The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pinyada Chantima, 2021-05-06 13:49:09

แผนการสอน

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี 1

รายวิชาภาษาเวียดนาม ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 1 กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ

จานวน 1 คาบ เรอื่ ง การทกั ทาย เวลา 50 นาที

1. สาระสาคญั

คาบเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ โครงสร้าง และหน้าท่ีทางภาษาท่ีเก่ียวกับการทักทาย

และสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นประโยคสนั้ ๆ

2. มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตวั ชว้ี ัด

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเหน็ อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

ตัวชี้วัด ม.1/1 สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชวี ิตประจาวนั

3. สาระการเรยี นรู้

โครงสรา้ งการทักทาย

Xin chào......คาสรรพนามหรอื ชื่อ........(ạ)
Chào........คาสรรพนามหรอื ชอื่ .....(ạ).

.....คาสรรพนาม.....chào....คาสรรพนาม.......ạ.

หน้าทภ่ี าษา

- พดู เก่ียวกบั การทกั ทายในภาษาเวียดนาม

โครงสรา้ งประโยค/ไวยากรณ์

- ประธาน+กริยา+กรรม

4. จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

ความรู้/ความสามารถ (K)

1) นกั เรียนเข้าใจหลกั การการกล่าวคาทักทาย

ดา้ นทกั ษะหรือกระบวนการ (P)

1) นักเรยี นสามารถพูดสนทนาทกั ทายกันได้

ดา้ นเจตคติ (A)

1) นักเรียนมสี ว่ นร่วมและสนใจต่อกจิ กรรมในการเรียน

5. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รยี น

ความสามารถในการสอื่ สาร ความสามารถในการคิด

ความสามารถในการแกป้ ัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

6. คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซือ่ สตั ยส์ ุจริต มวี นิ ัย

ใฝเ่ รยี นรู้ อยู่อย่างพอเพยี ง ม่งุ ม่นั ในการทางาน

รกั ความเปน็ ไทย มจี ิตสาธารณะ

7. ทกั ษะของผเู้ รียนในศตวรรษที่ 21

ทกั ษะการอ่าน

ทักษะการเขยี น

ทกั ษะการคดิ คานวณ

ทักษะการคดิ อย่างมวี ิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรคแ์ ละนวัตกรรม

ทกั ษะดา้ นความรว่ มมือ การทางานเป็นทมี และภาวะผ้นู า

ทักษะดา้ นความเข้าใจตา่ งวัฒนธรรมตา่ งกระบวนทัศน์

ทกั ษะดา้ นการส่อื สารสารสนเทศและรูเ้ ท่าทันส่ือ

ทักษะด้านคอมพวิ เตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร

ทกั ษะอาชีพและทักษะการเรยี นรู้

ความมีคณุ ธรรม จริยธรรม

8. กระบวนการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้

1) ขน้ั นา (Warm up 5 นาท)ี

- ครูทกั ทายนักเรียนเปน็ ภาษาเวียดนาม (Cô chào các em. Các em đã ăn sáng chưa?)

- ครอู ธิบายเกย่ี วกบั การทักทายในภาษาเวียดนาม

- ครถู าม-ตอบนักเรยี นเกย่ี วกบั ความรู้เร่ืองวฒั นธรรมการทกั ทายของประเทศเวยี ดนาม

- ครแู จกคิวอาร์โคด้

- นักเรียนเข้าไปทาแบบทดสอบก่อนเรยี นในแอบ Puzzel (Pre-Test)

2) ข้นั สอน (Presentation 20 นาที)

- แจกเอกสารการสอน/แจกคิวอาร์โคด้ เพ่อื ให้เขา้ ไปดูเอกสารการสอนใน E-Book

- ครูอธิบายการอ่านและการสะกดคาศัพท์ใน PowerPoint ให้นักเรียนอ่านตาม และอธิบาย

โครงสร้างของประโยคในการกล่าวคาทกั ทาย

3) ขั้นปฏบิ ตั ิ (Practice 20 นาที)

- นกั เรียนอ่านออกเสยี งตามใน PowerPoint เพอื่ เปน็ การฝึกการออกเสยี งและการผสมคา

- ครูแจกควิ อารโ์ คด้ ให้นักเรียนเข้าไปแต่งประโยคหรือชว่ ยกันต่อบทสนทนาในแอป Padlet

- นกั เรียนแต่งบทสนทนาสั้น ๆ เก่ียวกับคาสรรพนาม และให้อาสาสมัคร 2 - 3 คู่ ออกมาพูดหน้าช้ัน

เรียน

- ครปู ระเมินการพูดเกี่ยวกับการทักทาย โดยใชเ้ กณฑ์การประเมินการพูด
4) ข้นั สรุป (Wrap up 5 นาที)

- ครทู บทวนเนื้อหา อธบิ ายเพม่ิ เติมในส่วนที่นักเรยี นยังไม่เขา้ ใจ
- ครูแจกควิ อาร์โคด้
- นักเรียนเข้าทาแบบทดสอบหลงั เรียน (Post-Test) โดยใช้แอป Puzzel
- ครเู ช็คช่อื นักเรยี น และแจกแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักเรียนทาในห้อง หากมีตรงไหนยังไม่เข้าใจจะได้
สามารถสอบถามไดเ้ ลย ใครเสรจ็ กอ่ นสามารถออกกอ่ นได้ และหากใครทาไม่ทนั สามารถทาเป็นการบา้ นได้

9. การวดั และการประเมินผลการเรยี นรู้

วัตถุประสงคก์ ารเรียนรู้ เคร่ืองมือที่ใชใ้ นการประเมิน

วธิ ีการ/เครอื่ งมือ ผลงาน/ช้นิ งาน เกณฑก์ ารประเมนิ

(K) – ความรู้/ความสามารถ แบบประเมินการ ข้อความที่นกั เรียนพดู เกณฑผ์ ่านระดบั 1
เกย่ี วกบั การใชค้ าสรรพ (ผา่ น) ข้ึนไป
นักเรยี นเขา้ ใจหลกั การใช้คา พูด นาม

สรรพนาม ขอ้ ความทีน่ กั เรยี นพูด เกณฑผ์ ่านระดบั 1
สนทนาเกย่ี วกบั ตนเอง (ผ่าน) ขึน้ ไป
(P) - ด้านทกั ษะ/กระบวนการ แบบประเมนิ การ ครอบครัว และบุคคล
อ่นื
นักเรียนสามารถพดู แทน พูด
เกณฑ์ผ่านระดบั 1
ตนเอง ครอบครวั และบุคคลอืน่ โดย (ผา่ น) ขึน้ ไป

ใช้คาสรรพนามได้

(A) - ด้านเจตคติ แบบประเมนิ การมี

นกั เรยี นมสี ว่ นรว่ มและสนใจ สว่ นร่วม

ต่อกิจกรรมในการเรียน

เกณฑ์การประเมิน

เรอื่ งทจี่ ะประเมิน เกณฑ์ระดับคณุ ภาพ

(K) – ความร้/ู 3 (ดเี ย่ียม) 2 (ดี) 1 (ผา่ น) 0 (ปรับปรุง)
ความสามารถ
คะแนนรวม คะแนนรวมแบบ คะแนนรวมแบบ คะแนนรวมแบบ
นกั เรียนเขา้ ใจ แบบประเมิน
หลกั การใช้คาสรรพนาม การพูด 16 – ประเมินการพูด ประเมินการพูด 10 ประเมินการพูด
20 คะแนน
13 – 15 คะแนน - 12 คะแนน น้อยกวา่ 10

คะแนน

(P) - ด้านทกั ษะ/ คะแนนรวม คะแนนรวมแบบ คะแนนรวมแบบ คะแนนรวมแบบ
กระบวนการ แบบประเมิน ประเมินการพูด ประเมินการพดู 10 ประเมนิ การพดู
การพดู 16 – 13 – 15 คะแนน - 12 คะแนน น้อยกว่า 10
นักเรยี นสามารถพดู 20 คะแนน คะแนน
แทนตนเอง ครอบครวั นกั เรยี นร้อยละ นกั เรยี นรอ้ ยละ 50
และบคุ คลอน่ื โดยใชค้ า นักเรียนร้อยละ นกั เรยี นต่ากว่า 50
สรรพนามได้

(A) - ดา้ นเจตคติ

นกั เรยี นมีส่วนรว่ ม 80 ข้ึนไป มสี ่วน 60 - 79 ขึ้นไป มี - 59 ขน้ึ ไป มีสว่ น มสี ่วนร่วมและ
และสนใจต่อกจิ กรรมใน รว่ มและสนใจ ส่วนร่วมและ ร่วมและสนใจตอ่ สนใจต่อกิจกรรม
การเรยี น ตอ่ กิจกรรมใน สนใจตอ่ กิจกรรม กจิ กรรมในการ ในการเรียน
การเรียน ในการเรยี น เรยี น

10. ส่ือ/แหลง่ การเรยี นรู้
- E-Boook
- PowerPoint
- Puzzel

11. ชิ้นงาน/ภาระงาน
-

12. ใบความรู้
- คาสรรพนามในภาษาเวียดนาม

13. ใบงาน
- แบบฝึกหดั ท่ี 1

14. เฉลยใบงาน
- เฉลยแบบฝกึ หัดที่ 1

15. แบบประเมนิ

แบบประเมนิ การพดู

ระดับคะแนน 43 2 น้าหนัก คะแนน
1 ความสา รวม
ประเด็น
การประเมนิ คญั

การออกเสยี ง ออกเสียงได้ ออกเสียง ออกเสียง ออกเสยี งไม่ 2 8
ถกู ต้อง ถูกต้องได้ ถูกต้องปาน คอ่ ยถูกต้อง
ความสามารถใน สว่ นใหญ่ กลาง
การพดู - พดู ได้ -พูดได้คลอ่ ง - พูดไม่ค่อย - พูดไม่คอยได้ 3 12
คลอ่ ง - ไม่คอ่ ยเปน็ คลอ่ ง - ไมม่ ีความ
- มีความ ธรรมชาติ - ไมค่ ่อยเปน็ เปน็ ธรรมชาติ
เปน็
ธรรมชาติ ธรรมชาติ

รวม 5 20

ใบความรู้
เร่ือง การทกั ทาย

การทกั ทาย (Chào hỏi)

เป็นการแสดงออกถึงความเป็นมนุษยชาติท่ีเม่ือมาพบกันก็ได้กล่าวคาทักทาย เป็นส่ิงที่ควรเรียนรู้เป็น
อันดบั แรก เพราะว่าเป็นสิ่งท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานของชนชาติน้ัน ๆ เพื่อที่เราจะได้เข้าใจได้ถึงวัฒนธรรม
และชวี ติ ความเป็นของของชนชาตเิ หลา่ น้ัน

Xin chào......คาสรรพนามหรอื ช่อื ........(ạ)
ใชใ้ นกรณีท่ีต้องการแสดงความสภุ าพหรอื เป็นการพบกนั คร้ังแรก

Chào........คาสรรพนามหรือชอื่ .....(ạ).
ใช้ในกรณที ักทายท่ัวไป

.....คาสรรพนาม.....chào....คาสรรพนาม.......ạ.
ใช้ในกรณที ี่ผูม้ ีอายุน้อยกวา่ ทักทายผใู้ หญ่

“Xin chào” เปน็ การทักทายเมือ่ พบกันครั้งแรก โดยทย่ี ังไมร่ ู้จักกนั
ตัวอย่าง
Xin chào ông. (สวัสดีคณุ ปู่/ตา)
Xin chào bà. (สวัสดคี ณุ ย่า/ยาย)

“Chào” ใช้ในกรณีทัว่ ไป
ตวั อยา่ ง
Chào anh ạ. (สวสั ดคี ่ะพ่ี)
Chào em ạ. (สวัสดคี ะ่ น้อง)

“ạ” มคี วามหมายเหมอื นคาว่า ค่ะ ครับ ซ่งึ มกั จะอยู่ท้ายประโยคเพอ่ื เปน็ การแสดงความสภุ าพ
ตัวอย่าง
Em chào cô ạ. (สวัสดคี ะ่ อาจารย)์
Em chào chị ạ. (สวสั ดีคะ่ พ)ี่

บทสนทนา (hội thoại)

ตวั อยา่ ง บทสนทนาในการกลา่ วคาทกั ทาย
1. Ông gặp bà.

Ông: Chào bà.
Bà: Chào ông.
Ông: Bà có khỏe không?
Bà: Cảm ơn, tôi bình thường.

คาศัพท์ (Từ vừng)

. Chào hỏi การทกั ทาย
. Chào สวสั ดี
3. Ong ปู่/ตา
. à ยา่ /ยาย
5. hỏe สบายดี
6. ình thuong ปกติ ธรรมดา
7. Cảm on ขอบคุณ

ชื่อ..........................................................นามสกุล..........................................................ชน้ั .............เลขท่.ี ...........

แบบฝกึ หัดท่ี 1

ใหน้ กั เรยี นแต่งประโยคตามโครงสร้างทง้ั สามโครงสร้าง โครงสร้างละ 3 ประโยค

Xin chào......คาสรรพนามหรอื ชอ่ื ........(ạ)
ตัวอย่างเช่น Xin chào ông. (สวสั ดคี ุณป่/ู ตา)
1.
2.
3.

Chào........คาสรรพนามหรือชื่อ.....(ạ).
ตวั อย่างเชน่ Chào anh ạ. (สวสั ดคี ่ะพ)ี่

1.
2.
3.

.....คาสรรพนาม.....chào....คาสรรพนาม.......ạ.
ตวั อยา่ งเช่น Em chào cô ạ. (สวัสดีคะ่ อาจารย์)
1.
2.
3.

บันทึกหลงั แผนการเรียนรู้ ครั้งท่ี 1

___________________________________________________________________________

หน่วยการเรียนรทู้ ี.่ .... ............................

แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี..... เรอ่ื ง .......................................................

1. ผลการจัดการเรยี นรู้

ดา้ นความรู้ (K)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ด้านเจตคติ (A)
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ...................

ดา้ นสมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ด้านคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ปญั หา/อปุ สรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/พฒั นา
ควรนาแผนไปปรบั ปรุง เรอ่ื ง...................................................................................................................
แนวทางแกไ้ ขนกั เรียนที่ไมผ่ า่ นการประเมนิ ............................................................................................
ไมม่ ีข้อเสนอแนะ

ลงชอ่ื ผ้สู อน
(นางสาวภิญญดา จันทมิ า)
......./......./.......

ข้อเสนอแนะของผบู้ ริหารสถานศกึ ษาหรือผทู้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

ลงชอื่
()

หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


Click to View FlipBook Version