The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

wonderful skin with alovera just easy

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pee Black, 2019-12-18 05:51:29

7 wonderful alovera for skin

wonderful skin with alovera just easy

Keywords: Alovera Gel

7 ความมหัศจรรยข์ อง เจลวุ้นอโรเวล่าในเร่ืองผิวพรรณ

ทกุ วนั นีท้ ่วั โลกกาลงั เกิดกระแสนิยม Aloevera หรอื วา่ นหาง
จระเข้ เป็นอยา่ งมากเน่ืองจาก อโรเวลา่ เป็นพืชท่ีมีคณุ ประโยชน์
มากมาย อีกทงั้ หางา่ ย อาจไมต่ อ้ งซือ้ หาก็ได้ อโลเวรา่ จดั ไดว้ า่
เป็นพืชพรรณแหง่ การบารุง การดแู ลผิว อโรเวล่าเป็นพืชลม้ ลกุ
ตน้ เป็นพมุ่ เตยี้ ๆ มีลาตน้ เป็นใบหนาสีเขียว ปลายใบลกั ษณะเรยี ว
แหลม มีหนามเลก็ นอ้ ย ภายในมีลกั ษณะเป็น วนุ้ เมือกๆใส สี
เขียวอ่อน และตวั วนุ้ น่ีเองท่ีทาใหห้ ลายๆคนหลงใหล เน่ือง
จากอโลเวรา่ มีสารสาคญั ท่ีมีคณุ ประโยชนท์ ่ีสรา้ งความตะลงึ
ใหก้ บั หลายคนมาแลว้ จงึ ไมเ่ ป็นท่ีแปลกใจท่ีแบรนด์
เคร่อื งสาอางคช์ นั้ นามกั จะนาไปเป็นสว่ นผสมในผลิตภณั ฑข์ อง
ตนเอง

มาดูความมหศั จรรย์ เจลวุ้นอโรเวล่าในเรอ่ื งผิวพรรณ

1 ทาใหผ้ ิวพรรณเนียนนมุ่ ชมุ่ ช่ืน เน่ืองจากตว้ เจลวนุ้ มีลกั ษณะ
เป็นเมือกนา้ สามารถอมุ้ ความชมุ่ ช่ืนใหก้ บั ผวิ ไดอ้ ย่างดี

โดยเฉพาะผิวท่ีแหง้ แตก ดว้ ยเหตทุ ่ีอโรเวลา่ มีสารอาหารท่ีสาคญั
กวา่ 75 ชนิด เชน่ แรธ่ าตุ วิตามนิ และ กรดอะมโิ นตา่ งๆน่นั เอง

2 ลดรวิ้ รอย ใชท้ าบนใบหนา้ ทาใหช้ มุ่ ชืน้ ผิวยืดหยนุ่ ชว่ ยให้ รวิ้
รอยลดลง สามารถใชท้ าไดท้ ่งั ใบหนา้ และลาคอ

3 ลดฝา้ นาเจลวนุ้ ทาท่ีเป็นฝา้ ทาเป็นประจาสม่าสมอทาใหฝ้ า้ ลด
จางลงและผิวดกู ระจา่ งใสขนึ้

4 ปอ้ งกนั ไมใ่ หเ้ กิดรอยแผลเป็นบนผิว รกั ษาแผลท่ีเกิดจากสวิ ได้
ดว้ ย เน่ืองจากมีสารยบั ยงั้ แบคทีเรียชว่ ยใหแ้ ผลจากรอยสิวหาย
เรว็ และรอยแผลจะคอ่ ยๆลดจางลงไม่เกิดรอยแผลเป็นใหน้ า่
ราคาญ

5 ลดหนา้ ทอ้ งลาย ถึงหนา้ ทอ้ งจะเป็นสว่ นท่ีปกปิดอยภู่ ายในแต่
ไมม่ ีใครชอบหากมีรอ่ งรอยลายเป็นรวิ้ ๆท่ีหนา้ ทอ้ งจนเกิดมีอาการ
ทกุ ครงั้ ท่ีเจา้ ตวั เห็น มนั เป็นตวั ท่ีบง่ บอกวา่ เคยมีลกู มาแลว้ น่นั เอง
ดงั นนั้ เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงโดยทาเจลวนุ้ อโรลเวลา่ ท่ีทอ้ งเป็น
ประจาทกุ คนื ตงั้ แตเ่ รม่ิ ตงั้ ครรภ์ จนหลงั คลอดนอกจากท่ีหนา้ ทอ้ ง
แลว้ ยงั ใชท้ าท่ีขาท่ีผวิ แตกลายชว่ ยลดรอยแตกใหด้ จู างลง

6 ชะลอความแก่ จะแก่ชา้ แกเ่ รว็ หรือแก่เกินวยั เป็นส่ิงท่ีไมม่ ีใคร
ปรารถนา เจลอโรเวรา่ ชว่ ยได้ เน่ืองจากเป็นสมนุ ไพรท่ีอดุ มไป
ดว้ ยสารตา้ นอนมุ ลู อิสระจงึ ชว่ ยใหช้ ะลอความแก่ ใชร้ บั ประทาน
เป็นประจาควบคกู่ บั ออกกาลงั กายและมีจติ ใจสดใสรา่ เริงดว้ ย

7 ใชท้ าผิวเป็นประจาชว่ ยปอ้ งกนั มะเรง็ โรคผิวหนงั ได้ เนืองจาก
สภาพภมู ิอากาศท่ีรอ้ น ความรอ้ นจากแสงแดดจะทาลายผวิ ถึงขนั้
เป็นมะเรง็ ท่ีผวิ หนงั ได้ ดงั นนั้ การทาเจลวุน้ เคลือบผวิ เอาไวเ้ ป็น
การปอ้ งกนั ท่ีดี

เคล็ดลบั มาบอก เพ่ือใหไ้ ดผ้ ลดีย่งิ ขนึ้ แนะนาใชร้ ว่ มกบั สมนุ ไพร
อ่ืนๆเชน่

ผิวแหง้ มาก ใชน้ า้ ผืง้ และแตงกวาผสมเจลวนุ้ ทาทงิ้ ไว้ 20นาที
แลว้ ลา้ งออก

ผวิ มนั ใชT้ ea Tree Oil ผสมในเจลวนุ้ แลว้ ทาใหท้ ่วั ใบหนา้ ก่อน
นอนและลา้ งออกในตอนเชา้

ผวิ ปกตแิ ละผวิ แพง้ า่ ย ใชก้ ลว้ ยผสมในเจลวนุ้ ทาใหท้ ่วั ใบหนา้
จะทาใหผ้ ิวกระจา่ งใสขนึ้

หรอื สามารถนาเอาเจลวนุ้ อโรลเวลา่ มาผสมกบั ครีมท่ีใชเ้ ป็น
ประจาก็เป็นอีกทางเลือก

เจลวนุ้ อโรเวลา่ เป็นพืชท่ีมีคณุ ประโยชนม์ ากมาย และยงั มีราคา
ถกู แตห่ ลายคนมองขา้ ม นอกจากนนั้

อโรเวรา่ ยงั เป็นพืชท่ีหาไดง้ ่ายปลกู ง่าย ขนึ้ งา่ ยไม่ตอ้ งดแู ลเอาใจ
ใสเ่ ป็นพิเศษแตอ่ ยา่ งใดเพียงแคร่ ดนา้ ประจาวนั แคน่ นั้ เอง หรือ
บางครงั้ ลืมรดนา้ ก็ยงั อยรู่ อดไมต่ ายอาจจะเฉาแตห่ ลงั จากรดนา้ ก็
จะฟื้นขนึ้ เป็นปกติ

วธิ ีนาเอาเจลวุนอโลเวร่ามาใช้ทแี่ สนงา่ ยใครๆก็ทาได้

เพียงแตต่ ดั ใบออกจากตน้ ท่ีโคนใบตามจานวนท่ีตอ้ งการ และนา
ใบมาลา้ งใหส้ ะอาดเอามีดตดั ท่ีปลายใบและลอกเปลือกออกจะ
เห็นเป็นวนุ้ ใสๆภายใน และเอาสว่ นท่ีเป็นวนุ้ นามาใชท้ าบนผิวหรื
อบรเิ วรท่ีตอ้ งการ เจลวนุ้ สามารถทาเก็บไวใ้ ชค้ รงั้ ละมากๆโดย

การนามาป่ันและใสใ่ นภาชนะท่ีสะอาดเก็บไวใ้ นตเู้ ย็นเม่ือ
ตอ้ งการใชก้ ็เอาออกมาโดยใชอ้ ปุ กรณต์ กั ท่ีสะอาดตกั แบง่ ใชเ้ ทา่ ท่ี
ตอ้ งการแคน่ ีเ้ อง

เหน็ แลว้ ใชม่ ยั้ วา่ เจลวนุ้ อโลเวลา่ มีประโยชนม์ ากมายจรงิ ๆ
สามารถชว่ ยใหผ้ วิ สวยขนึ้ อโลเวรา่ เป็นพืชสมนุ ไพรท่ีออ่ นโยนตอ่
ผิวจงึ ใชไ้ ดก้ บั ทกุ สภาพผวิ และนอกจากผิวแลว้ ยงั ชว่ ยเร่ืองผม
และมีสรรพคณุ ทางยาเป็นยารกั ษาไดห้ ลายอาการอีกดว้ ย ไมเ่ ป็น
ท่ีแปลกใจท่ีเกิดกระแสนิยมไปทงั้ โลก


Click to View FlipBook Version