The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กติกาการจัดสรรคิวรถ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

กติกาการจัดสรรคิวรถ

กติกาการจัดสรรคิวรถ

กตกิ าการจดั ควิ
Stock Normal ปกติ

1 ตอ้ งมเี อกสาร บปช ครบ ,เงนิ จองครบ ,คยี B์ ookign ในระบบ GMS ใหค้ รบ จงึ จะจัดสรรควิ ใหต้ ามปกติ /หากมเี หตจุ าเป็ น ผจก.ตอ้ งเซน็ อนุมตั เิ ทา่ นัน้
2 รถราคาเรมิ่ ตน้ 1 ลา้ นบาท ตอ้ งเก็บเงนิ จองลกู คา้ 10,000 ขน้ึ ไป เทา่ นัน้ จงึ จะจัดสรรควิ ใหป้ กติ /หรอื ให ้ ผจก.เซน็ อนุมตั เิ ทา่ นัน้

รถทรี่ าคา ตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท เก็บเงนิ จองลกู คา้ 5,000 บาท เทา่ นัน้ จงึ จะจัดสรรควิ ใหป้ กต/ิ หรอื ให ้ ผจก.เซน็ อนุมตั เิ ทา่ นัน้
**หากจองมาตา่ กวา่ กาหนด ตอ้ งเพม่ิ จองหลังจากไฟแนนซแ์ จง้ ผา่ นแลว้ ภายใน 5 วนั เกนิ ระยะเวลาทก่ี าหนดโดนปรับตกควิ
3 สแี ปลก จองขนั้ ตา่ 20,000 - 50,000 เทา่ นัน้ ,รนุ่ แปลก จองขัน้ ตา่ 50,000 - 100,000 เทา่ นัน้ /หรอื ให ้ ผอ.ฝ่ ายขาย เซน็ อนุมัติ
**หากจองมาตา่ กวา่ กาหนด ตอ้ งเพมิ่ จองหลงั จากไฟแนนซแ์ จง้ ผา่ นแลว้ ภายใน 5 วนั เกนิ ระยะเวลาทก่ี าหนดโดนปรับตกควิ
4 หากจองมาชนกันในวนั และเวลาใกลเ้ คยี งกนั จะดใู บเสร็จรับเงนิ ทอี่ อกจากการเงนิ เป็ นหลกั ใครสง่ จองกอ่ นเลขทใ่ี บเสร็จตวั เลขขน้ึ กอ่ นคนนัน้ ไดไ้ ป
5 จองครัง้ แรก จะเรม่ิ นับหมดเวลา 5 วนั ทาการ(ไมน่ ับวนั หยดุ ปฎทิ นิ ) คอื นับหลงั วนั จอง1วนั
เชน่ จองมาวนั ท1ี่ /7/22 จะเรมิ่ นับ1 ในวนั ท่ี 4/7/22 (ไมน่ ับวนั หยดุ ปฏทิ นิ ) และจะหมดเวลาเรมิ่ นับเวลาเทยี่ งคนื 24.00 น. ของวนั ที่ 8/7/22
สาหรับเครสฝากเซนตจว. ใหเ้ วลา 7 วนั ทาการ (กรณีเซน็ ตจว.ตอ้ งแจง้ ตัง้ แตว่ นั แรกทจ่ี อง ยกเวน้ เหตจุ าเป็ นตอ้ งให ้ ผจก.เซน็ ตอ์ นุมตั เิ ทา่ นัน้ โดยจะนับเวลาตอ่ จากเดมิ ไมม่ กี ารนับใหม)่
**หากแจง้ ซอื้ สดเจตนาเพอ่ื ล็อคควิ และมาแจง้ เฟิมสญั ญาในภายหลงั DDMS จะประกาศรายชอื่ บนหนา้ Stockแจง้ ตดิ Blacklist
สาหรับเซลทถ่ี กู Blacklist จะไมถ่ กู จัดสรรควิ ตามปกติ และจะถกู ตรวจสอบอยา่ งเขม้ งวดทกุ ครัง้ ทส่ี ง่ จอง
6 หากStockยังไมม่ ตี วั เลขAss หรอื ตัวรถ จะยังไมป่ รับตกควิ ใดๆ จนกวา่ จะมตี วั เลขทแ่ี น่นอนมาMatch แลว้ ถงึ จะเรม่ิ นับวนั หมดเวลา
7 เมอ่ื ควิ ท1่ี ตกควิ ไป จะหยบิ เอาควิ ถัดไปทสี่ เี ดยี วกันขนึ้ มาแทนทท่ี ันท(ี โดยควิ นัน้ ๆจะยังไมห่ มดเวลา และจะไมจ่ ัดสรรกระโดดขา้ มควิ )
หรอื ควิ ถัดไปสไี มต่ รงแตส่ ามารถเปลย่ี นสไี ดก้ ็จะใสค่ วิ ใหเ้ หมอื นกนั
8 ในชว่ งระหวา่ งเวลา 5 วนั ทาการ หากมกี ารแจง้ เปลยี่ นชอื่ ,แจง้ ทาไฟแนนซต์ จว.,แจง้ เปลยี่ นสเี ปลย่ี นรนุ่
ผจู ้ ัดการตอ้ งเป็ นผเุ ้ ซน็ อนุมตั ริ ับทราบ โดยจะนับเวลาตอ่ จากเดมิ ไมม่ กี ารนับใหม่
9 ถา้ คนทห่ี มดเวลาตกควิ แลว้ มาแจง้ เฟิมในภายหลงั ตอ้ งไปตอ่ ควิ คนทย่ี งั ไมห่ มดเวลา ทกุ กรณี
10 ถา้ รถมพี รอ้ มออก เฟิมแลว้ ตอ้ งแจง้ วนั ออกรถภายใน 7 วนั หากออกไกลตอ้ งจา่ ยเงนิ ดาวนเ์ ต็มจานวนเพอ่ื ล็อครถไว/้ หากมเี หตจุ าเป็ น ผจก.ตอ้ งเซน็ อนุมตั เิ ทา่ นัน้

Stockทต่ี อ้ งการผลกั ดนั
1 จะจัดควิ ใหส้ าหรับ คนทพ่ี รอ้ มกอ่ นออกกอ่ น!! ถงึ จะจองมาทหี ลังก็สามารถเอาควิ กอ่ นได ้ ถา้ เฟิมกอ่ นออกกอ่ น

แตท่ งั้ นท้ี ัง้ นัน้ ขนึ้ อยกู่ ับเครสนัน้ ๆ ทจี่ ะสามารถยดื หยนุ่ เหน็ สมควรให ้ ผอู ้ านวยการเป็ นผตู ้ ัดสนิ

Stockรถทขี่ าด , Stockพเิ ศษ
1 การจัดควิ จะขนึ้ อยกู่ ับแคมเปญ ยง่ิ ปิดเหลอื มากเทา่ ไหรค่ นนัน้ ก็จะไดค้ วิ Stock พเิ ศษไป


Click to View FlipBook Version