The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sulaiman Abdul Hamid, 2019-01-11 08:54:32

RPT BM T5 2019

RPT BM T5 2019

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN 5
TAHUN 2019

PANITIA BAHASA MELAYU SMK SULTAN AHMAD TAJUDDIN

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

1 UNIT 1 : RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA
01 - 03 JAN Rumah Terbuka Aidilfitri

PENDEDAHAN SUKATAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
PELAJARAN BM SPM 1. Menerangkan kandungan - Binaan ayat Format Peperiksaan i. Penerangan format SPM
- Ayat Berpola (FN+FN) SPM
Format kertas SPM: kertas 1, 2, dan 3 mengikut Isu-isu semasa Bahasa Melayu.
1103/1 format dengan tepat. Sebutan dan Intonasi Sastera ii. Bacaan untuk
1103/2 2. Membaca petikan dengan
1103/3 sebutan dan intonasi yang Tanda baca NILAI mendapatkan isi tersurat
sesuai. Rasional iii. Latihan berfokus
RUMUSAN 3. Menggariskan 6 isi tersurat Morfologi Kerajinan
dalam petikan dengan tepat. - Kata Adjekif Kerjasama (Pendahuluan &
Isu Rumah Terbuka / 4. Menulis pendahuluan dan - Kata Penguat Kesimpulan)
Masyarakat Majmuk kesimpulan rumusan dengan - Penanda wacana KBT
tepat. - Golongan Kata Nama Kemahiran Belajar BBB
- KN Am Cara Belajar Power Point
HPU : 1.0, 7.0, 8.0 - KN Khas Kemahiran TMK. Gambar
HPK : 1.2 Aras 1 (i), - Kata Ganti Nama Kemahiran berfikir Petikan Rencana
Peta i-think
7.1 Aras1 (iii),
KOMSAS 7.3 Aras 2 (i) 8.2 Aras 1 (i) (ii) AKTIVITI
i. Perbincangan kumpulan
PUISI MODEN Pada akhir PdPc, murid dapat: ii. Pembentangan
Sajak Sejadah Rindu 1. Menyatakan tema sajak. iii. Latihan berformat SPM
2. Menyenaraikan 3 persoalan
iv. Kuiz Komsas
yang terdapat dalam sajak.
3. Menjawab 3 soalan BBB
Buku teks ‘Sejadah Rindu
pemahaman berkaitan puisi Lembaran Pengurusan Grafik
dengan ayat yang gramatis. Peta i-think

HPU : 10.0, 9.0
HPK : 10.4 Aras 1(iii)

10.6 Aras 2(i),
9.1Aras 1(i)

2

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Menyatakan lima contoh kata i. Perbualan secara
Golongan Kata Ganti 2. ganti nama dengan tepat.
Nama 3. Menyenaraikan jenis-jenis kata berpasangan
menggunakan kata ganti
ganti nama dengan tepat. nama.
4. Membina ayat yang gramatis ii. Membina ayat daripada
perkataan kata ganti diri.
daripada kata ganti nama diri.
BBB
HPU : 12.0, 9.0 , 2.0, Buku teks m/s 7&8
HPK : 9.1 Aras 2 .(i) Kad imbasan
Peta i-think
2.1 Aras 1(i)
12.3 Aras 2 (i) AKTIVITI
i. Penerangan/soal jawab
NOVEL SONGKET BENANG Pada akhir PdPc, murid dapat: ii. Perbincangan kumpulan
EMAS 1. Menyatakan sekurang- iii. Kuiz

a. Pengenalan novel kurangnya empat aspek kajian BBB
- biodata penulis sastera dengan tepat. Buku teks Novel SBE
- aspek kajian sastera 2. Menyatakan biodata penulis Peta i-think
secara ringkas.
b. Tema dan persoalan 3. Menyatakan tema dan dua
c. Watak dan perwatakan. persoalan dengan tepat.
4. Menyenaraikan watak yang
terdapat dalam novel dengan
tepat.
5.
HPU : 10.0, 9.0, 2.0
HPK : 10.4 Aras 1 (iii)

10.6 Aras 2(i),
9.1 Aras 1(i),
2.4 (i)

3

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

2 UNIT 1: RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA
06 - 10 JAN Rumah Terbuka Malaysia

Karangan Berdasarkan Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
Bahan Rangsangan (KBBR) 1. Menyenarai sekurang - binaan ayat Sains i. Perbincangan berkaitan
Kemasyarakatan.
Isu Bahan Rangsangan : kurangnya 3 isi berdasarkan Sebutan dan Intonasi bahan rangsangan
Rumah Terbuka/Perayaan bahan ransangan. NILAI Membuat peta minda.
di Malaysia. 2. Menulis kerangka prenggan isi Tanda baca Kunjung- ii. Menyampaikan secara
3. Menulis perenggan isi yang mengunjungi lisan hasil daripada peta
lengkap. Morfologi Hormat- minda.
- Kosa Kata menghormati iii. Menulis sebuah karangan
HPU : 1.0, 2.0, 12.0 - Kata Ganti Nama Perpaduan lengkap.
HPK : 1.3 Aras 1(i), a) KGN Tunjuk
b) KGN Tanya KBT BBB
2.1 Aras 1(ii), c) KGN Diri 1, 2, 3 Kecerdasan i.Lembaran bahan
12.3 Aras 1(iv) pelbagai rangsangan
Kemahiran berfikir ii.Gambar rumah terbuka
Kosa kata dan istilah. (menjana idea, iii.Peta i-think
membuat
KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: kesimpulan) AKTIVITI
1. Menyenaraikan ciri-ciri i. Menyampaikan pantun
PUISI TRADISIONAL
Gurindam Beberapa Petua gurindam dengan tepat dalam intonasi yang
Hidup 2. Menyatakan tiga pengajaran sesuai.
ii. Perbincangan/
yang terdapat dalam pembentangan
gurindam. kumpulan
3. Menjawab soalan pemahaman
berformat SPM dengan ayat BBB
yang gramatis. i. Buku teks ‘Dirgahayu

HPU : 7.0, 10.0, Bahasaku’ 10.5 Aras 1
HPK : 7.5 Aras 1(i) ii. Lembaran Pengurusan

10.5 Aras1 (i) Grafik (LPG)
iii. Peta i-think
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Membina ayat daripada pola AKTIVITI
i. Penerangan

4

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

Kata Ganti Nama ayat FN + FN ii. Kuiz spontan
Ayat Berpola FN+FN 2. Mengklasifikasikan bahagian- iii. Latihan berfokus
Jenis Peribahasa
- perumpamaan bahagian ayat kepada subjek ``
- simpulan bahasa dan predikat yang betul dalam BBB
- pepatah jadual yang disediakan. Buku teks
- bidalan 3. Memberi contoh Peta minda kosong kata
- kata-kata hikmat perumpamaan. ganti nama
4. Memberi contoh simpulan Buku teks ms 15 dan 16
NOVEL SONGKET BENANG bahasa. Peta i-think
EMAS 5. Mengisi tempat kosong
a. Plot dengan peribahasa yang i. AKTIVITI
b. Peristiwa penting sesuai. i. Perbincangan kumpulan
ii. Teknik pelayaran plot
HPU : 7.0, 8.0 iii. Soal jawab
HPK : 7.1 Aras 1(iii)
BBB
8.1 Aras 1 (i) Teks Novel SBE
Lembaran Pengurusan
Pada akhir PdPc, murid dapat: Grafik (LPG)
1. Menerangkan maksud plot Peta i-think

dengan tepat.
2. Menyatakan lima bahagian

penting dalam binaan plot
dengan tepat.
3. Menyenaraikan 10 peristiwa
penting dalam novel.

HPU : 10.0
HPK : 10.1 Aras 1(ii)

10.4 Aras 2(ii)

5

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

3 UNIT 2 : PENDIDIKAN ALAF INI
13-17 JAN E- Pendidikan

KARANGAN B Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
1. Menyatakan 5 isi penting yang - binaan ayat Tekonologi i. Perbincangan kumpulan
Isu : Kepentingan Ilmu Pada maklumat. ii. ii.Membuat peta minda.
Era Globalisasi. relevan dengan tajuk. Sebutan dan Intonasi Pendidikan. iii. Pembentangan hasil
2. Membuat peta minda Sastera.
Tanda baca kumpulan.
daripada isi-isi penting sebagai NILAI iv. iv.Penulisan brepandu.
rangka karangan. Morfologi Kerajinan
3. Menghasilkan perenggan - Kosa Kata Kegigihan BBB :
pendahuluan yang lengkap. Lembaran nota
4. Menulis dua perenggan isi yang KBT Lembaran Pengurusan
lengkap mengandungi ayat Kecerdasan Grafik (LPG)
topik, ayat huraian, ayat pelbagai Peta i-think
contoh dan ayat penyimpul. Kemahiran berfikir
(menjana idea, AKTIVITI
HPU : 2.0, 12.0 membuat i. Menganalisis petikan
HPK : 2.2 Aras 1 (ii), kesimpulan)
Konstruktivisme bagi mengesan kata
12.2 Aras (iv) sendi
TATABAHASA 12.3 Aras 1 (iv) ii. Penerangan/ soal jawab
Kata Sendi Nama
Pada akhir PdPc, murid dapat: BBB
1. Mengenalpasti beberapa kata Buku teks ms 30
2. kata sendi nama yang terdapat Peta i-think

dalam petikan.
3. Menyenaraikan kata sendi

nama yang berfungsi sebagai
kata lain dalam petikan.

NOVEL SONGKET BENANG HPU : 7.0 AKTIVITI
EMAS HPK : 7.1 Aras 1 (iv) i. Sumbang saran / soal
7:3 Aras 1(iv)
jawab
Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menyatakan maksud latar

masa, tempat dan masyarakat

6

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

1. Latar tempat dengan tepat. ii. Perbincangan dalam
2. Latar masa 2. Menyenaraikan latar tempat, kumpulan.
3. Latar masyarakat
masa dan masyarakat dengan iii. Melengkapkan LPG latar
contoh yang tepat. tempat, masa dan
masyarakat secara
HPU : 10. 0 berkumpulan.
HPK : 10.2 Aras 3 (ii)
iv. Pembentangan
10.6 Aras 1(ii)
BBB
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Teks Novel
1. Menyatakan 3 isi daripada Lembaran Pengurusan
Cadangan: Grafik (LPG)
Bahan lisan pilihan murid bahan lisan. Peta i-think
berdasarkan mana-mana 2. Menyampaikan idea berkaitan
isu daripada tema dalam AKTIVITI
Buku Teks Bahasa Melayu bahan lisan. i. Forum
Tingkatan 5 ii. Soal jawab
HPU : 1.0, 2.0
HPK : 1.4 Aras 1 (vi), Aras 3 (i) BBB
Bahan- bahan lisan
Peta i-think

7

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

4 UNIT 3 : PENGANGKUTAN ALAF INI
20 - 24 JAN Tren ERL

 20 Jan RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
Hari Isu : Pengangkutan Moden 1. Mengenal pasti 6 isi tersurat - binaan ayat Sains. i. Merujuk gambar tren ERL
Keputeraan Geografi.
Sultan dalam petikan dengan tepat. Sebutan dan Intonasi Kesusasteraan. ( Buku Teks ms 61)
Kedah 2. Mengenal pasti 2 isi tersirat. Pendidikan Alam ii. Bacaan untuk
3. Menulis rumusan yang lengkap Tanda baca Sekitar.
 * 21 Jan- 4. Menjawab 3 soalan mendapatkan maklumat
Thaipusam Morfologi NILAI iii. Merumus petikan
pemahaman berdasarkan - Kosa Kata Berfikiran positif,
petikan rumusan kreatif dan BBB
berinovasi Buku teks m/s 61
TATABAHASA HPU : 7.0, 8.0 Peta i-think
HPK : 7.5 Aras 2 (i) KBT
a) Kata Adjektif dan Kata Kecerdasan AKTIVITI
Penguat. 8.8 Aras 1 (iv) pelbagai i. Penerangan guru
Kemahiran berfikir ii. Melengkapkan teks
b) Kata Adjektif Terbitan Pada akhir PdPc, murid dapat: (menjana idea,
c) Ayat Berpola Frasa 1. Melengkapkan teks dengan membuat menggunakan Kata
kesimpulan) Adjektif
Nama + Frasa Adjektif. kata adjektif yang sesuai. Konstruktivisme iii. Permainan memadankan
(FN + FA) 2. Mengenalpasti dan peribahasa dengan
maksud
menyenaraikan Kata Adjektif
yang terdapat dalam ayat dari BBB
petikan. Buku Teks
3. Membina ayat daripada kata Peta i-think
adjektif dengan ayat yang
gramatis.

KOMSAS HPU : 9.0, 5.0 AKTIVITI
HPK : 9.2 Aras 2 .(i) i. Kuiz sinopsis
Cerpen Cinta Ahmad ii. Teknik kerusi panas
Mutawakkil 5.2 Aras 2 (i) iii. Menjawab soalan latihan

Pada akhir PdPc, murid dapat: berformat SPM
1. Menyatakan lima peristiwa

penting dalam cerpen.
2. Menghurai watak utama dalam

cerpen dengan contoh yang

8

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

tepat. BBB
3. Menyatakan nilai / pengajaran Antologi Sejadah Rindu
Lembaran Kerja
yang terdapat dalam cerpen. Buku Teks10 ms 35.
Peta i-think
HPU : 10.0
HPK : 10.4 Aras 2(ii) AKTIVITI
i. Perbincangan kumpulan
10.6 Aras 2 (ii) ii. Menjawab soalan-soalan

NOVEL SONGKET BENANG Pada akhir PdPc, murid dapat : yang dikemukakan
EMAS 1. Menghuraikan plot novel berkaitan plot dan teknik
plot yang terdapat dalam
- Plot dengan tepat. novel.
- Teknik plot 2. Menyatakan sekurang-
3. kurangnnya 3 teknik plot dalam BBB
Teks Novel SBE
novel dengan contoh yang Soalan berformat SPM
tepat. Peta i-think
4. Menjawab 2 soalan novel
dalam bentuk perenggan AKTIVITI
lengkap. i. Bacaan kendiri
ii. Membuat catatan
HPU : 10.0
HPU : 10.4 Aras 2 (iii) NILAM
HPK : 10.6 Aras 1 (i)
BBB
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: Buku Fiksyen/Non Fiksyen PSS
1. Menulis maklumat buku yang Peta i-think

dibaca ke dalam buku NILAM
2. Mencatatkan sinopsis buku

yang dibaca ke dalam buku
NILAM.

HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

9

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

5 UNIT 4 : BANDAR PINTAR MALAYSIA
27-31 JAN Putrajaya Mercu Tanda Kemajuan Negara

KARANGAN KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
1. Menyenaraikan 3 isi penting Frasa Nama + Frasa Kerja Kemahiran TMK
Isu : Bandar pintar / bandar Tak Transitif Kesusasteraan i. Perbincangan kumpulan
idaman/ kesejahteraan secara berkumpulan Sebutan dan Intonasi Ekonomi ii. Membuat peta minda.
bandar 2. Membuat peta minda. Penanda Wacana iii. Menulis karangan.
3. Menulis isi dalam 5 perenggan . NILAI
4. Menulis karangan lengkap PERBENDAHARAAN KATA . Perpaduan BBB
-Kosa kdan istilah Berfikiran positif, Peta i-think
HPU : 12.0 kreatif dan Gambar
HPK : 12.2 Aras 1 (ii) berinovasi Bahan bacaan luas isu
membuat bandar pintar
12.4 Aras 1 (ii) kesimpulan),
Kerjasama AKTIVITI
KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: i. Melengkapkan maksud
PUISI TRADISIONAL 1. Mengenalpasti maksud seloka KBT
Seloka Berbuat Istana 2. Menyatakan bentuk dan ciri- Kecerdasan syair.
Zaman Dahulu pelbagai ii. Menyampaikan syair
ciriseloka Kajian masa depan iii. iii.Soal jawab
TATABAHASA 3. Menyenaraikan nilai dan Kemahiran berfikir
Kata Adjektf Terbitan (menjana idea) berpandukan nilai dan
pengajaran. ILMU pengajaran.
4. Menjawab soalan Isu semasa iv. Latihan berformat SPM
Kesusasteraan
pemahaman. Melayu BBB
Buku teks Sejadah Rindu
HPU : 10.0 NILAI Peta i-think
HPK : 10.5Aras 1 (ii) Kerajinan.
AKTIVITI
10. 3 Aras 3 (ii) KBT i. Penerangan
Kecerdasan ii. Membuat latihan dalam
Pada akhir PdPc, murid dapat: Pelbagai.
1. Mengenal pasti dan buku teks m/s 90.
iii. Membuat latihan dalam
menyenaraikan tiga kata
adjektif terbitan daripada buku teks (ms 91)
petikan.
2. Menyenaraikan ayat yang
berpola FN+FKttr daripada

10

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

NOVEL SONGKET BENANG petikan. BBB
EMAS 3. Mengkategorikan ayat-ayat Buku Teks
Peta i-think
Nilai berpola FN+FKttr mengikut
jenis-jenis. i. Pelajar berbincang
Pengajaran bersama pasangan
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 menyiapkan gambarajah
Plot HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) urutan plot.
Permulaan
Perkembangan. 8.1 Aras 1 (i) ii. Mencari peristiwa penting
- Perumitan. 12.1 Aras 1 (v) yang sesuai dengan
- Konflik. urutan plot berpandukan
Peleraian Pada akhir PdPc, murid dapat: sinopsis novel yang telah
1. Mengemukakan tiga nilai dipelajari.

dalam novel. iii. Mempamer dan
2. Menyenaraikan 3 menjelaskan di hadapan
kelas.
pengajaranyang terdapat
dalam novel. iv. Berbincang antara
3. Melengkapkan bahagian pelajar dan guru untuk
binaan plot dengan betul. mendapat jawapan yang
4. Menyatakan peristiwa dalam tepat.
setiap bahagian binaan plot
dengan tepat. BBB.
Novel SBE
HPU : 10.0 Peta i-think
HPK : 10.6 Aras 2 (ii)
Bacaan Nilam Berkelompok.
10.2 Aras 1 (ii)
Melengkapkan catatan
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: NILAM.
1. Menulis maklumat buku yang
BBB
dibaca ke dalam buku NILAM Buku Fiksyen/Non Fiksyen PSS
2. Mencatatkan sinopsis buku Peta i-think

yang dibaca ke dalam buku
NILAM.
HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)
10.6 Aras 1 (iii)

11

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

6 UNIT 4 : BANDAR PINTAR MALAYSIA
03 -07 FEB Putrajaya Mercu Tanda Kemajuan Negara

*Cuti Tahun KARANGAN KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
Baru Cina 5. Menyenaraikan 3 isi penting Frasa Nama + Frasa Kerja Kemahiran TMK
Isu : Bandar pintar / bandar Tak Transitif Kesusasteraan iv. Perbincangan kumpulan
idaman/ kesejahteraan secara berkumpulan Sebutan dan Intonasi Ekonomi v. Membuat peta minda.
bandar 6. Membuat peta minda. Penanda Wacana vi. Menulis karangan.
7. Menulis isi dalam 5 perenggan . NILAI
8. Menulis karangan lengkap PERBENDAHARAAN KATA . Perpaduan BBB
-Kosa kdan istilah Berfikiran positif, Peta i-think
HPU : 12.0 kreatif dan Gambar
HPK : 12.2 Aras 1 (ii) berinovasi Bahan bacaan luas isu
membuat bandar pintar
12.4 Aras 1 (ii) kesimpulan),
Kerjasama AKTIVITI
KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: v. Melengkapkan maksud
PUISI TRADISIONAL 5. Mengenalpasti maksud seloka KBT
Seloka Berbuat Istana 6. Menyatakan bentuk dan ciri- Kecerdasan syair.
Zaman Dahulu pelbagai vi. Menyampaikan syair
ciriseloka Kajian masa depan vii. iii.Soal jawab
TATABAHASA 7. Menyenaraikan nilai dan Kemahiran berfikir
Kata Adjektf Terbitan (menjana idea) berpandukan nilai dan
pengajaran. ILMU pengajaran.
8. Menjawab soalan Isu semasa viii. Latihan berformat SPM
Kesusasteraan
pemahaman. Melayu BBB
Buku teks Sejadah Rindu
HPU : 10.0 NILAI Peta i-think
HPK : 10.5Aras 1 (ii) Kerajinan.
AKTIVITI
10. 3 Aras 3 (ii) KBT iv. Penerangan
Kecerdasan v. Membuat latihan dalam
Pada akhir PdPc, murid dapat: Pelbagai.
4. Mengenal pasti dan buku teks m/s 90.
vi. Membuat latihan dalam
menyenaraikan tiga kata
adjektif terbitan daripada buku teks (ms 91)
petikan.
5. Menyenaraikan ayat yang
berpola FN+FKttr daripada

12

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

NOVEL SONGKET BENANG petikan. BBB
EMAS 6. Mengkategorikan ayat-ayat Buku Teks
Peta i-think
Nilai berpola FN+FKttr mengikut
jenis-jenis. v. Pelajar berbincang
Pengajaran bersama pasangan
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 menyiapkan gambarajah
Plot HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) urutan plot.
Permulaan
Perkembangan. 8.1 Aras 1 (i) vi. Mencari peristiwa penting
- Perumitan. 12.1 Aras 1 (v) yang sesuai dengan
- Konflik. urutan plot berpandukan
Peleraian Pada akhir PdPc, murid dapat: sinopsis novel yang telah
5. Mengemukakan tiga nilai dipelajari.

dalam novel. vii. Mempamer dan
6. Menyenaraikan 3 menjelaskan di hadapan
kelas.
pengajaranyang terdapat
dalam novel. viii. Berbincang antara
7. Melengkapkan bahagian pelajar dan guru untuk
binaan plot dengan betul. mendapat jawapan yang
8. Menyatakan peristiwa dalam tepat.
setiap bahagian binaan plot
dengan tepat. BBB.
Novel SBE
HPU : 10.0 Peta i-think
HPK : 10.6 Aras 2 (ii)
Bacaan Nilam Berkelompok.
10.2 Aras 1 (ii)
Melengkapkan catatan
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: NILAM.
3. Menulis maklumat buku yang
BBB
dibaca ke dalam buku NILAM Buku Fiksyen/Non Fiksyen PSS
4. Mencatatkan sinopsis buku Peta i-think

yang dibaca ke dalam buku
NILAM.
HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)
10.6 Aras 1 (iii)

13

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

7 UNIT 5 : ALAM PEKERJAAN
10 FEB – 14 FEB Impian, Usaha dan Kejayaan

KARANGAN B Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis: ILMU AKTIVITI
1. Menyatakan 5 isi penting yang Sebutan dan intonasi Sains
Isu : Persediaan ke arah Kemasyarakatan i. Perbincangan mencari 3
kerjaya masa depan. relevan dengan tajuk. Morfologi : Sastera. isi penting secara
2. Membuat peta minda Kata nama berkumpulan (dengan
Pendedahan format Sebutan dan Intonasi NILAI bimbingan guru)
penulisan wawancara . daripada Penanda Wacana
3. isi-isi penting sebagai rangka Kerajinan ii. Membuat peta minda.
Tanggungjawab iii. Menulis wawancara
karangan. iv. dan (menghabiskan di
4. Menghuraikan format KBT
Kecerdasan rumah)
wawancara dengan tepat. pelbagai
5. Menulis perenggan karangan Kemahiran berfikir BBB
(menjana idea, 1. Buku Teks (ms 122)
jenis wawancara yang lengkap membuat 2. Peta i-think
secara berkumpulan. kesimpulan)
Konstruktivisme AKTIVITI
HPU : 2.0, 12.0 Peribahasa i. Kuiz –pelajar diuji secara
HPK : 2.2 Aras 1 (ii),
lisan aktiviti mengeja.
12.2 Aras (iv) ii. Latihan dalam kumpulan
12.3 Aras 1 (iv)
mengesan kesalahan
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: ejaan dan imbuhan
1. Mengesan 6 kesalahan ejaan (lembaran kerja)
Mengesan kesalahan iii. Soal jawab untuk
ejaan dan imbuhan (kata dan imbuhan dalam ayat. pengukuhan
nama & kata nama 2. Membetulkan 6 kesalahan
terbitan) BBB
ejaan dan imbuhan dalam Lembaran kerja
ayat. Peta i-think
3. Menyesuaikan peribahasa
dengan gambar di dalam buku
teks.
4. Mengenalpasti penanda
wacana dalam petikan dan
menyatakan jenis penanda
wacana dari petikan buku teks.

14

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

NILAM HPU : 7.0, 8.0, 12.0 AKTIVITI
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) Bacaan Nilam Berkelompok.

8.1 Aras 1 (i), Melengkapkan catatan
12.1 Aras 1 (v) NILAM.

Pada akhir PdPc, murid dapat: BBB
1. Menulis maklumat buku yang Buku Fiksyen/Non Fiksyen PSS
Peta i-think
dibaca ke dalam buku NILAM
2. Mencatatkan sinopsis buku

yang dibaca ke dalam buku
NILAM.

HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

15

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

8 UNIT 6 : PENDIDIKAN INDUSTRI
17- 21 FEB Pendidikan Industri di IPT

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
1. Membaca petikan untuk Ayat songsang Sastera i. Bacaan senyap
Isu: Pendidikan / Sejarah ii. Soal jawab
Pendidikan Tinggi mendapatkan maklumat yang Sebutan dan Intonasi Keagamaan iii. Merumus
(IPTA/IPTS) relevan dengan arahan. Isu semasa iv. Latihan pemahaman.
2. Menggariskan 6 isi tersurat Penanda Wacana Kesusasteraan
dalam petikan dengan tepat. Melayu BBB
3. Menyenaraikan dua isi tersirat Kosa dan istilah Lembaran rencana
yang relevan dengan arahan NILAI Nota rumusan
soalan. Kasih sayang Gambar
4. Menulis rumusan lengkap tidak Keadilan Peta i-think
lebih 120 patah perkataan. Kesetiaan
5. Menjawab 3 soalan Kerajinan
pemahaman dengan ayat
yang gramatis.

TATABAHASA HPU : 1.0, 8.0 KBT AKTIVITI
Partikel –kah dan –lah HPK : 1.3 Aras 1(i) Kemahiran berfikir i. Soal jawab
Kemahiran masa ii. Kuiz
8.8 Aras 1 (i) depan iii. iii.Penerangan
Kontekstual
Pada akhir PdPc, murid dapat: Kecerdasan BBB
1. Menyenaraikan ayat yang Pelbagai Buku Teks ms 131, 132
Peta i-think
mengandungi kata partikel –
kah dan –lah dalam petikan
buku teks.
2. Membina dialog ringkas
dengan menggunakan kata
partikel –kah dan –lah.
3. Menukarkan dialog tersebut
kepada ayat biasa.

HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii),(vii)

8.1 Aras 1 (i)

16

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

KOMSAS 12.1 Aras 1 (v) AKTIVITI
Drama Bukan Gila i. Melengkapkan sinopsis
Pada akhir PdPc, murid dapat:
NILAM 1. Mengisi tempat kosong untuk drama
ii. Perbincangan kumpulan
melengkapkan sinopsis iii. Membuat peta minda
2. menyatakan tema dan
main peranan
menyenarai 3 persoalan
3. Menyatakan 3 perwatakan BBB
Buku teks Antologi Sejadah
watak utama. Rindu
4. Menjawab 3 soalan Peta i-think

pemahaman dengan tepat AKTIVITI
i. Bacaan Nilam
HPU : 10.0 ii. Melengkapkan catatan
HPK : 10.4 Aras 1 (iii)
NILAM.
10.6 Aras 2 (ii)
BBB
Pada akhir PdPc, murid dapat: Buku Fiksyen/Non Fiksyen PSS
1. Menulis maklumat buku yang Peta i-think

dibaca ke dalam buku NILAM
2. Mencatatkan sinopsis buku yang

dibaca ke dalam buku NILAM.

HPU : 7.0, 10.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

17

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

9 UNIT 6 : PENDIDIKAN INDUSTRI
24 - 28 FEB Pendidikan Industri Teras Pembangunan Negara

KARANGAN KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
Isu : Pendidikan / 1. Memberi 3 isi utama KBBR secara - Ayat Songsang Sejarah. i. Perbincangan
Kepentingan pendidikan Sastera. ii. Membuat peta minda
kepada pembangunan lisan dan bertulis. Sebutan dan Intonasi NILAI iii. Penulisan KBBR
negara 2. Membina perenggan isi dengan Kasih sayang
Penanda Wacana Keadilan. BBB
KOMSAS huraian berkembang. LPG
Sajak Kudup Perang Kosa dan istilah KBT Peta i-think
HPU : 1.0, 2.0, 12.0 Kemahiran berfikir
HPK : 2.1 Aras 1 (ii Kajian masa depan AKTIVITI
Konstektual i. Aktiviti kumpulan
1.3 Aras 1(i) Kecerdasan ii. Deklamasi sajak/
12.3 Aras 1(iv) pelbagai
Kemahiran berfikir menyampaikan pantun.
Pada akhir PdPc, murid dapat: (menjana idea, iii. iii.Pembentangan
1. Mendeklamasikan sajak / membuat
kesimpulan) kumpulan
membaca pantun dengan Konstruktivisme iv. Melagukan puisi
intonasi dan nada yang betul.
2. Menyatakan maksud sajak
3. Menyenaraikan 3 nilai dan 3
pengajaran yang terdapat
dalam sajak.

HPU : 10.0 BBB
HPK : 10.4 Aras 2 (iii) Teks Antologi Sejadah Rindu
Peta i-think
10.5. Aras 1(iii)
TATABAHASA AKTIVITI
Ayat Songsang Pada akhir PdPc, murid dapat: i. Penerangan
1. Mengenalpasti dan ii. Soal jawab
iii. iii.Permainan
menyenaraikan ayat songsang
dalam petikan. BBB
2. Menganalisis ayat songsang Buku Teks
dengan menggunakan jadual Peta i-think
seperti yang terdapat dalam LPG
contoh di buku teks..
3. Menukarkan ayat songsang

18

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

tersebut kepada ayat biasa.

HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii)

8.1 Aras 1 (i)
12.1 Aras 1 (v)

KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Menyatakan maksud gurindam i. Menyampaikan
Burung Terbang Dipipiskan 2. Menyatakan sekurang-kurangnya
Lada gurindam secara
3 nilai dan 3 pengajaran yang berkumpulan
terdapat dalam prosa ii. 2.Perbincangan
3. Menyatakan tema /prosa. kumpulan
4. Menjawab 3 soalan pemahaman iii. Menjawab 3 soalan
berformat SPM. pemahaman berformat
SPM.
HPU : 10.0
HPK : 10.4 Aras 1 (iii) BBB
Buku teks Sejadah Rindu
10.5 Aras 1 (iii) LPG
Peta i-think
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menulis maklumat buku yang AKTIVITI
i. Bacaan Nilam
dibaca ke dalam buku NILAM. ii. Membuat catatan
2. Mencatatkan sinopsis buku yang
sinopsis
dibaca ke dalam buku NILAM.
BBB
HPU : 7.0, 10 Buku Fiksyen/Non Fiksyen PSS
HPK : 7.1 Aras 1 (ii) Peta i-think

10.6 Aras 1 (iii)

19

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

10 UNIT 7 : BIOLEMBANGAN
03 - 07 MAC Bioteknologi Dalam Pertanian

KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
1. Mengenal pasti isi-isi penting. Sains pertanian i. Aktiviti sumbang saran.
Isu: Bioteknologi dalam 2. Menyenaraikan sekurang- Sebutan dan intonasi ii. Melengkapkan peta
Pertanian NILAI
kurangnya 3 isi kepentingan Morfologi Kerajinan minda.
industri pertanian. - Ayat perintah Berusaha iii. iii.Menulis karangan KBKK
3. Membina ayat dalam bentuk Tekun
perenggan daripada 3 isi. Kosa kata dan istilah ke dalam buku latihan.
4. Menulis karangan lengkap KBT
Menghubungkait BBB
HPU : 1.0, 2.0, 12.0 Menyusun idea Peta i-think
HPK : 2.1 Aras 1(ii), Menyenaraikan Pen marker
Lembaran kerja
1.3 Aras 1(i)
TATABAHASA 12.3 Aras 1(iv) AKTIVITI
i. Perbincangan
Ayat Perintah Pada akhir PdPc, murid dapat: ii. Kuiz
- Ayat Suruhan 1. Mengenal pasti jenis-jenis ayat iii. iii.Membina ayat secara
- Ayat larangan
perintah. berpasangan
2. Membina ayat perintah yang
BBB
gramatis daripada perkataan LPG
yang diberi. Peta i-think

KOMSAS HPU : 7.0, 8.0, 12.0 AKTIVITI
Cerpen Hipertensi HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) i. Soal jawab
ii. Perbincangan kumpulan
8.1 Aras 1 (i) iii. Teknik kerusi panas
12.1 Aras1(v) iv. Kuiz Komsas

Pada akhir PdPc, murid dapat: BBB.
1. Melengkapkan sinopsis prosa

dengan jawapan yang betul.
2. Menyatakan tema dan

menyenaraikan 3 persoalan
dalam prosa.
3. Menyatakan 3 perwatakan

20

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

NOVEL JENDELA watak utama dengan contoh Teks Antologi Sejadah Rindu
MENGHADAP JALAN yang sesuai. LPG
Ulang kaji Peta i-think
Tema Dan Persoalan HPU : 10.0
Tingkatan 4 HPK : 10.4 Aras 1 (iii) AKTIVITI
i. Perbincangan
NILAM 10.6 Aras 2 (ii) ii. Kuiz novel
iii. Latih tubi soalan
Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menceritakan semula secara berformat SPM

ringkas sinopsis NOVEL JENDELA BBB:
MENGHADAP JALAN Novel Jendela Menghadap
Menghuraikan tema dan tiga Jalan
persoalan dalam novel. Koleksi soalan tahun-tahun
2. Menjawab soalan-soalan novel lepas
berformatkan SPM dengan betul . Peta i-think

HPU : 10.0 AKTIVITI
HPK : 10.2 Aras 1 (ii) i. Bacaan Nilam

10.4 Aras 1 (iii) Berkelompok.
ii. Melengkapkan catatan
Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menulis maklumat buku yang NILAM.
dibaca ke dalam buku
NILAM BBB
2. Mencatatkan sinopsis buku Buku Fiksyen/Non Fiksyen PSS
yang dibaca ke dalam buku
NILAM.

HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

21

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

11 UJIAN BULANAN 1
10 - 14 MAC
TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
MINGGU KURIKULUM
SEMAKAN, Pada akhir PdPc, murid dapat: Morfologi AKTIVITI
12 PERBINCANGAN & 1. Mengenal pasti kesalahan dan - Kata Ganti Diri ILMU i. Bersoal jawab antara
17-21 MAC PEMBETULAN UJIAN 1 - Kata Adjektif Sains Teknologi
kelemahan dalam - Pola Ayat Kesusasteraan. guru dan murid.
KELAS DAN 2. jawapan ujian. Hal ehwal Semasa ii. Menulis pembetulan
TAMBAHAN 3. Menulis jawapan yang betul
KELAS TAMBAHAN NILAI BBM
berdasarkan skema jawapan Menghargai Kertas soalan
dengan kemas. Rasional Peta i-think
Berfikiran positif,
HPU : 8.0, 12.0 kreatif dan
HPK : 8.3 Aras 1 (ii) berinovasi

12.1 Aras 1 (ii) KBT
Kecerdasan
pelbagai
Kemahiran berfikir
(menjana idea,
membuat
kesimpulan)
Konstruktivisme

13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
22/3 – 30/3

22

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM
14 UNIT 7 : BIOLEMBANGAN AKTIVITI
31 MAC-04 Perkembangan Pertanian ILMU i. Perbincangan/soal
Sains Pertanian
APRIL jawab
NILAI ii. Pembentangan
KARANGAN B Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis Tanggungjawab
1. Menyatakan 5 isi penting yang - kepelbagaian ayat Kerjasama. kumpulan
Isu : Faedah bercucuk iii. iii.Penulisan
tanam / Pertanian di relevan dengan tajuk. dalam karangan KBT
Malaysia 2. Membuat peta minda daripada - Ayat Silaan. Kemahiran BBB
3. isi-isi pentingsebagai rangka - Ayat Permintaan. Teknologi Gambar pertanian
komunikasi Bahan bacaan luas isu
karangan. Sebutan dan intonasi Kecerdasan biolembangan
4. Menghasilkan perenggan pelbagai Peta i-think
Kosa dan istilah
pendahuluan yang lengkap. AKTIVITI
5. Menulis dua perenggan isi yang i. Perbincangan

lengkap mengandungi ayat kumpulan/Soal jawab
topik, ayat huraian, ayat contoh ii. Menjawab soalan
dan ayat penyimpul. iii. kefahaman.
iv. iii.Kuiz komsas
KOMSAS HPU : 2.0, 12.0
Cerpen Gerhana Manusia HPK : 2.2 Aras 1 (ii), BBB
Teks Antologi Sejadah Rindu
12.2 Aras 1(iv) LPG
12.3 Aras 1 (iv) Peta i-think

Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menyenaraikan watak dan

perwatakan dalam 3 cerpen.
2. Menjelaskan tema dan persoalan

3 cerpen.
3. Menjawab soalan kefahaman 3

cerpen tersebut.

HPU : 10.0
HPK : 10.1 Aras 1 (i),

10.4 Aras 1 (iii)

23

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Ayat silaan 1. Mengenal pasti ayat silaan dan i. Soal jawab
Ayat permintaan ii. Mengklasfikasi pelbagai
permintaan.
NOVEL 2. Pelajar dapat menghasilkan satu ayat
Ulang kaji iii. Membina 3 ayat silaan
Tingkatan 4 Dan 5 perenggan teks ucapan dengan
Watak dan perwatakan menggunakan ayat silaan dan dan ayat permintaan.
ayat permintaan.
3. Membina tiga ayat silaan dan AKTIVITI
tiga ayat permintaan. i. Perbincangan antara

HPU : 7.0, 8.0, 12.0 pelajar dan guru
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) ii. ii.Mengulaskan

8.1 Aras 1 (i), perbezaan antara
12.1 Aras 1 (v) antogonis dan protagonis

Pada akhir PdPc, murid dapat: BBB
1. Menghuraikan watak dan Teks Novel SBE dan Jendela
Menghadap Jalan
perwatakan dalam novel. LPG
2. Mengklafikasikan watak Peta i-think

antagonis dan protagonis dalam AKTIVITI
novel. i. Bacaan kendiri
ii. Mencatat sinopsis dalam
HPU : 10.0
HPK : 10.1 aras 1(i), buku catatan NILAM.
BBB
10.2 Aras 1(iii) Buku Fiksyen/Non Fiksyen
Buku NILAM
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menulis maklumat buku yang

dibaca ke dalam buku NILAM.
2. Mencatatkan sinopsis buku yang

dibaca ke dalam buku NILAM.

HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

24

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

15 UNIT 8 : PELABURAN
7 - 11 APRIL Pelaburan Mengubah Masa Depan

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Morfologi ILMU AKTIVITI
Isu: Pelaburan 1. Membaca petikan untuk - Kata kerja pasif Ekonomi i. Bacaan senyap
- Menukar ayat kata Kemanusiaan ii. Perbincangan
mendapatkan maklumat yang iii. iii.Soal jawab
relevan dengan arahan. kerja aktif kepada NILAI iv. Merumus
2. Menggariskan 6 isi tersurat dalam kata kerja pasif Rasional
petikan dengan tepat. Keberanian BBB
3. Menyenaraikan dua isi tersirat Keyakinan Lembaran Rencana
yang relevan dengan arahan kasih sayang Gambar
soalan. Peta i-think
4. Menulis rumusan lengkap tidak KBT
lebih 120 patah perkataan. Kemahiran berfikir
5. Menjawab 3 soalan pemahaman Kajian masa depan
dengan ayat yang gramatis. Kontektual
Kemahiran
HPU : 1.0, 8.0 teknologi dan
HPK : 1.3 Aras 1(i) komunikasi

8.8 Aras 1 (i)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Mengena pasti kata kerja pasif i. Penerangan
Kata kerja pasif ii. Soal jawab
Mengklafikasi pelbagai mengikut jenis-jenis. iii. Kuiz
jenis ayat berdasarkan kata 2. Membetulakan kata kerja pasif iv. Menukar ayat aktif
kerja pasif
yang salah kepada kata kerja kepada ayat pasif.
pasif yang betul.
3. Menukarkan ayat aktif kepada BBB
ayat pasif tanpa mengubah Buku Teks
maksud. LPG
Peta i-think
HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii)

8.1 Aras 1 (i)
12.1 Aras 1 (v)

25

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Memberi maksud syair dan i. Perbincangan kumpulan
Ulang kaji Tingkatan 4 Puisi ii. Persembahan puisi
Tradisional seloka. iii. Latih tubi soalan mirip
2. Menyenaraikani tema dan
SPM
persoalan. BBB
3. Menjawab soalan-soalan Set soalan latih tubi
Komsas
berformatkan SPM. Peta i-think

HPU : 10.0 AKTIVITI
HPK : 10.5 Aras 1(iii) i. Berbincang dalam

10.4 Aras1(i) kumpulan kecil untuk
mendapat idea dan
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: binaan plot
1. Menyatakan dan menghuraikan ii. Menerangkan plot dan
Ulang kaji teknik plot
Ting 4 Dan 5 secara lisan binaan plot novel.
2. Menyatakan tiga teknik plot BBB
Binaan Plot PowerPoint
Teknik Plot. beserta contoh. yang sesuai. LPG
Set soalan mirip SPM
HPU :10.0 Peta i-think
HPK : 10.6 Aras 1(iii),
AKTIVITI
10.2 Aras 1(iii) i. Bacaan Nilam

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: Berkelompok.
1. Menulis maklumat buku yang ii. Melengkapkan catatan

dibaca ke dalam buku NILAM NILAM.
2. Mencatatkan sinopsis buku yang
BBB
dibaca ke dalam buku NILAM. Buku Fiksyen/Non Fiksyen PSS

HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

26

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

16 UNIT 8: PELABURAN
14 - 18 APRIL Pelaburan Menerusi Sektor Saham Amanah.

KARANGAN KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Isu: Saham Amanah / Skim 1. Mengulas isi-isi yang terdapat Ayat Pasif Songsang. Ekonomi i. Murid dalam kumpulan
Cepat Kaya - Ayat pasif susunan Kemanusiaan
dalam bahan rangsangan. mencari isi-isi penting.
TATABAHASA 2. Menulis tiga perenggan isi yang biasa NILAI ii. Murid mengembangkan
Ayat Pasif Songsang - Ayat pasif susunan Rasional
lengkap. Kebernian. isi dalam bentuk
3. Menggunakan pelbagai songsang. Keyakinan perenggan.
Kasih sayang. iii. Penulisan
penanda wacana dengan tepat. Morfologi
- Kata Kerja Pasif KBT BBB
HPU : 1.0, 2.0, 12.0 Kemahiran berfikir. Peta i-think
HPK : 2.1 Aras 1 (ii), Kosa kata dan istilah Kajian masa depan
Kontekstual AKTIVITI
1.3 Aras 1(i), kemahiran i. Penerangan
12.3 Aras 1 (iv) teknologi dan ii. Soal jawab
komunikasi iii. Kuiz
Pada akhir PdPc, murid dapat: iv. Latih ubi
1. Mengenal pasti ayat pasif yang
BBB
terdapat dalam petikan. Buku Teks
2. Menukarkan ayat pasif susunan Peta i-think

biasa kepada ayat pasif susunan
songsang tanpa mengubah
maksud asal.
3. Menulis ayat pasif dengan
kemas.

KOMSAS HPU : 7.0, 8.0, 12.0 AKTIVITI
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) i. Murid dibahagi dalam
Ulang kaji
Prosa Tradisional Tingkatan 8.1 Aras 1 (i), kumpulan untuk
4 12.1 Aras 1 (v) membuat sinopsis.dan
menyampai secara lisan.
Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menyatakan peristiwa-peristiwa

penting dalam prosa tradisional.
2. Menghuraikan tema dan

persoalan dalam prosa

27

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

. tradisional. ii. Murid dalam kumpulan
3. Menyatakan watak utama dan membuat peta minda
NOVEL mengikut tajuk yang
Ulang kaji Teknik Plot dua perwatakannya dengan diberi.
tepat.
NILAM 4. Menyatakan nilai murni iii. Murid akan membentang
berdasarkan prosa tradisional di hadapan kelas.
yang dibaca.
BBB
HPU: 10.0 Peta i-think
HPK: 10.2 Aras 1 (i) , Set soalan mirip SPM

10.4 Aras 1(ii) AKTIVITI
i. Penerangan
Pada akhir PdPc, murid dapat: ii. Soal jawab
1. Menyatakan dan menghuraikan iii. Latih tubi dan

secara lisan binaan plot novel. perbincangan
2. Memberikan 3 jenis teknik plot
BBB
dengan contoh yang tepat Peta i-think
berdasarkan novel. Set soalan mirip SPM
3. Menulis jawapa bagi soalan Nota ringkas
berformat SPM dengan kemas
dalam bentuk berperenggan. AKTIVITI
i. Bacaan Nilam
HPU : 10.0
HPK : 10.6 Aras 2 (ii), berkelompok.
ii. Membuat catatan dalam
10.2 Aras 1(ii)
buku NILAM.
Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Membaca sekurang-kurangnya BBB
Buku Fiksyen/Non Fiksyen
sebuah buku fiksyen. Buku NILAM
2. Mencatatkan 3 isi penting

daripada bahan bacaan.
3. Mencatat 3 nilai pengajaran

daripada bahan bacaan

HPU : 7.0
HPK : 7.2 Aras 1 (ii)

28

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

17

21 – 25 APRIL UNIT 10 : SUKAN SEANTERO DUNIA

KARANGAN KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
Isu: Manfaat Sukan 1. Menyenaraikan 3 isi dan - Ayat Majmuk Sains i. Bacaan senyap
sastera ii. Menanda dan mencatat
TATABAHASA huraian berdasarkan bahan Morfologi
Ayat majmuk Gabungan rangsangan yang diberikan. - Kata hubung NILAI isi penting secara
Kata hubung pancangan 2. Menghurai isi dalam bentuk Kebersihan berpasangan
relatif perenggan lengkap pancangan relatif. Fizikal dan mental. iii. Perbincangan
Kata hubung pancangan menggunakan ayat topik, ayat - Kata hubung Tanggungjawab. iv. Penulisan
komplemen huraian dan ayat contoh.
3. Menulis karangan dengan kemas. pancangan KBT BBB
komplemen Kemahiran berfikir Buku teks 215
Mentafsir maklumat Peta i-think
HPU :1.0, 2.0, 12.0 Belajar cara Nota teknik menghuraikan isi
HPK :2.1 Aras 1 (ii), belajar. Bahan bacaan luas
1.3 Aras 1(i), Kajian masa depan.
12.3 Aras 1 (iv) AKTIVITI
i. Menganalisis bahan
Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Mencerakinkan ayat ajmuk rujukan bagi memahami
penggunaan kata
kepada ayat tunggal. hubung pancangan
2. Mengenal pasti antara kata relatif (buku teks
m/s 215) dan
hubung pancangan relatif dan penggunaan kata
kata hubung pancangan
komplemen. hubung relatif
3. Menyambung ayat-ayat (buku teks m/s 216 )
menggunakan kata hubung ii. Latih tubi soalan mirip
pancangan. SPM
iii. Perbincangan
HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii)

8.1 Aras 1 (i)
12.1 Aras 1 (v)

BBB.
Buku Teks
Set soalan mirip SPM

29

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: Peta i-think
Ulang Kaji Cerpen 1. Menyatakan tiga peristiwa
Tingkatan 4 AKTIVITI
penting dalam setiap cerpen. i. Soal jawab
2. Membuat peta minda bagi aspek ii. Perbincangan
iii. Membuat peta minda
tema, pengajaran, persoalan dan iv. Latih tubi soalan mirip SPM
perwatakan.
3. Menjawab tiga soalan BBB
berformatkan SM bagi setiap Nota ringkas cerpen
cerpen dengan ayat yang Peta i-think
gramtis. Set soalan mirip SPM

NOVEL HPU: 10.0 AKTIVITI
HPK: 10.2 Aras 1(ii) i. Perbincangan kumpulan
Ulang kaji & Latih Tubi 10.1 Aras 1 (ii) ii. Pembentangan kajian
Mengikut Format SPM
Pada akhir PdPc, murid dapat: perbandingan
1. Membandingkan aspek-aspek iii. Latih tubi secara
sastera yang dikaji dalam novel
tingkatan 4 dan 5. berkumpulan
2. Menghasilkan peta minda/jadual
perbandingan novel secara BBB
berkumpulan Peta i-think
3. Menjawab soalan mirip soalan Set soalan novel mirip SPM
sebenar pemahaman novel SPM
dengan teknik yang betul. AKTIVITI
i. Bacaan Nilam
HPU :10.0
HPK : 10.2Aras1(ii) berkelompok.
10.6 Aras1 (ii) ii. Melengkapkan catatan

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: NILAM.
1. Membaca buku sekurang-
BBB
kurangnya sebuah buku fiksyen.
2. Mencatatkan 3 isi penting

daripada bahan bacaan.
3. Mencatat 3 nilai pengajaran

daripada bahan bacaan.

30

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

HPU : 7.0 Buku Fiksyen/Non Fiksyen
HPK : 7.2 Aras 1 (ii) Buku NILAM

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

18 UNIT 9 : TELEPERUBATAN
28 APRIL – 2
RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
MEI 1. Membaca petikan untuk - Ayat Majmuk Sains i. Membaca senyap untuk
Isu : Kesihatan/ Pemakanan Ilmu kesihatan
*Cuti hari seimbang / Teknologi mendapatkan maklumat yang Gabungan mendapatkan isi tersurat.
pekerja bidang kesihatan relevan dengan arahan. NILAI ii. Perbincangan / soal
2. Menggariskan 6 isi tersurat dalam Peribahasa Kebersihan fizikal
petikan dengan tepat. dan mental. jawab
3. Menyenaraikan dua isi tersirat Morfologi Tanggungjawab. iii. Menulis rumusan
yang relevan dengan arahan - Kata Hubung iv. Latihan pemahaman
soalan. KBT
4. Menulis rumusan lengkap tidak Pancangan BBB
lebih 120 patah perkataan. Kemahiran berfikir. Lembaran rencana
5. Menjawab 3 soalan pemahaman Mentafsir Nota rumusan
dengan ayat yang gramatis. maklumat. Peta i-think
Belajar cara
HPU : 1.0, 8.0 belajar.
HPK : 1.3 Aras 1(i), Kajian masa depan.

TATABAHASA 8.8 Aras 1 (i) AKTIVITI
Ayat Majmuk Gabungan i. Bacaan senyap.
Pada akhir PdPc, murid dapat: ii. Menganalisis petikan.
Kata hubung pancangan 1. Menyenaraikan ayat majmuk iii. Penerangan/ soal jawab
relatif dan komplemen iv. Permainan peribahasa
gabungan daripada petikan.
Peribahasa 2. Menyatakan maksud bagi tiga BBB
- Memberi maksud LPG
peribahasa. Peta i-think
peribahasa. 3. Mengabungkan ayat-ayat
- Mengisi tempat
menggunakan kata hubung
kosong. pancangan yang betul.

HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii)

31

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

8.1 Aras 1 (i)
12.1 Aras 1 (v)

KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Menceritakan sinopsis
ULANG KAJI SOALAN 2. cerpen yang terpilih untuk i. Bersoal jawab untuk
CERPEN TINGKATAN 4 3. diulangkaji secara ringkas. mendapat sinopsis
4. Menjawab soalan berformatkan dengan tepat.
Sinopsis dan soalan-soalan
pemahaman berformatkan peperiksaan SPM ii. Menjawab soalan –
SPM. soalan cerpen
FU : 10.0 berformatkan SPM.
Cerpen yang terpilih. FK : 10.2 Aras 1(i)
iii. .Bersoal jawab untuk
: 2.3 Aras2 (i) mendapat jawapan
tepat.
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat:
Ulang Kaji 1. Membandingkan watak utama BBB.
Tingkatan 4 Dan 5 Buku komsas 11
novel SBE dengan novel Jendela m/s163.164.165. 166.167.168.
Perbandingan watak Menghadap Jalan.
utama dan watak 2. Membandingkan persamaan AKTIVITI
sampingan watak utama antara dua novel. i. Sumbang saran
3. Menulis jawpan lengkap bagi ii. Kuiz novel
Persoalan dan nilai soalan berformat SPM sebenar iii. Latih tubi soalan mirip
dengan kemas dan tepat.
SPM
FU : 10.0 iv. Pembentangan
FK : 10.6 Aras 3 (iii),
kumpulan
10.2 Aras 1 (iii)
BBB
Set soalan mirip SPM sebenar
Novel “SBE”
dan
Jendela Menghadap Jalan

32

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

19 UNIT 10 : SUKAN SEANTERO DUNIA
05-9 MEI Sukan Mengharumkan Nama Negara

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Morfologi ILMU AKTIVITI
1. Menyatakan 5 isi penting yang Kata hubung Sains i. Bacaan senyap untuk
Isu : Manfaat bersukan / pancangan relatif. Sastera
Langkah memajukan sukan relevan dengan tajuk. mendapatkan maklumat
di Malaysia / Dasar 1 Murid 2. Membuat peta minda daripada Kata hubung NILAI ii. Perbincangan / soal
1 Sukan pancangan komplemen Kebersihan
isi-isi penting sebagai rangka Fizikal dan mental. jawab
karangan. Tanggungjawab. iii. Mengarang secara
3. Menghasilkan perenggan
pendahuluan yang lengkap. KBT berpandu
4. Menulis dua perenggan isi yang Kemahiran berfikir
lengkap mengandungi ayat topik, Mentafsir maklumat BBB
ayat huraian, ayat contoh dan Belajar cara Buku teks ms 215
ayat penyimpul. belajar. Bahan bacaan luas yang
5. Menghasilkan perenggan penutup Kajian masa depan. relevan
yang lengkap. Peta i-think

HPU : 2.0, 12.0
HPK : 2.2 Aras 1 (ii), 12.2 Aras 1 (iv)

12.3 Aras 1 (iv)

T ATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Kata hubung pancangan 1. Membezakan antara i. Menganalisis
relatif .
katahubung pancangan relatif penggunaan kata
Kata hubung pancangan dan kata hubung pancangan hubung berdasarkan
komplemen. komplemen. bahan rujukan (buku
2. Menyambung ayat-ayat teks)
menggunakan kata hubung ii. Perbincangan secara
pancangan. berpasangan
3. Menggabungkan ayat-ayat iii. Latih tubi soalan mirip
pendek menjadi ayat majmuk SPM (menggabung ayat)
yang gramatis tanpa mengubah
maksud asalnya. BBB
Buku Teks ms 215/216 , Peta i-
HPU: 1.0, 7.0 think

33

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

HPK: 1.4 Aras 1 (iv), 7.2 Aras 1 (iv) Set soalan mirip SPM

ULANG KAJI TINGKATAN 4. Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
CERPEN. 1. Menceritakan sinopsis 4 i. Bersoal jawab untuk

. cerpen.secara ringkas. mendapat sinopsis
2. Membuat peta minda tema, dengan tepat.
ii. Membuat peta minda.
persoalan dan perwatakan. iii. Menjawab soalan –
3. Menjawab soalan pemahaman soalan cerpen.
berformatkan SPM.
dengan tepat iv. Bersoal jawab untuk
mendapat jawapan
HPU : 10..0 tepat.
HPK : 10.2 Aras 1(ii)
BBB.
10.1Aras 1 (ii) Buku komsasm/s163 - 168
Peta i-think
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat:
ULANG KAJI SEPENUHNYA 1. Membandingkan aspek-aspek AKTIVITI
TINGKATAN 4 DAN 5 . i. Menjawab latihan soalan
Mengikut format SPM. kajian yang terdapat tingkatan 4
dan 5. berformat spm.
2. Menjawab soalan-soalan ii. Berbincang mendapat
peperiksaan tahun lepas.
dalam kumpulan untuk
HPU : 10.0 jawapan yang tepat dan
HPK : 10.2Aras1(ii) mempersembahkan di
hadapan kelas.
10.6 Aras 1 (ii)
BBB.
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: PERBENDAHARAAN KATA ILMU Buku komsas m/s 94 dan 95/
1. Membaca buku sekurang -Kosa dan istilah. Isu semasa Peta i-think
Kesusasteraan
kurangnya sebuah buku fiksyen. Melayu AKTIVITI
Mencatatkan 3 isi penting i. Bacaan Nilam
daripada bahan bacaan. NILAI
2. Mencatat 3 nilai pengajaran Kerajinan. Berkelompok.
daripada bahan bacaan ii. Melengkapkan catatan

NILAM.

BBB
Buku Fiksyen/Non Fiksyen PSS

34

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HPU : 2.0, 9.0 SISTEM BAHASA KBT AKTIVITI/BBB
HPK : 2.2 Aras 2 (ii) Kecerdasan
20 & 21 Pelbagai.
12/5 – 23/5 10. 2 Aras 1(i)
PENGISIAN
22 & 23 HASIL PEMBELAJARAN KURIKULUM
23/5 – 8/6
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2019
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
23.5.1019 – 8.6.2019

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM
24 Semakan, Perbincangan Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS AKTIVITI
9-13 JUN Dan Pembetulan 1. Mengenal pasti Binaan ayat ILMU i. Penerangan guru dan
Kertas Peperiksaan Sebutan dan intonasi Sains Teknologi
Pertengahan Tahun kesalahan/kelemahan yang Penanda wacana Kesusasteraan. soal jawab
dilakukan dalam peperiksaan Membaca Hal ehwal Semasa ii. Perbincangan
2. Mendapatkan jawapan mantap Menulis iii. Membina graf
melalui perbincangan dan soal NILAI
jawab. Rasional pencapaian diri (GPD)
3. Membuat graf pencapaian diri Berfikiran positif, iv. Membuat pembetulan
dengan kemas kreatif dan
4. Membuat pembetulan/ menyalin berinovasi BBB
jawapan sebenar/ jawapan Kertas Soalan Peperiksaan
mantap dengan bimbingan guru. KBT Power point (post mortem
Kecerdasan jawapan & skema)
HPU : 1.0, 8.0, 7.0 pelbagai Lembaran GPD
HPK : 1.3 Aras 3 (i) Kemahiran berfikir Peta i-think
(menjana idea,
8.2 Aras 1 (ii) membuat
8.4 Aras kesimpulan)
3 7.1 Aras 1 (iv),

35

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU 26 UNIT 11 : KOMUNIKASI GLOBAL
23/6- 27/6 Internet Dan Dunia Tanpa Sempadan.

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
Isu : Cabaran TMK / Kesan 1. Membaca petikan untuk Ayat majmuk gabungan Isu semasa i. Bacaan senyap bagi
penggunaan TMK Memisahkan ayat Kesusasteraan
mendapatkan maklumat yang Menggabungkan ayat Melayu mengesan isi
relevan dengan arahan. Mengklafikasikan ayat Teknologi ii. Perbincangan kumpulan
2. Menggariskan 6 isi tersurat dalam mengikut jenis iii. Merumus petikan
petikan dengan tepat. NILAI
3. Menyenaraikan dua isi tersirat Perbendaharaan Kata Kerajinan BBB
yang relevan dengan arahan Kosa dan istilah. Lembaran rencana
soalan. KBT Peta i-think
4. Menulis rumusan lengkap tidak Kecerdasan Gambar gajet/aplikasi TMK
lebih 120 patah perkataan. pelbagai terkini
5. Menjawab 3 soalan pemahaman Kemahiran
dengan ayat yang gramatis. Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
HPU : 1.0, 8.0
HPK : 1.3 Aras1(i)

8.8 Aras1(i)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Memisahkan /cerakinkan ayat i. Menganalisis ayat
Ayat majmuk gabungan ii. Soal jawab /
- Memisahkan ayat. majmuk menjadi ayat tunggal
- Menggabungkan ayat tanpa mengubah maksud Perbincangan
asalnya. iii. Mencerakin ayat
2. Mengklasifikasikan ayat mengikut iv. Menggabung ayat
jenisnya dengan tepat.
3. Menulis ayat-ayat secara BBB
gramatis dengan kemas. Lembaran kerja / latihan
Peta i-think

HPU : 1.0, 7.0
HPK : 1.4 Aras 1 (iv), 7.4 Aras 1 (iv)

KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Ulang kaji Puisi Moden 1. Menghurai maksud puisi / sajak i. Soal jawab
Tingkatan 4 ii. Perbincangan
secara keseluruhan bagi iii. Latih tubi soalan mirip
menunjukkan pemahaman.
2. Menghurai bentuk sajak dengan SPM
tepat.

36

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

NOVEL 3. Menyatakan dua pengajaran BBB
Ulang kaji Intensif novel bagi setiap sajak yang Set soalan mirip SPM
Tingkatan 4 dan 5 dibincangkan. Lembaran sajak
Peta i-think
NILAM 4. Menjawab soalan pemahaman
berformatkan SPM dengan ayat AKTIVITI
yang gramatis. i. Perbincangan / soal

HPU : 10.0 jawab
HPK : 10.5 Aras 1 (ii), 10.3 Aras 1(iii) ii. Latih tubi

Pada akhir PdPc, murid dapat: BBB
1. Melengkapkan peta minda Lembaran peta minda
kosong
semua aspek kajian novel Set soalan mirip SPM
dengan lengkap secara
berkumpulan. AKTIVITI
2. Menjawab soalan-soalan i. Bacaan Nilam
pemahaman novel yang diberi
dengan contoh yang tepat berkelompok
secara lisan. ii. Melengkapkan catatan
3. Menulis jawapan lengkap dalam
bentuk berperenggan dengan NILAM
ayat yang gramatis dan kemas.
BBB
HPU.: 10.0 Buku Fiksyen/Non Fiksyen
HPK: 10.5 Aras1(ii) Buku NILAM

10.6 Aras 2(i) AKTIVITI/BBB

Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menulis maklumat buku yang

dibaca ke dalam buku NILAM
2. Mencatatkan sinopsis buku yang

dibaca ke dalam buku NILAM.

HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), 10.6 Aras 1 (iii)

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN
KURIKULUM

37

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

27 UNIT 12 : PELESTARIAN BUDAYA WARISAN
30/6- 4/7

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
Isu : Budaya Warisan / 1. Menyatakan 5 isi penting yang - Binaan ayat. Isu semasa i. Perbincangan / soal
Kebudayaan Masyarakat - Pelbagai jenis ayat. Kesusasteraan
Majmuk relevan dengan tajuk. - Kesalahan ejaan dan Melayu jawab
2. Membuat peta minda sebagai Kebudayaan ii. Menghasilkan peta minda
TATABAHASA imbuhan.
Ayat tunggal rangka karangan. - Kesalahan kata dan NILAI / rangka karangan
Ayat Majmuk 3. Menghasilkan perenggan Kerajinan secara berkumpulan
istilah. Kerjasama iii. Penulisan berpandu
pendahuluan yang lengkap. - Peribahasa.
4. Menulis dua perenggan isi yang KBT BBB
Perbendaharaan Kata Kecerdasan Lembaran peta minda
lengkap mengandungi ayat topik, Kosa dan istilah. pelbagai kosong
ayat huraian, ayat contoh dan Kemahiran berfikir Gambar warisan budaya
ayat penyimpul. Bahan bacaan luas
5. Menghasilkan perenggan peutup ILMU
yang lengkap. Isu semasa AKTIVITI
Kesusasteraan i. Membaca bahan
HPU : 2.0, 12.0 Melayu
HPK : 2.2 Aras 1 (ii), 12.2 Aras (iv) rujukan untuk
NILAI mendapatkan maklumat
12.3 Aras 1 (iv) Kerajinan ii. Menganalisis petikan
Kerjasama iii. Mencerakin ayat
Pada akhir PdPc, murid dapat: Berusaha iv. Perbincangan / soal
1. Memberikan beberapa contoh Teliti jawab

ayat tunggal daripada petikan. KBT BBB
2. Mengenal pasti subjek dan Kecerdasan Buku teks m/s 253 dan 254.
pelbagai Set soalan mirip SPM
prediket dalam ayat tunggal Kemahiran Lembaran peta minda
dengan tepat. berfikir kosong
3. Mencerakinkan ayat mejmuk
menjadi ayat tunggal yang AKTIVITI
gramatis. i. Perbincangan
ii. Kuiz sinopsis
HPU : 1.0, 7.0 iii. Latih tubi soalan mirip SPM
HPK : 1.4 Aras 1 (iv)

7.2 Aras 1(iv)

KOMSAS Pada akhir P & P, murid dapat:
Ulang kaji Drama 1. Menyatakan peristiwa penting

dalam drama yang
dibincangkan.

38

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

NOVEL 2. Menghurai watak-watak penting BBB
Ulang Kaji Intensif dalam drama . PowerPoint / Nota rujukan
Latihan Mirip SPM Set soalan latih tubi
3. Menyatakan pengajaran
NILAM daripada drama yang AKTIVITI
dibincangkan dengan contoh i. Perbincangan
yang sesuai. ii. Soal jawab
iii. Latih tubi.
4. Menjawab soalan pemahaman BBB
berformatkan peperiksaan Nota rujukan novel
dengan ayat yang gramatis. Set soalan latih tubi
Lembaran peta minda
HPU: 10.0 kosong
HPK: 10.6 Aras 1(ii), 10.2 Aras 2 (i)
AKTIVITI
Pada akhir PdPc, murid dapat: i. Bacaan Nilam
1. Menyatakan teknik menjawab
berkelompok.
soalan novel dengan tepat. ii. Membuat catatan dalam
2. Mengenal pasti cara-cara
buku nilam NILAM.
pembahagian markah.
3. Menjawab set soalan BBB
Buku Fiksyen/Non Fiksyen
pemahaman novel mirip SPM Buku NILAM
dengan ayat yang gramatis dan
kemas.

HPU: 2.0, 10.0
HPK: 2.3 Aras 2 (i), 10.2Aras 2(i)

Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Membaca buku sekurang-

kurangnya sebuah buku fiksyen.
2. Mencatatkan 3 isi penting

daripada bahan bacaan.
3. .Mencatat 3 nilai pengajaran

daripada bahan bacaan.

HPU : 2.1 Aras 2 (ii)
HPK :10.2 Aras 2 (i)

39

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

M28 UNIT 12 : PELESTARIAN BUDAYA WARISAN
7-11 JULAI ADAT PERKAHWINAN MASYARAKAT MALAYSIA

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS. ILMU AKTIVITI
Isu : Budaya dan adat 1. Menyatakan 5 isi penting yang Isu semasa i. Perbincangan kumpulan
resam - Binaan ayat. Kesusasteraan ii. Pembentangan hasil
relevan dengan tajuk. - Pelbagai jenis ayat. Melayu
TATABAHASA 2. Membuat peta minda daripada - kesalahan ejaan kumpulan
Ulang kaji NILAI iii. Soal jawab
Pengetahuan isi-isi penting sebagai rangka dan imbuhan. Kerajinan. iv. Penulisan berpandu
Dan Kemahiran Bahasa karangan.
3. Menulis perenggan pendahuluan - kenal pasti KBT BBB
KOMSAS yang lengkap. kesalahan kata dan Kecerdasan Lembaran peta minda
4. Menulis dua isi perenggan isi pelbagai kosong
yang lengkap. istilah. Kemahiran berfikir
5. Menulis perenggan penutup AKTIVITI
yang lengkap. - peribahasa. i. Latih tubi
ii. Perbincangan
HPU : 2.0, 12.0 iii. Soal jawab
HPK : 2.2 Aras 1(ii), iv. Membuat pembetulan

12.2 Aras 1 (iv) BBB
12.3 Aras 1 (iv) Set soalan tatabahasa SPM
tahun-tahun lepas.
Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menjawab soalan–soalan AKTIVITI
i. Sumbang saran untuk
tatabahasa (soalan 3) mirip SPM
dengan tepat.
2. Membuat pembetulan yang
kemas bagi setiap kesalahan
yang dibuat berdasarkan contoh
jawapan mantap yang diberikan.

HPU : 1.0, 7.0
HPK : 1.4 Aras 1(iv)

7.2 Aras 1(i)

Pada akhir P & P, murid dapat:
1. Menerangkan maksud sajak yang

40

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

Ulangkaji Puisi Moden dibincangkan secara keseluruhan. mendapat maksud sajak.
Tingkatan 5 2. Menghuraikan pengajaran ii. Bersoal jawab soalan

daripada setiap sajak yang kefahaman sajak/puisi
dibincangkan dengan jelas. moden.
3. Menjawab soalan berformatkan
SPM dengan ayat yang gramatis BBB.
dan tulisan yang kemas. Set soalan latih tubi
Nota rujukan
HPU : 10.0
HPK : 10.2 Aras 2 (i)

10.6 Aras 1 (i)

41

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

29 UJIAN BULANAN 2
14-18
JULAI KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS. ILMU AKTIVITI
RUMUSAN 1. Mengenal pasti soalan-soalan Isu semasa i. Mengadakan simulasi
M 30 - Binaan ayat. Kesusasteraan
21-25 JULAI dalam kertas 1 dan 2. - Pelbagai jenis ayat. Melayu yang sebenar menjawab
2. Mengenal pasti jawapan yang - kesalahan ejaan soalan kemahiran
NILAI bahasa.
tepat dan imbuhan. Kerajinan. ii. Membaca soalan-soalan
3. Membuat pembetulan kepada - kenal pasti yang dikemukakan.
KBT iii. Bersoal jawab untuk
kesalahan jawapan. kesalahan kata dan Kecerdasan mendapat jawapan
istilah. pelbagai yang tepa dan membuat
HPU : 7.0, 8.0 - peribahasa. Kemahiran berfikir pembetulan
HPK : 7.5 Aras 1 (iv)
Sintaksis BBB
: 8.8 Aras 1 (i) Analisis ayat tunggal Soalan percubaan SPM
m/s 253-254. Lembaran peta minda
kosong

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Dan Latihan Tambahan 1. Memberi beberapa contoh ayat i. Membaca nota

tunggal daripada petikan. terperinci ayat tunggal
2. Dapat analisis ayat tunggal yang ii. Menganalisis ayat

disenaraikan dari segi subjek dan tunggal dan mencerakin
predikat. ayat tunggal bahagian
3. Dapat melengkapkan jadual yang subjek dan predikat.
diberi.
BBB
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 Soalan Percubaan SPM
HPK : 7.1 Aras 1(ii), (vii) Buku teks m/s 253 dan 254.
Lembaran peta minda
8.1 Aras 1 (i) kosong
12.1 Aras 1(v)

42

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
SOALAN PEMAHAMAN 1. Menceritakan semula prosa atau i. Sumbang saran untuk

puisi. mendapat sinopsis
2. Menjawab sooalan berformatkan /maksud
ii. Bersoal jawab soalan
peperiksaan. kefahaman drama.

HPU : 10.0 BBB
HPK : 10.6 Aras 1(ii) Lembaran peta minda
kosong
10.2 Aras 2 (i)
AKTIVITI
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: i. Menjawab latihan soalan
Ulang Kaji Intensif 1. Menjawab soalan peperiksaan
Latihan mirip SPM berformat SPM.
percubaan dan soalan lain yang ii. Berbincang mendapat
31 mirip SPM.
28 JULAI-01 2. Dapat mengetahui cara-cara jawapan yang tepat dan
pembahagian markah. mempersembahkan di
OGOS 3. Dapat member jawapan hadapan kelas.
32 mengikut format permarkahan
SPM. BBB
04-08 Kertas soalan Percubaan SPM
OGOS HPU : 10.0
HPK : 10.2 Aras 2(i)
33
11-15 MAC 10.63 ras 1(ii)

PERCUBAAN SPM 2019

PERCUBAAN SPM 2018

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 2
9.8.2019-17.8.2019

43

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN AKTIVITI/BBB
KURIKULUM
34 Semakan, Perbincangan Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS AKTIVITI
Dan Pembetulan 5. Mengenal pasti Binaan ayat ILMU v. Penerangan guru dan
18-22 Kertas Peperiksaan Sebutan dan intonasi Sains Teknologi
OGOS Percubaan SPM kesalahan/kelemahan yang Kesusasteraan. soal jawab
dilakukan dalam peperiksaan Penanda wacana Hal ehwal Semasa vi. Perbincangan
6. Mendapatkan jawapan mantap Membaca vii. Membina graf
melalui perbincangan dan soal Menulis NILAI
jawab. Rasional pencapaian diri (GPD)
7. Membuat graf pencapaian diri Berfikiran positif, viii. Membuat pembetulan
dengan kemas kreatif dan
8. Membuat pembetulan/ menyalin berinovasi BBB
jawapan sebenar/ jawapan Kertas Soalan Peperiksaan
mantap dengan bimbingan guru. KBT Power point (post mortem
Kecerdasan jawapan & skema)
HPU : 1.0, 8.0, 7.0 pelbagai Lembaran GPD
HPK : 1.3 Aras 3 (i) Kemahiran berfikir Peta i-think
(menjana idea,
8.2 Aras 1 (ii) membuat AKTIVITI/BBB
8.4 Aras kesimpulan)
3 7.1 Aras 1 (iv), AKTIVITI
PENGISIAN i. Mengadakan simulasi
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA KURIKULUM
yang sebenar menjawab
35 LATIH TUBI SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI LAIN ILMU soalan kemahiran
25-29 Isu semasa bahasa.
OGOS Kesusasteraan ii. Membaca soalan-soalan
Melayu yang dikemukakan.
36 Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis iii. Bersoal jawab untuk
1-5 SEPTEMBER 1. Mengenal pasti soalan-soalan - Binaan ayat NILAI mendapat jawapan
- Pelbagai jenis ayat Kerajinan. yang tepa dan membuat
37 ULANG KAJI dalam kertas 1 dan 2 - Kesalahan ejaan dan pembetulan
8-12 Kertas 1 Dan 2 2. Mengenal pasti jawapan yang KBT
SEPT imbuhan Kecerdasan
tepat - Kesalahan kata dan pelbagai
3. Membuat pembetulan kepada
istilah
kesalahan jawapan. - Peribahasa

38 HPU : 8.0, 12.0
15-19 HPK : 8.2 Aras 2 (i)
SEPT
12.2 Aras 1 (i)

44

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

Kemahiran berfikir BBB
Kemahiran Soalan percubaan SPM
konstekstual negeri-negeri
Lembaran peta minda
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: kosong
1. Memberi beberapa contoh ayat
Latih Tubi Set Penuh Soalan AKTIVITI
Percubaan Negeri-Negeri tunggal daripada petikan. i. Membaca nota
Lain 2. .Dapat analisis ayat tunggal
terperinci ayat tunggal
yang disenaraikan dari segi ii. Menganalisis ayat
subjek dan predikat.
3. Dapat melengkapkan jadual tunggal dan mencerakin
yang diberi. ayat tunggal bahagian
subjek dan predikat.
HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) BBB
Kertas Soalan Percubaan
8.1 Aras 1 (i) negeri-negeri
12.1 Aras 1 (v) Peta i-think

KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Latih Tubi 1. Menceritakan semula prosa atau i. Sumbang saran untuk
Set Soalan Pemahaman
puisi mendapat sinopsis
2. Menjawab sooalan berformatkan /maksud
ii. Bersoal jawab soalan
peperiksaan. kefahaman

HPU : 10.0 BBB
HPK : 10.6 Aras 1(ii) Kertas Soalan Percubaan
SPM Negeri-negeri
10.2 Aras2 (i) Peta i-think

NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Menjawab soalan peperiksaan i. Menjawab latihan soalan
Ulang kaji Intensif
Latihan Mirip SPM percubaan dan soalan lain yang berformat SPM
mirip SPM. ii. Berbincang mendapat
2. Dapat mengetahui cara-cara
jawapan yang tepat dan

45

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

pembahagian markah. mempersembahkan di
3. Dapat memberi jawapan hadapan kelas

mengikut format permarkahan BBB
SPM. Kertas soalan Percubaan SPM
Negeri-negeri
HPU : 10.0 , 2.0 Peta i-think
HPK : 10.2Aras 2(i)
AKTIVITI/BBB
2.3 Aras 2 (i)
AKTIVITI
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN i. Mengadakan simulasi
KURIKULUM
39 PROGRAM INTERVENSI, MOTIVASI DAN KECEMERLANGAN BM SPM 2019 yang sebenar menjawab
22-26 ILMU soalan kemahiran
SEPT TEKNIK MENJAWAB Pada akhir PdPc, murid dapat: Sintaksis Isu semasa bahasa.
KERTAS 1 1. Mengenal pasti soalan-soalan - Binaan ayat Kesusasteraan ii. Membaca soalan-soalan
40 KERTAS 2 - Pelbagai jenis ayat Melayu yang dikemukakan.
29 SEPT- 3 OKT dalam kertas 1 dan 2 - Kesalahan ejaan dan iii. Bersoal jawab untuk
2. Mengenal pasti jawapan yang NILAI mendapat jawapan
41 imbuhan Kerajinan. yang tepa dan membuat
6-10 OKT tepat - Kesalahan kata dan pembetulan
3. Membuat pembetulan kepada KBT
istilah Kecerdasan BBB
kesalahan jawapan. - Peribahasa pelbagai Soalan percubaan SPM
Kemahiran berfikir negeri-negeri
HPU : 8.0, 12.0 Kemahiran Lembaran peta minda
HPK : 8.2 Aras 2 (i) konstekstual kosong

12.2 Aras 1 (i) AKTIVITI
iii. Membaca nota
42 TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat:
13-17 OKT TEKNIK MENJAWAB 4. Memberi beberapa contoh ayat terperinci ayat tunggal
iv. Menganalisis ayat
Latih Tubi Set Penuh Soalan tunggal daripada petikan.
Mirip SPM 5. .Dapat analisis ayat tunggal tunggal dan mencerakin
ayat tunggal bahagian
yang disenaraikan dari segi
subjek dan predikat.

46

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

6. Dapat melengkapkan jadual subjek dan predikat.
yang diberi.
BBB
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 Kertas Soalan Percubaan
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) negeri-negeri
Peta i-think
8.1 Aras 1 (i)
12.1 Aras 1 (v) AKTIVITI
iii. Sumbang saran untuk
43 KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat:
20-24 TEKNIK MENJAWAB 3. Menceritakan semula prosa atau mendapat sinopsis
OKT /maksud
puisi iv. Bersoal jawab soalan
4. Menjawab sooalan berformatkan kefahaman

peperiksaan. BBB
Kertas Soalan Percubaan
HPU : 10.0 SPM Negeri-negeri
HPK : 10.6 Aras 1(ii) Peta i-think

10.2 Aras2 (i) AKTIVITI
iii. Menjawab latihan soalan
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat:
TEKNIK MENJAWAB 4. Menjawab soalan peperiksaan berformat SPM
iv. Berbincang mendapat
percubaan dan soalan lain yang
mirip SPM. jawapan yang tepat dan
5. Dapat mengetahui cara-cara mempersembahkan di
pembahagian markah. hadapan kelas
6. Dapat memberi jawapan
mengikut format permarkahan BBB
SPM. Kertas soalan Percubaan SPM
Negeri-negeri
HPU : 10.0 , 2.0 Peta i-think
HPK : 10.2Aras 2(i)

2.3 Aras 2 (i)

44 PECUTAN AKHIR SPM 2019
27-31 OKT
47
Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin

45,46,47 PEPERIKSAAN SPM 2019
3-7 NOV
CUTI AKHIR TAHUN 2019
22.11-31.12.2019

48

Panitia Bahasa Melayu SMK Ahmad Tajuddin


Click to View FlipBook Version