The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Olaf night before Christmas

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wannapha singlor., 2019-11-07 10:12:29

6. Linking Verb

Olaf night before Christmas

Keywords: tale,Linking verb,Frozen

1

2

Linking Verb

Linking แปลวา่ เช่ือม Verb แปลวา่ กริยา
Linking Verb คือ กริยาเชื่อม ทาํ หนา้ ท่ีเชื่อมประธานกบั คุณศพั ท์ เพ่อื บอกสภาวะ ไม่ใช่บอกการ
กระทาํ ตวั อยา่ งดงั น้ี
Be (is am are/ wase were/ been) เป็น คอื
Appear ดูเหมือน / ปรากฎ
Become เริ่ม, กลาย
Come เป็น, กลายเป็น/ มา
Feel รู้สึก/ คลาํ
Get เริ่ม / ไดร้ ับ
Go เกิด/ ไป
Grow เริ่ม / โต, ปลกู
Look ดูเหมือน / มอง
Remain ยงั คง/ อยู่
Seem ดูเหมือน
Smell ส่งกล่ิน / ดม
Sound ดูเหมือน / ส่งเสียง
Stay ยงั คง / พกั
Taste มีรส/ ชิม
Turn กลาย / หมุน

คาํ แปลตวั หนา้ หมายถึง ถา้ ทาํ หนา้ ท่ีเป็น Linking verb
คาํ แปลตวั หลงั หมายถึง ถา้ ทาํ หนา้ ท่ีเป็นกริยาหลกั หรือกริยาแท้

3

หลกั การใช้ linking verb
Linking verb กค็ ือ คาํ กริยาที่ทาํ หนา้ ท่ีเชื่อมประธานของประโยค กบั คาํ คุณศพั ท์ เพ่อื บ่งบอกสภาวะ
ของประธานในประโยคน้นั ๆ ซ่ึงคาํ ท่ีเรารู้จกั กนั ดีกค็ ือ Verb to be

-She is happy. หล่อนมีความสุข
-You are smart. คุณฉลาด
Linking Verb หรือกริยาแท้ ตามตวั อยา่ งดา้ นบนน้นั ส่วนใหญ่ทาํ หนา้ ที่ไดท้ ้งั กริยาแท้ และ
กริยาเช่ือม มีสาม 3 คาํ คือ be , become, seem ที่เป็นไดเ้ ฉพาะกริยาเชื่อม เพราะบอกไดแ้ ค่
สภาวะ แตไ่ ม่สามารถบอกการกระทาํ ได้
ใหจ้ าํ หลกั การง่ายๆวา่ ถา้ ทาํ หนา้ ที่เป็นกริยาแทจ้ ะแสดงการกระทาํ ถา้ ทาํ หนา้ ที่เป็นกริยาเช่ือมจะแสดง
สภาวะ
ตวั อยา่ งคาํ กริยาที่เป็นไดท้ ้งั กริยาแท้ และกริยาเชื่อม เช่น
-I come home every Sunday. ฉนั มาบา้ นทุกวนั อาทิตย์
เป็นกริยาแท้ เพราะ come บอกการกระทาํ
- My dreams come true. ฝันของฉนั กลายเป็นจริง
เป็นกริยาเช่ือม เพราะ come บอกสภาวะ
- I’m feeling the pillow. ฉนั กาํ ลงั คลาํ หมอน
เป็นกริยาแท้ เพราะ feel บอกการกระทาํ
- I’m feeling cold. ฉนั รู้สึกหนาว
เป็นกริยาเชื่อม เพราะ feel บอกสภาวะ
- We grow flowers. พวกเราปลกู ตน้ ไม้
เป็นกริยาแท้ เพราะ grow บอกการกระทาํ
- The flowers grow old. ดอกไมเ้ ร่ิมแก่
เป็นกริยาเช่ือม เพราะ grow บอกสภาวะ
- They smell flowers. พวกเขาดมดอกไม้
เป็นกริยาแท้ เพราะ smell บอกการกระทาํ
- The flowers smell good. ดอกไมส้ ่งกล่ินหอม
เป็นกริยาเช่ือม เพราะ smell บอกสภาวะ

4

Linking Verb กบั Verb to be
ความแตกต่างของ Linking verb กบั Verb to be กค็ ือวา่
Linking verb = ชว่ั คราว
Verb to be = ถาวร
ถา้ เราใช้ Verb to be เม่ือไหร่ จะเป็นการบอกนิสยั ถาวรของคนๆน้นั แต่ถา้ ใช้ linking verb จะ
บอกวา่ พฤติกรรมน้นั ๆเกิดชวั่ คราว เช่น
- She is happy. หล่อนมีความสุข (น่ีคือตวั ตนของเธอ เธอมีความสุขทุกเวลา)
- She looks happy today. หล่อนดูเหมือนจะมีความสุขวนั น้ี (เดือนก่อน สปั ดาห์ก่อนหนา้ มยุ่
สงั สยั ไดร้ ับข่าวดีอะไรสกั อยา่ ง)
แต่มีบางบริบท บางคาํ ท่ีใชแ้ ทนกนั ไดเ้ ลย

-The soup is good.
-The soup tastes good. ซุปรสชาติดี

5

Olaf Night before Christmas

It was the night before Christmas and all through the house, Not
a creature was stirring, not even a mouse. Stockings were hung by the
chimney-but why? Had they gotten too wet? Were they left there to
dry?
Elsa was sleeping, all snug in her bed, while glittering northern lights
danced overhead. Anna snored softly while I counted sheep, setting
myself for a cozy night’s sleep. When out on the fjord there arose a
clatter. I sprang from my bed to see what was the matter! Away to the
window I tumbled and rolled. I pushed out shutters, and-brrrrr-I felt
cold! A full moon was out, and it lit up the night while snow flurries
made the world sparkly and white! Then grabbing an icicle, what did I
spy? Eight little Svens, flying high in the sky! The Svens pulled a
sleigh. There was someone inside. Could Sven and his Kristoff be out
for a ride? Straight toward the castle the flying sled came while the
man-was it Kristoff?!- called out some strange names.
“Now, Dasher! Now, Dancer! Now, Prancer and Vixen! On, comet!
On, Cupid! On, Donner and Blitzen! To the top of the turret and over
the wall! Now dash away! Dash away! Dash away, all!”

He sounded so funny. Who was this big guy? What was a turret, and
how could Svens fly? And then with a ringing, I heard on the roof.

The thumping and bumping at each little hoof. Then from behind me,
there came a strange sound, and the whole chimney shook as two feet

6

hit the ground! His boots were all black and his pants were all red, but
where was the rest of him? Where was his head! Then out of the
fireplace the man’s face appeared. He had kind, crinkly eyes and a
flurry white beard. Kristoff he wasn’t, this man smelled too nice, like
snowballs and cookies and Christmassy spice. He placed a large filled
with gifts on the floor. Was a sale going on at old Oaken’s big store?
This stranger had presents for Anna and Sven, for Kristoff, for Elsa,
for all of my friends! I reached for his coat and gave two little tugs
and said, “My name is Olaf, and I like warm hugs!” Then let out such
a giggle and laugh too when I was how be jiggled. He gave me a hug,
such a wonderful gift. Then he rose up the chimney, all lively and
swift. And I heard him call out as he flew out of sight. “Merry
Christmas to all and to all god night!”

7

โอลาฟในคนื ก่อนวนั คริสต์มาส

ในคืนก่อนวนั คริสตม์ าส และทวั่ ๆท้งั บา้ นไม่มีส่ิงใดเคล่ือนไหวแมแ้ ต่เจา้ หนูเองกต็ าม ถุงเทา้ ถูกแขวนไว้
แถวๆปล่องไฟ เพือ่ อะไรกนั นะ หรือวา่ พวกมนั เปี ยกเกินไป เลยแขวนทิ้งไวต้ รงน้นั ใหแ้ หง้ เอลซ่านอนซุก
ตวั อยา่ งอบอุ่นอยบู่ นเตียง ขณะที่แสงเหนือส่องวบิ วบั เริงระบาํ อยดู่ า้ นบน อนั นาส่งเสียงกรนเบาๆ ขณะท่ี
ฉนั นบั แกะ เพอ่ื พาตวั เองสู่นิทรายามค่าํ คืนแสบอบอุ่น จ่ๆู ที่ฟยอร์ดดา้ นนอกกม็ ีเสียงดงั ข้ึนมา ฉนั กระเดง้ ตวั
จากที่นอนเพื่อไปดูวา่ เกิดอะไรข้ึน! ฉนั กลิ้งหกคะเมนไปที่หนา้ ต่าง แลว้ ผลกั บานหนา้ ต่างออกไป บร๋ือออ
หนาวจงั ! พระจนั ทร์ข้ึนเตม็ ดวง ส่องแสงในยามค่าํ คืนจนสวา่ งไสว ขณะหิมะโปรยปรายลงมากท็ าํ ใหโ้ ลก
เป็นประกายขาวโพลน! จากน้นั ฉนั กค็ วา้ แท่งน้าํ แขง็ ยอ้ ยข้ึนมา ฉนั เห็นอะไรนะ นนั่ เสวนตวั นอ้ ยท้งั แปด
เหาะสูงอยบู่ นทอ้ งฟ้ านี่นา! พวกเสวนลากเล่ือนหิมะดว้ ยนะ แลว้ ในน้นั กม็ ีใครบางคนอยู่ หรือจะเป็น เสวน
กบั คริสตอฟฟ์ ท่ีออกมาข่ีเลื่อนเล่นกนั เล่ือนหิมะลอยไดม้ ุ่งตรงไปยงั ปราสาท ขณะที่ผชู้ ายที่อยใู่ นน้นั ซ่ึงไม่
รู้วา่ ใช่คริสตอฟฟ์ หรือเปล่า ตะโกนเรียกชื่อแปลกๆออกมา
“ไปเลยแดสเซอร์! ไปเลยแดนเซอร์! ไปเลยแพรนเซอร์กบั วกิ เช่น! เจา้ ดว้ ยโคเมต็ ! เจา้ กด็ ว้ ยควิ ปิ ด! แลว้
กด็ อนน่ากบั บลิตเซ่นดว้ ย! ไปบนป้ อมปราการ จงขา้ มกาํ แพงไป! เอาละ รีบไปไดแ้ ลว้ ! เร็วเขา้ ! เร็วเขา้
ทุกคน!”
เขาพดู ฟังดูตลกจงั ผชู้ ายตวั ใหญ่คนน้ีเป็นใคร แลว้ ป้ อมปราการคืออะไร สเวนล่ะบินไดย้ งั ไง จากน้นั กม็ ี
เสียงกระด่ิง ฉนั ไดย้ นิ เสียงดงั ตุบ๊ และเสียงกระแทกกีบเทา้ เลก็ ๆ จากบนหลงั คา แลว้ ดา้ นหลงั ของฉนั กม็ ี
เสียงแปลกๆ ดงั ข้ึนมา ปล่องไฟสน่ั ไหวเม่ือเทา้ ท้งั สองแตะพ้นื ! รองเทา้ บตู ของเขาเป็นสีดาํ และกางเกง
ของเขากม็ ีสีแดง แต่ลาํ ตวั ที่เหลืออยไู่ หนนะ หวั ของเขาอยตู่ รงไหนกนั ! แลว้ หนา้ ของผชู้ ายคนหน่ึงกโ็ ผล่
ออกมาจากเตาผงิ ดวงตาของเขาดูใจดีและมีรอยยน่ แถมยงั มีเครานุ่มๆ ฟๆู สีขาว ไมใ่ ช่คริสตอฟฟ์ หรอกนะ
เพราะคนคนน้ีกลิ่นดีเกินไป เหมือนกอ้ นหิมะกบั คุกก้ี และเครื่องเทศในวนั คริสตม์ าสเลย เขาวางถุงใบใหญ่
ท่ีเตม็ ไปดว้ ยของขวญั ลงบนพ้ืน หรือวา่ ร้านโอกเคนส์เจา้ เก่าที่ใหญ่ๆ นนั่ กาํ ลงั ลดราคานะ เขาปิ ดเส้ือผา้
ตวั เอง ก่อนจะลงมือร้ือของในถุง แลว้ หยดุ พกั ครู่หน่ึงไปกินเคก้ มว้ นท่ีเตรียมไวเ้ ป็นอาหารวา่ ง คนแปลก
หนา้ คนน้ีมีของขวญั ใหอ้ นั นากบั สเวน ใหค้ ริสตอฟฟ์ และเอลซ่า ใหเ้ พอื่ นของฉนั ทุกคนเลย! ฉนั เอ้ือมมือ
ไปควา้ เส้ือคลุมของเขา ออกแรงกระตุกสองทีเบาๆ แลว้ พดู วา่ “ฉนั ช่ือโอลาฟ ฉนั ชอบออ้ มกอดอนั
อบอุ่น!” เขาหนั มาดว้ ยความตกใจ แลว้ หลุดเสียงหวั เราะออกมา ฉนั ถึงกบั หวั เราะตาม เมื่อเห็นพงุ ของเขา
กระเพื่อมเตม็ ตา เขากอดฉนั ช่างเป็นของขวญั ท่ีวเิ ศษ จากน้นั เขากป็ ี นข้ึนปล่องไฟอยา่ งร่าเริงและรวดเร็ว

8

ก่อนที่ฉนั จะไดย้ นิ เขาตะโกนตอนท่ีเขาเหาะออกไปจนลบั สายตา “สุขสนั ตว์ นั คริสมาสตน์ ะทุกคน ทุกคน
ราตรีสวสั ด์ิ!”

Vocabulary Lit up = ส่องสวา่ ง
Creature = สิ่งมีชีวติ Sparkly = เป็นประกาย
Stir = เคลื่อนไหว Flurries = หิมะท่ีตกระยะส้นั
Twas = เน่ืองจาก Sleigh = เลื่อนหิมะ
Stocking = ถุงเทา้ ยาว Straight forward = ตรงไปยงั
Glittering = ส่องวบิ วบั Turret = ป้ อมปราการ
Snug = อบอุ่น Dash away = รีบไป
Overhead = ดา้ นบน Thumping = เสียงดงั ตุบ้
Snore = กรน Bumping = เสียงกระแทก
Softly = อยา่ งเบาๆ Hoof = กีบเทา้
Cozy = อบอุ่น Shook = สนั่
Settle oneself for = ทาํ ให.้ .. The rest of = ส่วนที่เหลือ
Arose = เกิดข้ึน Fireplace = เตาผงิ
Clatter = เสียงวตั ถุกระทบพ้ืน Fluffy = นุ่มฟู
Tumble = หกคะเมน Krumkake = เคก้ มว้ น
Shutter = หนา้ ต่างบานพบั

Moral = If you are good child, you will receive good things in return.
ถา้ เป็นเดก็ ดี กจ็ ะไดร้ ัยส่ิงท่ีดีตอบแทน

9

ตัวอย่างประโยคจากในนิทาน
- I felt cold! ฉนั รู้สึกหนาว
- He sounded so funny. เขาดูสนุกสนานมาก

- This man smelled too nice, like snowballs and cookies and

Christmassy spice.
ผชู้ ายคนน้ีมีกลิ่นอายที่ดี เหมือนลกู บอลหิมะ คุกก้ี และ เคร่ืองเทศคริสตม์ าส

Adapted from:
Jessica Julius (พรนภสั วงษป์ ระกอบ). เจ้าหญงิ เอลซ่ากบั อนั นา ตอน โอลาฟกบั คริสมาสต์

มหัศจรรย์ Olaf Night before Christmas. กรุงเทพฯ : สาํ นกั พมิ พซ์ ีเอด็ ยเู คชนั่ จาํ กดั (มหาชน), 2560

Linking Verb. (ออนไลน)์ . 2019, แหล่งที่มา :
https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/linking-verb/
(6 พฤศจิกายน 2561)

10


Click to View FlipBook Version
Previous Book
booklet maulidur RASUL 2019 (1)
Next Book
1 MANUAL JUN RENDAH