The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sjj_smkdm, 2019-12-17 22:52:54

BAB1PENGURUSAN

BAB1PENGURUSAN

PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGGAL 2/2020

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN

Oleh
Pn Siti Jamilah Jamaluddin
Pusat Tingkatan Enam SMK Datuk Mansor

Objektif PdPc

• mentakrifkan maksud pengurusan dan menjelaskan

kepentingannya;

• menjelaskan fungsi pengurusan merangkumi

perancangan, pengorganisasian, kepimpinan, dan
pengawalan;

• membincangkan konsep keberkesanan dan

kecekapan pengurusan;

Pengenalan Pengurusan

• Dunia perniagaan.
• Hubungkait di antara perniagaan dan pengurusan.
• Perkaitan dengan kumpulan pengurusan.
• Pentadbir urusniaga perniagaan.

ORGANISASI

•Organisasi dapat ditakrifkan sebagai gabungan dua atau lebih

individu yang bergabung secara sistematik untuk mencapai matlamat
atau objektif yang ditetapkan.

•Organisasi menggabungkan sumber yang terdiri dari
• sumber manusia - pengurus /pekerja
• sumber bukan manusia - peralatan pejabat, mesin dan bahan

mentah

•Kesemua sumber perlu disusun dan diurus dengan kaedah-kaedah

tertentu.

•Aktiviti ini dikenali sebagai pengurusan dan orang yang mengurus

pula ialah pengurus.

Definisi Organisasi

• Organisasi terdiri daripada ‘gabungan manusia atau

sekumpulan manusia yg melakukan pelbagai aktiviti
untuk mencapai matlamat yg ditetapkan

Huczynski dan Buchanan (1991)

Definisi Organisasi

• gabungan sumber manusia yg terdiri drp dua atau lebij

individu yg akan mengendali sumber-sumber fizikal secara
sistematik demi mencapaii matlamat organisasi yg telah
dirancang. (Mokhtar Pet – Oxford 2019)

•Satu sistem tingkah laku yg melibatkan penggabungan

manusia dan mesin - Simon (1996)

•Organisasi terdiri daripada ‘gabungan manusia atau

sekumpulan manusia yg melakukan pelbagai aktiviti untuk
mencapai matlamat yg ditetapkan - Huczynski dan
Buchanan (1991)

Lima Komponen Penting
Dalam Organisasi

Organisasi

Manusia Matlamat Struktur Aktiviti Kawalan
atau Organisasi

Objektif

Mintzberg

ORGANISASI

• Pertemuan di antara tenaga pekerja dan pengurusan yang berusaha

untuk mencapai matlamat tertentu:

• Pekerja bawahan
• Pengurus awalan
• Pengurus pertengahan
• Pengurusan atasan
• Matlamat organisasi ditentukan oleh pengurusan.
• Mencapai tahap jualan pada kadar peningkatan sebanyak 5%

dalam tempoh 3 bulan.

• Menjadi organisasi bertaraf dunia.

Ciri-Ciri Organisasi

• Tujuan
• Kewujudan organisasi kerana tujuan tertentu.
• Keperluan bagi sesuatu perkhidmatan/barangan.
• Matlamat penubuhan – mencapai atau merealisasi tujuan penubuhan.

• Pekerja
• Komponen yang mengerakkan organisasi.
• Tahap kerjasama diperlukan.

• Struktur
• Menentukan kedudukan pekerja dan pengurusan.
• Menentukan tatacara bekerja.
• Pembahagian tugas.

Manusia

Pemegang Saham Manusia Pekerja
Pengurus

Pemegang Saham

• Individu atau kumpulan yang membeli saham firma

dan seterusnya menjadi pemilik firma tersebut.

• Saham - satu alat pembiayaan firma. Dari perspektif

pelabur, pemilik saham ialah pemilik firma.

DEFINISI
PENGURUSAN

PENGURUSAN
Proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan
mengawal usaha semua ahli organisasi dan
menggunakan sumber organisasi untuk mencapai objektif
yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan.

MANAGEMENT
The planning, organizing, leading, and controlling of
resources to achieve organizational goals, effectively and
efficiently.

Gareth R. Jones, Jennifer M. George
Charles W.L. Hill

MANAGEMENT
“The attainment of organizational goals …. Through
planning, organizing, leading, and controlling
organizational resources.”

Richard L. Daft

MANAGEMENT
The effective uses of human, equipment,
and making profit, meeting customer
needs, and expanding the firm’s market
share.

Donald S. Miller, Stephen E.Catt
James R. Carlson

PENGURUSAN PENGURUSAN

Proses mencapai matlamat Proses mencapai matlamat
organisasi melalui penggunaan organisasi melalui
tenaga kerja dan sumber-sumber perancangan,
organisasi pengorganisasian
kepimpinan dan pengawalan
Samuel C. Certo
Bartol dan Martin
PENGURUSAN

Penyelarasan tenaga manusia
untuk mencapai matlamat
kelompok sebagai makhluk
sosial yang perlu berinteraksi
antara satu sama lain.

Mohd al-Burraey

PENGURUSAN
Proses merancang dan memelihara persekitaran apabila
beberapa beberapa individu bekerja bersama-sama
dalam sesuatu kumpulan untuk mencapai matlamat
terpilih dengan berkesan

Harold Koobtz dan Heinz Weihrich

PENGURUSAN
pengurusan sebagai “satu seni melaksanakan kerja
melalui usaha manusia” (the art of getting things done
though people) .

Mary Parker Follet

PENGURUSAN

Proses merancang , mengatur, memimpin dan mengawasi
sumber-sumber organisasi dengan tujuan untuk mencapai cita-
cita organisasi yang merupakan satu proses terpenting dalam
percubaan mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber
kewangan, manusia dan bahan supaya menjadi cekap dan
berkesan.

Griffith dan Ebert (1996)

PENGURUSAN
Proses melengkapkan syarikat bagi mencapai matlamatnya melalui
pelaksanaan fungsi asas iaitu merancang, mengatur mengstaf,
mengarah dan mengawal menggunakan sumber-sumber manusia,
kewangan, bahan dan maklumat. Kelima-lima fungsi tersebut adalah
saling bergantungan antara satu sama lain dan tidak boleh
dipisahkan sama sekali.

Straub dan Attner (1993)

Pengurusan

•Didefinisikan sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasi

aktiviti-aktiviti organisasi.

•Perlu diselesaikan secara berkesan dan cekap.
•Kecekapan:

• Hubungkait dengan input dan output.
• Sumber organisasi/ Faktor pengeluaran seperti manusia, modal, mesin,

teknologi, tanah, usahawan.

• Meminimakan input; memaksima output.

•Keberkesanan:

• Pencapaian matlamat organisasi.

Kepentingan Pengurusan

Penyelarasan Pengurusan Kepentingan Mengurangkan Memotivasikan
sumber sumber scr pengurusan pembaziran pekerja
berkesan Pencapaian
matlamat
organisasi

Fungsi Pengurusan

PERANCANGAN PENGORGANISASIAN KEPIMPINAN PENGAWALAN
• Mempengaruhi • Aktiviti
• Proses • Proses menyusun
membentuk visi, tugas dan gelagat pekerja pemantauan
misi, strategi dan pembahagian atau subordinat pencapaian dgn
taktik bagi sumber yg bg memastikan memastikan
sesebuah mencukupi untuk segala tugas dpt segala tugas yg
organisasi melaksanakan dilaksanakan dgn telah dirancang
pelan tindakan yg baik dlm usaha oleh pihak
telah dirancang mencapai pengurusan akan
matlamat yg telah berjalan dgn
ditetapkan lancar dlm
mencapai
matlamat yang
ditetapkan

KEBERKESANAN

• Tom peter :
• Keberkesanan atau efisien merujuk kepada

‘doing the right things’ iaitu kemampuan
pengurus atau pekerja untuk melakukan
segala aktiviti atau kerja yang telah
dirancang agar matlamat perniagaan dapat
dicapai.

KECEKAPAN

• Kecekapan atau effective merujuk kepada ‘doing

things right’ iaitu kemampuan pengurus dan
para pekerja untuk melakukan segala aktiviti
atau kerja dalam organisasi dengan cara yang
terbaik melebihi apa yang telah dirancang atau
dipertanggungjawabkan kepadanya.

• Memaksimumkan tingkat pengeluaran
• Meminimumkan kos pengeluaran

Kecekapan dan Keberkesanan
Pengurusan

Kecekapan Keberkesanan

Penggunaan Pencapaian
Sumber Matlamat

Pembaziran Pencapaian

Tinggi Rendah Tinggi Rendah

Pengurusan berusaha:
Pembaziran rendah (Kecekapan tinggi)
Pencapaian tinggi (keberkesanan tinggi)

Peranan Pengurusan

• Peranan interpersonal
• Kebolehan berurusan dengan pihak lain; membantu

pencapaian matlamat organisasi.

• Peranan pemberi maklumat
• Berpesanan sebagai penerima, pengumpul, dan

penyebar makumat.

• Peranan pembuat keputusan
• Melibatkan penyelesaian masalah organisasi.
• Membuat keputusan kewangan dan agihan.

KESIMPULAN

• Pengurusan sebenarnya merupakan sebuah

proses yang berterusan .

• pengurusan boleh didefinisi sebagai satu proses

merancang , mengorganisasi , memimpin dan
mengawal usaha kesemua ahli organisasi dan
menggunakan sumber organisasi , iaitu sumber
manusia , kewangan , fizikal dan maklumat ,
untuk mencapai objektif organisasi yang telah
ditetapkan dengan cekap dan berkesan .

SIAPAKAH PENGURUS?

• Pengurus ialah individu yang memberi arahan

kepada pekerja-pekerja untuk melaksanakan
aktiviti-aktiviti organisasi.

• Semua pengurus melaksanakan lima fungsi asas

pengurusan tetapi darjah penekanan secara
umum adalah bergantung kepada kedudukan
mereka dalam syarikat (pengurusan atasan,
pengurusan pertengahan, pengurusan bawahan)

Azizan & Safinaz (2005)

Pengurus

• Pengurus menjalankan

fungsi pengurusan iaitu
perancangan,
pengorganisasian,
kepimpinan dan
pengawalan (POLC)

PENGURUSAN ATASAN
TOP MANAGER

PENGURUSAN
PERTENGAHAN
MIDDLE MANAGER

PENGURUSAN
BAWAHAN/LINI
FIRST-LINE MANAGER

GELARAN FUNGSIONAL

• Gelaran fungsional pengurusan atasan ialah
➢CEO (Chief Executive Officer)
➢Presiden
➢Timbalan Pengarah Syarikat
➢Pengarah

TUGAS UTAMA
PENGURUSAN ATASAN

•Tugas utama pengurusan atasan adalah
➢Merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal

pengurus-pengurus lain

➢Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap organisasi dan

menentukan hala tuju perjalanan organisasi.

➢menetapkan misi dan matlamat
➢Membangunkan polisi
➢Membuat perancangan strategik
➢Bertanggungjawab terhadap organisasi secara menyeluruh

GELARAN FUNGSIONAL

• Gelaran fungsional mereka ialah
➢Pengurus pengeluaran
➢Pengurus jualan
➢Pengurus sumber manusia

• Membuat perancangan taktikal untuk jabatan bagi

melaksanakan rancangan am yang dibentuk oleh
pihak atasan.

TUGAS UTAMA
PENGURUSAN PERTENGAHAN

• Pengurus pertengahan akan mengubah polisi dan strategik yang

ditetapkan pihak pengurusan atasan kepada panduan operasi yang
speksifik (specific operational guidelines) untuk
diimplimentasikan oleh pengurus bawahan (first-line manager)

GELARAN FUNGSIONAL

• Gelaran Fungsional bagi Pengurus bawahan ialah
➢Foreperson
➢Crew chief
➢Penyelia (Supervisor)
➢Pengurus pejabat
➢Ketua unit

TUGAS UTAMA
PENGURUSAN BAWAHAN

• Perancangan kerja-kerja harian, mingguan dan

bulanan.

• Bertanggungjawab, menyelaras dan mengambil berat

akan pekerja-pekerjanya (pekerja bukan pengurus).

• Pengurus bawahan merupakan wakil pengurusan

TUGAS UTAMA
PENGURUSAN BAWAHAN

• Pengurus bawahan mempunyai hubungan secara

langsung dengan pihak bukan pengurusan (non
managerial personnel)

PERANAN
PENGURUS

PERANAN PENGURUS

PERANAN
PENGURUS

KOMUNIKATOR PENDORONG PENYELESAI USAHAWAN
MASALAH

KOMUNIKATOR

• Sebagai pemantau untuk memerhatikan

perubahan persekitaran dan mencari maklumat
berkaitan organisasi atau persekitaran.

• Sebagai perantara untuk menyampaikan

matlamat dan arahan daripada pihak atasan
kepada pekerja bawahan

• Sebagai jurucakap bagi menyampaikan sesuatu

maklumat dari dalam organisasi kepada pihak
luar.

PENDORONG

• Memberi motivasi, bantuan arahan dan sokongan

kepada pekerja

• Menjadi model peranan kepada pekerja
• Memimpin pekerja ke arah pencapaian matlamat

organisasi

PENYELESAIAN MASALAH

• Meneliti dan memahami masalah dan mengenalpasti

tindakan atau langkah yang boleh diambil untuk
menyelesaikan masalah tersebut

• Bertindak sebagai orang tengah untuk menyelesaikan

konflik antara majikan dengan pekerja

PENYELESAIAN MASALAH

• Bertanggungjawab mengagihkan sumber dalam

organisasi :

• Sumber Fizikal dan Sumber Manusia untuk

mengelakkan masalah kekurangan sumber dan
pembaziran sumber organisasi.

USAHAWAN

•Mengenalpasti cara untuk meningkatkan kecekapan

dan keberkesanan dalam segala aktiviti perniagaan yang
dijalankan

•Berusaha untuk merebut peluang perniagaan yang

wujud daripada perubahan dalam persekitaran

•Berupaya menggemblengkan faktor penngeluaran

dengan cekap

•Membuat keputusan pengurusan yang bijak
•Menjalankan penyelidikan untuk mengetahui risiko

TEN MANAGERIAL
ROLES

HENRY MINTZBERG

10 peranan pengurus

PERANAN BERMAKLUMAT PERANAN PEMBUATAN KEPUTUSAN
(INFORMATIONAL) PENGURUS (DECISION MAKING)

PEMANTAU PERANAN ANTARA PERORANGAN USAHAWAN
(INTERPERSONAL)
PENYEBAR PENYELESAIAN
TUNGGAK MASALAH
JURUCAKAP
PEMIMPIN PENGAGIH SUMBER

PEGAWAI PERHUBUNGAN PERUNDING

TEN MANAGER ROLES

MANAGERIAL
ROLES

INFORMATIONAL INTERPERSONAL DECISIONAL

monitor Figurehead entrepreneur

disseminator Leader disturbance
spokesperson Liaison handler

resource
allocator

negotiator

PEMANTAU

•Seek and receive information, scan periodicals and reports, maintain personal

contacts.

• pengurus akan mengesan dan mengumpul maklumat yang berguna yang

terdapat di dalam organisasi atau persekitaran.

➢ pengurus perlu teliti dan peka dalam mengesan maklumat iaitu hanya

maklumat yang berguna sahaja yang perlu disampaikan

➢pengurus perlu teliti dan peka dalam mengesan maklumat iaitu hanya

maklumat yang berguna sahaja yang perlu disampaikan.

➢ maklumat boleh diperolehi melalui mesyuarat, memo, perbincangan,

laporan atau menyoal pekerja.

➢ pengurus juga boleh mengesan melalui rungutan, masalah, atau

tindakbalas yang berlaku dalam organisasi.

DISSEMINATOR
PENYEBAR

• Forward information to other organization

members;send memos and reports,make phone
calls.

• Maklumat yang telah diperolehi perlu disebarkan

kepada pekerja atau pihak yang terdapat dalam
organisasi. Maklumat yang perlu disampaikan
dan disebarkan mesti diteliti terlebih dahulu iaitu
hanya maklumat yang berguna sahaja perlu
disampaikan.

DISSEMINATOR
PENYEBAR MAKLUMAT

• Tujuan penyebaran ini ialah bagi membolehkan

pekerja bawahan yang tidak berpeluang
mendapat maklumat dapat menjalankan tugas
dengan baik dan berkesan.

• Antara maklumat yang perlu disebarkan ialah

matlamat organisasi, harapan, perancangan
sebagainya.

• Penyampaian maklumat dibuat melalui

mesyuarat, memo, telefon dan media lain.

SPOKEPERSON
JURUCAKAP

•sTpreaescmhietsi,nrfeopromrtast,iomnetmooosutsiders through
•pmsPeiehebnlaaagkgluu-apriinuilhayspaapk.oerdralinulutmaahreunonyragamnan,piusacaikaspia.naPnme,nmaykaelmummpoaaditaaknnedpiabduaat
•oPregnagnuisraussi.akan menjadi jurucakap kepada unit atau
•paMteareubwiknaekcriaalnijagoaarngnadneisnagsai ndapliahmakrulunadrinsegpaenrtaitapuembekal

TUNGGAK (FIGUREHEAD)

•Perform ceremonial and symbolic duties such as greeting

visitors, signing legal documents.

•Autoriti yang dimiliki oleh seseorang pengurus

membolehkan pengurus menjadi symbol organisasi
berdasarkan kapasiti seseorang individu.

•Sebagai wakil jabatan menyambut tetamu atau pelawat.

Pengurus akan berperanan dalam memberikan taklimat,
penerangan maklumat terkini

•Pengurus akan menyertai upacara penting di dalam

organisasi atau di luar.


Click to View FlipBook Version