The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

มีการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yingtik2319, 2021-12-23 07:48:08

รายงานเกณฑ์การตรวจสอบข้อที่ ๖

มีการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

รายงานเกณฑ์การตรวจสอบ ขอ้ ท่ี ๖

การจดั กจิ กรรมครอบครวั คุณธรรม
เอกสารหลักฐานประกอบ

๑. รายงานผลการดาเนนิ งานกิจกรรมครอบครวั คณุ ธรรม
๒. รปู ภาพการประกอบการดาเนินกจิ กรรมครอบครวั
๓. เกียรตบิ ัตรครอบครวั คณุ ธรรมแบบรายงานผลการดาเนนิ งาน
กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

ข้อมูลเบอื้ งตน้
โรงเรยี นเจรญิ รัฐอปุ ถัมภ์ สำนกั งำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบรุ ี เขต ๒ อำเภอบำงบัวทอง
จังหวดั นนทบุรี
ระยะเวลาการดาเนนิ การ
เร่ิม วนั ที่ 1 เดอื นกรกฎำคม พ.ศ. 2564 สนิ้ สดุ วนั ท่ี 30 เดอื นพฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ครอบครวั ทเี่ ข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน 18 ครอบครวั ไดแ้ ก่
1. เด็กชำยธเนศพล ระสวี งษำ ชน้ั อนบุ ำล 2
2. เด็กชำยปรเมศ ศรีเมือง ชน้ั อนุบำล 2
3. เด็กหญงิ ยห่ี วำ่ กล่ินไกล ชั้นอนุบำล 3
4. เด็กชำยกนกพล เหมือนเรือง ชั้นอนบุ ำล 3
5. เด็กชำยจิรภทั ร อำรมณ์ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1
6. เด็กหญงิ กจกแก้ว โสพฒั น์ ช้นั ประถมศึกษำปีที่ 1
7. เดก็ หญงิ อยั รดำ บตุ รโสภำ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2
8. เด็กหญิงญำดำ ประสทิ ธิ์ ชน้ั ประถมศึกษำปีท่ี 2
9. เดก็ ชำยธีรนันท์ เฉิดฉำย ชน้ั ประถมศึกษำปที ี่ 3
10. เดก็ หญงิ ดวงกมล พุ่มมำก ช้นั ประถมศกึ ษำปีที่ 3
11. เดก็ หญงิ ธนฐั พร คำพลอย ชนั้ ประถมศึกษำปที ี่ 4 ห้อง 1
12. เดก็ หญงิ ภภสั สร แสงจน่ั ชน้ั ประถมศึกษำปที ี่ 4 ห้อง 1
13. เดก็ ชำยนที แก้วสนธิ ช้นั ประถมศึกษำปีท่ี 4 ห้อง 2
14. เดก็ ชำยเจตนิพทั ธ์ จดู ้วง ชน้ั ประถมศึกษำปที ี่ 4 หอ้ ง 2
15. เดก็ ชำยธนัชชัย กลนั่ กลำย ชน้ั ประถมศึกษำปที ี่ 5
16. เด็กหญงิ สพุ ชิ ญนันท์ แสงจันทร์ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5
17. เด็กชำยวรเวช เพชรมนั่ ชน้ั ประถมศึกษำปีที่ 6
18. เด็กหญงิ วัสนนันท์ ผวิ พันธ์ ช้ันประถมศึกษำปที ่ี 6

วิธดี าเนินงาน
แนวทางการจัดกจิ กรรมครอบรวั คณุ ธรรม
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ได้ร่วมกับครอบครัวแกนนำของแต่ละระดับชั้น หำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ

รว่ มกันระหวำ่ ง นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือแก้ปัญหำพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนให้เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีดำเนินกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนไดอ้ ยำ่ งยั่งยนื

แนวปฏบิ ตั ิในการดาเนินงานครอบครัวคุณธรรม
ข้ันตอนที่ 1 สรา้ งความตระหนกั และการยอมรับจากทุกคนในครอบครัว
ครทู ี่ปรึกษำเย่ยี มบ้ำนทำงออนไลน์ พบปะผู้ปกครอง หำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำรว่ มกนั ระหว่ำงนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหำรสถำนศึกษำ พร้อมลงลำยมือชื่อในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ดำเนินกิจกรรม
ปลูกฝงั และส่งเสริมพฤตกิ รรมทีพ่ งึ ประสงค์
ขนั้ ตอนท่ี 2 ระดมความคิดเพ่ือจัดทาแบบบันทึก
นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกคนในครอบครัวร่วมกันระดมควำมคิดรวบรวมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ี
ผ่ำนมำเพ่อื ทำใหท้ ุกคนนำมำปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้เป็นพฤติกรรมท่พี ึงประสงค์ที่ต้องกำรใหเ้ กิดข้ึนใน
ครอบครวั
ขนั้ ตอนที่ 3 รว่ มกันกาหนดคณุ ธรรมเปา้ หมาย
นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกคนในครอบครัวร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยที่แต่ละคนเช่ือว่ำจะ
สำมำรถช่วยลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์
ของครอบครวั
ขน้ั ตอนที่ 4 คณุ ธรรมอัตลกั ษณส์ กู่ ารปฏิบัติ
นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกคนในครอบครัว ร่วมกันหำแนวทำงกำหนดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุตำม
คุณธรรมอัตลกั ษณข์ องครอบครวั
ขั้นตอนที่ 5 ลงมอื ปฏบิ ตั ทิ ง้ั ครอบครัว
นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกคนในครอบครัวลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจำวันและบันทึกผล
กำรปฏิบัติลงในแบบบนั ทกึ
ขน้ั ตอนที่ 6 ประเมนิ ผล
นกั เรยี น ผปู้ กครอง และทกุ คนในครอบครวั รว่ มกนั ประเมินพฤติกรรมทีเ่ ปลี่ยนไป และจัดทำรำยงำนผล
กำรดำเนนิ งำน นำส่ิงทต่ี ้องแก้ไข ปรบั ปรุง เพือ่ พฒั นำแนวทำงกำรดำเนินงำนไปปรบั ใช้ในคร้ังต่อไป

ภาพความสาเรจ็ ท่เี กดิ
1.นกั เรียน
นักเรียนมพี ฤตกิ รรมที่พึงประสงค์ ดังนี้
ด้ำนควำมกตัญญู คือ นกั เรยี นทำดที ดแทนบญุ คุณ ให้ควำมเคำรพและเชอื่ ฟงั คำสงั่ สอน

ผู้ปกครอง
ด้ำนควำมพอเพียง คือ นกั เรียนรจู้ กั กำรประหยัดนำ้ ประหยดั ไฟ ปลูกผักไวร้ บั ประทำน

รบั ประทำนอำหำรให้หมดจำน
ด้ำนควำมมีวนิ ยั คือ นักเรยี นร้จู ักกำรคัดแยกขยะก่อนท้ิง
ด้ำนจิตอำสำ คือ นกั เรียนชว่ ยทำควำมสะอำดบ้ำน เช่น กวำดบ้ำน ถบู ้ำน

2.พ่อแม่/ผปู้ กครอง
พ่อ แม่ และผปู้ กครอง ติดตำม ดูแล เอำใจใส่ ให้กำลังใจ ให้คำแนะแก่นกั เรียนทำให้ครอบครวั เกิด
ควำมรกั ควำมเข้ำใจและอย่รู ่วมกนั อย่ำงมคี วำมสุข

3.โรงเรยี น
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น และได้รับกำรยอมรับ โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
ผปู้ กครอง ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกำรดแู ลนกั เรยี น และกำรรว่ มในกจิ กรรมตำ่ งๆ ของโรงเรียน

ปจั จัยทที่ าใหเ้ กดิ ความสาเร็จ
ปจั จยั ภำยใน คอื กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกั เรียนให้มีพฤติกรรมท่พี ึงประสงค์เพิ่มขน้ึ
ปัจจัยภำยนอก คือ ควำมร่วมมือระหว่ำงนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และคนใน

ชมุ ชนตำ่ ง ๆ ทีใ่ ห้กำรสนบั สนนุ กจิ กรรมครอบครัวคณุ ธรรมตำมโครงกำรโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ.

ปญั หาอปุ สรรค
พ่อ แม่ และผู้ปกครองยังไม่เข้ำใจกำรดำเนินงำนกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ทำให้กำรดำเนินงำน

ระยะแรกขับเคลอ่ื นไมด่ ีเทำ่ ท่ีควร

ข้อเสนอแนะและแนวทางแกไ้ ข
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้ปกครอง ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนกิจกรรมครอบครัวมี

กำรประสำนงำน ตดิ ตำมเป็นระยะ และชว่ ยเหลืออยำ่ งต่อเน่ือง

ลงชอ่ื .........................................................ผู้รบั ผดิ ชอบ/รำยงำน
(นำงสำวมินตรำ จลุ ศรี)

ลงช่อื .........................................................หัวหน้ำหนว่ ยงำน
(นำงร่งุ ทิพย์ บุตตะจนี )

ตำแหนง่ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพังโคนวทิ ยำคม

ภาคผนวก

ตารางคุณธรรมเปา้ หมายและแนวทางปฏิบตั ิ

ที่ คุณธรรมเป้าหมาย แนวทางปฏบิ ัติ

พอ่ แม่ ลกู

1 ควำมพอเพยี ง ๑.ซือ้ ของเทำ่ ทจี่ ำเป็น ๑.ใช้จำ่ ยอยำ่ งประหยัด รู้จกั ๑.ปดิ นำ้ ปิดไฟ ปดิ พัดลม

๒.นำหลกั ปรชั ญำของ อดออม ทกุ ครงั้ เม่อื เลิกใช้

เศรษฐกจิ พอเพียงไปใช้ใน ๒.นำหลกั ปรชั ญำของ ๒.รับประทำนอำหำรให้

ชวี ติ ประจำวัน เศรษฐกิจพอเพยี งไปใช้ใน หมดจำน

ชีวิตประจำวัน ๓.มกี ำรออมเงิน

๓.มบี ัญชีรำยรับ-รำยจำ่ ย

ครัวเรือน

๒ ควำมกตัญญู ๑.จงรักภักดตี ่อชำติ ศำสนำ ๑.จงรกั ภกั ดีต่อชำติ ศำสนำ ๑.จงรักภกั ดตี ่อชำติ

พระมหำกษัตรยิ ์ พระมหำกษัตรยิ ์ ศำสนำ พระมหำกษตั รยิ ์

๒.เคำรพผู้อำวโุ สและให้ ๒.เคำรพผู้อำวโุ สและให้เกียรติ ๒.ทำควำมดตี อบแทนผมู้ ี

เกียรติซง่ึ กนั และกนั ซงึ่ กันและกัน พระคุณ

๓ ควำมมวี ินัย ๑.ดแู ลค่ำใช้จำ่ ยของ ๑.เป็นแบบอยำ่ งท่ดี ีแกบ่ ุตร ๑.สง่ งำนตำมที่ได้รบั

ครอบครวั ๒. เอำใจใส่ ใหก้ ำลังใจ คอย มอบหมำยตรงเวลำ และ

๒. เคำรพกตกิ ำของ ตดิ ตำมสอบถำมกำรเรียนของ รบั ผิดชอบหน้ำท่ขี อง

ครอบครัวและชมุ ชน ลูกจำกครูประจำช้นั ตนเอง

๔ จติ อำสำ ๑.ปรับปรุง ดูแลบ้ำนให้ ๑.ช่วยเหลืองำนในครอบครวั ๑.อำสำชว่ ยพ่อแม่ทำงำน

ปลอดภัย นำ่ อยู่ บ้ำน

แบบบนั ทึกพฤตกิ รรม

พฤตกิ รรมทพ่ี งึ ประสงค์ พฤติกรรมที่ไมพ่ ึงประสงค์

1. มนี ้ำใจ รจู้ กั แบ่งปนั 1. เอำรดั เอำเปรยี บผู้อื่น เหน็ แก่ตัว
2. รบั ผิดชอบหนำ้ ทีท่ ไ่ี ดร้ บั มอบหมำย 2. ขำดควำมรบั ผิดชอบ ลอกกำรบำ้ นเพ่ือน
3. สง่ งำนครบ 3. หนีเรยี น ไมส่ ่งงำน
4. มีน้ำใจ 4. ไมม่ ีนำ้ ใจ
5.ประหยดั อดออม 5. ใช้จ่ำยฟมุ่ เฟือย
6. ตอบแทนผ้มู พี ระคุณ 6. ไมเ่ คำรพผู้อำวุโส
7. รับประทำนอำหำรหมดจำน 7. เลอื กกินอำหำร
8. ตนื่ เช้ำ 8. ตื่นสำย
9. คดั แยกขยะก่อนท้งิ 9. ไม่คัดแยกขยะก่อนทง้ิ ทิง้ ขยะไมล่ งถงั
10. ปดิ ไฟ ปิดน้ำหลงั เลกิ ใช้ 10. ไมป่ ดิ ไฟ ไม่ปดิ น้ำหลังเลิกใช้

บนั ทึกขอ้ ตกลงความร่วมมือ
ระหวา่ งโรงเรยี นเจริญรัฐอุปถมั ภก์ บั ผู้ปกครองนักเรยี นภาพกจิ กรรมการบันทึกขอ้ ตกลงความรว่ มมอื
ระหว่างโรงเรยี นเจรญิ รัฐอุปถมั ภก์ บั ผู้ปกครองนักเรยี น

บันทึกขอ้ ตกลงความรว่ มมือ
ระหว่างนักเรียนกับผ้ปู กครองนักเรยี น

ภาพกจิ กรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างครูกับผู้ปกครองนกั เรียน

กิจกรรมปลกู ฝังและส่งเสรมิ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

กำรขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมตัวบ่งชี้เชิงบวกเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในตัวเด็กและเยำชน
โดยอำศัยหลักกำร แบบดีกว่ำบอก ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นแบบอย่ำงสร้ำงพฤติกรรมถำวรในตัวเด็กโดยมีจุดมุ่งหมำย
พ่อแม่รกั ลกู ลูกรกั พ่อแม่ รักครอบครัว โดยร่วมกันจดั กจิ กรรม ปลูกฝงั พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ เช่น

1. กิจกรรมเพียงพอ เพ่ือพอเพียง
- ปิดน้ำ ปิดไฟหลังเลกิ ใชง้ ำน
- นำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพยี งไปใช้ในชวี ิตประจำวัน
- รบั ประทำนอำหำรใหห้ มดจำน
- ออมเงนิ

2. กจิ กรรม ครอบครวั สุขสันต์
- ทำดีทดแทนบญุ คณุ
- เคำรพและเชื่อฟังคำสง่ั สอนผปู้ กครอง

3. กจิ กรรมบา้ นสดใส ใสใ่ จกอ่ นทง้ิ
- กำรคดั แยกขยะก่อนทง้ิ

4. กจิ กรรมจติ อาสา พาบ้านสวย
- ทำควำมสะอำดบริเวณบ้ำน
- ช่วยเหลืองำนในครอบครวั

-

แบบบนั ทึกการสังเกต

โรงเรียนเจรญิ รัฐอุปถัมภ์ ปกี ำรศึกษำ 2564
1. ชอื่ -สกุลนักเรยี น ด.ญ. อยั รดำ บุตรโสภำ ชนั้ ประถมศกึ ษำปีที่ 2
2. วนั เดอื น ปี ทีส่ งั เกตนกั เรียน วนั ที่ 1 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี 30 พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2564
เวลำ 08.30 น. - 15.30 น. สถำนที่ โรงเรยี นเจรญิ รฐั อปุ ถัมภ์
3. วตั ถปุ ระสงค์ของกำรสงั เกต คือ เพ่ือใหน้ กั เรยี นมีพฤติกรรมที่พงึ ประสงคด์ ้ำนควำมมีวินยั คอื ทำงำนท่ี
ไดร้ บั มอบหมำยเสรจ็ ตรงเวลำ ทำงำนส่งทุกคร้ัง
4. พฤตกิ รรมท่ีแสดงออก (บรรยำยพฤติกรรมและเหตกุ ำรณใ์ นสถำนกำรณห์ นึง่ ๆ ที่เกดิ ขน้ึ )

นกั เรียนมคี วำมสนใจในกำรเรยี นสอบถำมคุณครูในรำยวิชำทตี่ นมีผลกำรเรียนบกพร่อง และทำงำน
ท่ีได้รับมอบหมำยสง่ ตรงเวลำ และทำงำนส่งทกุ ครั้ง
5. ควำมคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงช่วยเหลือ/แก้ไข

ผู้ปกครองต้องเอำใจใสล่ กู เพ่ิมขน้ึ ให้คำแนะนำ ชมเชย เสรมิ แรงบวกเป็นระยะๆ ครทู ปี่ รึกษำ
ติดตำม สังเกต พฤติกรรม นักเรียนสม่ำเสมอ มีกำตงั้ กลุ่มเพือ่ นชว่ ยเพ่ือนในห้องเรยี นเพ่ือให้คำแนะนำ
ใหก้ ำลงั ใจ ตดิ ตำมดูแลเพื่อน

(ลงชอื่ ) ............................................ครผู สู้ ังเกต
(นำงสำวมินตรำ จุลศรี.)

อบรมเครือขา่ ยครอบครวั โรงเรยี นคณุ ธรรม ตามโครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ.

อบรมเครือขา่ ยครอบครวั โรงเรยี นคณุ ธรรม ตามโครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Alfa 4 E
Next Book
Frbs_01_2022