketua unit bertanggungjawab menguruskan buku stok/inventori
dan memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan
sentiasa dikemaskini. (Setip pembelian dan keluar masuk barang hendaklah
direkodkan dengan serta merta)
29.2 Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Pembantu tadbir akan meyemak buku stok
inventori ini dari masa ke semasa dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk
disahkan oleh Guru Penolong Kanan/Pengetua

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

ETIKA BERPAKAIAN PENJAWAT AWAM

Penjawat awam diingatkan supaya menjaga penampilan diri semasa bertugas dengan
berpakaian selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan. Cara berpakaian
melambangkan keperibadian penjawat awam serta nilai-nilai dan etika kerja yang murni.
Pakaian yang kemas, bersih dan bersesuaian adalah ditekankan untuk dijadikan amalan
kepada penjawat awam. Perkara 6 Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 memperuntukkan:

1. Seseorang pegawai semasa bertugas hendaklah sentiasa berpakaian dengan
sepatutnya rnengikut apa-apa cara yang ditentukan oleh Kerajaan melalui arahan
yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke
semasa.

2. Seseorang pegawai yang dikehendaki menghadiri suatu upacara rasmi hendaklah
berpakaian sebagaimana yang ditentukan bagi upacara tersebut dan jika pakaian
untuk upacara itu tidak ditentukan, dia hendaklah berpakaian dengan sepatutnya
bagi upacara tersebut.

Berikut adalah pekeliling-pekeliling dan panduan berhubung etika berpakaian
bagi penjawat awam untuk rujukan tuan/puan.

1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 tahun 1985 (Pakaian Masa Bekerja dan Semasa
Menghadiri Upacara-upacara Rasmi bagi Pegawai-Pegawai Awam);

2. Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 tahun 2006 (Fesyen Pakaian Alternatif Sebagai
Pakaian Semasa Bekerja dan Menghadiri Upacara Rasmi);

3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 tahun 2008. (Pemakaian Batik Malaysia Oleh
Pegawai Awam Pada Hari Khamis);

4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 tahun 2013. (Pemakaian Two/Three – Piece Pant
Suit Bagi Pegawai Awam Wanita);

5. Kit Pengenalan Perkhidmatan Awam; dan
6. Contoh Etiket Pakaian Pegawai Awam Kementerian Perdagangan Antarabangsa

Dan Industri.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

PAKAIAN LELAKI PAKAIAN WANITA

1. Seluar panjang dengan kemeja berlengan Pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan

panjang dan bertali leher. Kemeja hendaklah dipakai selari dengan amalan akhlak yang

dimasukkan ke dalam (Tuck in) mulia

2. Pakaian baju nmelayu lengkap dengan a) Baju kurung
bersamping dan bersongkok warna gelap. b) Baju kebaya labuh dan longgar
c) Lounge Suit(meliputi skirt labuh, skirt
3. Baju kemeja berlengan panjang dan :-
a) Berkolar Baju Melayu cekak pendek dan 2-piece atau 3-piece pant
musang berbutang tiga/lima suit)
b) Berkolar Nehru berbutang
berselindung  Warna, cotrak dan bahan
c) Berkolar mandarin berbutang yang sama
tiga
d) Berseluar panjang  Potongan jaket berkolar atau
tidak berkolar
Lengan baju jangan dilipat
4. Nehru suit yang diperbuat dari jenis kain  Jaket berlengan panjang dan
labuh menutupi pinggul
dan warna yang sesuai:-
a) Berbutang hadapan  Jakket berbutang atau berzip
b) Berbutang terselindung di hadapan

 Seluar panjang polos yang
tidak ketat dan menjolok

mata

 Skirt pendek hendaklah

melebihi paras lutut

 Berwarna gelap bersesuaian

dengan imej korporat

d) Pakaian kebangsaan mengikut kaum

e) Kemeja berlengan panjang dan

berskirt labuh

5. Wajib memakai Baju Kemeja Batik Wajib memakai baju Batik setiap Khamis

Berlengan Panjang setiapn Khamis

6. Kasut kulit atau lain-lain kasut yang sejenis Kasut bertutup

dengannya.

7. Mengenakan perhiasan atau aksesori yang Mengenakan perhiasan atau aksesori yang

ringkas dan bersesuaian sahaja ringkas dan bersesuaian sahaja.

Tambahan:
 Pemakaian blazer setiap Perhimpunan Rasmi Hari isnin untuk semua guru
 Pemakaian Pakaian Uniform Seragam Unit Uniform masing-masing setiap
pehimpunan bulanan Kokurikulum untuk semua guru.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

PROSEDUR KERJA PENYELARAS TINGKATAN

BIL. PROSES KERJA
1. PENGAGIHAN PELAJAR / PELAJAR PINDAH / PELAJAR BARU
1.1 Bertanggungjawab membuat pembahagian pelajar dalam tingkatan di bawah

jagaannya. Persetujuan Guru Penolong Kanan perlu diminta terlebih dahulu.

1.2 Membantu PK HEM menerima kemasukan murid baru.
1.3 Memastikan surat-surat kelulusan/ kemasukan pelajar baru disimpan di

dalam daftar masuk (ikut tingkatan) dengan kemas dan teratur.
1.4 Bekerjasama dengan guru-guru berkenaan bagi mendapatkan maklumat-

maklumat berikut untuk dihantar ke sekolah baru jika berlaku pertukaran
murid dan mengumpulkan maklumat-maklumat berikut pada akhir tahun.
1.4.1 Fail Peribadi Murid
1.4.2 Kad Kesihatan
1.4.3 SPBT
1.4.4 Kad KOKO
1.4.5 Keterangan kerja kursus – Markah ULBS (BM dan BI), Sains,
Kemahiran

Hidup, Geografi dan lain-lain.
1.5 Berada di sekolah pada hari pendaftaran murid baru dan membantu guru

Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 khasnya, untuk mengagihkan kemasukan
murid.
1.6 Memastikan guru tingkatan memberi bilangan nombor pendaftaran dan
memasukkan butir-butir dalam buku pendaftaran.
1.7 Menyemak fail-fail kemasukan pelajar dan memastikan ia dikemaskini.
1.8 Bertanggungjawab menjaga dan menguruskan Buku Pendaftaran Pelajar.
Buku ini mesti disimpan di pejabat.
1.9 Menyimpan borang-borang kemasukan pelajar baru dalam fail daftar masuk
mengikut kelas.
1.10 Memastikan pelajar baru ditempatkan di tingkatan-tingkatan mengikut
mata pelajaran elektif yang dipilih.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

2. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR DAN KEDATANGAN PELAJAR
2.1 Sekiranya guru tingkatan tidak hadir, guru penyelaras perlu menandakan jadual
kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan
menyimpan buku tersebut di pejabat.
2.2 Sekiranya guru tingkatan tidak hadir pada hari terakhir setiap bulan,guru
penyelaras perlu mengambil alih tugas melengkapkan maklumat pada bulan
tersebut.
2.3 Menyemak Jadual Kedatangan Pelajar setiap akhir bulan dan mengambil tindakan
dengan memaklumkan kepada guru tingkatan dan PKHEM.
2.4 Sentiasa menyemak data terkini pelajar di dalam tingkatan masing-masing dan
memastikan ianya dikemaskini oleh guru tingkatan.
2.5 Memastikan guru tingkatan melengkapkan Jadual Kedatangan Pelajar pada jangka
masa yang ditetapkan.

3. LAPORAN PELAJAR, SIJIL BERHENTI DAN SURAT AKUAN
3.1 Membantu guru tingkatan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan
lain- lain.
3.2 Bekerjasama dengan guru tingkatan bagi memastikan sijil-sijil disiapkan di
peringkat sekolah iaitu:
3.2.1 Sijil ULBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
3.2.2 Sijil PEKA Sains
3.2.3 Sijil Berhenti Sekolah
3.2.4 Surat Akuan dan lain-lain.

4. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
4.1 Membantu guru tingkatan membuat pengagihan buku bantuan kerajaan (SPBT).

5. KEBAJIKAN DAN BIASISWA
5.1 Membantu Penolong Kanan HEM, Guru Kebajikan dan Guru Biasiswa memilih
Pelajar yang layak untuk diberi bantuan / biasiswa.

6. DISIPLIN
6.1 Membantu guru disiplin menjaga dan menguruskan disiplin murid dalam tingkatan

masing- masing.
7. PENGURUSAN DAN ORGANISASI KELAS

8.1 Membantu guru tingkatan dalam pengurusan dan organisasi Kelas.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

PROSEDUR KERJA GURU TINGKATAN

BIL. PROSES KERJA PETUNJUK
1. BUKU REKOD KEDATANGAN MURID
1. Jadual Kedatangan mestilah
1.1 Jadual Kedatangan perlu disi dengan lengkap. sempurna dan lengkap.
1.2 Senarai nama pelajar mengikut abjad.
1.3 Isikan nombor pendaftaran pelajar. 2. Jadual Kedatangan hendaklah
1.4 Isikan maklumat ibu bapa / penjaga – lengkap. dikembalikan oleh guru tingkatan
1.5 Catatkan kedatangan pelajar pada waktu pertama. ke rak di pejabat.

2. e-KEHADIRAN 3. Pastikan tiada sebarang kesilapan
2.1 Guru Tingkatan memastikan borang data kehadiran pelajar teknikal.
diserahkan kepada Penyelaras e-Kehadiran tepat pada
masa yang telah ditetapkan iaitu 8.30 pagi. 4. Tdak boleh menggunakan “liquid
2.2 Guru Tingkatan mengambil kedatangan pelajar sebelum paper”.
kelas bermula dan menyerahkan kepada penyelaras
tingkatan masing-masing.
2.3 Guru/Penyelaras Tingkatan memasukkan kehadiran di -
dalam sistem APDM setiap hari tepat pada masanya.

3. MENANDA KEDATANGAN 1. Ditanda dengan teliti.
3.1 Fahami arahan dan peraturan di dalam Buku Jadual 2. Surat pelajar disimpan dengan
Kedatangan.
3.2 Menanda mengikut arahan dan cara yang betul. sempurna.
3.3 Menghantar surat pemberitahuan kepada ibu bapa / 3. Ambil tindakan kes ponteng.
penjaga tentang ketidakhadiran pelajar (tanpa bukti 4. Jadual diurus dengan sempurna
bertulis / ponteng) apabila mencapai tempoh yang
ditetapkan. setiap hujung bulan.
3.4 Guru Tingkatan harus bertindak segera dan jangan
bertangguh.
3.5 Pada setiap hujung bulan Buku Jadual Kedatangan
hendaklah di “tutup”.

4. PENGURUSAN KELAS
4.1 Bentuk Jawatan kuasa kelas.
4.2 Beri taklimat tentang tugas setiap jawatankuasa.
4.3 Bina carta organisasi dan pamerkan di hadapan kelas.
4.4 Urus keceriaan kelas seawal mungkin.
4.5 Tampalkan poster, kata-kata hikmah, balutan meja dalam
kelas.
4.6 Kelas mesti ceria dan kondusif, kerusi meja mesti diatur
dengan rapi dan disusun mengikut pengajaran dan
pembelajaran abad ke-21.
4.7 Pastikan kelas sentiasa bersih.
4.8 Pamerkan budaya sekolah seperti budaya beratur, budaya
sopan, budaya bersih dan kemas, budaya ilmu, budaya
sayang akan sekolah dan sentiasa berdisiplin.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

5. MASALAH PEMBELAJARAN, KESIHATAN DAN DISIPLIN 1. Pastikan pelajar berdisiplin.
5.1 Sentiasa mengingatkan kepada pelajar akan kewajiban 2. Pastikan tidak berlaku kes-kes
menuntut ilmu untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.
5.2 Memberi galakan, motivasi dan merangsang minat pelajar pelanggaran peraturan.
terhadap kecemerlangan akademik. 3. Wujudkan suasana kelas yang
5.3 Mengingatkan pelajar supaya mematuhi disiplin dan tidak
keluarkelas sesuka hati / tanpa Pas Keluar. tenteram dan saling faham
5.4 Melaporkan kepada Guru Bertugas jika ada pelajar yang memahami.
menghadapi masalah kesihatan. 4. Mewujudkan suasana kondusif
5.5 Melaporkan kepada Guru Jawatankuasa Disiplin / untuk pembelajaran.
Kaunselor jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin
yang serius / bermasalah pembelajaran.

6. INVENTORI KELAS 1. Tampalkan di hadapan kelas dan
6.1 Sediakan daftar inventori kelas: disemak setiap bulan.
Bilangan kerusi
Bilangan meja 2. Satu salinan diserahkan kepada
Meja guru guru perabot sekolah.
Bakul sampah
Penyodok dan lain-lain yang ada di dalam kelas tersebut. 3. CATATKAN KEROSAKAN YANG
BERLAKU.

7. BUKU KAWALAN KELAS 1. Guru mata pelajaran perlu
7.1 Dapatkan dari pejabat setiap hari. menandatangani kehadiran ke
7.2 Lengkapkan maklumat setiap hari. kelas.
7.3 Ketua Tingkatan / Penolong Ketua Tingkatan menguruskan
Buku Kawalan Kelas. 2. Catatkan pergerakan pelajar dan
7.4 Kembalikan ke pejabat pada waktu akhir persekolahan. sebarang tindakan salah laku.

3. Diurus dengan penuh tanggung-
jawab.

8. KEBAJIKAN PELAJAR

8.1 Memastikan SPBT diagihkan kepada pelajar yang layak 1. Setiap pelajar mendapat perhatian

(warganegara) dan memastikanya dibalut dengan guru.

pembalut plastic dan nama pelajar ditulis dalam ruangan 2. Setiap masalah pelajar ditangani.

yang disediakan. 3. Kenali pelajar dengan mendalam.

8.2 Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan

menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan

buku teks pada akhir tahun serta memberikan senarai

nama itu kepada guru SPBT.

8.3 Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang

bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada guru

kebajikan.

8.4 Melaporkan kepada AJK Biasiswa dan ibu bapa dengan

segera sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran / disiplin

dalam kalangan pelajar yang mendapat biasiswa.

9. REKOD PRESTASI AKADEMIK, SIJIL BERHENTI DAN SURAT AKUAN

9.1 Mengisikan markah dan membuat laporan prestasi

akademik dan kokurikulum bagi setiap penggal. 1. Setiap pencapaian

9.2 Menyampaikan laporan prestasi akadaemik dan pelajar dalam akademik dan

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

kokurikulum kepada ibu bapa / penjaga murid. kokurikulum direkodkan dengan
9.3 Guru tingkatan kelas PT3 dan SPM hadir semasa keputusan lengkap, bersistem dan mudah
untuk diperolehi.
peperiksaan tersebut diumumkan di sekolah.
9.4 Menyediakan dan mengisi:

9.4.1 Buku Daftar Pelajar (bagi tingkatan satu dan pelajar
baru).

9.4.2 Penyata markah bagi setiap ujian dan peperiksaan.
9.4.3 Sijil berhenti dan surat akaun.

10. KUTIPAN YURAN/BAYARAN TAMBAHAN DAN DERMA 1. Memastikan setiap pelajar
10.1 Mengutip sumbangan / derma PIBG dan majalah. menjelaskan sumbangan PIBG dan
10.2 Mengutip bayaran koperasi. majalah sekolah.
10.3 Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang
dibuat. 2. Memastikan setiap pelajar
10.4 Menyerahkan wang kutipan sumbangan PIBG/ koperasi membayar saham dan menjadi ahli
Kepada bendahari PIBG / koperasi dan wang kutipan koperasi sekolah.
majalah kepada kerani kewangan.

11. PENDAFTARAN PELAJAR BARU
11.1 Menerima kemasukan pelajar baru daripada Penyelaras
Tingkatan.
11.2 Merekodkan nama dan butiran diri dalam Buku
Kedatangan pelajar.
11.3 Mendaftarkan pelajar baru ke dalam buku daftar pelajar.
11.4 Memastikan penerimaan borang SPBT / pengesahan
membawa buku teks (sekiranya layak-warganegara) daripada
sekolah yang terdahulu.
11.5 Memastikan penerimaan Fail Peribadi Pelajar dari sekolah
yang terdahulu.

12. PELAJAR KELUAR
12.1 Memastikan kelulusan untuk bertukar telah diterima.
12.2 Memastikan borang SPBT dan Fail Peribadi Pelajar
dihantar ke pejabat.
12.3 Memastikan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan
bagi pelajar tingkatan 3 dan 5 (termasuk kerja kursus).
12.4 Memastikan urusan buku teks telah disempurnakan.
12.5 Memastikan penerimaan biasiswa / bantuan dilaporkan
kepada pejabat.
12.6 Memastikan pelajar memulangkan buku Pusat Sumber.
12.7 Memastikan pelajar menjelaskan yuran / hutang.
12.8 Meminta pelajar bawa ibu/bapa/penjaga hadir ke sekolah
bagi memaklumkan pertukaran.
12.9 Membatalkan nama pelajar dalam:
12.9.1 Buku Daftar Pelajar
12.9.2 Buku Kedatangan Pelajar
12.9.3 Sistem APDM

13. PENDAFTARAN SUKAN, PERSATUAN DAN LAIN-LAIN
13.1 Memastikan setiap pelajar mempunyai rumah sukan.
13.2 Memastikan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

dan menyerahkan senarai nama mengikut persatuan,
kelab dan badan beruniform kepada Penyelaras
Kokurikulum.
13.3 Menggalakan pelajar bergiat cergas dalam bidang sukan
dan aktiviti kokurikulum yang lain.

14. GURU BIMBINGAN KAUNSELING DAN GURU DISIPLIN
14.1 Menjalankan tugas sebagai seorang guru bimbingan dan
kaunseling.
14.2 Menjalankan tugas sebagai seorang guru disiplin.

15. PENGURUSAN KELAS AKHIR TAHUN Memastikan bilik darjah ditinggalkan
15.1 Kemaskini jadual kedatangan dan tutup. dalam keadaan kemas , bersih dan
15.2 Mengemas dan membersihkan bilik darjah serta kerusi teratur.
meja tersusun rapi.
15.3 Menyemak inventori dan menyimpan segala peralatan
yang masih boleh digunakan.
15.4 Bilik darjah dikunci dan kunci diserahkan ke pejabat /
PKHEM.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

MANUAL KERJA GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN

Senarai Tugas:
1. Guru bertugas harian hendaklah dating sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan

bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit setelah sekolah berakhir.
2. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah sarap telah dibuang serta lampu dan

kipas/tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan.
3. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng

pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan
munasabah: jika perlu.
4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.
5. Menilai dan memberi markah kebersihan dan keceriaan kelas serta diumumkan pemenang semasa
perhimpunan rasmi. Keputusan pemenang hendaklah diserahkan kepada Guru Penyelaras
Keceriaan pada hari Jumaat (akhir minggu persekolahan) untuk tujuan pengesahan.
6. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kebersihan sekolah.
7. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke sekolah/rumah.
8. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon.
9. Mengawasi pelajar menepati waktu dating dan pulang ke sekolah, masa rehat dan masa
pertukaran guru.
10. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.
11. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar sekolah serta mengawasi harta benda sekolah.
12. Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, unit beruniform dan
aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
13. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/minggu
persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas, antara perkara-perkara yang dicatat ialah;
 Kedatangan pelajar, guru dan staf sokongan
 Pelajar ponteng, tidak hadir atau sakit
 Lawatan-lawatan, pelawat
 Ucapan/pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan
 Laporan hari Isnin di dalam buku khas mengenai perhimpunan
 Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan kalau perlu laporkan
terus kepada Pengetua supaya tindakan segera dapat diambil.

14. Perhimpunan

 Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

 Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan.
 Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas.
 Menyampaikan ucapan ringkas/ pengumuman semasa perhimpunan pagi dan menyampaikan

laporan mingguan semasa perhimpunan rasmi.

Manual Pengurusan Tahun 2020

SMK Bukit Kuching Tengah

Sejarah Sekolah

Operasi pembinaan bermula pada 2012 oleh En.Mohd Yatim bin Abdul
Karim yang bertindak sebagai ‘caretaker’yang dilantik oleh Pejabat
Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Kemudian jawatan ini diambil alih
oleh En.Abdul Aziz bin Othman yang kemudiannya dilantik menjadi
Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bukit Kuching Tengah. PK HEM pula ialah
Pn.Hjh.Sarimah bt Mohammed Nor, GKMP Bahasa dari SMK Rantau Panjang,
Bestari Jaya dan PK Kokurikulum ialah En.Mazlan bin Hamid dari SMK
Jeram. Pengetua Pertama SMKBKT ialah Mej(b)Mohd Remli b Zubri dari
SMK Jeram.

SMKBKT beroperasi dengan dibantu oleh seorang PT, seorang
Kerani, seorang pembantu pejabat dan tiga orang pembantu makmal.
Struktur pentadbiran SMKBKT bertukar apabila Penolong Kanan
Pentadbiran merangkap ‘caretaker’ meninggal dunia pada 28 Mei 2014.
Jawatan Pk Pentadbiran diambilalih oleh Pn.Hjh.Sarimah bt Mohammed
Nor pada 1 Julai 2014 dan SMKBKT mendapat PK HEM yang baharu iaitu
Pn.Norsiah bt Abu Samat GKMP Sains dan Matematik dari SMK Raja Muda
Musa. Mulai 1 Disember 2015 jawatan PK Pentadbiran disandang oleh Pn.
Hjh. Noorma bt Ahmad

. Pelajar-pelajar memulakan sesi persekolahan pada 1 Februari
2013. Pelajar-pelajar ini diambil dari SMK Jeram yang mengalami
lebihan murid dan kriteria pemilihan kepada murid-murid yang tinggal
berhampiran dengan sekolah . Pada masa itu sekolah hanya menawarkan
tempat untuk murid-murid dari tingkatan 1, 2 dan 4 sahaja. Enrolmen
tahun 2013 ialah 667 orang pelajar dengan 21 orang guru sahaja. Pada
tahun 2014, SMK Bukit Kuching Tengah mendapat bekalan murid Tingkatan
Satu dari SK Dato’Maharaja Lela dan masih lagi mengambil pelajar-
pelajar tingkatan 4 dari SMK Jeram dan kini sekolah beroperasi dengan
tawaran kelas dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5.

Pada bulan Mac 2017, Mej(b)Mohd Remli bin Zubri telah bersara
sebagai Pengetua dan Pn Noorma binti Ahmad telah bersara sebagai PK
Pentadbiran. En Ismail bin Sidek telah mendaftar masuk sebagai
Pengetua kedua pada 8 Ogos 2017, manakala Pn Salina binti Ahmad Ahmad
Tajari telah mengambil alih tugas PK Pentadbiran pada 11 April 2017.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

LENCANA SEKOLAH

HURAIAN WARNA

MERAH
Melambangkan warna semangat waja SMKBKT

BIRU
Melambangkan keharmonian kehidupan yang ingin dicapai

KUNING
Lambang pemerintahan kerajaan beraja dan berdaulat

PUTIH
Lambang kesucian diri warga SMKBKT

HURAIAN LOGO

OBOR
Cahaya penyuluh hidup dan melambangkan ketinggian martabat ilmu dan kemuncak
cita-cita yang tidak pernah padam untuk melahirkan insan yang sempurna ilmu dan

sahsiah.

BUKU
Melambangkan Ilmu pelita hidup dan gerbang penerokaan peradaban manusia di

muka bumi ini
TIGA GELUNG
Melambangkan kesepaduan 3 tonggak utama sekolah iaitu unit Kurikulum, unit HEM
dan unit Kokurikulum untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani
ORANG DAN TOPI
Melambangkan warga sekolah yang diharapkan berjaya menerokai pencarian ilmu
ke menara gading.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah
ANAK PANAH

Melambangkan warga sekolah sehati sejiwa, sederap melangkah untuk mencapai visi dan
misi sekolah.
GEAR

Melambangkan guru sebagai penggerak dan penjana modal insan berteknologi tinggi
ke arah kemajuan negara dan pengrealisasian wawasan 2020.
BUNGA PADI

Melambangkan segala hasrat dan usaha warga sekolah menuju wawasan berlandaskan 5
Prinsip Rukun Islam dan 5 Prinsip Rukun Negara.
PERISAI

Perisai merupakan tapak yang kukuh sebagai pertahanan untuk menangkis segala
cabaran, halangan dan rintangan tatkala menuntut ilmu dunia dan akhirat.

BENDERA SEKOLAH

HURAIAN LOGO

SAIZ
3' x 5'
LIMA JALUR
Melambangkan lima Rukun Negara

HURAIAN WARNA

MERAH
Melambangkan semangat waja SMKBKT

BIRU
Melambangkan perpaduan dan keharmonian warga SMKBKT

KUNING
Lambang pemerintahan kerajaan beraja dan berdaulat

PUTIH (HURUF)
Sebagai simbol SMKBKT ingin melahirkan warga Malaysia yang bersih rohani dan jasmani

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

MISI, VISI & MATLAMAT SEKOLAH

MISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

VISI SEKOLAH

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk
membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi

negara

MATLAMAT SEKOLAH

Melahirkan Pelajar Yang Berketrampilan, Berilmu,
Bersahsiah Mulia, Cemerlang Dalam Kurikulum Dan

Kokurikulum Serta Mampu Menyumbang Untuk
Kesejahteraan Keluarga, ,Masyarakat Dan Negara.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

MOTO, OBJEKTIF & BUDAYA KERJA SEKOLAH

MOTO SEKOLAH

"BERILMU, BERDISIPLIN, BERKARISMA"

OBJEKTIF SEKOLAH

1. Menyediakan kemudahan-kemudahan asas dan peralatan pendidikan yang
mencukupi supaya pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan.

2. Menyediakan satu sistem pengurusan yang cekap dan efektif berlandaskan
ciri-ciri kepimpinan yang dinamik, moden, progresif, penyayang dan
bertonggakkan ketuhanan.

3. Melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan ‘ICT’ dan
persediaan abad ke-21.

4. Memastikan pengurusan kewangan yang sistematik berlandaskan peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan.

5. Menyediakan warga sekolah yang sentiasa beriltizam dan sedia berkorban
untuk menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti tinggi dan mengambil berat
tentang kualiti masa.

BUDAYA KERJA SEKOLAH

1. Sentiasa mengambil kira pencapaian Visi dan Misi sekolah sebagai titik tolak
dalam pelaksanaan tugas.

2. Sentiasa memelihara dan mempertingkatkan imej dan maruah sekolah.

3. Mengamalkan budaya kerja secara sepasukan, kolaboratif dan cekap.

4. Sentiasa memimpin diri sebelum memimpin yang lain.

5. Ketulusan, ketelusan, dan keterbukaan menjadi amalan dalam
perkhidmatan.

6. Sentiasa menuju ke arah penambahbaikan ilmu dan kemahiran yang
berterusan.

7. Kepatuhan, kesungguhan, dan ketelitian tinggi dalam memastikan kejayaan
organisasi.

8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.

9. Mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan diri sendiri.

PENCIPTA Manual Pengurusan Tahun 2020
PENULIS LIRIK SMK Bukit Kuching Tengah

LAGU RASMI SEKOLAH

SMKBKTKU GEMILANG

Berilmu, berdisplin, berkarisma
Tekad kami untuk berjaya

Kami pikul amanah bangsa
Menjadi warga yang berguna
Julangkanlah nama sekolah kita

SMK Bukit Kuching Tengah
Megah menjadi sebutan semua
Ayuh warga janganlah lengah
Jangan lagi berpaling ke belakang

Fokus kepada hala dan tuju
Unsur negatif haruslah dihalang

Agar sekolah kita cemerlang
Marilah kita berganding bahu

Pantas gerak seiring waktu
Genggam bara api biar jadi abu

Lengkapkan diri dengan ilmu
Pada guru hormatilah selalu
Pasti berkat mendapat ilmu

Cita bonda galas di bahu
Negara berdaulat terus maju
Negara berdaulat terus maju
: EN RAMLAN BIN HARUN PPN
: Pn NORA SHAARI & Pn.HJH.SARIMAH MOHAMMED
NOR

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

IKRAR PELAJAR

Bahawasanya kami
Pelajar-pelajar SMK Bukit Kuching Tengah

Berjanji dan berikrar
Akan berusaha bersungguh-sungguh

Untuk menjadi
Insan yang cemerlang
Dalam bidang akademik dan kokurikulum

Serta
Mempunyai
Budi pekerti terpuji
Kami juga berjanji
Akan sentiasa
Menghormati ibu bapa dan guru
Mematuhi peraturan sekolah
Dan menjadi warganegara yang berguna
Agar mendapat
Keredhaan Allah

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

PIAGAM SEKOLAH

K ami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menawarkan
perkhidmatan pendidikan cemerlang kepada;

Pelajar

Menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran terbaik dan
optimum berdasarkan kurikulum dan kokurikulum kebangsaan untuk
memenuhi keperluan pelajar secara holistik.
Menyediakan suasana dan peralatan yang lengkap untuk
menggalakkan pembelajaran dijalankan dalam kaedah yang selesa
dan kondusif.

Staf

Sentiasa mengutamakan kebajikan semua staf.
Memastikan sumber dan kemudahan yang secukupnya serta memenuhi
peluang peningkatan profesionalisme kerjaya.

Stake Holder

Memenuhi semua arahan dan pekeliling dari PPD, JPN dan KPM dengan tepat
dan segera.
Menyediakan segala data dan maklumat terkini seperti yang diperlukan
sebelum tarikh yang ditetapkan.

Ibu Bapa dan Komuniti

Mewujudkan kerjasama dengan ibu bapa melalui perjumpaan rasmi dua kali
setahun.
Mengadakan permuafakatan antara sekolah, ibu bapa, masyarakat dan
agensi luar.

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

Manual Pengurusan Tahun 2020

SMK Bukit Kuching Tengah

HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR TAHUN 2020

Bil HARI KELEPASAN AM (CUTI) TARIKH HARI

1. Tahun Baharu 1 JAN 2020 RABU

2. Thaipusam 8 FEB 2020 SABTU

3. Tahun Baru Cina 25-26 JAN 2020 SABTU & AHAD

4. Hari Pekerja 1 MEI 2020 JUMAAT

5. Hari Wesak 7 MEI 2020 KHAMIS

6. Nuzul Al-Quran 1O MEI 2020 AHAD

7. * Hari Raya Aidil Fitri 24-25 MEI 2020 AHAD &ISNIN

8. * Hari Raya Aidil Adha 31 JULAI 2020 JUMAAT

9. Hari Kebangsaan 31 OGOS 2020 ISNIN

10. Awal Muharram (Maal Hijrah) 20 OGOS 2020 KHAMIS

11. Hari Keputeraan YDP Agong 6 JUN 2020 SABTU

12. Hari Malaysia 16 SEPT 2020 RABU

13. Hari Deepavali 14 NOV 2020 SABTU
14. Hari Keputeraan Nabi Muhammad 29 OKT 2020 KHAMIS

S.A.W

15. Hari Keputeraan Sultan Selangor 11 DISEMBER 2020 RABU

16. Hari Krismas 25 DISEMBER 2020 JUMAAT

*Tertakluk kepada perubahan

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

CUTI PERAYAAN 2020

Manual Pengurusan Tahun 2020
SMK Bukit Kuching Tengah

TAKWIM UJIAN & PEPERIKSAAN TAHUN 2020

PEPERIKSAAN AWAM 2020

BIL PEPERIKSAAN TARIKH

1 PENTAKSIRAN
TINGKATAN 3
(PT3)

2 SIJIL PELAJARAN
MALAYSIA
(SPM)

*Tertakluk kepada tarikh yang akan diumumkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia

UJIAN BULANAN DAN PEPERIKSAAN DALAMAN 2020

BIL UJIAN/PEPERIKSAAN TARIKH
1 UJIAN BULANAN 1 (UB1)
2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) 9 MAC 2020
4 MEI 2020 (T4,T5)
3 GERAK GEMPUR PT3 12 MEI 2020 (T1,T2,T3)
4 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
5 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) 13 JULAI 2020
11 OGOS 2020
*Tertakluk kepada tarikh yang akan diumumkan oleh Unit SAPS 28 SEPT 2020(T4,T5)
5 OKT 2020 (T1,T2)

Manual Pengurus
SMK Bukit Kuc

TAKWIM PERANCANGAN

JANUARI/ JAMADILAWW

MG TR HR HJ PENGURUSAN KURIKU
1 RAB 5 CU
2 KHA 6
MESYUARAT P
1
3 JUM 7 MESYUARAT PSS
4 SAB 8 KEWANGA
5 AHA 9

6 ISN 10

7 SEL 11
2

8 RAB 12

9 KHA 13
10 JUM 14
11 SAB 15

san Tahun 2020
ching Tengah

AKTIVITI TAHUN 2020

WAL-JAMADILAKHIR 1441 H

ULUM HEM KOKURIKULUM

UTI SEMPENA TAHUN BARU 2020 PEMBAHAGIAN RUMAH
SUKAN T1 & PELAJAR BARU
PANITIA BIL.1 PENDAFTARAN T4/ AGIHAN MESYUARAT AGUNG RUMAH
BUKU TEKS/ORIENTASI T1
SUKAN
ORIENTASI T1/T4

TAKLIMAT DISIPLIN 1/ KEMPEN PENDAFTARAN (UB/KP/SP) TI
SAYANGI BUKU TEKS/MESY JK
DISIPIN/PENGAWAS/PERHIMPUN
AN/KETUA & PEN KETUA TING

KALI 1/2020

PMD T4 / MESY JK 3K LATIHAN MERENTAS DESA 01

PMD T4 PENDAFTARAN UB/KP/SP T2-
T5

S/NILAM BIL.1/
AN BIL.1

KEJOHANAN MERENTAS DESA


Click to View FlipBook Version