The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khairinawahled, 2021-07-07 11:40:28

B.Melayu Tema 11-16

B.Melayu Tema 11-16

B.MELAYU
TEMA 11-16

MUHAMMAD DANISH BIN ZAHARIN
4 SIGNIFIKAN

TEMA 11

EKONOMI DINAMIK,NEGARA BERWIBAWA

BELANJAWAN DINAMIK

• DANABANTUANPERSEKOLAHAN
• PENDIDIKANTEKNIKALDANLATIHANVOKASIONAL
• BIASISWADANPINJAMANPENDIDIKAN
• PEMERKASAANAKTIVITI PENYELIDIKANDI INSTITUTPENDIDKANTINGGI
• MENAIKKANTARAFINFRASTRUKTURSEKOLAH

TUNAIKAN TANGGUNGJAWABMU

• CUKAI
• PELEPASANCUKAI INDIVIDUPEMASTAUTIN2018

-INDIVIDUDANSAUDARATANGGUNGAN
-RAWATANUNTUKIBUBAPA
-KESIHATANDIRI DANKELUARGA
-INDIVIDUKURANGUPAYA
-YURANPENGAJIAN
-GAYAHIDUP
-PENDIDIKANUNTUKANAKANAK
-INSURANSNYAWA

SIMPAN, LABUR DAN UNTUNG

• KENALI SSPN-I
MERUPAKANSATUSKIMSIMPANANWANGYANGTELAHDIREKAKHASOLEHPERBADANANTABUNGPENDIDIKAN

TINGGI NASIONAL(PTPTN)BAGI TUJUANPEMBIAYAANPENGAJIANPENDIDIKANTINGGI.
MELALUI SKIMINI,PENDEPOSITAKANMELANTIKPTPTNUNTUKMENGURUSKANDEPOSITMEREKABAGI TUJUAN

PELABURAN.
MULAI 1 JANUARI 2012,PARAPELAJARYANGINGINMEMOHONPINJAMANPENDIDIKANBAGI MEMBIAYAIPENGAJIAN

MEREKAWAJIBMEMPUNYAIAKAUNSSPN-IDENGANSIMPANANMINIMUMSEPERTI YANGTELAHDITETAPKAN

TEMA 12

ASLI DAN KONTEMPORARI

SENI JALANAN:MURAL DAN GRAVITI

• MURAL
 SUATULUKISANBESARPADARUANGBANGUNANATAURUANG DINDING.LUKISANNYABERKISARKANTENTANG

SESUATUBENDA, PERISTIWA, CERITA, ATAUPENGALAMANYANGMENGUSIKPERASAAN
• GRAFITTI
SUATULAKARANYANGDIBUATPADADINDING.PADASEUATUKETIKA, GOLONGANMUDAMELUAHKANPERASAAN

MEREKAYANGBERGELONJAKDI SINI

CAKLEMPONG

• MERUPAKANALATMUZIKTRADISIONALYANGTERGOLONGDALAMKELUARGAGONGYANGBERUKURANKECIL. ALAT
INI DIPERBUATDARIPADAGANGSAMENGGUNAKANTEKNIKACUAN. DALAMTRADISI TERDAHULU, CAKLEMPONG
SERINGDIMAINKANSEMASAUPACARAPERKAHWINAN, PERASMIANMAJLISDANKERAIAN, MALAHANTURUT
MENJADI IRINGANBAGI PENCAKSILATDANTARIAN

• KINI,CAKLEMPONGTURUTDIIRINGI ALATMUZIKMODEN. MALAH,DALAMSESEBUAHDIATONIKKETIKAAWAL
IMIGRASI. DENGANBILANGANBONANGYANGTELAHDITAMBAHMENJADI KROMATIK.

TERRARIUM

• BERMAKSUDMEDIUMATAUBEKASYANGDIPERBUATDARIPADAKACA, PLASTIK, ATAUBAHANLUTSINARLAINYANG
BERISI TANAMAN.

• IAJUGABOLEHDITAFSIRKANSEBAGAI TAMANMINI YANGDAPATMENGGAMBARKAN EKOSISTEM
GURUN, PADANGPASIR, HUTANHUJANTROPIKA,LAMANJEPUN, LAMANINGGERIS, ATAU LAMANCINA
DALAMMEDIUMKACA

INDAHNYA TERAPEUTIK

• URUTAN
 SUATUSENI YANGDIAMALKANSEJAKDAHULULAGI SEBAGAI RAWATANUNTUKMELEGAKANKESAKITAN
 URUTANTRADISIONALIALAHKAEDAHALTERNATIFUNTUKMENGEMBALIKANKESEGARANTUBUH,MELEGAKAN

KESAKITAN, MEMULIHKANURATSARAFDANMELANCARKANALIRANDARAH

TEMA 13

SEGALANYA BERMULA DI SINI

BURUNG BOTAK UPEH

 BAHASASAINTIFIKNYAMYCTERIACINEREA
DIANCAMKEPUPUSANYANGAMATSERIUSKERANAKEHILANGANHABITATNYA,KAWASANHUTANPAYABAKAU.
SERINGDIBURUSECARAHARAMDANAKIBATDARI PENCEMARANYANGBERLAKUDI SEKITARPAYABAKAU
BURUNGINI DILINDUNGI DANKITADAPATMELIHATNYADI ZOONEGARADANZOOTAIPING

KUASA GRAVITI

• KEAJAIBANTELAGATUJUH
DIBUKAPADA1995, AMATDIKAGUMI DANDIKENALI RAMAI SEBAGAI AIRTERJUNPALINGCANTIKDI LANGKAWI,

KEDAH
AIRTERJUNINI BERMULADARI KAWASANPUNCAKGUNUNGMACHINCHANGLALUMEMBENTUKTUJUHBUAHAIR

TERJUNDENGANTUJUHAIRTELAGADI TUJUHKETINGGIANBERBEZA
SEJAKDARI 1996,LADAMEMBANGUNKANSISTEMAGIHANAIRALIRANGRAVITI TANPAMENGGUNAKANTENAGA

ELEKTRIK

PULAU 11 GELARAN

• KEISTIMEWAAN TAMAN GEORIMBA KAMBRIA MACHINCHANG
BUKTI BERDASARKANCIRI CIRI BATUANYANGADAMENUNJUKKANBAHAWASEJARAHASALUSULBUMI MALAYSIA

DANASIATENGGARABERMULADISINI
BEBERAPATAPAKKAJIANGEOLOGI MENARIKYANGMELIPUTI TELUKDANTAI, PANTAITENGKORAK, TANJUNG

BUTA/PULAUJEMURUKDANTELUKSABUNG
PEMANDANGANLANGKAWI 360DARJAHDARI PUNCAKNYA.
MEMPUNYAIKERETAKABELSEPANJANG2.2KILOMETERIAITUYANGTERPANJANGDANTERCURAMDI DUNIAYANG

BERKETINGGIAN708METER

TEMA 14

SIHAT DAN BERSIH PILIHANKU

IKRAR ANDA, HARAPAN MEREKA

• KERISAUAN DARIPADA PENDERMAAN ORGAN
PROSESPENDERMAANORGANTIDAKAKANMENJEJASKANRUPADANTUBUHMAYAT
PROSESPENGAMBILANORGANDANTISUUNTUKTUJUANTRANSPLANHANYABOLEHDILAKUKANDENGAN

KEBENARANBERTULISDARIPADAWARIS
PENDERMAYANGMASIHHIDUPHANYABOLEHMENDERMAKANSEBAHAGIANDARIPADAHATINYAATAUSALAHSATU

DARIPADABUAHPINGGANGNYA

REDAKAN KEMARAHANMU

• APABILASESEORANGMARAH:
KADARDENYUTANJANTUNGNYADANTEKANANDARAHAKANMENINGKAT.
TAHAPHORMONTENAGA, ADRENALINADANNORADRENALINEJUGAAKANMENINGKAT.BERKEMUNGKINANBESAR

SESEORANGITUAKANBERTINDAKAGRESIFTERHADAPORANGYANGDIMARAHI
KETEGANGANFIZIKAL
PSIKOLOGI AKANTERGANGGU. MUDAHUNTUKMELUNTURKANKATA-KATAKESATKEPADAORANGYANGLAIN

CEGAH SEBELUM PARAH

• SITUASI DEMAM DENGGI, ZIKA DAN CHIKUNGUNYA DI MALAYSIA
KETIGA–TIGAPENYAKITINI DISEBABKANOLEHVIRUS YANGDISEBARKANNYAMUKAEDES.
PESAKITYANGMENGHIDAPI DENGGI AKANMENGALAMI GEJALAGEJALASEPERTIDEMAMPANAS, PENING, SAKIT

OTOTDANLOYA
PESAKITYANGMENGHIDAPI ZIKAPULAAKANMENGALAMI MUNTAH, CIRITBIRITDANSAKITPADABAHAGIANPERUT
PESAKITCHIKUNGUNYAAKANMENGALAMI PENING-PENING,DEMAM, KELETIHAN, LOYADANMUNTAH

TEMA 15

ANGIN PERUBAHAN MEMBADAI

FUTURIS

• KENDERAAN MASA HADAPAN
 SESUATUCIPTAANBAHARUDIBUATBAGI MEMENUHI KEPERLUANSEMASADANMENYELESAIKANMASALAHPENGGUNA.
 SESUAI DENGANKONSEPTERSEBUT, KENDERAANMASAHADAPANJUGADICIPTABERDASARKANKEPERLUANDAN

PENYELESAIANMASALAHMASAHADAPAN
 CIRI-CIRI KENDERAANMASAHADAPAN

-BOLEHTERBANGDANTIDKMEMERLUKANKAWASANYANGLUASUNTUKBERLEPASATAUMENDARAT
-BERKONSEPKANGABUNGANKLASIKDANMODEN
-DIPERBUATDARIPADABAHANYANGRINGANTETAPI TAHANHENTAMANKUAT

KEMBARA MASA HADAPAN

• PETROSAINS
 DITUBUHKAN OLEH PETRONAS PADA 1999
 MERUPAKAN SEBUAH PUSAT SAINS KONTEMPORARI YANG

MENGETENGAHKAN BAHAN PAMERAN INTERAKTIF DAN PROGRAM SAINTIFIK
YANG MENARIK
 PETROSAINS TELAH MENUBUHKAN PUSAT SAINS MINI YANG DINAMAKAN
SEBAGAI PETROSAINS PLAYSMART
 CABARAN ROBOTIK PETROSAINS DIADAKAN

BIODIESEL

• KENALI B10
 BIOBAHANAPI ALTERNATIFYANGDIGUNAKANSEBAGAI PENGGANTIBAHANBAKARIAITUDIESELDANPETROLEUM
 MERUPAKANBAHANAPI DIESELYANGBERASASKANMINYAKSAYURANATAULEMAKHAIWANSETELAHMELALUI

PROSESKIMIADI LOJI BIODIESEL
 BIODIESELYANGTERHASILDARIPADAMINYAKSAWITYANGDIKENALI SEBAGAI PALMMETHYLESTER(PME).
 DI MALAYSIA, PMEINI DIADUNDENGANPETROLEUMDEISELBAGI MEMBENTUKCAMPURANBIODIESEL DENGAN

BAHANAPI

TEMA 16

DIPIMPIN UNTUK MEMIMPIN

MUAFAKAT SERANTAU

• SEAMEO
 PERTUBUHANMENTERIPENDIDIKANASIATENGGARA(SEAMEO)ADALAHSEBUAHORGANISASI DI ANTARA

KERAJAANNEGARA–NEGARASERANTAUYANGDITUBUHKANPADATAHUN1965.
 NEGARA-NEGARASERANTAUYANGDIMAKSUDKANDENGANADALAHNEGARA-NEGARAASIATENGGARA
 OBJEKTIFPENUBUHANTERSEBUTADALAHUNTUKMENGGALAKKANKERJASAMASERANTAUDALAMPENDIDIKAN,

SAINSDANBUDAYADI RANTAUINI

BELIA HARAPAN NEGARA

• POTENSI DIRI
 KEPIMPINAN=KEUPAYAANUNTUKMEMIMPIN, BIJAKMEMBUATKEPUTUSAN, DANMENGENDALIKANSITUASI YANGSUKAR
 BERDAYAUPAYA=MEMPUNYAI KEBOLEHANDANKEUPAYAANDALAMMMENDORONGSESORANGUNTUKSESUATUYANG

LEBIHBAIK
 SENSITIVITI =KEPRIHATINANKEPADANILAI DANBUDAYAMASYARAKATSERTAPENJAGAANALAMSEKITAR
 KEUSAHAWANAN=KREATIFDANINOVATIFDALAMMENCARI PELUANGDANRUANGUNTUKMEMAKSIMUMKANSUMBER
 KREATIF=KEMAMPUAN, KEBOLEHANATAUKEUPAYAANUNTUKMENCETUSKANIDEASERTAMENGHASILKANSESUATU

YANGBAHARUDANASLI

MARI MENGUNDI

• JENIS-JENIS PENGUNDIAN
 TERDAPATTIGAJENISPENGUNDIAN
 PENGUNDIANBIASA
 PENGUNDIANAWALBAGI ANGGOTAPOLIS, TENTERADANPASANGAN, SERTAANGGOTAPASUKANGERAKANAM

DANPASANGAN
 PENGUNDIANPOSIAITUMELIBATKANPENGUNDIYANGTIDAKHADIRSEPERTI ANGGOTAPOLISDANTENTERAYANG

BERTUGASMENGUNDI AWAL.


Click to View FlipBook Version